Dlaczego szukacie ¿yj¹ce Nie ma Go tut

Komentarze

Transkrypt

Dlaczego szukacie ¿yj¹ce Nie ma Go tut
Nr 20 (13 maja 2007 r.)
www.jadwiga.gorlice.pl
„Dlaczego szu
N
Serduszko dziecka ma³e,
jak lilia musi byæ bia³e,
jak lilia musi byæ czyste,
jak wody toñ przejrzyste.
2
INFORMATOR
Kronika wydarzeñ parafii
2 kwietnia - 2. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. W godzinach porannych
ZSE przygotowa³ monta¿-s³owno muzyczny
poœwiêcony S³udze Bo¿emu. O godz. 21.00
odby³ siê teatr cieni pt. „Wartoœæ ¿ycia i sens
œmierci” oraz Apel Jasnogórski.
3 kwietnia - Zakoñczenie Kwesty na rzecz
ubogich. Z zebranych produktów PZ Caritas
przygotowa³ 170 paczek.
4 kwietnia - Monta¿ „pasyjki” na krzy¿u
w prezbiterium. RzeŸba zosta³a wykonana
przez Tadeusza Szpunara.
5 kwietnia - Wielki Czwartek. Przedpo³udniem LSO naszej parafii wraz z ks. Mariuszem Je¿em uczestniczy³a we Mszy œw.
Krzy¿ma w Katedrze w Rzeszowie. Liturgii
Wieczerzy Pañskiej o godz. 18.00 przewodniczy³ ks. Damian Bolka. Homliê wyg³osi³
ks. Jerzy Gondek. Przedstawiciele parafii z³o¿yli ¿yczenia kap³anom z okazji Dnia Kap³añskiego. Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.
¯ycie religijne parafian
Ochrzczeni:
9.04 - Emilia TABOR
9.04 - ¯aneta Wiktoria KLESZYK
9.04 - Laura Ewa PLATA
9.04 - Oliwia Nikola GAWLAK
9.04 - Milena Magdalena FIRLIT
9.04 - Bartosz Damian TRZASKOŒ
9.04 - Aleksandra Patrycja RYNDAK
9.04 - Adrian Jakub JERZAK
15.04 - Martyna Magdalena SZCZYGIE£
15.04 - Aneta BOCZOÑ
15.04 - Gabriela Zofia HA£GAS
15.04 - Oliwia GURBA
28.04 - Karol GR¥DALSKI
29.04 - Malwina Maria TRZEŒNIOWSKA
5.05 - Kira Maja MALAWSKA
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
6 kwietnia - Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej.
Liturgii Mêki Pañskiej o godz. 18.00 przewodniczy³ ks. Piotr Filipek. Podczas Liturgii
zosta³a odœpiewana Pasja wg œw. Jana przez
ks. Andrzeja Kluza (narrator), ks. Damiana
Bolkê (Chrystus) i ks. Mariusza Je¿a (t³um
i pojedyncze g³osy). Homiliê wyg³osi³ ks. Damian Bolka. Adoracja przy Bo¿ym Grobie do
godz. 24.00.
7 kwietnia - Od godz. 9.00 do 15.00 trwa³o
poœwiêcenie pokarmów na wielkanocny stó³.
Liturgia Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem ks. Mariusza Je¿a rozpoczê³a siê
o godz. 19.00. Na zakoñczenie odby³a siê
procesja rezurekcyjna, któr¹ poprowadzi³
ks. Jerzy Gondek przy akompaniamencie
orkiestry dêtej z Dominikowic.
8 kwietnia - Uroczystoœæ Zmartywchwstania Pañskiego. Homiliê wyg³osi³ ks. Piotr Filipek. Ukaza³ siê 19 numer „Wspólnoty Królowej Jadwigi”.
11 kwietnia - Zosta³ uruchomiony dodatkowy adres strony internetowej naszej parafii:
www.jadwiga.gorlice.pl
13 kwietnia - SpowiedŸ dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania oraz próba generalna liturgii.
www.jadwiga.gorlice.pl
INFORMATOR
14 kwietnia - O godz. 14.00 odby³o siê bierzmowanie m³odzie¿y. Sakramentu 129 osobom
udzieli³ biskup Edward Bia³og³owski.
15 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Homiliê wyg³osi³
ks. Mariusz Je¿. O godz. 17.00 uroczystej
Mszy œw. w intencji dzie³a Caritas w Gorlicach przewodniczy³ ks. Jerzy Gondek.
16 kwietnia - Spotkanie Rady Parafialnej.
3
Zaœlubieni:
14.04 - Piotr WOJNARSKI i Dominika PIECUCH
21.04 - Bogumi³ WSZO£EK i Katarzyna MIERZWA
28.04 - Marcin KISIELEWICZ i Wioletta PUFKA
Zmarli:
5.04 - Helena PRZYBYCIEÑ - ur. 1928 r.
19.04 - Edward TOKARZ - ur. 1939 r.
16-17 kwietnia - Zapisy do sakramentu bierzmowania w roku 2008.
22 kwietnia - III Niedziela Wielkanocna. Homiliê wyg³osi³ ks. Jerzy Gondek. Œwietlica
Parafialna „Przystañ” wziê³a udzia³ w mitingu
z okazji Dnia Ziemi.
23 kwietnia - Imieniny proboszcza ks. Jerzego Gondka. O godz. 18.00 odby³a siê Msza
œw. w jego intencji podczas której przedstawiciele parafii z³o¿yli solenizantowi ¿yczenia.
27 kwietnia - Msza œw. dla abiturientów ZSE
w Gorlicach. Liturgii o godz. 12.30 przewodniczy³ ks. Damian Bolka i ks. Andrzej Kluz.
29 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna.
Homiliê wyg³osi³ ks. Damian Bolka. Poœwiêcenie odnowionej Kaplicy szpitalnej pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Mszy œw. o godz.
8.30 przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Stanis³aw Górski.
1 maja - Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych. Majówki w naszym koœciele w dzieñ
powszedni o godz. 17.30, a w niedziele
o godz. 16.30. Nabo¿eñstwu przez ca³y miesi¹c towarzyszy rozwa¿anie czytanek
„Imiê,Twe Matko”. O godz. 18.00 w Sokole
mia³a miejsce Msza œw. i rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych w kapliczce przy ul Dukielskiej.
3 maja - Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej
Polski. Homiliê wyg³osi³ ks. Piotr Filipek.
3-4 maja - SpowiedŸ z okazji I czwartku, pi¹tku i soboty miesi¹ca maja.
6 maja - V Niedziela Wielkanocna. Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
Nowy adres strony internetowej naszej parafii
Informujemy ¿e, od 11 kwietnia 2007 r. strona internetowa
naszej parafii dostêpna jest tak¿e pod nowym,
³atwiejszym w zapamiêtaniu adresem:
www.jadwiga.gorlice.pl
Dotychczasowy adres:
http://gorlice-jadwiga.rzeszow.opoka.org.pl
jest równie¿ aktywny.
Zapraszamy do czêstego odwiedzania
naszej internetowej strony parafialnej.
Ks. Mariusz Je¿
Porz¹dkowanie naszej œwi¹tyni
Na najbli¿sze tygodnie do utrzymywania porz¹dku w naszej œwi¹tyni prosimy mieszkañców z nastêpuj¹cych ulic:
14.05 - 19.05.2007 - ul. Koœciuszki 13-22
21.05 - 26.05.2007 - ul. Koœciuszki 23 (ca³y blok)
28.05 - 02.06.2007 - ul. Koœciuszki 24 - klatka I i II
04.06 - 09.06.2007 - ul. Koœciuszki 24 - klatka III i IV
11.06 - 16.06.2007 - ul. Koœciuszki 24 A - klatka I i II
18.06 - 23.06.2007 - ul. Koœciuszki 24 A - klatka III i IV
25.06 - 30.06.2007 - ul. Koœciuszki 25 (ca³y blok)
Porz¹dkowanie koœcio³a odbywa siê
dwa razy w tygodniu w poniedzia³ek
i w pi¹tek po wieczornej Mszy œw.
(ok. 18.30). W razie jakichkolwiek niejasnoœci prosimy o kontakt z koœcielnym Adamem Piechowiczem.
Numer zamkniêto: 6 maja 2007 r.
