Luty-Marzec 2014

Komentarze

Transkrypt

Luty-Marzec 2014
PL ISSN 1897-6867
DZIELNICA XI m. Krakowa – PODGÓRZE DUCHACKIE
Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka
Po przeczytaniu, przekaż dalej
Nr 1 (57), Rok VIII
www.dzielnica11.krakow.pl
Luty-marzec 2014
Jak zmieniały się Piaski
Pod takim tytułem prezentowana była w lutym w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej wystawa zdjęć autorstwa Józe-
Egz. bezpłatny
Udana reanimacja
16 lutego dwaj strażnicy miejscy uratowali życie pewnemu męż-
czyźnie. Oto jak wspomina te wydarzenia aplikant Piotr Seweryn:
fa Seweryna. Można się było przekonać, jak bardzo zmieniła się ta
część Krakowa w ostatnim półwieczu.
W tym dniu, w godz. 6:00 - 18:00, peł-
niłem służbę wraz z mł. str. Sylwestrem
Józef Seweryn jest miłośnikiem Piasków Wielkich. Niestrudzenie bada
Kotarskim w patrolu zmotoryzowanym.
ich historię, dokumentuje zachodzące zmiany. Podczas wernisażu wy-
Na polecenie dyżurnego o 6:45 udaliśmy
stawy opowiadał o początkach swojej pasji fotograficznej, przywoływał
się na interwencję przy ul. Wysłouchów
wydarzenia, które utrwalił na kliszy i ze smutkiem stwierdził, że współ-
30 B. Zgłoszenie dotyczyło osoby nie-
czesne cyfrowe aparaty fotograficzne nie mają „duszy”. – Wciąż jeszcze
trzeźwej leżącej przed klatką schodową.
fotografuję, ale to już nie to. Nie ma w tym magii, która towarzyszyła wy-
Na miejsce przybyliśmy o 6:55 i zasta-
woływaniu zdjęć we własnej ciemni urządzonej w łazience, odkrywania
liśmy mężczyznę leżącego na zieleńcu,
tajemnicy, gdy wyłaniał się obraz – mówił z nostalgią.
obok niego znajdowała się kobieta zgła-
W archiwum Pana Józefa są m.in. zdjęcia kardynała Karola Wojtyły
szająca interwencję. Mężczyzna był
wizytującego piaszczańską parafię w 1963 i 1973 r., wizerunki nieistnie-
w wieku ok. 54 lat, nie był w stanie poru-
jących już domów, a także fotoreportaże z różnych wydarzeń w Krako-
szać się o własnych siłach, wyczuwalna
wie, bo jako członek Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego mógł
była od niego woń alkoholu. Pan nie posiadał widocznych obrażeń, nie potra-
uczestniczyć przy wizytach wielu dostojników i innych zdarzeniach.
fił utrzymać równowagi.
Starsi goście wernisażu dyskutowali o utrwalonych na fotografiach
Piotr Seweryn
podczas jednej z interwencji.
Zdjęcie z archiwum
Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Mężczyzna uskarżał się na drętwienie rąk i nóg, miał widoczne drgawki
miejscach, porównywali je ze współczesnym wyglądem, przywoływali
rąk. W związku z tym, iż wyglądał na wychłodzonego, a temperatura otocze-
związane z nimi wspomnienia, a młodsi ze zdumieniem odkrywali inne,
nia była ujemna, wezwaliśmy pogotowie ratunkowe. W trakcie oczekiwania
nieznane im oblicze Piasków Wielkich.
na przyjazd karetki przeprowadziliśmy mężczyznę do pobliskiej klatki, aby
Tekst i zdjęcie Krzysztof Duliński
się ogrzał. Po chwili mężczyzna zasnął i zaczął chrapać. Po ok. 3 minutach,
obserwując mężczyznę stwierdziliśmy, iż przestał oddychać, niezwłocznie rozpoczęliśmy jego reanimację. Poinformowaliśmy o tym dyżurnego,
prosząc o ponaglenie pogotowia ratunkowego. Zespół ratunkowy przybył
o 7:10. W dalszym ciągu, wspólnie z ratownikami medycznymi, prowadziliśmy resuscytacje krążeniowo-oddechową. W jej trakcie przybyła specjalistyczna karetka. Udało nam się przywrócić tętno i czynności życiowe.
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Podczas prowadzo-
nych czynności ratunkowych nie udało się nam ustalić jego tożsamości
i miejsca jego zamieszkania.
Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej przechodzą
także strażacy, policjanci i przedstawiciele wielu innych zawodów. Każdy
z nas też może przyjść z pomocą. Wystarczy poznać podstawowe zasady,
choćby poprzez Internet, i nie bać się ruszyć z pomocą.
Opr. K
KURIER DZIELNICY XI
2
Szanowni Państwo!
Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Wtorek w godz. 17.30 – 18.30
Piątek w godz. 12.00 – 13.00
Janusz Kostrz
Nr 1, Luty-marzec 2014
W styczniu Rada
Do swojej propozycji trzeba przekonać 15 osób
Dzielnicy XI Podgórze
mieszkających na terenie Dzielnicy XI, które wy-
Duchackie
rażą poparcie dla pomysłu swoim podpisem pod
podjęła
uchwałę o przystąpieniu
wnioskiem.
do programu budżetu
W kolejnych etapach, Zarząd Dzielnicy lub
partycypacyjnego. W marcu powołaliśmy doraź-
właściwa Komisja Rady Dzielnicy XI, przeprowa-
ną komisję, która zajmie się sprawami organiza-
dzi wśród mieszkańców głosowanie preferencyj-
cyjnymi i kampanią informacyjno-edukacyjną.
ne, w którym dokonany zostanie wybór zadań
Stanisław Jaworski
Idea budżetu partycypacyjnego, zwanego tak-
do realizacji. Szczegółową procedurę realizacji
Członek Zarządu Dzielnicy XI
że obywatelskim, polega na wyodrębnieniu w ra-
budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic na
Środa w godz. 10.00 – 12.00
mach budżetu jednostki samorządu terytorialne-
lata 2014 – 2015 określi Prezydent Miasta Krako-
Jarosław Kajdański
go pewnej puli środków. O tym, na co zostaną one
wa w drodze zarządzenia.
Członek Zarządu Dzielnicy XI
przeznaczone, jakie konkretne zadania zostaną
Budżet obywatelski niewątpliwie wpisuje się
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
za nie wykonane, decydują w sposób bezpośredni
w zasadę pomocniczości (mającą kluczowe zna-
sami mieszkańcy. W Krakowie budżet obywatelski
czenie dla rozwoju samorządu terytorialnego),
będzie mieć zarówno swój wymiar ogólno miej-
zgodnie z którą problemy małych społeczności naj-
ski, jak i lokalny - dzielnicowy.
lepiej rozwiązywać na jak najniższym szczeblu. Dla-
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Czwartek w godz. 18.00 – 20.00
Jerzy Wolak
Członek Zarządu Dzielnicy XI
Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00
..........................
Biuro Dzielnicy XI
ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków
tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33
www.dzielnica11.krakow.pl
obywatelskiego
tego Rada Dzielnicy XI uważa, że należy umożliwić
w osiemnastu dzielnicach pomocniczych miasto
mieszkańcom Podgórza Duchackiego samodzielne
przeznaczyło kwotę ok. 1.500.000 zł, która ma zo-
wskazanie i zdefiniowanie lokalnych potrzeb, a tak-
stać zwiększona do 1.800.000 zł. Dzięki temu, każ-
że podjęcie próby ich realizacji w ramach budżetu
da z dzielnic będzie mieć do dyspozycji 100.000 zł.
obywatelskiego, zostawiając lokalnym władzom
Na
realizację
budżetu
Według przyjętej w nowym Statucie Dzielnicy
- radnym, politykom, administracji państwowej
..........................
XI Podgórze Duchackie procedury, mieszkaniec
i samorządowej - zadania i problemy, których sami
naszej dzielnicy, który ukończył 16 rok życia bę-
mieszkańcy nie są w stanie rozwiązać.
Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:
dzie mógł zgłosić propozycje zadań mieszczących
Krzysztof Sułowski
się w statutowych kompetencjach Rady Dzielnicy.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
e-mail: [email protected]
Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00
Nie pal traw!
Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI
w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00
Straż Miejska Miasta Krakowa przypomina, że wypalanie traw jest nielegalne. Za ten niebez-
pieczny dla ludzi i szkodliwy dla środowiska proceder grozi grzywna do 5 tys. zł.
KURIER DZIELNICY XI
Wbrew obiegowej opinii, wypalanie traw nie poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie –
wyjaławia ją, bo niszczone są systemy korzeniowe roślin i bakterie. W płomieniach giną zwierzęta, ptaki i owady, niszczone są ich siedliska.
www.dzielnica11.krakow.pl
Moje boisko Orlik 2012
30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
tel. 12 654 5774, 12 359 3191,
tel./fax 12 654 89 33
Rozpoczął się piąty sezon na Orliku przy
- piłka nożna
Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka 28.
- siatkówka
Orlik otwarty jest dla wszystkich:
- koszykówka
Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio
- od poniedziałku do piątku w godzinach od
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia sportowe
www.digitalartstudio.pl
15.00 do 21.00
wszystkich chętnych, a szczególnie:
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych
- w sobotę i niedzielę od godz. 14.00 do 18.00
- dzieci młodsze
Jeśli jeszcze nie byłeś – przyjdź i wybierz dla sie-
- całe rodziny
bie to, co lubisz:
- dziewczęta i kobiety
- gry i zabawy dla dzieci
- seniorki i seniorów
Redakcja:
Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych
poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie
- badminton
zamówionych tekstów nie odsyłamy.
- ultimate frisbee
- latająca zośka
SPORT = AKTYWNOŚĆ = ZDROWIE
Na Orlik zaprasza
Animatorka Mariola Łucka
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
3
Podsumowanie prac
Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2013 r.
Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska Rady
Przy Przedszkolu nr 22 przy
Dzielnicy XI w 2013 r. obradowała 12 razy.
ul. Przykopy zamontowano
Głównie zajmowaliśmy się planowaniem i re-
10 ławek i 3 kosze na śmie-
alizacją zadań powierzonych w zakresie two-
ci, przy Przedszkolu nr 179
rzenia, modernizacji i utrzymania ogródków
przy ul. Sanockiej – 7 ławek
jordanowskich oraz zieleńców i skwerów, wraz z
i 3 kosze, przy Przedszkole
małą architekturą (chodzi o bieżące utrzymanie
nr 32 przy ul. Czarnogórskiej
ogródków jordanowskich przy ul. Heila, Cecho-
- 2 ławki. Na prośbę miesz-
wej, Gromady Grudziąż oraz terenu zielonego
kańców osiedla Piaski Nowe
przy kapliczce przy ul. Malborskiej 124). Przygo-
2 ławki zostały postawione
towaliśmy też 7 projektów uchwał, które zostały
także na pętli autobusu linii
później przyjęte przez radnych.
164.
Miło mi poinformować, że zgodnie z opra-
W związku z rozbudową
Nawierzchnia typu „Samba” w Parku Kurdwanów
osiedla przy ul. E. Heila, W. Sławka, S. Klonowica,
przetargów. Na pewno kontynuowanie bę-
poniższe placówki szkolno-wychowawcze na
Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska Dziel-
dzie bieżące utrzymanie ogródków jordanow-
naszym terenie zostały doposażone ze środków
nicy XI przygotowała projekt uchwały w spra-
skich oraz zieleńców i skwerów na terenach
Rady Dzielnicy XI w nowe urządzenia zabawo-
wie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy
gminnych przy ulicach Cechowej, Gromady
we. Przedszkole nr 33 przy ul. Rżąckiej wzboga-
ul. E. Heila. W 2013 r. została opracowana i za-
Grudziąż, E. Heila i Malborskiej, doposażanie
ciło się o nową piaskownicę, „sprężynki” auto,
twierdzona dokumentacja tej inwestycji. W tym
placówek szkolno–wychowawczych, przed-
kareta, piesek i skuter. Wyremontowany rów-
roku przystępujemy do realizacji zadania.
szkoli i ogródków jordanowskich w urządzenia
nież został chodnik na terenie zielonym, by ma-
W 2013 roku Rada Dzielnicy XI, razem z Mło-
sportowo–rekreacyjne i zabawowe. Nieustan-
luchy nie musiały już więcej chodzić po błocie.
dzieżowym Domem Kultury im K. I. Gałczyńskie-
nie będziemy też wspierali wszelkie działania
W Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka pojawiło się
go przy ul. Beskidzkiej, przygotowała pierwszą
na rzecz uporządkowania i zagospodarowania
przepiękne nowe, duże urządzenie zabawowe
edycję konkursu pn. „Pamiętajmy o Ogrodach”.
Parku Duchackiego, stworzenia tam pięknego
typu „Polka” z kolorową, bezpieczną nawierzch-
Pokazaliśmy w nim ciekawe inicjatywy osób
miejsca rekreacji i wypoczynku.
nią typu „Samba”.
prywatnych i instytucji, które dbają o zieleń
Tekst i zdjęcia Adam Zabdyr
Ze środków Dzielnicy XI doposażono także
w swoim otoczeniu. Szczególne słowa uznania
Przewodniczący Komisji Zieleni
inne place zabaw. Nowe, bezpieczne koloro-
za włożony trud i zaangażowanie w przepro-
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI
we nawierzchnie typu „Samba” ułożono pod
wadzenie konkursu należą się Dyrektor MDK
huśtawkami w Parku Kurdwanów. W ogródku
Teresie Grzybowskiej. Dzięki takim działaniom
jordanowskim przy ul Cechowej wymieniono
jak nasz konkurs poprawiamy wizerunek naszej
piłkochwyty.
małej ojczyzny.
Warto tez wspomnieć o zakupie i montażu
Zadania które nie zostały zrealizowane
21 szt. ławek antywandalowych i 6 szt. koszy,
w 2013 r. z powodu niewystarczającej ilości
które stanęły na terenie placówek oświatowych.
środków finansowych (np. dokończenie na-
cowaną wcześniej listą rankingową, w 2013 r.
wierzchni
Nowe urządzenia zabawowe w Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka
typu
Basen
dla seniorów
Dzięki
środkom
przyznanym
przez
„Samba”
Radę Dzielnicy XI, także w tym roku senio-
w ogródku jordanowskim
rzy mogą korzystać bezpłatnie z basenu
przy ul Gromady Grudziąż)
w Ośrodku Sportowo–Rekreacyjnym „Kur-
będą realizowane w 2014 r.
dwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34 A.
