program - Collegium Polonicum

Komentarze

Transkrypt

program - Collegium Polonicum
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
EUROPA XXI WIEKU
POLSKA, EUROPA I ŚWIAT
10 LAT PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ Z ROKU 2004.
DIAGNOZY I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ
6-7 LUTEGO 2014 r., COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE
6 LUTEGO 2014 R.
Godz. 08:00 – 09:00 – ŚNIADANIE, BREAKFAST
Godz. 09:00 – 10:00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Godz. 10.00 – 11.45 – OTWARCIE KONFERENCJI I OBRADY PLENARNE – CZĘŚĆ I
– OPENING AND PLENARY SESSION – PART 1
Godz. 11.45 – 12.15 – PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK
Godz. 12.15 – 14.00 – DEBATA EKSPERTÓW (CZĘŚĆ PLENARNA)
– EXPERT DEBATE (PLENARY)
Godz. 14.00 – 15.00 – PRZERWA NA OBIAD, LUNCH
Godz. 15.00 – 17:00 – OBRADY PLENARNE – CZĘŚĆ II, PLENARY SESSION – PART II
Godz. 17:00 – 17.30 – PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK
Godz. 17.30 – 19.30 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
Godz. 19:30
– KOLACJA, DINNER
7 LUTEGO 2014 R.
Godz. 07.30 – 08.45 – ŚNIADANIE, BREAKFAST
Godz. 09.00 – 10.45 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
Godz. 10.45 – 11.15 – PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK
Godz. 11.15 – 13.15 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
Godz. 13.15
– PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (SESJA PLENARNA)
– CONCLUDING REMARKS, PLENARY SESSION
Godz. 14.00
– OBIAD, LUNCH
1
Czwartek, 6 lutego 2014 r.,
PANEL 1. CZ. 1.
PANEL 2. CZ. 1.
PANEL 3. CZ. 1.
PANEL 4. CZ. 1
PANEL 5. CZ. 1.
PANEL 6. CZ. 1.
PANEL 7.
Godz. 17:30-19:30– PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
GOSPODARKA UE W WARUNKACH KRYZYSU (SALA 16)
EU ECONOMY IN CRISIS
SPOŁECZNE DYLEMATY EUROPY 10 LAT PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU UE (SALA 17)
SOCIAL DILEMMAS OF EUROPE 10 YEARS AFTER CENTRAL EASTERN ENLARGEMENT OF THE UE
BEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 152)
SECURITY IN EUROPE
UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU 2004 – WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY (SALA 18)
EUROPEAN UNION AFTER 2004 ENLARGEMENT – INSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION
ROZSZERZENIE/A UE – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY (SALA 154)
UE ENLARGEMENT/S – EXPERIENCES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE
FORMY PARTYCYPACJI OBYWATELI W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH
W EUROPIE (SALA 11)
FORMS OF CITIZENS’ PARTICIPATION IN THE PROCESS OF POLITICAL DECISION MAKING IN EUROPE
PANEL 8.
INSTYTUCJE EUROPEJSKIE W PERSPEKTYWIE BADAŃ KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO
W POLSCE (SALA 12)
PANEL 9. CZ. 1.
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (SALA 27)
EUROPEAN INSTITUTIONS IN PERSPECTIVE OF THE POLISH POLITICAL COMMUNICATION STUDIES
PANEL 10.
PANEL 11.
PANEL 12.
PANEL 13.
TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND IN REALITY OF THE EUROPEAN INTEGRATION
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W UE (SALA 24)
TRANSBORDER COOPERATION IN THE UE
UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE (SALA 26)
THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I SUBREGIONALNYCH
PO 2014 R – NOWE ŚRODKI EUROPEJSKIE I NOWE ZASADY ICH ALOKACJI (PANEL DYSKUSYJNY)
(ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 15:00) (SALA 20)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL URBAN AND SUB-REGIONAL AREAS AFTER 2014 - NEW
EUROPEAN FUNDS AND NEW ALLOCATION RULES (DISCUSSION SESSION STARTS AT 3:00 P.M.)
EUROPE IN TURKEY - TURKEY IN EUROPE (SALA 21)
EUROPA W TURCJI – TURCJA W EUROPIE
PIĄTEK, 7 LUTEGO 2014 R.
PANEL 1. CZ. 2.
Godz. 09.00 – 10.45 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
PANEL 18.
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
GOSPODARKA UE W WARUNKACH KRYZYSU (SALA 16)
EU ECONOMY IN CRISIS
SPOŁECZNE DYLEMATY EUROPY 10 LAT PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU UE (SALA 17)
SOCIAL DILEMMAS OF EUROPE 10 YEARS AFTER CENTRAL EASTERN ENLARGEMENT OF THE UE
UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU 2004 – WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY (SALA 18)
EUROPEAN UNION AFTER 2004 ENLARGEMENT – INSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (SALA 27)
TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND IN REALITY OF THE EUROPEAN INTEGRATION
UKRAINA – UNIA EUROPEJSKA – ROSJA. PARTNERSTWO WSCHODNIE UE (SALA 20)
UKRAINE – EUROPEAN UNION – RUSSIA. EASTERN PARTNERSHIP OF THE UE
OPERACJE WOJSKOWE UNII EUROPEJSKIEJ W AFRYCE (SALA 21)
MILITARY OPERATIONS OF THE UE IN AFRICA
NOWE MEDIA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ (SALA 11)
PANEL 22. CZ. 1.
POLITYKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 24)
PANEL 2. CZ. 2.
PANEL 3. CZ. 2.
PANEL 5. CZ. 2.
PANEL 9. CZ. 2.
PANEL 14.
PANEL 17 CZ. 1.
NEW MEDIA AS A TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CHANGE
PANEL 23.
PANEL 24.
PANEL 26. CZ. 1.
HEALTH POLICY IN THE EUROPEAN UNION
EDUKACJA JAKO WYZWANIE UE W XXI WIEKU (SALA 153)
EDUCATION AS A CHALLENGE OF THE EU IN THE 21ST CENTURY
UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (SALA 12)
THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS
ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - АЗИЯ. ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (SALA 26)
2
PIĄTEK, 7 LUTEGO 2014 R.
Godz. 11.15 – 13.15 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
PANEL 1. CZ. 3.
PANEL 4. CZ. 2
PANEL 6. CZ. 2.
PANEL 15.
PANEL 16.
PANEL 17. CZ. 2.
PANEL 19.
PANEL 20.
Panel 21.
PANEL 22. CZ. 2.
PANEL 25.
PANEL 26. CZ. 2.