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
4
WYDARZENIA
Otrzymacie Jego moc
„Wy, którzy zostaliœcie ju¿ ochrzczeni, a teraz otrzymacie moc
Ducha Chrystusa i zostaniecie naznaczeni na czole Jego krzy¿em, powinniœcie wobec œwiata œwiadczyæ o Jego mêce i zmartwychwstaniu, tak
aby, wed³ug s³ów Aposto³a, wasze ¿ycie by³o w ka¿dym miejscu dobr¹
woni¹ Chrystusa” (Obrzêdy bierzmowania). Powo³anie do tego, aby byæ
autentycznym œwiadkiem Chrystusa nie jest ³atwe. Jednak¿e Bóg w swojej
opatrznoœci zapraszajac nas do bycia chrzeœcijninem, daje nam ³askê
do wype³nienia tego wyj¹tkowego powo³ania. Ten dar udzielany jest
ochrzczonym w sakramencie bierzmowania. „Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze œciœlej wi¹¿¹ siê z Koœcio³em, otrzymuj¹ szczególn¹ moc Ducha Œwiêtego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowi¹zani
s¹m, jako prawdziwi œwiadkowie Chrystusa do szerzenia wiary s³owem
i uczynkiem i do bronienia jej” (KKK). Chrzeœcijanin zostaje w sakramencie bierzmowania nape³niony darami Ducha Œwiêtego, by móg³ dojrzale
podj¹æ swoje zadania w Koœciele i œwiecie.
W dniu 14 kwietnia 2007 r. w naszej parafii mia³o miejsce szczególne wydarzenie. Po rocznej formacji m³odzie¿ klas III gimnazjum otrzyma³a sakrament bierzmowania. Kandydaci co miesi¹c przez spotkania katechetyczno-formacyjne, a tak¿e modlitewne,
w trzech grupach prowadzonych przez ks. Damiana Bolkê, ks. Piotra Filipka i ks. Mariusza Je¿a, przygotowywa³a siê by
godnie i owocnie przyj¹æ sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Ju¿ od godz. 13.30 m³odzie¿ wraz z rodzicami, œwiadkami i zaproszonymi goœæmi gromadzi³a siê w naszej œwi¹tyni
parafialnej. Msza œw. obrzêdowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania rozpoczê³a siê o godz. 14.00. Na pocz¹tku delegacja rodziców oraz proboszcz witaj¹c biskupa prosili o udzielenie sakramentu zgromadzonej m³odzie¿y. Liturgii przewodniczy³
biskup Edward Bia³og³owski. W homilii ¿yczy³ m³odzie¿y, by by³a wierna Chrystusowi, któremu w przyjmowanym sakramencie
zobowi¹zuje siê s³u¿yæ poprzez dojrza³oœæ chrzeœcijañsk¹. Po homilii rozpoczê³a siê liturgia sakramentu. Modlitw¹ i namaszczeniem olejem krzy¿ma œw. przez biskupa, na kandydatów zosta³ wylany Duch Œwiêty ze swymi darami, jednoczeœnie
umacniaj¹c ich do mê¿nego bronienia i wyznawania wiary chrzeœcijañskiej. Po obrzêdzie m³odzie¿ odnowi³a przyrzeczenia
abstynenckie. Na zakoñczenie Mszy œw. delegacja m³odzie¿y oraz proboszcz podziêkowali biskupowi za udzielenie sakramentu, polecaj¹c siê jednoczeœnie jego modlitwie. Sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej przyjê³o 129 osób.
Sakrament bierzmowania w 2007 r. w naszej parafii przyjêli:
1. Adamczyk Karolina
2. Augustyn Filip
3. Bodzioch Micha³
4. Borcz Ewa
5. Broñski Marek
6. Bugno Daniel
7. Burkot Rafa³
8. Cionek Katarzyna
9. Czajka Karol
10. Czy¿ Andrzej
11. Dr¹gowski Marcin
12. Drzyma³a Wiktor
13. Dudek Mateusz
14. Dusza £ukasz
15. Firlit Karolina
16. Galas Paulina
17. Gamoñ Dariusz
18. Gawlak Krystian
19. Gawlik Mariola
20. G¹sior Pawe³
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
21. Gierut Jakub
22. Górka Aneta
23. Górski £ukasz
24. Grabiec Wioletta
25. Gruszkowska Anna
26. Gryboœ Damian
27. Guba³a Miros³aw
28. Gucwa Edyta
29. Gutterch Aleksandra
30. Gybej Piotr
31. Hajduk Tomasz
32. Ha³gas Monika
33. Janik Joanna
34. Jurusik Sylwia
35. Kamiñska Katarzyna
36. Kamiñska Maryla
37. Karp Jadwiga
38. Kazanowska Ma³gorzata
39. Kilian Mariola
40. Kiszka Ewelina
41. Kluska Anna
42. K³apacz Dominika
43. Koczyrkiewicz Wojciech
44. Ko³odziejczyk Maciej
45. Konieczko Przemys³aw
46. Kozak Ilona
47. Kozio³ Marek
48. Krajniczyn Oskar
49. Kret Piotr
50. Krok Mateusz
51. Król Kinga
52. Krupczak Micha³
53. Kucharczyk Marcin
54. Kud³awiec Izabela
55. Kuliñska Aneta
56. Kuta Mateusz
57. Labut Krzysztof
58. Labut Magdalena
59. Laskoœ Magdalena
60. Leszega Laura
www.jadwiga.gorlice.pl
WYDARZENIA
5
61. Lewicki Maksym
62. Ligarska Aneta
63. Ludwin Anna
64. Ma³esz Angelika
65. Markowicz Joanna
66. Mikruta Bartosz
67. Milewski Andrzej
68. Mrozek Gabriela
69. Niemiec Paulina
70. Nowak Kornelia
71. Nowak Marcin
72. Opiela Mateusz
73. Ozga Monika
74. Partyka Damian
75. Paw³owski Tomasz
76. Pelc Aneta
77. Piechota Weronika
78. Pijanowska Joanna
79. Pijanowski Arkadiusz
80. Plata Beata
81. Plata Konrad
82. P³aneta Anna
83. Podwika Natalia
84. Po³eæ Adrian
85. Potempa Kamila
86. Przyby³o Karolina
87. Przyby³o Micha³
88. Rachel Joanna
89. Rogus Kinga
90. Roman Anna
91. Roman Rafa³
92. Rotko Dawid
93. Ró¿ Lucjan
94. Rutana Angelika
95. Rybczyk Urszula
96. Ryznar Aneta
97. Rzoñca Pawe³
98. Sajchta Krzysztof
99. Sawicka Katarzyna
100. Seku³a Adrian
101. Sidor Katarzyna
102. Sikora Katarzyna
103. Siwiak Szymon
104. Stabach Seweryn
105. Stañczewska Greta
106. Stasiowska Katarzyna
107. Stêpieñ Rados³aw
108. Straub £ukasz
109. Struga³a Klaudyna
110. Szarlej Monika
111. Szarowicz Anna
112. Szczepañski Kamil
113. Szpyrka Karolina
114. Szufnara Danuta
115. Szura Bart³omiej
116. Tabor Beata
117. Tokarska Magdalena
118. Tomasik Agata
119. Turek Wojciech
120. Tybor Krystian
121. Urbanek Agnieszka
122. Wcis³o Damian
123. Wêgrzyñski Tomasz
124. Wiêcek Ewa
125. Wilk Dominik
126. Wójtowicz Mateusz
127. Zabierowska Oliwia
128. Ziaja Izabela
129. Zieliñski Maciej
Ks. Mariusz Je¿
Œwiêci z naszego koœcio³a... (6)
Œw. Andrzej Bobola
mêczennik, Patron Polski i patron ewangelizacji w trudnych czasach
Andrzej Bobola urodzi³ siê 30 listopada 1591 r.
w Strachocinie ko³o Sanoka. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej bardzo gorliwie przywi¹zanej do wiary katolickiej. Wysoka œwiadomoœæ religijna wyniesiona z rodzinnego domu zosta³a jeszcze bardziej wzmocniona wykszta³ceniem Andrzeja w szko³ach jezuickich. W wieku
dwudziestu lat zdecydowa³ siê na wst¹pienie do Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów). Nowicjat odbywa³
w Wilnie, i tam te¿ studiowa³ na Akademii Wileñskiej.
Zdoby³ wszechstronne wykszta³cenie humanistyczne,
doskona³¹ znajomoœæ klasycznej greki, co pozwala³o
mu pog³êbiaæ lekturê pism Ojców Koœcio³a i wp³ynê³o
na umocnienie œwiadomoœci religijnej.
Zgodnie z ówczesnymi praktykami w zakonie ju¿
jako kleryk zosta³ skierowany do pracy pedagogicznej
w kolegiach jezuickich, najpierw w Braniewie, potem
w Pu³tusku. W 1622 r. Andrzej otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, a nastêpnie zosta³ skierowany do pracy duszpasterskiej w Nieœwie¿u. Tam te¿ z³o¿y³ trzecie œluby
zakonne.
cd. s. 6
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
6
ARTYKU£
cd. ze s. 5
Jako kap³an by³ kaznodziej¹, spowiednikiem, misjonarzem ludowym oraz prefektem bursy dla ubogiej
m³odzie¿y. Obchodzi³ zaniedbane wioski, chrzci³, udziela³ sakramentów, zachêca³ do spowiedzi, nawraca³ te¿
prawos³awnych. W parafii prowadzi³ konferencje na podstawie Pisma œw. i teologii dogmatycznej.
