wyobraź sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie

Komentarze

Transkrypt

wyobraź sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie
wyobraŸ sobie wszechstronne
laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne,
które wykona ka¿de zadanie
Teraz rzeczywiœcie mo¿esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii
SCX-6322DN/6122FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u¿ytkowania. Drukuj,
skanuj, faksuj i kopiuj nie opuszczaj¹c swojego biura. Wszechstronne
laserowe urz¹dzenie Samsung z wbudowan¹ funkcj¹ druku
dwustronnego (dotyczy modelu SCX-6322DN) oraz funkcjami
sieciowymi, zapewni Ci komfort pracy i pozwoli wykonaæ ka¿de
zadanie. Z urz¹dzeniem Samsung SCX-6322DN/6122FN nietrudno to
sobie wyobraziæ.
Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN
SCX-6322DN/6122FN
wyobraŸ sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie
wielofunkcyjne, które wykona ka¿de zadanie
Niezawodne urz¹dzenia wielofunkcyjne serii SCX-6322DN/6122FN przekrocz¹ Twoje
oczekiwania. Niskie koszty eksploatacji, ³atwe w u¿ytkowaniu funkcje oraz panel kontrolny
z klawiatur¹ QWERTY i przydatn¹ funkcj¹ skanowania do e-maila œwiadcz¹ o wszechstronnoœci
urz¹dzenia laserowego Samsung.
Komponenty
2
3
1
2
9
4
12
13
5
14
6
7
8
15
16
17
18
10
19
11
20
17
1. Automatyczny podajnik papieru 2. Regulacja szerokoœci dokumentów 3. Rêczny podajnik dokumentów
4. Odbiornik dokumentów 5. Panel kontrolny 6. Podajnik uniwersalny 7. Obudowa przednia 8. DŸwignia
zwalniania 9. Pokrywa skanera 10. Podajnik podstawowy 11. Podajnik dodatkowy 12. Wspomaganie
odbiornika dokumentów 13. W³¹cznik 14. Gniazdo zasilania 15. Gniazdo linii telefonicznej wewn.
16. Gniazdo linii telefonicznej zewn. 17. Z³¹cze równoleg³e 18. Port USB 19. Gniazdo sieciowe 20. £¹cznik
automatycznego podajnika dokumentów
Panel kontrolny
1
5
2
6
7
8
3
10
11
19
14
17
15
18
21
10
4
16
9
13
12
20
22
1. Klawiatura 2. Ksi¹¿ka adresowa 3. Rozdzielczoœæ 4. Ponów/Wstrzymaj 5. Wyœlij faks 6. Skopiuj
7. Skanuj do e-maila 8. Wyœwietlacz 9. Menu 10. Przyciski nawigacyjne 11. OK 12. Wróæ 13. Status
14. Kontrast 15. Typ orygina³u 16. Powiêksz/Zmniejsz 17. Kopia dwustronna 18. Funkcja oszczêdzania
tonera 19. Klawiatura numeryczna 20. Wybieranie numeru 21. Zatrzymaj/WyczyϾ 22. Start
wyobraŸ sobie cyfrowe kopiowanie dwustronne
Standardowy automatyczny podajnik dokumentów
gwarantuje Ci oszczêdnoœæ papieru i materia³ów eksploatacyjnych,
a co wiêcej pozwala na kopiowanie dwustronne a¿ w 4 skalach (1:1, 1:2,
2:1, 2:2) wybieranych pojedynczym przyciskiem (tylko SCX-6322DN).
tylko SCX-6322DN
Wydruk 22 stron A4 w ci¹gu minuty
Dziêki najwiêkszej prêdkoœci kopiowania w swojej klasie, szybko poradzisz
sobie ze skopiowaniem obszernych dokumentów.
