XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im

Komentarze

Transkrypt

XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im
XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
15th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival
Łódź 12-16.06.2013 r.
Łódzki Dom Kultury, Duża sala - wstęp wolny, Łódź, ul. Traugutta 18
The Lodz Culture Center, Cinema - entrance free, Łódź, 18 Traugutta Street
PROJEKCJE KONKURSOWE/COMPETITION VIEWINGS
ŚRODA/WEDNESDAY 12.06.2013
I pokaz konkursowy
1st Competition Screening
1. Małe życie
Micro Life
can find diatoms which have stuck there. Organisms resembling aliens
from another planet swim between the grains of sand.
2. Szwecja (Dzika Skandynawia)
Sweden (Wild Scandinavia)
10:40 – 14:10
10:40 a.m 2:10 p.m.
49’
46’
reż./dir. Dorota Adamkiewicz,
Joanna Łęska,
zdj./photo Tomasz Michałowski,
dźwięk/sound Iwo Klimek,
prod. Forestfilm,
Polska/Poland
Polscy badacze morza wyruszają na piaszczyste plaże Bałtyku
i wody Spitsbergenu, aby zgłębić tajemnice mikroświata. Mikroorganizmy są niesłychane dlatego, że są wszędzie: na każdym ziarnku
piasku, w każdej kropli wody i w powietrzu. To część przyrody najsłabiej zbadana, a to właśnie mikroorganizmy stworzyły świat taki,
jaki znamy. Fantastycznym i zaskakującym przeżyciem jest oglądanie
świeżego, „żywego” piasku pod mikroskopem. Bryłki kwarcu wyglądają jak głazy narzutowe. W szczelinach tych miniaturowych „ głazów”
tkwią przylepione okrzemki. W przestrzeniach pomiędzy ziarnami
piasku pływają organizmy, przypominające istoty z innej planety.
Polish sea explorers set off to the sandy beaches of the Baltic Sea and
the waters of Spitsbergen to uncover the mysteries of the micro-world.
What makes the micro-organisms so extraordinary, is the fact that they
are everywhere: on every single grain of sand, every drop of water and
in the air. This is the least known part of nature and yet, the world as we
know it has been formed by micro-organisms. Watching fresh „alive” sand
under the microscope is a fantastic and incredible experience. The lumps
of quartz look like boulders. In the fissures of these miniature „stones” you
reż./dir. Oliver Goetzl, zdj./photo Ivo Nörenberg, Jan Henriksson,
Rolf Steinmann, dźwięk/sound Ivo Nörenberg, Oliver Goetzl, Anton
Hering, Swen-Michael Bluhm, prod. Oliver Goetzl, Ivo Nörenberg ,
NDR NATURFILM DOCLIGHTS, Niemcy/Germany
Szwecja – kraina skalistych wysepek, lasów i łosi. Wyniosły płaskowyż Parku Narodowego Sarek przez większą część roku pokryty
jest śniegiem. Nie przejmuje się tym sowa mszarna, która nawet pod
śniegiem słyszy ofiarę. Większych kłopotów ze zdobyciem pożywienia
nie ma też wydra. Natomiast dla łosi zima to wyjątkowo trudny czas.
Nadchodzi wiosna; przylatują żurawie, cietrzewie – samce walczą
według ścisłych reguł – celem jest czerwony grzebień rywala. Dwie
pary łabędzi okupują to samo terytorium – nie obejdzie się bez walki.
Wkrótce na świat przyjdą młode tak jak u sowy mszarnej. Rodzą się
młode łosie. Przed oczami widza pojawiają się niedźwiedzie i rosomaki. Wspaniały świat autentycznie obudzonej przyrody.
Sweden – the land of rocky islets, forests and moose. The towering
plateau of the Sarek National Park is covered with snow for most of the
year. The Great Grey Owl is not concerned about it in the least, for it
can hear its prey even under snow. The otter does not have any special
problems with finding food, either. However, for the moose, winter is
a very hard season. Spring comes; the cranes arrive, the male Black
Grouse fight, following strict rules – the aim is the rival’s red wattle. Two
swan couples occupy the same territory – the fight is imminent. Soon,
the cygnets will hatch, as well as the Great Grey Owl’s chicks. Young
moose are born too. The viewer watches the bears and wolverines.
