B DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2003 r

Komentarze

Transkrypt

B DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2003 r
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 1
Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego
zawartość
DECYZJA KOMISJI
►B
z dnia 23 czerwca 2003 r.
ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła
dla stad w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1925)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2003/467/WE)
(Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74)
zmieniona przez:
Dziennik Urzędowy
nr
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14
►M15
►M16
►M17
►M18
►M19
►M20
►M21
►M22
►M23
►M24
►M25
►M26
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
Decyzja
2011 r.
Decyzja
strona
data
Komisji 2004/63/WE z dnia 23 grudnia 2003 r.
Komisji 2004/230/WE z dnia 5 marca 2004 r.
Komisji 2004/320/WE z dnia 31 marca 2004 r.
Komisji 2005/28/WE z dnia 12 stycznia 2005 r.
Komisji 2005/179/WE z dnia 4 marca 2005 r.
Komisji 2005/604/WE z dnia 4 sierpnia 2005 r.
Komisji 2005/764/WE z dnia 28 października 2005 r.
Komisji 2006/169/WE z dnia 21 lutego 2006 r.
Komisji 2006/290/WE z dnia 18 kwietnia 2006 r.
Komisji 2007/174/WE z dnia 20 marca 2007 r.
Komisji 2007/399/WE z dnia 11 czerwca 2007 r.
Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r.
Komisji 2008/234/WE z dnia 18 marca 2008 r.
Komisji 2008/404/WE z dnia 21 maja 2008 r.
Komisji 2008/576/WE z dnia 4 lipca 2008 r.
Komisji 2008/816/WE z dnia 20 października 2008 r.
Komisji 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Komisji 2009/600/WE z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Komisji 2009/761/WE z dnia 15 października 2009 r.
Komisji 2010/188/UE z dnia 29 marca 2010 r.
Komisji 2010/391/UE z dnia 8 lipca 2010 r.
Komisji 2010/695/UE z dnia 17 listopada 2010 r.
wykonawcza Komisji 2011/277/UE z dnia 10 maja 2011 r.
wykonawcza Komisji 2011/675/UE z dnia 12 października
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
13
70
102
15
61
206
288
57
106
80
150
212
32
76
141
183
283
104
204
271
83
180
303
122
268
32
41
75
30
37
12
56
35
21
11
11
20
25
58
16
40
46
51
39
34
59
21
14
100
19
20.1.2004
9.3.2004
7.4.2004
19.1.2005
8.3.2005
9.8.2005
29.10.2005
28.2.2006
19.4.2006
21.3.2007
12.6.2007
14.8.2007
6.2.2008
19.3.2008
31.5.2008
11.7.2008
28.10.2008
24.4.2009
6.8.2009
16.10.2009
30.3.2010
15.7.2010
19.11.2010
11.5.2011
13.10.2011
wykonawcza Komisji 2012/204/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r.
L 109
26
21.4.2012
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 2
►M27
►M28
►M29
Decyzja wykonawcza Komisji 2012/303/UE z dnia 11 czerwca 2012 r.
Decyzja wykonawcza Komisji 2012/449/UE z dnia 27 lipca 2012 r.
Decyzja wykonawcza Komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013 r.
sprostowane przez:
►C1
►C2
Sprostowanie, Dz.U. L 268 z 9.10.2008, s. 40 (2007/559/WE)
Sprostowanie, Dz.U. L 105 z 25.4.2009, s. 20 (2008/97/WE)
L 152
L 203
L 103
48
66
5
13.6.2012
31.7.2012
12.4.2013
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 3
▼B
DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 czerwca 2003 r.
ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy
i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych Państwach
Członkowskich i regionach Państw Członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1925)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2003/467/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r.
w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel
wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), ostatnio zmienioną
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1226/2002 (2), w szczególności jej
załącznik A(I)(4), załącznik A(II)(7) i załącznik D(I)(E),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Dyrektywa 64/432/EWG przewiduje, że Państwa Członkowskie,
ich części lub regiony mogą zostać uznane za oficjalnie wolne od
gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu
do stad bydła pod warunkiem wypełnienia warunków wymienio­
nych w tej dyrektywie.
(2)
Decyzja Komisji 1999/467/WE (3), ostatnio zmieniona decyzją
2001/26/WE (4), ustanowiła status bydła oficjalnie wolnego od
gruźlicy w odniesieniu do stad w niektórych Państwach Człon­
kowskich i regionach Państw Członkowskich.
(3)
Decyzja Komisji 1999/466/WE (5), ostatnio zmieniona decyzją
2003/164/EWG (6), ustanowiła status bydła oficjalnie wolnego
od brucelozy w odniesieniu do stad w niektórych Państwach
Członkowskich i regionach Państw Członkowskich.
(4)
Decyzja Komisji 1999/465/WE (7), ostatnio zmieniona decyzją
2003/177/EWG (8), ustanowiła status oficjalnie wolnego od
enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do niektórych Państw
Członkowskich i regionach Państw Członkowskich.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
121 z 29.7.1964, str. 1977/64.