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
BEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 152)
SECURITY IN EUROPE
ROZSZERZENIE/A UE – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY (SALA 154)
UE ENLARGEMENT/S – EXPERIENCES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE
DEMOKRACJA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE – RÓŻNE KONTEKSTY (SALA 17)
DEMOCRACY IN THE EU MEMBER STATES – VARIOUS CONTEXTS
WYZWANIA UKRAINY NA DRODZE W KIERUNKU UE (SALA 18)
THE UKRAINIAN CHALLENGES ON ITS PATH TOWARD THE EU
OPERACJE WOJSKOWE UNII EUROPEJSKIEJ W AFRYCE (SALA 21)
MILITARY OPERATIONS OF THE UE IN AFRICA
THE EUROPEAN UNION’S CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY (SALA 20)
WYZWANIA UE W 21. WIEKU
UNIA EUROPEJSKA W MEDIACH (SALA 16)
THE EUROPEAN UNION IN MEDIA
ROLA NIEMIEC W UE (SALA 11)
ROLE OF GERMANY IN THE EU
POLITYKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 24)
HEALTH POLICY IN THE EUROPEAN UNION
MEDIA IN UKRAINE (SALA 12)
MEDIA NA UKRAINIE
ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - АЗИЯ. ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (SALA 26)
3
CZWARTEK, THURSDAY, 06.02. 2014 R.
SESJA PLENARNA/ PLENARY SESSION (DUŻA AULA)
Godz. 10.00 – 10.30 – OTWARCIE KONFERENCJI
- PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KRASOWSKI, Prorektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- HENRYKA MOŚCICKA-DENDYS, Wiceminister spraw zagranicznych
- Przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera
- PROF. UAM DR HAB. TADEUSZ WALLAS – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
- Wręczenie odznaczenia prof. R. Leunigowi (RFN) przez minister H. Mościcką-Dendys
- Wręczenie nagrody i wyróżnień w Konkursie im. Prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną
Godz. 10.30 – 11.45 OBRADY PLENARNE – CZĘŚĆ I, PLENARY SESSION – PART I
MODERATOR:
prof.
Günter Verheugen
prof.
Ettore Deodato
Minister Henryka Mościcka-Dendys
prof.
Konstanty A. Wojtaszczyk
Europa-Universität
Viadrina
University of Siena
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Uniwersytet
Warszawski
Poland’s accession process to the European Union from the
perspective of the EU institutions
Education as a challenge for the EU countries in times of crisis
Unia Europejska po kryzysie – scenariusze rozwoju
Godz. 11:45 - 12.15 – PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK
Godz. 12:15-14:00 - DEBATA EKSPERTÓW / EXPERT DEBATE (TRANSLATED INTO ENGLISH / POLISH)
POLSKO-NIEMIECKIE POGRANICZE – 10 LAT PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU.
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ
WSPÓŁORGANIZATOR - FUNDACJA
KONRADA ADENAUERA
Uczestnicy: prof. Ragnar Leunig, prof. Teresa
prof. Zbigniew Czachór (UAM)
Łoś-Nowak
(UWr),
Barbara
Richstein
(CDU),
POLISH-GERMAN BORDERLAND – 10 YEARS AFTER THE CENTRAL EASTERN ENLARGEMENT.
THE BIGGEST CHALLENGES AND SCENARIOS FOR THE FUTURE
CO-ORGANIZER - KONRAD ADENAUER FOUNDATION
Participants: prof. Ragnar Leunig, prof. Teresa Łoś-Nowak (UWr), Barbara Richstein (CDU),
prof. Zbigniew Czachór (UAM)
Godz. 14.00 – 15.00 – PRZERWA NA OBIAD, LUNCH
Godz. 15:00 – 16.45 OBRADY PLENARNE – CZĘŚĆ II, PLENARY SESSION – PART II
MODERATOR:
prof.
Ryszard Zięba
Uniwersytet
Warszawski
prof.
Bogdan Koszel
WNPiD UAM
prof.
Volodymyr Yemelyanov
prof.
prof.
Alicja Stępień-Kuczyńska
Karol Janowski
Uniwersytet P.
Mogyły (UK)
Uniwersytet Łódzki
WSFiZ, Warszawa
prof.
Tadeusz Wallas
WNPiD UAM
Konsekwencje międzynarodowe rozszerzenia Unii Europejskiej o
państwa Europy Środkowej
Wpływ akcesji 12 państw z EW, EŚ i Płd. na przeobrażenia ustrojowoinstytucjonalne Unii Europejskiej
Polityka strukturalna Ukrainy w umowach przekształceń rynkowych
Rosja wobec UE i procesu rozszerzeniowego
Kultura polityczna Polaków a standardy europejskie
Rezultaty członkostwa Polski w UE z perspektywy przedakcesyjnych
oczekiwań i obaw
Godz. 17:00 – 17.30 – PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK
Godz. 17.30 – 19.30 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
Godz. 17.30 - ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTNP (SALA 102, I PIĘTRO)
GODZ. 19:30
KOLACJA, DINNER
4
PANEL 1. CZ. 1. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
MODERATOR:
prof.
Teresa Sasińska-Klas
UJ
Polska w Unii Europejskiej: 2004-2014 - w świetle badań opinii publicznej
dr hab.
Dariusz Niedźwiedzki
UJ
Polacy i Europejczycy. Dystans społeczny w procesie integracji europejskiej
prof.
Edward Jeliński
WNPiD UAM Status tożsamościowy Polaka w warunkach rzeczywistości unijnej
dr
Cezary Trosiak
WNPiD UAM
dr
Lucyna Chmielewska
dr
Adam Jaskulski
dr
Piotr Tosiek
dr
Jarosław Filip Czub
Ewolucja stosunku społeczeństwa polskiego do członkostwa Polski w Unii
Europejskiej
Polskie społeczeństwo obywatelskie (2003 - 2013). Analiza w oparciu o
UŁ
"Diagnozę Społeczną"
Wpływ polskiej prezydencji w Radzie UE na pozycję Polski w instytucjach
WNPiD UAM
UE
UMCS
UW
Organy przygotowawcze Rady Unii Europejskiej: doświadczenia polskiej
administracji rządowej
10 lecie działalności polskich grup interesu w Unii Europejskiej
PANEL 2. CZ. 1. GOSPODARKA UE W WARUNKACH KRYZYSU (SALA 16)
EU ECONOMY IN CRISIS
MODERATOR:
prof.
Maciej
Walkowski
WNPiD UAM
prof.
Grzegorz
Piwnicki
dr
Joanna
Skrzypczyńska
dr
Anna
Wróbel
dr
Ireneusz
Kraś
Akademia im.
J. Długosza w
Częstochowie
Czy Polska powinna przystąpić do unii bankowej?
dr
Iwetta
Andruszkiewicz
WNPiD UAM
Kryzys grecki a Unia Gospodarczo- Walutowa
dr
Krzysztof
Hajder
WNPiD UAM
dr
Magdalena Kacperska
Flexicurity jako współczesny model równoważenia rynku pracy na
przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
(Nie?)Adekwatność systemu edukacji w Polsce do potrzeb rynku pracy.
