Podziökowanie od Zespoäu „Osieczanie”

Komentarze

Transkrypt

Podziökowanie od Zespoäu „Osieczanie”
Prezentacja mundurków szkolnych
SP nr 1 Osiek klasa Vc Marzena Jurecka, Kamil Dusik
Gimnazjum Osiek klasa IIIe Aleksandra Noga, Łukasz Pyza
SP nr 2 Osiek klasa II Wojtek Mrzygłód, Sandra Bies,
Daniel Klęczar, Angelika Klęczar
ZSP Głębowice klasa IV Michał Szałajko, Karolina Siwek,
Jarosław Nowak, Aleksandra Kramarczyk
Podziökowanie od Zespoäu „Osieczanie”
Chór „ Osieczanie” skáada serdeczne podziĊkowania za to, Īe dziĊki hojnoĞci i szczodroĞci wáaĞcicieli rmy
AKSAM PaĔstwa Beaty i Adama KlĊczarów, moĪliwy jest dalszy rozwój naszego chóru, a zakupione
nagáoĞnienie przyczyni siĊ do tego, Īe nasza publicznoĞü bĊdzie nas lepiej sáyszeü. HojnoĞü PaĔstwa KlĊczarów traktujemy jako wyraz dobroci, cieszymy siĊ, Īe są wĞród nas ludzie, którym nie jest obojĊtny los
miejscowych organizacji. DziĊkujemy.
2
ECHA GMINNE
Mundurki szkolne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w szkoáach podstawowych i gimnazjach zostaáy wprowadzone
jednakowe umundurowania dla uczniów.
PrzeciĊtne mundurkowe ceny oscylują w
Maáopolsce poniĪej 50 zá.
Zespóá Szkolno- Przedszkolny w Osieku Nr 1: wzór mundurka zostaá wybrany
w drodze gáosowania przez przedstawicieli uczniów i rodziców danych klas w obu
szkoáach, czyli w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum. Na zdjĊciu uczniowie klasy
Vc SP Marzenka Jurecka i Kamil Dusik.
Aleksandra Noga i àukasz Pyza klasy
III e z gimnazjum. Mundurki bĊdą uzupeánione w logo szkoáy, oraz w indywidualne naszywki na zasadach okreĞlonych w
statucie szkoáy. To wszystko z czasem, a
na razie oliwkowa bluza z baweány maáo
brudzącej siĊ, z dáugim rĊkawem na mankiecie, ozdobiona dwiema kieszonkami
zapinanymi na patki, zapinana na guziki
z maáym wykáadanym koánierzem. Cena
mundurka bez uzupeánieĔ 53zá. Fason
mundurków dla dziewcząt i cháopców jest
taki sam.
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku, na zdjĊciu uczniowie z klasy drugiej
od lewej Wojciech Mrzygáód, Sandra Bies,
Daniel KlĊczar i Angelika KlĊczar, mundurki to baweániane szyte bezrĊkawniki
w dwóch fasonach, dla dziewczynek w
formie fartuszka z paskiem, dla cháopców
bluza z kieszeniami i koánierzykiem. Kolor mundurka oliwkowy, dla cháopców i
dla dziewczynek taki sam, cena mundurka
50zá.
Zespóá Szkolno-Przedszkolny w GáĊbowicach, mundurki prezentują uczniowie z klasy IV od lewej: Michaá Szaáajko,
Karolina Siwek, Jarosáaw Nowak i Aleksandra Kramarczyk. Dyrektor Urszula BabiĔska mówi, Īe zróĪnicowali mundurki,
dla dziewczynek są fartuszki niebieskie
z krótkim rĊkawem i z kapuzą obszyte lamówkami w innym kolorze, dla cháopców
kolor nieco jaĞniejszy niebieski, bluza z
krótkim rĊkawem z kieszeniami i kolorowym koánierzykiem. Cena mundurka w
GáĊbowicach wynosi 30zá.
Rodziny, które nie speániają wymogów
dochodu na jedną osobĊ w kwocie netto
351 zá, skorzystaáy z rządowego programu donansowania zakupu mundurków
i podrĊczników we wszystkich szkoáach
na terenie Gminy, informuje dyrektor Krystyna Czerny. Gazeta wszystkim mundurkowiczom Īyczy w nowym roku szkolny
samych piątek i szóstek, a tylko gdzieniegdzie czwórek.
Rozalia ûwiertnia
JesteĈmy w trakcie budowy
Budowa chodników we wsi to bardzo waĪna sprawa dla wszystkich mieszkaĔców , gdyĪ wiąĪe siĊ przede wszystkim z bezpieczeĔstwem pieszych, zwáaszcza dzieci idących do szkoáy.
Wszystko wskazuje
na to, Īe przed zimą bĊdziemy mieü w centrum
Osieka nowy, kolejny
odcinek chodnika dáugoĞci 567m od wjazdu
do OSP do ulicy Ogrodowej, mówi wójt Jerzy Mieszczak. Obecnie
trwa jego intensywna
budowa. Przez jakiĞ czas
bĊdą jeszcze utrudnienia
w komunikacji na odcinku budowy, ale powoli
wszystko zmierza do
koĔca. Mam nadzieje ,Īe w przyszáym roku wykonamy kolejny odcinek chodnika
przy ulicy Gáównej, aby poczucie bezpieczeĔstwa pieszych znacznie zwiĊkszyü.
R.û.
XI SESJA 27 WRZEćNIA
Po stwierdzeniu prawomocnoĞci obrad i przyjĊciu protokóáu z ostatniej sesji przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny oddaá gáos wójtowi Jerzemu
Mieszczakowi. Wójt zdaá sprawozdanie ze swej pracy od ostatniej sesji. Do
najwaĪniejszych prowadzonych spraw
naleĪy:
*RozpoczĊta budowa kolektora kanalizacyjnego, do podáączenia jest 87 posiadáoĞci ( projekt zakáadaá 44 posesje) i
tak podaáam w ostatnim wydaniu gazety.
BudowĊ kanalizacji nadzoruje inspektor
nadzoru Tadeusz WĊgrzyn –pracownik
wodociągów i kanalizacji z OĞwiĊcimia.
Na dzieĔ sesji wykonano gáówny kolektor kanalizacyjny od p. Kubiczka do ulicy Browarnej, aktualnie są wykonywane
dwa przewierty, jeden na ul. Browarnej,
drugi pod posesją p. Kubiczka. Podáączono juĪ domy paĔstwa KlĊczar Marii,
Biesa Jana, Blarowskiego, Gregorczyków, Matejków, Wojtalów, Zadorów
i Franca.
*W zarządzie Dróg Powiatowych w
OĞwiĊcimiu rozstrzygniĊto przetarg na
budowĊ chodnika przy ul. Gáównej , wygraáa rma STAN- BRUK Jana Stankiewicza z OĞwiĊcimia.W chwili obecnej
trwa jego intensywna budowa.
*5 sierpnia wspólnie z Gminą Polanka Wielka zorganizowaliĞmy wyĞcig
kolarski o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka z lotną premią w Osieku. W
przyszáym roku wyĞcig organizowany
bĊdzie w Osieku.
*RozpoczĊliĞmy kolejne rozmowy z panem Chorąskim w sprawie herbu i agi
Osieka. Po dáugich debatach, wspólnie z
radnymi dokonaliĞmy wyboru. Pismo w
sprawie zatwierdzenia herbu, agi i baneru wysáaliĞmy 31 sierpnia do MSWiA
do Warszawy. Decyzja powinna przyjĞü
koĔcem listopada tego roku. PiszĊ na ten
temat na stronie 7.
* PodpisaliĞmy porozumienie z ks.
proboszczem B. Wądrzykiem w sprawie umowy najmu sali gimnastycznej.
Czynsz w wysokoĞci 1403 zá za wynajem 270m2 powierzchni uĪytkowej
páaciü bĊdziemy comiesiĊcznie. Media,
kaĪda ze stron umowy páaciü bĊdzie od-
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku.
Nakáad 1100 szt.
Redaguje Kolegium w skáadzie: Rozalia ûwiertnia - red. naczelny, Artur KwaĞniak - red.
Projekt okáadki- Adam Borkowski,
Maágorzata Boba - sekretarz redakcji
ZdjĊcia- Rozalia ûwiertnia
Dziaá sportowy- Magdalena JasiĔska, Stanisáaw Kusak. „Echa szkolne” - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik,
Magdalena Kramarczyk, Bogumiáa Handzlik, Ewa StudziĔska
Korekta - Maria ZiĊba
Adres redakcji: 32 - 608 Osiek, ul. Gáówna 125, tel.: 8458 - 155, e-mail: [email protected]
Konto BS OĞwiĊcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
DyĪury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 - 12.00. Ogáoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piĊtro. Zapraszamy na stronĊ internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materiaáów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treĞü listów i jakoĞü zdjĊü prezentowanych nie odpowiadamy.
3
SPOTKANIA
dzielnie.
* PrzeprowadziliĞmy nastĊpne spotkanie
z kolejnym projektantem na kompleks
sportowy przy lesie karoliĔskim z p. Janem Janikiem. Jego propozycja jest dla
gminy korzystniejsza i wynosi 51 500zá,
jest niĪsza o 10 354zá aniĪeli za poprzedni projekt i pozwolenie na budowĊ
od Dariusza Obstarczyka z rmy KONSPRO. Obecny termin oddania projektu
to kwiecieĔ 2008r.
*DokonaliĞmy zakupu i montaĪu dwóch
bramek piákarskich na boisko sportowe
przy SP nr1. dodatkowo zakupiliĞmy
maszynkĊ do posypywania linii boiska,
kwota zakupu wyniosáa 5 060 zá z dowozem.
*23 sierpnia 2007r. PKS Wadowice wymówiá nam umowĊ na dowóz dzieci z
àazów do szkoáy w GáĊbowicach. Po
spotkaniu z dyrektorem PKS jego sáuĪby
podaáy, Īe aby bilet mógá byü rentowny
musi kosztowaü 62 zá. miesiĊcznie przy
28 uczniach korzystających z przejazdu.
Po rozeznaniu sprawy i spotkaniu siĊ z
rodzicami dowoĪonych dzieci okazaáo
siĊ, Īe do darmowego przejazdu, zgodnie z ustawą o systemie oĞwiaty upowaĪnionych jest tylko 6 uczniów, a nie 28.
W wyniku negocjacji ustaliliĞmy, Īe tych
szeĞcioro bĊdzie dowoĪonych do szkoáy
przez rodziców, do czasu uruchomienia
na trasie àazy-GáĊbowice regularnego
przejazdu. Ze swej strony bĊdziemy siĊ
starü dopomóc przewoĨnikowi Stefaniakowi w uruchomieniu regularnych przewozów na trasie Andrychów- Gieraátowice- àazy- GáĊbowice- Osiek- OĞwiĊcim.
*5 wrzeĞnia braáem udziaá w forum wójtów w Krakowie, tematem forum byáa
„Odnowa i rozwój wsi”,przedstawiona
przez dyrektora Masnego. Podstawowym warunkiem do przyjĊcia wniosku jest posiadanie w gminie „Planu
Odnowy MiejscowoĞci”, w przypadku
gospodarki wodno- Ğciekowej. BĊdzie
moĪliwoĞü donansowania przydomowych oczyszczalni Ğcieków. Program ten
obwarowany jest jeszcze innymi wymogami i dotyczy tylko gmin poniĪej 5 tys.
Spotkania w starostwie
Na 5 wrzeĞnia starosta oĞwiĊcimski Józef Kaáa zaprosiá soátysów powiatu. Spotkanie zdominowaáy tematy remontów dróg powiatowych, strategii powiatu na lata
2007-2015 i wystąpienia radnego powiatowego powiatu oĞwiĊcimskiego Zbigniewa
Starca na sesji Rady Powiatu w dniu 25 lipca 2007r., podczas którego okreĞliá remonty dróg powiatowych w gminach wiejskich jako drugorzĊdne. Wszyscy obecni
na spotkaniu soátysi, záoĪyli na rĊce starosty podpisany sprzeciw wobec tego wystąpienia, w uzasadnieniu którego napisano miĊdzy innymi: „UwaĪamy, Īe drogi te
nie mogą byü traktowane jako drugorzĊdne, a troska o nie powinna znaleĨü wyraĨne
odzwierciedlenie w zapisach strategii naszego powiatu”.
WaĪnym momentem spotkania byáo wystąpienie Grzegorza KlĊczara, soátysa
soáectwa GáĊbowice w gminie Osiek. Soátys przedstawiá stanowisko Rady Soáeckiej
GáĊbowic wobec wypowiedzi Zbigniewa Starca, przewodniczącego Klubu PiS Rady
Powiatu w OĞwiĊcimiu, opublikowanej na áamach „ Gazety Krakowskiej” i „ Dziennika Zachodniego”, a dotyczące remontu drogi powiatowej biegnącej z OĞwiĊcimia
przez PolankĊ Wielką i przez GáĊbowice do Wadowic. Soátys wraz z Radą nie kryli
oburzenia nad sformuáowaniami na temat swojej wsi, a wypowiedzi w artykuáach mijają siĊ z prawdą i są, co najmniej ironiczne. UwaĪają, Īe radny PiS powinien inaczej
patrzeü na sprawy powiatu, a zwáaszcza na drogĊ powiatową biegnącą przez GáĊbowice, która jest najkrótszym traktem biegnącym z OĞwiĊcimia do Wadowic.
R.û.
Szkolenia dyrektorów
Na zaproszenie Samorządu Gminnego i dyrektor Zespoáu Szkolno –Przedszkolnego Nr 1 w Osieku Krystyny Czerny, 25
wrzeĞnia odbyáa siĊ Powiatowa Konferencja Dyrektorów szkóá i Przedszkoli pod patronatem Kuratorium OĞwiaty w Wadowicach i OĞwiĊcimiu. Wszystkich zebranych
powitaá wójt Jerzy Mieszczak, nie kryá zadowolenia, Īe to wáaĞnie Osiek moĪe goĞciü tak waĪnych ludzi, a byáa ponad setka
zaproszonych dyrektorów.
NajwaĪniejszym tematem szkolenia byáo
bezpieczeĔstwo dzieci i máodzieĪy podczas
zajĊü organizowanych w szkole i poza jej
terenem. Wykáadowca szkolenia starszy
inspektor Kuratorium OĞwiaty w Krakowie Jadwiga Czerwienka omówiáa zmiany
w programie oĞwiatowym, organizacje i plan pracy nadzoru pedagogicznego w bieĪącym roku szkolnym, zaprezentowaáa program autorski dopuszczony przez MEN „
Dziecko bezpieczne w swoim Ğrodowisku”, przedstawiáa uwagi do awansu nauczycieli i zapoznaáa dyrektorów z nowym systemem oceniania i klasykowania uczniów
w Ğwietle nowych przepisów prawa oĞwiatowego. Zaproszeni na szkolenie dyrektorzy zwiedzili obie szkoáy, salĊ gimnastyczną oraz przyszkolne boisko. Takie spotkania, to wspaniaáa promocja naszej gminy.
R.û.
Remonty dróg powiatowych
29 sierpnia 2007 r. na podstawie umowy zawartej pomiĊdzy Zarządem
Dróg Powiatowych a Powiatowym Funduszem Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej, na terenie powiatu remontowanych jest kilka przepustów pod drogami
powiatowymi. Zadanie to nosi nazwĊ: „ Remont przepustów na drogach powiatowych
wraz z odtworzeniem rowów na wlocie i wylocie w ramach zabezpieczenia
przeciwpowodziowego gmin.” Prace prowadzone są miĊdzy innymi na skrzyĪowaniu
ulicy Beskidzkiej z ulicą Czarny Las w Osieku, gdzie remontowany jest przepust
 400 mm. Zakres robót obejmuje rozbiórkĊ starego przepustu, poáoĪenie nowych
rur Īelbetowych typu VIPRO  400mm, budowĊ Ğcianek czoáowych, wykonanie
studzienki, obudowanie páytkami chodnikowymi wlotu i wylotu przepustu, oraz
odtworzenie zniszczonej nakáadki asfaltobetonowej. Zadanie wykonuje rma STANBRUK z OĞwiĊcimia. Caáe zadanie jest nansowane przez Powiatowy Fundusz
Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej.
4
4
UROCZYSTOģCI
„ IleĔ to pracy i modlitwy w uprawö roli wäoĔyè
trzeba, Ĕeby mieè na stole ĈwieĔy bochen chleba”
DoĔynki wiejskie, Gäöbowice 2007
2 wrzeĞnia doĪynki rozpoczĊáy siĊ korowodem dziĊkczynnym, który wyruszyá od
budynku WDK do koĞcioáa pw. Matki BoĪej Szkaplerznej, gdzie mszĊ ĞwiĊtą za plony odprawiá ks. proboszcz Krzysztof Báachut. Podczas mszy poĞwiĊciá chleb - symbol
Īycia, pracy, wysiáku, chleb który uĞwiĊca i podnosi godnoĞü ludzkiej pracy. PoĞwiĊciá wieniec uwity z káosów zbóĪ i kwiatów. W homilii podkreĞliá ciĊĪką i Īmudną
pracĊ ludzi na roli, Īyczyá rolnikom i ich rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyĞlnoĞci i
pogody ducha. OprawĊ muzyczną podczas mszy ĞwiĊtej zapewniá chór „ Wrzos” pod
kierunkiem Leszka Górkiewicza, Ğpiewając miĊdzy innymi Ğredniowieczną polską
pieĞĔ Gaude, Mater Polonia ( „ Raduj siĊ, Matko Polsko”).
Po mszy Ğw. korowód doĪynkowy i mieszkaĔcy wsi, przy dĨwiĊkach orkiestry
dĊtej, pod dyrekcją Adama Sali przemaszerowali na plac przy Domu Kultury. Sylwia
Kawczak- gáówny koordynator imprezy powitaáa wszystkich zebranych rolników i
ich rodziny. Po przedstawieniu zaproszonych goĞci, wójt Jerzy Mieszczak podziĊkowaá wszystkim rolnikom Īycząc im szczĊĞcia, zdrowia, pomyĞlnoĞci i udanych
plonów w nastĊpnych latach. ĩyczenia záoĪyli teĪ starosta Józef Kaáa i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Przedstawicielki KGW wrĊczyáy soátysowi wsi
Grzegorzowi KlĊczarowi wieniec jako nieodáączną czĊĞü doĪynkowych uroczystoĞci
i bochen chleba z tegorocznej mąki. Panie z Koáa GospodyĔ Wiejskich tradycyjnie
na tĊ okazjĊ wykonaáy piĊkny wieniec doĪynkowy, a swoją obecnoĞcią podkreĞliáy
znaczenie udziaáu kobiet w Īyciu wsi. Chór „Wrzos”, jak co roku, nie zapomniaá o
przyĞpiewkach i Īyczeniach dla rolników. Na scenie plenerowej czĊĞü artystyczną
rozpoczĊáy dzieci z Zespoáu Szkolno- Przedszkolnego w GáĊbowicach. PiĊkne widowisko artystyczne w oprawie muzyki, taĔca, wierszy i Ğpiewu otrzymaáo gromkie brawa. W rytm taĔców wspóáczesnych wprowadziá uczestników doĪynek, zespóá
taneczny kierowany przez JoannĊ KobielĊ. W miĊdzyczasie koncertowaáa orkiestra
dĊta pod dyrekcją Adama Sali, zagrali miĊdzy innymi: utwory koncertowe, a z muzyki klasycznej „ PieĞĔ niewolników” z opery Verdiego.
Organizatorami tegorocznych doĪynek wiejskich w GáĊbowicach byli: Koáo GospodyĔ Wiejskich, Chór „Wrzos” i Ochotnicza StraĪ PoĪarna z GáĊbowic. DoĪynki
zwieĔczyáa zabawa wiejska , do taĔca przygrywaáa, kapela „SAMDAY,” uczestnicy
bawili siĊ do póĨnych godzin nocnych.
Rozalia ûwiertnia
Powiatowe doĔynki w Przeciszowie
Choü z tygodniowym opóĨnieniem, 16 wrzeĞnia ĞwiĊtowano w Przeciszowie.
Sáoneczna pogoda, po ulewnych deszczach, towarzyszyáa Powiatowym DoĪynkom.
Gospodarzem doĪynek byá starosta oĞwiĊcimski Józef Kaáa. Na ĞwiĊto rolniczych plonów zaprosiá Samorządowców wszystkich 9 gmin powiatu, wskazując tym samym na
wspólnotĊ w obrĊbie powiatu. DoĪynkowy chleb odebrali nie tylko gospodarze doĪynek, ale wszyscy zaproszeni samorządowcy, którzy záoĪyli rolnikom Īyczenia i podziĊkowania. Niedzielne ĞwiĊto w Przeciszowie umilaá miĊdzy innymi chór „ Osieczanie”,
Ğpiewali piĊknie
( na zdjĊciu). Na
estradzie jak to w
doĪynki dominowaáy ludowe przyĞpiewki zespoáów
ludowych z caáego
powiatu.
Hitem byá wystĊp
kabaretu „Paka”,
podobnie jak w
Osieku podczas
uroczystoĞci
doĪynkowych.
R.û.
55
mieszkaĔców. Skorzystaü z tego programu mogą GáĊbowice,Osiek natomiast
moĪe skáadaü wnioski do Maáopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
* Zostaá rozstrzygniĊty przetarg na przebudowĊ mostu na ulicy WiĞniowej. Koszt
po przetargu wynosi 189 443 zá . Termin
realizacji zadania 30 listopad 2007r.
*rozpoczĊliĞmy montaĪ sáupków z tablicami ulic w Osieku i na PlebaĔskiej w
GáĊbowicach.
*PoszerzyliĞmy zakres remontu rowów
w GáĊbowicach o ulicĊ PlebaĔską i ulicĊ
Stawową w Osieku.
