RZ - zaj III kr rach dec po awarii

Komentarze

Transkrypt

RZ - zaj III kr rach dec po awarii
2012-12-15
Temat IV
Rachunek kosztów docelowych
Rachunek kosztów docelowych
Opiera się na planowaniu, kontroli i zarządzania
kosztami w fazie planowania produktu i procesów
produkcyjnych
Uwzględnia się trzy cechy produktu:
funkcjonalność,
jakość,
cenę,
Istnieje prawidłowość, że 80-90% kosztów produktu
wynika z jego zaprojektowania.
1
2012-12-15
Rachunek kosztów docelowych
Etapy kalkulacji kosztów docelowych:
1. Opracowanie strategicznego planu przedsiębiorstwa
(3-5 lat), z planem nowych i zmodyfikowanych
produktów.
2. Określenie docelowej ceny sprzedaży nowych
produktów - dostosowanie jej do funkcjonalności i
jakości produktu.
3. Określenie docelowej stopy zysku.
Rachunek kosztów docelowych
Strumień pieniężny danego okresu:
CF
i
=
( 1 − T ) * dsz
* S
i
− ∆ KON
i
− I
i
T – stopa podatku,
dsz – docelowa stopa zysku
Si – przychody ze sprzedaży
∆KON – zmiana zapotrzebowania na kapitał
obrotowy
Ii - inwestycje netto (ponad poziom amortyzacji)
2
2012-12-15
Rachunek kosztów docelowych
Średni ważony koszt kapitału:
=
WACC
k
s
w
s
+ k
d
(1 − T ) w
d
ks – koszt kapitału własnego,
ws – udział kap. własnego, w strukturze
długoterminowego kap. przedsięb.
kd – koszt kapitału własnego
ws – udział kap. obcego, w strukturze
długoterminowego kap. przedsięb.
T - stopa podatku
Rachunek kosztów docelowych
Zaktualizowana wartość netto (NPV):
NPV
= CF
0
+
n
CFi
∑
i = 1 ( 1 + WACC
)i
CF0 – nakłady inwestycyjne (ze znakiem ujemnym),
CFi – przepływy środków pieniężnych kolejnych
okresów
WACC – średni ważony koszt kapitału (stopa
procentowa)
3