Realia i wyzwania
UG
WNPiD UAM
UW
WNPiD UAM
Dylematy Polski związane z terminem wejścia do strefy euro
Dylemat przyjęcia euro przez Polskę, problem polityczny i ekonomiczny
Zmiany w polityce handlowej Polski po przystąpieniu do Unii
Europejskiej
Bilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej - implikacje dla
Polski
PANEL 3. CZ. 1. SPOŁECZNE DYLEMATY EUROPY 10 LAT PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU UE (SALA 17)
SOCIAL DILEMMAS OF EUROPE 10 YEARS AFTER CENTRAL EASTERN ENLARGEMENT OF THE UE
MODERATOR:
dr hab. Bogusław
dr
Dorota
dr hab. Anita
Jagusiak
WAT
Bariery i szanse rozwoju bezpieczeństwa socjalnego w UE w warunkach
pokryzysowych
LitwinLewandowska
UMCS
Kryzysy i konflikty społeczne w Polsce w kontekście konfliktogennych
stosunków w Europie i UE
Adamczyk
WNPiD UAM
Urszula
Kurcewicz
UW
prof.
Wojciech
Nowiak
WNPiD UAM
dr
Elżbieta
Lesiewicz
WNPiD UAM
dr
dr
Imigracja do Polski z perspektywy członkostwa w UE
„Tęsknota za domem” – między wzrostem lokalnych nacjonalizmów a
akceptacją Unii Europejskiej jako obszaru swobodnej migracji
zarobkowej
Migracja oraz problemy demograficzne na przykładzie emigracji
Polaków do Norwegii
Karta Różnorodności w państwach Unii Europejskiej
Krzysztof
Borowczyk
WNPiD UAM
Demograficzne determinanty rozwoju państw UE
mgr
Paulina
Baran
UAM
Unia Europejska wobec wyzwań demograficznych
prof.
Jerzy
Babiak
WNPiD UAM
Postęp w walce z głodem na świecie
5
PANEL 4. CZ. 1 BEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 152)
SECURITY IN EUROPE
MODERATOR:
prof.
Mirosław Skarżyński
WNPiD UAM Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej - aspekty logistyczne
Jan
Zych
WNPiD UAM Scenariusze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
prof.
Jolanta
Bryła
dr
Natasza
LubikReczek
Europejska Polityka Kosmiczna jako reakcja na strategiczne wyzwania dla
bezpieczeństwa (w kontekście akcesji Polski do ESA)
Wpływ terroryzmu na politykę Unii Europejskiej-istota polityki
WNPiD UAM
antyterrorystycznej
dr
Maciej
Magiera
WNPiD UAM Polityka informacyjna administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Rafał
Kamprowski WNPiD UAM
dr inż.
mgr
WNPiD
Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa
Unii Europejskiej
PANEL 5. CZ. 1. UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU 2004 – WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY (SALA 18)
EUROPEAN UNION AFTER 2004 ENLARGEMENT – INSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION
MODERATOR:
dr
Artur
Staszczyk
mgr
Ewa
Kaja
WNPiD UAM
mgr
Marek
Pawłowski
WNPiD UAM
dr
Tomasz
Hoffmann
PZ
mgr
Ilona
Łukaszuk
UW
mgr
Władysław Jóźwicki
Jędrzej
Maśnicki
USz
UAM, WPiA
UW
Rola Parlamentu Europejskiego w procesie rozszerzania UE o kraje Bałkanów
Zachodnich
Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej w świetle teorii ról
międzynarodowych
Permanentna kampania na przykładzie Grupy EPP w Parlamencie
Europejskim
Polscy obserwatorzy w Parlamencie Europejskim – przykład europeizacji
polityki europejskiej
"Żółte kartki" dla Komisji Europejskiej. Praktyka kontroli zasady
pomocniczości
Poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich UE w
kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i
polskiego Trybunału Konstytucyjnego: Czy zmierzamy w kierunku
prawdziwego dialogu sędziowskiego?
Wpływ postępowania z tytułu naruszenia zobowiązań członkowskich na
implementację prawa pochodnego w Polsce
PANEL 6. CZ. 1. ROZSZERZENIE/A UE – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY (SALA 154)
UE ENLARGEMENT/S – EXPERIENCES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE
MODERATOR:
dr
Andrzej
Dubicki
UŁ
Rumunia w Unii Europejskiej; próba bilansu politycznego
mgr
Marta
Szulc
USz
Region Morza Bałtyckiego 10 lat po rozszerzeniu UE z 2004 roku.
mgr
Katarzyna
Ozimek
mgr
Robert
Mieczkowski
UKSW
mgr
Ewa
KapuścińskaKsiążek
UO
PWSZ
Oświęcim
Republika Słowacka w dekadę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Próba
bilansu
Konsekwencje i obawy związane z 5 falą rozszerzenia UE o Bułgarię i Rumunię
Od bezstronności do solidarności - Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej
6
PANEL 7. (SALA 11)
FORMY PARTYCYPACJI OBYWATELI W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH W EUROPIE
FORMS OF CITIZENS’ PARTICIPATION IN THE PROCESS OF POLITICAL DECISION MAKING IN EUROPE
PANEL ORGANIZOWANY PRZEZ GRUPĘ BADAWCZĄ INICJATYWA HELWECKA
http://helwecja.amu.edu.pl/
WE WSPÓŁPRACY Z CENTRE FOR DIRECT DEMOCRACY STUDIES
MODERATORZY: DR MAGDALENA MUSIAŁ-KARG / DR TOMASZ R. SZYMCZYŃSKI
prof.
Jan
Iwanek
UŚ
Standaryzacja demokracji w europejskiej przestrzeni politycznej
dr
Marcin
Rachwał
WNPiD UAM
Wpływ obywateli na funkcjonowanie państw demokratycznych spór elitystów z pluralistami
dr
Krzysztof
Koźbiał
UJ
mgr
Krzysztof
Duda
dr
Ewa
Myślak
dr
Michał
Tomczyk
mgr
Marcin
Łukaszewski
dr
Marta
Witkowska
UW
Rozwój i przebieg procesów partycypacyjnych w Unii Europejskiej
dr
Łukasz
Zamęcki
UW
Niski poziom kapitału społecznego czynnikiem osłabiającym
partycypację w UE
dr
Magdalena
Musiał-Karg
dr
Tomasz R.
Szymczyński WNPiD UAM
WNPiD UAM
UJ
Universität
Luzern
Obniżenie cenzusu wieku jako próba zwiększenia partycypacji
obywateli w wyborach. Wybrane doświadczenia europejskie
Inicjatywa obywatelska w Szwajcarii jako mechanizm wpływu
obywateli na rozstrzygnięcia polityczne
Inicjatywa ludowa – „perła” konstytucji szwajcarskiej w rękach
głównych aktorów demokracji przedstawicielskiej
Proces decyzyjny w polityce zagranicznej Szwajcarii
Prawo odmowy sankcjonowania ustaw przez monarchę jako
WNPiD UAM przejaw braku partycypacji obywateli w procesie decydowania
politycznego. Casus Liechtensteinu
WNPiD UAM Czy i jaka demokracja bezpośrednia w UE?