*25 wrzeĞnia zorganizowaliĞmy wspólnie z dyrektor Krystyną Czerny Powiatową KonferencjĊ Dyrektorów Szkóá
i Przedszkoli pod patronatem Kuratorium OĞwiaty w Wadowicach i w
OĞwiĊcimiu(wiĊcej na stronie 4).
* RozpoczĊliĞmy rozmowy z Agencją
Rynku Rolnego w sprawie dostawy mleka i przetworów mlecznych dla wszystkich dzieci szkóá podstawowych i przedszkoli.
Przewodniczący powitaá przybyáych na
sesjĊ goĞci: BeatĊ Sadowską –prezesa
ZNP w Osieku, MariĊ Kufel – kierownika GOPS w Osieku ,soátysa GáĊbowic
Grzegorza KlĊczara i przewodniczącego
Rady Powiatu Andrzeja Kacorzyka.
NastĊpnie Rada podjĊáa uchwaáy sprawie:
*przyjĊcia strategii rozwoju Gminy
Osiek w powiecie oĞwiĊcimskim na lata
2007-2020”,
*przyjĊcia „planu rozwoju lokalnego
Gminy Osiek w powiecie oĞwiĊcimskim
na lata 2007-2013”,
* udzielenia pomocy dla powiatu oĞwiĊcimskiego na remont dróg powiatowych
biegnących przez GminĊ Osiek( do kwoty 370 tys. zá. )
*zmiany statutu Gminy Osiek, chodzi o
zmianĊ wykazu jednostek organizacyjnych
*regulaminu okreĞlającego niektóre
skáadniki wynagrodzenia nauczycieli, w
tym miejscu prezes Sadowska podziĊkowaáa Radzie za regulacjĊ wynagrodzeĔ
nauczycielskich.
*Ğrodków nansowych przeznaczonych
na pomoc zdrowotną nauczycieli zatrudnionych w szkoáach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek,
korzystających z opieki zdrowotnej i
okreĞlenia rodzajów ĞwiadczeĔ przyznanych w ramach tej pomocy, oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
*ustalenia najniĪszego wynagrodzenia zasadniczego i wartoĞci jednego
punktu dla pracowników nie bĊdących
ORGANIZACJE
nauczycielami, zatrudnionych w szkoáach, przedszkolach i zespoáach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez
GminĊ Osiek , oraz dla Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej w Osieku,
*ustalenia najniĪszego wynagrodzenia
zasadniczego i wartoĞci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w
Gminnym Zakáadzie Gospodarki Komunalnej w Osieku,
* w sprawie zmiany uchwaáy NrVIII/63/2007 Rady Gminy z dnia 25
kwietnia 2007r,
*wyboru áawników sądowych. W tajnym gáosowaniu zostaáy wybrane :Mitoraj Lucyna 13 gáosów, Nowak Joanna
Beata 13 gáosów i Trela Danuta Maria 13
gáosów. Panie zostaáy wybrane na áawników sądowych do Sądu Rejonowego w
OĞwiĊcimiu wydziaá Cywilny i Karny,
nie byáo kandydata na wydziaá do sądu
pracy.
*zmiany uchwaáy Nr XXVIII/194/2006
Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2005.
Zmiana dotyczy zapisu w regulaminie
utrzymania czystoĞci i porządu w Gminie.
*zmiany planu budĪetu gminy na
2007r. Plan dochodów budĪetu gminy po dokonanych zmianach wyniesie
15.040.482,29 zá, a plan wydatków po
zmianach 16.911.056,29 zá . RóĪnica miĊdzy dochodami, a wydatkami w
kwocie 1.870.574,-zá pokryta zostanie
przychodami z wolnych Ğrodków i nadwyĪki na rachunku bieĪącym z rozliczeĔ
kredytów i poĪyczek z lat ubiegáych.
Wszystkie uchwaáy zostaáy przyjĊte
jednomyĞlnie.
Z kolei gáos zabraá przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Kacorzyk. Zapoznaá radnych z obradami ostatniej powiatowej sesji. Tematyka poĞwiĊcona byáa
zdrowiu mieszkaĔców powiatu, radni
powiatowi przeanalizowali problem
osób niepeánosprawnych i opiekĊ dáugoterminową nad osobami ciĊĪko chorymi.
Na sesji prezentowana byáa teĪ, powiedziaá Przewodniczący „Strategia Powiatu OĞwiĊcimskiego”. Prezentowana byáa
w obecnoĞci zaproszonych burmistrzów
i wójtów gmin, waĪną osobą spotkania
byá czáonek zarządu wojewódzkiego
Marek Sowa. Przedstawiá wieloletni
plan inwestycyjny województwa maáopolskiego na lata 2007-20013.
Interpelacje i zapytania radnych:
*Wójt poinformowaá radnych, Īe kapelmistrz orkiestry gáĊbowskiej Adam Sala
zwróciá siĊ z proĞbą do UrzĊdu o do-
Wakacje w KGW Osiek
Nasze panie nie marnowaáy czasu podczas wakacji. Zorganizowaáy dwie wycieczki,
jedną nad jezioro RoĪnowskie, drugą do CzĊstochowy. Wiadomym jest, Īe zespóá
„ Osieczanie” skáada siĊ z czáonkiĔ KGW. Praca jednych i drugich áączy siĊ nierozerwalnie
ze sobą. Od niedawna do Zespoáu doszáa kapela czterech máodych, uzdolnionych dziewcząt
grających na instrumentach, a są to solistka Magdalena Báazenek, ecistka Iwona
Naglik, skrzypaczki Marta ĩurek i Paulina Wysogląd. W wakacyjnym okresie Zespóá
uĞwietniá siedem uroczystoĞci. Braá
udziaá w Przeglądzie Regionalnych
Zespoáów Kóá GospodyĔ Wiejskich
w Brennej, a w czerwcu w
Powiatowym Przeglądzie Chórów
i Zespoáów Tanecznych w Grojcu.
ZajĊli tam II miejsce z nagrodą 400zá.
W czerwcu swoim kolegom
straĪakom uĞwietnili uroczystoĞü
jubileuszową 110 lat, Ğpiewaáy jak siĊ
patrzy. W sierpniu zespóá zaĞpiewaá
na poĪegnalnej mszy Ğw. ksiĊdza Marka KamiĔskiego, który odszedá na paraĊ do
Czechowic- Dziedzic. DostaliĞmy zaproszenie do Grajewa w pobliĪu Wieliczki na doĪynki,
mówi przewodnicząca Teresa Luranc. Nie opuĞciliĞmy doĪynek w swojej rodzinnej wsi.
Pierwszy raz zaĞpiewaliĞmy hymn Osieka, bardzo siĊ podobaá. Dla wszystkich czáonkiĔ i
nie tylko, KGW zorganizowaáo jesienne pieczenie kieábasek.
Wakacje w KGW
Gäöbowice
Lato w 2007r. obtowaáo w KGW w GáĊbowicach w wyjazdy wczasowowycieczkowe. Pod koniec czerwca czáonkinie wyjechaáy z zaprzyjaĨnionym Koáem z
Roczyn koáo Andrychowa do Jarosáawca nad morze. Pogoda dopisaáa, wiĊc zaĪywaáy
kąpieli morskiej. Potem nie czekając dáugo w lipcu pojechaáy na dwudniową wycieczkĊ na
SáowacjĊ. W sierpniu nie przerywając dobrej passy wycieczkowej wybraáy siĊ w Pieniny,
popáywaáy statkiem po Zalewie CzorsztyĔskim, stamtąd do Szczawnicy aby wyjechaü
dwuosobową kolejką krzeseákową
na PalenicĊ. Tam zachwycaáy
siĊ
piĊknym
krajobrazem
pieniĔskim i wypiáy pyszną kawĊ
w schronisku „GROē”. Samym
koĔcem sierpnia braáy udziaá w
konkursie stroików doĪynkowych
w kategorii kompozycje. ZajĊáy
trzy pierwsze miejsca, nagrodą
rzeczową byá garnek Īaroodporny
z termostatem. Razem z OSP i
Chórem „Wrzos” zorganizowaáy doĪynki wiejskie, a potem wziĊáy udziaá w doĪynkach
diecezjalnych w Rajczy.
W poáowie wrzeĞnia uczestniczyáy w Rodzinnym Pikniku z Powiatem zorganizowanym
przez starostĊ wadowickiego TeresĊ Kramarczyk. Podczas pikniku braáy udziaá w
konkursie saáatkowym, zdobyáy puchar za II miejsce. Podsumowaniem wakacyjnych
wojaĪy byá wyjazd do Narodowej Opery WĊgierskiej w Budapeszcie na operĊ „Wesele
Figara” Wolfganga Amadeusa Mozarta.
R.û.
Dobre bo nasze
Dáugoletnia czáonkini KGW Wiesáawa Górkiewicz w GáĊbowicach poleca mazurek „ Stefania”.
Produkty:
5 paczek herbatników,
1litr mleka,1 szklanka cukru,
1 margaryna, 1 szklanka grysiku,
2áyĪki kakao, 2 áyĪki kokosu, róĪne bakalie
Wykonanie;
Mleko zagotowaü z cukrem i margaryną, powoli sypaü grysik, mieszając aĪ zgĊstnieje. Potem dodawaü kakao, kokos, bakalie. Na uáoĪone na brytfance herbatniki wylaü
ugotowaną masĊ, rozciągnąü równomiernie, wyáoĪyü pozostaáe herbatniki i zalaü dowolnie albo polewą kakaową albo lukrem. Smacznego.
6
6
POZNAJMY
Ks. Grzegorz Majda
Pogodny, uĞmiechniĊty, Īyczliwy ludziom, to nasz nowy wikary ks. Grzegorz Majda.
Pochodzi z Czernichowa koáo ĩywca z parai
Matki BoĪej CzĊstochowskiej. W rodzinie jest
najstarszy, ma dwie máodsze siostry i brata.
UkoĔczyá Papieską AkademiĊ Teologiczną
w Krakowie. Obroniá pracĊ magisterską na
temat „Wpáywu narkotyków na stwierdzenie
niewaĪnoĞci sakramentu maáĪeĔstwa”, byáa to
praca z prawa kanonicznego.
ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá 2 czerwca
w Katedrze ĝwiĊtego Mikoáaja w BielskuBiaáej z rąk ks. biskup Tadeusza Rakoczego.
MszĊ Ğw. prymicyjną ks. Grzegorz odprawiá
17 czerwca w rodzinnej parai. Roczny staĪ
diakoĔski odbywaá w parai Matki Boskiej
RóĪaĔcowej w Zabáociu pod pieczą wspaniaáego
ks. Wiesáawa Bajgera, uczyá tam religii w przedszkolu i szkole podstawowej.
25 sierpnia zostaá wikarym w naszej parai, bĊdzie zajmowaá siĊ sáuĪbą liturgiczną
i scholą. W gimnazjum uczy religii klasy pierwsze i drugie. Ksiądz proboszcz pokazaá
mu tereny parai i zapoznaá z waĪniejszymi urzĊdami na terenie gminy, z którymi
bĊdzie wspóápracowaá. Swoją posáugĊ duszpasterską i katechetyczną, jak sam wyznaá
,oddaje w rĊce Maryji Matce kapáanów. Paraanie i „EO” Īyczą ks. Grzegorzowi
zdrowia, duĪo siá do pracy, wytrwaáoĞci i cierpliwoĞci w szkole, Īyczliwego sáowa i
wszystkiego dobrego.
Nowe insygnia
Dotychczasowy herb, który mamy nie moĪe dáuĪej pozostaü, nie speánia bowiem
wytycznych heraldyki, czyli nauki o herbach. Stary herb przedstawia dwóch
walczących ze sobą Īoánierzy w strojach z róĪnych epok, ubiory postaci nie są zgodne
z tamtejszym okresem. Wizerunek dotychczasowego herbu ma związek z pieczĊcią
datowaną na koniec XVIII wieku. WáaĞciwie zostaá stworzony jako logo wsi, bez
uwzglĊdnienia zasad heraldycznych, a te muszą byü stosowane ustawowo. Prace nad
nowym wizerunkiem herbu trwają juĪ kilkanaĞcie miesiĊcy. Dáugo zastanawialiĞmy siĊ
nad wyborem wáaĞciwego projektu herbu dla naszej gminy, byáo wiele propozycji, ale
wzór nowych insygniów, czyli herbu, agi, pieczĊci i sztandaru gminy zaproponowaá
heraldyk z Uniwersytetu JagielloĔskiego, Wáodzimierz Chorąski. Po wstĊpnym
zaopiniowaniu przez RadĊ Gminy, zwróciliĞmy siĊ, mówi wójt Jerzy Mieszczak o
zatwierdzenie nowego herbu do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw
WewnĊtrznych i Administracji w Warszawie. MyĞlimy, Īe komisja wyda pozytywną
opiniĊ, a potem juĪ tylko zlecimy wykonanie zaprojektowanych insygniów.
Rozalia ûwiertnia
Pilnie zatrudniĊ piekarza- ciastowego
Praca na 2 zmiany od 6.00 do 14.00 i 14.00 do 22.00
Wynagrodzenie od 1600 zá netto/miesiąc
Tel. 033 - 843 72 71 Zator
CZĉĝCI ZAMIENNE
POLAR, ZELMER, ARDO
MPM PRODUKT,
MASTERCOOK,
AMICA, WHIRLPOOL, BOSCH
INDESIT, ARISTON I INNE
Anna MIODOēSKA
WIEPRZ 47
tel. 875-50-28
2 000 róĪnych czĊĞci
3 km od centrum Wieprza
w stronĊ Andrychowa
NISKIE CENY!
77
SIČ
nansowanie w kwocie 10 tys. zá na zakup
nowych ubiorów dla orkiestry. Ze swojej
strony orkiestra deklaruje teĪ 10 tys. zá.(
caáoĞü zakupu to kwota 20 tys. zá.)
*Radni nie wyrazili sprzeciwu, jedynie
-Henryk Kramarczyk wyraziá opinie, dlaczego nie snansowaü caáoĞci zakupu.
-Józef Kubajczyk: uwaĪam, Īe skoro proszą o 10 tys. zá. to tyle naleĪy im daü.
*Soátys Grzegorz KlĊczar poprosiá Īeby
w przyszáorocznym budĪecie ująü pieniądze na wymianĊ drzwi i nową elewacjĊ w budynku WDK w GáĊbowicach.
*Wójt poinformowaá, Īe zwróciá siĊ do
niego starosta Józef Kaáa z pismem o donansowanie remontu pawilonu anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala
Powiatowego w kwocie 7 zá od jednego
mieszkaĔca.W przypadku naszej gminy
byáaby to kwota 56 tys. zá., którą moĪna
by wpáaciü w dwóch kolejnych latach.
*Po rozmowie z radnymi wójt postanowiá zaczekaü z odpowiedzią do starosty,
zorientujemy siĊ, jak inne gminy powiatu podejdą do tego tematu.
*Jerzy Czerny: Przygotowujemy siĊ do
uroczystych obchodów 11 listopada, bĊdzie msza intencyjna i uroczysta akademia przygotowana przez uczniów
SP Nr 1 w Osieku.
*ElĪbieta KlĊczar: zwróciáa siĊ z zapytaniem, czy jest moĪliwoĞü sprawdzenia, w
jakich warunkach uczą siĊ nasze dzieci.
*Odpowiada przewodniczący: oczywiĞcie, ustalĊ z dyrektorami szkóá termin,
a komisja do spraw oĞwiaty dokona
kontroli szkóá, sprawdzi, w jakich warunkach uczą siĊ nasze dzieci, najlepiej
w godzinach popoáudniowych, dobrze
Īeby do komisji przyáączyáa siĊ komisja
inwentaryzacyjna.
*Henryk Kramarczyk : jest remontowany most na ulicy Browarnej, konieczny
byáby równieĪ remont serpentyny.
*Odpowiada wójt: remont serpentyny
zostanie przeprowadzonyw trzecim etapie przebudowy tej drogi.
*Henryk Kramarczyk: CoĞ ucicháo o
budowie basenu, czy wiadomo coĞ w tej
sprawie.
*Odpowiada wójt: W tej sprawie spotkam siĊ z potencjonalnym inwesrtorem
2 paĨdziernika 2007r.
*Ewa Czerw: czy inspektor nadzoru p.
Tadeusz WĊgrzyn jest tylko do kanalizacji.
*Odpowiada wójt: tak, Tadeusz WĊgrzyn jest tylko od kanalizacji, do innych
inwestycji od 1 paĨdziernika w miejsce
Mariana Skrzypca zostanie zatrudniony
na póá etatu Marian Jankowski.
*Ewa Czerw: z ankiet wynika, Īe nasza
ECHA GMINNE
máodzieĪ nie ma alternatywy spĊdzania
wolnego czasu.
*Odpowiada wójt: 1 stycznia przejmiemy lokal LOK, odremontujemy go,
przekaĪemy Stowarzyszeniu Inicjatyw
MáodzieĪowych, bĊdą tam mieü zajĊcia
z teatru, zabawy, pomoc w nauce, bĊdzie
to z korzyĞcią dla máodzieĪy.
*Jerzy KwaĞniak : chodzi o posypanie
poboczy na drogach powiatowych.
*Odpowiada wójt: juĪ dzisiaj uzupeániane są pobocza przez ZDP w OĞwiĊcimiu.
*Henryk Kramarczyk; co z drogą na
Bugaj, do tej pory nie ma nawiezionych
kamieni.
*Odpowiada wójt; z tej drogi korzystają
wyáącznie mieszkaĔcy Grojca, rozmawiaáem ze soátysem Grojca Krzysztofem
Wolakiem o wspólnej naprawie tej drogi,
pozostaáo bez echa.
*Grzegorz KlĊczar: prosi o poszerzenie
parkingu przed koscioáem i remont dziur
na ulicy Kulturowej, pyta co z ulicą
Modrzewiową w GáĊbowicach, drogą
graniczną z gminą Wieprz.
*Odpowiada wójt: Kulturową bĊdziemy
remontowaü, droga graniczna miaáa byü
obmierzona przez wójta Wieprza MaágorzatĊ Chrapek, na razie w tym temacie
nie robi siĊ nic.
*Józef Kubajczyk: prosi wójta o interwencjĊ w telekomunikacji z powodu obwiĞniĊtych drutów telefonicznych, prosi
Īeby to przerobili na kabel ziemny.
Na tym obrady sesji zakoĔczono.
Rozalia ûwiertnia
PodziĊkowanie
Organizatorzy Dni
Osieka dziĊkują sponsorom Barbarze i
Janowi Sobeckim za
ufundowanie gáównej
nagrody.
Sprostowanie
Pisząc sprawozdanie na zakoĔczenie roku szkolnego pominĊáam
nazwisko Kawczak Barbary z klasy VI c ze Ğrednią ocen 5,2, tym
samym nie ukazaáo siĊ w „ EO”
Wychowawczyni M.G.
Nowe Studium uwarunkowaþ
dla Gminy Osiek
Gospodarowanie przestrzenią
naleĪy do kompetencji Gminy. Regulują
je dwa dokumenty: Studium UwarunkowaĔ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium okreĞla w sposób
ogólny planowany sposób zagospodarowania caáego terytorium Gminy, zawiera
informacje o spoáecznoĞci lokalnej, gospodarce, Ğrodowisku naturalnym, poáoĪeniu przeznaczonych pod zabudowĊ
obszarów, przebiegu gáównych szlaków
komunikacyjnych, terenów chronionych,
itp. Studium uchwalane jest uchwaáą
Rady Gminy, nie posiada jednak rangi
przepisu prawa miejscowego, stanowi
jedynie podstawĊ i poprzedza opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem Studium są treĞci:
* związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji spoáeczno
– gospodarczej jednostki osadniczej i
uwarunkowaĔ jej rozwoju
* okreĞlające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej gminy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom spoáecznoĞci lokalnej oraz dąĪeniom do rozwoju gospodarczego gminy
Rada Gminy Osiek podjĊáa uchwaáĊ o
przystąpieniu do sporządzania Studium
UwarunkowaĔ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
w granicach administracyjnych Gminy
Osiek. Dokument ten opracowywany bĊdzie miĊdzy innymi w oparciu o ustawĊ
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
W Ğwietle art. 10 ust. 2 przedmiotowej
ustawy w studium okreĞlone zostaną w
szczególnoĞci:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu
terenów;
2) kierunki i wskaĨniki dotyczące zagospodarowania oraz uĪytkowania terenów, w tym tereny wyáączone spod zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony Ğrodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone
bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
8
8
7) obszary, na których rozmieszczone
bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
8) obszary, dla których obowiązkowe
jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrĊbnych, w tym
obszary wymagające przeprowadzenia
scaleĔ i podziaáu nieruchomoĞci,
9) obszary, dla których gmina zamierza
sporządziü miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych i leĞnych na cele nierolnicze i nieleĞne;
10) kierunki i zasady ksztaátowania rolniczej i leĞnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary naraĪone na niebezpieczeĔstwo powodzi i osuwania siĊ mas ziemnych;
12) obszary wymagające przeksztaáceĔ,
rehabilitacji lub rekultywacji;
15) inne obszary problemowe, w zaleĪnoĞci od uwarunkowaĔ i potrzeb zagospodarowania wystĊpujących w gminie.
Przygotowanie
studium
jest czasocháonne, co wynika gáównie z procedur administracyjnych
narzuconych ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W chwili obecnej prowadzony jest
wstĊpny etap prac polegający na wdroĪeniu procedury prawnej, uzupeániającej
inwentaryzacji urbanistycznej terenu
Gminy oraz przyjmowaniu wniosków
zainteresowanych osób w sprawie zmiany przeznaczenia terenów.
Wnioski naleĪy skáadaü na piĞmie w UrzĊdzie Gminy w Osieku ul.
