sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Komentarze

Transkrypt

sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
KONGRES HR 2014
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI
LUDZKIMI
15-16 Kwietnia, Warszawa
Hotel Sheraton
VIII
EDYCJA
DWIE RÓWNOLEG E SEKCJE TEMATYCZNE:
EMPLOYER BRANDING, REKRUTACJA, ONBOARDING:








Employer Branding – jak skutecznie budować markę pracodawcy
– case study PLAY
Definiowanie Employee Value Proposition, miary efektywności
strategii EB, wdrożenie strategii na zewnątrz i wewnątrz
organizacji – case study COCA-COLA HBC
Rekrutacja jako narzędzie wsparcia innowacji, marketingu,
sprzedaży – case study GOOGLE
Proces rekrutacyjny w ujęciu Wing to Wing – BANK BPH
Ocena kompetencji na podstawie Assessment Centre – case
study H&M
Wykorzystanie technik pytań coachingowych podczas wywiadu
rekrutacyjnego: w jaki sposób pytać, aby zatrudnić najlepszych –
case study GETIN NOBLE BANK
Powitanie i wprowadzenie nowego pracownika „Witaj w Orange”
– case study ORANGE
Procesy onboarding i exit interview jako elementy otwierające i
zamykające cykl życia pracownika w organizacji – case study PZU
PATRONI
MEDIALNI:
INNOWACYJNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA
MANAGERÓW:







Światowej klasy programy rozwojowe dla Kadry Managerskiej
Średniego i Wyższego szczebla – case study AMREST
Przepis na dobry program: jak dopasować program do potrzeb, jak
przekonać stakeholders, jak przynieść zwrot z inwestycji i
znaczącą wartość dodaną – case study EDF
Idealny Manager czyli poszukiwanie wzorca na nowe wyzwania
biznesowe – case study ALIOR BANK
Nowatorskie podejście do rozwoju kierowników, które wspiera
rozwój kultury organizacji – case study MONDELĒZ
INTERNATIONAL
Orange Campus – międzynarodowy program rozwojowy dla
managerów – case study ORANGE
Podejście do rozwoju managerów na przykładzie programów
rozwijających umiejętności liderskie oraz kompetencje
f u n kc j o n a l n e m a n a g e r ó w – c a s e s t u d y KO M PA N I A
PIWOWARSKA
Kluczowa rola managerów w procesie zmian – case study
T-MOBILE
Podczas ostatniej edycji Kongresu HR „Sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi” mieliśmy
przyjemność gościć wybitnych ekspertów, którzy otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem na temat zaangażowania i
satysfakcji pracowników w celu podnoszenia efektywności biznesowej organizacji oraz zarządzania talentami.
Tym razem mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa już po raz ósmy do udziału w Spotkaniu praktyków HR,
które będzie w całości poświęcone dwóm najbardziej aktualnym aspektom w ostatnim czasie: budowaniu marki pracodawcy,
nowoczesnym metodom rekrutacji i programom onboardingowym oraz innowacyjnym programom rozwojowym dla
managerów średniego i wyższego szczebla.
O aktualności i ważności tematu świadczą słowa Andrzeja Borczyka, Członka Zarządu, Dyrektora Działu HR firmy Microsoft
Sp. z o.o.:
„W czasach coraz większych wyzwań biznesowych, walki o klienta, konsumenta i udziały rynkowe, kluczowym jest
budowanie zaangażowanej organizacji nastawionej na sukces i ciągłą zmianę. Każda firma jest tak mocna, jak jej produkty,
udziały rynkowe, feedback od klientów i konsumentów. To wszystko osiągają ludzie. To efektywne zespoły świadczą dziś o
przewadze konkurencyjnej, a one są budowane przez skutecznych managerów. W dzisiejszych czasach skuteczny manager
musi być liderem, coachem i egzekutorem. Jak budować zespół managerów, który zapewni nam długofalowy sukces - to
jedno z kluczowych wyzwań każdego biznesu.”
Dlatego na naszym Spotkaniu zaprezentujemy rozwiązania, które systemowo wiążą indywidualny rozwój kadry
zarządzającej z potrzebami organizacji. Zapoznacie się Państwo z najbardziej dopasowanymi programami rozwojowymi dla
managerów oraz najciekawszymi case’ami biznesowymi na rynku w ostatnim czasie.