L 179 z 9.7.2002, str. 13.
L 181 z 16.7.1999, str. 36.
L 6 z 11.1.2001, str. 18.
L 181 z 16.7.1999, str. 34.
L 66 z 11.3.2003, str. 49.
L 181 z 16.7.1999, str. 32.
L 70 z 14.3.2003, str. 50.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 4
▼B
(5)
Belgia, w odniesieniu do terytorium tego Państwa Członkow­
skiego, oraz Włochy, w odniesieniu prowincji Ascoli Piceno,
Bergamo, Lecco i Sondrio, przedłożyły Komisji dokumentację
wykazującą wypełnienie wszystkich warunków przewidzianych
w dyrektywie 64/432/EWG, w celu uznania terytorium Belgii
i wymienionych regionów Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy
w odniesieniu do stad bydła.
(6)
Belgia, w odniesieniu do terytorium tego Państwa Członkow­
skiego, oraz Włochy, w odniesieniu do regionu Sardynii
i prowincji Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova,
Sondrio, Trento i Varese przedłożyły Komisji dokumentację
wykazującą wypełnienie wszystkich warunków przewidzianych
w dyrektywie 64/432/EWG, w celu uznania terytorium Belgii
i wymienionych regionów Włoch za oficjalnie wolne od bruce­
lozy w odniesieniu do stad bydła.
(7)
Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wykazującą wypeł­
nienie wszystkich warunków przewidzianych w dyrektywie
64/432/EWG, w odniesieniu do prowincji Ascoli Piceno,
Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio i Varese
w celu uznnania tych regionów za oficjalnie wolne od enzoo­
tycznej białaczki bydła.
(8)
Dla jasności, wykazy Państw Członkowskich i regionów Państw
Członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od gruźlicy, bruce­
lozy i enzootycznej białaczki bydła, w odniesieniu do stad bydła,
powinny zostać wymienione w jednym akcie. Dlatego decyzje
1999/467/EWG, 1999/466/EWG i 1999/465/EWG powinny
zostać uchylone.
(9)
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwie­
rząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Państwa Członkowskie i regiony Państw Członkowskich oficjalnie
wolne od gruźlicy
1.
Państwa Członkowskie wymienione w załączniku I rozdział 1 są
uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.
2.
Regiony Państw Członkowskich wymienione w załączniku
I rozdział 2 są uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu
do stad bydła.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 5
▼B
Artykuł 2
Państwa Członkowskie i regiony Państw Członkowskich oficjalnie
wolne od brucelozy
1.
Państwa Członkowskie wymienione w załączniku II rozdział 1 są
uznane za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.
2.
Regiony Państw Członkowskich wymienione w załączniku II
rozdział 2 są uznane za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu
do stad bydła.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie i regiony Państw Członkowskich oficjalnie
wolne od enzootycznej białaczki bydła
1.
Państwa Członkowskie wymienione w załączniku III rozdział 1 są
uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.
2.
Regiony Państw Członkowskich wymienione w załączniku III
rozdział 2 są uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki
bydła.
Artykuł 4
Uchylenia
Decyzje 1999/465/WE, 1999/466/WE i 1999/467/WE tracą moc.
Artykuł 5
Skierowanie
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 6
▼M18
ZAŁĄCZNIK I
▼M25
ROZDZIAŁ 1
Państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy
Kod ISO
Państwo członkowskie
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
EE
Estonia
FR
Francja
LV
Łotwa
LU
Luksemburg
NL
Niderlandy
AT
Austria
PL
Polska
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
▼M26
ROZDZIAŁ 2
Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy
We Włoszech:
— region Abruzja: prowincja Pescara,
— prowincja Bolzano,
— region Emilia-Romania,
— region Friuli-Wenecja Julijska,
— region Lacjum: prowincje Rieti, Viterbo,
— region Lombardia,
— region Marche: prowincje Ascoli Piceno, Fermo,
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 7
▼M26
— region Piemont: prowincje Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,
— region Sardynia: prowincje
Olbia-Tempio, Oristano,
Cagliari,
— region Toskania,
— prowincja Trydent,
— region Wenecja Euganejska.
W Portugalii:
— Região Algarve: wszystkie distritos,
W Zjednoczonym Królestwie:
— Wielka Brytania: Szkocja.
Medio
Campidano,
Ogliastra,
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 8
▼M26
ZAŁĄCZNIK II
ROZDZIAŁ 1
Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy
Kod ISO
Państwo członkowskie
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
EE
Estonia
IE
Irlandia
FR
Francja
LV
Łotwa
LU
Luksemburg
NL
Niderlandy
AT
Austria
PL
Polska
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
ROZDZIAŁ 2
Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy
We Włoszech:
— region Abruzja: prowincja Pescara,
— prowincja Bolzano,
— region Emilia-Romania,
— region Friuli-Wenecja Julijska,
— region Lacjum: prowincje Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
— region Liguria: prowincje Imperia, Savona,
— region Lombardia,
— region Marche,
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 9
▼M26
— region Molise: prowincja Campobasso,
— region Piemont,
— region Apulia: prowincja Brindisi,
— region Sardynia,
— region Toskania,
— prowincja Trydent,
— region Umbria,
— region Dolina Aosty,
— region Wenecja Euganejska.