Bardzo szybko jego dzia³alnoœæ zwróci³a uwagê
prze³o¿onych zakonnych. Zosta³ mianowany rektorem
koœcio³a œw. Kazimierza w Wilnie, a nastêpnie prze³o¿onym domu zakonnego w Bobrujsku. Jako niezwykle
inteligentny i wykszta³cony kaznodzieja prowadzi³ sw¹
nauczycielska dzia³alnoœæ w Warszawie, Po³ocku,
£om¿y, Piñsku i Wilnie.
W opinii wspó³czesnych mu ludzi by³ cz³owiekiem
bardzo energicznym oraz wybuchowym. Wiernie trwa³
we w³asnych pogl¹dach i potrafi³ je w sposób przekonuj¹cy uzasadniæ. Wytrwa³y w pracy nad sob¹ i nad opanowaniem swojego wybuchowego charakteru najwiêcej wymaga³ od samego siebie. W dziedzinie moralnoœci nie uznawa³ kompromisów i sam stara³ siê perfekcyjnie wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków, jakie nak³ada³a
na niego wiara katolicka.
Po latach przyk³adnego ¿ycia kap³añskiego zyska³
powszechny szacunek ludzi oraz opiniê cz³owieka œwiêtego. Jego gorliwoœæ nada³a mu przydomek "³owca
dusz".
Niestety, przysz³o mu ¿yæ w burzliwych czasach
wojen kozackich, kiedy do celów politycznych i spo³ecznych dodano ideologiê religijn¹. I tak stanê³y na przeciwko siebie katolicyzm i prawos³awie.
Piñsk, w którym w latach 50-tych XVII w. przebywa³ Andrzej Bobola, jako miasto pogranicza religii sta³o
siê aren¹ ostrych staræ zbrojnych. Kozacy wspierani
przez wojska carskie zostali przez nie podburzeni do
wymordowania katolików. Kilkakrotnie dochodzi³o do
rzezi ludnoœci cywilnej, ale te¿ kilkakrotnie miasto przechodzi³o z r¹k do r¹k.
Wreszcie w 1657 r. Piñsk zaj¹³ oddzia³ kozacki
pod dowództwem Jana Lichego. Jezuici wraz z katolickimi mieszkañcami uciekli z miasta, chroni¹c siê w okolicznych wioskach.
By³ wœród nich tak¿e Andrzej Bobola. Ucieka³
w kierunku oddalonego o 30 kilometrów od Piñska Janowa Poleskiego. Poszukiwany gwa³townie przez znaj¹cych jego misjonarsk¹ s³awê kozaków - by³ w ci¹g³ym
niebezpieczeñstwie i ci¹gle w drodze. Niestety, 16 maja
1657 r. zosta³ schwytany.
Rozpocz¹³ siê bestialski spektakl. Andrzej zosta³
na pó³ obna¿ony, przywi¹zany do s³upa i bity nahajami.
Oprawcy ¿¹dali wyparcia siê wiary katolickiej. Kiedy
kap³ana nie uda³o siê z³amaæ, kozacy upletli wieniec cierniowy i wbili go na g³owê jezuity. Podczas dalszego przes³uchania wybili mu zêby, wyrwali paznokcie i zdarli skórê
z górnej czêœci rêki. Przywi¹zany do siode³ za rêce
musia³ biec za koñmi, popêdzany k³uciem lanc. W koñcu Andrzeja Bobolê zawleczono do rzeŸni miejskiej
i zaczêto przypalaæ ogniem. Wyciêto mu na ciele skórê
w kszta³cie ornatu, obciêto nos wargi, wyk³uto jedno oko
i wyrwano jêzyk. By³a to zemsta za dzia³alnoœæ misjonarsk¹. ¯ycie mêczennika zakoñczy³o uderzenie szabl¹.
Sta³o siê to 16 maja 1657 r.
Po wycofaniu siê kozaków z miasta - umêczone
cia³o Andrzeja Boboli przeniesiono do miejscowego koœcio³a, a nastêpnie do podziemi koœcio³a klasztornego
w Piñsku. Szczególn¹ ³ask¹ potwierdzaj¹c¹ mêczeñstwo sta³ siê fakt, ¿e to cia³o nie uleg³o zniszczeniu, tak
jakby w zamyœle Bo¿ej opatrznoœci mia³o byæ œwiadectwem wiernoœci Bogu i Koœcio³owi.
W toku licznych burz dziejowych, wojen i rozbiorów, œwiête relikwie d³ugo nie mia³y sta³ego miejsca pochówku. Wreszcie, w 1938 r. zosta³y uroczyœcie przewiezione do Warszawy, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywaj¹ w srebrno-kryszta³owej trumnie-relikwiarzu
w koœciele œw. Jacka na ulicy Rakowieckiej.
Andrzej Bobola zosta³ kanonizowany przez papie¿a Piusa XI w 1938 r., a w 2002 r. na wniosek Episkopatu Polski zosta³ og³oszony Patronem Polski.
Jest przyk³adem niez³omnego g³oszenia i wyznawania wiary. Jest patronem ewangelizacji w trudnych
czasach, jest tak¿e wzorem pokory i mi³osierdzia dla
oprawców, którym przebaczy³ wszystko w godzinie
swojego mêczeñstwa.
Œwiêty Andrzeju Bobolo naucz nas niez³omnej wiary,
wyjednaj nam si³ê przeciwstawiania siê z³u,
natchnij odwag¹ w ewangelizacji naszego otoczenia i ca³ego œwiata.
B¹dŸ przyk³adem przebaczaj¹cej mi³oœci i patronem pojednania miedzy wyznaniami.
Niech nasza Ojczyzna rozwija siê pomyœlnie pamiêtaj¹c
o tysi¹cletnim dziedzictwie nauki Chrystusa,
niech Polacy bêd¹ wierni Jasnogórskim Œlubom Narodu
z³o¿onym przed obliczem Matki Bo¿ej - Królowej Polski!
Opr. Wac³aw Ziêba
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
www.jadwiga.gorlice.pl
ARTYKU£
7
Pierwsza Komunia œw. moich marzeñ
Niektórzy powiedz¹, ¿e jestem marzycielem, ale wierzê, ¿e nie jestem sam. Dzieñ, kiedy dziecko dotyka po raz
pierwszy sakramentalnie Jezusa Chrystusa jest w tradycji katolickiej dniem szczególnym. Dniem do którego dzieci przygotowuj¹ siê bardzo d³ugo i bardzo wytrwale. Dla wielu jest to
prze¿ycie niesamowite zwi¹zanie z radoœci¹, na pewno ze stresem bo czy nie pomylê siê przy przy pierwszej spowiedzi?
I kiedy przychodzi ten dzieñ..., no w³aœnie co wtedy?
Prawdopodobnie wielu pamiêta pewn¹ zabawê jak¹ proponowa³y czasopisma ró¿nego rodzaju. Otó¿ obok siebie widnia³y dwa obrazki na pozór identyczne, dopiero pod spodem
widnia³a informacja, i¿ ró¿ni¹ siê one pewn¹ iloœci¹ szczegó³ów. I ca³a zabawa polega³a na tym, aby te szczegó³y ró¿ni¹ce
oba obrazki znaleŸæ. Zapraszam do takiej w³aœnie zabawy,
ale te¿ do zadumy i mo¿e zrobienia rachunku sumienia i konkretnych postanowieñ:
obrazek pierwszy
Ch³opcy i dziewczynki, w dwóch szeregach, w strojach
nawi¹zuj¹cych do alby. Obs³uga archiwizuj¹ca dyskretna ale
i kompetentna. Dzieci skupione s¹ na liturgii. Rodzice ubrani
odœwiêtnie, ale te¿ skromnie. Po uroczystoœci odbywa siê
wspólna „agapa” - uczta mi³oœci. Uczestnicz¹ w niej dzieci,
ich rodziny, ksiê¿a i katecheci. Wieczorem to samo grono
spotyka siê na nabo¿eñstwie rozdania pami¹tkowych obrazków, i wtedy dzieci sk³adaj¹ przyrzeczenia wzrastania w m¹droœci i wolnoœci od u¿ywek. Panuje wzajemna sympatia, spokój, refleksja, uduchowienie..., tak jak w³aœnie byæ powinno.
obrazek drugi
Ch³opcy i dziewczynki w dwóch szeregach. Jednak
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to pokaz mody - ubrania niektórych ch³opców przypominaj¹ najnowsze kreacje. Uszyte
z materia³ów, których nie potrafiê nawet nazwaæ… Suknie dziewcz¹t d³ugie, z at³asu, jedwabiu i koronek. Uroda niektórych
dziewcz¹t wyraŸnie poprawiona… Niektóre dzieci natomiast
w zwyk³ych sukienkach, zwyk³ych garniturach i rodzice wyraŸnie siê wstydz¹, ¿e nie "nad¹¿aj¹", ¿e s¹ "gorsi", ¿e nie s¹
bogaci i wysatwni. Dzieci siê rozchodz¹, rodzice œwiêtuj¹
w domu. W niektórych nawet bardzo hucznie, jak siê wydaje,
bo i mocne trunki siê lej¹, inni jeszcze wynajêli lokal. Dzieci
wymieniaj¹ siê uwagami o tym co dosta³y. Komputery, rowery,
zegarki, kilka dziewczynek b³yska z³otymi pierœcionkami czy
kolczykami. Niektóre dzieci i niektórzy rodzice nic nie mówi¹,
patrz¹ tylko z wyraŸn¹ zawiœci¹, ba, nawet z niechêci¹, jeœli
nie z czymœ wiêcej. Atmosfera naprawdê daleka od uduchowienia..., tak jak w³aœnie byæ nie powinno.
