warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla dyrektorów

Komentarze

Transkrypt

warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla dyrektorów
ZAŁĄCZNIK NR 8
do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia 01.01.2015 roku.
WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Dyrektorów Oświaty (zwane
dalej WU).
DEFINICJE
§2
Użyte w niniejszych WU pojęcia oznaczają:
1) Asysta prawna – udzielenie Ubezpieczonemu przez prawnika Przedstawiciela
Ubezpieczyciela świadczeń wymienionych w § 5;
2) Centrum Informacji Prawnej – centrum obsługi ubezpieczenia Ochrony prawnej
świadczonego na podstawie WU, prowadzone przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela;
3) Opinia prawna – przyporządkowanie stanu faktycznego do odpowiedniej normy prawnej
poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów;
4) Pełnomocnik – pełnomocnik procesowy w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym lub obrońca w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub
wykroczeniowym będący adwokatem lub radcą prawnym;
5) Porada prawna – udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach
prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego,
z którym zgłosił się Ubezpieczony oraz zasugerowanie Ubezpieczonemu zgodnego
z prawem postępowania w danym stanie faktycznym;
6) Przedstawiciel Ubezpieczyciela – podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela do
udzielania Ubezpieczonemu Asysty prawnej, profesjonalnie zajmujący się likwidacją
szkód z ubezpieczenia Ochrony prawnej oraz świadczący Asystę prawną;
7) Ubezpieczający – NAU Profit sp. z o.o.;
8) Ubezpieczony – osoba fizyczna, nauczyciel mianowany lub dyplomowany, pełniący
funkcję dyrektora szkoły lub placówki zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z późń. zm.), która objęta została ochroną
ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w WU;
9) Ubezpieczyciel – GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
10) Umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla
dyrektorów Oświaty;
11) Wynagrodzenie pełnomocnika – wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy
prawnego Ubezpieczonego ustalane w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych
należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie toczy się spór, w zakresie
Strona 1 z 10
odpowiadającym nakładowi pracy adwokata lub radcy prawnego, będącego
pełnomocnikiem Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że:
a) ustalona kwota wynagrodzenia nie może przekraczać trzykrotności stawki
minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez
Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
b) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 1 500 zł wynagrodzenie
może przewyższać sumę ustaloną na podstawie pkt a), jednak nie więcej niż
sześciokrotność stawki określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w
sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz nie więcej niż
wartość przedmiotu sporu.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES TERYTORIALNY
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest obrona interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez
pokrycie wymienionych w WU kosztów prowadzenia sporów prawnych (Ochrona
prawna) oraz organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Asysty prawnej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko i wyłącznie spory prawne, które są
rozpoznawane według prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zaistniały
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ
§4
1. Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego, które Ubezpieczony poniósł lub zobowiązany jest do
poniesienia.
2. Ochrona prawna obejmuje sprawy związane z własną działalnością zawodową
Ubezpieczonego u pracodawcy (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) z zakresu:
1) prawo pracy pracownika i pracodawcy;
2) prawo ubezpieczeń społecznych;
3) spory na gruncie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. Nr 3,
poz. 19, z późń. zm.);
4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. 2005 Nr 14, poz. 114, z późń. zm.)
5) prawo karne i wykroczeniowe.
3. Ochrona prawna obejmuje również sprawy związane z życiem prywatnym
Ubezpieczonego (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą, społeczną lub
zarobkową) w zakresie prawa konsumenckiego.
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi, w tym:
a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego,
b) koszty sądowe I i II instancji,
c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej
(w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego),
d) koszty tłumaczenia przysięgłego,
Strona 2 z 10
e) wynagrodzenie biegłego,
f) koszty stawiennictwa świadków;
2) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie
wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu
wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż
łącznie 20% sumy ubezpieczenia;
3) koszty postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego, aż do zakończenia
postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub
arbitrażowego, do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed
właściwym sądem powszechnym I instancji, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest
zaliczana w poczet kosztów określonych w pkt. 1) oraz nie może przekraczać ich
maksymalnej wysokości;
4) koszty postępowania dyscyplinarnego, w tym Wynagrodzenie pełnomocnika
Ubezpieczonego;
5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym do 50% sumy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zwrotu w razie zniesienia środka zapobiegawczego
lub przepadku.
5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru reprezentującego go
adwokata lub radcy prawnego. Ubezpieczony może również zażądać, aby to
Ubezpieczyciel wskazał mu pełnomocnika. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność
wyłącznie wobec Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
czynności pełnomocnika Ubezpieczonego.
