zobacz pdf

Komentarze

Transkrypt

zobacz pdf
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Pedagogiczny
HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI AUDIOLOGII I FONIATRII
ROK AKADEMICKI 2016/2017/2018
I SEMESTR Sesja I. przedmiot/ moduł 1 Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
Temat
29‐30 październik 2016 UP sala 539
Liczba Wykładowca
tytuł naukowy
godz.
10
M.Michalik
prof.dr hab.
Wstęp do neurologopedii.
przedmiot/ moduł 2 Wprowadzenie do neurologii.
Afazja i dyzartria jako objawy neurologiczne.
Afazja i dyzartria jako objawy neurologiczne ‐ ćwiczenia.
Inne choroby neurologiczne:zaburzenia świadomości, padaczka, bóle głowy.
Razem godzin:
Sesja II. Temat
2
6
Tomasz Dziedzic
Anna Rychlak
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
2
20
Joanna Pera
dr hab. n med., prof.. UJ
Liczba Wykładowca
godz
19‐20 listopad 2016 MCKP UJ
tytuł naukowy
przedmiot/ moduł 2 Wprowadzenie do neurologii.
Elementy badania neuropsychologicznego ‐ seminarium.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Badanie procesów językowcyh, jako element procesu diagnostycznego w neurologii ‐ ćwiczenia.
4
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
przedmiot/ moduł 3 Neurologiczne aspekty starzenia.
Fizjologiczne starzenie się. Łagodne zaburzenia poznawcze.
Fizjologiczne starzenie się. Łagodne zaburzenia poznawcze ‐ ćwiczenia.
2
2
Tomasz Dziedzic
Aleksandra Kobylec
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
Choroba Alzheimera i zwyrodnienie czołowo‐skroniowe.
Choroba Alzheimera i zwyrodnienie czołowo‐skroniowe ‐ ćwiczenia.
2
4
Tomasz Dziedzic
Aleksandra Kobylec
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach korowych ‐ seminarium.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach korowych ‐ ćwiczenia.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Razem godzin:
Sesja III. Temat
20
10‐11 grudzień 2016 MCKP UJ
Liczba Wykładowca
tytuł naukowy
godz.
Test zaliczeniowy moduł 2
przedmiot/ moduł 3 Neurologiczne aspekty starzenia.
Zaburzenia komunikacji językowej w zespołach dysfunkcji wykonawczej ‐ seminarium.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Zaburzenia komunikacji językowej w zespołach dysfunkcji wykonawczej‐ćwiczenia.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
przedmiot/ moduł 4 Neurologia.
Zaburzenia językowe w uszkodzeniach podkorowych ‐ seminarium.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Zaburzenia językowe w uszkodzeniach podkorowych ‐ ćwiczenia.
2
Mirosława Orłowiejska‐Gillert mgr
Choroby układu pozapiramidowego.
Choroby układu pozapiramidowego ‐ ćwiczenia.
2
2
Joanna Pera
Anna Rychlak
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
Choroby demielinizacyjne.
Choroby demielinizacyjne ‐ ćwiczenia.
2
2
Joanna Pera
Anna Rychlak
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
2
18
Joanna Pera
dr hab. n. med., prof.. UJ
Udar mózgu Razem godzin:
Sesja IV. przedmiot/ moduł 4 Neurologia.
Temat
14‐15 styczeń 2017 MCKP UJ
Liczba Wykładowca
godz.
Test zaliczeniowy moduł 3
Polineuropatie. Neuropatie nerwów czaszkowych.
Choroby złącza nerwowo‐mięśniowego i neuronu ruchowego. Miopatie.
Polineuropatie. Neuropatie nerwów czaszkowych. Choroby złącza nerwowo‐mięśniowego i neuronu ruchowego. Miopatie ‐ ćwiczenia.
Neuroobrazowanie strukturalne i czynnościowe.
Chory po urazie czaszkowo‐mózgowym ‐ćwiczenia
Udar mózgu ‐ ćwiczenia
Razem godzin:
tytuł naukowy
2
2
2
Tomasz Dziedzic
Joanna Pera
Anna Rychlak
dr hab. n. med., prof.. UJ
dr hab. n. med., prof.. UJ
mgr
2
2
Joanna Pera
Barbara Bujak
dr hab. n med.
mgr
10
Anna Rychlak
mgr
20
Sesja V. przedmiot/ moduł 5 Zaburzenia słuchu i równowagi.