Plany na ten rok obejmu-
Dla seniorów zarezerwowany jest czas
ją realizację zadań, które
w niedzielny poranek, między godziną 9.00
są umieszczone na liście
a 10.00. Aby skorzystać z oferty, tak jak do
rankingowej. Ile, i w jakim
tej pory, należy okazać dowód osobisty, by
zakresie, zostanie z nich
udokumentować zamieszkiwanie na tere-
wykonane, będzie zależało
nie Dzielnicy XI oraz legitymację emeryta
od kwot zadeklarowanych
lub rencisty.
przez wykonawców podczas
KURIER DZIELNICY XI
4
Z obrad Rady Dzielnicy
Nr 1, Luty-marzec 2014
Ruch jednokierunkowy
W związku z coraz większym natężeniem
ruchu na wąskiej ulicy Zmartwychwstania Pań-
Harmonogram sesji
W skład komisji weszli: Mariusz Grabowski, Re-
skiego, radni zawnioskowali o wprowadzenie
Rada Dzielnicy XI ustaliła harmonogram
nata Kijewska, Magdalena Smoła, Krzysztof Sta-
na niej ruchu jednokierunkowego, od ulicy
swoich sesji w 2014 roku. Odbędą się one w na-
nek i Krzysztof Wrona.
Szkolnej do ulicy Mochnackiego. Wpłynie to nie
stępujących terminach: 24 marca, 28 kwietnia,
Osobną uchwałą zdecydowano o wyborze
tylko na usprawnienie ruchu, ale i na bezpie-
26 maja, 16 czerwca, 7 lipca, 25 sierpnia, 15
Krzysztofa Mleczko na przewodniczącego ko-
czeństwo jego uczestników.
września i 13 października. Założono, że kaden-
misji.
Pojawił się też wniosek mieszkańców
cja zostanie skrócona i wybory nowych radnych
Wniosek do prezydenta
ul. Szkolnej o uporządkowanie ruchu na tej uli-
dzielnicowych odbędą się wraz z wyborami
Rada Dzielnicy XI wystąpiła do Prezydenta
cy. Chodzi przede wszystkim o kłopoty z prze-
radnych miejskich. Gdyby do tego nie doszło,
Miasta Krakowa z wnioskiem o zabezpiecze-
jazdem w godzinach, gdy rodzice przywożą
gdyby kadencja obecnych rad dzielnic miała się
nie w budżecie Miasta Krakowa środków na
i odbierają dzieci ze szkoły.
zakończyć „terminowo”, czyli w styczniu 2015 r.,
dokończenie budowy monitoringu wizyjnego
Negatywne opinie
to osobną uchwałą zostaną określone terminy
na terenie osiedla Piaski Nowe. W uzasadnie-
Z coraz większym niepokojem Komisja In-
sesji w listopadzie i w grudniu.
niu uchwały podkreślono, że Gmina Miejska
frastruktury i Inwestycji oraz cała Rada Dziel-
Obrady będą się zawsze rozpoczynały
Kraków zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową
nicy XI obserwują zamierzenia inwestycyjne
o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy
„Piaski Nowe” porozumienie w sprawie budowy
deweloperów na naszym terenie. Mnożą się
ul. Wysłouchów 34.
monitoringu.
pomysły inwestycji zupełnie niedopasowanych
Budżet partycypacyjny
Dotąd w jego powstanie zaangażowano już
do okolicy (wieżowce pośród domków jednoro-
Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu Rady
znaczne środki obu podmiotów. Dzięki temu,
dzinnych), pozbawionych odpowiednich dróg
Dzielnicy XI do programu budżetu partycypa-
m.in., zainstalowano już 3 kamery i ułożono
dojazdowych czy zewnętrznych miejsc parkin-
cyjnego w 2014 r. W uzasadnieniu napisano, że
światłowód, którym obraz z kamer jest trans-
gowych.
„idea budżetu partycypacyjnego wpisuje się w za-
mitowany do centrum oglądu monitoringu
sadę pomocniczości (mającą kluczowe znaczenie
wizyjnego w siedzibie straży miejskiej przy
gatywne opinie nt. wzniesienia budynków
dla rozwoju samorządu terytorialnego), zgodnie
ul. Cechowej. Zaledwie po kilku dniach funkcjo-
wielorodzinnych z usługami i podziemnymi
z którą problemy małych społeczności najlepiej
nowania jednej z kamer, zarejestrowany przez
garażami na końcu ul. Zabawa (na terenie
rozwiązywać na jak najniższym szczeblu. Dlate-
nią obraz pozwolił ująć sprawców kradzieży
dawnej bazy), przy ul. Wysłouchów oraz Mal-
go uważamy, że należy umożliwić mieszkańcom
w sklepie „Stokrotka” przy ul. Łużyckiej.
borskiej. Negatywnie oceniono też pomysł
dzielnicy samodzielne wskazanie i zdefiniowanie
Dokonania Komisji Zdrowia
budowy stacji paliw i LPG przy ul. Białoru-
lokalnych potrzeb i podjęcie próby ich realizacji
Kazimierz Bożek, Przewodniczący Komisji
skiej. W tym drugim przypadku argumento-
w ramach budżetu partycypacyjnego, zostawia-
Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI,
wano, że w pobliżu jest dostatecznie dużo
jąc lokalnym władzom, radnym, politykom, admi-
poinformował radnych o przedświątecznych
stacji benzynowych, że budowa kolejnej nie
nistracji państwowej i samorządowej problemy
działaniach na rzecz samotnych i najuboższych
jest potrzebna.
i zadania, których mieszkańcy nie są w stanie
mieszkańców naszego terenu. W tym czasie
Pieniądze na ogródki jordanowskie…
sami rozwiązać”.
przygotowano dla nich paczki żywnościowe
Doraźna komisja
i zorganizowano Wigilię. Ponadto przygoto-
Krakowa pieniędzy na urządzenie Parku Du-
W związku z przystąpieniem Rady Dzielnicy XI
wano 434 paczki ze słodyczami i artykułami
chackiego, Komisja Zieleni i Ochrony Środo-
do programu budżetu partycypacyjnego, ko-
szkolnymi dla dzieci. Większość z nich odebrała
wiska zaproponowała, by przeznaczone na cel
nieczne było powołanie doraźnej Komisji ds.
przeznaczony dla nich upominek podczas spo-
przez Radę Dzielnicy XI 160.000 zł wydać na
dzielnicowego budżetu obywatelskiego, która
tkania ze św. Mikołajem w siedzibie Rady Dziel-
doposażenie ogródków jordanowskich na tere-
zostanie rozwiązana po wykonaniu zadania.
nicy.
nie naszej dzielnicy. Radni przychylili się do tej
Zakres jej prac obejmuje:
Przewodniczący Bożek przekazał radnym
propozycji.
1. koordynację działań związanych z procesem dziel-
podziękowania od osób, które otrzymały pacz-
…i na sprzęt sportowy
nicowego budżetu obywatelskiego w oparciu o
ki, uczestniczyły w Wigilii, za zrozumienie ich
regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa,
trudnej sytuacji i przeznaczenie środków na
nie „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
opisane przedsięwzięcia.
w okresie letnim” pozostała do wykorzystania
Ulica Czajna
kwota 8.000 zł. Radni zdecydowali, by przezna-
Radni pozytywnie zaopiniowali przed-
czyć ją na zakup sprzętu sportowego dla Klubu
stawiony im do oceny projekt przebudowy
Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie.
4. zgłoszenie Radzie Dzielnicy XI Podgórze Du-
ul. Czajna. Zadanie obejmuje wykonanie od-
Komisja Zieleni
chackie wyłonionego w głosowaniu zadania
wodnienia, oświetlenia i uporządkowanie pod-
do realizacji.
ziemnego uzbrojenia terenu.
stawiła swój plan pracy na rok 2014.
2. przeprowadzenie kampanii informacyjnej
oraz edukacyjnej,
3. organizację spotkań z mieszkańcami oraz
głosowań na terenie dzielnicy,
W ostatnich tygodniach radni wydali ne-
W związku z zapisaniem w budżecie Miasta
Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na zada-
Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska przed-
Nr 1, Luty-marzec 2014
1. Bieżące monitorowanie utrzymania ogródków jordanowskich i terenów zielonych we
współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
2. Wnioskowanie o doposażenie ogródków jordanowskich w urządzenia sportowo–rekreacyjne i zabawowe.
3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz powstania
KURIER DZIELNICY XI
5
dowiska oraz innych komisji problemowych
i priorytetowych w 2014 r. z zakresu polityki
Rady Dzielnicy XI.
społecznej i ochrony zdrowia, tj. organizacja
11. Kontrolowanie stanu chodników oraz wnio-
spotkań roboczych z realizatorami, udział
skowanie o ich remonty na terenach zielo-
w organizowanych akcjach, wizytacje Kra-
nych.
kowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
12. Opracowywanie materiałów z zakresu działania Komisji do „Kuriera” oraz publikacji w Internecie.
(basen dla seniorów i zajęcia dla niepełnosprawnych).
5. Współpraca z realizatorami w zakresie or-
13. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie
ganizacji turnusów integracyjno-rehabilita-
listy rankingowej zadań powierzonych na
cyjnych, tj. organizacja spotkań roboczych,
2015 rok w zakresie tworzenia, modernizacji
opracowanie kryteriów i weryfikacja list
i utrzymania ogródków jordanowskich oraz
uczestników wg przyjętych kryteriów, rozpo-
5. Monitorowanie stanu i wnioskowanie o usta-
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.
znanie ofert dot. miejsc pobytu uczestników
wienie nowych pojemników do segregacji
14. Rozwiązywanie bieżących problemów z za-
turnusu, z uwzględnieniem wymagań związa-
nowych ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XI.
4. Uczestniczenie w pracach związanych z zagospodarowaniem Parku Duchackiego.
śmieci we wskazywanych przez mieszkańców
miejscach na terenie Dzielnicy XI.
kresu działania Komisji.
nych z niepełnosprawnością, weryfikacja pro-
15. Współpraca z innymi komisjami Rady Dziel-
gramów realizowanych w trakcie turnusów.
6. Promowanie ochrony środowiska wśród
nicy XI oraz Rady Miasta Krakowa w zakresie
6. Wspieranie aktywności seniorów i osob nie-
mieszkańców Dzielnicy XI na łamach „Kuriera”.
ochrony środowiska, ekologii i utrzymania te-
pełnosprawnych poprzez planowanie od-
7. Wnioskowanie o doposażenie placówek
renów zielonych.
powiednich działań i aktywne uczestnictwo
szkolno–wychowawczych w urządzenia spor-
Komisja Zdrowia
towo-rekreacyjne i zabawowe.
Swój plan pracy na rok 2014 przedstawiła
8. Stałe monitorowanie terenów zielonych
w zadaniach zaplanowanych na 2014 r.
7. Opracowywanie materiałów do „Kuriera” z zakresu pracy Komisji.
też Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej.
i wnioskowanie o zakup drzew i krzewów dla
1. Udział w odbiorach prac remontowych żłob-
placówek szkolno–wychowawczych, w tym
ków i przeglądach technicznych budynków.
wnioskowanie o dokonanie zaległych nasa-
2. Dbanie o najuboższe rodziny, zorganizowa-
8. Zbieranie danych dot. realizacji zadań Komisji i przygotowywanie sprawozdań dla Rady
Dzielnicy XI.
nie paczek świątecznych, zorganizowanie Wi-
9. Stała współpraca z radami dzielnic, Radą Mia-
9. Współpraca z Referatem ds. Ekologicznych
gilii dla osób samotnych z niskimi dochodami.
sta Krakowa i Urzędem Miasta Krakowa oraz
działającym w strukturach Straży Miejskiej
3. Zorganizowanie dla najuboższych dzieci ferii
jednostkami miejskimi w zakresie działania
i wakacji, paczek od Św. Mikołaja dla dzieci,
Komisji – udział w pracach komisji Rady Mia-
weryfikacja programów realizowanych w trak-
sta Krakowa.
dzeń z 2013 r.
Miasta Krakowa.
10. Uczestniczenie w odbiorach technicznych
prac wykonanych na terenie Dzielnicy XI w zakresie działania Komisji Zieleni i Ochrony Śro-
Opr. KD
cie turnusów.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
Lokal
na pracownię
Do 9 kwietnia można składać wnioski o wynajem lokalu na pracownię
Przyłącz się
do kanalizacji
Nawet 3 tys. złotych można dostać na przyłączenie budynku do miej-
twórczą przy ul. Jana Kochanowskiego, Napoleona Cybulskiego i Juliusza Lea.
skiej sieci kanalizacyjnej. Trwa nabór wniosków w tej sprawie.
Uprawnionymi do wynajmu są absolwenci uczelni artystycznych,
członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórcy niepro-
przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. To realizacja
fesjonalni rekomendowani przez odpowiednie środowiska twórcze: ma-
uchwały Rady Miasta Krakowa z marca 2013 roku umożliwiającej dofinan-
larze, rzeźbiarze, fotograficy, konserwatorzy dzieł sztuki, graficy (z wyjąt-
sowanie kosztów jednej studni przyłącza kanalizacyjnego.
kiem posługujących się tylko techniką komputerową), artyści w dziedzinie
O dotację mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, wspólnoty
form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz.
mieszkaniowe, jaki i przedsiębiorcy i jednostki samorządu gminnego czy
powiatowego, które korzystają dotychczas z szamb. Maksymalna wyso-
Lokale mogą być przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalno-
Urząd Miasta Krakowa ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na
ści twórczej (bez zamieszkania) w zakresie sztuk plastycznych, wytwarza-
kość dotacji może wynieść 3 tys. zł.
nia i przechowywania dzieł artystycznych, stanowiących dobra kultury.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie
www.bip.krakow.pl/?dok_id=59486. Informacje dotyczące zasad
Wszystkie lokale wymagają remontu, który najemca musi wykonać we
własnym zakresie i na własny koszt.
Bliższe informacje na stronie www.bip.krakow.pl lub przy stanowisku
nr 5 przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel. 12 616 14 78.
udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK lub pod numerami telefonów: 12 616 88 48
lub 616 88 90.
KURIER DZIELNICY XI
6
Góra Grosza
W grudniu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
Nr 1, Luty-marzec 2014
nej oraz pomagamy zwierzętom ze schroniska. Akcja Góra Grosza cieszy
się chyba największą popularnością. Uczniowie zbierają grosiki już dużo
wcześniej, by potem, w momencie ogłoszenia ogólnopolskiej zbiórki,
przynieść je do szkoły.
162 przy ul. Stojałowskiego odbył się uroczysty apel, podczas które-
go Pani Dyrektor naszej szkoły otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca
stąpili w pokazach tanecznych, wysłuchaliśmy tez recytacji wiersza
w Województwie Małopolskim w zbiórce monet groszowych w roku
ks. J. Twardowskiego „Sprawiedliwość” oraz piosenki w wykonaniu szkol-
2012. To już kolejne nasze zwycięstwo w tej akcji.
nego chóru pt.: „Pomogę Ci” (słowa i muzyka Magdalena Majewska).
