Karta Charakterystyki TGAF-5 - Nitro

Komentarze

Transkrypt

Karta Charakterystyki TGAF-5 - Nitro
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data sporządzenia: 10.04.2013
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
TGAF-5
SEKCJA 1.
Aktualizacja: 01.06.2015
Wersja: 2.0
Strona 1 z 9
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
TGAF-5
Zawiera:
2,4,6-trinitrotoluen; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Lotnicza bomba LBOB 100 klasyczna i z układem hamująco-stabilizującym,
Głowica odłamkowo burząca kal.122mm „Spall”
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.
Adres:
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65a
Telefon / Fax:
(52) 374 76 60 / (52) 361 11 24
E-Mail:
Beata Wasilewska, e-mail: [email protected]
Teresa Soczka, e-mail: [email protected]
1.4. Numer telefonu alarmowego:
00 48 52 374 76 60 – w godz. 7.00-15.00, Pn-Pt
SEKCJA 2.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrożenia
Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
wynikające z
właściwości
fizykochemicznych:
Materiał wybuchowy - Expl. 1.1, H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
dla człowieka:
Acute Tox. 3 H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie
wdychania.
STOT RE 2, H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tj. wątroba, oczy, układ nerwowy, układ
krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
STOT SE 1, H370 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy).
dla środowiska:
Aquatic Chronic 2, H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
2.2. Elementy oznakowania
Piktogram: GHS01
GHS06
GHS08
GHS09
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tj. wątroba, oczy, układ nerwowy, układ krwionośny) poprzez
długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy).
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P370+P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data sporządzenia: 10.04.2013
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Aktualizacja: 01.06.2015
Wersja: 2.0
TGAF-5
Strona 2 z 9
P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy.
2.3. Inne zagrożenia
Produkt TGAF-5 ma zdolność detonacji w masie. Detonacja mieszaniny w czasie produkcji przed zalaniem do kadłubów
stalowych może być spowodowana oddziaływaniem bodźców mechanicznych lub ciernych, przeniesieniem detonacji
z sąsiedniego ładunku materiału wybuchowego (oddziaływaniem fali uderzeniowej lub uderzeniem odłamkiem).
SEKCJA 3.
SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Nazwa substancji
2,4,6-trinitrotoluen*
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan*
(heksogen zwilżony, RDX)
glin, proszek stabilizowany
% wagowy
Identyfikator produktu
40
Nr CAS: 118-06-7
Nr WE: 204-289-6
Nr indeksowy: 609-008-00-4
Nr rejestracji: 01-2119860061-49-0000
40
Nr CAS: 121-82-4
Nr WE: 204-500-1
Nr indeksowy: Nie dotyczy
Nr rejestracji: Niedostępny
17
Nr CAS: 7429-90-5
Nr WE: 231-072-3
Nr indeksowy: 013-002-00-1
Nr rejestracji: 01-2119529243-45-XXXX
Klasyfikacja wg Rozporządzenia
(WE) nr 1272/2008 (CLP)
Klasa zagrożenia
Zwroty H
Expl. 1.1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
H201
H301
H311
H331
H373
H411
Expl. 1.1
Acute Tox. 3
STOT SE 1
STOT RE 2
H201
H301
H370
H373
Water-react. 2
Flam. Sol. 1
H261
H228
*substancja posiadająca najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy
Mieszanina w opakowaniu. Nie zawiera innych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska powyżej stężeń
ustalonych w przepisach.
Lista zwrotów H – zob. sekcja 16 karty charakterystyki.
SEKCJA 4.
ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku trudność
z oddychaniem podać tlen. W przypadku braku oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie i uprać przed ponownym użyciem. Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą
ilością wody z mydłem. W przypadku pojawienia się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie dużą ilością wody przez 10 minut, trzymając szeroko rozwarte powieki. Jeśli
obecne wyciągnąć szkła kontaktowe. W przypadku pojawienia się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
Połknięcie:
Wypłukać usta wodą. Podać do wypicia 1-2 szklanki wody i wywołać wymioty. Nie podawać nic doustnie osobie
nieprzytomnej. Nie podawać mleka ani alkoholu. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Wdychanie: może powodować osłabienie, zawroty głowy, nudności, drgawki i utratę przytomności.
Kontakt ze skórą: może spowodować alergiczną reakcję skóry. Przewlekły kontakt ze skórą może powodować zapalenie
skóry.
