Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy

Komentarze

Transkrypt

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy
Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr
51/2016
Data:
17 sierpnia 2016 r.
Temat:
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje o powzięciu w dniu
dzisiejszym informacji o przekroczeniu progu istotności w związku z zawarciem w dniu 17 sierpnia
2016 r. przez spółkę zależną Emitenta – Exact Systems S.A.. umowy z podmiotem z branży automotive
– LEAR Corporation GmbH (dalej: Klient) umowy, która spełnia kryterium znaczącej umowy (dalej:
Umowa).
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez spółkę zależną Emitenta na rzecz Klienta, na podstawie
poszczególnych zamówień od Klienta, usług z zakresu kontroli jakości takich jak selekcja, naprawa i
sortowanie części, komponentów i gotowych produktów.
Usługi będą świadczone na rynku brytyjskim, niemieckim, węgierskim, rumuńskim, rosyjskim,
słowackim, czeskim, tureckim i polskim.
Wynagrodzenie spółki zależnej Emitenta z tytułu realizacji Umowy ustala się według szczegółowego
cennika stanowiącego załącznik do Umowy.
Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Strony nie zastrzegły w umowie ani warunku ani terminu. Strony przewidziały możliwości obciążenia
spółki zależnej Emitenta karami umownymi, które nie odbiegają od standardów rynkowych
stosowanych w umowach tego typu.
Umowa została zawarta na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość umowy
przekroczyła równowartość, co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
1. art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
Podpisy:
Maciej Witucki – Prezes Zarządu
Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu
Work Service S.A., Sky Tower ul. Gwiaździsta 66, 53 - 413 Wrocław, tel.: +48 71 37 10 900, fax: +48 71 37 10 938, www.workservice.pl
NIP: 897 16 55 469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości wynosi 6.509.482,30 zł

Podobne dokumenty