Spotkanie w gronie sprawdzonych ekspertów to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i otwartej dyskusji na temat
efektywnych narzędzi pomagających zatrudniać najlepszych pracowników i wdrażać ich do efektywnej pracy, a także
skutecznych sposobów rozwoju managerów.
Do ponownego zobaczenia na naszym Spotkaniu ;)


















Członków Zarządu Ds. Personalnych
Dyrektorów Personalnych
Dyrektorów, Kierowników HR
Dyrektorów, Kierowników Zarządzających Departamentem Relacji Pracowniczych i Rekrutacji
Dyrektorów, Kierownik ds. Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy
Dyrektorów, Kierowników Wydziału Zarządzania Kompetencjami, Rekrutacji i Rozwoju Pracowników
Kierowników Zespołu Rekrutacji, Recruitment Managerów
Dyrektorów, Kierowników, Managerów Ds. Szkoleń
Ekspertów odpowiedzialnych za rozwój współpracowników i budowanie zaangażowania w organizacji
Career Development Managerów
Dyrektorów, Kierowników ds. Zarządzania Talentami
Dyrektorów, Kierowników ds. Rozwoju Organizacji
Dyrektorów, Kierowników ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników
Dyrektorów, Kierowników ds. Projektów Rozwojowych
Dyrektorów, Kierowników ds. Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej
Dyrektorów, Kierowników ds. Komunikacji Wewnętrznej i Kultury Organizacyjnej
Dyrektorów, Kierowników ds. Pozyskiwania i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Kierowników, Koordynatorów ds. e-Learningu
Wtorek, 15 kwietnia
EMPLOYER BRANDING, REKRUTACJA, ONBOARDING
Moderator: Adam Stolarzewicz, Getin Noble Bank
INNOWACYJNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA MANAGERÓW
Moderator: Marek Noster, Alior Bank
9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie
10.00 Employer Branding jak skutecznie budowa
mark pracodawcy?
 Employer Branding: wewn trzny czy zewn trzny, na co
postawi ?
 Komunikacja dopasowana do grupy docelowej kluczem do
sukcesu
 Spójno wizerunku z do wiadczeniem wewn trz organizacji
 Czy EB si op aca? Moda czy faktyczna korzy biznesowa?
Ma gorzata Bartler, P4
11.15 Przerwa na kaw
11.35 Jak zbudowa i wdro y efektywn strategi
Employer Branding?




Z jakich róde korzysta , tworz c strategi EB?
Jak de niowa Employee Value Proposition?
Jakie s miary efektywno ci strategii EB?
Jak efektywnie wdra a strategi na zewn trz i wewn trz
organizacji?
Aleksandra Wielgus, Coca-Cola HBC Polska
10.00 Przepis na program rozwojowy
 World class development program w praktyce najwi kszych
korporacji
 Programy lokalne
 Programy globalne
 Przepis na dobry program : jak dopasowa program do
potrzeb, jak przekona stakeholders, jak przynie zwrot z
inwestycji i znacz c warto dodan
Cezary M czka, EDF Polska
Aldona Or owski, EDF Polska
11.15 Przerwa na kaw
11.35 Zmie prac na lepsze! Kluczowa rola managerów
w procesie zmian
 Postawili my na liderów! Managerowie maj bezpo redni
wp yw na zaanga owanie ludzi - czyli s ów kilka o
anga uj cym przywództwie oraz modelu T-Leader
 Kierunek dzia a rozwojowych oraz okre lenie kluczowych
czynników sukcesu
 Zmiana szans na lepsze - Performance & Consequence
Management i inne narz dzia wspieraj ce osi ganie
wyników i kszta towanie postaw
 Kultura korporacyjna budujemy przestrze dla
innowacyjno ci, rozwoju, rezultatów - efektywny lider
efektywnego zespo u
Piotr Po wiata, T-Mobile Polska
„Miałem przyjemność gościć w spotkaniu praktyków pt. „Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” (II edycja), zorganizowanym
przez Business Media Solutions w Warszawie w dniach 25-26 maja 2011 r. Jako wieloletni praktyk muszę przyznać, że dawno nie byłem
na tak ciekawym, praktycznym w pełni tego słowa znaczeniu spotkaniu. Mogłem odnieść się do licznych przykładów, na podstawie
których były omawiane prezentacje, jak również zobaczyć, porównać funkcjonowanie mojej organizacji na tle innych firm. Była to
niewielka, ale trafiona inwestycja w rozwój mojej organizacji. Jako praktyk polecam i z ciekawością oczekuję kolejnych edycji spotkań
organizowanych przez Business Media Solutions.”