Do 22 str./min. A4
Kopia
Automatyczna korekta marginesu
i kopiowanie ksi¹¿ek
Funkcja ta u³atwi Ci automatyczne stworzenie marginesów potrzebnych
do bindowania dokumentów. Chc¹c skopiowaæ ca³¹ ksi¹¿kê (przy u¿yciu
funkcji Kopiowanie ksi¹¿ek), wystarczy tylko automatycznie przesuwaæ
kopiowany obraz pionowo lub poziomo.
Orygina³
Automatyczna korekta
marginesu
Lewa strona
Prawa strona
Obie strony
Kopiowanie ksi¹¿ek
Du¿a pojemnoœæ podajników papieru
Standardowy podajnik na 550 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
i opcjonalny podajnik dodatkowy na 550 arkuszy pozwalaj¹ na drukowanie
wiêkszej iloœci dokumentów bez uzupe³niania papieru. W ten sposób daj¹
Ci pojemnoœæ dopasowan¹ do Twoich potrzeb.
100
550
550
maks. 1 200 kartek
£atwa obs³uga
Intuicyjny panel kontrolny to wyraŸny wyœwietlacz LCD, ergonomiczne
przyciski i wskaŸnik b³êdu pozwalaj¹cy na natychmiastowe sprawdzenie
stanu urz¹dzenia i bezpoœredni¹ kontrolê nad nim.
£atwa obs³uga
Ró¿norodne funkcje kopiowania
Zaawansowane technologicznie urz¹dzenia SCX-6322DN/6122FN
pozwalaj¹ kontrolowaæ wygl¹d tworzonej kopii za pomoc¹ licznych funkcji
specjalnych, takich jak: Powielanie, Automatyczne dopasowanie,
Kopiowanie 2-Up, Drukowanie plakatów i ID Copy. Umo¿liwiaj¹ równie¿
kopiowanie ze skalowaniem w zakresie od 25% do 400% lub wielokrotne
kopiowanie (do 999 kopii) tego samego dokumentu.
Pierwsza strona
Dowolny
rozmiar
Pamiêæ
Dwie strony
na jednej kartce
Druga strona
A4
Dowolny
rozmiar
A4
Drukowanie
plakatów
Automatyczne
dopasowanie
A4
Powielanie
niezawodna jakoœæ urz¹dzeñ laserowych Samsung
Jakoœæ wydruków
Rozdzielczoœæ do 1200 dpi zapewnia Ci wysokiej jakoœci wydruki obrazów
i dokumentów.
1 200x1 200 dpi
Wydruk 22 stron A4 w ci¹gu minuty
Dziêki du¿ej prêdkoœci drukowania — do 22 stron na minutê - i interfejsowi
USB nigdy nie bêdziesz czeka³ na wydruk swoich dokumentów.
USB 2.0
Do 22 str./min. A4
Profesjonalny wygl¹d
Menu drukowania pozwala m.in. na drukowanie wielu stron dokumentu
na jednym arkuszu papieru, skalowanie, dopasowanie obszaru wydruku
do wielkoœci arkusza, drukowanie plakatów, drukowanie dwustronne,
drukowanie broszur, a nawet na drukowanie dokumentów ze znakiem
wodnym.
Druk dwustronny w pionie
Druk dwustronny w poziomie
Wiele stron na jednej kartce
Drukowanie broszur
Skalowanie
Znaki wodne
Drukowanie w sieci
U¿ytkownik 1
Zaawansowane funkcje urz¹dzeñ serii SCX-6322DN/6122FN mog¹ byæ
udostêpnione w sieci za pomoc¹ dostarczonego pakietu sieciowego
umo¿liwiaj¹cego ³atwe zarz¹dzanie drukowaniem.
U¿ytkownik 2
Funkcja oszczêdzania tonera
Funkcja ta pozwala zredukowaæ zu¿ycie tonera nawet o 30 %, zwiêkszaj¹c
tym samym jego wydajnoœæ. Umo¿liwia wydrukowanie wiêkszej iloœci stron
z jednego wk³adu utrzymuj¹c jednoczeœnie najwy¿sz¹ jakoœæ druku.