Gáówna 125, pokój nr 11, w terminie
do dnia 26 paĨdziernika 2007 r. Wniosek powinien zawieraü nazwisko, imiĊ,
nazwĊ i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoĞci, której dotyczy. Do wniosku naleĪy
doáączyü kopiĊ mapy ewidencyjnej w
skali 1:2880 oraz wypis z rejestru gruntów bądĨ odpis z ksiĊgi wieczystej dla
przedmiotowej nieruchomoĞci.
Szczegóáowe informacje w tym
zakresie udzielane są równieĪ pod nr telefonu 033/8458261 w. 11
Wnioski te bĊdą bazą do analizy i tworzenia nowych obszarów zabudowy na
terenie naszej Gminy. ZakoĔczenie prac
nad Studium oraz jego uchwalenie planuje siĊ w paĨdzierniku 2008 r.
Halina Pyza
ECHA GOPS-U
ćwiadczenia
Rodzinne
Zgodnie z ustawą o Ğwiadczeniach rodzinnych sprawa wniosku o
Ğwiadczenia rodzinne na nowy okres zasiákowy od 01.09.2007 r. do 31.08.2008
r., oraz wypáata ĞwiadczeĔ za miesiąc
wrzesieĔ 2007 r. ma nastąpiü w terminie:
-do 30.09.2007 roku w przypadku,
gdy osoba ubiegająca siĊ o Ğwiadczenia rodzinne na nowy okres zasiákowy záoĪy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31.07.2007
-do 31.10.2007 roku w przypadku, gdy
osoba ubiegająca siĊ o Ğwiadczenia rodzinne na nowy
okres zasiákowy záoĪy wniosek wraz z
dokumentami w okresie od 01.08.2007
do 30.09.2007
Pracownicy GOPS w Osieku dokáadają
jednak wszelkich staraĔ, aby jak najwiĊcej osób mogáo otrzymaü Ğwiadczenia
rodzinne za miesiąc wrzesieĔ juĪ we
wrzeĞniu. Jest to moĪliwe równieĪ dziĊki staĪystkom skierowanym przez Urząd
Pracy w OĞwiĊcimiu.
Do zasiáku rodzinnego i dodatków
uprawnione są rodziny, których miesiĊczny dochód w przeliczeniu na osobĊ
za 2006 rok nie przekracza kwoty 504 zá
netto lub 583 zá, gdy w rodzinie jest dziecko niepeánosprawne.
W przypadku uzyskania przez czáonka rodziny dochodu po roku, z którego
dochody stanowią podstawĊ do ustalania prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych, do
dochodu rodziny dodaje siĊ miesiĊczną
kwotĊ dochodu uzyskanego przez czáonka rodziny.
JeĪeli w poprzednim okresie zasiákowym
rodzina miaáa prawo do zasiáku rodzinnego, a w obecnym okresie zasiákowym
miesiĊczny dochód rodziny przekracza
kwotĊ do 48 zá to rodzina moĪe otrzymaü
zasiáek rodzinny pod warunkiem jednak,
Īe w poprzednim okresie zasiákowym
nie byáo przekroczenia dochodu.
Jest moĪliwoĞü pomniejszenia dochodu
rodziny o dochód utracony np. z powodu
utraty zatrudnienia.
Przypominamy o koniecznoĞci informowania GOPS o kaĪdej zmianie w sytuacji nansowej i rodzinnej, co pozwoli
uniknąü zwrotu nienaleĪnie pobranych
ĞwiadczeĔ.
WysokoĞü zasiáku rodzinnego zaleĪy od
wieku dziecka:
* 48 zá miesiĊcznie na dziecko do 5 roku
Īycia
* 64 zá na dziecko pomiĊdzy 5 a 18 rokiem Īycia
* 68 zá na dziecko powyĪej 18 roku Īycia, nie dáuĪej niĪ do ukoĔczenia 24 roku
Īycia.
Do zasiáku rodzinnego przysáugują dodatki z tytuáu:
* urodzenia dziecka w wysokoĞci 1.000
zá jednorazowo
*opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokoĞci 400 zá miesiĊcznie
* samotnego wychowywania dziecka w
wysokoĞci 170 zá miesiĊcznie lub, gdy
dziecko legitymuje siĊ orzeczeniem o
niepeánosprawnoĞci 250 zá
* wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej w wysokoĞci 80 zá miesiĊcznie
* ksztaácenia i rehabilitacji dziecka niepeánosprawnego ( do ukoĔczenia przez
dziecko 5 roku Īycia 60 zá miesiĊcznie,
powyĪej 5 roku Īycia 80 zá miesiĊcznie)
* rozpoczĊcia roku szkolnego 100 zá jednorazowo
* podjĊcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania (na dojazdy 50 zá miesiĊcznie, na zamieszkanie w
internacie 90 zá miesiĊcznie)
Oprócz zasiáków rodzinnych i dodatków
GOPS w Osieku wypáaca równieĪ:
* jednorazową zapomogĊ z tytuáu urodzenia siĊ dziecka
* Ğwiadczenia pielĊgnacyjne
* zasiáek pielĊgnacyjny
* zaliczkĊ alimentacyjną
Dodatkowe informacje moĪna uzyskaü
pod numerem tel. GOPS w Osieku 033/
84 58 203, 033/84 58 258
Maria Kufel
JuĔ staroĔytni Egipcjanie
Nie oparáam siĊ pokusie, Īeby nie napisaü o mojej imienniczce. RóĪa to najpiĊkniejszy z krzewów rosnących dziko i tych
uprawianych w naszych ogródkach. JuĪ staroĪytni Egipcjanie docenili zapach i olejki róĪane, które stosowali do nacierania skóry
w celach zdrowotnych i kosmetycznych. Z cienkich, czepnych, kolczastych i páoĪących siĊ pĊdów dzikich róĪ roznosi siĊ intensywny zapach wabiący miáoĞników biaáych, róĪowych i czerwonych kwiatów. Z paĔskiego stoáu róĪowatych kwiatów korzystają
owady zwabione zapachem i kolorem, ale i ludzie, bowiem z páatków róĪ otrzymuje siĊ wspomniany olejek róĪany wykorzystywany w kosmetyce. Owoce dzikiej róĪy zawierające znaczne iloĞci witaminy C, doskonale nadają siĊ na przetwory i soki, zwáaszcza te o zapachu jabákowym. Powszechnie uprawiane róĪe ogrodowe zwane szlachetnymi to hybrydy dzikich róĪ. Ogromna, stale
wzrastająca iloĞü odmian jest dzielona na rasy i grupy. Nowoczesne odmiany róĪ kwietnikowych, pnących i parkowych mają
kwiaty áadniejsze, wiĊksze od dawnych róĪ, mają o wiele wiĊkszą skalĊ barw, kwitną dáuĪej i obciej. Odmiany róĪ szlachetnych
rozmnaĪa siĊ przez oczkowanie lub szczepienie na podkáadach gáównie z dzikiej róĪy. Niektóre gatunki są odporne na mrozy i
dobrze znoszą suszĊ, rosną nawet na piaskach. ĝmiaáo moĪna z róĪ zrobiü wokóá domu piĊkny, dekoracyjny i inny niĪ wszystkie
Īywopáot. Rozrastając siĊ, stworzą zwarte zabezpieczenie terenu.
Zapis nutowy hymnu osieckiego
9
9
INFORMACJE
Nowe studia podyplomowe w PWSZ w OĞwiĊcimiu
*PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w OĞwiĊcimiu rozpoczyna nabór na studia podyplomowe o specjalnoĞci „Zarządzanie i
organizacja pomocy spoáecznej”. Program obejmuje 305 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin üwiczeĔ. RozpoczĊcie studiów na
przeáomie paĨdziernika i listopada 2007r ( w momencie zebrania siĊ grupy üwiczeniowej). Osoby zainteresowane proszone są
o odwiedzenie strony internetowej www.pwsz-oswiecim.pl (zakáadka studia podyplomowe) lub bezpoĞredni kontakt w uczelni przy
ulicy Kolbego 8, w sekretariacie pok.213, tel. 033/843 06 17, e-meil: zarzadzanie @ pwsz-oswiecim.pl.
*Wójt Gminy Osiek przypomina, Īe ustawowy termin skáadania wniosków o wymianĊ ksiąĪeczkowych dowodów osobistych tj. 31
grudnia 2007r nie ulegá zmianie i winien byü bezwzglĊdnie zachowany.
WydáuĪenie przez MSWiA do 31 marca 2008r. czasu w którym ksiąĪeczkowe dowody osobiste bĊdą mogáy poĞwiadczyü toĪsamoĞü
i obywatelstwo polskie, nie jest toĪsame z przesuniĊciem terminu wymiany tych dowodów. Pozwoli jednak na zaáatwienie róĪnych
spraw wymagających potwierdzenie toĪsamoĞci dowodem osobistym do czasu otrzymania nowego tj. do 31 marca 2008 r.
*Przewodniczący Rady Gminy lub ZastĊpca Przewodniczącego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze Nr
30 UrzĊdu Gminy w Osieku w kaĪdy wtorek w godzinach 15:30-16:30
tel. 0601 174 728
*Obwieszczenie wójta Gminy Osiek z 24 wrzeĞnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.
Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80
poz.717 z póĨniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjĊciu przez radĊ Gminy Osiek uchwaáy Nr/75/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. o
przystąpieniu do sporządzenia Studium UwarunkowaĔ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek w granicach
administracyjnych.
Zainteresowani mogą skáadaü wnioski dotyczące studium.
Wnioski naleĪy skáadaü na piĞmie w UrzĊdzie Gminy w Osieku, ul. Gáówna 125, do 26 paĨdziernika 2007 r.
Wniosek powinien zawieraü nazwisko, imiĊ, nazwĊ adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomoĞci, której
dotyczy.
*W sprawie rejestracji przedpoborowych - mĊĪczyzn urodzonych w 1989 r.
W okresie od 16 do17 paĨdziernika 2007r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych. Rejestracja odbĊdzie siĊ w sali
WDK ul. Gáówna 125, wiĊcej na stronie internetowej urzĊdu Gminy www.osiek.pl i na obwieszczeniach na tablicach ogáoszeĔ.
*Gminny Zakáad Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje, Īe posiada beczkĊ asenizacyjną, w związku z czym istnieje moĪliwoĞü zlecenia wywozu nieczystoĞci páynnych z przydomowych szamb po bardzo atrakcyjnej cenie. W celu ustalenia terminu prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem 033/841 10 08 w godzinach od 7:00do 15:00 od poniedziaáku do piątku.
Podpisane: Kierownik Zakáadu
*Na 11 listopada wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i ks. proboszcz Bogusáaw Wądrzyk zapraszają mieszkaĔców Gminy na intencyjną mszĊ Ğw. o godz. 15:00 w koĞciele pw. ĝw. Andrzeja Apostoáa w Osieku z okazji
Dnia ZwyciĊstwa ( 11 listopada 1918r), przemarsz i uroczystą akademiĊ w Sali WDK w Osieku.
*Od 1 paĨdziernika tzw. „podatek Religi” za leczenie oar wypadków drogowych páaciü bĊdzie ubezpieczyciel ze skáadek na OC.
1 paĨdziernika odbyáa siĊ uroczysta inauguracja roku akademickiego na polskich uczelniach, tysiące studentów odĞpiewaáo „ Gaudeamus”.
Bilet miesiĊczny zakupiony w PKSiS OĞwiĊcim S.A. na wszystkie linie komunikacyjne do OĞwiĊcimia uprawnia do poruszania
siĊ komunikacją PKS na terenie caáego miasta OĞwiĊcim. Uczniowie i studenci po okazaniu legitymacji ucznia/studenta mają
prawo do 30% zniĪki na zakup biletu jednorazowego w komunikacji PKSiS OĞwiĊcim S.A.
Ogáoszenie drobne
KupiĊ grunt rolny do 0,5 ha na terenie Gminy Osiek.
Tel. (033) 8 458 287 lub 0 668 344 863
Redakcja „EO” prosi o składanie zamówień na reklamy do kalendarza na 2008r.
10
ZARZćDZANIE
Nowy rok szkolny
w Gminie
Do szkoáy, do szkoáy, by zdąĪyü na czas.
Krystyna Czerny, 3 wrzeĞnia, w
dniu rozpoczĊcia nowego roku szkolnego
odebraáa z rąk wójta Jerzego Mieszczaka
nominacjĊ na stanowisko dyrektora Zespoáu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w
Osieku. WrĊczając nominacjĊ wójt zwróciá siĊ do máodzieĪy i nauczycieli Īycząc
im wszystkim wiele radoĞci, sukcesów i
jak najlepszych wyników w nowym roku
szkolnym. Obowiązki wice dyrektora
Gimnazjum podjĊáa Wanda Nikliborc,
Szkoáy Podstawowej Nr 1 Renata Chmielnik i Przedszkola Publicznego Wiktoria
Pawlica dokumenty przedáuĪające kadencjĊ otrzymaáy od dyrektor Krystyny Czerny na lata 2007 do 2012.
Przypomnijmy:
Krystyna Czerny przez 20 lat
pracowaáa jako nauczyciel jĊzyka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku,
w 2004 r. wygraáa konkurs na dyrektora
Szkoáy Podstawowej Nr 1, a w tym roku
ponownie wygraáa konkurs tym razem na
dyrektora Zespoáu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku Nr 1.
ĩyczymy nowej dyrektor siá do pracy i
wielu sukcesów zawodowych.
Schemat zarządzania oĞwiatą w gminie
Osiek 2007/2008r.
Osiek
Zespóá Szkolno- Przedszkolny Nr1:
dyrektor: Krystyna Czerny
wicedyrektor ds. Gimnazjum: Wanda Nikliborc
wicedyrektor ds. SP Nr 1 w Osieku: Renata Chmielnik
wicedyrektor ds. Przedszkola Publicznego
w Osieku : Wiktoria Pawlica
GáĊbowice
Zespóá Szkolno-Przedszkolny;
dyrektor: Urszula BabiĔska
Nauczyciele Gimnazjum w Osieku
Wanda Nikliborc wicedyrektor Gimnazjum, naucz. Biologii,
Anna Bloch naucz. jĊzyka angielskiego,
wych kl. II b,
Jan Bulkiewicz naucz. wych. zycznego,
wych. Kl. II a,
BoĪena Cybula naucz. matematyki,
Dorota Dorywalska naucz. chemii,
Agnieszka Frazik naucz. jĊz. niemieckiego, wych. kl. III d,
Agnieszka GodoĔ naucz. matematyki,
wych. kl. I a,
Izabela Iwanicka naucz. naucz. indywidualnego,
Magdalena JasiĔska naucz. wych. zycznego, wych. kl. II e,
Ewelina KoĞcielny naucz. jĊz. angielskiego, zastĊpstwo wych. w kl. III d,
Nina Kramarczyk-Kwas naucz. geograi, wych. kl. II d,
Henryk Kuczmierczyk naucz. informatyki,
Ewa Lasatowicz pedagog szkolny,
Ks. Grzegorz Majda naucz. religii,
Marian Matkowski naucz. matematyki,
Edmund Mieszczak naucz. wych. zycznego,
Ewa Mrozik naucz. naucz. indywidualnego,
Ewa Nakonieczna naucz. informatyki i
techniki,
GraĪyna Pająk naucz. historii, wych kl.
I d,
Urszula Paáka naucz. jĊz. angielskiego,
wych. kl. III c,
Anna Prochowska-Dziedzic naucz. biologii, wych. kl. I b,
Andrzej Razowski naucz. zyki,
Rafaá Sporysz naucz. wos.wych. kl. III e,
Bernadetta Stawowczyk – Zemanek naucz. muzyki i plastyki, wych. kl III a,
Dorota Stelmach naucz. bibliotekarz,
Jacek Stoch naucz historii i wos,
Magdalena Stolarczyk naucz. jĊz. niemieckiego, wych. kl. II d,
Jadwiga Szaáajko naucz. jĊz. polskiego,
wych. kl. I c,
Bogusáawa Twaróg naucz. jĊz. polskiego,
Ks. Bogusáaw Wądrzyk naucz. religii,
Anna Woszczyna naucz. jĊz. polskiego,
Ewelina Wybraniec naucz. matematyki,
wych. kl. III b,
Maria ZiĊba naucz. jĊz. polskiego,
Monika Górowicz naucz. matematyki zastĊpstwo, wych. w kl. III b,
Beata Niemiec naucz jĊz. niemieckiego,
Przedszkole Publiczne w Osieku
Wiktoria Pawlica wicedyrektor ds. Przedszkola naucz. przedszkola,
Maágorzata Matlak naucz. przedszkola
odz. I,
Teresa Depta naucz. przedszkola oddz. I,
Urszula Zajas naucz. przedszkola oddz.
II,
Sabina Domasik naucz. przedszkola
oddz. II,
Aleksandra Gaweá naucz. przedszkola
oddz. III,
Renata ĩmudka naucz. przedszkola
oddz. III,
Jolanta Majda naucz. przedszkola oddz.
IV,
11
11
OģWIATć
Maágorzata Sikora naucz. przedszkola
oddz. IV,
Beata Gurdek naucz. przedszkola oddz.
IV,
Anna Haáatek naucz. przedszkola oddz.
V,
Wiktoria Pawlica naucz. przedszkola
oddz. V,
Barbara Bies naucz oddz. VI zerówka SP
Nr 2,
Nauczyciele SP nr1 w Osieku
Renata Chmielnik wicedyrektor ds. SP
Nr 1 naucz. matematyki i informatyki,
s. Katarzyna Drozdowska naucz. religii,
Marzena Gunia naucz. jĊz. angielskiego,
wych. kl.VI c,
Maágorzata GwóĨdĨ naucz. jĊz. polskiego, wych. kl. IV b,
Alina Handzlik naucz. zintegrowane,
wych. kl. III b,
Ewa Jekieáek wychowawca Ğwietlicy,
Mariusz Jezierski naucz. wych. zycznego,
s. Ewa JóĨwik naucz. religii,
Anna Kacorzyk naucz. zintegrowane,
wych. kl. II b,
Beata Karcz naucz. zintegrowane, przyroda, wych. kl. II
Anna KlĊczar naucz. logopeda,
Justyna Káys naucz. plastyki, techniki,
wych. kl. VI b,
Barbara Kramarczyk naucz. zintegrowane, wych.kl. I b,
ElĪbieta Kraus pedagog,
Irena Kruczaáa naucz. zintegrowane,
wych. kl. III a,
Katarzyna Matlak naucz. zintegrowane,
wych.kl. I a,
Zbigniew Mazgaj naucz. przyrody, wych.
kl. VI a,
Ewa Mrozik naucz. jĊz. polskiego, wych.
kl. V a,
Monika Rycerz naucz. historii, wych.kl.
V c,
Magdalena Sienicka naucz. matematyki,
wych. kl. IV c,
Krystyna Szostak naucz. informatyki
i muzyki,
Danuta Wiktor naucz. bibliotekarz,
Aleksandra Piasecka naucz. wych.
zycznego, wych. kl. IV a,
Monika Czerw naucz. jĊz. angielskiego,
Anna Dziedzic naucz. przyrody,
Magdalena Stolarczyk naucz. jĊz. niemieckiego,
Mirela Szymonek naucz. matematyki,
Marian Matkowski naucz. matematyki,
wych. kl. V b,
Maria ZiĊba naucz. jĊz. polskiego.
ECHA
GMINNE
Szkoáa Podstawowa Nr 2 w Osieku
Roman Ruáka dyrektor SP Nr 2 naucz.
muzyki,
Agata Páonka naucz. zintegrowane, wych.
kl. I,
Joanna Zygmunt naucz. zintegrowane,
wych. kl. II,
Jolanta ĩurek naucz. zintegrowane,
wych. kl. III,
Magdalena Kramarczyk nucz. jĊzyka
polskiego, wych. kl. IV,
Marzena Borkowska naucz. historii,
wych. zycz. Wych. kl. V,
Anna Kasperczyk naucz. jĊzyka angielskiego, wych. kl. VI a,
Barbara ZiĊciak naucz. matematyki,
wych. kl. VI b,
Magdalena Stolarczyk naucz. jĊzyka niemieckiego,
Anna Káyczek naucz. przyrody zastĊpstwo
za, MonikĊ Fojcik urlop macierzyĔski,
Ewa Kozieá naucz. techniki i bibliotekarz,
Beata Sadowska pedagog,
Ks. Stanisáaw Czernek naucz. religii
Zespóá Szkolno-Przedszkolny w GáĊbowicach
Urszula BabiĔska
dyrektor Zespoáu Szkolno-Przedszkolnego
w GáĊbowicach naucz. j. polskiego, BoĪena Wandor naucz. zintegrowane i informatyki, wych kl. I,
Lucyna Kolasa naucz. zintegrowane,
wych. kl. II,
Bogumiáa Handzlik naucz. zintegrowane,
wych. kl. III,
Lidia Moádawska naucz. przyrody i bibliotekarz, wych. kl. IV,
BoĪena ĝlesak naucz. plastyki i wych.
zycz.,wych. kl. VI,
Ewa StudziĔska naucz. j. polskiego, historii i bibliotekarz , wych. kl. IV,
Paweá Mazgaj naucz. matematyki,
Magdalena Kruczaáa naucz. Ğwietlicy,
Monika Luranc pedagog,
Jarosáaw Cieciak naucz. muzyki,
Katarzyna KubieĔ naucz. j. niemieckiego,
Anna KlĊczar naucz. logopeda,
Maria Lach naucz. gimnastyki korekcyjnej,
Tomasz Biela naucz. j. angielskiego,
Ks. Krzysztof Báachut naucz. religii,
Przedszkole w GáĊbowicach.