The magnificent world of truly awakened nature.
3.Niedźwiedź Władca Gór
Lord Of The Carpathians
51’
reż./dir. Krystian Matysek,
zdj./photo Krystian Matysek,
dźwięk/sound Franciszek
Kozłowski, Michał Bagiński,
prod. Marcin Wierzchosławski,
Metro Films,
Polska/Poland
To wyjątkowa opowieść o niedźwiedziu, w której wiele scen
sfilmowano po raz pierwszy. We wnętrzu gawry niedźwiedzica karmi
młode, które wkrótce wychodzą na świat, odbywają pierwsze spacery i
wspinaczki na drzewa. Niedźwiadki o mało nie tracą życia przy spotkaniu z potężnym samcem, który zabiega o względy ich matki. Oglądamy
też spotkanie z watahą wilków, dramatyczną walkę o łup czy polowanie
na tatrzańskie kozice.
This is a unique story about bears. Many scenes were shot for the
first time. Inside the bear’s liar, we can watch the female feeding its
offspring. They will soon go outside, explore the world and climb the
trees. The small bears nearly lose their life while meeting on their way
a male which ‘makes advance’ towards their mother. We can also
watch the encounter with a pack of wolves, dramatic fight over the prey
or hunting Tatra chamois.
4. Zabójczy ogień
Deadly fire
52’
reż./dir. Jan Walencik,
zdj./photo Jan Walencik,
dźwięk/sound Jan Walencik,
prod. Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych,
Polska/Poland
Co znaczy, być borsukiem, upajać się pełnią zwierzęcego życia
i nagle stanąć przed niszczącą siłą ognia? Stracić w jednej chwili rodzinę, stracić swój świat – środowisko, omal nie zginąć w szalejącym
żywiole? Bezmyślny podpalacz, mszcząc się na innych za swoje nieczyste postępki, staje się okrutnym prześladowcą borsuków i całego lasu.
„Zabójczy ogień” jest smutną przypowieścią: na pierwszy rzut oka – taką
niby o życiu i dramatach samej przyrody, po głębszym jednak wejrzeniu,
tą raczej moralizującą – o niepięknej stronie ludzkiej natury.
What does it mean to be a badger? What does it mean to lead a happy
life and suddenly encounter the deadly force of fire? What does it mean
to lose the family on the spur of the moment, lose the world around
– the environment and almost die in the middle of the raging element?
Careless fire-raiser becomes a cruel oppressor of badgers and the
whole forest. „Zabójczy ogień” (‘Deadly fire’) is a sad story. At first sight
it seems to be the story about life and tragedies of nature. However,
after deeper consideration, this is a moralizing story about the ‘ugly’
side of human nature.
II pokaz konkursowy
2nd Competition Screening
1. Dzika Polska
Wild Poland
Wildes Polen
14:20 – 17:05
2:20 p.m – 5:05 p.m.
48’
reż./dir. Hans-Peter Kuttler &
Ernst Sasse,
zdj./photo Hans-Peter Kuttler &
Ernst Sasse,
dźwięk/sound Aleksander
Matuszewski
prod. NDR Naturfilm/ Doclights
GmbH, Niemcy/Germany
Od „Polskiej Amazonii” pomiędzy Biebrzą i Narwią do wysokich
gór – Tatr i do „pustyni” nad Bałtykiem: „Dzika Polska” jest pełna
cudów przyrody. Żaden kraj w Europie nie ma większej powierzchni
parków narodowych, a wiele zwierząt, które dawno zniknęły w innych
miejscach Europy, możemy tutaj spotkać: żubry i bociany czarne, bataliony i łosie. Nad realizacją tego filmu twórcy spędzili 12 miesięcy.