Nasza szkoła, stawiając sobie za cel uwrażliwianie dzieci na potrzeby
innych, bierze udział w wielu działaniach charytatywnych. Uczestniczymy
Podczas wspomnianego apelu, uczniowie klas IV B i C oraz VI B wy-
Bardzo cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia. Największą radość
sprawia nam jednak fakt, że choć w minimalnym stopniu możemy pomóc
podopiecznym rodzinnych domów dziecka.
m.in. w akcji Pola Nadziei, Szlachetna Paczka, Zimowy Uśmiech Dziecka,
Jolanta Marzec
współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem, z fundacją Anny Dym-
Opiekun akcji na terenie szkoły
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie
na Projekt logo Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Konkurs organizowany jest pod patronatem Rady Dzielnicy XI
5. Nagrody
w ramach programu edukacji regionalnej „Z Podgórza Duchackiego do
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organi-
Krakowa Królewskiego”.
zatora oraz nagrodę specjalną za najlepszy projekt ufundowaną
Szanowni Nauczyciele informatyki, historii, plastyki, języka polskie-
przez Radę Dzielnicy XI. Opiekunowie laureatów otrzymają dyplomy.
go szkół Dzielnicy XI! Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym
Wystawa prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół zlokalizowa-
podczas Rodzinnego Pikniku Regionalnego, otwartej imprezie środowi-
nych na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.
skowej organizowanej przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integra-
Cele konkursu:
cyjnymi nr 162 na swoim terenie, w godz. 10.00-14.00 w dniu 17 maja
- poznanie historii, legend, tradycji, ciekawych miejsc i ludzi związanych
2014 r. Nagrody, które nie zostaną odebrane osobiście w podanym ter-
z Podgórzem Duchackim,
minie, będą do odebrania w sekretariacie szkoły do dnia 27.06.2014 r.
- opracowanie i wypromowanie znaku graficznego (logo) Dzielnicy XI,
6. Jury
- kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do
małej ojczyzny,
nie powołane przez organizatorów. W jego składzie znajdą się nauczy-
- promowanie młodych talentów, uczniów uzdolnionych artystycznie.
ciele informatyki, historii, plastyki, języka polskiego oraz przedstawiciel
Regulamin:
Rady Dzielnicy XI. Decyzja jury jest ostateczna.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół zlokali-
7. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
zowanych na terenie Dzielnicy XI.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
2. Czas trwania konkursu: 24.02.2014 r. - 23.04.2014 r.
Nauczyciele: Małgorzata Danek, Ewa Sobczyk, Jolanta Ziętara, Małgo-
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
rzata Goniakowska.
- Opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Dzielnicy XI, nawią-
8. Adres organizatora: www.sp162.pl tel. (fax) 12 654 40 59, ul. Stojałow-
Jury konkursu „Projekt logo Dzielnicy XI Podgórze Duchackie ” zosta-
zującego do środowiska historyczno-przyrodniczego Podgórza Du-
skiego 31, 30-611 Kraków
chackiego.
9. Metryczka pracy
- Napisanie pracy przedstawiającej i reklamującej przygotowany projekt logo. Forma pracy: opowiadanie, opis, notatka.
4. Zasady uczestnictwa:
- Zaprezentowany projekt logo Dzielnicy XI musi być efektem pracy
indywidualnej, prace zbiorowe nie mogą uczestniczyć w konkursie.
- Każda praca musi posiadać metryczkę pracy wg podanego niżej wzoru.
- Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace w formie wydruku komputerowego oraz na płytce CD (w programie Paint, w rozszerzeniu pliku PNG, w formacie A9) na adres organizatora do dnia 23.04.2014 r.
(decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczają osobiście do
sekretariatu szkoły.
- Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 prac.
- Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
nazwa
Konkurs „Projekt logo Dzielnicy XI Podgórze
Duchackie”
Imię, nazwisko autora
Klasa, nazwa szkoły, adres
Opiekun
Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy,
Data
którą zgłaszam do konkursu „Projekt logo
…………………
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie” i akceptuję warunki jego regulaminu.
2. Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich
Podpis autora(1)
danych osobowych dla potrzeb niezbędi rodzica (2)
nych do realizacji konkursu oraz wyrażam
zgodę na publikację mojej pracy, co do
której posiadam pełnię praw autorskich,
zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002
nr 101, poz. 926, z późn.zm.)
Nr 1, Luty-marzec 2014
KURIER DZIELNICY XI
7
Kalejdoskop dzielnicowy
Konkurs recytatorski
Kiermasz Talentów Sąsiedzkich
Zamknięci w swoich mieszkaniach często nie mamy pojęcia, że miesz-
W Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego odbył się kon-
kająca za ścianą osoba ma fascynujące hobby lub olbrzymi talent pla-
kurs recytatorski poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Jego uczestnicy
styczny, że tworzy piękne przedmioty. Grupa Inicjatywna Mieszkańców
wystąpili w stosownych przebraniach oraz z wieloma rekwizytami.
Gospodarne Osiedle Piaski Nowe stara się odkrywać takie osoby, pokazywać je szerszej społeczności.
Realizacji tego pomysłu służył II Kiermasz Talentów Sąsiedzkich, który
odbył się w Klubie Kultury Piaskownica. Każdy, kto wykonuje przedmioty
dekoracyjne lub użytkowe mógł je zaprezentować lub sprzedać gościom
kiermaszu. Chętnych do kupowania było wielu, bo prezentowane przedmioty urzekały kolorami, pomysłowością i jakością wykonania.
Nagroda za kampanię
Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” od 11 lat organizuje
konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej bierze udział w tym konkursie od samego początku. Szkoła po
raz kolejny została nagrodzona za podejmowane działania. Za kampanię
przeprowadzoną w roku szkolnym 2012/2013 Fundacja przyznała placówce główną nagrodę.
Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy brali czynny
udział w imprezach organizowanych w ramach tej akcji. To dzięki Wam
otrzymaliśmy do szkolnej biblioteki zestaw książek oraz okolicznościowy
dyplom. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam do udziału w akcji w tym roku szkolnym.
Z Podgórza Duchackiego do Krakowa Królewskiego
Teresa Stanisławczyk
Miło mi poinformować, że Rada Dzielnicy XI przyjęła uchwałę
o objęciu honorowym patronatem programu edukacji regionalnej
Brzechwa, Tuwim Dzieciom
„Z Podgórza Duchackiego do Krakowa Królewskiego”, realizowane-
go w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy
skim „Brzechwa, Tuwim dzieciom” zorganizowanym w Niepublicznym
ul. Stojałowskiego. W ramach programu szkoła zorganizuje wspólnie
Przedszkolu „Smerfy” przy ul. Łużyckiej. Wysoki poziom artystyczny, re-
z krakowskimi muzeami konkursy międzyszkolne dla uczniów szkół
kwizyty i specjalne stroje niektórych uczestników oraz fakt, że niektórzy
podstawowych z terenu powiatu krakowskiego. I tak, pod patronatem
z nich zdecydowali się zaśpiewać wybrane przez siebie wiersze sprawiły,
Muzeum Archeologicznego organizowany jest konkurs artystyczny
że jury długo spierało się o to, jak podzielić nagrody. Ostatecznie I miejsce
„Mistrz prehistorycznego designu”. W związku z przypadającą w tym
przyznano Milenie Nycz, II – Stasiowi Szajdingowi, III – Ewie Ziębie i Ka-
roku 70. rocznicą Powstania Warszawskiego, wspólnie z Muzeum AK w
sprowi Kukiełce, a trzy wyróżnienia otrzymali: Mateusz Łyżwa, Ada Lasota
Krakowie, odbędzie się konkurs „Żołnierze AK - rycerze niezłomni”. Pa-
i Emilia Zych.
tronat honorowy nad nim objął również Małopolski Kurator Oświaty.
Wszystkich miłośników grafiki komputerowej oraz pasjonatów hi-
storii swojej dzielnicy, osiedla zapraszamy do udziału w konkursie na
„Projekt logo Dzielnicy XI Podgórze Duchackie”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego projektu, który stanie się logo naszej dzielnicy.
Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na
stronie internetowej szkoły www.sp162.pl
Jolanta Ziętara
Kilkanaścioro młodych artystów wzięło udział w konkursie recytator-
KD
KURIER DZIELNICY XI
8
Nr 1, Luty-marzec 2014
Bogactwo występów
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” nieustannie występuje, promuje kulturę krakowską i zdobywa nagrody oraz
słowa uznania za prezentowany poziom artystyczny. Członkom zespołu udaje się przy tym godzić naukę w szkole z występami.
W obecnym roku szkolnym, pierwsze występy
szych II miejsce zajęły „WESOŁE MI-NUTKI” z Sa-
nartach doskonaliła umiejętności narciarskie
zespół odnotował już na początku września. Naj-
morządowego Przedszkola nr 6 przy ul. Bujaka,
pod okiem instruktorów, zaś pozostali zjeżdżali
pierw członkowie „Krakowiaka” spotkali się z kra-
a w kategorii starszej (8 – 13 lat) w gronie soli-
na sankach, brali udział w grach i zabawach na
kowskimi rodzinami na Małym Rynku, by wspól-
stów III miejsce wywalczyła Wiktoria Krawczyk
śniegu. Nie zabrakło także przejażdżki kuligiem,
nie uczestniczyć w Festiwalu Dziecięcych Marzeń.
z Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka, a wśród ze-
ogniska i harców na świeżym powietrzu.
Głównym celem wydarzenia było promowanie
społów III miejsce przyznano Maciejowi Laliko-
Najważniejsze było jednak doskonalenie
odpowiedzialnego rodzicielstwa, a także propa-
wi i MLZPiT „Krakowiak”
i rozwijanie zdobytych w „Krakowiaku” umie-
gowanie działań prorodzinnych. W tym dniu to
Udane ferie
jętności. W każdym dniu odbywały się próby.
właśnie dzieci stanowiły centrum zainteresowania
Podopieczni pod okiem instruktorów ochoczo
całego otoczenia. Dla nich zostały przygotowane
zespołu spędzili ferie. W pierwszym tygodniu
ćwiczyli i rozwijali swoje talenty.
warsztaty rzemieślnicze, artystyczne, plastyczne,
zajęcia odbywały się w Krakowie (zorganizowa-
Rodzinne weekendy
fotograficzne, językowe, konstruktorskie, kulinar-
no szereg warsztatów i wycieczek do pobliskich
ne, taneczne, sportowe, informatyczne oraz mnó-
muzeów, a także liczne zajęcia w siedzibie ze-
artystyczna, ale i wychowawcza. Zespół zawsze
stwo innych. Następnego dnia zespół wyruszył do
społu), a w drugim tygodniu dzieci i młodzież
stawiał na jednym z pierwszych miejsc działa-
Tenczyna, aby na Festiwalu Zespołów Regional-
wyjechała z instruktorami na obóz artystycz-
nia prorodzinne, wzmacnianie więzi i budo-
nych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówec-
no-wypoczynkowy do wsi Suche położonej
wanie pozytywnych relacji z najbliższymi. Stąd
ka” wystąpić jako gwiazda imprezy. Było to pod-
nieopodal Poronina. Wszyscy spacerowali po
przyłączenie się do Programu Krakowska Karta
sumowanie trwającej przez całe lato IV edycji akcji
okolicy poznając jej uroki. Grupa jeżdżąca na
Rodzinna 4+ oraz uruchomienie cyklu Rodzin-
W pożyteczny i twórczy sposób członkowie
„Krakowiak” to jednak nie tylko działalność
„Odkryj Beskid Wyspowy”.
ny Weekend z „Krakowiakiem”. W każ-
Później były występy na Tradycyjnym Od-
dym miesiącu wybierany jest jeden
puście „Pod czerwoną jarzębiną” w skansenie
weekend, kiedy członkowie zespołu,
w Wygiełzowie (odbyło się tam wiele wydarzeń
wraz ze swoimi rodzinami, uczest-
o charakterze ludycznym. Można było obser-
niczą w wybranym wcześniej wyda-
wować m.in. prezentacje dawnych rzemiosł
rzeniu. Tego dnia zarówno dzieci, jak
i pokazy tradycyjnych zajęć wiejskich), podczas
i ich rodzice, nie mogą się nudzić. Na
obchodów 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Dział-
chętnych czekają ciekawe warsztaty,
kowego „PKP Prokocim” w Krakowie i wiele, wie-
wycieczki, spotkania z interesującymi
le innych. Zawsze i wszędzie zespół przyjmowa-
osobami i wiele innych atrakcji.
ny jest z entuzjazmem, jego występ nagradzany
Rodzinny Weekend z „Krakowiakiem”
jest gorącymi oklaskami i słowami uznania.
to gwarancja pożytecznie i przyjem-
Noworoczne osiągnięcia
nie przeżytego czasu w towarzystwie
najbliższych.
Rok 2014 zespół rozpoczął od udziału w Wo-
jewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek. Miło
Małgorzata Pałka
mi poinformować, że wśród laureatów są arty-
Zdjęcia z archiwum
ści z naszej okolicy. Wśród zespołów najmłod-
MLZPiT „Krakowiak”
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Wymień piec!
9
cje na temat dotacji można znaleźć na stronach
ją odpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków
internetowych www.bezpiecni.pl oraz www.bip.
o dotację. Urząd Miasta Krakowa nie upoważniał
krakow.pl a także uzyskać w Wydziale Kształtowa-
żadnych osób prywatnych, ani organizacji do
nia Środowiska na os. Zgody 2 (tel. 12 616 88 48).
występowania w jego imieniu w sprawach zwią-
pieców węglowych na proekologiczne rozwiąza-
zanych z Programem Ograniczania Niskiej Emisji.
nia grzewcze.
wych. Na Starym Mieście, w rejonie Grzegórzek
Dopłaty dla ubogich
Podobnie jak w ubiegłym roku, dzięki porozu-
i Dębnik doliczono się ok. 6 tys. palenisk. In-
mieniu z dostawcami mediów i paliw, tj. Miejskim
wentaryzacja w całym mieście ma się zakończyć
najuboższe, które już zlikwidowały lub zlikwidują
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., EDF
w 2015 r. Jej wyniki są wskazówką dla MPEC co
piece węglowe, przechodząc na ogrzewanie ga-
Kraków S.A. (właściciel elektrociepłowni w Łęgu),
do planowania rozbudowy sieci ciepłowniczej,
zowe, elektryczne lub z miejskiej sieci ciepłowni-
Elektrownią Skawina S.A., Polskim Górnictwem
węzłów cieplnych i przyłączy. Rolą właścicieli
czej. Program osłonowy zakłada dopłaty dla tych
Nafty i Gazu S.A. - Biuro Handlowe Regionu Kra-
nieruchomości jest jedynie wykonanie instalacji
mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty
kowskiego oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., możli-
wewnętrznej.
ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą sys-
we jest uzyskanie nawet 100 proc. dotacji.
Nikogo nie polecamy
temu grzewczego.