W Portugalii:
— Região Algarve: wszystkie distritos,
— Região Autónoma dos Açores: wyspy Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico,
Santa Maria.
▼M29
W Hiszpanii:
— Wspólnota Autonomiczna Wysp Kanaryjskich: prowincje Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas,
— Wspólnota Autonomiczna Balearów,
— Wspólnota Autonomiczna Kraju Basków,
— Wspólnota Autonomiczna Murcji,
— Wspólnota Autonomiczna La Rioja.
▼M26
W Zjednoczonym Królestwie:
— Wielka Brytania: Anglia, Szkocja, Walia,
— Wyspa Man.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 10
▼B
ZAŁĄCZNIK III
▼M28
ROZDZIAŁ 1
Państwa członkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła
Kod ISO
Państwo członkowskie
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
ES
Hiszpania
FR
Francja
IE
Irlandia
CY
Cypr
LT
Litwa
LU
Luksemburg
LV
Łotwa
NL
Niderlandy
AT
Austria
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
UK
Zjednoczone Królestwo
▼M26
ROZDZIAŁ 2
Regiony Państw Członkowskich oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki
bydła
▼M29
We Włoszech:
— region Abruzja: prowincja Pescara,
— prowincja Bolzano,
— region Kampania: prowincje Neapol, Benewent,
— region Emilia-Romania,
— region Friuli-Wenecja Julijska,
— region Lacjum: prowincje Frosinone, Rieti, Viterbo,
— region Liguria: prowincje Imperia, Savona,
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 11
▼M29
— region Lombardia,
— region Marche,
— region Molise,
— region Piemont,
— region Apulia: prowincja Brindisi,
— region Sardynia,
— region Sycylia: prowincje Agrigento, Caltanissetta, Katania, Enna, Palermo,
Ragusa, Syrakuzy, Trapani,
— region Toskania,
— prowincja Trydent,
— region Umbria,
— region Dolina Aosty,
— region Wenecja Euganejska.
W Polsce:
— województwo dolnośląskie:
powiaty:
bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jawor­
ski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki,
legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki,
oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świd­
nicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wroc­
ławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.
— województwo lubelskie:
powiaty:
bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubie­
szowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski,
lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski,
włodawski, zamojski, Zamość.
— województwo lubuskie
powiaty:
gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański,
międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko–drezdenecki,
sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski,
żagański, żarski, wschowski.
— województwo kujawsko-pomorskie:
powiaty:
aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiń­
ski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski,
lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski,
rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski,
wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 12
▼M29
— województwo łódzkie:
powiaty:
bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki,
łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkow­
ski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski,
wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.
— województwo małopolskie:
powiaty:
brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki,
krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki,
nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski,
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wado­
wicki, wielicki.
— województwo mazowieckie:
powiaty:
białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniń­
ski, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki,
makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki,
Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki,
płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski,
Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczew­
ski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski
zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński,
żuromiński, żyrardowski.
— województwo opolskie:
powiaty:
brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski,
krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole,
prudnicki, strzelecki.
— województwo podkarpackie:
powiaty:
bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski,
kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, luba­
czowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów,
sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrze­
ski.
— województwo podlaskie:
powiaty:
augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski,
hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneń­
ski, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazo­
wiecki, zambrowski.
— województwo pomorskie:
powiaty:
bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia,
kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowo­
dworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztum­
ski, tczewski, wejherowski.
2003D0467 — PL — 12.04.2013 — 028.001 — 13
▼M29
— województwo śląskie:
powiaty:
będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński,
Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa,
Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój,
Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski,
Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raci­
borski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy,
wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.
— województwo świętokrzyskie:
powiaty:
buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki,
opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski,
starachowicki, staszowski, włoszczowski.
— województwo warmińsko-mazurskie:
powiaty:
bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki,
giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągow­
ski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki,
Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski.
— województwo wielkopolskie:
powiaty:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyń­
ski, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski,
koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszczyński,
Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski,
ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański,
rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki,
wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.
▼M26
W Portugalii:
— Região Algarve: wszystkie distritos,
— Região Alentejo: wszystkie distritos,
— Região Centro: wszystkie distritos,
— Região Lisboa e Vale do Tejo: wszystkie distritos,
— Região Norte: distritos Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real,
— Região Autónoma dos Açores.
W Zjednoczonym Królestwie:
— Wyspa Man.