From „Polands Amazonia” between Biebrza and Narew up to the high
mountains of the Tatra and into „Polands desert” close the Baltic Sea:
„Wild Poland” is full of natural wonders. No other country in Europe
has more square kilometers of national parks, many animals are still to
be found here that have long since disappeared elsewhere in Europe:
bisons and black storks, ruffs and elks. Filmmakers spent 12 months
making this documentary.
.
2. Dunaj – Europejska Amazonka - Część I:
Od Schwarzwaldu do Morza Czarnego
52’
Danube Europe’s Amazon - Part 1 From the Black Forest to
the Black Sea Donau - Lebensander Europas - Teil 1: Vom
Schwarzwald zum Schwarzen Meer
reż./dir. Michael and Rita
Schlamberger,
zdj./photo Jiri Petr and Michael
Schlamberger,
prod. ScienceVision
Filmproduktions GmbH,
(producer: Rita Schlamberger)
Austria/Austria
Od źródeł w Niemczech w Schwarzwaldzie, Dunaj płynie prawie
3000 kilometrów, aby osiągnąć deltę nad rumuńsko – ukraińskim wybrzeżem Morza Czarnego. Przepływając przez 10 państw, w tym 4 stolice, jest najbardziej międzynarodową rzeką na świecie. W pierwszej części filmu „Od Schwarzwaldu do Morza Czarnego” podążamy z biegiem
rzeki od jej źródeł do jej ujścia. Wraz ze zmieniającym się krajobrazem
i warunkami klimatycznymi zmienia się szata roślinna nad brzegiem
rzeki, możemy też podziwiać różnorodny świat zwierząt.
From its springs in Schwarzwald, Germany, the Danube flows for more
than 3000 kilometers, to reach the delta on the Romanian – Ukrainian
coast of the Black Sea. Flowing through 10 countries and 4 capitals,
it is the most “international” river in the world. In the first part of the
film, “From Schwarzwald to the Black Sea”, we follow the river from
its springs to the estuary. With the changing landscape and climatic
conditions, the river’s vegetation on the banks changes too. We can
also admire the diverse animal world.
3. Obcy – Gatunki inwazyjne w Polsce-Rośliny
25’
Aliens – invasive species – plants
reż./dir. Roman Dębski, Mikołaj
Haremski , zdj./photo Roman
Dębski, Łukasz Dębski, dźwięk/
sound Bogumiła Kłopotowska,
Igor Kłopotowski, prod.
Wytwórnia Filmów Oświatowych
Sp. z o.o. , Polska/Poland
„Obcy – rośliny” to film o roślinnych intruzach zadomowionych
już w Polskim krajobrazie.Za sprawą lekkomyślności ludzi i ich niewiedzy zaadoptowały się i zdobywają nowe tereny Polski, zagrażając
gatunkom miejscowym. Film przedstawia cały kalejdoskop roślin
inwazyjnych. Walka z nimi jest trudna i w większości przypadków skazana na niepowodzenie. To ostrzeżenie jak bardzo podatny na nasze
ludzkie wpływy jest świat przyrody.
„Aliens – plants” is a film about invasive plant species which have
been already domesticated in Polish landscape. Due to human recklessness and ignorance, the species have already adapted in Poland
and conquered new regions threatening indigenous species. The film
presents full scope of invasive plant species. The battle started by
humans is tough and most of the time, lost. This is a warning to us that
nature is extremely susceptible to human’s influence.
4. Magia sosnowego boru
The Magic of Pine Forest
31’
reż./dir. Tomasz Ogrodowczyk,
zdj./photo Tomasz Ogrodowczyk,
Michał Ogrodowczyk, Sławomir
Skupiński i inni., dźwięk/
sound Tomasz Ogrodowczyk,
prod. Ośrodek Rozwojowo
– Wdrożeniowy Lasów
Państwowych w Bedoniu.
Polska/Poland
Na polskiej ziemi króluje sosna. Tworzone przez nią bory sosnowe dominują w krajobrazie różnych regionów kraju. Obserwujemy
bogactwo form życia sosnowego boru podczas kolejnych pór roku.
Pine tree is the queen of the Polish land. Pine forests dominate the
landscapes of different regions of the country. We can watch how
the abundance of pine forest’s forms of life change during different
seasons of the year.