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE ASYSTY PRAWNEJ
§5
1. Asysta prawna obejmuje sprawy związane z działalnością zawodową Ubezpieczonego
u pracodawcy w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 i 3 WU, a także z zakresu jego życia
prywatnego:
1) prawa autorskiego i własności intelektualnej;
2) prawa o ruchu drogowym;
3) prawa sąsiedzkiego;
4) prawa spadkowego;
5) prawa rodzinnego i opiekuńczego;
6) prawa administracyjnego;
7) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych
(w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny);
8) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów, w tym w
szczególności:
a. umowy zawierane na odległość,
b. aukcje i zakupy internetowe,
c. z umów ubezpieczenia,
d. dochodzenie należności,
e. odsetki,
f. naprawienie szkody,
g. kary umowne,
h. wykonanie zastępcze,
Strona 3 z 10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
i. odszkodowanie za szkodę,
j. odszkodowanie za utracone korzyści;
9) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich
z tytułu czynów niedozwolonych;
10) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Świadczenie Asysty prawnej obejmuje udzielenie przez prawników Centrum Informacji
Prawnej:
1) udzielenie Porady prawnej;
2) sporządzenie Opinii prawnej;
3) sporządzenie imiennego dokumentu prawnego: wezwania, wniosku, pozwu,
sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty;
4) udzielenie informacji prawnej, rozumianej jako:
a) przesyłanie wzorów umów i pism prawnych powszechnego obrotu,
b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony
swoich praw,
c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
d) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach, itp.,
f) pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się
prowadzenia danej sprawy.
Asysta prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu w oparciu o przedstawiony przez
Ubezpieczonego opis problemu i stan faktyczny. Jeżeli po uzyskaniu Asysty prawnej
Ubezpieczony po raz kolejny zwróci się do Przedstawiciela Ubezpieczyciela z wnioskiem
o udzielenie Asysty prawnej podając dalsze lub odmienne informacje czy dane
dotyczące tego samego problemu prawnego, wówczas udzielone przez Przedstawiciela
Ubezpieczyciela świadczenie traktuje się i liczy jako nowe – kolejne świadczenie.
Świadczenia Asysty prawnej udzielane są, o ile to możliwe, na bieżąco lub najpóźniej
w przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela
wniosku o udzielenie Asysty prawnej wraz z dokumentami niezbędnymi do udzielenia
Asysty prawnej, chyba że Ubezpieczony i Przedstawiciel Ubezpieczyciela umówili się
inaczej.
Asysta prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy zastosowaniu poniższych form
przekazu:
1) telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu;
2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail;
3) fax-em, na wskazany przez Ubezpieczonego numer fax-u.
Asysta prawna nie obejmuje spraw, gdzie niezbędna jest analiza, weryfikacja lub
sporządzenie dokumentów o łącznej objętości przekraczającej 10 kart A4. Każde kolejne
karty dokumentu traktowane są jako udzielenie kolejnego świadczenia.
Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem
uzyskania Asysty prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego niż
Przedstawiciel.
Strona 4 z 10
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§6
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje ochrony interesów prawnych
Ubezpieczonego związanej z poniżej wskazanymi zdarzeniami lub sprawami oraz
wskazanych poniżej kosztów:
1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi,
niepokojami społecznymi, rozruchami, lokautem i trzęsieniami ziemi;
2) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi
wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi
spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały
spowodowane wskutek opieki medycznej;
3) zdarzenia spowodowane przez Ubezpieczonego umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego lub winy umyślnej osoby, za którą Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność;
4) zdarzenia zaistniałe na skutek lub w związku z pozostawaniem przez
Ubezpieczonego pod takim wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
jakie aktualnie obowiązujące miejscowe prawo uznaje za wykroczenie lub
przestępstwo;
5) spory dotyczące roszczeń Ubezpieczonych, wynikających z cesji wierzytelności;
6) postępowania
przed:
Trybunałem
Konstytucyjnym,
Naczelnym
Sądem
Administracyjnym, Sądem Najwyższym, trybunałami międzynarodowymi,
7) spory z zakresu prawa: podatkowego lub karnoskarbowego, zbiorowego prawa
pracy, o fundacjach i stowarzyszeniach;
8) ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje sporów zaistniałych
pomiędzy stronami stosunku ubezpieczenia (Ubezpieczonym, Ubezpieczającym,
Ubezpieczycielem oraz Przedstawicielem);
9) koszty, których pokrycie jest objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC;
10) koszty, które Ubezpieczony musi lub musiał ponieść tylko dlatego, że jego
przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo też przedstawił zarzut
potrącenia, a obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem, albo
też koszty te zobowiązana jest ponieść osoba trzecia;
11) koszty związane z ugodowym załatwieniem sprawy, jeżeli koszty te nie zostały
ustalone z Ubezpieczycielem;
12) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia mandatu, grzywien, kosztów i wszelkiego
rodzaju należności, ceł, podatków i innych podobnych opłat publicznoprawnych.