Dotacja na wymianę
W związku z licznymi informacjami o rozpro-
Z pomocy mogą skorzystać osoby samotne,
Oferta skierowana jest do mieszkańców,
wadzaniu przez różne firmy materiałów wskazu-
których miesięczny dochód nie przekracza 2 tys.
wspólnot mieszkaniowych (nie jest wymagana
jących na współpracę z Urzędem Miasta Krakowa
439 zł netto i rodziny, w których miesięczny do-
zgoda wszystkich współwłaścicieli, wystarczy
w zakresie programu ograniczania niskiej emisji
chód na osobę nie będzie większy 1 tys. 368 zł
wola większości), firm oraz instytucji użyteczności
urzędnicy informują, że Miasto nie współpracuje
netto. Najmniej zarabiający otrzymają 100 proc.
publicznej. Urzędnicy proszą, by przed złożeniem
z żadnym podmiotem w tym zakresie. Sugerowa-
różnicy między kosztami starego ogrzewania
wniosku zorientować się jakie możliwości oferu-
nie takiej współpracy jest nadużyciem.
i nowego, a pozostałe grupy według dochodów
ją dostawcy ciepła i uzyskać od nich niezbędne
Urząd Miasta Krakowa nie prowadzi współ-
- odpowiednio 75 i 50 proc. Warunkiem uzyskania
uzgodnienia. Posiadanie ich znacznie przyspieszy
pracy z żadną firmą zajmującą się zmianą syste-
wsparcia jest okazanie rachunków za ogrzewanie.
procedurę rozpatrywania wniosku. Przy jego oce-
mu ogrzewania na proekologiczne, jak również
Lokalny program osłonowy będzie realizowa-
nie brana jest pod uwagę lokalizacja nieruchomo-
nie wskazuje żadnej konkretnej firmy działającej
ny do 2022 r. Miasto ma zamiar przeznaczyć w tym
ści (preferowane są rejony, w których występuje
w tej branży. Dobór firm instalacyjnych oferu-
czasie na dopłaty ok. 6,4 mln zł. Według szacunków,
największe zanieczyszczenie powietrza).
jących usługi w zakresie wymiany pieców leży
w tym roku z pomocy skorzysta ok. 250 gospodarstw
wyłącznie po stronie beneficjentów Miejskiego
domowych. Zarezerwowano na ten cel 135 tys. zł.
odebrać w siedzibach dzielnic oraz w budynkach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich
Urzędnicy przestrzegają też przed osobami po-
nia się o pomoc znajdują się na stronie www.
Świętych i na os. Zgody 2. Szczegółowe informa-
dającymi się za pracowników UMK, które oferu-
mops.krakow.pl.
Trwa nabór wniosków o dotację na wymianę
Druki wniosku można ściągnąć z internetu lub
Cały czas trwa inwentaryzacja pieców węglo-
Wejdź na bazar, pomóż potrzebującym
Warto też pamiętać, że Miasto wspiera osoby
Szczegółowe informacje o zasadach ubiega-
Wiosenna deratyzacja
Na stronie www.ekocentrum.krakow.pl dostępna jest zakładka
„Bazar”, czyli bezpłatna platforma wymiany zbędnych mebli i innych
nieruchomości położonych na terenie Krakowa o konieczności prze-
przedmiotów. Znajdują się tam m.in. ogłoszenia Miejskiego Ośrodka
prowadzenia deratyzacji w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2014
Pomocy Społecznej o potrzebach najuboższych.
roku. Obowiązek wynika z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta
Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzyma-
„Bazar” powstał, aby umożliwić wymianę używanych, ale będących
Wydział Kształtowania Środowiska UMK przypomina właścicielom
nadal w dobrym stanie mebli, sprzętów i innych przedmiotów, które
nia czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
dotychczasowemu właścicielowi nie są już potrzebne, a mogą się jesz-
cze przydać innym osobom. Korzystanie z „Bazaru” nie wymaga reje-
wanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usłu-
stracji i jest bezpłatne, taki też jest preferowany charakter ogłoszeń.
gowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam,
Pracownicy MOPS na bieżąco zamieszczają informacje o potrze-
gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmiet-
bach swoich podopiecznych, a także śledzą już zamieszczone ogło-
nikach, strychach, w ustępach, budynkach gospodarczych itp.
szenia, wcielając się w rolę pośredników. Warto przejrzeć swoje rzeczy
Przez okres przeprowadzania deratyzacji należy zachowywać
i zastanowić się, czy nie ma wśród nich zbędnych sprzętów, które przy-
szczególną ostrożność w miejscach, gdzie wyłożone zostały środki
dadzą się osobom potrzebującym.
do zwalczania gryzoni. Rejony, gdzie znajdują się trutki powinny być
oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.
Za pośrednictwem „Bazaru” można zgłaszać chęć pozbycia się lub
Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudo-
pozyskania różnego rodzaju przedmiotów: mebli, sprzętu AGD i RTV,
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odzieży, książek, płyt CD,
dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domo-
wózków i innych artykułów dziecięcych. Wystarczy jedynie wypełnić
we trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed
formularz zamieszczony wspomnianej na stronie.
dostępem ptactwa.
W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza
10
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Krok po kroku do parku
Ostatnie tygodnie przyniosły wiele pozytywnych wiadomości i wydarzeń w batalii o zagospodarowanie Parku Duchackiego, stworzenie tu
miejsca rekreacji i wypoczynku z prawdziwego zdarzenia.
Najpierw były lata starań o uchronienie te-
renu między ulicami Macedońską, Malborską
i Estońską przed zakusami deweloperów, później starania o wykupienie działek od dotychczasowych właścicieli przez Gminę Kraków,
a gdy w 2013 w końcu się to udało, nadszedł
czas na poszukiwanie pieniędzy, by jak najszybciej teren został uporządkowany a dawny dwór
zagospodarowany na cele służące wszystkim
mieszkańcom. Zadanie nie jest łatwe, ale dzięki coraz szerszemu gronu zwolenników Parku,
9. wybrać jednego gospodarza „starego dwo-
uporowi tych, którzy są przekonani o jego wa-
ru” (wśród kandydatów do tej roli wymienia-
lorach i znaczeniu, posuwamy się krok po kroku
ne jest m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Woli
do wyznaczonego celu.
Duchackiej, choć możliwości samodzielne-
Oto najistotniejsze wydarzenia z ostatnich
go utrzymania dworu przez SPWD wydają
tygodni.
się nikłe. Inne pomysły to popierane przez
Jak zagospodarować park?
Dzielnicę XI zlokalizowanie tu działalności
Spotkanie poświęcone temu problemowi
kulturalno-oświatowej, np. domu kultury, izby
Wnętrze wozowni
odbyło się w styczniu w Zarządzie Infrastruktury
pamięci Woli Duchackiej czy świetlicy między-
powielanego błędu w gminnych dokumentach
Komunalnej i Transportu. Uczestniczyli w nim,
pokoleniowej);
– przyp. red.). Aleja przecinała strumień, na którym
oprócz przedstawicieli tej instytucji i Rady Dziel-
10. wykonać miejsca parkingowe od strony
ul. Macedońskiej;
nicy XI, także urzędnicy z Wydziału Kształtowania
znajdował się kamienny most. Za mostem, po obu
stronach założenia, znajdowały się stawy rybne,
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osoby od-
11. poszukać możliwości pozyskania środków
oddzielone groblą. Główny budynek mieszkalny,
powiedzialne za architekturę krajobrazu i miej-
unijnych, które uzupełnią wieloletni budżet
pełniący funkcję dworu, usytuowany był w części
skie zabytki. Uzgodniono m.in., że należy:
dla Parku Duchackiego;
zachodniej i sąsiadował z oficyną i budynkiem go-
1. w projekcie zagospodarowania parku uwzględ-
12. przeprowadzić konsultacje społeczne przygotowanego projektu.
nić zabezpieczenie cieków wodnych zasilają-
spodarczym. W pobliżu zabudowań murowanych
stała stodoła i wozownia. Przy samym wjeździe,
Opinia konserwatora zabytków
pomiędzy stawami, znajdowała się rządcówka.
2. zachować istniejącą groblę;
3. wykonać pełną inwentaryzację zieleni, co bę-
kiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do
budowa założenia. Wówczas powyżej stawów, po
dzie niezbędne do projektowania jej układu
rejestru zabytków wschodniej części dawnego
przeciwnej stronie starego dworu, powstał muro-
i późniejszych zabiegów pielęgnacyjnych;
cych duży staw;
Datę 21 stycznia br. nosi decyzja Wojewódz-
Z początkiem II połowy XIX wieku nastąpiła roz-
zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchac-
wany, nowy budynek dworu. Do budynku starego
4. wykonać szczegółową inwentaryzację geo-
kiej, położonego między ulicami Estońską,
dworu dobudowano natomiast ceglano-kamien-
dezyjną, w tym ekspertyzę hydrogeologiczną;
Laszczki, Macedońską i Malborską. Uzasadnie-
ną wozownię. Zniknęły drewniane obiekty w czę-
5. objąć ochroną parkową cały obszar podwor-
nie do tej decyzji oparto na dokumentach hi-
ści północnej, a ich funkcje przejęły murowany
ski, a historyczną wozownię w „starym dwo-
storycznych. Oto jej fragmenty:
spichlerz i stodoła. W ten sposób ukształtowało się
rze” wpisać do rejestru zabytków;
„Według najstarszych, wykonanych przez Car-
typowe założenie dworskie z budynkiem reprezen-
6. ul. Estońską (odcinek wzdłuż parku) prze-
la Boluska w 1845 r. planów katastralnych, wieś
tacyjnym z podjazdem i parkiem krajobrazowym
kształcić w ciąg pieszy, z możliwością dojazdu
rozciągała się po obu stronach doliny, wzdłuż nie-
w części zachodniej oraz obiektami mieszkalno-
do posesji (Dzielnica XI zgłosiła zastrzeżenie,
wielkiego strumienia. W centralnej części osady,
gospodarczymi w części wschodniej.
że powinien to być ciąg pieszo-jezdny);
pomiędzy obecnymi ulicami Malborską, Białoru-
ską i Albańską zlokalizowany był zespół dworski.
chackiej odziedziczyła hrabina Felicja Wodzicka
Składał się on z zabudowy drewnianej i murowa-
z Ponińskich. W 1904 r. po stronie wschodniej
8. w miarę możliwości, wykorzystać przy pro-
nej, rozdzielonej aleją dojazdową, odpowiadającą
powstał nie zachowany obecnie budynek miesz-
jektowaniu dokumentację historyczną daw-
obecnej ul. Mochnackiego (chodzi o ul. Estońską,
kalny i stajnia. Około 1911 r. przebudowano nowy
nego układu dworsko-parkowego, ale także
choć stary dwór przypisany jest numerycznie – i
dwór, do parterowego budynku dobudowano
projekty studentów Uniwersytetu Rolniczego
prawidłowo - do ul. Mochnackiego; to skutek
piętro i ganek z tarasem. Kolejnym właścicielem
7. wykonać inwentaryzację architektoniczną oraz
ekspertyzę konstrukcyjną „starego dworu”;
Z początkiem XX wieku majątek na Woli Du-
Nr 1, Luty-marzec 2014
KURIER DZIELNICY XI
11
dworu na Woli Duchackiej w latach 1927–1942
w związku z wnioskiem Rady
był inżynier Stefan Bem (wg relacji Stanisława
i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze
Bema, do niedawna właściciela terenu, majątek
Duchackie z 05.07.2007 r., która
został zakupiony w sierpniu 1925 r., wcześniej
dostrzegając walory założenia
należał on do rodziny Szarskich - przyp. redak-
podworskiego i zagrożenie ze
cji). Z tego okresu zachował się opis zabudo-
strony deweloperów, doprowa-
wań i parku. Powierzchnia majątku wynosiła
dziła w 2013 r. do przejęcia ww.
ponad 14 hektarów. Najwięcej zajmowały pola
terenu przez Gminę Miejską Kra-
orne i ogrody. Założenie parkowe liczyło ok. 400
ków i zainicjowała utworzenie
drzew: dębów, grabów, jesionów, lip, wiązów
parku miejskiego. Podjęte przez
i brzóz. W kompleksie znajdowały się cztery sta-
samorząd działania oraz wpis do
wy – jeden zarodowy, dwa rybne i jeden krajobra-
rejestru zabytków stwarzają moż-
zowy z niewielką wysepką. Bem przeprowadził
liwość zagospodarowania i upo-
szereg inwestycji w majątku. Odnowił stary dwór,
rządkowania terenu, remontu
stajnię, dbał o stawy hodowlane.
zabudowań i rewitalizacji parku.
Po II wojnie światowej majątek pozostał w rę-
Park jako miejsce ogólnodostęp-
kach spadkobierców Bema, jednak począwszy od
ne powinien pełnić funkcje wypo-
lat sześćdziesiątych rozpoczął się stopniowy upa-
czynkowe i rekreacyjne, a także
dek majątku. Dookoła zespołu powstała współ-
edukować w zakresie poszano-
czesna zabudowa mieszkaniowa, osiedle bloków
wania przyrody i zachowanego
i domków jednorodzinnych. W wyniku dziedzicze-
historycznego krajobrazu kultu-
nia zespół w części zachodniej został podzielony.
rowego.
Budynek nowego dworu został adaptowany na
Decyzja o ochronie parku na
przedszkole. Stawy, park i pozostałe budynki po-
Woli Duchackiej jest odpowiedzią na zapotrze-
zowych i historyczno-kulturowych terenów
padły w zaniedbanie, spaliła się stara stajnia. Sta-
bowanie społeczne i coraz bardziej narastające
podworskich, które weszły w skład Parku Du-
ry dwór został zmodernizowany i w efekcie utracił
problemy związane z urbanizacją dotychczas
chackiego. Podkreślono, że teren ma być ogro-
jakiekolwiek cechy stylowe. Z dawnej zabudowy
spokojnych dzielnic Krakowa. Niestety, z uwagi na
dzony od otoczenia tzw. zieloną kurtyną, mają
zachowała się natomiast wozownia.
wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy,
powstać strefy parkowe: część reprezentacyjna
Pomimo wieloletnich zaniedbań i przekształ-
nie udało się ochronić zachodniej części założenia.
(ze starym dworem), część przyrodnicza, część
ceń, zespół dworski na Woli Duchackiej jest
Budynek nowego dworu z uwagi ma przeprowa-
rekreacyjna, np. plac zabaw. W zagospodaro-
ważnym i cennym obiektem pod względem hi-
dzone modernizacje będzie ujęty w wojewódzkiej
wanym parku mają znaleźć dla siebie miejsce
storycznym i krajobrazowym. Przede wszystkim
i gminnej ewidencji zabytków i zgodnie z obowią-
wszystkie grupy wiekowe - zarówno osoby star-
zachował się układ założenia oraz park ze stawa-
zującymi przepisami powinien być chroniony na
sze, jak i dzieci oraz młodzież.
mi i cennym starodrzewiem, który wśród zabudo-
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospoda-
Kolejna dobra wiadomość to pieniądze.
wy i typowych „blokowisk” stanowi zasługującą
rowania przestrzennego lub warunków w decyzji
Zostały one zagwarantowane już w grudniu
na ochronę enklawę zieleni.
wz.”
2013 r., co pozwoliło na opisane wyżej stycznio-
Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru
Koncepcja, konsultacje, pieniądze
we działania. Poprawką do Wieloletniego Planu
zabytków prowadzone było z urzędu, jednak
Wkrótce potem Zarząd Infrastruktury Ko-
wej wpisano 2,1 mln zł na „realizację założenia
ogłosił przetarg na wyko-
dworsko-parkowego na Woli Duchackiej przy
nawcę koncepcji rewalo-
ul. Estońskiej w latach 2014 – 2016”. Przewod-
ryzacji Parku Duchackiego.
niczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, autor
Termin realizacji ustalono
tej poprawki i wiodący decydent w sprawach
na 22 września br. Wyko-
parkowych, uważa, że kwota ta powinna wy-
nawca zobowiązany jest
starczyć na remont dworu i prace przy zieleni.
także do przeprowadzenia
szerokich konsultacji spo-
Duchackiego udzielają nieustannie także rad-
łecznych przygotowanego
ni miasta - Grażyna Fijałkowska i Włodzimierz
przez siebie projektu.