Standardowa wydajnoϾ
tonera to 8 000 arkuszy
Bêben œwiat³oczu³y o wydajnoœci 20 000 stron
WydajnoϾ tonera
z w³¹czon¹ funkcj¹ oszczêdnoœci
to a¿ 10 400 arkuszy
Bêben œwiat³oczu³y
o wydajnoœci 20 000 stron
Mo¿liwoœæ niezale¿nej wymiany pojemnika z tonerem o wydajnoœci
8 000 stron pozwala na pe³ne wykorzystanie wysokiej wydajnoœci bêbna.
Standardowa wydajnoϾ tonera
to 8 000 arkuszy
wyobraŸ sobie inteligentny skaner
Skanuj do e-maila
Funkcja Skanowania do e-maila w urz¹dzeniach Samsung
pozwala na wys³anie dokumentu poczt¹ elektroniczn¹ do
dowolnego odbiorcy bezpoœrednio z pod³¹czonego do sieci
urz¹dzenia wielofunkcyjnego Samsung.
Funkcja skanowania do e-maila jest bardzo u¿yteczna w ka¿dej ma³ej
i œredniej firmie lub grupie roboczej. Dla przyk³adu, dzia³ analiz mo¿e
udostêpniæ ciekaw¹ publikacjê lub artyku³ z gazety cz³onkom innych
zespo³ów. Wystarczy, ¿e zeskanuj¹ oni odpowiednie strony, wprowadz¹
adresy poczty elektronicznej oraz temat wiadomoœci za pomoc¹
klawiatury QWERTY i wyœl¹ do odbiorców. Funkcja skanowania do e-maila
znacznie zwiêksza produktywnoœæ pracy. Standardowa klawiatura
urz¹dzeñ serii SCX-6322DN/6122FN wraz z opcjonalnym pakietem
sieciowym pozwala na bezpoœrednie przekazanie skanowanych
dokumentów do skrzynki poczty elektronicznej.
3
1
2
Nowe mo¿liwoœci skanowania dziêki LDAP
Cyfrowy skaner umo¿liwia przes³anie zeskanowanych dokumentów na
skrzynkê poczty elektronicznej, dowolny komputer w sieci, serwer SMB
lub FTP. Funkcja skanowania do e-maila umo¿liwia korzystanie z ksi¹¿ki
adresowej przy u¿yciu protoko³u LDAP dostêpnego w sieciach TCP/IP.
Jeœli Twoja firma korzysta z LDAP, zawsze aktualna ksi¹¿ka adresowa
poczty elektronicznej bêdzie dostêpna dla urz¹dzenia wielofunkcyjnego
Samsung. Formaty dostêpne dla zeskanowanych plików: PDF, JPEG oraz
TIFF. Konfiguracjê ustawieñ dla serwerów SMB, FTP oraz LDAP umo¿liwia
us³uga sieciowa SyncThru™ Web.
1. Wpisz adres e-mail 2. Zeskanuj dokument 3. Wyœlij do odbiorcy
Skanowanie do sieci
Rejestracja komputera
Pod³¹czenie do sieci
Skanuj i wysy³aj swoje obrazy w sieci
Funkcja skanowania w sieci w urz¹dzeniach Samsung pozwala na ³atwe
zbieranie i przechowywanie elektronicznych kopii dokumentów. £atwe
w obs³udze skanowanie w sieci zmienia urz¹dzenie wielofunkcyjne
Samsung w sprzêt idealny do zbierania i udostêpniania informacji. Teraz
mo¿esz w ³atwy sposób skanowaæ dokumenty prosto do Twojego systemu
zarz¹dzania dokumentami.