13) koszty związane ze sporami w zakresie rozwodów, podziału majątku wspólnego
małżonków, separacji, roszczeń o zachowek w zakresie ubezpieczenia Ochrony
prawnej (§ 4).
2. Koszty ochrony prawnej uważa się za konieczne i celowe, jeżeli koszty ochrony prawnej
nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu (tj. nie mogą przekraczać
150% wartości dochodzonego roszczenia lub wartości interesu prawnego, bądź szkody
która zaistniałaby w razie niedochodzenia praw).
3. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które
jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń
objętych ochroną ubezpieczeniową.
Strona 5 z 10
SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY
§7
1. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Ochrony prawnej stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi 50.000 zł łącznie dla Ubezpieczonego na
każde i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczonego
nie dłuższym niż 12-miesięcy. Suma ubezpieczenia ulega redakcji w przypadku wypłaty
kolejnych świadczeń w okresie 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszego świadczenia
odszkodowania.
2. Ubezpieczonemu przysługuje w okresie 12 miesięcy możliwość skorzystania z ochrony
w zakresie Asysty prawnej:
1) nielimitowanych świadczeń wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 4), z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 3;
2) łącznie do 12 świadczeń określonych w § 5 ust. 2 pkt 1) i 2), jednak nie więcej
niż 1 miesięcznie,
3) łącznie do 4 świadczeń określonych w § 5 ust. 2 pkt 3), jednak nie więcej
niż 1 miesięcznie.
3. Przedstawiciel może odmówić udzielenia Asysty prawnej, jeżeli Ubezpieczony kontaktuje
się więcej niż w 3 sprawach danego dnia lub 20 danego miesiąca.
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§8
1. Dla spraw z zakresu Asysty prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest konieczność
skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty prawnej, o ile konieczność ta wystąpiła
w okresie ubezpieczenia i została zgłoszona do Przedstawiciela Ubezpieczyciela w
okresie ubezpieczenia.
2. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1) w zakresie roszczeń odszkodowawczych – wystąpienie zdarzenia powodującego
powstanie szkody,
2) w zakresie prawa karnego i wykroczeniowego – naruszenie przepisów prawa
lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa (wg zarzutu),
3) w zakresie postępowania dyscyplinarnego – naruszenie przepisów prawa
lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub wydanie decyzji lub postanowienia
naruszającego interes prawny Ubezpieczonego, o ile wniosek (jeżeli jest) o wydanie
tej decyzji lub postanowienia został złożony w okresie ubezpieczenia,
4) w pozostałych przypadkach – naruszenie lub domniemanie naruszenia przepisów,
obowiązków lub zobowiązań przez osobę objętą ubezpieczeniem, stronę umowy
zawartej z osobą objętą ubezpieczeniem lub osobę trzecią.
3. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej w razie kilku lub serii szkód pozostających
w związku materialnym lub formalnym, znaczenie ma data wystąpienia pierwszego
z nich i są traktowane jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe ze zsumowaną wartością
przedmiotu sporu.
Strona 6 z 10
OKRES UBEZPIECZENIA / ODPOWIEDZIALNOŚCI
§9
1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacona została składka za tego
Ubezpieczonego.
2. Pierwszy okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego
Ubezpieczonego rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem okresu ubezpieczenia i trwa
miesiąc odpowiedzialności. Okres odpowiedzialności jest automatycznie wznawiany na
kolejne miesiące odpowiedzialności aż do zakończenia okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się, w zależności od tego które ze zdarzeń
wystąpiło jako pierwsze:
1) z dniem rozwiązania Umowy,
2) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji określonej w ust. 4,
3) z dniem odstąpienia od Umowy,
4) w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego z ostatnim dniem miesiąca za który
została zapłacona składka,
5) w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego z chwilą śmierci Ubezpieczonego.
4. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia
w przypadku Ochrony prawnej oraz limitu zdarzeń w przypadku Asysty prawnej.
Skutkiem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej jest rozwiązanie umowy
ubezpieczenia.