"Decyzje podejmowane jak najbliżej obywateli" w UE - refleksje z
perspektywy hermeneutycznej
PANEL 8. (SALA 12)
INSTYTUCJE EUROPEJSKIE W PERSPEKTYWIE BADAŃ KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO W POLSCE
EUROPEAN INSTITUTIONS IN PERSPECTIVE OF THE POLISH POLITICAL COMMUNICATION STUDIES
PANEL POD PATRONATEM SEKCJI KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO PTKS
MODERATOR:
prof.
Dorota
Piontek
dr
Szymon
Ossowski
dr
Agnieszka
ŁukasikTurecka
dr
Agnieszka
Stępińska
dr
Szymon
Ossowski
dr
Małgorzata Kołodziejczak
dr
Bartłomiej
Secler
mgr
Maria
Wąsicka
mgr
Sylwia
CzubajKuźmin
WNPiD UAM Nowe media a stare standardy
Komunikowanie polityczne i jakość demokracji. Polska na tle
WNPiD UAM
innych państw europejskich
KUL
WNPiD UAM
Realizacja funkcji informacyjnej i edukacyjnej mediów w okresie
kampanii wyborczych do PE w Polsce na przykładzie lubelskich
dzienników regionalnych
Prezydencja w Radzie UE oraz EURO2012 - więcej Europy w
polskich mediach informacyjnych?
Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego w internecie
(2009-2014) - próba podsumowania i oceny
Ingerencje polityków w kształt i funkcjonowanie Krajowej Rady
WNPiD UAM
Radiofonii i Telewizji w świetle standardów Unii Europejskiej
WNPID UAM
WNPiD UAM Rytuał rocznicowy jako forma komunikowania politycznego
7
PANEL 9. CZ. 1. SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (SALA 27)
TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND IN REALITY OF THE EUROPEAN INTEGRATION
MODERATOR:
WNPiD UAM
Samorząd regionalny w Polsce po akcesji do UE - doświadczenia i
perspektywy rozwoju
prof.
Robert
Kmieciak
dr
Izolda
Bokszczanin
UW
Europeizacja samorządu lokalnego w Polsce na tle doświadczeń państw
europejskich
dr
Andżelika
Mirska
UW
Europeizacja samorządu lokalnego w Polsce na tle doświadczeń państw
europejskich
dr
Bogdan
Nawrot
WNPiD UAM
Polski samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań europejskich
dr
Jacek
Pokładecki
WNPiD UAM
Partycypacja obywatelska w polskim samorządzie terytorialnym a standardy
europejskie
dr
Ryszard
Bodziacki
WNPiD UAM
Samorządy lokalne po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej
mgr
Marta
BalcerekKosiarz
WNPiD UAM
Modele zarządzania oparte na wiedzy jako podstawa konkurencyjności
samorządu gminnego w Unii Europejskiej
dr
Łukasz
Scheffs
WNPiD UAM
Marketing jednostek samorządu terytorialnego w jednoczącej się Europie.
Przypadek Polski
PANEL 10. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W UE (SALA 24)
TRANSBORDER COOPERATION IN THE UE
MODERATOR:
Integracja europejska w mikroperspektywie. Symboliczny wymiar procesów
integracyjnych w granicznych miastach bliźniaczych
dr
Jarosław
Jańczak
WNPiD UAM
dr
Mirosław
Natanek
UJ
dr
Tomasz
Brańka
mgr
Janusz
Kowalczyk
mgr
Igor
Ksenicz
WNPiD UAM
Możliwości wykorzystania instrumentu Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego
mgr
Anna
Maria
Barszcz
UW
Efektywność współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego Unii Europejskiej
Status dystryktu Brcko w ramach Federacji Bośni i Hercegowiny
WNPiD UAM Zasada samostanowienia w kontekście regionalizacji w UE
UMCS
Węgiersko-ukraińska współpraca transgraniczna jako składowa
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
PANEL 11. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE (SALA 26)
THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS
MODERATOR:
dr
Nartsiss Shukuralieva
KPSW w Bydgoszczy
Międzynarodowa legitymizacja władzy. Zachodni aktorzy wobec
władzy w Azji Centralnej
mgr
Paweł
Luzak
WNPiD UAM
Europa jako aktor stosunków międzynarodowych w regionie Azji
Południowo-Wschodniej
mgr
Natalia
Dębowska
WNPID UAM
Bilans dziesięcioletniej współpracy unijno-chińskiej w ramach
partnerstwa strategicznego
dr
Maria
Giedz
WSB Gdańsk
Rewolucja w Syrii i jej wpływ na sytuację polityczną, gospodarczą oraz
społeczną w Europie
mgr
Maciej
Karczewski
WNPiD UAM
Wpływ procesu integracji europejskiej na relacje transatlantyckie
dr
Wiktor
Romanovskiy
Rosyjska Akademia
Służby Państwowej,
Kaliningrad
Obwód Kaliningradzki na tle integracji europejskiej: nowe wyzwania
dla Rosji i Unii Europejskiej
8
PANEL12. SALA 20 (ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 15:00)
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I SUBREGIONALNYCH PO 2014 R.
–
NOWE
ŚRODKI
EUROPEJSKIE
I
NOWE
ZASADY
ICH
ALOKACJI
(PANEL
DYSKUSYJNY)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL URBAN AND SUB-REGIONAL AREAS AFTER
ALLOCATION RULES (DISCUSSION SESSION STARTS AT 3:00 P.M.)
2014 - NEW EUROPEAN FUNDS AND NEW
MODERATOR DYSKUSJI: PROF. ROBERT KMIECIAK, WNPID UAM
dr
prof.
dr
Paweł
Marek
Tomasz
Kazimiera
Tomasz
Tomasz
Przemysław
Jacek
Maciej
Józef
Eugenia
Magdalena
Mikołaj
Radosław
Antkowiak
Cebula
Ciszewicz
Jakubowska
Jaskuła
Kaczmarek
Karg
Kurzępa
Nowicki
Nowicki
Niedźwiedzka
Tokarska
Tomaszyk
Wróblewski
WNPiD UAM
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Burmistrz Słubic
Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego
Burmistrz Lubniewic
Radny Miasta Gubin
Kierownik Biura Marketingu i Realizacji Projektów - UM w Słubicach
Radny Powiatu Krośnieńskiego
Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. polityki spójności
Prezydent Miasta Konina
Prezes Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO
Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
WNPiD UAM
Lubuski Wicekurator Oświaty
PANEL 13. TURKEY ON THE WAY TO EU MEMBERSHIP: INTERNAL AND EXTERNAL CHALLENGES (SALA 21)
TURCJA NA DRODZE DO UE: WYZWANIA WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE
CHAIR: PROF. WOJCIECH FORYSIŃSKI
dr
Adam
Szymański
dr
Przemysław Osiewicz
UW
WNPiD UAM
Internal challenges to EU membership of Turkey
The Cyprus Question As One of the Main Obstacles to the
Turkish Accession to the EU
Internal problems of Turkey on its way to EU membership:
Kurdish issue and Democratization
European responses to gross human rights violation In Turkey
mgr
Muzaffer
Kural
mgr
Grażyna
Baranowska
Ankara
University
PAN
mgr
Magdalena
Szkudlarek
WNPiD UAM
Internal security vs. individual rights – a short reflection on the
Gezi Park incidents
Panel on: Europe in Turkey, Turkey in Europe: Challenges and
Perspectives
CHAIR: DR PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
Wojciech
Forysiński
Eastern
Mediterranean
University,
North Cyprus
Adam
Szymański
UW
mgr
Muzaffer
Kural
Ankara
University
External problem: Turkey's Foreign Policy towards Middle East
mgr
Artur
Pohl
WNPiD UAM
Anti-Israeli policy of Turkey - the element of the alternative for
the EU membership
WNPiD UAM
The Cyprus Question As One of the Main Obstacles to the
Turkish Accession to the EU
prof.
dr
dr
Przemysław Osiewicz
External challenges to EU membership of Turkey
9
PIĄTEK, FRIDAY, 7.02.2014
Godz. 09.00 – 10.45 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
PANEL 1. CZ. 2. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
MODERATOR:
dr hab.