Przes³anie zeskanowanego
dokumentu
Pod³¹czenie do sieci
W skrócie
* Skanuj bezpoœrednio do sieci
* Idealny do zbierania i udostêpniania danych
* Wyposa¿ony w system zarz¹dzania dokumentami
* Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF
* Modele: *SCX-4520/4720F/4720FN, *SCX-6220/6320F, SCX-5530FN/5330N,
SCX-6122FN/6322DN, CLX-3160FN/3160N
*opcjonalnie karta sieciowa
Skanowanie do SMB
Za pomoc¹ funkcji skanowania do SMB zeskanowane
dokumenty mo¿esz umieœciæ bezpoœrednio w katalogu
udostêpnionym na dowolnym komputerze w sieci. Mo¿esz
skonfigurowaæ nawet 20 folderów docelowych. Skanowanie
do SMB jest bardziej bezpieczne ni¿ skanowanie do FTP ze wzglêdu na
szyfrowanie hase³, a jednoczeœnie pozwala na przekazanie wiêkszych
dokumentów ni¿ przy u¿yciu funkcji skanowania do e-maila ze wzglêdu na
brak limitu wielkoœci plików. Co wiêcej, jest to funkcja wygodna, poniewa¿
dziêki niej nie musisz dodatkowo korzystaæ ze specjalnego oprogramowania
do skanowania. Funkcja ta jest kompatybilna z Microsoft Windows, TCP/IP
i innymi protoko³ami sieciowymi.
Klient SMB 1
LAN
Klient SMB 2
Serwer
SMB
Klient SMB 3
W skrócie
• Idealny do przesy³ania du¿ych dokumentów
• Skanowanie i wysy³anie w sieci
• Bezpieczeñstwo danych dziêki zaszyfrowanemu has³u dostêpu
• £atwa konfiguracja i wysoki komfort pracy dziêki us³ug¹ SyncThruTM Web
• Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF
Skanowanie na FTP
Funkcja skanowania na FTP to wydajny sposób skanowania
i udostêpniania du¿ych objêtoœciowo dokumentów.
Wystarczy zeskanowaæ dokumenty i zapisaæ w formie
elektronicznej w okreœlonym katalogu na wewnêtrznym lub
zewnêtrznym serwerze FTP. Zeskanowane dokumenty s¹ ³atwo dostêpne
za pomoc¹ dowolnego klienta FTP lub przegl¹darki internetowej. Funkcja
skanowania na FTP zosta³a stworzona z myœl¹ o du¿ych dokumentach.
Skanowanie na FTP obs³uguje pliki o niemal nieograniczonych wielkoœciach
i stanowi idealne narzêdzie do archiwizacji obszernych dokumentów.
Klient FTP 1
LAN
Klient FTP 2
Serwer
FTP
Klient FTP 3
W skrócie
• Obs³uga do 20 serwerów
• £atwa konfiguracja us³ug SyncThruTM Web
• Transmisja du¿ych dokumentów
• Du¿a prêdkoœæ transmisji danych
• £atwy dostêp do du¿ych plików udostêpnionych w sieci
• Obs³ugiwane formaty: PDF, JPEG i TIFF
Us³uga sieciowa SyncThru™ Web
Zwiêksz produktywnoœæ dziêki us³udze SyncThru™ Web. Przyjazne dla
u¿ytkownika narzêdzie do konfiguracji drukarek dostêpne za pomoc¹
przegl¹darki internetowej, które nie wymaga instalowania dodatkowego
oprogramowania. SyncThru™ umo¿liwia administratorowi zmianê
parametrów pracy urz¹dzenia i ustawieñ sieci, uaktualnienie
oprogramowania steruj¹cego (firmware) oraz sprawdzenie aktualnego
stanu urz¹dzenia.