Maria Lach naucz. przedszkola, oddziaá
„O”,
Magdalena Bąbacz naucz. przedszkola,
grupa 3 do 5 lat, Maágorzata LichaĔska
naucz. przedszkola, oddziaá „O” i grupa
3do 5 lat
Analiza oĈwiadczeþ majñtkowych.
Podstawa prawna z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym Dz, U. z 2001r
Nr142.poz.1591 z póĨniejszym zmianami nakazuje záoĪenie pracownikom Samorządu
Gminnego, wydających decyzje urzĊdnicze oĞwiadczeĔ majątkowych, natomiast wójt ma
nakaz oĞwiadczenia te sprawdziü do 30 paĨdziernika i przedstawiü analizĊ Radzie.
Wójt Jerzy Mieszczak na sesji 27 wrzeĞnia przedstawiá analizĊ tych oĞwiadczeĔ i
stwierdziá, Īe wszystkie zostaáy záoĪone w terminie , byáo kilka uchybieĔ miĊdzy innymi
, nie wykazanie posiadania domu, mieszkania, dziaáek czy zarobków.
Taką samą analizĊ oĞwiadczeĔ majątkowych z kolei radnych Rady Gminy Osiek, ale
bardziej szczegóáową przedstawiá przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny . JeĞli
chodzi o oĞwiadczenia radnych, tam uchybieĔ byáo wiĊcej. Do szeĞciu oĞwiadczeĔ nie
byáo Īadnych uwag, w trzech przypadkach nie ma podanego dochodu z diety radnego,
w jednym przypadku zamiast rocznego dochodu podany jest dochód miesiĊczny, jedno
oĞwiadczenie jest w ogóle nieczytelne, a w dwóch nie ma w ogóle podanego Īadnego
dochodu, są jeszcze przypadki nie podania, czy zasoby nansowe są wspóáwáasnoĞcią czy
majątek jest odrĊbny.
Po zakoĔczeniu sesji przewodniczący spotkaá siĊ z poszczególnymi radnymi celem
wyjaĞnienia nieĞcisáoĞci w oĞwiadczeniach majątkowych.
R.û.
Przestroga dla trucicieli
KaĪdy z nas kupuje opakowane produkty, a z opakowaniami róĪnie postĊpujemy.
Niektórzy segregują, inni wrzucają do kosza, albo wyrzucają do lasu lub nad rzekĊ, jeszcze inni spalają w domowych piecach. JeĞli chcesz wyjĞü na spacer lub posiedzieü w
przydomowym ogródku, lub przewietrzyü mieszkanie, to wiesz, o czym mówiĊ. Zamiast
oddychaü rzeĞkim powietrzem musimy szybko uciekaü do domu, bo wszĊdzie unosi siĊ
smrodliwy dym, a piszĊ o tym, dlatego, bo zbliĪa siĊ okres grzewczy, a my znamy przecieĪ swoją wieĞ. Dym ze spalonych w domowych piecach opakowaĔ i butelek plastikowych, niestety, ale jest bardzo trujący, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo.
Jest szkodliwy dla wszystkich, nie tylko dla sąsiadów, ale dla ciebie teĪ, zwáaszcza dla
twoich dzieci. Dym i pyá, takĪe popióá, który osiada i który wysypujesz w niewáaĞciwym
miejscu przetrwa pokolenia i pokolenia bĊdzie podtruwaá.
Nie bĊdĊ wymieniaü substancji trujących emitowanych przez kominy do atmosfery,
przypomnĊ tylko, Īe jest to prawie caáa tablica Mendelejewa, a w wiĊkszoĞci są to substancje rakotwórcze. Dla oszczĊdnych i tych, co nie lubią siebie, swoich rodzin, nie kochają dzieci i nie lubią sąsiadów, przytoczĊ argument ekonomiczny. Po pierwsze, leku na
nowotwór jeszcze nie wynaleziono, a leczenie jest bardzo kosztowne, po drugie spalane w
piecach Ğmieci powodują osadzanie siĊ tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąü, a jej nadmiar moĪe spowodowaü zapalenie siĊ przewodu
kominowego i moĪe byü nawet przyczyną poĪaru.
Nikt nas nie zwolniá z segregacji Ğmieci i dobrze jest o tym pamiĊtaü, a oszczĊdnoĞü 55
gr. na worku naprawdĊ nikogo nie wzbogaci. ProszĊ PaĔstwa, proszĊ pomyĞleü, zanim
wrzucicie butelkĊ plastykową do pieca, albo opakowanie po mleku, czy woreczki. Zwracam siĊ z proĞbą do Zarządu GS i sprzedawców o moĪliwoĞü pakowania towaru do toreb i
opakowaĔ papierowych, byáby to bardzo dobry przykáad dbania o ekologiĊ, a tym samym
o zdrowie wszystkich mieszkaĔców.
OĞrodek szkolenia Kierowców
NAUKA JAZDY BLACK
Krzysztof Czarny 32-608 Osiek, ul. Przecznica 120A
KURSY KIEROWCÓW na kat. B
Z A P E W N I A M Y:
*Atrakcyjną cenĊ kursu
*Kompleksowe przygotowanie do egzaminu paĔstwowego
*Miáą atmosferĊ i bezstresową naukĊ jazdy
*JazdĊ w mieĞcie egzaminacyjnym Tychy lub Bielsko
*MoĪliwoĞü wpáat w ratach ( od 1 do 12 rat )
*Plac manewrowy i wykáady
*Krótki czas trwania kursu
* Materiaáy do nauki GRATIS!
*Lekarz- GRATIS!
*Uczniowie –zniĪka!
Informacja tel.: 0693 449 272 lub www.osk-black.ovh.org
Serdecznie zapraszamy
12
ECHA
WaĔne informacje
dla rolników
* Wytwarzających produkty rolne (uprawy, zbiór, przechowywanie, transport,
przetwarzanie lub ich wprowadzanie na
rynek)
* Wytwarzających, przechowujących pasze, w tym mieszanki paszowe wprowadzających na rynek
* Wytwarzających, przechowujących pasze, w tym mieszanki paszowe dla zwierząt wprowadzonych do obrotu lub wprowadzających je do obrotu.
* Prowadzonych transport, przechowywanie lub przeáadunek produktu rolnych lub
pasz, w tym mieszanek paszowych.
W związku z upáywającym z dniem 31
grudnia 2007 roku terminem záoĪenia
obowiązkowego oĞwiadczenia przez podmioty (rolników)produkujące materiaáy
paszowe i pasze zgodnie z art.18 ust. 3
Rozporządzenia Nr 183/2005 parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia
2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w OĞwiĊcimiu informuje, Īe
w/w oĞwiadczenia naleĪy skáadaü w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w OĞwiĊcimiu przy ul. Nideckiego 26
(osiedle Báonie) codziennie w godzinach
7.30-15.00
Druki oĞwiadczeĔ moĪna pobraü w siedzibie:
* Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
OĞwiĊcimiu (adres powyĪej)
* ODR (ul. WyspiaĔskiego 10, OĞwiĊcim)
* ARiMR (ul. WyspiaĔskiego 10, OĞwiĊcim)
* Poszczególnych urzĊdów gminy
* Soátysów
Pobierz oĞwiadczenie z witryny UrzĊdu
Gminy www.osiek.pl
Deratyzacja
W celu utrzymania naleĪytej higieny na terenie gminy powiadamia siĊ
wszystkich administratorów, wáaĞcicieli
i uĪytkowników domów mieszkalnych i
innych budynków instytucji itp. o nakazie
przeprowadzenia akcji odszczurzania w
terminie 20 paĨdziernika do 20 listopada
br.
Odszczurzanie winno byü przeprowadzone w nastĊpujący sposób :
Do odszczurzania naleĪy zuĪyü trutkĊ gryzoniobójczą dostĊpną w handlu wg podanych norm:
1/ na kaĪde 100 m powierzchni uĪytkowej
lokalu - 250 g
2/ w gospodarstwach rolnych do 1 ha - 250
g
DLA ROLNIKÓW
KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa w Krakowie w sprawie
wystĊpowania na terytorium województwa maáopolskiego zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte)
UWAGA PRODUCENCI KUKURYDZY!
W związku z wystĊpowaniem na terenie województwa maáopolskiego szkodnika kwarantannowego zachodniej kukurydzanej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj:
* ustawą o ochronie roĞlin z 18 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 94, ze
zm.)
* rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia na czĊĞü terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nakazów i zakazów w
związku ze szczególnym zagroĪeniem roĞlin przez zachodnia kukurydziana stonkĊ korzeniową (Dz. U. Nr 74 poz. 489)
informuje o zaobserwowanym wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpieniu zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej wyĪej ustawy naleĪy
niezwáocznie przekazaü do wáaĞciwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony
roĞlin i nasiennictwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
PRZY UPRAWIE KUKURYDZY,
NAKAZUJE SIĉ:
1) stosowanie zmianowania dopuszczającego uprawĊ kukurydzy tylko raz w okresie
trzech kolejnych sezonów uprawnych albo
2) dwa razy w okresie trzech kolejnych sezonów uprawnych, jeĪeli w czasie, co najmniej
jednego sezonu uprawnego, w którym jest ona uprawiana:
- zostaną zastosowane zabiegi przy uĪyciu Ğrodków ochrony roĞlin zwalczających owady
dorosáe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo
- zostanie ona wysiana po dniu 1 lipca;
3) niszczenie samosiewów kukurydzy,
4) wykonanie gáĊbokiej orki jesiennej po zakoĔczeniu kaĪdego sezonu jej uprawy, po
uprzednim dokáadnym rozdrobnieniu resztek poĪniwnych,
5) czyszczenie maszyn uĪywanych na gruntach, na których jest ona uprawiana, z ziemi
i resztek roĞlin, przed przemieszczeniem ich poza obszar strefy zasiedlenia albo strefy
ryzyka;
ZAKAZUJE SIĉ:
1) przemieszczania ĞwieĪych roĞlin kukurydzy oraz ich czĊĞci, w kaĪdym sezonie jej
uprawy, przed dniem 15 paĨdziernika,
2) przemieszczania gleby lub innego podáoĪa uprawnego pochodzącego z gruntów, na
których jest uprawiana kukurydza.
Informacje na temat biologii, wystĊpowania, szkodliwoĞci i zwalczania szkodnika moĪna
uzyskaü na stronie internetowej pod adresem www.piorin.gov.pl/krkow/stronka.php.
Wojewódzki Inspektor
Andrzej Nowak
3/ w gospodarstwach rolnych powyĪej 1
ha - 500 g
* Do dnia rozpoczĊcia odszczurzania naleĪy zaopatrzyü siĊ w trutkĊ.
* OczyĞciü z odpadków i Ğmieci podwórza
,Ğmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyü
artykuáy spoĪywcze i karmĊ dla zwierząt,
aby nie byáy dostĊpne dla szczurów oraz
uniemoĪliwiü szczurom dostĊp do wody.
* WyáoĪyü trutkĊ wg pouczenia doáączonego do kaĪdego opakowania w miejscach,
gdzie szczury pojawiają siĊ, a w szczególnoĞci na podwórzach, Ğmietnikach, strychach, piwnicach, ustĊpach, budynkach
gospodarczych itp. umieszczając ostrzeĪenie „UWAGA TRUCIZNA”
uzupeániając ją w miarĊ zuĪycia.
* W czasie wyáoĪenia trutki uniemoĪliwiü
dostĊp, zwáaszcza dzieciom do miejsc, w
13
13
którym wyáoĪono trutki, zaĞ zwierzĊta domowe trzymaü w tym czasie w zamkniĊciu
oraz zabezpieczyü trutkĊ przed dostĊpem
ptactwa.
* W czasie wyáoĪenia trutki zbieraü codziennie padáe szczury i przypadkowo
zatrute zwierzĊta domowe i spaliü je lub
zakopaü na gáĊbokoĞci 1 m w odlegáoĞci
20 m od Ĩródeá wody do picia, przy czym
naleĪy uĪywaĪ odzieĪy ochronnej (rĊkawice), jak i nie wolno spoĪywaü miĊsa zatrutych zwierząt.
* W dniu 20 listopada 2007 r. zebraü
wszystkie padáe szczury i przypadkowo
zatrute zwierzĊta oraz trutki i nastĊpnie
spaliü je lub zakopaü w sposób okreĞlony
powyĪej .
WÓJT GMINY OSIEK
JERZY MIESZCZAK
Z
HISTORI WSI
Tajemnice Beskidu Maäego i nie tylko.
Piekáo nad Ruhland - udane lądowanie w Osieku.
To co napiszĊ nie jest najĞwieĪszą wiadomoĞcią, bowiem pisaáa o tym zdarzeniu Gazeta Krakowska i Nowiny Andrychowskie. Powoáując siĊ na autora artykuáu i badacza tamtych lat, Zbigniewa Kubienia z Nowin Andrychowskich, który pisaá, Īe
okoáo poáudnia 23 marca 1945roku nad Osiekiem pojawiá siĊ wielki samolot. Leciaá wolno, nisko i niepewnie, widaü byáo, Īe ma
problemy z lotem i przygotowuje siĊ do awaryjnego lądowania. Samolot osiadá w przysióáku Osieka nazywającym siĊ Folwark
Karolina (obecnie ulica Karolina). Dawniej na miejscu obecnych domów byáy pola uprawne, áąki i zagajniki, oraz duĪe zabudowania folwarczne, które zachowaáy siĊ do dziĞ. Lądowanie uszkodzonego olbrzymiego amerykaĔskiego bombowca byáo wprost
perfekcyjne. Samolot przyziemiá na szczycie niewielkiego wzniesienia bez wysuniĊtego podwozia, zaryá brzuchem kadáuba w
miĊkkie pole zieleniejącego siĊ Īyta i przechyliá siĊ na prawe skrzydáo. Po lewej stronie samolotu rozciągaáy siĊ zagajniki lasu
karoliĔskiego, na wprost widniaáy duĪe zabudowania folwarczne.
Zaciekawieni niezwykáym wydarzeniem mieszkaĔcy Osieka zaczĊli ostroĪnie podchodziü do samolotu. Jego pokáad, bez
poĞpiechu opuĞciáa zaáoga skáadająca siĊ z 10 lotników. Na mieszkaĔcach Osieka wielkie wraĪenie zrobiáy Ğwietnie skrojone
mundury, które doskonale leĪaáy na przystojnych Amerykanach, a takĪe ciemna karnacja jednego z czáonków zaáogi. Nowiny
Andrychowskie piszą, Īe wzmianka która zostaáa zamieszczona w Echa Osieka o tym, Īe rzekomo jeden z lotników byá czarny,
to wg. autora nie byáo prawdą, poniewaĪ czarnoskórzy podlegali w owych czasach segregacji rasowej i na ciĊĪkich bombowcach
nie latali. Chodziáo tu o lotnika o ciemnej karnacji, który byá Latynosem, a tacy byli w amerykaĔskich zaáogach bombowców.
Kiedy emocje opadáy, lotnicy wynieĞli z samolotu pudeáka z czekoladą i innymi produktami ĪywnoĞciowymi, zaczĊli czĊstowaü
gĊstniejący táum Osieczan. Niestety nikt z przybyáych nie potraá siĊ porozumieü z goĞümi, którzy spadli z nieba. Wreszcie ktoĞ
przypomniaá sobie, Īe we wsi jest czáowiek, który kilka lat spĊdziá w Stanach. Byá to Jan Jurczyk – przydomek „Krakowiak”.
Wreszcie Amerykanie dowiedzieli siĊ, gdzie wylądowali, a Osieczanie – dlaczego wylądowali. Amerykanów oĪywiáa wieĞü, Īe
wylądowali w Karolinie, wszak nazwa ta byáa bliska ich sercu. Podobno jeden z czáonków zaáogi pochodziá wáaĞnie z tego stanu.
Po pewnym czasie do unieruchomionego samolotu przybiegli Īoánierze rosyjscy, którzy paĞli konie w okolicy lasu karoliĔskiego. Porównanie wyglądu Īoánierzy obydwu armii byáo poraĪające i do dziĞ siĊ o tym w Osieku pamiĊta. Po kilku godzinach z
poáudnia nadleciaáo kilka rosyjskich (niektórzy twierdzą, Īe byáo ich 10), lekkich samolotów - najprawdopodobniej typu PO - 2 i
wylądowaáo w polach nieopodal amerykaĔskiej Latającej Fortecy.
Tu czeka na rozwiązanie zagadka - skąd przyleciaáy sowieckie samoloty po amerykaĔskich lotników? Byáo to z duĪym przybliĪeniem Īe z Czajek koáo KĊt (amerykaĔscy lotnicy raportowali, Īe wylądowali w KĊtach lub obok KĊt). Lotnisko na Czajkach
sáuĪyáo Armii Czerwonej w 1945 r. i prawdopodobnie stacjonowaáy tam lekkie maszyny. Lotnicy amerykaĔscy wsiedli do archaicznych rosyjskich samolotów, wystartowali i... tyle ich widzieli podekscytowani mieszkaĔcy Osieka.
A co dalej dziaáo siĊ z opuszczoną fortecą? ĩoánierze rosyjscy naciĊli gaáĊzi i máodych drzew w lesie karoliĔskim i sprawnie
zamaskowali duĪy samolot. Przy niecodziennym obiekcie postawili wojskowy posterunek. Po okoáo dwóch tygodniach rosyjskich
Īoánierzy podmieniáa milicja obywatelska. WartĊ peániono do początku czerwca 1945 r. RozpoczĊáo siĊ stopniowe szabrowanie
samolotu. Na wsi panowaáa bieda, a wiĊc wszystko siĊ przydawaáo, samolot byá ogromny - byáo wiĊc co z niego odzyskiwaü.
Najcenniejszą rzeczą byá materiaá ze spadochronów, które pozostawiáa zaáoga. Podobno niejedna elegantka z Osieka nosiáa bluzkĊ
czy sukienkĊ uszytą z tego wáaĞnie nietypowego materiaáu (dopisek od redakcji: materiaáem tym byá czysty jedwab, a wiĊc nie
nietypowy, tylko bardzo cenny materiaá, nawet dziĞ). Z aluminiowych rurek, których setki metrów mieĞciáy siĊ w samolocie robiono cháodnice do produkcji bimbru, ze zbiorników ciĞnieniowych wykonywano wiadra, a gumowe zbiorniki paliwa znajdujące
siĊ na skrzydáach sáuĪyáy do wyrobu zelówek do butów. Resztki benzyny jako cenne paliwo do zapalniczek. Po kilku tygodniach
niewiele zostaáo z dumnej, piĊknej i groĨnej fortecy. Pod koniec lipca 1945 r. przy samolocie pojawiáa siĊ rosyjska ekipa techniczna. Rosjanie zdemontowali ogromne silniki samolotu. Kadáub rozerwano áadunkami wybuchowymi. PozostaáoĞci wywieziono, na
stacjĊ kolejową do KĊt, a stamtąd koleją do OĞwiĊcimia. W czasie wojny to w OĞwiĊcimiu znajdowaáa siĊ najwiĊksza w Polsce
skáadnica lotniczego záomu, który zwoĪono z caáej poáudniowej Polski.
A co siĊ dalej dziaáo z dzielną zaáogą Latającej Fortecy z Osieka, o tym w nastĊpnym odcinku.
Spisaáa R. û.
WiĈniowa
Na początku wrzeĞnia rozstrzygniĊto przetarg na przebudowĊ mostu
na ulicy WiĞniowej. Wykonawcą
zostaáa rma DROG- BUD ze Spytkowic, a caáy koszt przebudowy
bĊdzie kosztowaá 189 443 zá. Przebudowa mostu obejmie poszerzenie
jezdni do 6 metrów, uregulowanie
dna potoku pod mostem i na jego
wlocie i wylocie, montaĪ barierek
mostowych i poáoĪenie na czĊĞci remontowanej nowej nakáadki asfaltobetonowej. Obecny most jest wą-
ski i niebezpieczny, koniecznoĞcią
od wielu lat byáo stosowanie siĊ
do znaku pierwszeĔstwa przejazdu. Dwa samochody osobowe nie
mają moĪliwoĞci jednoczesnego
przejechania obok siebie, a wiĊksze ciĊĪarówki czy kombajn w
ogóle nie miaáy przejazdu. Mam
nadziejĊ, mówi wójt Jerzy Mieszczak, Īe koĔcem listopada uciąĪliwoĞci te nie bĊdą miaáy miejsca.
R.û.
14
KćCIK
Kñcik poetycki
Kazimierz KlĊczar
Pragnienie raju
ChociaĪ stopy ziemi dotykają
dusza w obáokach wĊdruje
myĞli po niebie fruwają
dusza w przestworzach szybuje
Szuka drogi do ziemskiego bycia
której tu znaleĨü nie moĪe
pragnie patrzeü do odkrycia
gdzie znajduje siĊ szczĊĞcia záoĪe
Frunie ku niebu wysoko
by zajrzeü w niebios bramy
by otworzyü je szeroko
zobaczyü nasz kraj kochany
PrzenieĞü go na ziemskie padoáy
by i tu Īyli ludzie szczĊĞliwi
gdzie nie bĊdą ich gnĊbiü Īycia mozoáy
bĊdą uĞmiechniĊci, mili i Īyczliwi
Jan Kramarczyk
JesieĔ
(fragment wiersza)
Szukam sáów, które by piĊkno jesieni
oddawaáy,
i w najpiĊkniejsze, o niej wiersze siĊ
ukáadaáy.
BáądzĊ myĞlami po zaoranych polach,
zagajnikach i ich poĪóákáych liĞciach.
Po lasach, pagórkach, dolinach i piĊknych urwiskach,
nagle coĞ mnie olĞniáo, by zebraü dla
ciebie te piĊknoĞci.
Helena Cieciak
To nic
To nic, Īe odleciaáy bociany,
Īe ranek jest nieudany.