5. Drugi wiatr
Second Wind ,
Vtoroe Dyhanie
7’
reż./dir. Sergey Tsyss,
zdj./photo Sergey Tsyss,
dźwięk/sound Sergey Tsyss,
prod. Yulia Travnikova,
Rosja/Russia
Ziemia wyjałowiona, pozbawiona roślinności, powietrza, życia.
Człowiek podejmuje trud wytworzenia specyficznego wiatru. Powracają wspomnienia zielonej ziemi i złudne nadzieje na powrót życia.
Depleted land, with no plants, no air and no life. Man takes the trouble
to create a specific wind. The memories of a green land and illusory
hopes that life can be restored, keep coming back.
CZWARTEK/THURSDAY 13.06.2013
III pokaz konkursowy
9:00 – 12:00
3rd Competition Screening 9:00 a.m – 12:00 p.m.
1. Zdumiewające cmy i motyle europy
28’
Astonishing European Butterflies & Moths.
Étonnants papillons d’Europe, L’Envol Par Nature
reż./dir. Nathalie Truchet & Yves
Lanceau,
zdj./photo Yves Lanceau,
dźwięk/sound Mathieu Gauriat,
prod. Nathalie Truchet & Yves
Lanceau, Francja/France
Ambasadorowie owadów - motyle zawsze inspirowały artystów pełnym wdzięku sposobem latania i wyjątkową paletą barw. Od jaja do motyla, ta metamorfoza nie odbywa się całkiem bezpiecznie. Jak więc udaje im
się przeżyć? Dlaczego interesują nas losy tych owadów? Jaką rolę pełnią
w bioróżnorodności naszego środowiska? W filmie tym obserwujemy
wyjątkowe momenty z życia 37 europejskich motyli i 29 ciem, żyjących w
różnych ekosystemach: na wsi, nad morzem i w górach.
Ambassadors of the insects, butterflies have always inspired artists by
their gracious manner of flying and their extraordinary pallet of colors.
From the egg to the butterfly, this metamorphosis is not without danger.
How then does it survive? Why be interested in the fate of these insects?
Which role do they play in the biodiversity of our environment? In this
documentary, you will experience an unique moment viewing the life
of 37 European butterflies and 29 moths living in different ecosystems:
country, near the sea and mountains.
2. Niewidzialna natura – Siła roślin
Invisible Nature – Power of Plants
52’
reż./dir. Quincy Russell, zdj./
photo Quincy Russell, Thierry
Berrod,
dźwięk/sound Quincy Russell,
prod. Mona Lisa Production,
Francja/France
Każda forma życia na Ziemi ma swoją strategię przetrwania.
Królowie zieleni są mistrzami fotosyntezy. Dobrze znamy to słowo,
ale jej mechanizmy dalej zaprzątają głowę wielu znamienitym naukowcom. Nieoczekiwanie, okazuje się, że jest takie zwierzę, któremu
udało się rozwiązać tajemnicę roślin; w jego ciele zachodzi fotosynteza. Badacze z NASA udowodnili, że rośliny potrafią oczyszczać nasze
powietrze, glebę i ścieki. Niektóre drzewa wytwarzają ognioodporną
korę. Szacuje się, że co roku Matka Natura produkuje 10 miliardów ton
drewna. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd to wszystko się
bierze? Pomijając jedyny swój niedostatek w postaci braku umiejętności uciekania przed nami co sił w nogach, ziemskie rośliny rozwinęły
w sobie potężną moc.
All forms of life on Earth have strategies for survival. The lords of
green are the masters of photosynthesis, a word we all know well,
but its mechanisms baffle even our finest scientists. Unexpectedly,
there is one animal that has managed to break the plants secret; it can
photosynthesize. Researchers at NASA have proved that plants have
the power to clean our air, our soil and our waste water. Some trees
produce a bark that resists the flames of fire. An estimated 10 billion
tons of wood is created every year by Mother Nature. Have you ever
asked yourself where it all comes from? Despite a major handicap, not
being able to run for their lives, the vegetal life on earth has developed
“super powers”.
