Karta techniczna - Bentofix X2 NSP 4900.cdr

Komentarze

Transkrypt

Karta techniczna - Bentofix X2 NSP 4900.cdr
KARTA TECHNICZNA
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Bentofix X2 NSP 4900
Bentofix X2 NSP 4900
Opis produktu
Bentofix - bentonitowa mata hydroizolacyjna. Kontakt z wodą powoduje uaktywnienie bentonitu i pęcznienie maty.
Tworzący się gęsty żel bentonitowy dokładnie uszczelnia elementy budowli.
Zastosowanie
podziemnych części budowli,
płyt fundamentowych,
ścian szczelinowych,
tuneli podziemnych,
budowli ziemnych,
wałów przeciwpowodziowych,
wysypiska śmieci.
Zalety
Właściwości samouszczelniające.
Ograniczony zakres prac przygotowawczych.
Prosta i szybka instalacja.
Możliwość montowania wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
Brak konieczności stosowania warstw podkładowych i ochronnych.
Trwałość i skuteczność nieograniczona w czasie.
Możliwość stosowania na wilgotnym podłożu.
Możliwość instalacji w różnych warunkach atmosferycznych.
Oszczędność czasu dzięki eliminacji przerw technologicznych, związanych np. z czasem wiązania podłoża.
Sposób montażu
Nierówności powinny być zaszpachlowane szpachlą bentonitową.
Bentofix można montować na zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni, ale nie wolno montować Bentofixu w
wodzie.
Zastosowanie mat Bentofix przy silnym zasoleniu, stężeniu kwasów lub zasad należy skonsultować z
dostawcą.
KARTA TECHNICZNA
Bentofix X2 4900 NSP
Informacje techniczne
Dane techniczne BENTOFIXU:
X2 NSP 4900
Masa powierzchniowa
[g/m ]
5300
Masa mieszanki wype³niaj¹cej
[g/m ]
4800
[mm]
7,0
GruboϾ
Wytrzyma³oœæ rozci¹gaj¹ca
- wzd³u¿na
- poprzeczna
Wyd³u¿enie wzglêdne
- wzd³u¿ne
- poprzeczne
OdpornoϾ na przebicie
Wytrzyma³oœæ na oddzieranie
Wspó³czynnik filtracji
2
2
[kN/m]
12
12
[%]
10
6
[kN]
2,0
[N/m]
≥360
[m/s]
D³ugoœæ maty w rolce
[m]
SzerokoϾ maty w rolce
[m]
nie stwierdzono
przecieku
40/15/4,5
4,85/2,42/1,2
*Wersje oznaczone jako X2 posiadaj¹ dodatkowo pow³okê z tworzywa PE o gramaturze 200 g/m . Na ¿yczenie klienta
2
jesteœmy w stanie zwiêkszyæ ow¹ gramturê do 500 oraz do 1000 g/m .
2
Górna warstwa przykrywająca w postaci geowłókniny polipropylenowej.
Środkową warstwę stanowi wypełnienie bentonitowe w postaci proszku.
Dolna warstwa nośna w postaci geotkaniny polipropylenowej. Jest to warstwa kotwienia igłowanych włókien,
dzięki którym produkt nabiera odpowiednich właściwośści mechanicznych.
Laminowanie w postaci ekstrudowanego polietylenu od strony geotkaniy. Laminat trwale połączony z
geotkaniną.
Wszystkie komponenty maty łączone są za pomocą igłowania wynoszącego od 2 do 3 milionów włókien na m2
maty utrzymującemu bentonit w stałej pozycji.
Włókna przechodzące przez matę są przytapiane do geowłókniny w procesie THERMOLOCK zapobiegającemu
rozerwaniu maty przez pęczniejący bentonit. W przypadku maty laminowanej włókna zatopione są w laminacie.
Równomierne wypełnienie na całej przestrzeni dające jednolitą ciągłą warstwę pozwala masie bentonitowej na
uzyskanie ścisłego kontaktu z uszczelnianą strukturą.
Dokumenty odniesienia
Certyfikat CE nr 0799-CPD-20
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Ostrzeżenia i zalecenia BHP
Przy instalacji maty bentonitowej powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.
Przechowywanie i transport
Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.
Mata bentonitowa jest dostarczana na budowę w rolkach.
Uwagi
Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Ebea Polska
oraz na stronie www.ebea.pl.

Podobne dokumenty