Rafaá Kasperek
Niech nie boli mnie gáowa,
DraĔ
Īe minĊáa Īycia poáowa.
Ty draniu, spójrz w lustro,
Minie jesieĔ i zima,
dlaczego wokóá ciebie tak pusto.
tego nikt nie zatrzyma,
W Īyciu tak wiele widziaáeĞ,
PrzedwioĞnie nowe nastanie,
No wiem,
wiosenne ptasie Ğpiewanie.
musisz tylko-oby, oby,
Na pewno ptaki przylecą,
odezwij siĊ tylko
moje smutki odlecą.
do drugiej poáowy.
To przecieĪ nic,
Ona lepsza,
Īe opadają znów liĞcie.
Prawdziwsza.
Nie szkodzi teĪ,
Ty juĪ ją kiedyĞ znalazáeĞ,
Īe jest jakoĞ mgliĞcie.
lecz dlaczego ją tak tanio sprzedaáeĞ.
JuĪ nie boli mnie gáowa,
Mówią do ciebie „draĔ”, lecz zawsze to sáowo zostaáa mi Īycia poáowa.
z bólem przechodzi
przez krtaĔ.
Tak,
cierpienie to ciĊ poróĪniáo.
Miesiñce
Wrzesieþ
Łacińska nazwa (september), nazwę swą wywodzi od masowo kwitnących
w tym miesiącu wrzosów. W tym miesiącu dojrzewają owoce kasztana, buka, brzozy
i jarzębiny. Jeszcze kilka lat temu można było zobaczyć snujący się dym ognisk nad
polami jako znak rozpoczynających się wykopów ziemniaków. Pieczone w ognisku
ziemniaki, to specjał jedyny w swoim rodzaju. 8 września Matki Boskiej Siewnej,
która błogosławi trudowi rolnika. Wrzesień to czas odlotów ptasich, których klucze
rysują się wysoko na niebie. Miesiąc ten kojarzy się z tragicznym wrześniem 1939r.
kiedy nasz kraj stał się celem napaści dwóch wrogów, niemieckiego i sowieckiego.
Z wrześniem związanych jest bardzo dużo przysłów: Siać po św. Michale (29) to już
trochę niedbale.
PaĒdziernik
Łacińska nazwa( oktober), w gwarze ludowej miesiąc ten nosił nazwę pościernik od – „Bo po ścierni pług rżnąc skibę, rolę czerni”. Rolnicy wróżyli w październiku zimę ze sposobu, w jaki opadały liście. Jeśli brzoza spuściła swe listki
wokół pnia, wnioskowano, że będą wielkie mrozy, bo otula się przed nimi. Od 1978
r. październik ma dla Polaków szczególny wymiar, bowiem 16 października na
rzymską stolicę Świętego Piotra został wyniesiony nasz rodak Karol Wojtyła. W
październiku 1473 r. zmarł św. Jan Kanty profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, słynął z wielkiego miłosierdzia, jego grób znajduje się w kościele św.
Anny w Krakowie.
15
POETYCKI
Bawimy siö razem
1.PERŁÓWKA
a. biżuteria z pereł
b. gatunek kaszy jęczmiennej
c. motyl o kolorowych skrzydłach
2.PROFIT
a. twarz widziana z boku
b. zapowiedź
c. zysk, dochód, korzyść
3.RADARZYSTA
a. sposób zaradzenia czemuś
b. zajmujący się urządzeniami nawigacyjnymi
c. nauka badająca podziemne wody lub
minerały
4. RIPOSTA
a. szybka, dowcipna odpowiedź
b. biały haft o dzierganych ażurowych
motywach
c. potrawa z Włoch z ugotowanego
ryżu
5. SAMARYTANKA
a. kobieta miłosierna, opiekująca się
chorymi
b. taniec towarzyski
c. samiczka ptaka np. zięby
6.TESTATOR
a. zapis testamentowy
b. np. przyrząd do sprawdzania banknotów.
c. osoba sporządzająca testament
7. TYGIEL
a. czasopismo wydawane raz w tygodniu
b. naczynie żaroodporne ze szkła
c. tyczka sporych rozmiarów
8. UNIKAT
a. ruch, manewr, dla uniknięcia czegoś
b. Studiować na uniwerku
c. coś niezmiernie rzadko spotykanego
9. WINIARZ
a. producent win
b. dłużnik np. pieniędzy
c. mężczyzna który obsługuje windę
10. ZGRYWUS
a. wyglądać ładnie, zgrabnie
b. prawidłowy zgryz
c. osoba lubiąca się wygłupiać
ODPOWIEDZI: 1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c,
7b, 8c, 9a, 10c,
Gratulacje
NARKOTYKI
Temat tabu - narkotyki
Do napisania tego artykuáu skáoniáy mnie ostatnie doniesienia o zlikwidowanej przez policjĊ hodowli konopi indyjskiej na
terenie Osieka. Nie bĊdĊ moralizowaü, uwaĪam, Īe od tego są rodzice i opiekunowie, przedstawiĊ tylko kilka sposobów na rozpoznanie. Najpierw odpowiem na pytanie – Co to takiego narkotyk?
KaĪda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dziaáająca na oĞrodkowy ukáad nerwowy, okreĞlana w wykazie
stanowiącym zaáącznik do ustawy z dnia 24 kwietnia1997 r. o przeciwdziaáaniu narkomanii ( Dz. U. z dnia 14 lipca 1997r Nr75
poz.468).
Substancje, których przyjmowanie powoduje po jakimĞ okresie uĪywania uzaleĪnienie zyczne np.: morna, amfetamina, marihuana,
haszysz, wszystkie substancje psychotropowe, stymulanty, depresanty, halucynogenne i antypsychotyki.
Jak rozpoznaü, czy moje dziecko „ BIERZE”?
NajczĊstszymi powodami siĊgania po narkotyki są:
* ciekawoĞü
* presja kolegów
* aspirowanie do dorosáoĞci
* niezadowolenie z siebie i swojego Īycia
* konikty i napiĊcia wewnĊtrzne
* problemy w szkole i w domu
* robienie na przekór dorosáym
* brak atrakcyjnych sposobów spĊdzania wolnego czasu
Na co rodzice lub opiekunowie powinni zwróciü uwagĊ:
Zwróü uwagĊ na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoiü CiĊ wszelkie radykalne zmiany, a zwáaszcza:
* huĞtawka nastrojów
* krótkie rozmowy telefoniczne, prowadzone póásáówkami
* nadmierny apetyt lub jego brak
* áamanie zasad istniejących w domu, bunt, arogancja
* porzucenie dotychczasowych zainteresowaĔ
* káamstwa, wynoszenie cennych rzeczy z domu
* káopoty w szkole w nauce i zachowaniu
* káopoty z koncentracją
* izolowanie siĊ od domowników i dotychczasowych kolegów
* zmiany w porach spania
* zamykanie siĊ w pokoju i niechĊü do rozmów
* nowy styl ubierania
* zamykanie swojego pokoju, czego przedtem nie byáo
* szybkie wychudzenie lub nagáy wzrost wagi
* czĊste wietrzenie pokoju
* przekrwienie oczu
* uĪywanie kadzideáek i odĞwieĪaczy powietrza
* niewyraĨna mowa
* wypowiedzi pozytywne o dobroczynnym wpáywie narkotyków
* sáodkawa woĔ ubraĔ lub oddechu
* zmiana grona przyjacióá, zwáaszcza na starszych od siebie
* Ğlady po ukáuciach
Dzieci w pierwszej fazie uzaleĪnienia starają siĊ maskowaü. Ukrywają narkotyki i ich zaĪywanie. Zdradzają je jednak oczy, one
powiedzą wiele, najczĊĞciej Ĩrenice są bardzo rozszerzone lub bardzo zwĊĪone, pojawia siĊ ázawienie i zaczerwienienie.
Narkotyczne mity
W grupach máodzieĪy krąĪą legendy, Īe miĊkkie narkotyki: (marihuana, haszysz), nie szkodzą, nie są Īadnym zagroĪeniem dla
zdrowia, nie uzaleĪniają, a prawdziwa wiedza i opamiĊtanie najczĊĞciej przychodzą za póĨno. NajczĊĞciej mówi siĊ, Īe marihuana to
„nieszkodliwy narkotyk”. Wprawdzie nikt jeszcze nie umará wypalając papieros z marihuany, ale jest ona najczĊĞciej pierwszym narkotykiem w karierze narkomana. Ponadto, po dáuĪszym czasie palenia upoĞledza koncentracjĊ, pogarsza pamiĊü, powoduje uszkodzenie komórek rozrodczych.
„Amfetamina to teĪ nieszkodliwy narkotyk wedáug legendy ”
Amfetamina, to twardy narkotyk, (prowadzi do silnego uzaleĪnienia) to Ğrodek podnoszący samopoczucie, stymuluje ukáad nerwowy. Tylko na kilka godzin czáowiek staje siĊ inteligentniejszy, bardziej atrakcyjny, ale po paru godzinach przychodzi zmĊczenie i záy
nastrój. JeĞli znów siĊgniesz po kolejną porcjĊ narkotyku, szybko dochodzi do przyzwyczajenia i dawka przestaje dziaáaü, siĊgasz po
jeszcze mocniejsze.
MyĞlisz, Īe jeĪeli wszyscy to robią , to widocznie nie jest to takie záe.
LSD, moĪe dobry ale na chwilĊ i bardzo ryzykowny sposób, co ujawni twoja ĞwiadomoĞü, jak poradzi sobie twoja psychika po skoĔczonym odlocie. A są bezpieczniejsze odloty np: medytacja, treningi twórczoĞci, grupy rozwojowe, uprawianie sportu, malowanie, gra
na instrumencie, itd. WiĊkszoĞü narkomanów uwaĪa, Īe
„ JeĪeli wezmĊ tylko raz to siĊ nic nie stanie”
BàĄD
Zawsze moĪe byü o ten raz za duĪo. W podawanych doĪylnie ten „ pierwszy raz” moĪe skoĔczyü siĊ Ğmiercią po przedawkowaniu
albo zaraĪenie wirusem HIV. JeĪeli spokój uzyskaáeĞ po pierwszym razie, jest duĪe prawdopodobieĔstwo, Īe siĊgniesz po raz kolejny.
PamiĊtaj: tam gdzie narkotyk, tam nie moĪna mówiü o silnej woli.
Odpowiedz sobie:
leczenia, kontaktuj siĊ :
*Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
Czego szukasz w narkotyku?
*Interwencja Toksykologiczna w Sytua32-600OĞwiĊcim pl. ĝw. Maksymiliana
Na to pytanie postaraj siĊ odpowiedzieü
cjach nagáych
MĊczennika 2
sobie sam.
(czynna caáą dobĊ) tel 012/411-99-99
Tel. 033/44-03-70
Dowiesz siĊ wiĊcej i tam znajdziesz
Kraków
poradĊ:
*OczywiĞcie Pogotowie Ratunkowe i
*Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
*OĞrodek Interwencji Kryzysowej
miejscowi lekarze.
34-120 Andrychów
OĞwiĊcim ul. Tysiąclecia ( koĞcióá ĝw.
Nie wstydĨ siĊ, jeĞli masz káopoty z
Ul. Metalowców 10
Maksymiliana)
narkotykami, zawsze masz zapewnioną
Poniedziaáek- piątek tel. 033/844 03 70
peáną dyskrecjĊ.
JeĪeli potrzebujesz kontaktu z lekarzem,
chcesz siĊ dowiedzieü o moĪliwoĞci
R.û
16
ECHA
POWIATU
WieĈci z powiatu, X 2007
Wybory
Przedterminowe wybory parlamentarne „zakáóciáy Īycie” takĪe wielu radnym powiatu. AĪ piĊciu z nich bĊdzie siĊ ubiegaü o
mandat posáa. Przed nimi kampania i nerwowe oczekiwanie na wyniki. Rada powiatu od początku swojego istnienia byáa miejscem rozpoczynania aktywnoĞci samorządowej a takĪe rządowej. Jednym z najbardziej spektakularnych przykáadów jest powoáanie w dniu 24 sierpnia b.r. radnego obecnej kadencji, Grzegorza GoádyniĊ na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia. Jest to duĪe wyróĪnienie i docenienie dziaáalnoĞci Grzegorza Goádyni, który bĊdąc odpowiedzialnym miĊdzy innymi
za sprawy sáuĪby zdrowia, przez osiem lat peániá w naszym powiecie funkcjĊ wicestarosta. Warto teĪ wspomnieü, Īe radnymi powiatu byli w poprzednich kadencjach: posáowie - Beata Szydáo i Janusz Chwierut, obecna burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,
prezydent OĞwiĊcimia Janusz Marszaáek, wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Do rady wybierani byli (choü mandatu nie przyjĊli)
burmistrzowie Cheámka (Andrzej Saternus) i KĊt (Roman Olejarz).
Inwestycje w gminie
Ruszyáy inwestycje na powiatowych drogach w gminie Osiek. Szczególnie moĪe cieszyü fakt juĪ bardzo bliskiej przebudowy
skrzyĪowania ul. Gáównej i ul. Karolina w Osieku na rondo. Powinno to zdecydowanie poprawiü komfort jazdy oraz bezpieczeĔstwo kierowców i pieszych. Do tych ostatnich naleĪą przede wszystkim dzieci i máodzieĪ z przedszkola, szkoáy podstawowej
i gimnazjum oraz ich rodzice i nauczyciele. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe nawet najbardziej nowoczesny i bezpieczny ukáad
komunikacyjny nie zabezpieczy przed brawurą oraz brakiem rozwagi i wyobraĨni. JakĪe czĊsto przez to skrzyĪowanie, gdzie
obowiązuje obecnie ograniczenie prĊdkoĞci do 40 km na godzinĊ mkną niczym Robert Kubica niektórzy motocykliĞci i kierowcy
samochodów.
XIII sesja rady
Ostatnia sesja rady powiatu 19 wrzeĞnia byáa poĞwiĊcona analizie stanu opieki zdrowotnej oraz prezentacji projektu strategii
w powiecie. GoĞciem radnych byá miĊdzy innymi Marek Sowa, czáonek Zarządu Województwa Maáopolskiego. Marek Sowa
przedstawiá ogólne zaáoĪenia podziaáu funduszy unijnych w naszym województwie ze szczególnym uwzglĊdnieniem programów
prozdrowotnych. Odpowiadając na pytania wymieniá takĪe planowane projekty w związku z Euro 2012. Te inwestycje nie obejmą
jednak powiatu oĞwiĊcimskiego i gminy Osiek a skupią siĊ w mieĞcie Krakowie. BĊdą dotyczyü gáównie infrastruktury drogowej
wokóá lotniska oraz portu lotniczego w Balicach. Inną waĪną kwestią omawianą przez radĊ byáo dalsze funkcjonowanie Zakáadu
OpiekuĔczo-Leczniczego w Grojcu. Dyrektor Zakáadu záoĪyá Radzie propozycjĊ przeksztaácenia placówki w spóákĊ pracowniczą,
co wedáug niego, pozwoli na peáne samonansowanie siĊ tej jednostki.
Szczególnym goĞciem ostatniej sesji byá August Kowalczyk, prezes Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu OĞwiĊcim. Kowalczyk,
który jako wiĊzieĔ obozu Auschwitz, uratowany zostaá dziĊki pomocy mieszkaĔców terenu przyobozowego ( przebraá siĊ za
dziewczynĊ), od wielu lat stara siĊ o wybudowanie hospicjum mającego byü swoistym pomnikiem wdziĊcznoĞci dla miejscowej
ludnoĞci za jej postawĊ i pomoc w czasie II wojny Ğwiatowej. Powtarza czĊsto, Īe bardzo chciaáby spáaciü ten swój dáug wdziĊcznoĞci. Podczas tej samej sesji starosta Józef Kaáa zaprezentowaá projekt strategii rozwoju powiatu oĞwiĊcimskiego do roku 2013.
NajwaĪniejsze jej zaáoĪenia przedstawiĊ w nastĊpnym numerze Echa Osieka.
Andrzej Kacorzyk
Zmniejszyäo siö bezrobocie
Jak podają agencje prasowe w ostatnich miesiącach spadáo w Polsce bezrobocie do 12 procent. Nie inaczej jest w powiecie
oĞwiĊcimskim. Bezrobocie spadáo do w porównaniu do roku 2005 z 9316 osób tj. 14,1% do 7734 ,11,3% na koniec grudnia 2006 r.
NajwiĊcej bezrobotnych pozostaje w samym OĞwiĊcimiu, nastĊpnie w gminie KĊty, potem w gminie Brzeszcze, w gminie Osiek
wynosi na koniec czerwca 254 osoby. Z tej ogólnej liczby bezrobotnych na terenie gminy Osiek w wieku od 18 lat do 44, czyli w
szczytowym okresie wieku produkcyjnego, charakteryzującym siĊ najwiĊkszą potencjonalną aktywnoĞcią zawodową pozostaje
bez pracy 190 osób. W starszych grupach wiekowych bezrobocie jest znacznie niĪsze i tak, w grupie wiekowej pomiĊdzy 45 – 54
rokiem Īycia bez pracy jest 50 osób, nastĊpny przedziaá wiekowy to 55-59 lat, bez pracy jest 13 osób i powyĪej 59 lat 1 osoba.
Widaü wyraĨną prawidáowoĞü, Īe im máodszy wiek tym wiĊksze bezrobocie. SpoĞród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych
najwiĊcej bezrobotnych jest z wyksztaáceniem zawodowym bo aĪ 104 osoby, policealnym 54, te które ukoĔczyáy tylko szkoáĊ
podstawową to 56 osoby, Ğrednie ogólnoksztaácące 34 osoby i legitymujących siĊ dyplomem wyĪszej uczelni 6 osób.
Dobrą prognozą dla gminy Osiek jest to, Īe tylko 25 bezrobotnych pozostaje bez pracy krócej niĪ 1 miesiąc. W celu
przeciwdziaáaniu bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w OĞwiĊcimiu realizuje programy aktywizacji bezrobotnych. Do najbardziej popularnych naleĪą staĪe absolwenckie, oraz przygotowanie zawodowe i szkolenia. Z gminy Osiek w takich szkoleniach w
pierwszym póároczu tego roku udziaá wziĊáo 9 osób.
W staĪach - 7 osób, w przygotowaniu zawodowym teĪ 7 osób i w szkoleniach wziĊáo udziaá 9 osób. Kolejną formą aktywizacji
są roboty publiczne oraz prace spoáecznie uĪyteczne. W pierwszym póároczu prace publiczne wykonywaáo 9 osób, a spoáecznie
uĪyteczne 4 osoby. Caákowity koszt tego zadania dla 4 osób zamknąá siĊ kwotą 2.755zá 52gr dla prac spoáecznie uĪytecznych, z
tego 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w OĞwiĊcimiu, gmina Osiek dopáaca 40 procent caáoĞci, dane ( do koĔca wrzeĞnia).
Prace publiczne w gminie Osiek kosztowaáy Urząd Pracy do koĔca czerwca tego roku 11619 zá 03gr a po 30 czerwca 38 741 zá
62 gr dla 9 osób.
Opracowaáa R.û.
17
17
WSPOMNIENIE
DzieĔ Wszystkich ĝwiĊtych i DzieĔ Zaduszny to dwa róĪne ĞwiĊta. Pierwsze obchodzone jest 1 listopada, to uroczystoĞü
tych, którzy jak wyjaĞniają teolodzy – są zbawieni i cieszą siĊ Īyciem wiecznym. Drugie jest dniem modlitw za ludzi zmaráych,
którzy oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem.
Zaduszki
Kiedy w ten dzieĔ palą siĊ smutne, drĪące Ğwiateáka (symbole nieĞmiertelnoĞci duszy), powracamy pamiĊcią do zmaráych, tych z rodziny, sąsiadów,
znajomych. Wspomnienia oĪywają w páomykach listopadowego wieczoru i
toczą wielki milczący dialog z naszymi myĞlami. Ci, o których myĞlimy są
zawsze od nas mądrzejsi o swoją Ğmierü. Zdają siĊ krąĪyü poĞród naszych
postaci tak, jak kiedyĞ krąĪyli niewidzialnie i bezszelestnie wĞród innych ludzi, innych pokoleĔ. Bo Zaduszki zawsze byáy ĞwiĊtem owego przenikania,
czy teĪ wiĊzi dwóch Ğwiatów: Īywego i tego zmaráych. DzieĔ Zaduszny jest
wspomnieniem zmaráych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą
uzyskaü przez modlitwĊ wiernych i KoĞcioáa. Jest to dzieĔ naboĪeĔstw i
modáów w intencji wszystkich zmaráych, a zwáaszcza dusz odbywających
jeszcze pokutĊ czyĞücową. Temu celowi sáuĪą m.in. oary skáadane w koĞcioáach i na cmentarzach na tzw. wypominki za naszych
najbliĪszych zmaráych, by caáy KoĞcióá modliá siĊ za ich zbawienie. W koĞcioáach odczytuje siĊ w tym dniu z ambon lub oátarza
imiona zmaráych wskazanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy ku czci zmaráych. Tego dnia skáadamy na grobach
kwiaty, wieĔce, zapalmy Ğwieczki, znicze i inne ozdoby mające byü symbolem pamiĊci o zmaráych.