Wtorek, 15 kwietnia
EMPLOYER BRANDING, REKRUTACJA, ONBOARDING
INNOWACYJNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA MANAGERÓW
Moderator: Marek Noster, Alior Bank
Moderator: Adam Stolarzewicz, Getin Noble Bank
12.50 Lunch
13.45 Procesy onboarding i exit interview jako elementy
otwieraj ce i zamykaj ce cykl ycia pracownika w
organizacji
 Rola procesów wdro enia nowego pracownika i exit
interview w budowaniu zaanga owania pracowników oraz
marki pracodawcy
 Synergia dzia a HR i biznesu jako element sukcesu w
projekcie wdro enia nowego pracownika
 Skala rmy jako wyzwanie w tworzeniu optymalnych
rozwi za HR-owych (onboarding i exit)
 E-learning jako przyk ad wykorzystania nowoczesnych
technologii w procesie onboardingu
 Etapy projektów szanse i zagro enia
13.45 Idealny Manager, czyli poszukiwanie wzorca na
nowe wyzwania biznesowe
 Jak jeste my organizacj i jakich managerów potrzebujemy?
 Po co nam nowy wzorzec dopasowania i jak go wypracowa ?
 Nowy wzorzec i co dalej?
Marek Noster, Alior Bank
15.00 Przerwa na kaw
Aneta Matwijów, Grupa PZU
15.00 Przerwa na kaw
15.20 Jak wykorzysta techniki pyta coachingowych
podczas wywiadu rekrutacyjnego
 Jak podnie poziom wiarygodno ci odpowiedzi coraz lepiej
przygotowywanych kandydatów?
 W jaki sposób mog nam pomóc skuteczne metody pyta
coachingowych?
 W jaki sposób pyta , aby zatrudni najlepszych na coraz
mniejszym rynku?
 Na co zwracaj uwag najbardziej po dani pracodawcy
(przyk ady krajowe i mi dzynarodowe)?
Adam Stolarzewicz, Getin Noble Bank
16.30 Zako czenie pierwszego dnia Spotkania
15.20 Nowatorskie podej cie do rozwoju kierowników,
które wspiera rozwój kultury organizacji
 Niestandardowe podej cie do rozwijania technik
liderskich poprzez zastosowanie dodatkowej inspiracji
wzmacniaj cej ich przekonania i postawy dla efektywnego
zastosowania ich w zespole biznesowym
 Sposoby anga owania kadry kierowniczej poprzez formu
zach caj c do samodzielnego wyci gania wniosków i
osobiste do wiadczenie
 Metody powi zania idei przywództwa inspiracyjnego z
budowaniem kultury organizacyjnej
Katarzyna Per owska, Mondel z International
16.30 Zako czenie pierwszego dnia Spotkania
„Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyłam w IV edycji konferencji „Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” w dniach 1516.05.2012 r. Szczególnie doceniam znakomity dobór prelegentów, umożliwiający wymianę doświadczeń z praktykami oraz perfekcyjną
organizację.”
roda, 16 kwietnia
EMPLOYER BRANDING, REKRUTACJA, ONBOARDING
INNOWACYJNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA MANAGERÓW
Moderator: Danuta Reiss, Orange Polska
Moderator: Marek Noster, Alior Bank
9.30 Poranna kawa
10.00 Proces rekrutacyjny w uj ciu Wing to Wing na
przyk adzie Banku BPH
 Rekrutacja w strategii rmy i HR
 Rekrutacja w modelu Recruitment Process Outsourcing (za i
przeciw)
 Dostosowanie metod rekrutacji do potrzeb biznesu
 Narz dzia wspieraj ce proces rekrutacyjny (employer
branding, polecenia pracownicze, rekrutacja wewn trzna,
programy sta owe)
 Miary efektywno ci procesu rekrutacyjnego
10.00 wiatowej klasy programy rozwojowe dla Kadry
Managerskiej redniego i Wy szego szczebla na
przyk adzie AmRest
 Selekcja kandydatów do programów rozwojowych
 Okre lanie celów, badanie post pów oraz efektów
ko cowych w ca ym procesie rozwoju
 Przyk adowe programy rozwoju kadry managerskiej
zastosowane w AmRest
Renata Danielewicz, AmRest
Pawe Smardz, Bank BPH, GE Capital Group
Tomasz Burzy ski, Bank BPH, GE Capital Group
11.15 Przerwa na kaw
11.15 Przerwa na kaw
11.35 Ocena kompetencji na podstawie Assessment
Centre
 Skuteczno metody Assessment Centre: czy trafnie ocenia
mo liwo ci kandydatów?