Pietrus i wielu, wielu innych orędowników par-
ku. Wszystkie działania koordynuje, nadzoruje
i
W zakresie rzeczowym
zapisano pełne wykorzyStaw k. dworu, lata 20. XX wieku.
Zdjęcie z archiwum Stanisława Bema
Finansowego – Wieloletniej Prognozy Finanso-
Transportu
munalnej
Wsparcia w staraniach o rewitalizację Parku
i bardzo często inicjuje Rada Dzielnicy XI.
stanie i ochronę wartości
Tekst i zdjęcia
przyrodniczych, krajobra-
Jarosław Kajdański
KURIER DZIELNICY XI
12
Nr 1, Luty-marzec 2014
Wiosenne ferie
Tegoroczne ferie trudno nazwać zimowymi.
właściwości zdrowotne mi-
Przez większość dni panowała raczej wiosenna
kroklimacie, ale i poznawanie
pogoda sprzyjająca spacerom a nie jeżdżeniu
mis dźwiękowych oraz Gongu
na nartach, łyżwach czy sankach. Tylko nielicz-
Tybetańskiego. Dorota Kowal-
nym szczęśliwcom dane było zakosztować uro-
ska, która na co dzień zajmuje
ków zimy. Pozostali, którzy zechcieli oderwać
się terapią dźwiękiem, przy
się od telewizorów czy komputerów, doskonale
pomocy
bawili się podczas zajęć zorganizowanych przez
instrumentów przeniosła ma-
placówki kulturalne i sportowe.
łych słuchaczy w tajemniczy
tych
niezwykłych
świat melodii wschodu. Każdy
W klubie na Woli
mógł doświadczyć działania
Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka-
mis dźwiękowych, poczuć jak
-Wschód zadbał, by jego pomieszczenia tętniły
brzmią i wibrują. To był nie-
życiem podczas ferii. Były liczne zajęcia warsz-
zwykły, wspólny koncert, który
tatowe, m.in. tworzenia biżuterii czy szermierki,
sprawił wszystkim wiele rado-
zajęcia na świeżym powietrzu oraz wyjścia do
ści i dostarczył wrażeń.
krakowskich muzeów.
Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W ramach
środków przekazanych przez
Radę Dzielnicy XI (w kwocie
6.000 zł) z pływalni skorzystało
855 dzieci. Inicjatywa dyrekcji
OSR, polegająca na obniżeniu
ceny biletu do 5 zł, pozwoliła
wielu uczniom na dłuższe przebywanie na basenie, innym rodzice byli w stanie opłacić choć Przykładowo, podczas wizyty w Muzeum
by godzinowy pobyt.
Etnograficznym, dzieci nie tylko obejrzały wy-
stawę „Indianie z Amazońskiej dżungli”, ale też
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Kurdwa-
uczestniczyły w zajęciach, które pozwoliły im
nów Nowy” skorzystało około 1.200 dzieci
bliżej poznać zwyczaje tych ludzi. Zabawnie
i młodzieży.
A.M.
zabrzmiało stwierdzenie uczestników warsztatów, że w dżungli ciężko jest przetrwać nie tylko
choćby do Najmniejszej na Świecie Fabryki Cu-
ze względu na klimat i niebezpieczne zwierzę-
kierków Ciuciu czy do Parku Edukacji Globalnej,
ta, ale i… ze względu na brak dostępu do inter-
gdzie dzieci spotkały się z misjonarzem.
netu czy brak zasięgu telefonów komórkowych.
Uwieńczeniem spotkania było rysowanie roślin
rystycznym k. Raciechowic, ale śnieg stopniał
„odkrytych” w dżungli, określanie ich właściwo-
i sanie trzeba było zastąpić bryczkami. Nie było
ści i zastosowań. Pojawiły się rośliny do jedze-
na szczęście konieczności zmieniania innych
nia, wąchania czy o właściwościach leczniczych,
atrakcji przygotowanych przez gospodarzy. Bez
ale i takie, które potrafią produkować paliwo…
przeszkód odbyło się pieczenie bułek, robienie
Tekst i zdjęcia KD
W sumie, w okresie ferii zimowych z oferty
Miał być też kulig w gospodarstwie agrotu-
masła i zwiedzanie mini zoo.
W „Piaskownicy”
Na basenie
Równie różnorodne, wesołe i ciekawe pro-
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Kurdwa-
pozycje przygotował Klub Kultury „Piaskownica”
nów Nowy” przy ul. Wysłouchów zorganizował
przy ul. Łużyckiej. Były zajęcia plastyczne (m.in.
zajęcia na pływalni, w grocie solnej oraz sali
rękodzieło artystyczne, ceramika), muzyczne
gimnastycznej.
(capoeira, warsztaty taneczne), rekreacyjne,
Obecność w Grocie Solnej oznaczała nie
a także wycieczki w różne ciekawe miejsca, jak
tylko przebywanie w specyficznym, mającym
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Aktywni „Siemachowcy”
W domu kultury
Młodzieżowy Dom Kultury im K. I. Gałczyń-
skiego, jak co roku przygotował w ramach akcji
„Zima w Mieście” wiele atrakcji dla dzieci. Można było uczestniczyć w zajęciach warsztatowych – plastycznych, wokalnych, teatralnych
i związanych z doskonaleniem języka angielskiego. Dzieci brały także udział w warsztatach
w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, na
których dowiedziały się dlaczego w Wieliczce
zbudowano zamek, w warsztatach w Muzeum
Archeologicznym – tam poznały kulturę Starożytnego Egiptu i wykonywały starożytną
biżuterię, a także poznały „drugie życie rzeczy”
w Muzeum Etnograficznym. Nie zabrakło także
13
W SIEMACHA Spot Bonarka Citi Center nie-
ustannie dużo się dzieję. Nowy rok rozpoczęliśmy dynamicznie i nie zamierzamy zwalniać
tempa w dalszej jego części.
W styczniu był Dzień Strachów przygotowany przez liderów - po to, by razem się bawić,
spędzić ze sobą czas, wykazać się inwencją
twórczą w przygotowywaniu strojów i jednoczyć się kiedy ktoś się przestraszy. Podczas ferii byliśmy dużą grupą w Ochotnicy Dolnej,
a przedstawiciele Grupy Okołoliderskiej poje-
chali z Radą Liderów do Zubrzycy Górnej.
szym lokalu w „Bonarce”. Dwa tygodnie wspól-
Zajęcia odbywały się też oczywiście i w na-
zabaw integracyjnych, konkursów oraz rozgry-
nych warsztatów tanecznych, robienia koktajli,
wek sportowych.
szycia strojów, poznawania zasad savoir-vivre’u,
Podczas zajęć plastycznych dzieci wykony-
itp., zakończył prawdziwy Bal Karnowałowy
wały maski karnawałowe, bo przecież czas ferii
W zajęciach uczestniczyło wiele osób, które nie
to czas karnawału, a także kukiełki do insceniza-
były do nas zapisane w ciągu roku. Cieszy nas,
cji teatralnych, a w związku ze zbliżającym się
że część z nich została wśród nas.
Międzynarodowym Dniem Kota zaprojektowa-
ły przestrzenne postacie kotów.
kać na czerwiec ani wrzesień, aby dołączyć do
Zapraszamy przez cały rok – nie trzeba cze-
naszej społeczności. Do końca roku szkolnego
jeszcze sporo czasu, ale już dziś zapraszamy do
nas serdecznie osoby od 12 roku życia, które
zamieszkują w gminie Kraków, do aktywnego
spędzenia czasu podczas wakacji.
Anna Czuba-Chwajoł
Dyrektor SIEMACHA Spot Bonarka City Center
Zdjęcia Piotr Lisiecki
Ponadto, uczestnicy Akcji brali udział w zaję-
ciach na basenie w Solnym Mieście w Wieliczce
oraz obejrzeli kilka premier filmowych w kinie
Cinema City. Filmy „Piłkarzyki rozrabiają” , „Lego
przygoda” czy „Kraina zwierząt” spotkały się
z entuzjastycznym przyjęciem.
Czas zimowego wypoczynku dobiegł końca
– trzeba wracać do zajęć w szkole. Do zobaczenia latem!
B.P.
14
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Przedszkolak na medal
Święto Babć
i Dziadków
„Osobowość poszczególnego człowieka, rośnie w miarę realizowanych przez niego ponad osobowych
wartości, w miarę jak człowiek napełnia się tymi wartościami i jak gdyby nimi nasiąka” S. Hessen
W styczniu w Niepublicznym Przedszkolu
Zadaniem dzieci biorących udział w kon-
„Smerfy” przy ulicy Łużyckiej odbył się konkurs
kursie było zaśpiewanie piosenki podejmującej
Bardzo różnie, ale zawsze radośnie, ob-
pt. „ Przedszkolak na medal”. Jego celem było
tematykę wartości. Przedszkolaki przygotowały
chodzono Dzień Babci i Dzień Dziadka w pla-
propagowanie podstawowych wartości, takich
się bardzo starannie do konkursu, swoimi wy-
cówkach na terenie naszej dzielnicy. Oto kil-
jak: pokój, szacunek, miłość, tolerancja, szczę-
stępami zachwyciły wszystkich pracowników
ka przykładów.
ście, odpowiedzialność, współdziałanie, poko-
przedszkola, rówieśników oraz jury. Łatwo moż-
ra, uczciwość oraz pokazanie dzieciom ich prak-
na było dostrzec, jak wiele pracy dzieci i ich ro-
tycznego zastosowania w relacjach z samym
dzice włożyli w przygotowanie się do konkursu,
sobą, innymi ludźmi, społeczeństwem i całym
czym utrudnili pracę jury.
światem.
Współcześnie wychowanie ku wartościom
dy uczestnik konkursu był bowiem wyjątkowy,
staje się głównym zadaniem dla rodziców i na-
włożył w swój występ wiele wysiłku. Dlatego
uczycieli. Powinno ono zmierzać do ukształto-
dyrektor przedszkola - Barbara Wieczorek, po-
wania charakteru człowieka, uksztaltowania
stanowiła przyznać oprócz nagród głównych
w nim wewnętrznego systemu wartości. War-
także wyróżnienia. Każde dziecko dostało za
tości uczymy się od najmłodszych lat, przy-
udział w konkursie upominek. Wszak najważ-
swajamy je obserwując zachowania rodziców,
niejszy jest udział i dobre chęci.
nauczycieli, otoczenia.
Wybór zwycięzców był bardzo trudny, każ-
Magdalena Choma
Spotkanie w Chatce
W przedszkolu „Chatka Niedźwiadka” przy-
gotowania do świętowania zaczęły się kilka dni
wcześniej. Dzieci, z pomocą wychowawczyń,
opracowały szczegółowy opis Super Babci
i Super Dziadka. Został on zaprezentowany na
pięknych portretach przygotowanych na okolicznościowe spotkanie. To nic, że niektórym
przedszkolakom trema odebrała mowę i jedynie tuliły się do swoich Babć i Dziadków. Tak też
można wyrażać swoją miłość.
Tekst i zdjęcia DUL
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
15
Smakuje herbatka
go przy ul. Beskidzkiej istnieje już siedem lat.
„U babci i dziadka smakuje herbatka” – śpie-
Tworzą go głównie dzieci oraz młodzież w wie-
wały przedszkolaki z Samorządowego Przed-
ku 5 – 16 lat.
szkola nr 163 przy ul. Podedworze dla swoich
Zespół prowadzi doświadczona nauczyciel
babć i dziadków z okazji ich święta. Doroczna
– choreograf Swietłana Olszak, która przez lata
impreza była doskonałą okazją do promowania
pracy wychowała liczną grupę tancerzy, stwo-
osiągnięć artystycznych dzieci, podtrzymywa-
rzyła wiele choreografii oraz zrealizowała kilka
nia kulturowych wartości rodzinnych i integra-
dziecięcych spektakli baletowych.
cji dzieci z dorosłymi. Przez występ i wręczenie
samodzielnie wykonanych prezentów dzieci
wyraziły seniorom rodów swoje uczucia miłości, wdzięczności i szacunku oraz uświadomiły
sobie rolę, jaką babcie i dziadkowie pełnią w ich
życiu.
Występy przedszkolaków
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu
dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Kochają, wspierają, na każdy
smutek mają słodkie i pyszne rozwiązania, znajdą radę na każde zmartwienie. Wnuki to czują
i wiedzą, dlatego przedszkolaki zaprosiły swoje
babcie i dziadków do przedszkola na to najpiękniejsze ze wszystkich świąt, żeby podziękować
im za dobro i wyrazić swoją miłość. W ten wyjątkowy dzień Samorządowe Przedszkole nr 22
Zespół „Piruet” realizuje autorski program
przy ul. Przykopy zapełniło się gośćmi, czuć było
nauczania tańca klasycznego. Na zajęciach
radość i wyjątkową rodzinną atmosferę. Każda
dzieci uczą się podstaw baletu oraz biorą udział
z grup stanęła na wysokości zadania podczas
w licznych koncertach i festiwalach tanecznych,
występów, a dumni ze swych pociech dziadko-
prezentując swoje umiejętności i zdobywając
wie nagradzali je oklaskami i ukradkiem ocierali
doświadczenie sceniczne.
łzy wzruszenia. Wnukowie pamiętali również
Przygotowywanie inscenizacji i upominków
Ciężka praca wszystkich tancerzy, zaanga-
o własnoręcznie wykonanych upominkach.
dostarcza dzieciom radości tworzenia i kre-
żowanie kierownika zespołu i rodziców uczest-
Kilka dni później dzieci z najmłodszej i naj-
owania siebie, a dziadkom oglądanie efektów
ników zajęć przynoszą efekty. Zespół zdoby-
starszej grupy przedszkolnej odwiedziły pod-
tych starań sprawia niekłamaną przyjemność
wa nagrody na przeglądach tanecznych, np.
opiecznych Miejskiego Dziennego Domu Opie-
i wywołuje dumę ze zdolności wnucząt. I w tym
„Perłowa Pointa” na Małopolskich Spotkaniach
ki Społecznej przy ul. Sas-Zubrzyckiego, by im
roku nie obyło się bez oklasków i łez wzruszenia
Tanecznych w Krynicy (2007), I miejsce na Wo-
również zanieść radość ze Święta Babć i Dziad-
podczas składania życzeń przez wnuczęta. Po-
jewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych
ków, porozmawiać, złożyć najserdeczniejsze ży-
tem wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
w Starym Sączu (20011, 2012, 2013).
czenia i wręczyć upominki.