3. Leśna kraina
Forest Lands
Terres Forestičres
52 ’
reż./dir. Żubry Collective,
zdj./photo Żubry Collective,
dźwięk/sound Żubry Collective,
prod. IFFCAM
Francja/France
Białowieża, wieś w sercu ostatniej w Europie pierwotnej puszczy, gdzie ludzie, zwierzęta i rośliny współżyją od wieków. Problemy
z ekologią i turystyka stały się dla tego regionu początkiem głębokich
zmian. Ochrona tego wyjątkowego i kruchego środowiska, z poszanowaniem potrzeb wszystkich, okazuje się czasem bardziej skomplikowana niż by się to mogło wydawać. Wraz z filmem zanurzamy się
w wyjątkowe życie tej krainy – życie wsi i lasu, ludzi i przyrody.
Białowieża – a village in the centre of the last of primeval forests in
Europe, where people, animals and plants have coexisted for centu-
ries. Environmental issues and tourism laid the foundation for deep
changes in this region. Protection of this unique and fragile environment is far more challenging than one could expect. The film presents
the unique life of this land – the life of a village and the forest, people
and nature.
4. Życie w piekle – Jak przeżyć w ciemnościach
52’
Life in Hell – Survivors of Darkness.
reż./dir. Thierry Berrod,
zdj./photo Jean-Pierre Revalain,
Thierry Berrod, Vincent Amoroux
and others.,
dźwięk/sound Thierry Berrod,
prod. Mona Lisa Production,
Francja/France
W ciemnościach jaskiń rządzą mikroorganizmy. Adaptują się do
warunków, w jakich przyszło im żyć, czasem w dziwny sposób. Niektóre mają całkiem białą lub przezroczystą skórę. Inne są ślepe. Udaje
im się przeżyć z bardzo małą ilością tlenu, pożywienia czy światła,
w najbardziej niegościnnych jaskiniach naszej planety. Na przykład
w niektórych częściach jaskini Marvile w Rumunii stężenie siarkowodoru jest 100 razy większe niż w powietrzu, którym oddychamy,
a jednak w tej jaskini, dzięki działaniu pewnych mikrobów, rozwinął się
bogaty ekosystem. W różnych miejscach na ziemi, naukowcy przeprowadzają wnikliwe badania życia w jaskiniach – tam, gdzie właściwie
nie powinno ono istnieć.
In these environments, micro – organisms rule. Certain animals have
strange adaptations such as skin is totally white or even transparent.
Others are blind. Scientists are studying how these species manage
to survive with so little oxygen, food and light in the most inhospitable
caves on the planet. The Movile Cave in Romania is without a doubt
the most extreme subterranean environment on Earth. In certain parts
of the cave, the concentration of hydrogen sulphate is 100 times that of
the air we breathe. And yet in this Hell, thanks to the action of certains
microbes, a rich ecosystem has developed.
IV pokaz konkursowy
12:10 – 14:20
4th Competition Screening 12:10 p.m – 14:20 p.m.
1. Żurawie szlaki
20’
Following the Cranes
Żuraw – podziwiany za wytrwałość, czujność i partnerską
wierność – jest pierwszym ptakiem powracającym do nas z zimowisk.
Co dziesięć lat o jedną trzecią zwiększa się jego populacja. Żerując
na polach uprawnych wyrządza coraz więcej szkód w rolnictwie. Czy
można pogodzić potrzeby rolników z ochroną przyrody? „Żurawie
szlaki” to film ukazujący urzekające, pomorskie krajobrazy, unikatowe
zdjęcia żurawi, ciekawostki na temat obyczajów tego najwyższego
europejskiego ptaka.
reż./dir. Grzegorz Karbowski,
zdj./photo Wojciech Ostrowski,
dźwięk/sound Wojciech Cwyk,
prod. Video Studio Gdańsk,
Polska/Poland
Crane – admired for its patience, alertness and fidelity. Cranes
are one of the first birds which return to Poland from their winter quarters. The population of cranes increases by one third every ten years.