 Rodzaje narz dzi/ wicze AC
 Dopasowanie narz dzi AC do modelu kompetencyjnego
 Obiektywna ocena kompetencji czyli czego unika , aby nie
pope ni b dów w ocenie
Anna Gamrat, H&M Logistics
11.35 Orange manager
rozwoju
w Orange inspirujemy do
 O kulturze zarz dzania - czyli co to znaczy by managerem
Orange?
 Orange Campus czyli uczymy si od siebie o
mi dzynarodowym programie rozwojowym dla managerów
 Mam talent i co dalej? czyli o rozwoju talentów
managerskich
Renata Bia as, Orange Polska
„Konferencja Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne to godna uwagi propozycja dla praktyków Com&Ben. Systemy oceny
pracowników, aspekty prawno-podatkowe wynagradzania oraz wartościowanie stanowisk to tylko niektóre z tematów
poruszanych przez prelegentów. Za największe zalety tego wydarzenia należy uznać ciekawe case study, inspirujące dyskusje oraz
możliwość wymiany doświadczeń z menedżerami ds. wynagrodzeń największych firm w Polsce. Z zainteresowaniem oczekuję na
kolejne edycje.”
roda, 16 kwietnia
EMPLOYER BRANDING, REKRUTACJA, ONBOARDING
INNOWACYJNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA MANAGERÓW
Moderator: Danuta Reiss, Orange Polska
Moderator: Marek Noster, Alior Bank
12.50 Lunch
13.45 Google jako innowacyjna rma zatrudniaj ca
najlepszych
 Ró norodno = Innowacja
 Firma dla wszystkich
 Rekrutacja jako narz dzie wsparcia innowacji, marketingu,
sprzeda y i innych
Marcin Smolinski, Google
15.00 Przerwa na kaw
15.20 Powitanie i wprowadzenie nowego pracownika
Witaj w Orange
 Cztery etapy procesu wprowadzenia nowego pracownika,
czyli kto i za jaki obszar odpowiada
 Jak wygl da powitanie i zapoznanie z rm
 Narz dzia dla HR, mened era
 Rola przewodnika po rmie (program buddy)
 O co warto pyta nowego pracownika?
13.45 Z pasj o przywództwie - budowanie
wiadomego przywództwa w ród managerów na
przyk adzie Kompanii Piwowarskiej
 Leadership Pipeline w SABMiller - czyli czego uczymy
managerów
 Zach ca , wymaga , czy mo e inspirowa ? Kto odpowiada za
rozwój managerów?
 Jak rozmawia o przywództwie? Open Space jako metoda
budowania zaanga owania i odpowiedzialno ci
 KP Lider niekorporacyjnie o przywództwie
Agata Lubiatowska-Henkiel, Kompania Piwowarska
Magdalena Komorowska, Kompania Piwowarska
15.00 Zako czenie Spotkania oraz wr czenie
certy katów
Danuta Reiss, Orange Polska
16.30 Zako czenie Spotkania oraz wr czenie certy katów
„Udział w konferencji BMS "Rekrutacja i Onboarding" był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To była pierwsza konferencja
tej firmy, w której wzięłam udział i okazała się dużym zaskoczeniem ze względu na konwencję spotkania. Nieduża grupa uczestników,
atmosfera sprzyjająca wymianie dobrych praktyk i nawiązaniu ciekawych kontaktów biznesowych, moderator dyskusji pochodzący z biznesu to największe atuty konferencji. Spotkania tego typu polecam szczególnie praktykom biznesowym, którzy zainteresowani są poznaniem
najnowszych trendów HR w konwencji wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami w szerokim przekroju rynkowym.”
Aleksandra Wielgus, Coca-Cola HBC Polska
Adam Stolarzewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich
Getin Noble Bank S.A.