Oba obrazki s¹ prawdziwe. Zadanie natomiast brzmi:
Który z tych obrazków odzwierciedla Komuniê œw. moich marzeñ?
Dziœ w naszej parafii I Komunia œw. Mo¿e warto jeszcze
raz wspomnieæ sobie ten szczególny dzieñ w moim ¿yciu...
Co dziœ zosta³o mi z radoœci tego dnia...
Ks. Damian Bolka
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
8
ARTYKU£Y
Majowe
Poœwiêcenie Kaplicy
Maj to najpiêkniejszy miesi¹c w roku.
Miesi¹c s³oñca, kwiatów i zieleni, wspólnych
wypadów za miasto,
imprez itp. Takie w³aœnie jest spojrzenie niektórych ludzi, zw³aszcza m³odych.
Jednak ten miesi¹c w naszej tradycji
katolickiej poœwiêcony
jest Maryi. W koœcio³ach, przy kapliczkach
i przydro¿nych krzy¿ach rozbrzmiewaj¹
przepiêkne wezwania
chwal¹ce Matkê Bo¿¹.
Ale czy my zabiegani
ludzie XXI wieku potrafimy w tym miesi¹cu dostrzec, ¿e Bogurodzica czeka i jest bardzo cierpliwa, a¿ w ci¹gu dnia, naszego zabiegania zatrzymamy siê na choæby kilka minut by
siê pomodliæ, by o Niej pamiêtaæ? Ona nas tak bardzo kocha,
jednak my jesteœmy tak zapatrzeni w nasz egoizm, ¿e nie
zawsze to dostrzegamy. Ona jako kochaj¹ca "mama" nigdy
nas nie opuœci i czeka byœmy spojrzeli w Jej stronê i wyci¹gnêli do Niej rêkê.
Dziêki Niej mo¿emy doznaæ wielu ³ask Bo¿ych, poniewa¿ Maryja jest orêdowniczk¹ przed Bo¿ym majestatem
w naszych sprawach. Ona wys³uchuj¹c naszych modlitw wstawia siê za nami u Swojego Syna.
I to podwaja nasze szanse, ¿e Bóg nas wys³ucha przez
wstawiennictwo Maryi.
Nie b¹dŸmy egoistami, którzy uwa¿aj¹ Boga za z³ot¹
rybkê, spe³niaj¹c¹ zachcianki. Kto jak kto, ale Bóg doskonale wie co kryje siê w naszych sercach i co nam potrzeba.
Jednak czasem brakuje nam tego zaufania i dlatego, a póŸniej mamy pretensjê do Boga: Dlaczego, mnie to spotyka! Odpowiedz jest prosta: Musimy uwierzyæ!
W maju wpatrujemy siê w Maryjê wychwalan¹ przymiotami z Litanii loretañskiej. Tê, która jako "pokorna S³u¿ebnica Pañska" najpiêkniej odpowiedzia³a na zaproszenie Boga,
aby realizowaæ swoje ¿ycie wed³ug Jego pomys³u.
Mo¿e w czasie codziennych zajêæ znajdziemy pó³ godziny wieczorem by wst¹piæ do koœcio³a i pomodliæ siê wraz
z innymi wiernymi przepiêknymi wezwaniami z Litanii loretañskiej.
Jest to piêkna modlitwa, która pokazuje nam jak Maryja jest dobra i ³askawa. A mo¿e ta krótka modlitwa nas nauczy, jakimi byæ na codzieñ?
Oddajmy czeœæ Maryi w majowe wieczory. Niech w naszych sercach znajdzie siê chwila wewnêtrznej ciszy, pragnienie serca, by swe myœli wznieœæ do Bogurodzicy. W Jej bowiem rêkach Bóg z³o¿y³ wszystkie skarby swych ³ask, które
Ona hojnie rozdaje swym ziemskim dzieciom.
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza
w Gorlicach 29 kwietnia prze¿ywa³ uroczystoœæ poœwiêcenia
odnowionej Kaplicy szpitalnej pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Mszy œw. o godz. 8.30 przewodniczy³ ks. Stanis³aw
Górski wraz z ks. Jerzym Gondkiem i kapelanem szpitala
ks. Andrzejem Kluzem. W dziêkczynnej Eucharystii uczestniczyli tak¿e chorzy, pracownicy szpitala, dyrekcja i zaproszeni goœcie. Homiliê wyg³osi³ ks. Stanis³aw Górski.
Kaplica w szpitalu istnieje prawie od samego pocz¹tku
funkcjonowania placówki medycznej w Gorlicach. Jednak
z up³ywem czasu, wymaga³a gruntownego remontu. Obecny
kapelan podj¹³ siê tego zadania. Dziêki pomocy wielu ¿yczliwych ludzi, chorych, pracowników szpitala, kaplica zyska³a
nowy, œwie¿y wygl¹d. Zmieniono p³ytki pod³ogowe, odnowiono
³awki i czêœci drewniane, pomalowano œciany, zainstalowano
nowe oœwietlenie i nag³oœnienie, zakupiono chodniki i dywan.
Maj¹c na uwadze piêkno liturgii sprawowanej w tym szczególnym miejscu, zakupiono tak¿e nowe szaty liturgiczne i paramenty (ornaty, stu³y, kom¿e, alby, kielich mszalny, komplet
lekcjonarzy i msza³ oraz œwiece). Odnowiona zosta³a tak¿e
zakrystia.
Obecny kapelan szpitala ks. Andrzej Kluz pos³uguje
w szpitalu chorym i s³u¿bie zdrowia od 1998 r. Modlitw¹ obejmuje wszystkich tych, dziêki którym uda³o siê dokonaæ restauracji kaplicy. Kapelan podczas codziennej pos³ugi spotyka tych, którym przysz³o doœwiadczaæ cierpienia i tak¿e tych,
którzy dbaj¹ o to, aby ul¿yæ chorym w cierpieniu. Jego pos³uga obejmuje troskê o chorych i pomaganie im mimo cierpienia
zbli¿yæ siê do Boga. Odwiedza chorych w salach szpitalnych
z Komuni¹ œw., pos³uguje w sakramencie pokuty, udziela sakramentu namaszczenia chorych. Pracownicy szpitala korzystaj¹ tak¿e chêtnie i licznie z pos³ugi kapelana.
Kaplica w szpitalu jest bardzo potrzebna. Niech s³u¿y
dla chorych i zdrowych, dla s³u¿by zdrowia i pracowników szpitala oraz dla odwiedzaj¹cych i spragnionych wyciszenia
i modlitwy.
Ks. Andrzej Kluz
Iza z KSM-u
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
www.jadwiga.gorlice.pl
ARTYKU£
9
"Aby poznaæ dziecko trzeba poznaæ samego siebie"
J. Korczak
Wychowanie w duchu wartoœci
chrzeœcijañskich
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II przejawia³ szczególn¹ troskê
o wychowanie m³odego pokolenia, a zawód nauczyciela rozumia³ jako
powo³anie. Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r. we
W³oc³awku, kieruj¹c przemówienie do nauczycieli, zacytowa³ s³owa
"Deklaracji o wychowaniu chrzeœcijañskim": "Piêkne (…) i wielkiej
donios³oœci jest powo³anie tych wszystkich, którzy pomagaj¹c rodzinom
w wype³nianiu ich obowi¹zku i zastêpuj¹c spo³ecznoœæ ludzk¹, podejmuj¹
w szko³ach zadania wychowawcze: powo³anie to wymaga szczególnych
przymiotów i serca, jak najstaranniejszego przygotowania
i ci¹g³ej gotowoœci do odnowy i dostosowania". Tak te¿
wychowawca powo³any jest wychowywaæ uczniów, stale
byæ dla nich na wzór Chrystusa i dzieliæ siê z nimi skarbem
wartoœci, jaki posiada w skarbcu swego serca.