Kontakt z oczami: może spowodować podrażnienia oczu, łzawienie, ból, zaczerwienienie spojówek z ryzykiem
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data sporządzenia: 10.04.2013
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Aktualizacja: 01.06.2015
TGAF-5
Wersja: 2.0
Strona 3 z 9
uszkodzenia rogówki.
Połkniecie: może powodować osłabienie, zawroty głowy, nudności, drgawki i utratę przytomności.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Wskazówki dla
lekarza: w problemach z oddychaniem podać tlen.
SEKCJA 5.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: piasek, proszek gaśniczy, koc gaśniczy.
Mały pożar (próby laboratoryjne): piasek, proszek gaśniczy, koc gaśniczy.
Duży pożar: Nie próbować gasić dużego pożaru, ewakuować teren.
Niewłaściwe środki gaśnicze: piany lekkie, WODA (w kontakcie z wodą może wydzielać się wodór).
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. Jeżeli nie ma
możliwości bardzo szybkiego opanowania pożaru należy natychmiast oddalić się z miejsca pożaru ewakuując otoczenie.
Skutki zapłonu lub wybuchu nie ograniczają się do pojedynczej porcji lub opakowania. Możliwe jest przenoszenie się
wybuchu lub palenia na sąsiednie opakowanie lub obiekty.
Produktami spalania są tlenki azotu (NOx) oraz tlenki węgla (CO, CO2).
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. Jeżeli nie ma możliwości
bardzo szybkiego opanowania pożaru należy natychmiast oddalić się z miejsca pożaru ewakuując otoczenie.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych. Powstałe ścieki
i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny
być przeszkolone, wyposażone we właściwą odzież i sprzęt ochronny (m.in. aparaty oddechowe z osłoną twarzy, kaski,
buty, rękawice, odzież ochronną).
SEKCJA 6.
POSTĘPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ewakuować osoby postronne. Usunąć źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia oraz używania urządzeń
iskrzących. Zapewnić odpowiednią wentylacją pomieszczeń. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować
środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty charakterystyki.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać przedostania się do gleby i systemów wodnych (kanalizacji, zbiorników wodnych itp.). W przypadku dużej awarii
zawiadomić odpowiednie władze lokalne.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać i umieścić w oznaczonym opakowaniu na odpady. Stosować narzędzia nieiskrzące w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Przekazać wyspecjalizowanym służbom do zniszczenia. Usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCJA 7.
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Uwaga ryzyko wybuchu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Unikać pylenia i wdychania pyłów. Unikać
kontaktu ze źródłami zapłonu (otwartego ognia, wysokiej temperatury, bodźców mechanicznych oraz tarcia). Stosować
odpowiednią wentylację pomieszczeń. Nie pić, nie jeść i nie palić podczas pracy z produktem. Myć ręce przed przerwami
i po pracy z produktem. Stosować środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Stosować narzędzia
nieiskrzące w wykonaniu przeciwwybuchowym.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazyn materiałów wybuchowych odpowiadający przepisom. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data sporządzenia: 10.04.2013
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
TGAF-5
Aktualizacja: 01.06.2015
Wersja: 2.0
Strona 4 z 9
pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, materiałów niezgodnych,
materiałów łatwopalnych, bezpośredniego nasłonecznienia i innych czynników mogących zainicjować wybuch lub pożar.
Przez cały czas przechowywać materiał suchy, nigdy nie stosować wody.
Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów, a także nie używać otwartego ognia
i narzędzi iskrzących.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Materiał wybuchowy.
SEKCJA 8.
KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli
3
3
2,4,6-trinitrotoluen NDS: 1 mg/m , NDSCh: 3 mg/m , NDSP: nie określony
3
3
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan (heksogen) NDS: 1 mg/m , NDSCh: 3 mg/m , NDSP: nie określony
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014.817)
2,4,6-trinitrotoluen jest substancją methemoglobinotwórcza, dopuszczalne wartości stężenia w materiale biologicznym
DSB: 2% MetHb we krwi
2,4,6-trinitrotoluen:
DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność przedłużona, ogólnoustrojowa): 0.035 mg/m3
DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność ostra, ogólnoustrojowa): 0.07 mg/m3
DNEL pracownik (skóra, toksyczność przewlekła, ogólnoustrojowa): 0.01 mg/kg m.c./dzień
DNEL pracownik (skóra, toksyczność ostra, ogólnoustrojowa): 0.02 mg/kg m.c./dzień
DNEL konsument (wdychanie, toksyczność przedłużona, ogólnoustrojowa): 0.0086 mg/m3
DNEL konsument (wdychanie, toksyczność ostra, ogólnoustrojowa): 0.02 mg/m3
DNEL konsument (skóra, toksyczność przewlekła, ogólnoustrojowa): 0.005 mg/kg m.c./dzień
DNEL konsument (skóra, toksyczność ostra, ogólnoustrojowa): 0.01 mg/kg m.c./dzień
DNEL konsument (doustnie, toksyczność przewlekła, ogólnoustrojowa): 0.005 mg/kg m.c./dzień
DNEL konsument (doustnie, toksyczność ostra, ogólnoustrojowa): 0.01 mg/kg m.c./dzień
PNEC (woda słodka): 0.32 μg/L
PNEC (woda morska): 0.0656 μg/L
PNEC (uwalnianie sporadyczne/okresowe): 1.9 μg/L
PNEC (osad woda słodka): 0.0026 mg/kg osadu
PNEC (osad woda morska): 0.52 μg/L osadu
PNEC (oczyszczalnie wód): 0.2 μg/L
PNEC (gleba): 0.008 mg/kg gleby
PNEC (doustnie): 620 g/kg pożywienia
Heksogen (RDX):
DNEL cała populacja (doustnie, toksyczność przewlekła, neurotoksyczność): 0.1 mg/kg m.c./dzień
DNEL cała populacja (doustnie, toksyczność ostra, neurotoksyczność): 0.2 mg/kg m.c./dzień
PNEC (gleba): 7.56 mg/kg gleby
8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Niezbędna wentylacja miejscowa, wywiewna z obudową rejonu emisji pyłów do środowiska oraz wentylacja ogólna
pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji
ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom
ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Stosować urządzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
Ochrona oczu lub twarzy:
Osłona twarzy lub okulary ochronne typu gogle.
Ochrona skóry:
Rękawice gumowe. Ubranie ochronne (nieelektryzujące, bawełniane), obuwie skórzane lub gumowe.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niedostatecznej wentylacji podczas operacji przesypywania stosować maski lub półmaski z filtrem
przeciwpyłowym. Podgrzewanie mieszaniny prowadzić pod dygestorium przy włączonej wentylacji, stosować osłonę
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Data sporządzenia: 10.04.2013
Aktualizacja: 01.06.2015
TGAF-5
Wersja: 2.0
Strona 5 z 9
twarzy.
Zagrożenia termiczne:
Nie są znane.
Kontrola narażenia środowiska:
Nie dotyczy.
SEKCJA 9.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Wygląd
b) Zapach
c) Próg zapachu
d) pH
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
g) Temperatura zapłonu
h) Szybkość parowania
i) Palność (ciała stałego, gazu)
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica
wybuchowości
k) Prężność par
l) Gęstość par
m) Gęstość
n) Rozpuszczalność
o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda
p) Temperatura samozapłonu
q) Temperatura rozkładu
r) Lepkość
s) Właściwości wybuchowe
t) Właściwości utleniające
: Ciało stałe, szare, odlewany ładunek o kształcie komory
kadłuba
: Słaby, nitrozwiązków
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
: Nie dotyczy
: Brak danych
: Brak danych
: Mieszanina nie zapala się (próba zapłonu za pomoca
lontu prochowego). Materiał spala się spokoknie (próba
spalania w małej skali).
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
3
: 1.63 g/cm
: Brak danych
: Brak danych
: Brak danych
: 205°C
: Brak danych
: Produkt ma zdolności do detonacji w masie
: Nie
9.2. Inne informacje
Ciepło wybuchu
Objętość właściwa produktów wybuchu
Współczynnik zagrożenia Rz
Wrażliwość na uderzenie
Wrażliwość na tarcie
Współczynnik wrażliwości mechanicznej Rm
Współczynnik wrażliwości termicznej Rt
Współczynnik wrażliwości Rw
SEKCJA 10.
: 8578 kJ/kg
: 409.9 l/kg
: 0.88
: 7.36 J
: 353 N
: 3.87
: 4.20
: 4.04
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność
Materiał wybuchowy. Może niebezpiecznie reagować z reduktorami. W reakcji z wodnymi roztworami zasad, alkoholami
i metalami tworzy silnie wybuchowe związki. Reagując w wodą może wydzielać się wodór. Składniki mieszaniny nie są
piroforyczne.