Do wiadczony trener biznesu, uznany akredytowany Superwizor (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i do wiadczony Executive
Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry mened erskiej, praktyk biznesu. Wspó twórca i wspó prowadz cy w programach
studiów podyplomowych Professional CoachingAcademy i Akademii Profesjonalnego Coachingu. Wieloletni Dyrektor HR (M.in.Getin Noble Bank
SA, mBank Polska, Czechy, S owacja, Multibank i BRE Bank), Cz onek Komisji Etyki Bankowej przy Zwi zku Banków Polskich, Cz onek wspó za o yciel
Izby Coachingu (by y Cz onek Prezydium Izby). Odpowiada równie za rozwój pracowników jednej z najwi kszych spó ek bran y TELECOM.
Wspó twórca i Kierownik merytoryczny wielu programów studiów podyplomowych rozwijaj cych kompetencje coachingowe i mened erskie.
Wyk adowca w programach studiów MBA i Executive MBA. Wspó pracowa z najwi kszymi mi dzynarodowymi rmami szkoleniowymi posiada
m.in. mi dzynarodowe certy katy trenerskie AchieveGlobal czy Hill International. Akredytowany consultant Insights®Discovery . Absolwent m.in.
londy skiej Coaching Supervision Academy (Akredytowany Superwizor EMCC Accredited oraz ICF Approved), Oxford Brookes University (MBA),
ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szko yG ównejHandlowej (Human Resource Management).
Ma gorzata Bartler, Dyrektor ds. Personalnych P4 Sp. z o.o. operator sieci komórkowej PLAY
Od pocz tku swojej kariery zwi zana z HR w rmach z ró nych bran i ró nej wielko ci, zarówno o charakterze us ugowym, jak i produkcyjnym.
Specjalizuje si w tworzeniu strategii HR wspieraj cej cele biznesowe spó ki oraz budowaniu zaanga owania w ród pracowników. Ma wieloletnie
do wiadczenie w tworzeniu funkcji personalnej i systemów HR w nowo powsta ych rmach. Od ponad pi ciu lat zwi zana z Play - najszybciej
rozwijaj cym si operatorem telefonii komórkowej, gdzie pe ni funkcj dyrektora departamentu zarz dzania zasobami ludzkimi i tworzy narz dzia i
systemy HR pozwalaj ce na czenie strategii spó ki z aspiracjami poszczególnych pracowników. Doskonale odnajduje si w procesach zmian. W
wolnym czasie zg bia tajniki i metody zarz dzania pokoleniem Y .
Cezary M czka, Cz onek Zarz du, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich - EDF Polska S.A.
Ma bogate do wiadczenie w zarz dzaniu zasobami ludzkimi. Aktualnie pe ni funkcj Cz onka Zarz du EDF Polska S.A. Poprzednio pe ni funkcj
Cz onka Zarz du Medicover Sp. z o.o., a jeszcze wcze niej, przez ostatnie 10 lat zwi zany by z General Electric (GE), gdzie rozpocz karier
zawodow jako HR Manager w GE Power Controls w odzi, odpowiadaj c za integracj zakupionych fabryk: w tym za restrukturyzacj i dialog
spo eczny z przedstawicielami pracowników. Nast pnie obj rol Dyrektora Personalnego w Europie rodkowo-Wschodniej, gdzie stworzy
efektywn struktur zarz dcz , zbudowa od podstaw centra us ug wspólnych: ksi gowo , technologia, logistyka i zakupy oraz wdro y
nowoczesny system zarz dzania kapita em ludzkim. W 2006 roku zosta awansowany na stanowisko Dyrektora Personalnego Audytu GE dla
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Globalnego Dyrektora Personalnego ds. Wynagrodze . Przez dwa lata pracowa w Brukseli, Nowym Jorku,
Londynie oraz Dubaju. W 2007 roku powróci do Polski, gdzie odpowiada za fuzj oraz integracj operacyjn Banku BPH oraz GE Money Bank
(ponad 11.000 pracowników i aktywna warto ci 12 miliardów dolarów). Cezary M czka by równie Ekspertem GE w Europejskiej Radzie ds. Relacji
Pracowniczych. Jest absolwentem studiów magisterskich w zakresie prawa na Uniwersytecie Gda skim oraz studiów podyplomowych w
dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gda skiej Fundacji Kszta cenia Mened erów. Uko czy równie studia MBA
Strathclyde Glasgow Business School w Wielkiej Brytanii.
Piotr Po wiata, Dyrektor Departamentu
Centrum Kompetencyjne HR
T-Mobile Polska S.A.