Zaduszki dawniej
Nasi przodkowie wierzyli nawet, Īe wówczas ci, którzy odeszli, odwiedzają swoje domy, Īe sáuchają naboĪeĔstw odprawianych w ten dzieĔ. Dawne zwyczaje towarzyszące Ğmierci, a wiĊc i pogrzeby zawieraáy w sobie pewne elementy Ğwiadczące o
wierze, Īe zmarli nie róĪnią siĊ od nas zbytnio. CzymĪe jednak dla czáowieka wierzącego w Sąd Boski, Īycie wieczne i ciaá zmartwychwstanie byáa Ğmierü. Byáa wyprawą w nie caákiem odgadnione i pojmowane, ale przecieĪ wyprawą w Ğwiat wolny, lepszy,
wspanialszy i sprawiedliwszy, wyprawą przygotowaną, oczekiwaną i naturalną. Ludzie dawniej traktowali Ğmierü zwyczajnie,
jak urodziny, zabawy máodoĞci, oĪenek czy staroĞü. W istocie nie widzieli w niej niczego, co naleĪaáoby ukrywaü, zakáamywaü.
PrzytoczĊ kilka modlitw Ğpiewanych przez któregoĞ z bardziej szanowanych gospodarzy podczas konduktu na cmentarz: „NajdroĪszy sąsiedzie coĞ jest umaráy! Teraz ciĊ Īegnamy, w tym tu zgromadzeniu, bo juĪ posedeĞ mizerny cáowiece ku boskiemu przeznaceniu. Teraz i ty zegnas pieknie zone bardzo strapioną i dziatek osieroconych grono. Teraz siĊ zegnas z tymi nasymi domami
i tą drogą, coĞ tyle chadzaá zyjący miĊdzy nami”. Po egzekwiach wyruszano na cmentarz i tam nastĊpowaáy ostatnie ceremonie.
TrumnĊ grzebano przodem na wschód, a wszyscy obecni na cmentarzu rzucali na trumnĊ grudki ziemi. Stypa, którą nazywano
BoĪym obiadem, lub poczĊstunkiem, koĔczyáa ten dzieĔ modlitw, páaczów i markotnych pogadywaĔ. Wedáug rytuaáu koĞcielnego
Zaduszki byáy praktyką benedyktyĔską zaprowadzoną przez Ğw. Odilona na początku XI wieku.
Rozalia ûwiertnia
Wspomnienie
*5 wrzeĞnia minĊáa 10 rocznica Ğmierci báogosáawionej Matki Teresy z Kalkuty- zakonnicy i misjonarki, która poĞwiĊciáa Īycie sáuĪeniu najbiedniejszym
z biednych w tym wschodnioindyjskim
mieĞcie. Matka Teresa zmaráa 5 wrzeĞnia
1997roku w wieku 87 lat.
*8 wrzeĞnia w katedrze w Modenie odbyáy siĊ uroczystoĞci pogrzebowe wielkiego tenora, a zarazem dobroczyĔcy
i niezwykáego czáowieka Luciano Pavarottiego. Niezwykle wzruszającym
momentem ceremonii byáo odtworzenie
nagrania wspólnego wystĊpu Luciano
Pavarottiego i jego ojca Fernando, piekarza i koĞcielnego chórzysty w tej samej
katedrze w Modenie.
*11 wrzeĞnia minĊáa 6 rocznica ataku
za pomocą uprowadzonych samolotów
na Word Trade Center w Nowym Jorku.
ZginĊáy 2752 osoby w tym 5 Polaków.
11 wrzeĞnia zmieniá siĊ caáy Ğwiat, w
tym dniu rozpoczĊáa siĊ wojna z terroryzmem, która trwa do dziĞ.
*17 wrzeĞnia minĊáa 68 rocznica sowieckiej agresji na PolskĊ. Cmentarz wojenny w Katyniu nawiedziáy Rodziny KatyĔskie, które modliáy siĊ nad grobami
swoich najbliĪszych.
100 lat temu w
Osieku
„W roku 1907 dokoĔczono resztĊ robót budowy koĞcioáa, jak posadzkĊ i
inne pomniejsze roboty. Wstawiono dwa
oátarze: duĪy i boczny M. B. RóĪaĔcowej, które wykonaá rzeĨbiarz pan Stanisáaw Jarząbek z KĊt, wszystkie gury w
oátarzach są sprowadzone z Tyrolu, tylko
rzeĨbĊ M.B. RóĪaĔcowej wykonaá rzeĨbiarz ĝleziak naturalista z Milówki.
Gdy budowa zostaáa ukoĔczona, nastą-
18
piáa upragniona i z tĊsknotą oczekiwana
chwila poĞwiĊcenia i wprowadzenia siĊ
do niego, co nastąpiáo 6 paĨdziernika
1907 roku w odpust M. B. RóĪaĔcowej.
Uroczystego aktu poĞwiĊcenia nowego
koĞcioáa i przeprowadzenia w uroczystej
procesyi P. Jezusa ze starego do nowego
koĞcioáa dokonaá Przewielebny Ksiądz
Kanonik KrupiĔski z Krakowa przy licznym udziale duchowieĔstwa i ludnoĞci
miejscowej i z okolicznych wsi. Pierwszą uroczystą sumĊ odprawiá tutejszy rodak Ks. Józef Gros urodzony 1875 roku.
W tymĪe roku sfundowano zegar wieĪowy, rmy MiĊsowicz Krosno kosztem
poáowĊ gmina a poáowĊ ks. proboszcz ze
skáadek.”
Fragment „Kroniki opisu Osieka” opracowanej i odpisanej dla parai i dla gminy Osiek wykonanej przez Jana Niemca
w paĨdzierniku 1947
KRONIKA
POLICYJNA
Kronika policyjna
*W Witkowicach 19 sierpnia 2007r. na ul. Zielonej póá godziny po póánocy doszáo do wypadku drogowego, w którym kierujący
motorowerem marki Simson potrąciá pieszego (nietrzeĨwego) 38-letniego mieszkaĔca Witkowic, a nastĊpnie zbiegá z miejsca
wypadku. Z relacji Ğwiadków wynikaáo, iĪ Simsonem jechaáo dwóch mĊĪczyzn. Na podstawie przeprowadzonych przez PolicjĊ
czynnoĞci ustalono podejrzanych: 26 letniego mieszkaĔca Witkowic i 27- letniego mieszkaĔca Osieka. Obaj byli w stanie nietrzeĨwym-odpowiednio 2,79 i 1,42 promila. MĊĪczyzn zatrzymano i umieszczono w Policyjnych pomieszczeniach dla zatrzymanych. SprawĊ prowadzi KPP w OĞwiĊcimiu.
*Wypadek drogowy w Grojcu. 22 sierpnia 2007r. o godzinie 15:50 w Grojcu na ulicy Beskidzkiej doszáo do wypadku drogowego,
w którym kierujący samochodem marki Fiat Uno 22- letni mieszkaniec PorĊby Wielkiej, jadąc od strony KĊt, na áuku drogi zjechaá
na przeciwlegáy pas i zderzyá siĊ czoáowo z samochodem marki Daewoo Matiz, którym kierowaáa 35- letnia mieszkanka Osieka.
Za samochodem Daewoo jechaá 32- letni motocyklista, mieszkaniec Tresnej, który, aby uniknąü najechania na pojazdy wywróciá
siĊ na jezdniĊ.
W wyniku zderzenia ogólnych obraĪeĔ ciaáa doznali kierujący samochodem marki Fiat Uno, oraz kierująca i pasaĪerka samochodu Daewoo Matiz- pozostali oni na leczeniu szpitalnym. Motocyklista natomiast doznaá niegroĨnych potáuczeĔ, po opatrzeniu
zostaá zwolniony do domu.
*11 wrzeĞnia o godz.14:40 w KĊtach w obecnoĞci i pod nieuwagĊ miaáo nie prawdopodobne niemal zdarzenie. Záodziej przez
otwarte okno kabiny poruszającego siĊ w korku samochodu dokonaá kradzieĪy portfela z zawartoĞcią. àupem zuchwaáego przestĊpcy padá dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, 350 zá, oraz karta bankomatowa. Zdarzenie miaáo miejsce na ulicy
KoĞciuszki, a oarą byá mieszkaniec Osieka.
*12 wrzeĞnia mieszkaniec Osieka (lat 53) w stanie zamroczenia alkoholowego znalazá siĊ w KĊtach na ul. Góry Póánocne, podczas
„ujeĪdĪania roweru”. WalkĊ pijanego rowerzysty (2,91) promila z grawitacją i rowerem dostrzegli policjanci KP KĊty, którzy
zatrzymali zabáąkanego mieszkaĔca Osieka. Widaü z tego, Īe jak siĊ ma 53 lata i jest siĊ mieszkaĔcem Osieka to teĪ moĪna popaĞü- najpierw w stan niewyobraĪalnej gáupoty, a potem w stan kompletnego zamroczenia alkoholowego. Ten smutny stan rzeczy
powoduje, Īe poruszanie siĊ po drogach innych uĪytkowników, musi byü naznaczone szczególną ostroĪnoĞcią, poniewaĪ nieodpowiedzialni drogowi przestĊpcy stale czują siĊ uprawnieni do picia i korzystania z dróg publicznych.
*MoĪe szukaá pieniĊdzy, moĪe nie mógá uzyskaü satysfakcjonującego wyniku na automacie do gier. Zniszczyá ostatecznie drogi
sprzĊt dla zabawy.
13 wrzeĞnia 2007r. o godz. 17:00 w Osieku na ul. Gáównej, policjanci KPP w OĞwiĊcimiu zatrzymali 30 letniego mieszkaĔca
Osieka, który dokonaá zniszczenia automatu do gier. Straty okoáo 20 tys. záotych.
*17 wrzeĞnia 2007r. godz. 11:00 OĞwiĊcim ul. Olszewskiego 30 letni mieszkaniec Osieka zniewaĪyá sáownie oraz uĪywaá gróĨb
bezprawnych wobec funkcjonariuszy StraĪy Miejskiej, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynnoĞci prawnej. StraĪnicy interweniowali wobec mĊĪczyzny w związku z faktem, iĪ spoĪywaá on alkohol w miejscu publicznym.
*21 wrzeĞnia 2007r. okoáo godz. 11:00 w Osieku na ulicy Gáównej Policjanci zatrzymali czterech mĊĪczyzn posiadających przy
sobie Ğrodki odurzające w postaci ĞwieĪo zerwanych grzybków halucynogennych. Jak ustalono mĊĪczyĨni wracali z Grojca, gdzie
na jednej z áąk nazbierali 135 w/w grzybków. WĞród zatrzymanych byá 23 letni mieszkaniec Osieka, oraz 3 mieszkaĔców Bielan
18, 21, 24 letni. Jeszcze tego samego dnia okoáo godz. 13:00 w pobliĪu w/w áąki zatrzymano kolejną osobĊ 17 letniego mieszkaĔca
OĞwiĊcimia, przy którym znaleziono 78 sztuk grzybków halucynogennych.
*30 wrzeĞnia 2007r. godz.01:55 Grojec ul.Beskidzka, kierujący samochodem Fiat Punto 23 letni mieszkaniec Woli, potrąciá dwie
osoby siedzace na krawĊĪniku parkingu przy stacji paliw, a nastĊpnie odjechaá z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzeni to 24- letni
mieszkaniec Osieka, który doznaá záamania nogi, oraz 17- letnia mieszkanka Grojca, która doznaáa potáuczeĔ. Aktualnie KPP w
OĞwiĊcimiu prowadzi czynnoĞci zmierzające do ujĊcia sprawcy potrącenia.
Oprac. M.B
Prace na Górnym
Latem zwróciliĞmy siĊ, informuje
wójt Jerzy Mieszczak o dotacje unijne
do Ministerstwa Edukacji Narodowej i
otrzymaliĞmy kwotĊ 13 307zá. Nie jest
to zadawalająca kwota, ale do tej kwoty gmina doáoĪy 24 476 zá i rozpoczniemy remont starego budynku szkoáy.
Najpierw wymienimy wszystkie okna.
NastĊpnie przystąpimy do wykonania
nowej elewacji na starym budynku szkoáy, áącznie z wykonaniem elewacji na
budowanej sali gimnastycznej. Tak aby
poáączyü nowy budynek szkoáy ze starym i salą gimnastyczną w jedną caáoĞü.
We wrzeĞniu przyszáego roku planujemy
otworzyü przedszkole na Górnym Osie-
ku z dwoma oddziaáami. Obecnie jest problem z przyjĊciem
wszystkich dzieci do przedszkola, (w tym roku zabrakáo miejsca dla 18 dzieci), a tak czĊĞü
dzieci mogáaby byü przyjĊta do
nowo otwartego. W planach jest
teĪ powoáanie Zespoáu Szkolno
– Przedszkolnego Nr 2 na Górnym Osieku . Wtedy zupeánie
znikáyby niedomówienia jeĞli
chodzi o ZerówkĊ, czy naleĪy do
Przedszkola Publicznego nr 1 w
Osieku czy do Szkoáy Podstawowej Nr 2. Planujemy jeszcze otworzyü w starym budynku szkolnym punkt Biblioteki Publicznej. Tym samym powstaáoby maáe Centrum
Kultury na drugim koĔcu wsi.
19
19
ZESPÓâ
SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR
1
W OSIEKU
Echa SP 1 Osiek
JASNA GÓRA
W piątek, 28 wrzeĞnia uczniowie klas
trzecich, którzy w maju pierwszy raz
przyjĊli KomuniĊ ĝwiĊtą, wyjechali z
pielgrzymką dziĊkczynną do CzĊstochowy.
Wyjazd zorganizowali rodzice z siostrami zakonnymi - s. Katarzyną i s.
Ewą, wychowawcami. Duchową opieką
objąá pielgrzymów ksiądz proboszcz Bogusáaw Wądrzyk.
W Sanktuarium Matki BoĪej na Jasnej
Górze uczestniczyli w Mszy ĝwiĊtej,
celebrowanej przez ksiĊdza proboszcza.
Msza byáa odprawiana w Kaplicy Matki
BoĪej Jasnogórskiej, miejscu Eucharystii, modlitwy, sakramentu pojednania i
duchowych przeĪyü, której tajemnicą i
sercem jest Cudowny Wizerunek, obraz
który przedstawia NajĞwiĊtszą MaryjĊ
PannĊ z Dzieciątkiem Jezu. Po mszy na-
stąpiáa ceremonia zasáoniĊcia Cudownego Obrazu srebrną zasáoną.
Zobaczyli zakrystiĊ, której sklepienia
dekorują freski, a Ğciany boczne zdobią obrazy z Īycia pustelników. Waáami
Jasnej Góry przeszli drogĊ krzyĪową,
zatrzymali siĊ przy pomniku wiernego jasnogórskiego Pielgrzyma – Ojca
ĝwiĊtego Jana Pawáa II, by powróciü do
Kaplicy na ceremoniĊ odsáoniĊcia Cudownego Wizerunku Matki BoĪej, pomodliü siĊ, przedstawiając Matce BoĪej
swe intencje.
Ojciec ĝwiĊty Jan Paweá II wielokrotnie przybywaá z pielgrzymką jako
student, ksiądz, duszpasterz máodzieĪy
akademickiej, biskup. PapieĪ - Polak
Jan Paweá II
przybyá do Maryjnego
Sanktuarium 4 czerwca 1979 roku. W
Akcie Zawierzenia oddaá Jasnogórskiej
Matce KoĞcióá Powszechny „Matko! Jestem caáy Twój i wszystko, co moje, jest
Twoim”. Oarowaá záotą róĪĊ papieską,
która jest w Oátarzu Matki BoĪej. Wracaá do CzĊstochowskiej Pani zawsze,
gdy przybywaá do Ojczyzny.
Mali pielgrzymi z opiekunami zwiedzali skarbiec, gdzie gromadzone są
dary, zwane wotami, eksponaty o wielkiej wartoĞci artystycznej lub o walorach
pamiątkowych, uczuciowych, kaĪdy zawiera cząstkĊ ludzkiego Īycia – cierpienia, radoĞci, doznanych áask.
Byli w muzeum, arsenale, na wieĪy …
CzĊstochowa poĪegnaáa nas deszczem.
ĝlubowanie klas pierwszych
10 paĨdziernika odbyáa siĊ waĪna i podniosáa uroczystoĞü : Ğlubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów naszej
szkoáy. W obecnoĞci pani dyrektor, wychowawców, rodziców
i starszych kolegów
uczniowie
prezentowali inscenizacje,
Ğpiewali
piosenki.
Tego dnia uczennice
ze starszych klas zamieniáy siĊ we wróĪki
i goĞciáy pierwszaków
w swoich królestwach.
Dzieci zostaáy poddane czterem próbom.
Z wielkim zaangaĪowaniem przystąpiáy
do pracy. ĝwietnie
wykonaáy zadania i w
nagrodĊ otrzymaáy od
wróĪek rozumy.
Po programie artystycznym nastąpiáo
uroczyste Ğlubowanie, a nastĊpnie kaĪ-
20
de dziecko zostaáo pasowane na ucznia
wielkim oáówkiem oraz otrzymaáo pamiątkowy akt Ğlubowania. Uczniowie z
godnoĞcią przyjĊli dokument i zapewnili, iĪ sprostają przyrzeczeniom, które
uroczyĞcie záoĪyli.
Na zakoĔczenie odbyá siĊ sáodki poczĊstunek, a pierwszaki otrzymaáy od
swoich rodziców „roĪki obtoĞci”. Dla
wszystkich byáy to niezapomniane chwile radoĞci i wzruszenia.
ĩyczymy pierwszakom samych
sukcesów!!!
AHAK
5 lat DH „Drogowskaz”
28 wrzeĞnia zostaáam zaproszona na
harcerską zbiórkĊ z okazji 5 rocznicy
powstania 20 druĪyny harcerskiej „Drogowskaz”.
Dwa lata temu harcerze spotykali siĊ
w szkole, potem w sali obok OSP, ale
zostali z powrotem zaproszeni do szkoáy.
Spotykaü bĊdą siĊ w czwartki o godzinie
18.00 w sali nr 27.
Ostatnia zbiórka byáa wyjątkowo
uroczysta z tortem w roli gáównej, na
którym dumnie tkwiáo 5 Ğwieczek. Byá
harcerski krąg, ognisko, zabawy, piosenki i oczywiĞcie wspomnienia. Te ostatnie dotyczyáy zlotu skautów w Anglii
w sierpniu tego roku, skąd otrzymaáam
zresztą kartkĊ z pozdrowieniami. 100 lat
temu Robert Baden – Powell powoáaá do
Īycia ruch skautowy. W zlocie uczestniczyli harcerze ze 155 krajów. Byá tam
takĪe nasz druĪynowy Piotr
i kilka innych osób z hufca „OĞwiĊcim”.
Na piątkowym spotkaniu nie zabrakáo
teĪ wspomnieĔ i zdjĊü z 5 lat dziaáalnoĞci druĪyny w Osieku. TrochĊ szkoda,
Īe ruch ten nie jest powszechniejszy, ale
mam nadziejĊ, Īe na zbiórki do szkoáy
przychodziü bĊdzie coraz wiĊcej harcerzy. Nowelizacja Ustawy o systemie
oĞwiaty dodaáa dyrektorowi zadanie
stwarzania w szkole warunków do dziaáania wolontariuszy stowarzyszeĔ, a w
szczególnoĞci organizacji harcerskich.
Od ubiegáego roku harcerze mają w naszej szkole swoją gazetkĊ. MyĞlĊ, Īe bĊdzie ona peána ogáoszeĔ, a harcerze bĊdą
braü udziaá w Īyciu szkoáy.
Czuwaj!
Krystyna
Czerny
Dyrektor Zespoáu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Osieku
ZESPÓâ
SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR
1
W OSIEKU
Gimnazjum Rajd klas I
W dniach 10 i 11 wrzeĞnia w ramach realizacji projektu Super Szkoáa odbyá siĊ wyjazd integracyjny uczniów klas I –ych
gimnazjum do Szczyrku.
O swoich wraĪeniach opowiedzieli uczniowie z klasy I c.
W Szczyrku spĊdziliĞmy 2 wspaniaáe, zabawne i ciekawe dni. MieliĞmy okazjĊ bliĪej siĊ poznaü, nawiązaü nowe przyjaĨnie.
Najbardziej cenne byáy dla mnie warsztaty integracyjne oraz warsztaty na temat metod skutecznego uczenia siĊ. Ze Szczyrku wyjechaáam z uĞmiechem na twarzy. Taka forma nauki i wypoczynku przypadáa do gustu wszystkim uczestnikom rajdu. Tego typu
wyjazdy powinny byü czĊĞciej organizowane.
Wyjazd do Szczyrku bardzo mi siĊ podobaá. Poznaáem nowych kolegów i
nowe koleĪanki. Wiele emocji dostarczyá mi wyjazd kolejką na SzyndzielniĊ. Chciaábym za rok równieĪ wyjechaü z moją klasą w góry.
Wycieczka byáa fantastyczna; duĪo przyjemnych zabaw, ciekawa trasa
górskiej wĊdrówki, piĊkne widoki, wieczorna dyskoteka – to wszystko
sprawiáo, Īe nie mieliĞmy czasu siĊ nudziü.
Bardzo mile wspominam wycieczkĊ integracyjną, a w szczególnoĞci pokonywanie górskiej trasy na Klimczok. Choü bolaáy nas nogi, trud wyprawy nie poszedá na marne.
Widok ze szczytu byá zniewalający.
Ten wyjazd byá Ğwietną formą wypoczynku. DziĊkujemy Dyrekcji Szkoáy
i wychowawcom za jego zorganizowanie i wspólnie spĊdzony czas.
Spotkanie z przewodnikiem
tatrzaĔskim
w dniach 24-25.10.2007. 45 osobowa grupa uczniów wyjechaáa na zajĊcia edukacyjne w Tatry. Na szlakach turystycznych rozwiązują zadania z róĪnych dziedzin.
Warsztaty
Rozpoczeáy siĊ juĪ warsztaty z jĊzyka angielskiego. 48 uczniów
w czterech grupach uczą siĊ jĊzyka angielskiego metodą Callana.
ZajĊcia prowadzą native-spakers z Centrum Nauczania JĊzyka Angielskiego Lingua.
Mamo, tato, czy wiesz…..