W wychowaniu chodzi o ustalenie takiej hierarchii wartoœci,
które przedk³ada³yby siê na to, co stanowi istotê
chrzeœcijañstwa. Trzeba wychowywaæ m³odych ludzi
w takim duchu, aby bez przymusu, z w³asnej potrzeby
i woli budowali, sw¹ hierarchiê wartoœci na przekonaniu, ¿e
w ¿yciu najwa¿niejsze s¹ normy etyczne, a wiêc: godnoœæ,
uczciwoœæ, odpowiedzialnoœæ i tolerancja - na koñcu zaœ
przyjemnoœci. Przesuniêcie tych wartoœci prowadzi bowiem
do degradacji cz³owieczeñstwa, które winno siê opieraæ na
odpowiedzialnym kreowaniu samego siebie i przynoszeniu
w darze innemu cz³owiekowi. A wiêc wychowanie to
ukierunkowanie na wartoœci chrzeœcijañskie w takim
stopniu, ¿eby sta³y siê cech¹ osobowoœci wychowanka,
który potrafi³by dokonywaæ selekcji wartoœci, jakie podsuwa
mu wspó³czesny œwiat. Tak rozumiane wychowanie stawia
przed szko³ami zadania, którym musi sprostaæ nauczyciel.
14 czerwca 1999 r. w £owiczu Jan Pawe³ II, zwracaj¹c
siê do nauczycieli, tak mówi³: „Podjêliœcie siê wielkiego zadania
przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci
i m³odzie¿y…. M³odzi was potrzebuj¹, oni potrzebuj¹ wzorców,
które by³yby dla nich punktem odniesienia… Oczekuj¹
odpowiedzi na wiele zasadniczych pytañ, a nade wszystko
domagaj¹ siê od was przyk³adu ¿ycia… Szko³a winna staæ siê
kuŸni¹ cnót spo³ecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu
narodowi".
Te s³owa Jana Paw³a Wielkiego, wydobyte ze skarbca
spuœcizny duchowej, nie straci³y na swej aktualnoœci.
S. Ewa Majorek
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
10
WYDARZENIA
U grobu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
Pewnie s¹ wsród nas tacy, którzy ju¿ odwiedzili Rzym i Watykan
indywidualnie, do tej pory zachowuj¹c w sercach radosne wspomnienia z owych wizyt. Jednak¿e wspólna pielgrzymka z Gorlic w dniach od
9 do 16 kwietnia 2007 r. przynios³a
jego ok. 60 osobom uczucie g³êbszej
satysfakcji i wspólnej radoœci z nawiedzenia wyj¹tkowych miejsc. Pielgrzymka zosta³a zorganizowana
z okazji istnienia od 15 lat diecezji
rzeszowskiej. Wœród licznych grup
z naszej diecezji znalaz³a siê tak¿e
i grupa zorganizowana przez
ks. Ryszarda Tokarza dla uczniów
I Liceum Oogólnokszta³c¹cego
w Gorlicach oraz chêtnych mieszkañców Gorlic. £¹cznie z nami
wyruszy³o dziesiêæ autokarów
z ca³ej diecezji. Ca³¹ pielgrzymkê zrealizowa³o biuro "Pielgrzym" dzia³aj¹ce przy parafii
katedralnej w Rzeszowie.
Wyruszyliœmy 9 kwietnia
spod gorlickiej fary. W czasie
ca³onocnej podró¿y pod¹¿yliœmy do Padwy, by udaæ siê do
romañsko - gotyckiej bazyliki œw.
Antoniego, gdzie znajduje siê
tak¿e jego grób. Tam po raz
pierwszy na wspólnej Eucharystii spotkali siê wszyscy pielgrzymi z naszej diecezji.
Œroda by³a najwa¿niejszym
dniem w czasie naszej pielgrzymki.
W tym dniu braliœmy udzia³ w audien-
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
cji generalnej pod przewodnictwem Ojca Œwiêtego Benedykta XVI.
W d³ugiej kolejce czekaliœmy by, choæ przez
chwilê pomodliæ siê przy
grobie S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II. Nastêpnie
zwiedziliœmy bazylikê
Œw. Piotra, po czym
uczestniczyliœmy we
Mszy œw. dziêkczynnej
pod przewodnictwem
naszego biskupa Edwarda Bia³og³owskiego. W czasie tej
Eucharystii dziêkowaliœmy Bogu za
wszelkie dobro, jakie spotka³o nasz¹
diecezjê, a zarazem prosiliœmy
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej
diecezjalnej wspólnoty.
Kolejnego dnia zwiedziliœmy
bazylikê œw. Jana na Lateranie, Paw³a za Murami oraz bazylikê Matki Bo¿ej Œnie¿nej. Wst¹piliœmy równie¿ do miejsca, gdzie
znajduje siê pierwsza
chrzcielnica oraz do koœcio³a, gdzie œw. Piotr
wypowiedzia³ do Jezusa
s³ynne s³owa "Quo vadis Domine". Na wspólnej Mszy œw. spotkaliœmy siê w polskim koœciele ojców redemptorystów.
Ca³¹ grup¹ zeszliœmy równie¿
do najstarszej czêœci Rzymu, gdzie
znajduj¹ siê ruiny staro¿ytnego miasta. Bêd¹c w mieœcie gdzie siêgaj¹
pocz¹tki pierwszych chrzeœcijan zwiedziliœmy katakumbymiejsce grobów chrzeœcijañskich.
Pamiêtaj¹c o wszystkich, którzy oddali swoje
¿ycie za Ojczyznê wyjechaliœmy na Monte Cassino gdzie
w intencji wszystkich poleg³ych
uczestniczyliœmy w Eucharystii. Nawiedzaj¹c groby Polskich ¿o³nierzy zapaliliœmy znicze oraz z³o¿yliœmy wi¹zankê
kwiatów. Udaliœmy siê równie¿
do pobliskiego klasztoru ojców
benedyktynów. W tym dniu mieliœmy
do pokonania trasê na wzgórze Monte San Angelo. Jest to miejsce, gdzie
znajduje siê grota, w której ukaza³ siê
œw. Micha³ Archanio³. Ostatnim
punktem tego dnia by³o zwiedzanie
miejsca zwi¹zanego z pobytem
i dzia³alnoœci¹ œw. o. Pio w San Giovanni Rotondo.
Na trasie naszego pielgrzymowania znajdowa³y siê przede
wszystkim koœcio³y, które maj¹ bogat¹ historiê. Przybyliœmy do Lanciano, gdzie mia³ miejsce w VIII w. cud
eucharystyczny, a obecnie znajduje
siê w relikwiarzu Krew i Cia³o Pañskie. Na wzgórzu Tarigni, w Manop-
www.jadwiga.gorlice.pl
WYDARZENIA
11
pello, wznosi siê sanktuarium Œwiêtego Oblicza. To tutaj przechowywana jest niezwyk³a relikwia - wizerunek Chrystusa Cierpi¹cego utrwalony na delikatnym i najcenniejszym
materiale œwiata.
Nastêpn¹ miejscowoœci¹ na
naszej trasie by³ Asy¿, miejscowoœæ, gdzie w sposób szczególny
czci doznaje œw. Franciszek. W dolnej czêœci bazyliki œw. Franciszka
znajduje siê krypta, w której umieszczone s¹ jego relikwie, natomiast
w górnej czêœci, ukazuj¹cej typowy
przyk³ad w³oskiego gotyku, na œcianach w sposób malowniczy przedstawione jest ¿ycie œw. Franciszka.
Wst¹piliœmy równie¿ do znajduj¹cej
siê w pobli¿u bazyliki Matki Bo¿ej
Anielskiej, gdzie znajduj¹ siê zwi¹zane z ¿yciem œw. Franciszka ró¿e
bez kolców. Zbli¿aj¹c siê ku koñcowi pielgrzymki nawiedziliœmy bazylikê z Domkiem Œwiêtej Rodziny
w Loreto, a nastêpnie udaliœmy siê
na Mszê œw., która w tym dniu odby³a siê na cmentarzu ¿o³nierzy Polskich. Równie¿ tutaj z³o¿yliœmy
kwiaty i zapaliliœmy znicze, a w czasie Eucharystii polecaliœmy poleg³ych ¿o³nierzy.
Ostatni¹
miejscowoœci¹
w³osk¹, do której udaliœmy siê by³a
Wenecja. Podziwiaj¹c uroki wodnego miasta przep³ynêliœmy tramwajem wodnym do centrum, gdzie mieœci siê bazylika œw. Marka. Z wra¿eniami, jakich dostarczy³ nam spacer
po weneckich alejkach wracaliœmy
do Polski.