Do wiadczenie w obszarze HR rozpocz w rmie Euro net Sp. z o.o. (sie sklepów RTVEUROAGD) na stanowisku Specjalisty ds. systemów
motywacyjnych. Pracuj c w Orange w Dziale Wynagrodze i Bene tów awansowa na stanowisko kierownicze, a jednym z jego g ównych zada
by o kreowanie efektywnej polityki wynagrodze , opartej o wska niki polskiego rynku p ac. W latach 2007-2012 pe ni funkcj Kierownika Dzia u
Wynagrodze i Kontrolingu Personalnego oraz HR Business Partnera dla obszaru Technologii w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile
Polska). W trudnych czasach efektywnego zarz dzania wydatkami, dynamicznie rozwija HR Controlling i wdro y w T-Mobile PL model
zarz dzania kosztami pracy wszystkich form zatrudnienia tzw. Total Workforce Management. Od sierpnia 2012 roku prowadzi Departament
Centrum Kompetencyjne HR, skupiaj ce obszar wynagrodze oraz rozwoju pracowników i kultury organizacyjnej.
Marek Noster, Dyrektor Biura Szkole i Rozwoju - Alior Bank S.A.
Odpowiada za procesy rozwoju pracowników, szkolenia oraz budowanie wizerunku pracodawcy. Posiada ponad 12-stoletnie do wiadczenie w
obszarze HR w instytucjach nansowych, w których wdra a system kompetencji, ocen okresowych, polityk szkoleniow oraz programy
rozwojowo-motywacyjne. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego oraz studiów MBA na Akademii Leona
Ko mi skiego ze specjalizacj : zarz dzanie zasobami ludzkimi i prawa pracy. Obecnie pe ni równie funkcj Prezesa Zarz du w rmie doradczej spó ce powo anej przez Alior Bank Alior Instytut Biznesu, w celu przenoszenia najlepszych praktyk biznesowych do innych organizacji.
Pawe Smardz, Dyrektor Zarz dzaj cy Departamentem Relacji Pracowniczych i Rekrutacji - Bank BPH S.A., GE Capital Group
Karier zawodow rozpocz m.in. w organizacjach pozarz dowych, a kontynuowa j jako Project Manager w rmie szkoleniowej. Z Bankiem BPH
zwi zany od blisko 8 lat. Przez pierwsze lata pracowa w biurze zarz du, dochodz c do stanowiska Dyrektora Biura Zarz du. Uczestniczy m.in. w
podziale Banku BPH, a nast pnie fuzji z GEMB. Od 2011 roku pe ni funkcj Dyrektora Zarz dzaj cego Departamentem Relacji Pracowniczych i
Rekrutacji i jest odpowiedzialny m.in. za kszta towanie wizerunku pracodawcy, rekrutacj , dialog spo eczny, w tym relacje ze zwi zkami
zawodowymi, HR Compliance, a tak e zarz dzanie ró norodno ci oraz spo eczn odpowiedzialno biznesu. Uko czy stosunki mi dzynarodowe
na Uniwersytecie Warszawskim, a tak e podyplomow Akademi prawa spó ek, podyplomowe studia analizy bankowej oraz podyplomowe
studia z zakresu prawa pracy.
Renata Danielewicz, Career Development Manager Central Europe AmRest Sp. z o.o.
Obecnie zajmuje si tworzeniem i wdra aniem programów rozwojowych oraz promocj wewn trzn
redniej i wy szej kadry managerskiej
AmRest. Posiada wieloletnie do wiadczenie w zarz dzaniu zespo em mi dzynarodowym przy tworzeniu, wdra aniu i egzekwowaniu systemów
szkole w Polsce, Czechach, na W grzech oraz w Rosji. Ma kilkuletnie do wiadczenie w zarz dzaniu managerami w biznesie restauracyjnym.
Wewn trzny Trener Biznesu. Certy kowany Trener MBTI step I i step II. Coach. Pasjonuje si odkrywaniem ró nic mi dzy lud mi i wykorzystaniem
tej wiedzy w efektywnym porozumiewaniu si oraz kszta towaniu zdolno ci przywódczych. Absolwentka Wydzia u Biotechnologii Politechniki
Wroc awskiej oraz Zarz dzania Zasobami Ludzkimi.
Marcin Smolinski, Lead Recruiter for Central and Eastern Europe Google Inc.