SKŁADKA
§ 10
Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela
na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
ZGŁOSZENIE SZKODY ORAZ UZYSKANIE ASYSTY PRAWNEJ
§ 11
1. W celu zgłoszenia szkody lub uzyskania Asysty prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest
złożyć do Przedstawiciela Ubezpieczyciela wniosek. Wniosek może być złożony przy
zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu:
1) telefonicznie, pod numer telefonu 22 647 56 15, czynnym 7 dni w tygodniu
w godzinach od 9.00 do 21.00.;
2) pocztą elektroniczną, na adres e-mail [email protected], czynnym 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę;
3) faksem, na numer 22 568 98 99, czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę.
2. Wniosek o udzielenie Asysty prawnej powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego;
2) nr identyfikacyjny Ubezpieczonego;
3) temat i opis problemu prawnego którego ma dotyczyć Asysta prawna;
4) określenie rodzaju i celu oczekiwanej pomocy prawnej;
Strona 7 z 10
5) wskazanie środka przekazu za pośrednictwem którego ma zostać udzielona Asysta
prawna z podaniem odpowiednio numeru telefonu, fax-u lub adresu e–mail.
3. Wniosek o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej powinien być złożony na
udostępnionym przez Ubezpieczyciela formularzu.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do żądania przez Przedstawiciela
Ubezpieczyciela od Ubezpieczonego dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli są
one niezbędne do weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego lub osoby składającej
wniosek o udzielenie Asysty prawnej, a także do udzielenia Ubezpieczonemu Asysty
prawnej.
5. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach
Ochrony prawnej jest zobowiązany:
1) zawiadomić Ubezpieczyciela o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, przekazać wszelkie dokumenty dotyczące tego zdarzenia oraz
wskazać lub oddać do dyspozycji, istniejące dowody,
2) informować Ubezpieczyciela o stanie sprawy oraz w razie konieczności
przedsięwziąć niezbędne kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego,
3) jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego: złożyć tylko
powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do
momentu uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia, wstrzymać się
z dochodzeniem swych roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego
zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono
znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu, uzgodnić z Ubezpieczycielem wszelkie
czynności wywołujące powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów
i środków zaskarżenia oraz unikać wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do
nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od strony
przeciwnej, przedłożyć Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki otrzymane od
pełnomocników, biegłych oraz sądów rachunki, pokwitowania i dokumenty o
podobnym charakterze.
OBOWIAZKI UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 12
1. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć
dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia się jej
rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków
określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 13
1.
Po otrzymaniu zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania Ubezpieczyciel
informuje o tym Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
Strona 8 z 10
2.
3.
4.
5.
6.
odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczonego,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do spełnienia określonego świadczenia zgodnie
z niniejszymi warunkami, jeżeli Ubezpieczony zostanie pisemnie wezwany do zapłaty
tych kosztów. Jeżeli jednak nie umówiono się inaczej, jest zobowiązany spełnić
świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, świadczenie
powinno zostać spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym było możliwe wyjaśnienie
tych okoliczności.
Jeżeli w terminach określonych w umowie lub we właściwych, powszechnie
obowiązujących przepisach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia
pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli
jednak świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w
zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z
roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
Wypłata odszkodowania następuje w najbliższym możliwym terminie, na podstawie
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów objętych ubezpieczeniem lub
dokumentujących obowiązek ich poniesienia.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w złotych polskich przelewem na wskazany
przez Ubezpieczonego rachunek bankowy.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 14
1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczonego wobec osób trzecich
dotyczące zwrotu kosztów procesu lub innych kosztów poniesionych przez
Ubezpieczyciela przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości
wypłaconego odszkodowania.
2. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony obowiązani są ułatwić Ubezpieczycielowi
dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
poprzez dostarczanie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego
dochodzenia tych roszczeń.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekli się roszczenia
odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub części, Ubezpieczyciel
odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia
lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłaceniu odszkodowania,
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wypłaconego
odszkodowania.
4. Jeśli koszty należne Ubezpieczycielowi zostaną zwrócone Ubezpieczonemu,
zobowiązany jest on przekazać je bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu)
dni, Ubezpieczycielowi.
Strona 9 z 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do
Ubezpieczyciela:
1) pisemnie,
2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji
udostępnionego przez Ubezpieczyciela
3) osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich
wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez
zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w
powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie
opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia
reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczyciela.
4. Ubezpieczony lub uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich
i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku
ubezpieczenia powstałego zgodnie z WU powinny być składane na piśmie, chyba że WU
stanowią inaczej:
1) Ubezpieczycielowi na adres:
GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa;
2) Ubezpieczającemu na adres:
NAU Profit sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
6. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie
z WU można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej
bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczonego.
7. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony
ubezpieczeniowej od 01 stycznia 2015 roku.
Strona 10 z 10