Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Komentarze

Transkrypt

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/obowiazki-pracodawcy-zatrudniajacego-cudzoziemca/242
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
Jakie obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca?
Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, zobowiązany jest do:
●
●
●
●
●
●
●
●
sprawdzenia przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania go przez cały okres świadczenia
pracy przez cudzoziemca,
zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach zawartych w zezwoleniu na pracę,
przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,
przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy,
informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie
zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia,
zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
udostępniania wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
konsulowi, organowi Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej, Straży Granicznej lub Policji dokumentów potwierdzających
wypełnienie powyższych obowiązków, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.
informowania w ciągu 7 dni wojewody, który wydał zezwolenie o okolicznościach, tj:
❍
❍
❍
❍
❍
zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi
wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę,
przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.
Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców?
Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to:
●
●
●
wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie
posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania
zezwolenia na pracę, lub
którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy lub
który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem
art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, 126, 127 lub w art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Jakie są kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca?
1. Za wykroczenia:
❍
❍
kara grzywny nie niższa niż 3 000 zł za powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy
lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
kara grzywny do 10 000 zł za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku
z działalnością gospodarczą prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy.
2. Za przestępstwa:
❍
grzywna lub kara ograniczenia wolności za:
powierzenie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie,
równoczesne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie,
uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta ma związek z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
kara pozbawienia wolności do lat trzech za:
powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi,
powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku)
■
■
■
❍
■
■
Podstawa prawna
●
●
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 88h, 120
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne dokumenty