Wychowanie przedszkolne wspomaga rozwój i wczesną edukacjĊ dzieci od trzeciego roku Īycia do rozpoczĊcia nauki w
klasie pierwszej szeĞcioletniej szkoáy podstawowej. Okres przedszkolny ma ogromny wpáyw na uksztaátowanie siĊ ludzkiej osobowoĞci. Dzieci w tym wieku charakteryzuje naturalna aktywnoĞü, ciekawoĞü i cháonnoĞü umysáu, skáonnoĞü do naĞladownictwa,
áatwoĞü przyswajania umiejĊtnoĞci praktycznych i wiedzy oraz wraĪliwoĞü emocjonalna.
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje i odkrywa otaczający je Ğwiat w sposób naturalny, w toku róĪnorodnych sytuacji
Īyciowych. Szuka odpowiedzi na pytania wypáywające z jego spontanicznej ciekawoĞci, szuka sensu tego, co siĊ wokóá niego
dzieje. Jest aktywne, ciekawe, chĊtne do rozwiązywania problemów.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjaáem i moĪliwoĞciami rozwojowymi w relacjach ze Ğrodowiskiem spoáeczno- kulturowym i przyrodniczym.
Od 1 wrzeĞnia 2007 r. Przedszkole Publiczne funkcjonuje jako Zespóá Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Osieku. Jest to
placówka 6- oddziaáowa licząca na dzieĔ dzisiejszy 150 dzieci, 12 nauczycieli oraz 10 pracowników obsáugi, w tym 6 osób to
pracownicy kuchni. Kuchnia wydaje równieĪ obiady dla szkoáy i podopiecznych Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej.
Wychowanie i nauczanie w przedszkolu realizowane jest w oparciu o „ABC Program Wychowania Przedszkolnego XXI
wieku”, zatwierdzony przez MEN, program prolaktyczny, wychowawczy oraz adaptacyjny i roczny plan pracy wychowawczodydaktycznej.
ZajĊcia podstawowe uzupeánione są zajĊciami dodatkowymi z rytmiki, jĊzyka angielskiego oraz religii.
Dzienna stawka Īywieniowa wynosi:
3,60 za 3 posiáki, 2,90 za-2 posiáki
Opáata za Ğwiadczenia udzielane przez przedszkole z tytuáu ponoszonych kosztów przygotowania posiáków wynosi:
Od dziecka korzystającego z 3 posiáków- 60 zá miesiĊcznie
Od dziecka korzystającego z 2 posiáków- 50,40 zá miesiĊcznie.
Ze wzglĊdu na duĪą iloĞü dzieci, w bieĪącym roku szkolnym 2007/2008 wnioski o przyjĊcie dziecka do przedszkola rozpatrywaáa
komisja w oparciu o regulamin rekrutacyjny. Z braku miejsc w tym roku do przedszkola nie zostaáo przyjĊtych osiemnaĞcioro
dzieci.
21
ECHA SP 2
Wycieczka do Czöstochowy i Gidli.
26.09.07 r. klasa IV z rodzicami i opiekunami pojechaáa na wycieczkĊ do CzĊstochowy i Gidli. Przebieg wycieczki opisaáy uczennice klasy IV Dominika Mydlarz i
Justyna KuĨma.
Najpierw zwiedziliĞmy Jasną GórĊ(skarbiec i zbrojowniĊ), nastĊpnie udaliĞmy
siĊ na mszĊ do klasztoru . Po niej w skupieniu oglądaliĞmy zasáoniĊcie obrazu Matki BoĪej. NastĊpnie odprawiliĞmy DrogĊ KrzyĪową wokóá klasztoru. Po niej razem z
ksiĊdzem Stanisáawem wyszliĞmy na wieĪĊ, która miaáa ponad 284 schody. Z jej szczytu rozpoĞcieraá siĊ piĊkny widok na CzĊstochowĊ. PóĨniej ruszyliĞmy do Gidli, gdzie
zwiedziliĞmy Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej prowadzone przez ojców dominikanów. Zakonnik opowiedziaá nam historiĊ gurki Matki BoĪej Gidelskiej, która jest
najmniejszą ukoronowaną gurką, ma okoáo 9cm. Pewien rolnik wyoraá ją z ziemi, a wróciwszy do domu, ukryá ją w skrzyni.
Pewnego dnia caáa jego rodzina straciáa wzrok. Opiekowaáa siĊ nimi gospodyni, która odnalazáa gurkĊ w skrzyni. NastĊpnie
przepáukaáa ją w wodzie i umyáa tą wodą oczy caáej rodzinie. Nagle wszyscy odzyskali wzrok. W podziĊce za uzdrowienie ufundowaá on przydroĪną kapliczkĊ, a nastĊpnie wybudowano tam klasztor. Od tej chwili rzesze wiernych modlą siĊ do Matki BoĪej
Gidelskiej o uzdrowienie duszy i ciaáa. Po zwiedzeniu sanktuarium wyruszyliĞmy w drogĊ powrotną do domu.
MiĈ Ratownik
SP nr 2 ponownie przystąpiáa do spoáeczno-edukacyjnej akcji adresowanej dla uczniów klas I – III MiĞ Ratownik. Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków z
udziaáem najmáodszych. 26.09. uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie „ĩabi król”. Na zakoĔczenie
spektaklu otrzymali maskotki Misia Ratownika. Kampania
potrwa do stycznia 2008 r.
Poznajemy twórczoĈè
Juliana Faäata
Klub Plastyka w Studiu Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Biaäej i Faäatówce w Bystrej
Najpierw uczniowie z Klubu Plastyka zwiedzili FaáatówkĊ w Bystrej. Tam spĊdziá wiĊkszoĞü Īycia i zmará Julian Faáat. Szczególną uwagĊ zwrócili na páótna przedstawiające krajobrazy Osieka oraz prace o tematyce myĞliwskiej. NastĊpnie wszyscy
udali siĊ do ogrodu, gdzie dziĊki ĪyczliwoĞci muzeum urządzono plener malarski.
Uczniowie rysowali ten zakątek, posáugując siĊ farbami do malowania palcami. Ta
technika spodobaáa siĊ wszystkim. Peáni nowych wraĪeĔ udali siĊ do Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Biaáej. Po pracowni oprowadziá ich pan Mieczysáaw WoĨniak. Dzieci poznaáy historiĊ lmu rysunkowego, techniki jego tworzenia, pracĊ plastyków, malarzy, itp. Oglądali równieĪ lmy rysunkowe i otrzymali w prezencie plik
ilustracji i wzorów do rysowania. Przy pomocy graków uczyli
siĊ, jak na folii powstaje ruch. Mamy nadziejĊ, Īe szkice do
krótkiego lmu animowanego powstaną w naszej szkole na zajĊciach plastycznych.
Wycieczka i materiaáy plastyczne byáy nansowane przez projekt „Super Szkoáa”.
Nowa Szkolna
Rada Uczniowska
19.09. odbyáy siĊ wybory SRU. Przewodniczącą szkoáy zostaáa Karolina Mydlarz z VI a, zastĊpcą Klaudia Kasprowska z VI b. Skáad SRU uzupeánili przewodniczący klas
IV – VI: Gabriela Matlak z IV, Patrycja Szyszka z V, Klaudia
Siwiec z VI a i Barbara Tobiczyk z VI b. Opiekunem SRU
wybrano p. MagdalenĊ Kramarczyk.
MK
22
Jeszcze przez wakacje czáonkowie
Klubu Plastyka udali siĊ nad stawy pana
Jurasza na plener malarski.
Na miejscu pani Ewa Kozieá przybliĪyáa máodym malarzom postaü sáynnego akwarelisty Juliana Faáata, który
przyjechaá do Osieka i zainspirowany
krajobrazami zacząá je malowaü. NastĊpnie uczniowie sami zmierzyli siĊ
z techniką akwareli i wykonali piĊkne
prace plastyczne, przedstawiające staw
pana Jurasza. JuĪ niedáugo te krajobrazy
bĊdą zdobiáy Ğciany naszej szkoáy.
ECHA GâČBOWIC
SUPER SZKOãA jest wesoäa!
Rok szkolny zacząá siĊ dla nas wczeĞniej niĪ zwykle, bo juĪ w sierpniu znaczna czĊĞü dzieci uczestniczyáa w zajĊciach kóá zainteresowaĔ w ramach Super
Szkoáy. Niewątpliwie dziĊki realizacji
tego projektu jest to rok wyjątkowy dla
gáĊbowickich uczniów. W caáej historii
szkoáy nie mieli tylu darmowych atrakcji, tylu moĪliwoĞci uczestniczenia w
róĪnorodnych wyjazdach edukacyjnych
(wycieczkach, lekcjach muzealnych,
warsztatach teatralnych), zajĊciach pozalekcyjnych, cotygodniowych wyjazdach
na basen, itp. Do koĔca marca 2008 r.
(wtedy koĔczy siĊ okres realizacji tego
projektu) jeszcze wiele siĊ zdarzy, a na
razie chcemy podzieliü siĊ wraĪeniami z
pierwszego miesiąca pobytu w szkole.
Od 12 do 14 wrzeĞnia klasy starsze (IV-VI) uczestniczyáy w wyjeĨdzie
edukacyjnym „Szlakiem pierwszych
Piastów”, który jest czĊĞcią realizowanego projektu „Jak rodziáa siĊ Polska?”.
W czasie wycieczki, uczniowie podzieleni na trzy grupy: przyrodników, huma-
nistów i plastyków, skrzĊtnie notowali,
szkicowali, fotografowali i gromadzili
materiaáy na temat oglądanych miejsc.
Wyniki prac uczniów i wspomnienia z
tej wycieczki zostaną zaprezentowane
na forum szkoáy w
listopadzie, w Dniu
kultury regionalnej.
Na tĊ uroczystoĞü
juĪ dziĞ zapraszamy wszystkich Rodziców.
W czasie tej niezwykáej wycieczki
uczniowie poznali
krajobraz Wielkopolski oraz Pojezierza Kujawsko
– Pomorskiego i
zwiedzili: Biskupin
(Muzeum i osada
prasáowiaĔska),
KruszwicĊ (Mysia
WieĪa, romaĔska
kolegiata Ğw. Piotra i
Pawáa, rejs statkiem
po jeziorze Gopáo,
wykopaliska archeologiczne), Ostrów
Lednicki (pomost,
pozostaáoĞci
po
grodzie Mieszka I,
ruiny Ğwiątyni wybudowanej przez
Bolesáawa Chrobrego, rekonstrukcja
chaty z podgrodzia,
spotkanie z archeologami), Gniezno (Katedra gnieĨnieĔska
ze sáynnymi drzwiami, przedstawiającymi Īycie i mĊczeĔską Ğmierü Ğw. Wojciecha, grób Dobrawy), park dinozaurów
i Muzeum geologiczne w Rogowie. W
Biskupinie, w czasie lekcji muzealnych,
dzieci nauczyáy siĊ wyrabiaü ozdoby
prasáowiaĔskie z drutu i modeliny, a w
Muzeum GnieĨnieĔskim uczestniczyáy
w prezentacji multimedialnej, áączącej
lm z oglądaniem eksponatów - skarbów
dynastii Piastów.
Uczniowie klas máodszych takĪe
uczestniczyli juĪ w wyjazdach edukacyjnych.
17. wrzeĞnia klasa II wziĊáa udziaá w
wycieczce do Wygieázowa, organizowanej w ramach realizacji programu
Super Szkoáa. NajwaĪniejszym punktem
wyprawy byáo uczestnictwo w lekcji
23
muzealnej pt. ,,Od ziarna do chleba”.
Uczniowie, podczas zajĊü prowadzonych przez pracownika skansenu, mieli
okazjĊ dowiedzieü siĊ, jak dáugi i trudny byá tradycyjny proces wypieku pieczywa. WáasnorĊcznie máócili zboĪe,
oddzielali ziarno od plew, mielili je na
mąkĊ. Poznali narzĊdzia uĪywane kiedyĞ przez rolników. Przekonali siĊ, ile
wysiáku trzeba wáoĪyü w róĪne prace,
prowadzące do powstania tego podstawowego produktu, dziĊki czemu nabrali
wiĊkszego szacunku do chleba. W czasie
wycieczki uczniowie mieli teĪ okazjĊ
zwiedziü skansen i dawny dwór w Wygieázowie.
19. 09. b. r. klasa III uczestniczyáa w
lekcji warsztatowej pt. „Na szkle malowane”. Najpierw uczniowie wysáuchali opowieĞci o technikach malarskich
starych obrazów ludowych. NastĊpnie
zobaczyli sposób wykonania obrazu
malowanego na podáoĪu szklanym. W
programie lekcji odbyáa siĊ praktyczna
nauka malowania na szkle pod kierunkiem plastyka. Uczniowie zwiedzili zabytkowe obiekty drewniane wzbogacone
o maáą architekturĊ - kapliczki, studnie,
pasieki, które zostaáy rozmieszczone w
sektorze: maáomiasteczkowym, wiejskim, sakralnym oraz dworskim.
Wizyta w Teatrze Lalki , Maski i Aktora
GROTESKA w Krakowie.
Klasy I, II i III uczestniczyáy w
dniu 26. 09. w niezwykáej wycieczce do
teatru.
Uczniowie zwiedzili kulisy teatru.
Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadaáa
dzieciom o pracy ludzi związanych z
teatrem lalek. NastĊpnie pokazaáa róĪne
rodzaje
lalek, sposoby poruszania nimi oraz
scenograe.. Po godzinnym zwiedzaniu
udaáy siĊ na
przedstawienie pt. „Lato Muminków
czyli WIELKI TEATR”. Kolejnym etapem wizyty
w tym magicznym miejscu byáy warsztaty teatralne, które prowadziá aktor
grający w tym
spektaklu. Dzieci üwiczyáy prawidáową wymowĊ, recytacjĊ. Mogáy dotknąü
lalek,
spróbowaü zagraü nimi. Byáo to niezapomniane wydarzenie, do którego czĊsto wracamy.
E.S.B.H
SPORT
Piäka noĔna – juniorzy
W przeciwieĔstwie do druĪyny seniorów druĪyny juniorów starszych oraz máodszych grają bardzo dobrze. Juniorzy starsi są
w Ğcisáej czoáówce w Wadowickiej I lidze Maáopolska Zachodnia. Niewiele ustĊpują juniorzy máodsi. Z tego powodu naleĪy siĊ
cieszyü, poniewaĪ máodzieĪ jest naszą przyszáoĞcią. NaleĪy podkreĞliü, Īe rozpoczĊli równieĪ treningi najmáodsi adepci piáki noĪnej czyli „Īaki”. ChĊtnej máodzieĪy jest bardzo wiele, a opiekun Wáadysáaw Jaromin ma wiele pracy. Z tego powodu
szatnia LKS pĊka w szwach, czyli nie moĪe pomieĞciü wszystkich chĊtnych przyszáych adeptów piáki noĪnej. Mamy nadziejĊ, Īe z chwilą oddania do uĪytku boiska
piákarskiego przy szkole nr 1 i przychylnoĞci p. Dyrektor Zespoáu Szkóá udostĊpni
najmáodszej máodzieĪy boisko piákarzom „Īakom”.
Problem organizacyjny z boiskami czy treningami bĊdzie rozwiązany dopiero z
chwilą oddania nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego (obok lasu KaroliĔskiego). Patrząc na dziaáania p. Wójta Jerzego Mieszczaka wizja nowego obiektu sportowego jest bardzo realna. Pierwszy krok zrobiáa Rada Gminy, która na ostatniej
sesji zatwierdziáa Ğrodki pieniĊĪne na plan obiektu. Wreszcie po tylu latach mamy szansĊ doczekaü siĊ obiektu sportowego z
prawdziwego zdarzenia.
Trzymamy kciuki za p. Wójtem, Radą Sportu, Zarządem LKS, aby marzenia o nowym obiekcie sportowym staáy siĊ faktem.
Piäka noĔna –seniorzy
DruĪyna piákarska seniorów klasy „A” w sezonie jesiennym rozpoczĊáa ze zmiennym szczĊĞciem. Po remisie 2 : 2 z beniaminkiem LKS Bulowice druĪyna Osieka wygraáa ze Soáą OĞwiĊcim 2 : 0 oraz bardzo cenne zwyciĊstwo na wyjeĨdzie z Polanką
2 : 1. Po tych obiecujących zwyciĊstwach nastąpiáy dwie niespodziewane poraĪki z Zaborzem u siebie i na wyjeĨdzie w Piotrowicach w obu meczach po 0 : 1. NastĊpnie przyszáy znowu dwa zwyciĊstwa z Rajskiem 2 : 1 i w Przecieszynie
1 : 0 . Z kolei w zalegáym meczu, który rozegrany zostaá w ĞrodĊ w niepeánym skáadzie z powodu pracy niektórych zawodników
na popoáudniowej zmianie przegraliĞmy 0 : 4. Po tej poraĪce druĪyna zrehabilitowaáa siĊ wygrywając w ostatnią niedzielĊ na
wáasnym boisku z druĪyną LKS Wáosienica aĪ 6 : 1.
Oceniając dotychczasową grĊ druĪyny Osieka naleĪy oceniü umiarkowanie, bo mecze z Zaborzem i Piotrowicami byáy bardzo
sáabymi meczami w wykonaniu druĪyny Osieka nie oceniając meczu w Zatorze. Ze zwyciĊskich meczy najwyĪej naleĪy oceniü
zwyciĊstwo w Polance na jej terenie.Reasumując druĪyna gra Ğrednio tzn. nierówno, przyczyn moĪna szukaü wszĊdzie, ale na
ocenĊ trzeba poczekaü do koĔca rundy jesiennej.
Oczekujemy od druĪyny wiĊcej zaangaĪowania, czyli treningów i woli zwyciĊstwa.
OĈwiöcimska Klasa „A”
Turniej piäkarski
wygranych
i jednym remisie odpadli
w eliminacjach. Caáy
turniej byá wzorowo
zorganizowany, a zwyciĊzcy oraz wszystkie
druĪyny
otrzymaáy
nagrody i upominki.
NaleĪy podkreĞliü, Īe
najlepszym bramkarzem turnieju zostaá
uznany bramkarz LKS
Na stadionie K.S. Brzeszcze odbyá siĊ
turniej piákarski organizowany przez
„Fan” Klub „Wisáy” Kraków przy Klubie Sportowym „Górnika” Brzeszcze
oraz Związki Zawodowe „SolidarnoĞü”
KWW Brzeszcze. W turnieju startowaáo
17 druĪyn z powiatu OĞwiĊcimskiego w
kategorii juniorów máodszych oraz Īaków druĪyny Osieka. Ogólnie wypadáy
bardzo dobrze. Juniorzy máodsi dotarli do póánaáu, gdzie przegrali rzutami
karnymi 5 : 6 z Rajskiem, a debiutujący
w tak duĪym turnieju „ĩaki” po dwóch
Brzezina Osieka- Michaá Majda.
1. Unia
2. Chełmek
3. Skidziń
4. Zabrzanka
5. Zatorzanka
6. Brzezina
7. Soła
8. Strumień
9. Piotrowice
10. Bulowice
11. Jawiszowice
12. Rajsko
13. Przecieszyn
14. Sygnał
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
23
19
18
17
16
16
16
14
11
10
8
7
2
0
28 : 5
23 : 6
19 : 8
14 : 10
20 : 12
16 : 11
16 : 18
21 : 17
12 : 13
12 : 20
8 : 17
14 : 21
6 : 19
5 : 37
Stanisáaw Kusak
Gabinet Stomatologiczny
Grzegorz Kocjan
Lekarz Stomatologii Ogólnej
(Budynek OĞrodka Zdrowia)
Tel. (033) 8 458 239
Tel. kom. 0 600 076 673
Wykonuje usáugi w zakresie:
• korony i mosty porcelanowe
• protezy nylonowe bez klamer
• prolaktyka: lakowanie, lakierowanie zĊbów
• implantologia
Umowa z NFZ
Gabinet czynny: Pon., Wt., Czw., Piątek
godz. 8.00 – 12.30
ĝroda
godz. 13.00 – 18.00
24
LKS BRZEZINA
Siatkówka LKS Brzezina, podsumowanie sezonu 2006-2007.
IV Liga Maáopolska zostaáa podzielona na dwie grupy ( maáopolska zachodnia i wschodnia). LKS OSIEK zająá
miejsce premiowane z awansem do rozgrywek o wejĞcie do III ligi naáu wojewódzkiego.
W nale wojewódzkim napotkaliĞmy juĪ bardzo mocnych rywali K.S. Bochnia, K.S. Nowy Sącz, K.S. Ryglice (
spadkowicz), U.K.S. Krzeszowice i KĊczanin. W tym gronie znaleĨliĞmy siĊ na 6 miejscu. DruĪyna graáa w skáadzie: Jarzyna Arkadiusz, Noworyta Bogdan, Noworyta Marcin, Parysz Michaá, Makuch Konrad, KwaĞniak Wacáaw,
Noga Mateusz, RadwaĔski Adrian, RomaĔski Michaá i Hruby Piotr.
Wzorem lat ubiegáych,takĪe i w tym roku podzielono IV ligĊ na dwie grupy
( maáopolska zachodnia i wschodnia).
JesteĞmy w grupie maáopolska zachodnia wraz z druĪynami:
1.Gala Trzebinia 2. Janina LibiąĪ 3.Maraton Krzeszowice 4.Wawel Ib Kraków 5.Lider Andrychów 6.MKS Andrychów 7.Siemaszka Piekary 8.Skawa Wadowice 9.LKS Brzezina Osiek
W sezonie 2007-2008 zespóá zasiliáa máodzieĪ, która z powodzeniem uzupeáni skáad podstawowy. Są to àysek Marcin, Pyza àukasz, WiĞniewski Remigiusz Ortman Szymon i Mitoraj Radosáaw. Osiecką druĪynĊ do sezonu przygotowuje trener Stanisáaw Gliwa. Mecze, w których jesteĞmy gospodarzami rozgrywamy w hali gimnazjum w soboty w
godzinach wieczornych.