Jacek H.
Kołodziej
dr
Tomasz
Marcinkowski
dr
Agnieszka Hess
Krakowscy studenci europeistyki wobec europejskiej integracji –
dynamika postaw w latach kryzysu 2009-2013
UJ
PWSZ im. Jakuba
z Paradyża
w Gorzowie Wlkp.
UJ
Polskie partie polityczne wobec kryzysu w UE
Bliżej obywateli czy bliżej państwa? Wpływ akcesji do UE na
warunki funkcjonowania i aspiracje polskiego sektora
pozarządowego
Wzrost poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego Polski po akcesji do
UE
dr hab.
Maria Ewa Szatlach
UKW, Bydgoszcz
dr
Magdalena Tomala
Uniwersytet
Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polski wobec państw
J. Kochanowskiego
nordyckich po wejściu do Unii Europejskiej
w Kielcach
PANEL 2. CZ. 2. GOSPODARKA UE W WARUNKACH KRYZYSU (SALA 16)
EU ECONOMY IN CRISIS
MODERATOR:
prof.
Janusz
Hryniewicz
UW
dr
Olga
Markiewicz
EUI/SWPS
dr
Karina
Jędrzejowska
Marzena
Barańska
mgr
Magdalena
Greficz
UAM
mgr
Renata
Popiołek
UAM
dr hab.
UW
WNPiD UAM
Nierówności dochodów, koszt psychiczny i polityka niwelowania
nierówności w postindustrialnej Europie
Kształtując rynek. Mechanizmy oddziaływania Unii na instytucje
rynku kapitałowego w Polsce i Czechach
Jednolity rynek kapitałowy Unii Europejskiej – wyzwania i
perspektywy
Aktywizacja osób starszych w sieci
Outplacement jako narzędzie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw stosowane podczas kryzysu
Promowanie zatrudnienia w Polsce po przystąpieniu do Unii
Europejskiej
PANEL 3. CZ. 2. SPOŁECZNE DYLEMATY EUROPY 10 LAT PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU UE (SALA 17)
SOCIAL DILEMMAS OF EUROPE 10 YEARS AFTER CENTRAL EASTERN ENLARGEMENT OF THE UE
MODERATOR:
dr
Natalia
dr
Alina
Klejdysz
BalczyńskaKosman
mgr
Justyna
mgr
Klaudia Gołębiowska
dr
Witold
Cywoniuk
Sokała
mgr
Patrycja Ratajska
mgr
Patryk
Pawełczak
WNPiD UAM
Mariawici jako przykład chrześcijańskiego feminizmu
WNPiD UAM
Kampanie społeczne w działalności organizacji kobiecych w Polsce
UŁ
Wybrane aspekty integracji europejskiej wobec Kościoła
Rzymskokatolickiego
Uwarunkowania polityki integracyjnej wobec muzułmanów w Szwecji
WNPiD UAM
Uniwersytet J.
Kochanowskiego Polityczna rola wolnomularstwa w wybranych krajach "Nowej Europy"
w Kielcach
UAM
Niedokończona historia. (Nowy) antysemityzm we współczesnej Europie
Kwestia mniejszości romskiej w Unii Europejskiej - konsekwencją
WNPiD UAM
przystąpienia państw z Europy Środkowej i Wschodniej
10
PANEL 5. CZ. 2. UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU 2004 – WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY (SALA 18)
EUROPEAN UNION AFTER 2004 ENLARGEMENT – INSTITUTIONAL AND LEGAL DIMENSION
MODERATOR:
dr
Piotr
Burgoński
UKSW
mgr
Dariusz
Leszczyński
mgr
Kamil
Dobosz
mgr
Piotr
Kaczmarek
WNPiD UAM
mgr
Olga
Bogdańska
UŁ
UAM
UJ
Ewolucja prawa równościowego i antydyskryminacyjnego w Polsce i UE
Zakaz dyskryminacji w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej
Unijne prawo konkurencji - doświadczenia polskie
Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej
Unia Europejska wobec zjawiska libel tourism
PANEL 9. CZ. 2. SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (SALA 27)
TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND IN REALITY OF THE EUROPEAN INTEGRATION
MODERATOR:
UAM
Kierunki rozwoju Województwa Lubuskiego w świetle strategii Lubuskie
2020
mgr
Mariusz
Florczak
mgr
Joanna
Jancz
WNPiD UAM
Miasto Poznań w przeddzień 10-lecia akcesji. Wybrane przykłady inwestycji
współfinansowanych z Funduszy Europejskich
mgr
Tomasz
Skupio
WNPiD UAM
Absorpcja środków unijnych przez powiaty w Polsce na przykładzie powiatu
poznańskiego
mgr
Dagmara Dudkowiak
mgr
Anna
Jadachowska
mgr
Damian
Noremberg
mgr
Dorota
SzczepaniakInwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych okiem lokalnych
WNPiD UAM
Kwietniewska
mediów w Turku i powiecie tureckim
mgr
Michał
Klemenczak
UAM
Inwestycje unijne w mieście Konin i spostrzeżenie mediów
Lokalne media o realizacji projektów unijnych przez samorządy na
WNPiD UAM
przykładzie Radomska
WNPiD UAM "Międzynarodowe Projekty "Miękkie" realizowane w Radomsku
WNPiD UAM Klaster i jego rola w rozwoju regionów w Polsce
PANEL 14. UKRAINA – UNIA EUROPEJSKA – ROSJA. PARTNERSTWO WSCHODNIE UE (SALA 20)
UKRAINE – EUROPEAN UNION – RUSSIA. EASTERN PARTNERSHIP OF THE UE
doc. Oleg
dr
Kazimierz
mgr Swietłana
Mikhalev
Woreneski
Uniwersytet
Państwowy
Rosja wobec problemu zawarcia umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE
Uniwersytet J.
Dlaczego nie doszło do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej UEz Ukrainą .