W drodze powrotnej udaliœmy
siê do LudŸmierza, by tutaj, przed
cudown¹ figur¹ Matki Bo¿ej GaŸdziny Podhala podziêkowaæ. Pielgrzymka dostarczy³a nam wielu niezapomnianych prze¿yæ. W naszej
pamiêci pozostan¹ piêkne budowle
sakralne a przede wszystkim dzieñ,
który spêdziliœmy w Watykanie mog¹c uczestniczyæ w audiencji oraz
pomodliæ siê przy grobie S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II o jego rych³¹ beatyfikacjê.
Marta Witkowska
www.jadwiga.gorlice.pl
Jego moc jest we mnie
Wspomnienia gimnazjalistów z bierzmowania
Któ¿ z nas nie pamiêta swojego bierzmowania?
Tyle przygotowañ, spotkañ, egzamin i wreszcie ten moment, jedyny w ¿yciu…"Przyjmij znamiê Ducha Œwiêtego"... i œwiadomoœæ - "Jego moc jest we mnie".
Po latach pytamy siebie: Co sprawi³ ten sakrament w moim ¿yciu? Co zmieni³? W czym pomóg³? Czy
Duch Œwiêty rzeczywiœcie kieruje moim ¿yciem?
Niech nasz¹ refleksjê osobist¹ nad sakramentem dojrza³oœci chrzeœcijañskiej ubogac¹ wypowiedzi gimnazjalistów, którzy ju¿ "wspominaj¹" tegoroczn¹ uroczystoœæ swojego umocnienia Duchem Œwiêtym.
"Przed bierzmowaniem du¿o myœla³am o tym czy zmieni ono
coœ w moim ¿yciu. Jednak rzeczy, które mia³am na myœli ³atwiej móg³by
spowodowaæ wybuch bomby, ni¿
przyjêcie tego sakramentu. Spodziewa³am siê gwa³townego
zwrotu w moim ¿yciu. Nic takiego nie nast¹pi³o, ale mimo
wszystko czujê przy sobie obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Czu³am
j¹ od momentu bierzmowania
i bardzo pomaga mi to w wyzbywaniu siê z³ych nawyków. Wydaje mi siê, ¿e jestem bardziej cierpliwa, czêœciej uœmiechniêta
i szczêœliwsza. Dziêkujê Ci, za to
Panie!
Beata
***
"Dla mnie sakrament bierzmowania to drzwi do œwiata widzianego przez pryzmat Boga. Daje on si³ê, dojrza³oœæ chrzeœcijañsk¹ i poczucie odpowiedzialnoœci za rozwój swojej wiary. Kilka tygodni temu zosta³am
umocniona Duchem Œwiêtym. Pozornie , na zewn¹trz nic siê nie zmieni³o.
Jestem t¹ sam¹ osob¹, chodzê do tej samej szko³y i kocham tych samych
ludzi. Jednak w moim sercu wydarzy³o siê coœ niesamowitego. Zst¹pi³ do
niego Duch Œwiêty z pe³ni¹ swoich darów, jedna z Trzech Osób Boskich. Ta,
która daje mi siebie, swoje dary, która sw¹ obecnoœci¹ pomaga podj¹æ
najwa¿niejsze decyzje. Dla mnie dylematem by³ wybór szko³y, ka¿da mia³a
swoje "za" i "przeciw". Z chwil¹, gdy przyjê³am znamiê Ducha Œwiêtego
wszystko sta³o siê oczywiste. A komu to zawdziêczam? OdpowiedŸ jest prosta. Do koñca tego siê nie da wyt³umaczyæ, to po prostu trzeba prze¿yæ.
S.
cd. s 12
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
12
WYDARZENIA
cd. ze s. 11
"Bierzmowanie by³o dla mnie wielkim œwiêtem.
Sp³ynê³a na mnie ³aska Ducha Œwiêtego, sta³em siê dojrza³ym chrzeœcijaninem. Otrzyma³am siedem darów Ducha Œwiêtego. Teraz Duch Œwiêty jest ze mn¹ i ci¹gle mi
pomaga. By³am przygotowany do sakramentu i bardzo
chcia³am go przyj¹æ. D³ugo czeka³am na sakrament bierzmowania, gdy¿ chcia³am ¿eby Duch Œwiêty zst¹pi³ na
mnie z pe³ni¹ swoich darów. Moje marzenie spe³ni³o siê
14 kwietnia. Gdy nast¹pi³ nareszcie moment namaszczenia Duchem Œwiêtym, poczu³am niesamowita energiê, która we mnie wst¹pi³a. Poczu³am, ze moje ¿ycie
nabiera nowego sensu i ¿e "zaczyna siê od nowa". Od
tej pory czuje siê dojrza³¹ chrzeœcijank¹, od tej pory jestem nowym cz³owiekiem".
Paulina
***
"To by³o dla mnie ogromne prze¿ycie religijne i duchowe, d³ugo czeka³am na tê chwilê. Sakrament bierzmowania to nie tylko trzecie imiê, to nie tylko
"pe³na gala", garnitury, œwi¹teczny nastrój, ale to przede
wszystkim moc Ducha Œwiêtego. Kolejny sakrament; "teraz jestem jeszcze bardziej w Koœciele", czujê ¿e moja
wiêŸ z Bogiem jest silniejsza. "Coœ" j¹ umocni³o, zwi¹za³o…Teraz to wiem, to wiara, to ona pozwoli³a mi ten
sakrament przyj¹æ, a kiedy go ju¿ przyjê³am…tego siê
nie da opisaæ!!! To trzeba prze¿yæ! Tego nie mogê wyœpiewaæ, zanuciæ, namalowaæ, to wszystko ma³o…Przez
ten sakrament
jestem teraz bli¿ej Boga, jestem
gotowa mê¿nie
i odwa¿nie wyznawaæ swoj¹
wiarê. Pomaga
mi w tym Duch
Œwiêty. On mi
daje tak¹ moc,
¿e mogê góry
przenosiæ!"
Monika
Opr. s. Marta Niemiec
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
Jesteœmy
wezwani
do mi³oœci
rzetelna praca…
Ka¿da praca dla dobra wspólnego to obowi¹zek ka¿dego a zw³aszcza chrzeœcijanina. Praca to radoœæ i satysfakcja.
Czy tak¹ postawê mo¿na zauwa¿yæ w naszej parafii?
W Wielkim Poœcie mia³y miejsce pierwsze Misje Œwiête w historii naszej m³odej wspólnoty parafialnej. Podczas
œwiêtej zadumy nad S³owem Bo¿ym, p³ynie tak¿e proœba ksiêdza proboszcza, powtórzona przez ojca rekolekcjonistê by
chêtne osoby przysz³y do pracy porz¹dkowych przy rabatach
kwiatowych wokó³ naszej œwi¹tyni. Przysz³o 7 osób, a nasza
parafia przecie¿ liczy ok. 6.000 wiernych…
Jak co roku, okresie przedœwi¹tecznym organizowana
jest Kwesta na rzecz potrzebuj¹cych. Tego roku zbieranie produktów ¿ywnoœciowych rozpoczê³o siê 17 marca. Cz³onkowie
Parafialnego Zespo³u Caritas przygotowali i rozprowadzili oznakowane kosze w sklepach na terenie naszej dzielnicy SAM I,
DUKAT, CENTRUM oraz BIEDRONKA. S. Marta Niemiec zadba³a o m³odzie¿, która chêtnie odpowiedzia³a na zaproszeni
edo w³¹czenia siê w ten wymiar mi³oœci bliŸniego. Zg³osi³o siê
ok. 300 osób. Dziêki tej akcji, tak¿e i m³odzie¿ zapewne poczu³a siê zauwa¿ona i mam nadziejê, ¿e ta akcja na pewno
wielu m³odych ludzi zmotywuje do dobroczynnoœci i zaszczepi ducha chrzeœcijañskiego mi³osierdzia.
Zbiórkê produktów zakoñczono 3 kwietnia. Tego¿ samego dnia w godzinach wieczornych wszyscy cz³onkowie
Parafialnego Zespo³u Caritas przyst¹pili do pakowania paczek
z zebranych artyku³ów. Tak¿e produkty miêsne dostarczyli
p. Wojnarscy i p. Najbar. Przygotowano ok. 170 paczek œwi¹tecznych. Paczki by³y wydawane 4 kwietnia w godzinach od
9.00 do 11.00. To dziêki
cd. s. 13
www.jadwiga.gorlice.pl
WYDARZENIA
13
cd. ze s. 12
hojnoœci wielu ludzi dobrego serca, nikt w tym dniu nie odszed³
z pustymi rêkami. W imieniu obdarowanych Parafialny Zespó³
Caritas sk³ada wszystkim serdeczne podziêkowanie.
