ups flexus - Technitel

Komentarze

Transkrypt

ups flexus - Technitel
CENTRUM
ELEKTRONIKI
STOSOWANEJ
Sp. z.o.o
Zasilacz bezprzerwowy
true on-line, VFI-SS-111
UPS FLEXUS
10 - 20 kVA
Urz¹dzenie UPS serii FLEXUS to produkt nowoczesnej technologii, po³¹czenie wysokiej sprawnoœci przy zachowaniu
zwartej konstrukcji. G³êboka tolerancja napiêcia i czêstotliwoœci zapewnia poprawn¹ wspó³pracê z agregatami
pr¹dotwórczymi, tak¿e niewyposa¿onymi w elektroniczny regulator napiêcia. Cyfrowy uk³ad PFC w technologii IGBT
gwarantuje bardzo nisk¹ zawartoœæ wy¿szych harmonicznych. Sterowanie mikroprocesorowe DSP+ P uk³adów
wejœciowych i wyjœciowych zapewnia pracê jednostki UPS zgodnie z najnowszymi wymogami ochrony œrodowiska i emisji
zak³óceñ EMC. Wysoki wspó³czynnik mocy wyjœciowej dostosowany jest do konstrukcji zasilaczy komputerów
wyposa¿onych w uk³ady korekcji wspó³czynnika mocy. Wbudowany panel graficzny z cyfrowym oscyloskopem umo¿liwia
przyjazne i intuicyjne monitorowanie i zarz¹dzanie systemem UPS. Urz¹dzenie FLEXUS posiada znak CE.
! True on-line podwójne
przetwarzanie energii
! Cyfrowy uk³ad wejœciowy PFC
w technologii IGBT
! Zaawansowany wejœciowy filtr
harmonicznych THDI we<3%,
cos we>0,99
! Wspó³czynnik mocy wyjœciowej
cos wy=0,9
! Cyfrowy oscyloskop - monitoring
przebiegów napiêcia i pr¹du
! Mo¿liwoœæ pracy w trybach: ECO,
Smart active, Stand-by OFF
(oœwietlenie awaryjne)
! Intuicyjny panel graficznyw jêzyku
polskim
! Bypass automatyczny i rêczny,
bezprzerwowy bypass serwisowy
! BCS - funkcja oszczêdzania
baterii
! Automatyczny test stanu baterii
akumulatorów
! Szeroki zakres czêstotliwoœci
wejœciowej: 40 - 72 Hz
! Funkcja ”Cold Start” - mo¿liwoœæ
uruchomienia UPS z baterii
akumulatorów
! Mo¿liwoœæ rozszerzenia czasu
podtrzymania
! Bardzo g³êboka tolerancja
napiêcia wejœciowego +20%
! Zdublowane zasilacze
krytycznych elementów UPS
! Styki do awaryjnego wy³¹czenia
p.po¿.
! Oprogramowanie steruj¹ce
i zarz¹dzaj¹ce „Watch & Save”
w jêzyku polskim pod systemy:
Windows, Novell, Linux, MAC OS,
IBM OS i inne
! RS 232, USB, styki
bezpotencja³owe AS400
! Opcjonalnie: panele zdalnego
monitoringu BASIC, LCD,
dotykowy panel graficzny, RS485,
karta sieciowa (TCP/IP, HTTP,
SNMP, FTP, TELNET, UDP,
SMTP)
www.ces.com.pl
UPS Flexus
WYJŒCIE
WEJŒCIE
MODEL
kVA
Napiêcie wejœciowe prostownika
Czêstotliwoœæ
Napiêcie wejœciowe bypassu
Zniekszta³cenia pr¹du (THDI)
Wspó³czynnik mocy
Moc znamionowa
Napiêcie
Stabilnoœæ napiêcia
Kszta³t napiêcia
Czêstotliwoœæ
V
Hz
V
%
%
kVA
kW
V
%
Hz
Stabilnoœæ czêstotliwoœci
%
SYSTEM
Wspó³czynnik szczytu (CF)
Przeci¹¿enie, przy cos =0,8
%Pn
Czas prze³¹czenia
Ca³kowita sprawnoœæ AC-AC
Podwójna konwersja energii
SprawnoϾ w trybie ECO
Bypass
WysokoϾ robocza
Temperatura pracy
WilgotnoϾ (bez kondensacji)
Poziom ha³asu
Normy
ms
%
FT 10
FT 15
FT 20
400 + N, +20%
-40% do +20% dla 50% obci¹¿enia
40-72
400 + N (opcja)
<3%
>0,99
10
12
15
20
9
10,8
13,5
18
400 + N
+1
Sinusoidalny, THD=1%
50/60 wybieralna
0,01 przy braku synchronizacji z sieci¹ zasilaj¹c¹ lub przy pracy z
baterii
3:1
Inwerter: 115% ci¹gle, 125% przez 10 min., 150% przez 1 min.
Bypass: 133% przez 60 min., 150% przez 10 min.
0 (true on-line)
>93,5
%
>93,6
>94,0
>94,0
>98
Statyczny + rêczny, bezprzerwowy dla celów konserwacji
1000 (bez pogorszenia parametrów)
0-40 (najlepsza dla baterii od 15 do 25)
<95
<48
<52
Bezpieczeñstwo: EN 62040-1-1, dyrektywy 73/23/EEC i
93/68/EEC
Kompatybilnoœæ EMC: EN 62040-2 czêœæ 2, dyrektywy
2004/108/EEC, 93/68/EEC i 89/336/EEC
Klasyfikacja wg normy IEC 62040-3: VFI-SS-111
m n.p.m
0
C
%
dB(A)
Zdalna sygnalizacja
Stopieñ ochrony
Interfejs
FT 12
Styki bezpotencja³owe (AS400) + pomocnicze Ÿród³o zasilania
IP 20
RS232, USB, wyjœcia typu OC
Slot na opcje:
1. Adapter sieciowy NETMAN 102p (protokó³ TCP/IP, HTTP,
SNMP, FTP, TELNET, UDP, SMTP) zdalnie konfigurowalny
przez sieæ.
2. MULTICOM 302-RS232+RS484 z protoko³em
JBUS/MODBUS.
3. MOLTICOM 352 duplexer (2xRS232)
Zdalne wy³¹czenie EPO (p.po¿.), wy³¹czenie falownika, za³¹czenie
bypassu
RAL 7024 (ciemnoszary)
Zdalne sterowanie
Kolor obudowy
Masa z bateriami
Czas podtrzymania*
Wymiary (szer. x g³. x wys.)
kg
185
187
195
min.
mm
15
12
8
320 x 840 x 930
195
5
*Czasy podtrzymania podano dla typowego obci¹¿enia. Wyd³u¿enie czasu podtrzymania na zapytanie
Pozosta³e urz¹dzenia zasilania rezerwowego oferowane przez CES:
UPS
SENTINEL 5 PLUS
6 - 10 kVA
UPS SENTRY
MULTISTANDARD
10 - 30 kVA
UPS SENTRY
MULTISTANDARD
40 - 80 kVA
UPS
SENTRY MPS
100 - 800 kVA
30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3, tel.: 12 269 00 11, fax: 12 267 37 28;
www.ces.com.pl, e-mail:[email protected]
AGREGATY
PR¥DOTWÓRCZE
2,2 - 2800 kVA
ISO 9001-2000
UPS
SENTINEL 6
0,7 - 3 kVA