Terminarz rundy I:
29.09 07 LKS Brzezina Osiek - Gala Trzebinia
06.10.07 Janina LibiąĪ - LKS Brzezina Osiek
13.10.07 LKS Brzezina Osiek - Lider Andrychów
20.10.07 Maraton Krzeszowice - LKS Brzezina Osiek
27.10.07 LKS Brzezina Osiek – MKS Andrychów
10.11.07 Siemaszka Piekary – LKS Brzezina Osiek
17.11.07 LKS Brzezina – Skawa Wadowice
24.11.07 Wawel Ib Kraków – LKS Brzezina Osiek
Terminarz II rundy
08.12.07 Gala Trzebinia – LKS Brzezina Osiek
15.12.07 LKS Brzezina – Janina LibiąĪ
05.01.08 Lider Andrychów – LKS Brzezina Osiek
12.01.08 LKS Brzezina Osiek – Maraton Krzeszowice
19.01.08 MKS Andrychów – LKS Brzezina Osiek
26.01.08 LKS Brzezina Osiek – Siemaszka Piekary
02.02.08 Skawa Wadowice – LKS Brzezina Osiek
09.02.08 LKS Brzezina Osiek – Wawel Ib Kraków
W koĔcowej tabeli miejsca od I do III premiują do rozgrywek „ Finaá wojewódzki”.
W imieniu zawodników gorąco zapraszam na sportowy doping.
Opiekun druĪyny Jerzy KwaĞniak
OĞrodek SzkoleniaKierowców
Mucha Tadeusz 32-608 Osiek, ul. Zabrzezinie 11
Zaprasza na kurs prawa jazdy kat. A i B
wykáady i plac manewrowy przy ul. Karolina 5
naleĪnoĞü páatna w ratach
badania lekarskie – nieodpáatnie
materiaáy do nauki – nieodpáatnie
egzamin w Tychach lub Bielsku-Biaáej
uczniowie zniĪka.
Telefon 0 609 522 972
Przysáowia
WrzesieĔ
*ĝwiĊta Regina (7) mgáy rozpina. *ĝwiĊty Michaá (29) kopy do stodóá powpychaá. *Gdy noc jasna na Michaáa to nastąpi zima
trwaáa.*Gdy we wrzeĞniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. *Gdy we wrzeĞniu táuste ptaki, zimą mróz nie byle jaki.
PaĨdziernik
*Po ĞwiĊtej Jadwidze (16) są dojrzaáe grzyby i rydze. *Gdy ĞwiĊty Marek (22) z mrozem przybywa, babie lato krótko bywa.
*Gdy paĨdziernik suchy, zima peána pluchy.*Miesiąc paĨdziernik, marca obraz wierny.
25
KRONIKA
Witamy wĈród nas
SierpieĔ
Bogacz Klaudia
Matyjasik Amelia
Mrozik Krystian Noe
Na Ğlubnym kobiercu
Osiek
GáĊbowice
Osiek
WrzesieĔ
Matonóg Patryk Marcin
Wasztyl Szymon àukasz
Szumera Mateusz
Mazgaj Kinga Maria
Kraska Dominik
Janowska Kinga
Sobecka Anna
Osiek
Osiek
Osiek
GáĊbowice
Osiek
Osiek
Osiek
SierpieĔ
Luranc Rafaá, Osiek i Lisowska BoĪena, Bielsko-Biaáa
Luranc Tomasz, Osiek i Adamus Maágorzata, Bulowice
Páonka Przemysáaw, Osiek i BernaĞ Patrycja, Osiek
Ciaputa Piotr, OĞwiĊcim i Opaszowska Greta, Osiek
Adamus Andrzej, Osiek i Strycharz Agnieszka, Roczyny
Górowicz Euzebiusz, Osiek i GardaĞ Kinga, ĩywiec
Ryszka Jakub, OĞwiĊcim i Mitoraj Iwona, Osiek
Trojak Bogusáaw, Inwaád i Frączek Monika, GáĊbowice
Kasperczyk Rafaá, Polanka Wielka i Tyran Izabela, Osiek
Duda Andrzej, OĞwiĊcim i Gros Magdalena, Osiek
Mitoraj Marcin, Osiek i Kierpiec Brygida, KĊty
Gaszman Edward, Osiek i Chwierut Ilona, àĊki
KlĊczar Jan, Osiek i Bies Agata, Osiek
KlĊczar Janusz, Osiek i Zych Aneta , Sutków
WrzesieĔ
TreĞciĔski Maciej, Osiek i Tobiczyk Katarzyna, Osiek
Gawron Szymon, Sopotnia Maáa i Rusin Agnieszka, Osiek
Wasztyl Waldemar, Osiek i Rogowska Marzena, ĩoáynia
ĩondlak Piotr, Kaniów i KwaĞniak Ewa, Osiek
Pawlik àukasz, Bielsko-Biaáa i KlĊczar Barbara, Osiek
Kusak Marcin, Wáosienica i Wandor Natalia, GáĊbowice
Tadych Krzysztof, àĊki i Klimczak Barbara, Osiek
Krzysztoak Tomasz, PorĊba Wielka i Kamionka Barbara, GáĊbowice
Mirocha Bogdan, Osiek i Piecha Monika, KĊty
Kawczak Marcin, Osiek i Targowska Agnieszka, Osiek
Adamus Janusz, Osiek i Szwagrzyk Barbara, OĞwiĊcim
Lewczak Damian, Osiek i Kupiec Marta, BĊdzin
Drabczyk Tomasz, Polanka Wielka i WykrĊt Aneta, GáĊbowice
Kwiatkowski Damian, Osiek i Raj Marzena, Osiek
Bogdanik Mariusz, Nowa WieĞ i Kruczaáa Joanna, Osiek
Kudas àukasz, KĊty i KlĊczar Sylwia, Osiek
PoĔegnaliĈmy
c.d. SierpieĔ
Páonka Kazimierz
Naglik Maria
WrzesieĔ
OchmaĔski Józef
Jekieáek Franciszek
Kamionka Wáadysáaw
Uroda Wáadysáawa Helena
GáĊbowice, ul. ħródlana 3
Osiek, ul. Beskidzka 77
- 49 lat
- 81 lat
GáĊbowice, ul. Kulturowa 12 - 86 lat
Osiek, ul. Karolina 71
- 70 lat
GáĊbowice, ul. Ogrodowa 62 - 77 lat
GáĊbowice, ul. PlebaĔska 7
- 80 lat
Nekrolog
„Rozáąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją”
Redakcyjnemu wspóápracownikowi Adamowi Borkowskiemu wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia oraz szczere kondolencje z powodu Ğmierci dziadka Ludwika Zająca skáada Redakcja „Echa Osieka”.
Imieniny
WRZESIEē
Edyta 16 IX
Umie wydawaü rozkazy i chĊtnie popĊdza innych do roboty. Niezwykle zrĊczna w interesach, ma uzdolnienia do
handlu. Zawsze pragnie poprawiaü swój
stan majątkowy i sytuacjĊ Īyciową. Ciągle zawiera nowe znajomoĞci jednakĪe
potra byü wiernym przyjacielem, przyjacióá traktuje bardzo dobrze. Przygód
miáosnych przeĪywa w swoim Īyciu niewiele i nie są one zbyt szczĊĞliwe.
Wacáaw 28 IX
Stoi na czele i pragnie zajmowaü pierwsze miejsce. Ma gorącą i impulsywną
naturĊ, usposobienie raczej wojownicze,
zamiast argumentów czasami uĪywa siáy.
Posiada wybitne zdolnoĞci artystyczne
zwáaszcza w kierunku architektury, sztuki stosowanej lub muzyki.
PAħDZIERNIK
Bogumiáa 21 X
Uprzejma, sympatyczna, zrównowaĪona, lubi wszystko, co piĊkne i harmonijne. Ma uzdolniony umysá. Nie jest wolna
od próĪnoĞci, czasem wpada w zarozumiaáoĞü. Nie jest pozbawiona osobistego
wdziĊku, zazwyczaj sprzyja jej powodzenie, a nie rzadko w Īyciu zajmuje dobre stanowiska.
Augustyn 31X
Bystry, czujny praktyczny, dąĪy do zrobienia majątku, wykazuje duĪe poczucie
pewnoĞci siebie. Jest bardzo nieustĊpliwy, nieufny, trudno sobie z nim poradziü. Nieraz z trudnoĞcią przychodzi mu
wyraĪaü swe myĞli i uczucia. Na ogóá
jest milczący, lakoniczny, zamkniĊty w
sobie. MoĪe jednak w Īyciu dokonaü
czegoĞ wybitnego. W miáoĞci okazuje
niezwykáą wyáącznoĞü.
Oprac. R.û.
TANIE NAGROBKI
SOLIDNIE, GWARANCJA
RATY NIEOPROCENTOWANE
ZBIGNIEW KASPERCZYK
POLANKA WIELKA, UL. POâUDNIOWA 132
TEL. 033 8458 014 0509 327 258
26
NASI MIESZKAŃCY
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Klasy pierwsze Gimnazjum
27
WrĊczenie nominacji Krystynie Czerny
DOĩYNKI W GàĉBOWICACH
28
Józef
Kaãa
KANDYDAT NA POSãA
Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Pozycja na LiĈcie 10
Drodzy Mieszkaþcy Gminy Osiek!
Jestem jednym z Was. Znacie mnie z mojej wieloletniej pracy samorządowej – jako wójta
gminy Polanka Wielka, a obecnie starostę Powiatu Oświęcimskiego. Chciałbym Wam jeszcze lepiej
służyć i dbać o Wasze sprawy, dlatego ubiegam się
o mandat poselski.
Jestem przekonany, że nasz Powiat zasługuje na to aby jego interesy na forum narodowym
były reprezentowane przez ludzi odpowiedzialnych
i kompetentnych.
Wiem, że to, co udało mi się zrobić i osiągnąć jako staroście w zakresie rozwoju gospodarczego i warunków społecznych jest naszym wspólnym
dobrem. Modernizacja naszego Szpitala, inwestycje
prowadzone w szkołach, poprawa infrastruktury
drogowej, bieżące remonty, a przede wszystkim
pozyskiwane na te zadania znaczące kwoty z funduszy europejskich – to wspólny sukces. Nie byłby
on możliwy, gdybym nie wierzył w siłę wspólnych
przedsięwzięć – bez względu na opcje polityczne
i światopogląd – w myśl hasła „porozumienie służy
ludziom”.
29
Gmina Osiek w ostatnich latach korzystnie
zmieniła swój wizerunek.
Zrealizowanych zostało wiele cennych inicjatyw,
ale do wykonania na najbliższe lata pozostają kolejne zadania związane np. z poprawą infrastruktury drogowej, rozbudową sieci kanalizacyjnej,
budową nowego boiska sportowego, stworzenie
korzystnych warun-ków dla inwestorów.
Jako Starosta Oświęcimski popieram te inicjatywy, a uzyskanie mandatu Posła pozwoli mi na
podjęcie skutecznych działań.
Jestem głęboko przekonany, że sprostam
zadaniom wynikającym z troski o Polskę i nasz
Region. Potrzebuję jedynie Waszego poparcia!
Szanowni Państwo!
Przed nami kolejna szansa, by poprzez
właściwy wybór zdecydować o wspólnej przyszłości. Wasz głos ma znaczenie i jest największą siłą
zdolną poprawić otaczającą nas rzeczywistość!
Kandydat na Posła Rzeczypospolitej Polskiej
Józef Kała
Starosta Oświęcimski
29
Publikacja sfinansowana ze środków komitetu wyborczego Platforma Obywatelska RP
Szanowni Paþstwo, Mieszkaþcy Gminy
Osiek,
W 2005 roku gáównie, dziĊki gáosom mieszkaĔców Ziemi
OĞwiĊcimskiej w tym i Osieka, zostaáem Posáem na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji.
PochodzĊ z niedalekich àĊk, gdzie mieszkaáem przeszáo 20
lat. Obecnie mieszkam w OĞwiĊcimiu. Moja Īona Maágorzata jest nauczycielką w szkole podstawowej w Grojcu. Mamy
dwie córki, JoasiĊ i KasiĊ. UkoĔczyáem AkademiĊ Ekonomiczną w Krakowie.
Od 1994 r. dziaáaáem w samorządzie oĞwiĊcimskim bĊdąc
miĊdzy innymi Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Od
2002 r. byáem w radzie Powiatu OĞwiĊcimskiego, gdzie
przewodniczyáem Komisji Gospodarczej. Miaáem takĪe
przyjemnoĞü wprowadzaü program Pierwsza Dopáata BezpoĞrednia dla rolników na terenie Osieka w 2005 r.
BĊdąc Posáem i zarazem czáonkiem Komisji Finansów Publicznych miaáem okazjĊ pracowaü nad budĪetem paĔstwa, gdzie rolnictwo
zajmuje waĪną pozycjĊ. Znam problemy wsi, wiem co do przywiązanie do ziemi, szacunek i powaĪanie dla tradycji.
W swojej dziaáalnoĞci poselskiej wspóápracowaáem z przedstawicielami samorządów gmin i powiatu oĞwiĊcimskiego, w których
takĪe uczestniczyá wójt Gminy Osiek. W naszych spotkaniach jednym z najwaĪniejszych tematów byáa poprawa stanu dróg powiatowych i wojewódzkich.
Szanowni PaĔstwo,
DziaáalnoĞü poselska, to waĪna sáuĪba peániona w imieniu i dla mieszkaĔców naszej Ziemi. WierzĊ, Īe w kolejnej kadencji dziĊki
PaĔstwa gáosom, bĊdĊ nadal godnie i odpowiedzialnie reprezentowaá ZiemiĊ OĞwiĊcimską w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
ZachĊcam PaĔstwa do gáosowania 21 paĨdziernika i dokonania dobrego wyboru.
„ Publikacja snansowana ze Ğrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP”.
Andrzej Kacorzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego.
Znamy się i współpracujemy od wielu lat. Janusz zna doskonale problemy naszego powiatu, w szczególności społeczności wiejskiej, pochodzi przecież z sąsiednich Łęk. Będąc Posłem udowodnił, że potrafi być skuteczny, bliskie mu są sprawy naszej Gminy.
Platforma
Obywatelska
Kandydat do Sejmu RP
Lista nr 8 Pozycja nr 15
JERZY OBSTARCZYK
lat 33, Īonaty, dwoje dzieci
wyksztaácenie wyĪsze ,absolwent WyĪszej Szkoáy Administracji w Bielsku-Biaáej
oraz WyĪszej Szkoáy Zarządzania i BankowoĞci w Poznaniu
wieloletni dziaáacz Związku Ochotniczych StraĪy PoĪarnych RP oraz Związku
MáodzieĪy Wiejskiej
KandydujĊ, bo uwaĪam, Īe w kraju potrzebne są zmiany.
W parlamencie zabiegaü bĊdĊ o :
•
poprawĊ jakoĞci Īycia.
•
ochronĊ zdrowia.
•
poprawĊ warunków ksztaácenia dzieci i máodzieĪy.
•
poprawĊ bezpieczeĔstwa i porządku publicznego.
•
zmianĊ przepisów dotyczących funkcjonowania Ochotniczych StraĪy PoĪarnych.
•
rozwój oĞwiaty , kultury, sportu, rekreacji i turystyki. • rozwój potencjaáu gospodarczego.
•
ochronĊ Ğrodowiska i infrastruktury technicznej.
• rozwój rolnictwa.
21 paĨdziernika zadecydujecie PaĔstwo o ksztaácie naszego kraju na nastĊpne 4 lata.
Mam nadziejĊ, Īe poprą PaĔstwo moją kandydaturĊ, czyniąc mnie tym samym rzecznikiem Waszych interesów.
30
30
Edward
BaĤcik
Kandydat na posäa
do Sejmu z listy PSL
lista nr 10 pozycja nr 10
Mam 59 lat, jestem Īonaty, mam trzech synów. Wspólnie z rodziną prowadzĊ duĪe gospodarstwo rolne we
Wáosienicy. UkoĔczyáem AkademiĊ Rolniczą we Wrocáawiu z tytuáem mgr inĪ. mechanizacji rolnictwa.
Po ukoĔczeniu studiów pracowaáem w PaĔstwowym OĞrodku Hodowli Zarodowej w Osieku, na stanowisku
specjalisty ds. produkcji roĞlinnej i mechanizacji.
NastĊpnie pracowaáem w Rolniczej Spóádzielni Produkcyjnej na stanowisku kierownika produkcji rolnej.
W tym czasie, a byáy to lata 70., peániáem funkcjĊ radnego gminy Osiek i zostaáem wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa.
Zawsze chciaáem byü niezaleĪnym rolnikiem, jak mój ojciec. Dopiero w 1978 roku udaáo mi siĊ wydzierĪawiü, a potem kupiü od Kurii Metropolitalnej w Krakowie gospodarstwo poáoĪone we Wáosienicy. Przez 30
lat gospodarstwo to powiĊkszaáem i unowoczeĞniaáem. Obecnie wspólnie z Īoną i synem gospodarujemy na
90 ha wáasnej ziemi i dzierĪawimy ponad 100 ha.
W roku 1989 zostaáem posáem na Sejm, wykonaáem tam ogromną pracĊ na rzecz zmian systemowych, ale
równieĪ sáuĪyáem pomocą w ramach róĪnych inicjatyw realizowanych na terenie powiatu oĞwiĊcimskiego.
Jestem radnym powiatu oĞwiĊcimskiego i zarazem czáonkiem Zarządu Powiatu w OĞwiĊcimiu.
Jedną z wielu moich inicjatyw jest pozyskanie w 2006 r dodatkowych Ğrodków z Ministerstwa Infrastruktury w wysokoĞci 1,6 mln PLN na budowĊ czĊĞci drogi powiatowej OĞwiĊcim - GáĊbowice. ĝrodki zostaáy
przeznaczone m.in. na remont poáączony z przebudową centrum GáĊbowic. Przy czym zadanie to zostaáo
snansowane przez gminĊ (250 tys. zá), powiat (250 tys. zá) i ministerstwo (500 tys. zá).
W roku 2007 moim staraniem zastaáy pozyskane Ğrodki z Ministerstwa Infrastruktury w wysokoĞci 1,2 mln
zá z przeznaczeniem na remont drogi przez Osiek do GáĊbowic. Ta inwestycja bĊdzie wykonana do koĔca
tego roku. Prócz drogi bĊdzie równieĪ wybudowany chodnik w Osieku.
Po zakoĔczonej kadencji Sejmu w 1991 r byáem przekonany, Īe prawo jest na tyle poprawione, Īe pozwoli
na normalny rozwój Polski. Jednak to wszystko nie poszáo w tym kierunku, o którym myĞlaáem. Zamiast
normalnoĞci i spokoju jest ustawiczna káótnia i wojna. Tak byü nie moĪe. TĊ sytuacjĊ trzeba naprawiü!
Do Sejmu nie chcĊ iĞü po zaszczyty, Īyü teĪ mam z czego, ale chciaábym sáuĪyü ludziom, a szczególnie máodym, którzy mogą znaleĨü w Polsce swój prawdziwy dom. Nie muszą wyjeĪdĪaü, poniewaĪ rząd posiada
odpowiednie instrumenty, aby stworzyü dla nich dogodne warunki do Īycia w naszej OjczyĨnie. O to bĊdĊ
m.in. zabiegaá!
ProszĊ o poparcie mojej kandydatury w tych wyborach!
31
31
Szanowni PaĔstwo MieszkaĔcy Gminy Osiek
Dwa lata temu obdarzyliĞcie mnie PaĔstwo wielkim zaufaniem w wyborach parlamentarnych. To dziĊki PaĔstwa gáosom miaáam zaszczyt reprezentowaü Naszą ZiemiĊ w Sejmie RP. Te dwa lata to czas wytĊĪonej pracy.
Wiele dobrego udaáo siĊ w tym czasie dla nas wszystkich
uczyniü. RozpoczĊáam teĪ wiele zadaĔ, które kontynuowane w przyszáoĞci przyczynią siĊ do rozwoju takĪe gminy Osiek . Praca w Sejmie nie jest áatwa.
W ciągu ostatnich dwóch lat nauczyáam siĊ jak naleĪy
peániü mandat poselski skutecznie i z poĪytkiem dla lokalnej spoáecznoĞci. Konsekwencja w dziaáaniu
i wytĊĪona praca siĊ opáaca. Zmiany na lepsze widaü na
kaĪdym kroku.. Wspólnie moĪemy sprawiü,
Īe nasza Maáa Ojczyzna bĊdzie miejscem, w którym bĊdzie siĊ dobrze i bezpiecznie Īyáo.
Dwa lata to duĪo i maáo. Wiele udaáo siĊ juĪ osiągnąü,
wiele zadaĔ zostaáo rozpoczĊtych.
àączĊ wyrazy szacunku dla wszystkich MieszkaĔców
Osieka i GáĊbowic.
Beata Szydáo
Poseá na Sejm RP
21 paĨdziernika proszĊ PaĔstwa o poparcie, aby móc kontynuowaü to co rozpoczĊáam dla Ziemi OĞwiĊcimskiej, jej rozwoju i dla wszystkich jej mieszkaĔców, w tym równieĪ mieszkaĔców Gminy Osiek
Zaproszenie
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice Zespoáu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Osieku zapraszają na uroczyste otwarcie boiska przy szkole
w dniu 20.10.2007r. Otwarcie boiska o godz. 13.00.
W programie:
32
wystĊpy cheerleaderek, zawody sportowe, dyskoteka.

Podobne dokumenty