Czas zatrzymał się na chwilę, a świat stał się lep-
szy, bezpieczniejszy i pełen radości, gdy dzieci
nym koncercie baletowym z okazji Dnia Babci
w przedszkolnych salach zacieśniały swoje rela-
i Dnia Dziadka. Zaproszeni goście ze wzrusze-
cje z dziadkami. Pomnażajmy takie chwile.
niem oglądali widowisko baletowe, mocno
Tekst i zdjęcia Katarzyna Koluch
25 stycznia br. zespół wystąpił na tradycyj-
Tekst i zdjęcie Maria Zygma-Doktorowicz
oklaskując wykonawców, szczególnie najmłod-
Nauczycielka w Samorządowym
szych prezentujących tańce motylków i za-
Przedszkolu nr 163
jączków. W koncercie zostały zaprezentowane
fragmenty z baletów „Śpiąca królewna” Piotra
Koncert „Piruetu
Czajkowskiego oraz „Pakita” i „Bajadera” Ludwi-
ga Minkusa.
Zespół baletowy „Piruet”, działający w Mło-
dzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskie-
BP
KURIER DZIELNICY XI
16
Nr 1, Luty-marzec 2014
Dzień Marchewki
Teatralna
przygoda
Kalendarz pełen jest dni
poświęconych różnych rzeczom, wydarzeniom itp. Czy
ktoś słyszał jednak o Dniu
Od trzech lat Samorządowe Przedszkole
Marchewki? W przedszko-
nr 33 przy ul. Rżąckiej współpracuje ze Stowarzy-
lu „Chatka Niedźwiadka”
szeniem Aktorów Scen Polskich Oddział w Kra-
uznano, że to niedopatrze-
kowie. Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola
nie i to zdrowe warzywo też
mogły poznać teatr nie tylko jako instytucję kul-
powinno mieć swój dzień.
tury, ale też jako miejsce tworzenia sztuki.
Obchody Dnia Marchew-
Największymi atrakcjami dla przedszkola-
ki zorganizowano w stycz-
ków były spotkania ze sztuką teatralną w na-
niu. Za oknami mróz i śnieg,
szej placówce, tworzenie wspólnie z aktorami
a tymczasem w ciepłej sali
spektakli teatralnych. Była też wizyta studen-
przedszkolaki poznawały cie-
dowanie największe uznanie zyskała surowa
tów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej pod
kawostki dotyczące tego warzywa (m.in. taką,
marchewka, którą schrupało każde dziecko.
hasłem „Aktorzy dzieciom”, podczas której przy-
że oprócz powszechnie znanej marchewki po-
Gorzej poszło z przekonaniem przedszkolaków
szli aktorzy prezentowali wiersze znanych pol-
marańczowej, są też odmiany białe i fioletowe),
do spróbowania marchewki gotowanej, tartej
skich poetów, oraz spotkanie z aktorami scen
uczyły się wierszyków na jego temat, tworzyły
czy zrobionego z niej soku. Na spróbowanie
krakowskich teatrów w ramach akcji pt.: „Cała
jego portret i próbowały jego smaku. Zdecy-
warzywa w każdej postaci zdecydowały się
Polska czyta Tuwima”. Wszystkie te wydarzenia
tylko dziewczynki. Może dlatego, że wcześniej
były wspaniałą okazją do bezpośredniego po-
była mowa, iż witaminy zawarte w marchewce
znania przez dzieci sztuki gry aktorskiej, włącze-
korzystnie wpływają na włosy, cerę i ogólne samopoczucie.
Poznawanie walorów marchewki miało cha-
rakter twórczej zabawy. Najpierw dzieci wędrowały ścieżką przez ogródek na plakacie, odnajdując przy niej kolejne warzywa. Każde z nich
kryło zadanie, które trzeba było wykonać, by zasłużyć na marchewkowy punkt. Zgromadzenie
siedmiu punktów oznaczało zdobycie skarbu.
Tekst i zdjęcia DUL
Życie przedszkolaka
Życie współczesnego przedszkolaka, to nie tylko posiłki, zabawa
i leżakowanie. To także wiele interesujących zajęć, udział w różnych
akcjach i konkursach. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na przykładzie
Samorządowego Przedszkola nr 163 im. Heleny Bechlerowej przy
ul. Podedworze 2a.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 dzieci uczestniczyły
między innymi w zajęciach z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod hasłem „Autochodzik”, podczas których w sposób praktyczny mogły utrwalić znajomość zasad ruchu drogowego oraz w spotkaniach
z policjantami, na których utrwalały sobie w pamięci m.in. zasady bezpiecznej zabawy, znajomość numerów alarmowych, zakaz rozmawiania z nieznajomymi, czy zasady postępowania w przypadku spotkania ze złym psem.
kilkakrotnie gościły teatrzyki, przedstawiając sztuki w wykonaniu samych
aktorów lub z udziałem lalek.
Przedszkole zapewniło dzieciom także możliwość obcowania ze sztu-
ką. Już we wrześniu przedszkolaki obejrzały w Teatrze Ludowym przed-
W ramach współpracy z Filią nr 17 Podgórskiej Biblioteki Publicznej,
stawienie pt. „Kot w butach”. W następnych miesiącach w przedszkolu
w minionym półroczu dzieci uczestniczyły w cyklu spotkań (lekcji biblio-
Nr 1, Luty-marzec 2014
KURIER DZIELNICY XI
17
nia się w prezentowane przez aktorów wiersze.
przepięknych kapeluszy,
Dostarczyło to przedszkolakom wiele pozytyw-
co wyzwoliło wiele pozy-
nych przeżyć i ogromnej radości.
tywnych emocji.
Dzieci z najstarszej grupy poznały również
Taka
teatr „od kuchni”. Podczas spotkania ze scena-
wania
rzystami odkrywały tajniki pracy scenografa
na podejmowanie przez
i tworzyły scenografię do znanych bajek i baśni.
dzieci
Kolejnymi atrakcjami był udział w spek-
prób zabawy w teatr,
taklach w Teatrze „Groteska” i możliwość pozna-
rozbudzenie zaintereso-
nia zakamarków Opery Krakowskiej. Podczas
wania sztuką teatralną,
zwiedzania pomieszczeń opery, dzieci pozna-
poszerzyła horyzonty ich
wały tajniki powstawania scenografii, rekwi-
wiedzy oraz umiejętności,
zytów i kostiumów teatralnych. Niezwykłym
wyzwoliła również twór-
Dzięki tak dużemu zaangażowaniu we
przeżyciem był pobyt na profesjonalnej scenie.
czą aktywność i niejednemu przedszkolakowi
współpracę z artystami, przedszkole pozyskało
Próby emisji głosu i śpiewu stanowiły okazję do
pomogła w przełamywaniu nieśmiałości.
dodatkowo eksponaty teatralne, kukły, pacynki
sprawdzenia swoich umiejętności i zdolności.
Zaowocowało to spektaklem pt.: „Szopka
oraz elementy scenografii, które pomogą roz-
forma
sztuki
poznawpłynęła
samodzielnych
Budynek opery to także ogromne zaplecze.
krakowska” przygotowanym w formie musicalu.
wijać codzienną aktywność twórczą małych
Była więc także możliwość obserwacji podczas
Przepiękne stroje i niezwykła dekoracja przygo-
artystów, staną się źródłem inspiracji, umożli-
pracy krawcowych, przyglądania się powsta-
towana przez scenografa współpracującego
wiając poznanie szeroko pojętej sztuki.
waniu projektów kostiumów, nakryć głowy.
z przedszkolem, dostarczyły niezapomnianych
Dzieciom umożliwiono nawet przymierzenie
wrażeń i wzruszeń wszystkim widzom.
Anna Ryba
Zdjęcia z archiwum Przedszkola nr 33
tecznych) o różnej tematyce. Była mowa m.in. o konieczności konserwa-
cji i renowacji zabytków („Zabytki Krakowa i konieczność dbania o nie”),
m.in. z ceramiki (w ich trakcie przedszkolaki samodzielnie wykonywały
znaczeniu książek popularno-naukowych („Książki popularno-naukowe”)
z gliny ozdoby świąteczne - anioły, talerzyki, choinki); ozdabianiu bombek
i znaczeniu zdrowego odżywiania („Witaminy”).
choinkowych według własnej fantazji (poznały przy tym proces produkcji
Przedszkolaki brały też aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
ozdób choinkowych). Wykonywały też wspólnie z rodzicami dekoracje na
konkursie plastycznym „Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziew-
choinkę i ozdobiły nimi drzewko przy sklepie „Stokrotka”.
czynki”. Wystawa powstałych prac odbyła się we wspomnianej filii PBP.
Kontynuacją tej tematyki były spotkania integracyjne z rodzicami poświę-
ogromną empatią, biorąc udział w akcjach charytatywnych - „Gwiazdka
cone promocji zdrowego odżywiania się. W ich trakcie dzieci, wspólnie
dla zwierzaka”, której organizatorem było schronisko dla zwierząt oraz
z rodzicami, wykonywały dania z warzyw, owoców, nabiału po czym od-
„Góra grosza” prowadzonej pod patronatem Towarzystwa „Nasz Dom”.
była się degustacja przygotowanych potraw.
Przedszkolaki ze starszych grup we wrześniu przyłączyły się do ogól-
wycieczki. Były m.in. w Muzeum Inżynierii Miejskiej (odbyły się wów-
nopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, z wielkim zaangażowaniem zbierając
czas zabawy badawcze z magnesem), w Muzeum Historycznym Miasta
z trawników papierki i inne śmieci.
Krakowa Krzysztofory (na wystawie szopek), w Muzeum Przyrodniczym
i innych.
W przedszkolu odbyły się także zajęcia z robotyki, na których dzieci
Ponadto, dzieci uczestniczyły w wielu innych atrakcyjnych zajęciach,
Zarówno dzieci z naszego przedszkola, jak i ich rodzice, wykazali się
Choć trudno w to uwierzyć, przedszkolaki znalazły jeszcze czas na
zespołowo budowały z klocków LEGO robota przy użyciu komputera.
Bogusława Rudnik
Uczyły się przy tym współpracy, stosowały do instrukcji wyświetlanej na
Nauczycielka w Samorządowym Przedszkolu nr163
monitorze, dobrze się przy tym bawiąc.
Zdjęcie Renata Wołek
KURIER DZIELNICY XI
18
Opłatek Maltański
Nr 1, Luty-marzec 2014
Święto Niepodległości
Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja charytatywna , której organi-
zatorem jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Co roku do świątecznego stołu zapraszane są setki osób: ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne
i niepełnosprawne.
Wszyscy biorący udział w Opłatku Maltańskim zasiadają do stołu wigi-
lijnego, dzielą się opłatkiem oraz spożywają wspólny posiłek. Uroczystość
jest okazją do spotkania się z innymi, a czasem jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia. Pomoc potrzebującym
ma nie tylko wymiar wsparcia materialnego (każda rodzina otrzymuje
paczkę ze słodyczami, kosmetykami, a w przypadku dzieci również z za-
bawkami), ale i wsparcia duchowego.
mazur – tak w nastrój obchodów Święta Niepodległości zostały wprowa-
W grudniu do udziału w Opłatku Maltańskim zostali po raz pierwszy
dzone dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 33 przy ul. Rżąckiej. Przed-
zaproszeni uczniowie – wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
stawienie przygotowały starszaki, które zaprosiły na nie całą społeczność
cych Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej. Spotkanie odbyło się
placówki. Mali aktorzy byli bardzo przejęci swoją rolą. Ich występ stał na
w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Uczestniczyły w nim zaproszone ro-
bardzo wysokim poziomie, nie jednemu z widzów zakręciła się w oku łza.
dziny, władze miasta i gminy, przedstawiciele MOPS- u , ksiądz proboszcz
oraz przedstawiciele Zakonu Maltańskiego.
narodowego.
Pomoc wolontariuszy z naszej szkoły polegała na dyżurowaniu w szat-
Niecodzienna dekoracja, pieśni patriotyczne oraz pięknie wykonany
Zwieńczeniem uroczystości było pełne powagi odśpiewanie hymnu
Przygotowując się do upamiętnienia tego ważnego wydarzenie z hi-
ni, kierowaniu przybyłych gości do stołu oraz obecności przy stołach
storii naszego kraju, związanego z drogą Polski do wolności, starałam się
podczas posiłku, rozdawaniu paczek. Uroczystość miała bardzo rodzinny
wzbudzić u dzieci poczucie przynależności narodowej oraz podkreślić, jak
charakter. Wspólna wieczerza, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, występ
ważne jest wychowanie patriotyczne już od najmłodszych lat. Sądząc po
zespołu ludowego, obecność św. Mikołaja i inne świąteczne dekoracje
reakcji aktorów i widzów, udało mi się osiągnąć cel.
stworzyły niezapomnianą atmosferę.
uczą się o ważnych wydarzeniach przez przeżywanie, a to najlepszy spo-
Bardzo dziękuję uczniom za udział w tym spotkaniu, za ich bezintere-
sowną pomoc oraz za to, iż godnie reprezentowali nasza szkołę zgodnie
Sądzę, że warto realizować tego typu zadania, gdyż dzięki nim, dzieci
sób nauczania historii.
z naszą maksymą „Czerpiemy radość z czynienia dobra”.
Teresa Stanisławczyk
Warsztaty
karnawałowe
Jeden uczestnik zajęć na świetlicy i jeden
gimnazjalista zostali połączeni w zespoły, których zadaniem było stworzenie maski karnawałowej lub bogato zdobionego naczynia. A działo się to podczas warsztatów karnawałowych
zorganizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej.
Ich celem była integracja dzieci i młodzieży
oraz kształtowanie ich wrażliwości artystycznej.
Idea sprawdziła się doskonale. Młodsi błyszczeli
pomysłowością i wyobraźnią, a starsi chętnie
pozwala się lepiej poznać. Idąc na kompromis,
dzielili się swoimi doświadczeniami i umiejęt-
ustalając wspólną wizję uczestnicy warsztatów
nościami. Wszyscy przekonali się, że wspólna
stworzyli fantastyczne rzeczy, które można było
praca jest interesująca, zbliża członków zespołu,
podziwiać na wystawie na szkolnym korytarzu.
Anna Lorek
Zdjęcie z archiwum Przedszkola nr 33
Nr 1, Luty-marzec 2014
KURIER DZIELNICY XI
19
Wspólna praca może cieszyć!
We współczesnych czasach trudno znaleźć chwilę na wspólne spędzanie wieczorów w rodzinnym gronie. Człowiek XXI wieku to zwolennik
telewizji i komputera. Obecne zwyczaje często przejmują od dorosłych dzieci. Aby nie dać się całkowicie wciągnąć w świat wirtualny, zwłaszcza najmłodszym, Przedszkole Samorządowe nr 6 wychodzi z różnymi propozycjami, konkurencyjnymi dla gier komputerowych i telewizji.
Zachęcamy rodziców do pracy i zabawy
szyszki, liście, suszone owoce, nasiona i kwiaty,
z własnymi dziećmi. Jedną z form takich dzia-
a nawet makaron.