Borkowski Kochanowskiego
Bilans strat i zysków
w Kielcach
Bołtromiuk
WNPiD UAM
Ukraina, Rosja i Unia Europejska: współpraca czy rywalizacja?
mgr Przemysław Renn
WNPiD UAM
Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie - fiasko, czy sukces?
mgr Ludmiła
WNPiD UAM
Wektor europejski Ukrainy - początek trudnej drogi ku demokracji (Analiza
dzisiejszej sytuacji politycznej na Ukrainie w kontekście współpracy z UE i
Federacją Rosyjską)
Nikitina
11
PANEL 17 CZ. 1. OPERACJE WOJSKOWE UNII EUROPEJSKIEJ W AFRYCE (SALA 21)
MILITARY OPERATIONS OF THE UE IN AFRICA
MODERATOR: DR BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
dr
Beata
PrzybylskaMaszner
UAM WNPiD Efekty zaangażowania operacyjnego Unii Europejskiej w Afryce
mgr
Rafał
Wiśniewski
WNPiD UAM
mgr
Jacek
Raubo
WNPiD UAM Operacje wojskowe UE w rejonie Rogu Afryki
mgr
Jeroen
Van den Bosch
WNPiD UAM
Zdolności wojskowe państw członkowskich UE do realizacji misji
WPBiO w Afryce
The EU in Congo: Operation Artemis - The Sharp End of the
Carrot
PANEL 18. NOWE MEDIA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ (SALA 11)
NEW MEDIA AS A TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CHANGE
MODERATOR: PROF. DOROTA PIONTEK
dr
Agnieszka Stępińska
mgr Eliza
Kania
mgr Agnieszka Filipiak
WNPiD UAM Nowe media, nowe role dziennikarzy i obywateli - nowe teorie normatywne?
WNPiD UAM
Technologie wolności? Nowe media i media społecznościowe jako czynnik
determinujący przemiany społeczne w 2. dekadzie XXI wieku.
WNPID UAM
Cyber-utopianism czy sieci nadziei? Demokratyzacyjna rola Nowych Mediów w
ujęciu E. Morozova i M. Castellsa
WNPiD UAM
Internet jako źródło informacji o procedurach z zakresu prawa urzędniczego w
instytucjach Unii Europejskiej
dr
Ewa
JurgaWosik
dr
Jacek
Wyszyński WNPiD UAM Content Analysis System for Television jako narzędzie analizy medioznawczej
mgr Paweł
Łokić
WNPiD UAM
Edukacja poprzez nowe media. Rozwój wiedzy, czy zagrożenie dla
obiektywizmu?
PANEL 22. CZ. 1. POLITYKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 24)
HEALTH POLICY IN THE EUROPEAN UNION
MODERATOR: PROF. JACEK SOBCZAK
prof.
Jacek
Sobczak
prof.
Sylwester
Gardocki
prof.
Jędrzej
Skrzypczak
prof.
Andrzej
Madera
dr
Joanna
Buchalska
SWPS, Warszawa Prawo do ochrony zdrowia w systemie praw człowieka
UW
WNPiD UAM
UP, Kraków
Prawa pacjenta w europejskich systemach regionalnych
Odpowiedzialność prawna a wolność przepływu lekarzy w Unii
Europejskiej
Transplantacje w Europie
Akademia
Wyjątek Bolara – rozważania na gruncie wyroku Sądu Najwyższego z dnia
L. Koźmińskiego 23.10.2013 r.
12
PANEL 23. EDUKACJA JAKO WYZWANIE UE W XXI WIEKU (SALA 153)
EDUCATION AS A CHALLENGE OF THE EU IN THE 21ST CENTURY
MODERATOR:
mgr Ewa
Kocińska
WNPiD UAM Europejska Przestrzeń Badawcza jako element Strategii Europa 2020
dr Piotr
Lissewski
WNPiD UAM Kształcenie przez sztukę – edukacyjne wyzwania XXI wieku
Ochrona dziedzictwa kulturowego w XXI wieku na przykładzie organizacji
dr Janina
Mrówczyńska WNPiD UAM
Europa Nostra
doc. dr Dosan
Baimolda
WNPiD UAM Prometejski ruch i Mustafa Czokaj
mgr
mgr
Joanna
Joanna
Kałużna
Jastrzębska
WNPiD UAM Polityczność upamiętniania – zwycięska Armia Ludowa pokonana?
UAM
Politolingwistyka - projekt (nie)możliwy
PWSZ im.
Zastosowanie MMORPG jako narzędzia badawczego w eksperymencie
Jakuba z
dr Piotr
Klatta
Paradyża w politologicznym
Gorzowie Wlkp.
PANEL ORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU JEAN MONNET MODULE EDUPOL
PANEL 24. UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (SALA 12)
THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS
MODERATOR:
National Taras
Ukrainian political caricature as a form of display foreign policy
mgr
Olga
Mychailuta
Shevchenko
country situations
University, Kyiv
The Kazakh National
dr
Gulnar
Mukanova
University (al Farabi) The role of mass media in Central Asia in promoting the idea of
The Kazakh National European integration
Sharipa
Nurżanova
University (al Farabi)
Institute of Law and
Economics, Lipetsk,
Russia
Peoples` Friendship
University of Russia
prof.
Aleksandr
Skiperskikh
The right to revolt: European and Russian context
dr
Vladimir
Ivanov
dr
Andrey
Kinyakin
Peoples` Friendship
University of Russia
The Eurasian Union as the integrational form on the post-Soviet
area: the challenges and opportunities for Europe
dr
Kamo
Dallakyan
Russian State Social
University
Immigration modeling
Russian-Euro-Atlantic relations: the "hidden" connections and
arguments
PANEL 26. CZ. 1. (SALA 26)
ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - АЗИЯ. ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПАНЕЛЬ)
EUROPA – UNIA
EUROPEJSKA – AZJA. WYBRANE PROBLEMY (PANEL ROSYJSKOJĘZYCZNY)
EUROPE - THE EUROPEAN UNION - ASIA. SELECTED ISSUES (RUSSIAN LANGUAGE PANEL)
MODERATOR: DR ŁUKASZ DONAJ
Technologizacja procesów politycznych – świetlana przyszłość
dr
Łukasz
Donaj
WNPiD UAM
czy droga do chaosu? Технологизация политических
процессов - путь в светлое будущее? или к хаосу?
Peoples' Friendship
Political video advertising on the Internet as a tool of an
prof. Oleg
Grishin
University of Russia
expressiom
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ формирования и
Russian State University
prof. Olga
Nesterchuk
представления образа Евросоюза в современном российском
Społecznego
информационном пространстве.