Marcin is a Lead Recruiter with Google Engineering. Since 2006 he is building engineering talent pool in Google s software labs in Central and
Eastern Europe. In the last 6 years with Google, Marcin built up from the scratch 2 Google Engineering Centers while being based out of Zurich,
Prague and most recently Krakow. Marcin has total 13 years of experience in recruiting for technology industry (with Microsoft, HP as well as
agencies).
Katarzyna Per owska, Talent & Organization Effectiveness Manager (Region EU) - Mondel z Polska SA (Mondel z International)
Dziesi cioletnie do wiadczenie w pracy w dziale HR i Marketingu zdoby a w Accenture, LU i Kraft Foods. W ostatnich latach zajmowa a si
wdra aniem lozo i rozwoju 70-20-10, budowaniem programów szkoleniowo rozwojowych oraz akademii rozwoju przywództwa oraz realizacj
projektów zwi zanych z zaanga owaniem pracowników w Kraft Foods (Mondel z International). By a równie odpowiedzialna za dzia ania
Employer Brandingowe, rozwojowe oraz zarz dzanie zespo em HR Solutions.
Aneta Matwijów, Kierownik Zespo u Rekrutacji
Grupa PZU S.A.
Od 1998 roku rozwija swoje kompetencje w obszarze HR. Do wiadczenie w rekrutacji zdobywa a pracuj c na stanowisku Konsultanta w agencji
doradztwa personalnego Naj International, a nast pnie jako Kierownik Sekcji Rekrutacji w T-Mobile. Od wrze nia 2011 r. zatrudniona w Grupie
PZU na stanowisku Kierownika Zespo u Rekrutacji w Biurze Zarz dzania Kadrami. Odpowiada za procesy rekrutacji realizowane dla PZU S.A. i
PZU ycie oraz za stworzenie i wdro enie procesów onboarding i exit interview. Magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Aldona Or owski, Kierownik ds. Szkole i Rozwoju - EDF Polska S.A.
Jest wieloletnim praktykiem HR. Do wiadczenie zdobywa a w mi dzynarodowych koncernach, takich jak General Electric, Danone, pe ni c ró ne
role w obszarze zarz dzania zasobami ludzkimi. Jej do wiadczenie tworz projekty realizowane w zakresie rekrutacji i szkole , rozwoju
pracowników oraz budowania organizacji oraz wieloletnie wspieranie pracowników i mened erów w funkcji Kierownika ds. personalnych.
Aktywnie uczestniczy a w procesie fuzji Banku BPH oraz GE Money Bank, wdra aj c standardy ZZL korporacji GE do po czonego banku, a w tym
tak e, pe ni c rol lidera integracji obszaru staf ngu. Zarz dza a procesem transformacji procesów rekrutacyjnych przy tworzeniu regionalnego
centrum rekrutacji. Projekty rozwojowe realizowane przez ni by y wyró niane w korporacji GE, za Bank BPH dwa razy zyska nagrod Inwestora w
Kapita Ludzki. By a zwi zana z koncernem Ori ame; pracuj c w Medicover, gdzie w roli Zast pcy Dyrektora w Pionie Personalnym, odpowiada a za
kreowanie i implementacj standardów HR w zakresie rekrutacji, employer brandingu, szkole , identy kacji i rozwoju talentów oraz adaptacji
nowych pracowników. Aktualnie pracuje dla Grupy EDF, pe ni c funkcj Kierownika ds. szkole i rozwoju dla wszystkich spó ek Grupy na terenie
Polski.
Renata Bia as, Kierownik Wydzia u Rozwoju Kompetencji Mened erskich - Orange Polska S.A.
Od 2002 roku zwi zana z Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska, PTK Centertel) , wcze niej pracowa a w bran y FMCG. Odpowiedzialna za
rozwój kompetencji mened erskich w Orange Polska. Wraz z Zespo em buduje i wdra a kompleksowe programy rozwojowe dla kadry
mened erskiej, w tym program dla talentów. Wspó pracuje w mi dzynarodowych projektach Grupy Orange. Uko czy a Wydzia Filozo i i
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolo ka. Certy kowany Coach ICC. Trenerka.
Agata Lubiatowska-Henkiel, Kierownik ds. Zarz dzania Talentem
Kompania Piwowarska S.A.
