Nowy sposób układania

Komentarze

Transkrypt

Nowy sposób układania
NOWOŚĆ
2015
Nowy
sposób układania
Potrzebujesz:
Pustak łupany
(słupkowy)
Pustak łupany
(podmurówkowy)
Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: symbol: symbol: B2
B1
A1
Drewbet Premium Pattern
DREWBET PREMIUM PATTERN to nowy sposób układania pustaków łupanych oparty na elementach ogrodzeniowych z serii DREWBET FENCE.
To doskonałe połàczenie dobrze znanych pustaków typu A, B, F, G, które tworzy niespotykany i zadziwiajàcy efekt. DREWBET PREMIUM PATTERN
to doskona∏e rozwiàzanie dla osób lubiàcych si´ wyró˝niaç przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego stylu.
02
NOWOÂCI 2015 DREWBET
DREWBET PREMIUM PATTERN
Pustak łupany
(słupkowy)
Pustak łupany
(podmurówkowy)
symbol: symbol: G2
G1
Pustak łupany
symbol: NOWOÂCI 2015 DREWBET
DREWBET PREMIUM PATTERN
F1
03
Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor szaro-piaskowy
Wype∏nienie: S2 Simple
04
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
Wype∏nienia stalowe z serri STEEL to tradycyjne materia∏y w nowym,
Êwieêym wydaniu. WÊród nich znajdà coÊ dla siebie zarówno mi∏oÊnicy prostoty
i nowoczesnoÊci, jak i wielbiciele tradycji.
Proste, szerokie elementy wypełnienia S2 Simple tworzà regularny pasiasty wzór,
który Êwietnie komponuje si´ z budynkami o geometrycznych bry∏ach.
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
05
Wype∏nienia STEEL
Wypełnienia DREWBET STEEL dzi´ki zró˝nicowanym wzorom dajà wiele mo˝liwoÊci aran˝acji i dopasowania do architektury, jak i ukształtowania terenu.
Gama wzorów S1 OVAL, S2 SIMPLE, S3 SIMPLE PICASSO idealnie wkomponuje si´ w nowoczesnà architektur´ budynków.
S1 OVAL
Skrzyd∏o bramy
Furtka
Panel
Furtka
Panel
Furtka
Panel
S2 SIMPLE
Skrzyd∏o bramy
S3 SIMPLE PICASSO
Skrzyd∏o bramy
Dzi´ki zastosowaniu szkła fusingowego ogrodzenie S3 SIMPLE PICASSO tworzy niepowtarzalny efekt szczególnie podczas słonecznych dni. Barwa szkła
uzale˝niona jest od koloru wykoƒczenia elementów metalowych. Z wypełnieniami w kolorze antracyt i czerƒ wyst´puje szkło w kolorze gł´bokiej czerwieni.
06
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
Pustaki: A1, B2 kolor biały
Wypełnienie: S1 Oval
Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor szaro-biały
Wypełnienie: S3 Simple Picasso
Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor ciemno-piaskowy
Wype∏nienie: S4 Delicate
09
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
Wypełnienie metalowe S4 DELICATE dzi´ki swojej tradycyjnej formie doskonale
sprawdza si´ przy aran˝acji ogrodzenia domu o klasycznej bryle.
Dobierajàc odpowiednie kolory wype∏nieƒ, pustaków i daszków mo˝na stworzyç zdyscyplinowany,
jednobarwny projekt, lub te˝ – odpowiednio grajàc kolorami – nadaç mu bardziej indywidualny charakter.
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
10
Wypełnienia metalowe DREWBET STEEL to równie˝ doskona∏e rozwiàzanie dla osób, które cenià i kochajà tradycj´.
Wzory S4 DELICATE, S5 ARCHER, S6 TRIANGO PICASSO to modele idealnie współgrajàce z architekturà w klasycznym wydaniu.
S4 DELICATE
Skrzyd∏o bramy
Furtka
Panel
Furtka
Panel
Furtka
Panel
S5 ARCHER
Skrzyd∏o bramy
S6 TRIANGO PICASSO
Skrzyd∏o bramy
Barwa szkła fusingowego w modelu S6 TRIANGO PICASSO uzale˝niona jest od koloru wykoƒczenia elementów metalowych. Z wypełnieniami w kolorze
bràzowym wyst´puje dekor szklany w kolorze ognistej pomaraƒczy.
Pustaki: A1, B1 kolor grafit
Wypełnienie: S5 Archer
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
12
Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor piaskowy
Wypełnienie: S6 Triango Picasso
System
ogrodzeniowych
Drewbet Premium Pattern
Schematy układania pustaków
paneli metalowych
System ogrodzeƒ firmy DREWBET to starannie dobrana kombinacja pustaków łupanych, wypełnieƒ metalowych i drewnianych, bram oraz furtek.
Seria DREWBET STEEL znacznie poszerza ofert´ produktów ogrodzeniowych oraz pozwala klientom wykonaç ogrodzenie zaopatrujàc si´ w potrzebne
elementy u jednego producenta. Wszystkie elementy ogrodzeƒ metalowych wykonane sà ze starannie dobranych gatunków stali, dodatkowo
zabezpieczonych ocynkiem ogniowym. Warstwa lakieru proszkowego wraz z ocynkiem ogniowym daje gwarancj´ wysokiej trwałoÊci na lata.
G2
str.
Drewniane lub stalowe panele
ogrodzeniowe, dost´pne
w ró˝nych stylach i wymiarach.
G2
B2
G1
B2
A1
Panel
wys.85 cm
B2
G2
F1
A1
F1
8 cm
Słupki i podmurówki łupane
lub ryflowane dost´pne
w szerokiej palecie kolorów.
Dwuspadowe daszki wieƒczàce
podmurówkowe i słupkowe
dost´pne w dwóch wariantach
kolorystycznych.
B1
8 cm 8 cm +16 cm
B2
Panel
wys.85 cm
G2
Przy budowie słupków na wysokoÊç 128 cm nale˝y rozpoczàç budow´ od warsty pustaków 8 cm, tj. G2i G1
Rozdzaje wykoƒczenia stali
Wszystkie stalowe ogrodzenia Drewbet kryte sà warstwà ocynku ogniowego, i posiadajà otwory technologiczne do cynkowania.
Nast´pnie sà malowane proszkowo.
RAL 8017
RAL 9005
RAL 7016
Malowane
proszkowo, bràz
Malowane
proszkowo, czerƒ
Malowane
proszkowo, grafit
Na specjalne zamówienie* istnieje mo˝liwoÊç
pomalowania elementów stalowych na dowolny
kolor wybrany z wzornika RAL.
G2
* Wycena indywidualna
B2
B1
G1
Panel
wys.100 cm
G2
G2
B2
B2
Panel
wys.100 cm
B2
G2
15
NOWOÂCI 2015 DREWBET
SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH
Element
Skrzyd∏o bramy
Panel
Furtka
wysokoÊç
122 cm
85 cm
122 cm
d∏ugoÊç
200 cm
195 cm
100 cm
A1
F1
8 cm +16 cm
Wszystkie wypełnienia stalowe
firmy DREWBET dost´pne sà
w zestawie z kompletem okuç.
8 cm +16 cm
Standardowe wymiary wypełnieƒ stalowych
A1
F1

Podobne dokumenty