1 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot Ilość (szt.) Cena

Komentarze

Transkrypt

1 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot Ilość (szt.) Cena
Załącznik nr 2 do zapytania
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
WYKONAWCA:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………..……………….. REGON: ………………………………………...………….
Osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………..……
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
Opracowanie, przygotowanie do druku oraz druk i oprawa graficzna programu przedszkolnej
edukacji ekologicznej pn. „Zielony skrzat dba o swój świat”.
oferuję realizację zamówienia za łączną cenę brutto ……………(słownie złotych: ……….……/100),
zgodnie z poniższą kalkulacją:
Przedmiot
Ilość
(szt.)
Cena
jednostkowa
netto (zł)
Stawka
VAT
(%)
Cena
jednostkowa
brutto (zł)
Wartość
brutto (zł)
A
B
C
D
E
F
Wykonanie projektu
graficznego i składu
1
Wykonanie druku
i oprawy
70
Łączna cena
brutto(zł):
Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym wraz z
załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
2) zrealizuję zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SOPZ,
3) w podane ceny jednostkowe brutto wliczyłem wszystkie koszty związane z pełną i terminową
realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
…………..…………………………
miejscowość, data
…….. …………………………….…..………..
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
1

Podobne dokumenty