10.2. Stabilność chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Data sporządzenia: 10.04.2013
Aktualizacja: 01.06.2015
TGAF-5
Wersja: 2.0
Strona 6 z 9
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Produkt TGAF-5 ma zdolność detonacji w masie. Detonacja mieszaniny w czasie produkcji przed zalaniem do kadłubów
stalowych może być spowodowana oddziaływaniem bodźców mechanicznych lub ciernych, przeniesieniem detonacji
z sąsiedniego ładunku materiału wybuchowego (oddziaływaniem fali uderzeniowej lub uderzeniem odłamkiem). Skutki
zapłonu lub wybuchu nie ograniczają się do pojedynczej porcji lub opakowania. Wyroby napełnione mieszaniną
nieuzbrojone w zapalniki nie są wrażliwe na upadek z wysokości do 10 m na betonową posadzkę, jednakże są wrażliwe
na działanie odłamków powstałych na skutek detonacji sąsiednich wyrobów.
W wyniku reakcji z materiałami niezgodnymi może wydzielać się wodór, co może prowadzić do wybuchu.
10.4. Warunki, których należy unikać:
Bodźce mechaniczne lub cieplne, fale uderzeniowe, uderzenie odłamków, chyba że jest to działanie zamierzone.
Ogrzewanie powyżej 205°C powodujące rozkład mieszaniny i jej wyfuknięcie. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Unikać kontaktu z wodą.
10.5. Materiały niezgodne
Środki redukujące, i utleniające, zasady, kwasy, materiały palne, chlorowce, azotany, siarczany, woda, ciekły tlen.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (CO2, CO).
SEKCJA 11.
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
2,4,6-trinitrotoluen:
LD50: 795 mg/kg m.c. (doustnie, szczur)
LC50: >1.01 mg/l (4h, inhalacyjnie, szczur)
LD50: brak danych (skóra, szczur)
Heksogen:
LD50: 100 mg/kg (doustnie, szczur)
Działanie żrące/drażniące na skórę:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy).
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
Może powodować uszkodzenie narządów (tj. wątroba, oczy, układ nerwowy, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
SEKCJA 12.
INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczność:
Środowisko wodne / Osad / Środowisko lądowe:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
wodnym.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Data sporządzenia: 10.04.2013
Aktualizacja: 01.06.2015
TGAF-5
Wersja: 2.0
Strona 7 z 9
2,4,6-trinitrotoluen:
LC50: 2.7 mg/l (96h, ryby, Pimephales promelas)
EC50: 9.49 mg/l (48h, Daphnia magna)
EC50: 0.19 mg/l (72h, glony, Pseudokirchnerella subcapitata)
Heksogen:
LC50: >= 11.14 mg/l <= 14.97 mg/l (96h, ryby, Pimephales promelas)
NOEC: 3.64 mg/l (7 dni, rozwielitki, Ceriodaphnia dubia)
IC50: > 0.3 µmol/l < 0.7 µmol/l (15 min., bakterie, Vibrio fischeri )
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina zawiera substancje trudno biodegradowalne, mogące długo utrzymywać się w środowisku. Należy unikać
przedostawania się jej do wód powierzchniowych i gleby.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Składniki mieszaniny nie powinny osiągać wysokich poziomów biokumulacji w tkankach roślin, zwierząt oraz akumulacji
i przenoszenia substancji w łańcuchu pokarmowym. Jednakże ze względu na zawartość 2,4,6-trinitrotoluenu, istnieje
niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
12.4. Mobilność w glebie
Może przedostawać się do gleby wskutek detonacji lub otwartego spalania.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Składniki mieszaniny, a co za tym idzie produkt, nie spełniają kryteriów PBT, vPvB określonych w załączniku XIII
rozporządzenia REACH.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Nie są znane.
SEKCJA 13.
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Kod odpadu: 16 04 03* - Inne materiały wybuchowe
16 04 01* Odpadowa amunicja
Kody odpadów dla opakowań:
Mieszanina znajduje się wewnątrz amunicji i nie ma kontaktu z opakowaniem. Produkt zapakowany jest
w drewniane skrzynie. Unikać uwolnienia mieszaniny do opakowania niemającego z nią styczności
(drewniana skrzynia, przekładki papierowe).
Kod odpadu dla opakowań zanieczyszczonych mieszaniną
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne).
Kody odpadów dla opakowań niezanieczyszczonych mieszaniną
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 03 Opakowania z drewna
Nie usuwać odpadu do kanalizacji, nie dopuścić do zanieczyszczenia nim wód powierzchniowych i gruntowych oraz
gleby.
