Instrukcja obsługi samochodowego amplimiksera PMA 2x35.

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi samochodowego amplimiksera PMA 2x35.
Instrukcja obsługi
samochodowego amplimiksera PMA 2x35.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do montaŜu i eksploatacji wzmacniacza naleŜy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przed wymianą
bezpiecznika naleŜy odłączyć od sieci elektrycznej samochodu złącze zasilania +12V wzmacniacza.
Wszelkie przeróbki wzmacniacza dokonywane we własnym zakresie są niedopuszczalne i powodują utratę gwarancji.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.
1. WSTĘP. Wzmacniacz samochodowy z mikserem PMA 2x35 słuŜy do nagłaśniania pojazdów samochodowych o napięciu zasilania
+12V z minusem na masie. MoŜe być równieŜ wykorzystany do nagłaśniania stacjonarnego lub przenośnego ( pielgrzymki, grupy osób
w marszu itp.) o ile będzie zasilany z akumulatora +12V, bądź z dobrej klasy zasilacza sieciowego +12V/10A. Wzmacniacz PMA 2x35
znajduje się w małej obudowie ( standardowa wielkość radia samochodowego). Jest przystosowany do współpracy z kilkoma źródłami
dźwięku: radiem samochodowym, magnetowidem, mikrofonem dynamicznym, bądź odtwarzaczem CD i umoŜliwia miksowanie sygnałów z
tych źródeł. Potencjometr VID sprzęŜony jest z wyłącznikiem, który ma wyprowadzony styk na złączu zasilającym podający napięcie
+12V/max. 1A Wyprowadzenie to moŜe być wykorzystane np. do sterowania innym sprzętem. Wzmacniacz zawiera regulator barwy
dźwięku wskaźnik LED sygnalizujące: załączenie wzmacniacza.
2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.
- napięcie zasilanie
+12 /±3V z minusem na masie pojazdu
- max. pobór prądu
5A, przy Robc.= 2x4Ω
- pobór prądu przy Pwyj.=0
0,3A ±0,06A
- max. moc wyj.
Pwyj.=2x35W, przy Robc.=2x4Ω
- wyjściowe napięcie sterujące
+24V/1A
- czułość wejść RADIO i VIDEO ≤200mV/47kΩ
- czułość wejść MIC
≤2mV/47kΩ
- wymiary (z kasetą mocującą)
182x53x180mm
- masa
1,58kg
3. MONTAś PMA 2x35.
Wzmacniacz PMA 2x35 montuje się do deski rozdzielczej samochodu za pomocą kieszeni mocującej dołączonej do wzmacniacza.
MontaŜ elektryczny PMA 2x35 z instalacją elektryczną samochodu naleŜy przeprowadzić zgodnie ze schematem zamieszczonym
poniŜej:
MIC
minus na masie - obudowa
fiolet
- +
R
fiolet z paskiem
zielony
zielony z paskiem
RR+
L-czerwony
RR-
- +
RR+
L
Wej. AUX
(VIDEO)
RL+
R-czarny
RL+
RL-
RR-
RL-
niebieski
+12V czerwony
MTA-10A
Wej. na radio
Masa czarny
+12V/1A z wyłącznika
potencjometru VID
złącze głośnikowe
brązowe
do złącza głośnikowego
radioodtwarzacza
a) NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dla właściwego brzmienia oraz zapewnienia małych zniekształceń- szczególnie przy wykorzystaniu pełnej mocy
wyjściowej PMA 2x35- naleŜy zastosować głośniki o mocy nie mniejszej niŜ 40W i rezystancji nie mniejszej od 4Ω.
b) Wzmacniacze wyjściowe pracują w układach mostkowych, dlatego jest niedopuszczalne łączenie któregokolwiek z przewodów
głośnikowych z masą, minusem zasilania, bądź obudową wzmacniacza.
c) Ze względu na znaczną moc wyjściową wzmacniacza oraz jego niewielkie wymiary , jest moŜliwe w trakcie normalnej eksploatacji
nagrzewanie się jego obudowy zaleŜnie od ustawionej głośności.
4. OBSŁUGA WZMACNIACZA.
Umiejscowienie i funkcje regulatorów i wskaźników
ON
1 - sygnalizacja włączenia wzmacniacza (LED)
2 - włącznik wzmacniacza POWER
3 - regulator barwy dźwięku - TON
4 - regulacja głośności sygnału z radioodtwarzacza - RAD
5 - regulacja głośności sygnału fonicznego magnetowidu - VID oraz załączanie i wyłączanie +12V/1A ON z sygnalizacją (LED VIDEO)
6 - regulacja głośności sygnału z mikrofonu - MIC
7 - gniazdo wejściowe mikrofonu- MIC (dodatkowe gniazdo na tylnej ściance)
8 - sygnalizacja załączenia napięcia sterującego -VIDEO (LED)
Obsługa wzmacniacza.
Wzmacniacz uruchamia się włącznikiem POWER (2) co jest sygnalizowane świeceniem diody (1). Po podłączeniu do wzmacniacza
sygnału z radioodtwarzacza, magnetowidu i mikrofonu, naleŜy tak ustawić ich poziomy potencjometrami (4, 5, 7), aby uzyskać poŜądaną
głośność dźwięków składowych, zwracając uwagę na to, aby nie przesterować wejścia, co moŜe spowodować zniekształcenia dźwięku.
Pokrętłem TON ustawiamy odpowiednią barwę dźwięku. Zwracamy uwagę na to, Ŝe regulacja sygnału z magnetowidu zaczyna się po
przekręceniu potencjometru VID w pozycję ON i jego dalszym obrocie w prawo.
5. WYPOSAśENIE - zawartość opakowania
wzmacniacz PMA 2x35 z kieszenią mocującą kpl.1szt.
instrukcja obsługi 1szt.
bezpiecznik płytkowy MTA-5A 1szt.
osłona końcówek SIWA zasilająca 1 szt. + styki 3 szt.
osłona końcówek BRĄZOWA głośnikowa 1 szt. + styki 4 szt.
karta gwarancyjna 1szt.
śYCZYMY NIEZAWODNEJ EKSPLOATACJI