Tradycyjnie ju¿ w Wielki Czwartek po zakoñczeniu Liturgii Wieczerzy Pañskiej Parafialny Zespó³ Caritas rozdawa³ wiernym wychodz¹cym z koœcio³a "chlebki" - symbol mi³oœci. Wielkanocne chlebki upieczone zosta³y w Kuchni dla Ubogich. Zosta³o rozprowadzonych ok. 600 szt. Mam nadziejê, ¿e wiêkszoœæ z nich na pewno znalaz³a siê w koszyku ze œwiêconk¹.
gorliwa modlitwa…
"Serce przy Bogu, rêce przy pracy" (Œw. Zygmunt Gorazdowski). Ka¿da praca w ³¹cznoœci z Bogiem staje siê lekka,
daje radoœæ, nigdy nie jest ciê¿arem. Nie dziwi fakt, ¿e wiêkszoœæ cz³onków Parafialnego Zespo³u Caritas nale¿y do grup modlitewnych, g³ównie do Ró¿ ¯ywego Ró¿añca. Czas Wielkiego
Postu to udzia³ w wielu nabo¿eñstwach pasyjnych i adoracji. Kolejny ju¿ rok osoby z Parafialnego Zespo³u Caritas przewodnicz¹ adoracji Pana Jezusa w Grobie. Jest to szczególne wyró¿nienie dla grupy Caritas.
"Jesteœmy wezwani do mi³oœci" pod takim has³em papie¿a Benedykta XVI przebiega³o w Polsce Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia. Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego jest tak¿e patronalnym œwiêtem Caritas. W œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego pracownicy
i woluntariusze Caritas spotykaj¹ siê w œwi¹tyniach, modl¹c siê do Boga o si³ê do dalszej owocnej pos³ugi na rzecz ubogich.
W naszym koœciele parafialnym o godz. 17.00 na uroczystej Mszy œw. z okazji Patronalnego Œwiêta zgromadzili siê
osoby zaanga¿owane w dzie³o Caritas na terenie naszego miasta. Podczas Mszy œw. sprawowanej przez ks. Jerzego Gondka
i ks. Damiana Bolkê modlono siê w intencji pracowników, wolontariuszy, darczyñców oraz wszystkich tych, którzy korzystaj¹
z owoców Caritas. Homiliê wyg³osi³ ks. Mariusz Je¿, w której nawi¹za³ do has³a "Jesteœmy wezwani do mi³oœci", przypominaj¹c
uczestnikom liturgii powo³anie ka¿dego chrzeœcijanina do tego aby czyniæ w swoim ¿yciu dzie³a mi³osierdzia. Na zakoñczenie
homilii podziêkowa³ tym wszystkim, którzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu lokalnej Caritas na czele z Ks. Dyrektorem Okrêgu
Caritas w Gorlicach Jerzym Gondkiem.
Na Eucharystiê zosta³o zaproszonych wielu zaanga¿owanych w Dzie³o Caritas. W tym roku, tak¿e ka¿dy obdarowany
upominkiem œwi¹tecznym otrzyma³ zaproszenie do uczestnictwa w tej modlitwie. Ilu z obdarowanych a zaproszonych osób
przysz³o? Nauczmy siê wdziêcznoœci! Dziêkujmy Bogu za tych wszystkich, którzy wspieraj¹ nas swoimi modlitwami i ofiarami, czêsto bardzo konkretnymi. A Eucharystia wzywa nas do konkretnych czynów mi³oœci…
radoϾ spotkania...
W Patronalne Œwiêto Caritas po Mszy œw., Dyrektor Caritas Okrêgu
Gorlice ks. Jerzy Gondek oraz Kierownik Kuchni dla Ubogich Helena Honkowicz goœcili w jadalni Kuchni osoby zwi¹zane z Dzie³em Caritas. Przy
poczêstunku w atmosferze rodzinnej radoœci, dzieliliœmy siê swoimi spostrze¿eniami i wnioskami z pracy charytatywnej. Caritas Gorlicka to jedna
wielka rodzina spiesz¹ca z pomoc¹ najbardziej potrzebuj¹cym ludziom.
Zadaniem Caritas jest równie¿ pomoc duchowa by byæ dobrym narzêdziem
w rêku Mi³osiernego Boga.
To spotkanie œwi¹teczne i ka¿de comiesiêczne formacyjne jest umocnieniem dla dalszej aktywnoœci w pos³udze bliŸniemu.
wdziêczne serce…
W tym szczególnym dniu Patronalnego Œwiêta Caritas nale¿¹ siê
szczególne podziêkowania za pracê na rzecz Dzie³a Mi³osierdzia, jakim
jest Gorlicka Caritas, a wiêc: ks. Jerzemu Gondkowi, Helenie Honkowicz,
Izabeli Marondel, Stanis³awowi Mê¿ykowi, s. Marcie Niemiec, m³odzie¿y,
darczyñcom, wszystkim ludziom dobrej woli.
Maria Ignar
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
14
WYDARZENIA
Odszed³ do Domu Ojca
2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 Jan Pawe³ II odszed³ do Domu Ojca. Kilka dni
póŸniej za trumn¹ szed³ ca³y œwiat, by zamkn¹æ epokê ¿ycia Ojca chrzeœcijañstwa.
Tego dnia na Placu Œwiêtego Piotra wiatr niecierpliwie przerzuca³ kartki Ewangelii le¿¹cej na cyprysowej trumnie, a kiedy zamkn¹³ ksiêgê ¿ycia, wierni wznieœli okrzyki: Œwiêty,
œwiêty! Natychmiast œwiêty.
Po dwóch latach 2 kwietnia 2007 r. na ca³ym œwiecie uczczono 2. rocznicê œmierci
Jana Paw³a II, ale chyba najbardziej uroczyœcie w naszej OjczyŸnie. Msze œw. dziêkczynne odprawiano w koœcio³ach w ca³ym kraju. W miejscach, które by³y dla niego
bliskie i które odwiedza³ podczas pielgrzymek, modlono siê i zapalano znicze. Wszêdzie wspominano kim by³ Jan Pawe³ II i to, ile mu zawdziêczamy.
Obchody 2. rocznicy œmierci Jana Paw³a II rozpoczê³y siê w naszej parafii ju¿
wczesnym rankiem 2 kwietnia. W koœciele zgromadzili siê uczniowie i grono pedagogiczne Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
w Gorlicach. O godz. 8.30 rozpoczê³a siê liturgia Mszy œw. której przewodniczy³ ks. Andrzej Kluz. W homilii zaznaczy³, ¿e
postaæ Jana Paw³a II jest bardzo wyj¹tkowa. Nie wystarczy zachwycaæ siê papie¿em Polakiem, ale przede wszystkim naœladowaæ go i s³owo, które g³osi³ wcielaæ w ¿ycie. Do takiej postawy jest wezwane przede wszystkim œrodowisko Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych, które szczyci siê imieniem S³ugi Bo¿ego. Na koniec kaznodzieja zachêci³ wszystkich do gorliwej modlitwy
o beatyfikacjê Jana Paw³a II.
Kolejnym punktem przedpo³udniowych uroczystoœci rocznicowych w naszym koœciele by³ program s³owno-muzyczny
poœwiêcony S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II przygotowany przez uczniów Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach pod
kierunkiem p. Moniki Przyby³o.
Liczne grono wiernych zgromadzi³o siê w godzinach popo³udniowych, by o godz. 17.30 wys³uchaæ programu s³ownomuzycznego, który ju¿ wczeœniej zosta³ przedstawiony przed po³udniem dla spo³ecznoœci gorlickiego Ekonomika. Podczas
Mszy œw. o godz. 18.00 modlono siê o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II, a tak¿e by dziedzictwo tego wielkiego papie¿a
zapuszcza³o swe korzenie w sercach ludzi.
Ostatnim punktem obchodów rocznicowych w naszej parafii by³ Apel Jasnogórski prowadzony przez ks. Jerzego Gondka po³¹czony z teatrem cieni zatytu³owanym "Wartoœæ ¿ycia i sens œmierci" przygotowanym przez m³odzie¿ Miejskiego
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Gorlicach pod kierunkiem s. Marty Niemiec. M³odzi artyœci poprzez sceny wyœwietlane w postaci cienia
na wielkim ekranie w koœciele i recytacji tekstów oraz utworów Jana Paw³a II na tle muzyki refleksyjnej, ukazali ¿ycie i dzie³o
papie¿a Polaka.
Ca³oœæ obchodów 2. rocznicy œmierci Jana Paw³a II zakoñczy³a wspólna modlitwa przyby³ych wiernych w intencji rych³ej
beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Ks. Mariusz Je¿
Festyn tu¿ tu¿...