Odzysk lub unieszkodliwianie należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Przepisy krajowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 01.112.1206)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.888)
Przepisy obowiązujące w UE
Dyrektywa Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów - znowelizowana i rozszerzona przez Dyrektywę Rady 91/156/EEC, Dyrektywę Rady 91/692/WE,
Decyzję Komisji 94/3/WE (tzw. Europejski Katalog Odpadów, oraz Decyzję Komisji 96/350/WE;
Decyzja Komisji 76/431/EWG ustanawiająca Komitet Gospodarki Odpadami;
Dyrektywa Rady 91/689/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych, znowelizowana przez: Dyrektywę Rady 94/31/EWG oraz rozszerzona Decyzją
Rady 94/904 ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art.1 ust. 4 Dyrektywy 91/689/EWG;
SEKCJA 14.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ONZ)
0034 / 0168
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
BOMBY z ładunkiem rozrywającym / POCISKI z
ładunkiem rozrywającym
Data sporządzenia: 10.04.2013
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
Aktualizacja: 01.06.2015
Wersja: 2.0
TGAF-5
Strona 8 z 9
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
1 / 1.1D
14.4. Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Niebezpieczny dla środowiska (N)
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Zakaz palenia,
płomienia
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji
MARPOL i kodeksem IBC
Nie przewiduje się transportu luzem
SEKCJA 15.
używania
ognia
i
nieosłoniętego
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
1.
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, z późn. zm.)
7. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30
września 1957roku (Zrestrukturyzowana Umowa obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 roku)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U.2003 nr 163 poz. 1577 z późn.
zmianami).
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (SEVESO III) z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami
związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
Dyrektywy te zostały przetransponowane do polskich przepisów ochrony środowiska. Postanowienia dyrektywy, zostały ujęte w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. z późn. zm.), w Tytule IV "Poważne awarie".
Materiały wybuchowe według Dyrektywy Seveso III zaliczone są do pozycji P1a/P1b i znajdowanie się ich w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
11. Rozporządzenie
Ministra
Gospodarki
z
dnia
27
października
2010
r.
w
sprawie
pomieszczeń
magazynowych
i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2010
nr 222 poz. 1451).
12. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005
r. Nr 259, poz. 2173).
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z [późn. zm.)
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny nie została przeprowadzona. Klasyfikacja przeprowadzona na podstawie
wyników badań dla mieszaniny i danych dla składników mieszaniny.
SEKCJA 16.
INNE INFORMACJE
Zmiany wprowadzone poprzez aktualizację:
Klasyfikacja mieszaniny została zmieniona, uzupełniono sekcję 13 o dodatkowe informacje.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujący zmian (Derived No Effect Level)
PNEC Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (Predicted No Effect Concentration)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010
TGAF-5
Data sporządzenia: 10.04.2013
Aktualizacja: 01.06.2015
Wersja: 2.0
Strona 9 z 9
vPvB
(Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT
(Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
LD50
Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC50
Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
EC50
Stężenie, przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
ADR
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
RID
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
Lista odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów określających warunki bezpiecznego
stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 - 15 karty
charakterystyki:
R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R15 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.
R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R25 Działa toksycznie po połknięciu.
R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
wodnym.
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H228 Substancja stała łatwopalna.
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tj. wątroba, oczy, układ nerwowy, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy).
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników:
Przeszkolenie w zakresie stosowania materiałów wybuchowych.
Literatura i źródła danych:
Karta oceny pod względem bezpieczeństwa. Certyfikat klasyfikacyjny. Karty charakterystyki składników. Informacje
opublikowane na stronie ECHA – substancje zarejestrowane. Informacje zawarte w Karcie należy traktować tylko i wyłącznie jako
pomoc celem bezpiecznego stosowania jak również postępowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być
przenoszone na produkty podobne.
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodą obliczeniową na podstawie zawartości składników.
Zmiany wprowadzone poprzez aktualizację:
Zmiana wersji. Ogólne dostosowanie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28
maja 2015 r, zmieniono sekcję 15 i 16 oraz tytuł sekcji 1 i podtytuły podsekcji: 6.1; 7.2; 14.4; 14.7.

Podobne dokumenty

Karta Charakterystyki Pobudzacze TNT - Nitro

Karta Charakterystyki Pobudzacze TNT - Nitro PNEC (oczyszczalnie wód): 0.2 μg/L PNEC (gleba): 0.008 mg/kg gleby PNEC (doustnie): 620 g/kg pożywienia 8.2. Kontrola narażenia Rozwiązania techniczne Niezbędna wentylacja miejscowa, wywiewna z obu...

Bardziej szczegółowo