Feeding on arable fields they are responsible for more and more damage to agriculture. Is it possible to meet at the same time the needs
of farmers and the needs of environment protection? „Żurawie szlaki”
(‘Crane routes’) is a film portraying fascinating landscapes of Pomerania region, unique pictures of cranes and interesting facts about the
behaviour of this tallest European bird.
2. Zimowe światło
Winter Light
Vinterlys
25’
reż./dir. Skule Eriksen,
zdj./photo Skule Eriksen, dźwięk/
sound Řisten Boassen, prod.
Lisbeth Dreyer,
Norwegia/Norway
„Zimowe światło” to film z wysp Lofotów, na północy od koła
Podbiegunowego w Norwegii. Po tygodniach słabego jesiennego
światła, słońce zachodzi za horyzont i pozostaje tam w czasie głębokiej zimy. Ale to nikłe światło, które tak jak i szczególny arktyczny krajobraz wpływa na codzienne życie ludzi i charakteryzuje się subtelnym
pięknem. Taki jest też i poetycki obraz ukazany obiektywem kamery.
Winter Light is film from the islands of Lofoten, north of the Arctic Circle
in Norway. After weeks of low autumn light, the sun sinks below the
horizon and stays there during the depth of winter. But the scarce light
has its subtle beauty, as it falls on people’s everyday life as well as the
unique Arctic landscape. The film is poetic and rhythmic, and has very
little dialogue.
3. Jezioro Głodne – Płazie Eldorado
The Glodne Lake – Amphibians Eldorado
24’
reż./dir. Jarosław Samsel,
Andrzej Mielczarek,
zdj./photo Jarosław Samsel,
Andrzej Mielczarek, dźwięk/
sound Andrzej Mielczarek,
Jarosław Samsel,
prod. „Ocean Instruments”
sp. z o.o., Polska/Poland
„Opowieść o odwiecznym misterium przyrody związanym
z coroczną wędrówką płazów, głównie ropuchy szarej, z miejsc zimowania do wód małego leśnego jeziorka na gody i składanie skrzeku.
Mimo, że tereny wokół jeziorka nie są intensywnie zaludnione to na
drodze ropuch i żab pojawia się wiele przeszkód i niebezpieczeństw.
Nie wszystkim osobnikom udaje się je pokonać. W niektórych miejscach konieczna jest pomoc ludzi, aby po kilku tygodniach wody
jeziorka mogły się zaroić od kijanek.
A story about the everlasting nature’s mystery connected with the year
by year migration of amphibians, mainly the common toad, migrating
from its winter quarters to the waters of a small forest lake to mate and
spawn. Although the area around the lake is not densely populated, the
toads and frogs encounter numerous obstacles and threats. Not each
one of them reaches the destination. Sometimes, help of a man is needed to make the waters of the lake full of tadpoles after a few weeks.
4. Tajemnice Świętokrzyskiej przyrody – Żołna
20’
The Misteries of Nature of the Świętokrzyskie Region: the Bee-eater
reż./dir. Bogusław Sępioł,
zdj./photo Bogusław Sępioł,
dźwięk/sound Bogusław Sępioł,
prod. Bogusław Sępioł,
Polska/Poland
Żołna to jeden z najrzadszych i najbarwniejszych ptaków krajowej
awifauny. Do złożenia jaj i wychowania potomstwa niezbędne jej są piaszczyste skarpy, w których wykonuje około metrowej długości tunele. Podziwiamy te piękne ptaki w ich szczególnym królestwie, podglądamy zdobywanie i przygotowanie pokarmu dla młodych, śledzimy ich obyczaje.
Bee-eater is one of the rarest and the most richly coloured birds of
indigenous avifauna. It needs sandy banks to dig approximately one
meter long burrows to lay its eggs and care for the young. We can
admire the gorgeous birds in their particular kingdom. We can peep
how they catch and prepare the food for their young, and we explore
their behaviour.