Sterowanie
LAN
Status
Us³uga sieciowa SyncThru™
Zdalna konfiguracja
i nadzór drukarek
sieciowych
Obs³uga poprzez
przegl¹darkê internetow¹
bez u¿ycia dodatkowego
oprogramowania
Modyfikacja wy³¹cznie
przez uprawnionych
u¿ytkowników
(zabezpieczenie has³em)
Wydruk parametrów
konfiguracyjnych
drukarek
Aktualizacja oprogramowania
steruj¹cego (firmware)
drukarek i kart sieciowych
System zarz¹dzania dokumentami
SmarThru™Office
SmarThru™ Office firmy Samsung to wydajny system
zarz¹dzania dokumentami dla u¿ytkowników biurowych.
Pozwala na tworzenie, przechowywanie i edycjê skanowanych
dokumentów oraz przekazanie ich do odpowiednich aplikacji.
Dziêki nowym funkcjom, otwieraj¹ siê nowe mo¿liwoœci
zarz¹dzania i edycji dokumentów przy wspó³pracy z urz¹dzeniami
wielofunkcyjnymi Samsung w biurach o rozbudowanych sieciach
i zró¿nicowanym sprzêcie. Jako standard zapewniono funkcjê skanowania
w sieci, która nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.
U¿ytkownicy mog¹ równie¿ korzystaæ z wygodnej funkcji skanowania
wprost na ich komputer za pomoc¹ klienta SmarThru™. Je¿eli raz u¿yjesz
oprogramowania SmarThru™ Office nie bêdziesz móg³ sobie wyobraziæ
pracy bez niego.
Ekran skanowania w sieci
Lokalny ekran skanowania
Strona g³ówna SmarThru™ Office
Specyfikacja
SCX-6322DN
SCX-6122FN
Drukarka
SzybkoϾ*
Druk dwustronny
RozdzielczoϾ
Czas gotowoœci do pracy
Czas wydruku pierwszej strony
Emulacja
Druk dwustronny
Do 22 str./min. A4
Do 12,5 str./min. A4
Do 1200 x 1200 dpi (efektywnie)
25 sekund (ze stanu uœpienia)
12 sekund (z trybu stand by)
PCL6, PostScript3
Automatyczny
Kopiarka
SzybkoϾ**
RozdzielczoϾ (optyczna)
Czas wykonania pierwszej kopii
Powiêkszenie
Jednorazowa liczba kopii
Do 22 str./min. A4
600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (DADF)
600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Zdjêcia : 600 x 300 dpi Zdjêcia : 600 x 300 dpi (Podajnik p³aski), 600 x 600 dpi (ADF)
13 sekund (ADF), 10 sekund (podajnik p³aski)
25 - 400 % (podajnik p³aski)
25 - 100 % (ADF)
1 - 999
Skaner
Sterownik / kompatybilnoϾ
Czujnik optyczny
RozdzielczoϾ (optyczna)
RozdzielczoϾ (interpolowana)
Funkcja skanowania do...
D³. skanowanego dokumentu
Szer. skanowanego dokumentu
Skanowanie kolorowe
Skanowanie czarno-bia³e
Skanowanie w odcieniach szaroœci
TWAIN / WIA
CCD
600 x 600 dpi
Maks. 4800 x 4800 dpi
Wiadomoœci e-mail, serwera ftp, SMB, komputera PC (do³¹czona aplikacja)
Podajnik p³aski: 356 mm, ADF: 356 mm
208 mm
Kolor 24-bit (zewnêtrzne); 36-bit (wewnêtrzne)
Tekst: 1-bit, odcienie szaroœci 8-bit
256 odcieni
Faks
KompatybilnoϾ
Typ linii telefonicznej
Modem
Szybkoœæ przesy³u***
Kompresja
SzybkoϾ skanowania****
RozdzielczoϾ
Pamiêæ
Autowybieranie
Pojemnoœæ ksi¹¿ki telefonicznej
ITU-T Group 3
PSTN lub za central¹
33,6 kb/s
3 sekundy na stronê
MH / MR / MMR (tryb ECM) / JBIG / JPEG
2,5 sekundy/A4 przy 203x98dpi, DADF (1 strona) 3,2 sekundy/A4 przy 203x98dpi, DADF (wiele stron)
Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Super Fine: 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi
8 MB (oko³o 640 stron dla ITU-T #1)
Jednoprzyciskowe wybieranie 40 numerów
240 numerów (wliczaj¹c wybieranie jednoprzyciskowe)
Podajnik papieru
Podajnik wejœciowy
Podajnik odbioru wydruku
Noœniki (drukowanie)
Podajnik uniwersalny
Noœniki (kopiowanie oraz faks)
Noœniki specjalne
Podajnik uniwersalny
Gramatura papieru
PojemnoϾ (ADF)
Rozmiar dokumentu (ADF)
550 szt. (podajnik kasetowy, 75g/m2) / 100 szt. (podajnik uniwersalny)
250 szt. (wydrukiem do do³u)
Podajnik kasetowy: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6
A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm
Letter, A4, Legal
Podajnik kasetowy: papier zwyk³y
Papier zwyk³y, folia, label, koperty
60 - 163 g/m2
2
50 (A4, 75g/m )
40 (A4, 75g/m2)
Szerokoœæ: 142 - 216mm / d³ugoœæ: 128 - 356mm
Szerokoœæ: 174 - 216 mm / d³ugoœæ: 128 - 356 mm
Ogólne
Wymiary drukarki
Waga netto
Wyœwietlacz LCD
Pamiêæ systemu
Interfejs
System operacyjny*****
Czas rozgrzewania
Maksymalne obci¹¿enie miesiêczne
Poziom ha³asu******
Zasilanie
Pobór pr¹du
Warunki otoczenia
Materia³y eksploatacyjne
Toner
WydajnoϾ tonera*******
Bêben œwiat³oczu³y
Dodatkowe opcje
Inne
560 x 430 x 455 mm
22,55 kg
560 x 430 x 455 mm
25,65 kg
2 linie x 20 znaków
64 MB
USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32/64bit); ró¿ne systemy Linux (tylko USB) w tym: Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4,
Mandrake 9.2~10.1 i SuSE 8.2~9.2; Mac 10.3, 10.4
25 sekund (ze stanu uœpienia)
do 20 000 stron
Rozgrzewanie < 48 dBA, Stand by < 40 dBA, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie < 65 dBA
220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A
Tryb uœpienia: 28 W, Stand by: 100 W, Œrednie: 450 W
Temperatura: 10 - 32˚C / Wilgotnoœæ: 20 - 80 %
Zasobnik z tonerem oraz bêben œwiat³oczu³y (osobno)
8 000 stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 19752 (SCX-6320D8)
20 000 stron przy 5% pokryciu powierzchni strony, ISO 19752 (SCX-6320R2)
Dodatkowy podajnik o pojemnoœci 550 kartek (SCX-S6122A)
Biurko pod urz¹dzenie (SCX-6320G5)
*Szybkoœæ drukowania jest zale¿na od wielu czynników m.in.: systemu operacyjnego, wydajnoœci komputera, zainstalowanego oprogramowania, sposobu pod³¹czenia, rodzaju i wymiaru noœnika oraz stopnia skomplikowania wydruku.
** Szybkoœæ kopiowania w oparciu o wielokrotn¹ kopiê pojedynczego dokumentu.
*** Warunki: Standardowa rozdzielczoœæ, MMR (JBIG), Maksymalna prêdkoœæ modemu, Phase "C" by ITU-T No.1 Chart, Memory Tx, ECM.
**** Warunek: ITU-T No. 1 Chart, Standardowa rozdzielczoϾ.
***** Aby otrzymaæ najnowsz¹ wersjê oprogramowania prosimy odwiedziæ stronê: www.samsung.pl
****** Poziom Ciœnienia Akustycznego, ISO7779.
******* Podana wydajnoœæ zgodnie z norm¹ ISO/IEC 19752, bêben: 20 000 stron.
Dystrybutor
Wzór i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki firmowe i towarowe innych firm zosta³y wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Podobne dokumenty