druk do pobrania REZYGNACJA Z PRZEDSZKOLA

Komentarze

Transkrypt

druk do pobrania REZYGNACJA Z PRZEDSZKOLA
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Bielsko-Biała, dn. ………………………
.................................................................
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)
………………………………………………..
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
………………………………………………..
………………………………………………..
(adres zamieszkania)
Do Dyrektora
Przedszkola nr 42
w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 383
Z dniem …………………………… rezygnuję z miejsca w Przedszkolu nr 42 dla
mojego dziecka ……………………………………………………., ur. …………………………….
i proszę o rozwiązanie umowy.
Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich zaległości w opłatach za
przedszkole do 7 dni od dnia doręczenia powyższego pisma.
Nadpłatę za żywienie zobowiązuję się odebrać 10-tego dnia następnego miesiąca.
…………………………………..
/podpis rodziców/opiekunów prawnych/

Podobne dokumenty