Российский
МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ:
государственный
ДИЛЕММЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН
dr
Walerij Judajew
социальный университет, ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
The Russian Presidential
Protest activities of today's youth in the EU and Russia: a
Academy of National
dr
Maksim Bochanov
comparative analysis of the experience
Economy and Public
Administration
Проблемы, ловушки и перспективы стран «духовного
контура Запада» в публицистике Ю. Хабермаса Problemy,
prof. Eleonora Shestakova
lovushki i perspektivy stran «dukhovnogo kontura Zapada» v
publitsistike Iu. Khabermasa
13
Godz. 11.15 – 13.15 – PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS
PANEL 1. CZ. 3. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – 10 LAT CZŁONKOSTWA (SALA 15)
POLAND IN THE EUROPEAN UNION – 10 YEARS OF MEMBERSHIP
MODERATOR:
dr
Krzysztof Urbaniak
UAM
W sprawie europejskiej nowelizacji Konstytucji RP
mgr
Małgorzata Gierwazik
WNPiD UAM
Działania informacyjne rządu RP przed referendum (2003) w sprawie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej
mgr
Beata
Dylik
WNPiD UAM
Bilans 10-letniej działalności polskich eurodeputowanych. Wybrane
aktywności i osiągnięcia
mgr
Seweryn
Krzyżewski
mgr
Dorota
Halicka
UAM
mgr
Ludmiła
Nikitina
WNPiD UAM
UJ
Być „za”…, a nawet „przeciw”. O instrumentalizacji politycznej
religii na przykładzie sprawy akcesji Polski do Unii Europejskiej
Społeczne i ekonomiczne skutki przystąpienia Polski do UE w okresie
kończącej się kadencji SLD w latach 2004-2005
Województwo pomorskie - 10 lat praktyki i doświadczenia dotacji
unijnych
PANEL 4. CZ. 2 BEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 152)
SECURITY IN EUROPE
MODERATOR:
dr
Marceli
Burdelski
UG
dr
Remigiusz Rosicki
dr
Joanna
Czerna-Grygiel
mgr
Christoph
Brela
dr
Mirosław
Szulczyński
dr
Anna
Sakson
WNPiD UAM
UAM, CP
Azja Wschodnia w działaniach Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych
Konkurencyjny i jednolity rynek energii w Unii Europejskiej (znaczenie
dla bezpieczeństwa energetycznego)
Europejska polityka energetyczna
UO
Polityka energii jądrowej w Polsce. Czy Polska ma prawo do
elektrowni atomowych?
UAM, CP
Wpływ amerykańskiej rewolucji energetycznej na gospodarkę
światową: reindustrializacja USA
WNPiD UAM
Działania UE na rzecz zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego
państw Sahelu
PANEL 6. CZ. 2. ROZSZERZENIE/A UE – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY (SALA 154)
UE ENLARGEMENT/S – EXPERIENCES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE
MODERATOR:
UWr
Wymiar Północny jako innowacyjny mechanizm zaangażowania Unii
Europejskiej na Dalekiej Północy
dr
Renata
Duda
mgr
Łukasz
Dulęba
mgr
Beata
Jaroszewska
lic.
Agnieszka Kajda
USz
Perspektywa dalszego poszerzenia UE o nowe państwa członkowskie. Jej
wpływ oraz rezultaty dla całej UE
mgr
Katarzyna
Urbanik
UO
Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne z Turcją
mgr
Adrian
Szumowski
mgr
Rafał
Szymanowski WNPiD UAM Linie konfliktu politycznego w Europie w czasach kryzysu
WNPiD UAM
UAM
UMCS
Liberalizm społeczny w Unii Europejskiej. Multikulturalizm i welfare state
jako wyzwania dla Europy
Polityka wschodnia Unii Europejskiej
Siła i słabość Unii Europejskiej w XXI wieku
14
PANEL 15. DEMOKRACJA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE – RÓŻNE KONTEKSTY (SALA 17)
DEMOCRACY IN THE EU MEMBER STATES – VARIOUS CONTEXTS
MODERATOR:
prof.
Zdzisław
Mach
UJ
Dylematy tożsamości i demokracji w UE 10 lat po wielkim rozszerzeniu
mgr
Michał
Radecki
UO
W kierunku europeizacji procedur wyłaniania przywódców partii
politycznych? Przypadek Polski
mgr
Maria
Józefowicz
Sławomir
Zwierzchlewski
UE, Poznań
Urszula
Panicz
UE, Poznań
dr
mgr
WNPiD UAM Stosunek włoskiej skrajnej prawicy do Unii Europejskiej
Ekonomiczne instytucje Europejskiej Unii Walutowej – z uwzględnieniem
czynnika politycznego (wybrane zagadnienia)
dr
Małgorzata Lorencka
UŚ
Wpływ kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie systemów politycznych
Grecji i Włoch
dr
Małgorzata Domagała
UŚ
Brytyjskie państwo regionalne w UE XXI w.
mgr
Henryk A.
Kretek
UO; WSM,
Warszawa
Analiza stosunków polsko-brytyjskich w XX i XXI wieku
PANEL 16. WYZWANIA UKRAINY NA DRODZE W KIERUNKU UE (SALA 18)
THE UKRAINIAN CHALLENGES ON ITS PATH TOWARD THE EU
MODERATOR:
Polskie środki masowej informacji w ukraińskiej przestrzeni
prof. Wojciech Cisak
WNPID UAM
informacyjnej
Uniwersytet
Tarasa
dr Jaroslawa Prychoda
Dyskurs europejski ukraińskich mediów (1992-2013)
Szewczenki,
Kijów
Uniwersytet
Przygotowanie projektów ustaw dla sektora środków masowego przekazu
Tarasa
mgr Olesia
Nesteriak
w procesie implementacji europejskiego prawa medialnego na Ukrainie
Szewczenki,
Kijów
Uniwersytet
Wizerunek Europy w nowoczesnej zjawisk społecznych (Na przykład,
Tarasa
Alisa
Ńecziporók
ukraiński tygodnik "Zwierciadło tygodnia")
Szewczenki,
Kijów
Uniwersytet
Reformowanie systemu samorządu terytorialnego Ukrainy w związku z
prof. Svetlana
Soroka
Państwowy im.