5. Zielone piętra lasu
Green Layers of Forest
27’
reż./dir. Sławomir Wąsik,
zdj./photo Sławomir Wąsik,
dźwięk/sound Tomasz
Ogrodowczyk,
prod. ORWLP w Bedoniu,
Polska/Poland
Film jest próbą zwrócenia uwagi przeciętnego człowieka, każdego kto wchodzi do lasu, na jego wartość – tą , nie dającą się przeliczyć
na pieniądze. Czym jest las? Co o nim wiemy? Na te pytania autor
filmu po części odpowiada, ale kieruje je przede wszystkim do widza.
Film wyjaśnia podstawowe definicje związane z lasem, jego budową,
zależnościami, przybliża małych i dużych mieszkańców.
The film attempts to make an average person, anyone who enters a
forest, notice the forest’s value, the value which cannot be perceived in
view of a financial value. What is a forest? What do we know about it?
The author of the film answers these questions partially, however most
of all, he addresses the questions to the audience. The film explains
basic elements of a forest, its structure, and relationships as well as
presents small and big inhabitants of the forest.
6. Spotkania z ekologią
Meeting Ecology
13’
reż./dir. Sławomir Lewandowski,
zdj./photo Sławomir
Lewandowski,
dźwięk/sound Jan Lewandowski,
prod. Partner TIVI ,
Polska/Poland
Telewizyjny program edukacyjny. Rejestruje prace ornitologów
nad zbiornikami wodnymi w Parku Krajobrazowym Gostyńsko – Włocławskim i w Borach Tucholskich. Młodzi naukowcy zdobywają bogaty
materiał badawczy, a swoim przykładem zachęcają młodych pasjonatów przyrody do pracy na rzecz ochrony ptaków.
An education television program. It presents the work of ornithologists
at water reservoirs in the Gostyńsko-Włocławski Landscape Park and
in Bory Tucholskie. Here, the young scientists encounter a rich research material and by their own example they encourage young nature
passionates to fight for the protection of birds.
V pokaz konkursowy
14:30 – 17:00
5th Competition Screening 2:30 p.m – 5:00 p.m.
1. Urodzone by latać
Born to Fly
47’
reż./dir. Jo Stewart - Smith,
zdj./photo Toby Hough, dźwięk/
sound Nigel Tucker & Neil
Hipkiss,
prod. Mark Percival & Nick
Upton,
Wielka Brytania/UK
Podążamy śladem europejskich żurawi – jednych z najważniejszych na świecie latających ptaków, w ich podróży na południe;
z Arktyki, poprzez Europę do skąpanych w słońcu dębowych lasów
Hiszpanii i Portugalii. To opowieść o inteligentnych ptakach z niesamowitą zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniającego się otaczającego je świata. Ptaki te zniknęły z Wielkiej Brytanii na ponad 400
lat lecz ostatnio pojawiają się na brytyjskich wybrzeżach jako symbol
nadziei dla wszystkich zainteresowanych światem przyrody.
We are following the Common Cranes – one of the most important bird
species in the world, in their journey south. From the Arctic, across
Europe, to the sun-drenched forests of Spain and Portugal. It is a story
of intelligent birds with an incredible ability to adapt to the constantly
changing surrounding world. These birds disappeared from Britain for
over 400 years, but have lately reappeared on the British coasts as a
symbol of hope for nature lovers.
2. Mokradła
50’
The Moor
Das Moor
Bagna i mokradła to oazy na rolniczych terenach Centralnej Europy. Przyroda zgotowała tu wiele niespodzianek. Wydaje się jakby na tych
obszarach żyli najdziwniejsi i najbardziej kolorowi przedstawiciele naszej
rodzimej przyrody. Żyją tu rośliny, które jedzą zwierzęta i grzyby, które
wysysają soki życiowe z roślin. Godowy taniec i wykluwanie się pisklęcia żurawia to przykłady cudów, zdarzających się na bagnach każdego
roku. Dziś Unia Europejska jest drugim z kolei światowym czempionem
w uwalnianiu się gazów cieplarnianych poprzez niszczenie bagien i mokradeł. Film jest apelem o ochronę tego wyjątkowego środowiska.
reż./dir. Jan Haft,
zdj./photo Jan Haft & Kay
Ziesenhenne,
dźwięk/sound Oliver Goertz,
prod. NAUTILUSFILM GMBH,
Niemcy/Germany
Swamps and marshes are oases on the farmland of Central Europe.