Obecnie odpowiada za proces zarz dzania talentami oraz performance management w Kompanii Piwowarskiej. Tworzy i wdra a programy,
maj ce na celu rekrutacj talentów, ocen potencja u, cie ki karier, employer branding i programy sta owe. Wcze niej odpowiedzialna za
edukacj i rozwój w Kompanii Piwowarskiej, tworzenie polityki szkoleniowej, wdra a a nowe modele kompetencyjne, a tak e nowoczesne
programy rozwojowe dla managerów i wszystkich funkcji komercyjnych. Bardzo dobre rozumienie biznesu zawdzi cza kilku latom pracy w
funkcjach komercyjnych. Absolwentka zarz dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Zarz dzanie
Kompetencjami.
Magdalena Komorowska, Kierownik ds. Edukacji i Rozwoju
Kompania Piwowarska S.A.
Obecnie odpowiada za tworzenie strategii rozwoju pracowników i wdra anie nowoczesnych metod i narz dzi szkoleniowych, w tym tworzenie i
wdra anie programów rozwojowych dla managerów. Zarz dza tak e dzia em edukacji i rozwoju Kompanii Piwowarskiej. Posiada ponad
o mioletnie do wiadczenie w obszarze HR zdobyte w rmach z bran y Retail i FMCG, w których tworzy a polityk personaln i szkoleniow oraz
wdra a a systemy ocen okresowych, programy rozwoju kompetencji i programy managerskie. Absolwentka germanistyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu ze specjalizacj : zarz dzanie zasobami ludzkimi.
Anna Gamrat, HR Manager - H&M Logistics Sp. z o.o.
Z rm H&M jest zwi zana od ponad 8 lat: od 5 lat pracuje w HR, od 3 lat jest HR Managerem w Centrum Dystrybucyjnym w G dkach H&M
logistics sp. z o.o. Jest odpowiedzialna za zapewnienie strategii i narz dzi HR oraz relacje pracownicze, m.in. polityk selekcji i rekrutacji
kandydatów; treningi wewn trzne i zewn trzne; programy oceniaj ce i rozwijaj ce potencja pracowników oraz dialog spo eczny i relacje ze
zwi zkami zawodowymi. Jest certy kowanym asesorem AC/DC. W wolnym czasie poszerza wiedz nt. przywództwa (leadership). Sko czy a
studia magisterskie ZZL na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Aleksandra Wielgus, Graduate Programs & Talent Acquisition Leader
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Z Coca-Cola HBC Polska zwi zana od 2009 roku. Od ponad pó tora roku odpowiedzialna za efektywne wdra anie strategii Talent Management,
wcze niej zwi zana z obszarem rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i mened erskie. Odpowiada a za opracowanie, wdro enie i rozwój
programu dla m odych talentów (Management Trainee Program), rozwój strategii pozyskiwania talentów na wszystkie poziomy organizacji
(studenci, absolwenci, profesjonali ci), wdro enie i zarz dzanie procesem Onboarding dla osób na kluczowych pozycjach mened erskich w rmie.
Danuta Reiss, G ówny Specjalista w Wydziale Zapewniania Zasobów Ludzkich w obszarze Rekrutacji i Rozwoju - Orange Polska S.A.
Z rm zwi zana od 18 lat, kierowa a du ymi projektami rozwojowymi, opracowywa a narz dzia rozwojowe, a obecnie specjalizuje si w ocenie
kompetencji, w tym tworzeniu procedur i narz dzi w procesach rozwojowych i rekrutacyjnych. Opracowa a i wdro y a standardy m.in. adaptacji
nowych pracowników w Orange Polska. Certy kowany Asesor i Coach ICC. Interesuje si zastosowaniem psychologii w rodowisku pracy i
organizacji. Uko czy a Wydzia Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Tomasz Burzy ski, Starszy Specjalista ds. Projektów Rekrutacyjnych - Bank BPH S.A., GE Capital Group
Po uko czonych studiach na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie rozpocz karier zawodow w szkoleniach i treningach j zykowych, a
nast pnie zaj si tematyk rekrutacji. Przez 4 lata by odpowiedzialny za wsparcie procesów rekrutacyjnych dla klientów z krajów
niemieckoj zycznych oraz za kszta towanie, przenoszenie (outsourcing), stabilizacj i usprawnianie procesów rekrutacyjnych. Od wrze nia 2013
zwi zany jest z Bankiem BPH, gdzie odpowiedzialny jest za usprawnianie procesów rekrutacyjnych, podnoszenie efektywno ci procesu oraz
dzia ania promuj ce Bank BPH jako pracodawc .

Podobne dokumenty