Temat
11‐12 luty 2017 MCKP UJ
Liczba Wykładowca
godz.
Test zaliczeniowy moduł 4
Anatomia narzadu słuchu i równowagi.
Fizjologia narządu słuchu i równowagi.
Przyczyny zaburzeń słuchu.
Diagnostyka zaburzeń słuchu.
Diagnostyka zaburzeń równowagi ‐ ćwiczenia.
Terapia zaburzeń słuchu.
Razem godzin:
II SEMESTR Sesja VI. przedmiot/ moduł 6 Zaburzenia narządu głosu.
Temat
4
2
4
2
8
2
22
tytuł naukowy
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Katarzyna Zajdel Jerzy Tomik
dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr med.
dr hab.n. med. 4‐5 marzec 2017 MCKP UJ
Liczba Wykładowca
godz.
Test zaliczeniowy moduł 5
Anatomia zaburzeń głosu.
Fizjologia zaburzeń głosu.
Etiologia zaburzeń głosu.
Diagnostyka zaburzeń głosu.
Diagnostyka zaburzeń głosu‐ćwiczenia.
Terapia zaburzeń głosu.
Razem godzin:
Sesja VII. przedmiot/ moduł 7 Dysfagia.
Temat
2
2
2
2
8
4
20
tytuł naukowy
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Aleksandra Grudzień ‐ Ziarno
Jerzy Tomik
dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr med.
dr hab.n. med. 1‐2 kwiecień 2017 MCKP UJ
Liczba Wykładowca
godz.
Test zaliczeniowy moduł 6
Etiologia dysfagii.
Laryngologiczne aspekty terapii zaburzeń połykania.
Diagnoza i różnicowanie zaburzeń połykania.
Anatomia i fizjologia zaburzeń połykania.
Razem godzin:
Sesja VIII. przedmiot/ moduł 1 Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
Temat
4
4
4
4
16
tytuł naukowy
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
Jerzy Tomik
dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. dr hab.n. med. 13‐14 maj 2017 UP
Liczba Wykładowca
godz.
Test zaliczeniowy moduł 7
Neurolingwistyczne uwarunkowania mowy.
g
y
y
Neurolingwistyczne uwarunkowania mowy‐ ćwiczenia.
Razem godzin:
Sesja IX. przedmiot/ moduł 1 Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
Temat
10
6
16
M. Michalik
B. Solowska
tytuł naukowy
prof. dr hab. p
mgr
17‐18 czerwiec 2017 UP
Liczba Wykładowca
godz.
10
B. Solowska
10
B. Solowska
Lingwistyczna analiza duskursu zaburzonego ‐ ćwiczenia.
Psycholingwistyka dla neurologopedów ‐ ćwiczenia Test zaliczeniowy moduł 1
Razem godzin:
20
przedmiot/ moduł 8 Praktyki neurologopedyczne.
terminy do ustalenia lipiec‐ wrzesień 2017
Temat
Liczba 40
Diagnostyka i postępowanie z pacjentami z zaburzeniami mowy, głosu, słuchu oraz równowagi.
mgr
mgr
III SEMESTR Sesja X
przedmiot/ moduł 9 Psychiatria w neurologopedii.
Temat
Elementy psychiatrii.
Psychiatria dziecięca.
Psychiatria dziecięca‐ ćwiczenia.
Razem godzin:
Sesja XI przedmiot/ moduł 10 Seminarium dyplomowe. Część 1
Liczba godz.
10
6
4
20
20
Sesja XII
przedmiot/ moduł 9 Psychiatria w neurologopedii.
Temat Razem godzin:
Sesja XIII
przedmiot/ moduł 11 Neurologopedia wieku dziecięcego.
Temat Zaburzenia mowy typu korowego u dzieci (alalia, afazja,SLI).
Zaburzenia mowy typu korowego u dzieci (alalia, afazja,SLI)‐ ćwiczenia.
Zaburzenia mowy typu podkorowego u dzieci.
Oligofazja.
Razem godzin:
Sesja XIV przedmiot/ moduł 10 Seminarium dyplomowe. Część 2
UP
tytuł naukowy
T. Zyss
T. Zyss
T. Zyss
dr
dr
dr
30 września ‐1 października 2017 UP
Liczba godz.
10
4
4
Gerontopsychiatria.