łań są konkursy rodzinne połączone z wysta-
wami prac przestrzennych. W bieżącym roku
prac (na ten choinkowy aż 87!). Pomysłowość,
szkolnym odbyły się już trzy: „Jesienne bukiety”,
kunszt i precyzja wykonania przerastają zawsze
„Adwentowy lampion” oraz „Ekologiczna cho-
nasze oczekiwania. Jesteśmy dumne, że rodzice
inka”. Wrześniowe prace na powitanie jesieni
i dzieci z Przedszkola nr 6 im. Henryka Jordana
zaskakiwały oryginalnością. Ich różnorodność
przy ul. Bujaka tak licznie i aktywnie angażują
i kolorystyka oraz pomysłowość wprowadziły
się w organizowane w naszej placówce przed-
Na każdy konkurs wpływała ogromna ilość
sięwzięcia. Serdecznie dziękujemy za wkład
przybyłych gości w jesienny nastrój podczas
Festynu Rodzinnego.
na konkurs zachwycały bogactwem kolorów,
pracy, zaangażowanie, pomysłowość i kreatyw-
kunsztem wykonania i precyzją.
ność naszym dzieciom i ich rodzicom.
Chcąc przybliżyć i podtrzymać nasze polskie
tradycje, później zaproponowaliśmy wykona-
Kolejny konkurs rodzinny był związany ze
Małgorzata Wiercioch,
nie adwentowych lampionów. W naszej tradycji
Świętami Bożego Narodzenia. Najbardziej wi-
Ewa Marchut, Bożena Łucka
Adwent to radosny czas oczekiwania na przyj-
docznym i wciąż istniejącym symbolem tego
ście Jezusa. W tym oczekiwaniu bardzo chętnie
okresu jest choinka. Dlatego kolejnym zada-
uczestniczą dzieci, chodząc z własnoręcznie
niem przedszkolaków i ich rodziców było wyko-
wykonanymi lampionami na Roraty. Lampio-
nanie choinki z materiałów ekologicznych.
ny, które dzieci przygotowały wraz z rodzicami
Celem nadrzędnym wszystkich konkursów,
które już się odbyły, i które będą organizowane
w naszej placówce, jest zaangażowanie całych
rodzin do wspólnej pracy, czerpanie radości z wykonanych dzieł i wspólnego spędzania czasu.
Założeniem konkursów jest wykorzystanie
różnych materiałów odpadowych i ekologicznych. Najczęściej przez twórców wykorzystywane są papier, folia aluminiowa, butelki plastikowe i zakrętki, rolki po papierze toaletowym,
wszelkiego rodzaju opakowania po produktach
spożywczych oraz materiały naturalne - gałązki,
20
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Kultura artystyczna w Kościele
„PSALM” (czyli Podziemny Salon Arty-
Polka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
ścielny, niezwykle rzadko wykonywany, śpie-
styczno-Literacko-Muzyczny) działa przy
Misjonarek Maryi (FMM). Polska siostra dawa-
wany zawsze na stojąco). Hymn ten składa się
Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kra-
ła z ambony świadectwo wiary i opowiadała
z tzw. kondakionów oraz ikosów, został stwo-
kowie-Piaskach Nowych od lutego 2012 r.
wstrząsające historie o trędowatych. Dwie
rzony w V-VI wieku po Chrystusie w Bizancjum
W lutym obchodziliśmy więc dwulecie swo-
hinduskie nowicjuszki oraz dwie Hinduski już
i jest jednym z najbardziej znanych utworów
jego istnienia. W tym czasie odbyło się 30
po ślubach zakonnych (mówiące tylko w swo-
prawosławnych.
spotkań autorskich, czyli również okrągła
im ojczystym języku – po tamilsku i trochę po
W dzień Wigilii Bożego Narodzenia, przed
liczba. Z tej okazji wszystkim autorom, ar-
angielsku) kwestowały na rzecz najuboższych,
pasterką, Diakonia Muzyczna Oazy „Cedron”
tystom, współpracownikom i publiczności
trędowatych, swoich podopiecznych w Indiach.
dała długi i bardzo piękny koncert polskich
„PSALM-u” – serdecznie dziękuję i gratuluję.
Siostry prowadzą dla nich leprezoria (czyli szpi-
kolęd i pastorałek, śpiewając je na głosy (chór
O tym, co nowego i ciekawego wydarzyło
tale) oraz szkoły.
mieszany) i grając (dwoje skrzypiec, dwie gita-
się w PSALM-ie i parafii podczas mijającej zimy
Przybyszkom z indyjskiego subkontynentu
ry, flet, instrumenty perkusyjne). W repertuarze
piszę poniżej. A działo się bardzo wiele i były to
było u nas bardzo zimno, choć w grudniu mieli-
zespołu znajduje się wiele utworów z reper-
bardzo różnorodne wydarzenia.
śmy plus kilka, plus kilkanaście stopni, czyli wy-
tuaru braci Pospieszalskich (m.in. „Śpiewajmy
Reżyser i misjonarki
jątkowo ciepło. Trzeba jednak zważyć na fakt, że
wesoło”), Skaldów (z płyty „Moje Betlejem”),
W listopadzie gościliśmy filmowca i history-
„normalną” temperaturą w ich rodzinnym kraju
pieśni do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ka – Dariusza Walusiaka, mieszkańca krakow-
jest plus czterdzieści, plus pięćdziesiąt stopni
(np. „Aniołowie biali”), a także ludowe pastorał-
skiego Podgórza, który zaprezentował swój
w cieniu. Siostry poubierane w czapki, szaliki
ki góralskie (np. „Dnia jednego o północy”, „Oj
ostatni film dokumentalny pt. „Misjonarz” na te-
oraz płaszcze dzielnie kwestowały przed ko-
maluśki, maluśki” itd.) oraz niekonwencjonalne,
mat o. Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty,
ściołem p.w. M.B. Różańcowej, a wierni hojnie
współczesne polskie pieśni Bożonarodzeniowe
którego zasługą było ponowne sprowadzenie
wrzucali do puszek datki na rzecz ubogich Hin-
(np. „Oto stajenka z osiołkiem i wołem”) itd.
redemptorystów na ziemie polskie pod zabo-
dusów. Dzienne utrzymanie jednego człowieka
Bogaty repertuar scholi pozwala na cało-
rami (po okresie wygnania) w XIX wieku. W roz-
w Indiach kosztuje ok. 1 dolara, dlatego każda
roczne ubogacenie liturgii Mszy św. co niedzie-
mowie po seansie filmowym reżyser odsłonił
złotówka jest cenna, pomaga przeżyć komuś
lę o godz. 10.00 (z wyjątkiem wakacji) w naszej
kulisy powstawania tego obrazu, kręconego
jeden dzień. Tak przejawia się kultura miłosier-
parafii. Zespół wykonuje także pieśni pasyjne
przezeń w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i na
dzia.
w okresie Wielkiego Postu, nadto wielkanocne,
Ukrainie. Twórca opowiadał także obszernie
W grudniu gościliśmy też ciekawego poetę
maryjne i wiele innych. Niezwykle wysoki po-
o powstającym właśnie jego najnowszym filmie
krakowskiego o. Bartłomieja Kucharskiego, kar-
ziom wykonania utworów muzycznych przez
dokumentalnym nt. Polaków, którzy z naraże-
melitę bosego z klasztoru przy ul. Rakowickiej.
grupę zasługuje na uznanie. To jedna z najlep-
niem życia ratowali Żydów przed Niemcami
Przybył do PSALM-u w Święto Niepokalanego
szych schol w Krakowie. Warto przyjść i posłu-
podczas niemieckiej okupacji.
Poczęcia Matki Boskiej. Zaprezentował m.in.
chać.
Dariusz Walusiak, będący historykiem, pod-
wiersze „greckie”, związane ze św. Pawłem, bar-
Spektakl i koncert
kreślił mocno fakt, że poza ziemiami polskimi
dzo kontemplacyjne, wysublimowane i „kul-
podczas II wojny światowej tylko jeden czło-
turanistyczne”. Osobę tego poety poleciła do
zrealizowała nowy spektakl pt. „Prawda czy
wiek został skazany przez okupacyjne władze
PSALM-u prof. Zofia Zarębianka, literaturoznaw-
mit?” o Bożym Narodzeniu wg oryginalnego
niemieckie w Europie na karę śmierci za pomoc
czyni z UJ, która jest także autorką wstępów do
tekstu dramatycznego ks. mgra Wojciecha Nit-
Żydom – był to pewien Duńczyk. Poza tym jed-
poszczególnych tomików wierszy o. Bartłomie-
ki, naszego nowego wikariusza (rodem z Raby
nym wyjątkiem, tylko Polacy, w liczbie wielu
ja. Na tymże wieczorze zadebiutowała utalento-
Wyżnej, z tej samej wsi, skąd pochodzi ks. kar-
tysięcy osób, byli mordowani przez hitlerow-
wana, rewelacyjna, młoda flecistka Justyna Ga-
dynał Stanisław Dziwisz). Ks. Wojciech jednak
skich Niemców za pomoc w ukrywaniu Żydów.
lica z Piasków Nowych. Autor podpisywał swoje
przekomarza się i twierdzi w rozmowie, że jest
Właśnie o tych bohaterskich naszych rodakach
książki, do stolika ustawiła się długa kolejka po
na odwrót, tj. że to ks. kardynał dr Stanisław Dzi-
będzie powstający film. Możemy być dumni
autografy.
wisz pochodzi z tej samej miejscowości co on.
z Narodu Polskiego, który, jak żaden inny, ma
Tydzień później, w Adwentową niedzielę,
Ów rodowity góral podhalański przyszedł do
ponad 6 tysięcy drzewek w Instytucie Yad Va-
w naszej parafii miało miejsce niezwykle uro-
nas z Nowego Targu, posługuje w naszej parafii
shem w Izraelu, a każde z nich to jeden Polak,
czyste nabożeństwo do Matki Boskiej, podczas
od końca sierpnia ub. roku. Znany jest z poru-
który z narażeniem własnego życia i swojej ro-
którego schola parafialna – Diakonia Muzyczna
szających, głębokich kazań.
dziny uratował Żyda przed niemiecką zagładą.
Oazy „Cedron”, wykonała starożytny bizantyń-
Styczniowe koncerty chóru mieszanego
Grudniowe wydarzenia
ski, niezwykle podniosły w tonie, tzw. „Akatyst
„Kanon” w naszym kościele to już tradycja.
W grudniu zawitały do naszej parafii misjo-
ku czci Bogarodzicy” (hymn liturgiczny, długa
Także i w tym roku chór, pod batutą Dariusza
narki z Indii – cztery rodowite Hinduski i jedna
pieśń maryjna, dostojny, starożytny hymn ko-
Sadzikowskiego, obdarzył melomanów wspa-
W styczniu Diakonia Teatralna Oazy „Cedron”
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
21
niałym, prawie godzinnym koncertem kolędo-
po wielu latach imię jego syna – Dominika. Ar-
w Festiwalu Sacrosong (otrzymał wtedy dru-
wym. W jego trakcie chór wykonał kilka kolęd
tysta czytał własne wiersze (z niedrukowanych
gą nagrodę), o swojej działalności jako twórcy
staropolskich i pastorałek, także unikatową, naj-
maszynopisów). Publiczność wysłuchała także
podziemnego Instytutu Katyńskiego w Krako-
starszą, średniowieczną kolędę polską napisaną
kilku jego piosenek z płyty pt. „Tęsknota” oraz
wie w 1978 r.
w 1424 r. pt. „Bądź zdrow krolu anjelski” (pisow-
krążka pt. „Bądź wierny, idź! Pieśni Wolności”.
Artysta grał na gitarze i śpiewał piosenki
nia oryginalna), która obecnie jest wykonywana
Twórca emocjonalnie i porywająco nakreślił wi-
przez siebie skomponowane, m.in. słynną „Bal-
niezwykle rzadko.
zję walki o nową, polską kulturę chrześcijańską
ladę o krzyżu w Nowej Hucie” oraz utwór który
W ciągu kilkunastu lat swego istnienia, „Ka-
i o patriotyczną edukację, ponadto opowiadał
przyniósł mu sukces podczas pamiętnego Sa-
non” stał się znany z bogatego repertuaru. Jego
o proteście zorganizowanym przez siebie w Te-
crosongu. Autor barwnie opowiedział historię
dalszy rozwój utrudniają nieco „braki kadrowe”.
atrze Starym (film do obejrzenia na You Tube po
swojej rodziny z Kresów i genezę swego na-
Chór potrzebuje więcej głosów męskich (ba-
wpisaniu słów: teatr protest). Różne piosenki
zwiska – Macedoński. Półżartem za najbardziej
sów, barytonów, tenorów), dlatego zaprasza
i mowy Stanisława Markowskiego do odsłucha-
prawdopodobne uznał, że jego ród wywodzi
potencjalnych kandydatów na swoje próby,
nia na You Tube po wpisaniu słów: Stanisław
się od pewnego szlachcica z Persji, który był
a wszyscy nowi, utalentowani chórzyści są bar-
Markowski.
jednym z żołnierzy słynnego Aleksandra Mace-
dzo mile widziani, by pomóc we wzmocnieniu
dońskiego. W trakcie tego lutowego wieczoru
brzmienia.
zagrała flecistka Justyna Galica. Piosenki i re-
Śpiewanie w chórze to nie tylko ciekawe,
lacje z różnych spotkań z artystą znajdują się
aktywne spędzanie wolnego czasu (muzyczne
na You Tube – do obejrzenia po wpisaniu słów
hobby), ale to przede wszystkim dobra szkoła
Adam Macedoński. W marcu w Klubie „Piaskow-
służby Bożej i kształcenie własnego głosu pod
nica” eksponowana jest wystawa fotografii
okiem fachowego dyrygenta, działanie wspól-
o urokach jego miasta – Lwowa.
notowe dla dobra publicznego (pro publico
Ostatnie wydarzenia
bono et ad maiorem Dei Gloriam).
Artyści lutego
Bujakiem, ps. „Bukowińczyk”, urodzonym przed II
W marcu odbyło się spotkanie z drem Janem
W lutym gościliśmy w PSALM-ie Stanisława
wojną na obecnym pograniczu rumuńsko-ukra-
Markowskiego, autora trzydziestu wydanych
ińskim. Dr Bujak barwnie opowiadał o Polakach
drukiem albumów książkowych z fotografią
i kulturze polskiej na Bukowinie, prezentował
artystyczną i dokumentalną. Artysta konser-
swoją najnowszą książkę o „Gazecie Polskiej” na
watywny, głęboko religijny i patriotyczny,
Bukowinie na przełomie XIX i XX w. Opowiadał
wszechstronnie utalentowany, zaprezentował
także o bukowińskim kapłanie-poecie ks. Józefie
swój najnowszy album fotograficzny pt. „Ku
Janiszewskim, zamordowanym przez Niemców
wolności” zawierający jego własne, unikatowe
w obozie koncentracyjnym. Podczas spotkania
fotografie, głównie z lat 70. i 80. XX w. Są na
na flecie zagrała Justyna Galica.
nich m.in. ks. kard. Karol Wojtyła - Jan Paweł II,
Biały marsz, wydarzenia ze stanu wojennego,
pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.