integracją europejską
Petra Mogyły
Miejsce Ukrainy w analizie procesów konwergencji gospodarek państw
mgr Romana
Mikhel
WNPiD UAN
członkowskich UE
Czarnomorski
Niektóre aspekty wdrożenia europejskich standardów socjalnych na
Państwowy
dr Svitlana
Matiazh
Uniwersytet im. Ukrainie
Petra Mohyly
PANEL 17 CZ. 2. OPERACJE WOJSKOWE UNII EUROPEJSKIEJ W AFRYCE (SALA 21)
MILITARY OPERATIONS OF THE UE IN AFRICA
MODERATOR: DR BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Edward
PWSZ w
"EUFOR RD Congo, Demokratyczna Republika Kongo 06.2006dr
Jaremczuk
Janusz
Elblągu
12.2006"
mgr
Witold
Ostant
dr
Przemysław Osiewicz
dr
Marek
Rewizorski
IZ, Poznań
WNPiD
UAM
Politechnika
Koszalińska
EUTM Mali 2013 - europejska projekcja siły w regionie Afryki
Zachodniej
AMIS II (2005-2007): zaangażowanie i wsparcie Unii
Europejskiej dla misji Unii Afrykańskiej podczas konfliktu w
Darfurze (Sudan)
Wielka Brytania wobec misji wojskowych Unii Europejskiej w
Afryce
15
PANEL 19. THE EUROPEAN UNION’S CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY (SALA 20)
WYZWANIA UE W 21. WIEKU
MODERATOR:
Russian State Social Intercultural dialogue in the context of European regional
prof. Marina
Martynova
University
geopolitics: the example of cooperation between Russian and Poland
New quality of Cultural Diplomacy and awareness about European
mgr Alina
Malinowska
UMCS
integration through EU programmes for youth
Europeanisation as a Constitutional Process: the Cheers of the 2004
dr
Izabela
Jędrzejowska
WSB, Wrocław
Enlargement and the New Challenges in the Face of the Crisis
Polish efforts to shape the EU approach towards democracy
dr
Paulina
Pospieszna
WNPiD UAM
assistance in Belarus and Ukraine
Kyiv National Taras
The Eastern Partnership initiative as intensification of cooperation
dr
Bogdana
Nosova
Shevchenko
between Ukraine and European Union: media aspects
University
David Cameron's 'Huge mistake'. Closing of the UK labour market
dr
Bartłomiej H. Toszek
USz
for Eastern Europe immigrants from British and Polish perspective
PANEL 20. UNIA EUROPEJSKA W MEDIACH (SALA 16)
THE EUROPEAN UNION IN MEDIA
MODERATOR:
dr
Artur
Lipiński
WNPiD UAM
Media jako aktorzy polityczni. Prasowy wizerunek prezydencji Polski w
Radzie Unii Europejskiej
dr
Adam
Barabasz
WNPiD UAM
Integracja europejska na łamach tygodnika "Rzeczywistość"
mgr
Joanna
Lisowska
USz
dr
Robert
Grochowski
mgr
Filip
Biały
WNPiD UAM
mgr
Jakub
Jakubowski
WNPiD UAM
Dominika
Narożna
WNPiD UAM
UAM
Strona Internetowa jako narzędzie służące popularyzacji idei integracji
europejskiej
Europejskie granice dozwolonej ingerencji w wolność słowa, a mowa
ekstremalna w przekazach medialnych
Skansen, dekoracja, plener? Europa w filmach Woody'ego Allena
dr
Producent filmu dokumentalnego w Polsce (2005-2013)
PANEL 21. ROLA NIEMIEC W UE (SALA 11)
THE ROLE OF GERMANY IN THE EU
MODERATOR:
prof.
Bogdan
Koszel
WNPiD UAM
Współpraca Polski i Niemiec w Unii Europejskiej (2004-2013).Pola
konfliktów i płaszczyzny współpracy
mgr
Karolina
Karolczak
WNPiD UAM
Wspólna Europa - podzielona pamięć? Rola polityki wobec przeszłości
w relacjach polsko-niemieckich w latach 2004-2014.
mgr
Izabela
Bielka
WNPiD UAM
Alternatywa dla Niemiec- eurosceptyczna inicjatywa na niemieckiej
scenie politycznej
Agnieszka
WaleckaRynduch
UP im. KEN,
Kraków
Analiza potencjału medialnego niemieckiej antyeuropejskiej partii
pozaparlamentarnej „Alternative fűr Deutschland”.
Grażyna
Musiał
UE, Katowice
dr
prof.
Wielkość i struktura produkcji niemieckiego przemysłu stalowego:
uwarunkowania i bariery rozwoju w latach 2005-2012
mgr
Jarosław
Walla
UE, Katowice
16
PANEL 22. CZ. 2. POLITYKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ (SALA 24)
HEALTH POLICY IN THE EUROPEAN UNION
MODERATOR: PROF. JACEK SOBCZAK
Społeczne modele zdrowia i choroby w świetle koncepcji dziejów pojęć
dr
Bartosz
Hordecki
WNPiD UAM
Reinharta Kosellecka
Aktywizacja fizyczna seniorów jako element europejskiej polityki
dr
Wiesław
Kalupa
UM, Poznań
zdrowotnej
SWPS,
dr
Piotr
Piesiewicz
Reklama leków w prawie UE
Warszawa
dr
mgr
dr
mgr
Zofia
Zawadzka
UwB
Elżbieta
Monika
Ksenia
Jęczmionka
Urbaniak
Kakareko
UM, Poznań
WNPiD UAM
Zdrowie a polityka Unii Europejskiej dotycząca miodu
Reklama produktów leczniczych - możliwości prawne i ograniczenia
Reformy włoskiego systemu ochrony zdrowia na przełomie XX i XXI w.
System opieki zdrowotnej w państwach UE
PANEL 25. MEDIA IN UKRAINE (SALA 12)
MEDIA NA UKRAINE
MODERATOR:
prof.
Tetiana
Prystupenko
prof.
Oleksandr Trukhachov
dr
Olga
Gresko
prof.
Iuliia
Nesteriak
mgr
Nicholas
Kanatnikov
mgr
Alina
Mordiuk
Kyiv National Taras
Shevchenko University
The rights and duties of journalists in the context of the Criminal Code
of Ukraine
University of Economics
The role of the media in the political economic communication of
and Law "КРОК" Ukraine,
Ukraine
Kiev
Kyiv National Taras
Political communication on TV and Radio in Ukraine and EU
Shevchenko University
Kyiv National Taras
Shevchenko University
Russian State Social
University
Kyiv National Taras
Shevchenko University
The role of social networks in informational confrontation between
Ukraine and Russia (during covering of the Euromaydan)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ
Development of convergent journalism in Ukraine: the view through
the events of Euromaidan 2013
PANEL 25. CZ. 2. (SALA 26)
ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - АЗИЯ. ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПАНЕЛЬ)
EUROPA – UNIA
EUROPEJSKA – AZJA. WYBRANE PROBLEMY (PANEL ROSYJSKOJĘZYCZNY)
EUROPE - THE EUROPEAN UNION - ASIA. SELECTED ISSUES (RUSSIAN LANGUAGE PANEL)
MODERATOR: DR ŁUKASZ DONAJ
dr
Klara
Kabyłgazina
prof.
Oleksandr Shevchuk
prof.
Marian
Żytariuk
Oksana
Malikina
Ajgerim
Alżanova
mgr
Vera
Karin
Brazova
mgr
Svetlana
Plevak
dr
The Kazakh National
University (al Farabi)
Uniwersytet Państwowy
im. Petra Mogyły
Львівський
національний
університет імені Івана
Франка
Uniwersytet Państwowy
im. Petra Mogyły
The Kazakh National
University (al Farabi)
Uniwersytet Karola w
Pradze
Uniwersytet Państwowy
im. Petra Mogyły
ДЕСТРУКТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Европейская интеграция Украины: нормативно-правовое
обеспечение
Фактор медіакультури як чинник збереження громадянського
суспільства в Україні
Реформирование системы государственного управления в
Украине в контексте Европейской интеграции
Последствия вступления Польши в ЕС для Казахстана
Идентичность безопасности Вишеградской группы в
Евросоюзе с акцентом на гражданскую безопасность
Трансформация системы органов государственной власти
Республики Польша на современном этапе
17