Psychofarmakoterapia.
Psychofarmakoterapia ‐ćwiczenia.
Test zaliczeniowy moduł 9
16‐17 września 2017
Wykładowca
21‐22 października 2017
UP
Wykładowca
tytuł naukowy
T. Zyss
T. Zyss
T. Zyss
dr
dr
dr
18‐19 listopada 2017
UP
Wykładowca
tytuł naukowy
M. Michalik
B.Solowska
M. Michalik
M. Michalik
prof. dr hab. mgr
prof. dr hab. prof. dr hab. 18
Liczba godz.
4
2
6
8
20
20
Sesja XV
przedmiot/ moduł 11 Neurologopedia wieku dziecięcego.
Temat Oligofazja‐ ćwiczenia.
Jąkanie i giełgot.
Jąkanie i giełgot ‐ ćwiczenia.
Razem godzin:
g
Sesja XVI
Temat 2‐3 grudnia 2017 MCKP UJ
Liczba godz.
6
6
6
18
16‐17 grudzień 2017
UP
Wykładowca
tytuł naukowy
B.Solowska
K. Węsierska
K. Węsierska
mgr
dr
dr
13‐14 stycznia 2018
Liczba Wykładowca
godz.
przedmiot/ moduł 11 Neurologopedia wieku dziecięcego.
Niemówienie w praktyce neurologopedycznej.
Niemówienie w praktyce neurologopedycznej ‐ ćwiczenia.
Metodyka postępowania neurologopedycznego.
Test zaliczeniowy moduł 11
przedmiot/ moduł 12 Neurologopedia osób dorosłych.
Gerontologopedia (postępowanie neurologopedyczne)‐ ćwiczenia.
Razem godzin:
Sesja XVII
przedmiot/ moduł 12 Neurologopedia osób dorosłych.
Temat 4
4
4
M. Michalik
M. Michalik
M. Michalik
prof. dr hab. prof. dr hab. prof. dr hab. 10
22
M. Krajewska
mgr
3‐4 luty 2018
UP
Wykładowca
tytuł naukowy
M.Krajewska
M. Michalik
M.Krajewska
mgr
prof. dr hab. dr
Liczba godz.
10
6
4
Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dorosłych ‐ afazja ‐ ćwiczenia.
Zaburzenia mowy pochodzenia podkorowego u dorosłych ‐ dyzartia ‐ ćwiczenia.
Metodyka postępiowania neurologopedycznego‐ ćwiczenia .
Test zaliczeniowy moduł 12
Razem godzin:
Razem godzin:
UP
tytuł naukowy
20
370
Sesja XVIII
EGZAMIN DYPLOMOWY
Wykłady
Ćwiczenia
Seminarium
Seminarium dyplomowe
Praktyki neurologopedyczne w formie stażu po II semestrze ‐ 40 godzin
144
138
8
40
godz. dydaktycznych
godz. dydaktycznych
godz. dydaktycznych
godz. dydaktycznych
40 godz. dydaktycznych
370
Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie w czasie trwania roku akademickiego
zatrudnienie UP
UJCM
Szpital Uniwersytecki
UJCM
zatrudnienie emerytura/działaln
ość własna
emerytura/działaln
ość własna
UJCM
Szpital Uniwersytecki
UJCM
Szpital Uniwersytecki
emerytura/działaln
ość własna
emerytura/działaln
ość własna
zatrudnienie emerytura/działaln
ość własna
emerytura/działaln
ość własna
emerytura/działaln
ość własna
emerytura/działaln
ość własna
UJCM
Szpital Uniwersytecki
UJCM
Szpital Uniwersytecki
UJCM
zatrudnienie UJCM
UJCM
Szpital Uniwersytecki
UJCM
Szpital Uniwersytecki
Szpital Uniwersytecki
zatrudnienie UJCM
UJCM
UJCM
UJCM
SU Kraków
UJCM
zatrudnienie UJCM
UJCM
UJCM
UJCM
UJCM
UJCM
zatrudnienie UJCM
UJCM
UJCM
UJCM
zatrudnienie UP
UP
UP
UP
zatrudnienie UP
UP
UP
zatrudnienie UP
UP
UP
zatrudnienie UP
UP
UP
UP
zatrudnienie UP
UŚ
UŚ
zatrudnienie UP
UP
UP
UP
zatrudnienie UP
UP
UP

Podobne dokumenty