Twórca opowiadał także o swoich osobistych
spotkaniach z kardynałem Wojtyłą, a później
16 lutego 2014 r. Od lewej stoją: dr Marek Mariusz
Tytko, Adam Macedoński (lwowianin, więzień polityczny komunizmu, krakowski artysta grafik, muzyk,
poeta, założyciel Instytutu Katyńskiego), ks. kanonik
Ireneusz Okarmus (poeta, proboszcz parafii p.w. MB
Różańcowej, dziekan dekanatu prokocimskiego)
papieżem Janem Pawłem II, który był obdarzo-
ny fenomenalną pamięcią, pamiętał bezbłędnie
darny krakowski artysta i działacz niepodle-
Ponadto w lutym gościł w PSALM-ie legen-
głościowy Adam Macedoński (urodzony we
Lwowie w 1931 r.), autor książki dokumentalno-wspomnieniowej pt. „Pod czerwoną okupacją”.
Jako świadek historii niezwykle barwnie opo-
9 lutego 2014 r. Od lewej siedzą: dr Marek Mariusz
Tytko, Stanisław Markowski (krakowski artysta-fotografik, muzyk, bard). Na stole najnowszy album
fotografii dokumentalnej i artystycznej Stanisława
Markowskiego pt. „Ku wolności”
wiadał swoje przeżycia z września 1939 r. (nie-
16 lutego 2014 r. Gra flecistka Justyna Galica, artystka
z Piasków Nowych
mieckie naloty na Lwów), wspominał ucieczkę
Zapraszamy do PSALM-u w budynku przy
ze Lwowa w 1940 r. spod sowieckiej okupacji do
kościele p.w. M.B. Różańcowej przy ul. Nowosą-
Krakowa, młodzieżową konspirację antykomu-
deckiej 41. Aktualne informacje o spotkaniach
nistyczną po II wojnie światowej, aresztowanie
podajemy na naszej stronie internetowej www.
i ucieczkę komunistycznym funkcjonariuszom
parafiapiaskinowe.pl
bezpieczeństwa, ukrywanie się na wsi. Opo-
dr Marek Mariusz Tytko
wiadał także o swoim udziale w obronie krzyża
[email protected]
w Nowej Hucie 27 kwietnia 1960 r., o udziale
Zdjęcia Andrzej Szełęga („Czysta Kultura”)
22
KURIER DZIELNICY XI
Nr 1, Luty-marzec 2014
Konkursy szopek
Nie ginie tradycja przygotowywania szopek bożonarodzeniowych. Konkursy z nimi zwią-
zane zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego oraz na terenie
Woli Duchackiej.
Szkolne prace
W szkole jury oceniało prace w dwóch kategoriach – szopek płaskich i przestrzennych.
prac podawane są na ogół dzieci, to widać, że
Kryteria oceny były następujące: naśladowanie
przy szopce pracowały całe rodziny, każdy wniósł
architektury starego Krakowa, to, czy szopka jest
do pracy swój pomysł, swoje umiejętności.
wieżowa, symetryczna i kolorowa oraz oryginal-
Jury w składzie: Marta Przegon (SPWD, Jaro
na i pomysłowa. Werdykt brzmiał następująco:
W kategorii szopek płaskich:
I miejsce - Michał Ryz i Aleksandra Stolarz, kl. IV D
II miejsce - Kuba Kotara, kl. IV B
III miejsce - Oliwia Krzyszczak, kl. VI B
W kategorii szopek przestrzennych:
I miejsce - Kornelia Cichoń, kl. IV B
II miejsce - Igor Koliński, kl. IV C
III miejsce - Michał Przysiężniak, Dawid Jakubas,
Kacper Kamiński
Wyróżnienie - Natalia Kolińska, kl. IV F
Konkurs zorganizowała Maria Radecka-Mazurek.
Gawlik (OKK), ks. Bartłomiej Gzella CR i Beata Anna
Kraków Panu Bogu i światu
Pod tym hasłem odbył się kolejny konkurs
zorganizowany przez Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka Wschód (OKK), Parafię pw.
Zmartwychwstania Pańskiego i Stowarzyszenie
Przyjaciół Woli Duchackiej (SPWD). Grudniowe
rozstrzygnięcie
poprzedziły
trzymiesięczne
warsztaty szopkarskie prowadzone przez inicjatora przedsięwzięcia Krzysztofa Szatkowskiego.
Jury oceniało prace wg kryteriów klasycznej
szopki krakowskiej. Pod uwagę brano wierność
architekturze, zachowanie proporcji, kolorystykę, ale i nieszablonowe pomysły. Jednym z ważnych elementów oceny był sposób wykonania
drobnych elementów, unikanie korzystania
z „półfabrykatów”. Cieszy, że choć jako autorzy
Symołon (SPWD) oceniło szopki w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.
Oto werdykt jury w kategorii dziecięcej:
I miejsce – Iza i Ada Żurek (7 i 9 lat),
II miejsce – Gabriela Kupiec (7 lat),
III miejsce – Paulina Bil (7 lat), Izabela Dziedzic
(7 lat),
Wyróżnienie – Oliwia Wojtanowska (9 lat),
Nagrodę specjalną za twórczy wkład otrzymali
Maks i Dawid Pokludowie (9 i 12 lat).
W kategorii młodzieżowej nagrodę specjalną otrzymał Patryk Grzyb (15 lat). W tej pracy
zwrócono uwagę na nawiązanie do motywów
wschodnich, obecnych w szopkach krakowskich w latach 30. XX wieku.
W gronie dorosłych nagrodzono Franciszka Nowaka (za „betlejemkę” - szopkę do przedstawień
teatralnych oraz wplecenie elementów lokalnych w postaci kapliczek) i wyróżniono Karola
Walczaka.
Sponsorami nagród byli Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Podgórze”, Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „Małopolska”, Parafia Zmartwychwstania
Pańskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej. W grudniu kolejny konkurs, szczególny, bo w roku 650-lecia Woli Duchackiej.
Nr 1, Luty-marzec 2014
KURIER DZIELNICY XI
Bajka o Sopotludkach
Przed wieloma wiekami, w czasach, kiedy żyły dinozaury i inne potężne drapieżniki, gdy rosły jeszcze
drzewa sięgające chmur, na jednym z potężnych dębów rosnących blisko plaży mieszkała rodzina krasnali, zwana Sopotludkami.
Miejsce było dobrze usytuowane, z widokiem na
morze i na sopockie wzgórza. W dodatku na tym samym drzewie miała swoje miasto rodzina gołębi, co
było bardzo wygodne, gdyż najstarszy z rodu, poczciwy
dziadek Krasnaliński, mógł od czasu do czasu wynajmować te ptaki do przelotów nad zatoką.
Któregoś dnia, wczesnym rankiem, kiedy rodzina
Sopotludków jeszcze smacznie spała, dziadek Krasnaliński, uwielbiający wczesno-poranne spacery, pofrunął
na gołąbku Dalego w głąb zatoki – aż nad Hel. Mimo
zaawansowanego wieku miał bardzo dobry wzrok, prawie tak dobry jak wzrok ptaka. Z przerażeniem zauważył wielką, czarną, burzową chmurę gnaną huraganem
w kierunku Sopotu.
Dziadek natychmiast zawrócił i okrzykiem – alarm,
alarm – zbudził Sopotludkową rodzinę, która – doświadczona wcześniej podobnymi burzami – wydrąży-
c.d. ze str. 24
Drodzy Czytelnicy!
Droga na plażę prowadziła przez tajemniczy Wąwóz
Potoku Elizy, w którym przeczytałem „Bajkę o Sopotludkach” i poczułem, że nie jestem w nim sam. Nie
miałem pojęcia, że w Sopocie też są skrzaty, a na dodatek te skrzaty znają nasze Soliludki. Spędziłem naprawdę bardzo miłe chwile nad morzem i nieprawdą jest,
że nad morze to tylko latem.
Wybory radnych
23
ła na wzgórzach Sopotu bezpieczne, głębokie jaskinie,
połączone długimi i krętymi korytarzami. W ten sposób
powstało podziemne miasteczko, zwane w świecie baśni Sopotkowem, gdzie rodzina Sopotludków znajdowała w razie niebezpieczeństwa schronienie.
Tym razem ucieczka się nie udała – krasnal Kłódkiewicz, odpowiedzialny za przechowywanie klucza do
jaskiń, w czasie ucieczki po prostu gdzieś ten klucz
zgubił.
Od tego wydarzenia Sopotludki zamieszkują pobliskie lasy.
Późną nocą, kiedy mieszkańcy Sopotu już głęboko
śpią, na ulicach miasta można spotkać Sopotludków
krążących w poszukiwaniu zagubionego klucza do
kłódki zamykającej wejście do jaskiń Sopotkowa.
Mogę Wam zdradzić, że idąc wzdłuż potoku Elizy,
płynącego w pobliżu budynku Urzędu Miasta, znajdziecie kłódkę wmurowaną w mur ścieżki. Dzieci znające
to miejsce próbują różnymi kluczykami otworzyć tę
kłódkę – jak do tej pory daremnie.
Może komuś z Was się to uda, za co Sopotludkowie
będą bardzo wdzięczni, gdyż wreszcie będą mogli wrócić do swych jaskiń.
Tę historię opowiedział mi mój dziadek. Jest ona
tak stara jak jego zegar, którego cień od wahadła przetarł ścianę. Dziadek obiecał, że następna bajka będzie
o tym, jak Sopotludkowie budowali most przez Bałtyk
do Szwecji. Jednak drzewa starczyło im tylko na 500
metrów i ten odcinek mostu nazwano sopockim molo.
Sopotludki oprowadziły mnie po całym mieście.
Pokazały Krzywy Domek i Molo, nakarmiły smaczną,
zdrową rybką. Czas szybko mija i nadeszła chwila rozstania. W podziękowaniu za miłe przyjęcie podarowałem Sopotludkom książkę Beaty Kołodziej opisującą
przygody wielickich skrzatów „Solilandia. Pamiętnik
wielickiego skrzata”, a one przekazały mi zwój z bajką
o Sopotludkach, którą możecie sami przeczytać. O pozostałe książki pytajcie w szkolnych bibliotekach.
Miłej lektury i do zobaczenia w kwietniu.
Wasz Kurier Mały
kandydaci do rady dzielnicy. Na ogół jest ich kilku i każdy stara się przekonać sąsiadów, że on najlepiej zadba o to, by w pobliżu ich domów wyremontowano chodnik, zrobiono plac zabaw, posadzono drzewa. W dniu
W poprzednich miesiącach wytłumaczyłem Wam, co to jest dzielnica
głosowania mieszkańcy otrzymują kartki z nazwiskami kandydatów i sta-
oraz czym zajmuje się rada dzielnicy, czyli grupa ludzi wybrana przez in-
wiają znak X przy nazwisku tej osoby, która, ich zdaniem, najlepiej wy-
nych mieszkańców. Czas wyjaśnić, jak radni są wybierani.
wiąże się z obietnic. Kandydat, który otrzyma najwięcej głosów poparcia
Nie ma możliwości, by wszyscy mieszkańcy dzielnicy spotkali się
zostaje radnym, czyli staje się członkiem rady dzielnicy.
i wspólnie zdecydowali, co jest do zrobienia w okolicy. Dlatego dzieli się
dzielnicę na mniejsze części, czyli okręgi wyborcze, obejmujące kilka ulic.
wiatu a nawet parlamentu, który decyduje o ważnych sprawach dla całego kraju.
Chętni do reprezentowania pomysłów swoich sąsiadów zgłaszają się jako
Kurier Mały
Taki sam sposób postępowania dotyczy wyborów do rady miasta, rady po-
24
KURIER DZIELNICY XI
Drodzy Czytelnicy!
Dużo czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Mam dla Was nowe, piękne, pełne przygód książki.
Czas rozłąki z Wami wykorzystałem na podróże. Prosto
z Krakowa pojechałem na północ naszego pięknego
kraju. Wylądowałem w Sopocie – bardzo ładnym nadbałtyckim mieście. Ale zacznijmy
od początku.
Pociąg ruszył o 6.00
rano z przystanku Kraków
Główny. Zająłem miejsce
przy oknie w 6-osobowym
przedziale. Byłem bardzo
podekscytowany. Kiedy pociąg ruszył, otworzyły się
drzwi i do przedziału wszedł
młody człowiek. Był bardzo
uprzejmy. Przywitał się ze
mną i zapytał czy są jakieś
wolne miejsca. Zdziwiłem się bardzo, bo w przedziale oprócz mnie nie było nikogo. Gość rozsiadł się na
środkowym siedzeniu naprzeciwko mnie. Po krótkiej
chwili zaczęliśmy rozmawiać. Nie uwierzycie, nieznajomy okazał się przybyszem z kosmosu, dokładnie z planety Gnu. Przybył na Ziemię zaproszony przez Cesarza.
Nie spodobało mu się u nas. Było mi przykro i wstyd.
Starałem się go przekonać, że na Ziemi są piękne i czyste miejsca, ale towarzysz mojej przygody wysiadł w
Katowicach. Na pożegnanie wręczył mi książkę „Gnomy
z Planety Gnu” Umberto Eco, którą polecam Wam do
przeczytania.
Potem do mojego przedziału wszedł Pan konduktor,
który sprawdzał bilet. Zaraz po nim zaskoczyli mnie
kolejni pasażerowie - głośni, niewysokiego wzrostu
Nr 1, Luty-marzec 2014
i w bardzo nietypowych
strojach. Już miałem zapytać kim są i dokąd
jadą, kiedy jeden z nich
pierwszy się odezwał.
Potem zaczęli mówić
następni i w efekcie wszyscy prześcigali się w opowieści o celu swojej podróży. Moje oczy
zaczęły się robić coraz większe z niedowierzania. No
powiedzcie sami, czy uwierzylibyście, że obok was
siedzą leśne skrzaty, a dokładniej Ekoludki? Podróż
z Katowic do Warszawy, mimo iż trwała kilka godzin,
minęła jak z bicza strzelił. Ekoludki, mimo dość głośnego zachowania, opowiedziały mi bardzo ciekawe
przygody, które przeżyły w lesie. Pomogły na przykład
sarence Patrycji, ropuchowi
Anzelmowi. Zostaliśmy przyjaciółmi. Mam nadzieję, że
i Wy ich kiedyś spotkacie.
Póki co polecam Wam książkę Rafała Klimczaka: „Przygody leśnych skrzatów”.
W Warszawie postój
pociągu był bardzo długi. Zjadłem kanapki, które specjalnie wcześniej
przygotowałem, wypiłem
ciepłą herbatkę z cytrynką i zasnąłem. Smacznie
chrapałem na odcinku
Warszawa – Sopot. Dobrze, że Pan konduktor jest
w pociągu. Obudził mnie, pomógł pozbierać rzeczy,
sprawdzić czy o czymś nie zapomniałem. Po ponad
10 godzinach dotarłem na drugi koniec Polski. Podróż
była długa, męcząca ale warta tego co zobaczyłem.
c. d. na str. 23
Kocia Galeria
W lutym obchodziliśmy
Międzynarodowy
Dzień
Kota.
Z tej okazji w Młodzieżowym Domu Kultury powstały portrety przeróżnych kotów.
Jak się Wam podobają?
Gabriela Kozłowska
Anna Ślaga
Marta Jaworska

Podobne dokumenty