17 czerwca br. w naszej parafii odbêdzie siê ju¿ po raz dziewi¹ty
Festyn Parafialny pod has³em: "Spotkanie pokoleñ". Wzorem lat poprzednich serdecznie zapraszamy do w³¹czenia siê w przebieg tej imprezy
przede wszystkim osoby zrzeszone w duszpasterstwach parafialnych.
Prosimy ofiarodawców o fanty, gospodynie o przygotowanie wykwintnego ciasta, które rozpieœci podniebienia wszystkich uczestników zabawy. Do czuwania nad bezpieczeñstwem
i przebiegiem ca³ej imprezy prosimy odwa¿nych panów. Smaczku ca³ej imprezie, jak co roku doda sympatyczna
obs³uga naszej m³odzie¿y. Innowacj¹ tegorocznego Festynu bêdzie konkurs na najciekawsze drzewo genealogiczne swojej rodziny do trzeciego pokolenia w³¹cznie. Prace nale¿y wykonaæ do dnia Festynu w dowolnej technice, mile widziana prezentacja cz³onków rodziny (fotografie). Ka¿da praca bêdzie nagrodzona! Chcemy równie¿ podczas tegorocznego Festynu dostrzec talenty muzyczne naszych milusiñskich i w zwi¹zku z tym zainicjowaæ festiwal piosenki dzieciêcej. Ca³a impreza bêdzie przebiegaæ w rodzinnej atmosferze. W programie przewidziane s¹ liczne konkurencje sportowe oraz konkursy dla ca³ych rodzin. Pragniemy aby tegoroczny Festyn
zgromadzi³ przy naszym koœciele ca³e rodziny.
Do zobaczenia na Festynie!
Ks. Jerzy Gondek
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
www.jadwiga.gorlice.pl
15
ARTYKU£
Do chorych i zdrowych...
"Choruje ktoœ wœród was?"
O sakramencie namaszczenia chorych
Sakrament Namaszczenia Chorych, udziela choremu ³aski Ducha Œwiêtego. £aska ta
wspiera ca³ego cz³owieka, budzi ufnoœæ w Bogu, wzmacnia chorego, by móg³ mê¿nie znieœæ
cierpienie, by zobaczy³ sens swojej choroby w historii zbawienia jako osobiste w³¹czenie
w zwyciêstwo Chrystusa nad chorob¹ i œmierci¹ pochodz¹cymi z grzechu. Sakrament ten
budzi te¿ u chorego œwiadomoœæ, ¿e wspó³cierpi z Chrystusem za ca³y Koœció³ i wszystkich ludzi. £aska ta pozwala choremu
zwalczyæ z³o mu gro¿¹ce, otrzymaæ zdrowie jeœli to bêdzie potrzebne dla jego zbawienia, odpuszczenie grzechów o ile to jest
potrzebne, jest te¿ dope³nieniem pokuty chrzeœcijañskiej.
Koœció³, zgodnie z poleceniem zawartym w Liœcie œw. Jakuba, wprowadzi³ obrzêd namaszczenia oraz modlitwy kap³anów polecaj¹ce chorych Panu cierpi¹cemu i uwielbionemu, aby przynosi³ im ulgê i zbawienie (Jk 5,1416). Sprawowanie tego
sakramentu polega przede wszystkim na w³o¿eniu r¹k przez kap³ana podczas modlitwy i namaszczenie chorego olejem.
Olej u¿ywany do namaszczenia winien pochodziæ z oliwek. Gdy taki jest trudno dostêpny, mo¿e byæ innym olejem
roœlinnym (namaszczenia cia³a znane by³y w staro¿ytnej kulturze religijnej i œwieckiej namaszczano w celach zdrowotnych, by
wzmocniæ organizm). Poœwiêcenia oleju chorych dokonuje w Wielki Czwartek biskup, lub upowa¿niony do tego kap³an.
W razie koniecznoœci mo¿e go poœwiêciæ tak¿e kap³an podczas liturgii tego sakramentu. Modlitwa poœwiêcaj¹ca b³aga Boga
przez Chrystusa, by moc¹ Ducha Œwiêtego ten poœwiêcony olej stal siê duchowym lekarstwem dla chorego, przyniós³ mu ulgê
w cierpieniu i powrót do zdrowia.
Olejem namaszcza siê chorego na czole i rêkach (g³owa i rêce s¹ znakiem ca³ej ludzkiej osoby i jej aktywnoœci
w œwiecie). W przypadku koniecznoœci wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej zdrowej czêœci cia³a.
Modlitwa sakramentalna wyra¿a pe³ny skutek sakramentu chorych:
"Przez to œwiête namaszczenie niech Pan w swoim nieskoñczonym mi³osierdziu wspomo¿e ciebie ³ask¹ Ducha
Œwiêtego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech ciê wybawi i ³askawie podŸwignie. Amen".
Zgodnie z duchem Listu œw. Jakuba i praktyk¹ pierwotnego Koœcio³a, sakramentu tego nale¿y udzielaæ wiernym, którzy
s¹ s³abi i z powodu choroby lub staroœci znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie œmierci. Przy ocenie stanu choroby nale¿y
kierowaæ siê zwyk³¹ roztropnoœci¹, niekiedy opini¹ lekarza. Sakramentu mo¿na udzieliæ choremu przed operacj¹ chirurgiczn¹,
ilekroæ niebezpieczna choroba jest powodem tej operacji. Mog¹ go przyj¹æ tak¿e ludzie starsi, których opuœci³y ju¿ si³y, mimo
¿e nie przewiduje siê ich powa¿nej choroby. Mog¹ go tak¿e otrzymaæ chore dzieci, je¿eli maj¹ ju¿ przynajmniej ogóln¹
œwiadomoœæ dokonuj¹cych siê czynnoœci. Sakrament ten mo¿e byæ ponownie udzielony, je¿eli chory po jego przyjêciu powróci³ do zdrowia lub jeœli w tej samej chorobie stan chorego staje siê krytyczny. Czêsto pokutuje jeszcze stare okreœlenie tego
sakramentu Ostatnie Namaszczenie. Rzeczywiœcie, mo¿e ono byæ ostatnim, jeœli z ró¿nych powodów ktoœ zwleka z przyjêciem tego sakramentu (boi siê ¿e bêdzie musia³ umieraæ), lub uniemo¿liwia siê choremu wczeœniejsze jego przyjêcie (bo tata
siê wystraszy, nie chcemy go stresowaæ- wypowiedŸ autentyczna). Powtórzmy wiêc raz jeszcze sakrament ten mo¿e byæ
udzielony i przyjêty wiêcej ni¿ jeden raz.
Liturgia sakramentu przewiduje trzy formy jego udzielania: obrzêd zwyczajny, obrzêd podczas Mszy œw. i obrzêd namaszczenia du¿ej liczby chorych. G³ówne elementy liturgii s¹ nastêpuj¹ce: pozdrowienie i pokropienie wod¹ œwiêcon¹; spowiedŸ lub akt pokuty; czytanie Pisma œw. (ewentualnie homilia); litania za chorego, aby Chrystus nawiedzi³ go, umocni³, uwolni³
od grzechu, obdarzy³ zdrowiem, a tak¿e by wspomaga³ opiekuj¹cych siê chorym; w³o¿enie r¹k na g³owê chorego; poœwiêcenie
oleju lub modlitwa dziêkczynna; namaszczenie czo³a i r¹k i modlitwa; Modlitwa Pañska i b³ogos³awieñstwo. Mo¿e te¿ byæ
po³¹czony z przyjêciem Komunii œw.
Podziêkujmy Chrystusowi za tê Jego pe³n¹ mi³oœci pamiêæ o wszystkich chorych i sami wtedy, kiedy dotyka nas
cierpienie, poproœmy o udzielenie tego sakramentu. Jest to g³êbokie religijne prze¿ycie, które umacnia cz³owieka, dodaje si³
i umo¿liwia zachowanie chrzeœcijañskiej postawy w godzinach cierpienia.
Opr. ks. Andrzej Kluz
www.jadwiga.gorlice.pl
Wspólnota Królowej Jadwigi nr 20
2. rocznica œmierci Jana Paw³a II - 2.04.2007 r.
Wielki Czwartek - Dzieñ Kap³añski - 5.04.2007 r.
Wielka Sobota - Poœwiêcenie pokarmów - 7.04.2007 r.
Bierzmowanie - 14.04.2007 r.
Wiêcej fotografii znajduje siê na stronie parafialnej
Monta¿ „pasyjki” na krzy¿u w prezbiterium - 4.04.2007 r.
Wielki Pi¹tek - Adoracja Krzy¿a - 6.04.2007 r.
Procesja rezurekcyjna - 7.04.2007 r.
Bierzmowanie - 14.04.2007 r.
Fot. Ks. M. Je¿, A. Piechowicz, S. Mê¿yk

Podobne dokumenty