Nature has presented us with a lot of surprises. The strangest and
most colourful representatives of our local species seem to be inhabiting this territory. There are animal-eating plants and fungi sucking out
vital juices from plants. The mating dance and the hatching of a crane
chick are among the miracles taking place on the swamps every year.
Today, the European Union is the runner-up in releasing greenhouse
gases, by destroying swamps and marshes. The film is a plea to protect this unique environment.
3. Obcy – Gatunki inwazyjne w Polsce - Zwierzęta
26’
Aliens – Invasive Species – Animals
reż./dir. Roman Dębski, Mikołaj
Haremski, zdj./photo Roman
Dębski, Łukasz Dębski,
dźwięk/sound Bogumiła
Kłopotowska, Igor Kłopotowski,
prod. WFO Sp. z o.o.,
Polska/Poland
Obcy – zwierzęta to film o intruzach zadomowionych już
w polskim krajobrazie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy
świadkami udanego kolonizowania terenu Europy, w tym Polski, przez
liczne obce gatunki zwierząt. Coraz większa mobilność człowieka, rozwój transportu są bezpośrednią przyczyną ekspansji tych zwierząt – od
ssaków do mikroorganizmów - na terytorium Polski. Tu zaadaptowały
się zagrażając rodzimej faunie, a nawet skutecznie wypierając ją. Skala
procesu jest tak duża, że przypomina inwazję.
Invaders – Animals is a film about intruders already at home in the
Polish landscape. For the last several dozen of years, we have witnessed successful colonization of Europe and Poland by numerous
‘alien’ animal species. Man’s increasing mobility and the development
of transport are the direct causes of the expansion of these animals
– from micro-organisms to mammals – on the territory of Poland. Here
they have adapted so well that they are threatening and even replacing
the local wildlife. This process is so extensive that it resembles an
invasion.
4. Ballada o jeleniu
Ballad of a Deer
31’
reż./dir. Ewa Świecińska, Jacek
Roczniak, Maciej Starczewski,
zdj./photo Jacek Roczniak,
dźwięk/sound Hubert Matys,
prod. Jakub Goller (TVN
METEO), Polska/Poland
Poetycka opowieść o życiu jeleni. Zgrabne sylwetki tych zwierząt, ogromne poroża oraz spektakularna rywalizacja samców inspirują wyobraźnię człowieka od zarania dziejów. Autorzy filmu podążają
śladami jeleni przez prawie dwa lata, rejestrując niepowtarzalne chwile
z życia tych ssaków.
A poetic tale of the life of deer. Their graceful silhouette, magnificent
antlers and spectacular rivalry of the males have been inspiring human
imagination since the beginning of time. The authors of the film have
followed the deer for almost two years registering the unique moments
of their life.
5. Krople
Drops
Cseppek
3’
reż./dir. Dénes Ruzsa,
zdj./photo Dénes Ruzsa, dźwięk/
sound Kornél Kovács,
prod. Dénes Ruzsa,
Węgry/Hungary
Przyroda zmienia się. To co było lodem powoli topnieje. Dokąd
powędruje polarny miś?
Nature keeps changing. What used to be ice is now melting down.
Where will the polar bear go?
PIĄTEK/FRIDAY 15.06.2013
VI pokaz konkursowy
9:00 – 11:40
6th Competition Screening 9:00 a.m – 11:4 0 a.m.
1. Obcy – Gatunki inwazyjne w Polsce – Świat podwodny
21’
Aliens – Invasive Species – Underwater World”
reż./dir. Sławomir Swerpel,
Mikołaj Haremski,
zdj./photo Sławomir Swerpel,
Mikołaj Haremski,
dźwięk/sound Bogumiła
Kłopotowska, Igor Kłopotowski,
prod. WFO Sp. z o.o.,
Polska/Poland
Świat podwodny, tak jak i ten na lądzie, zagrożony jest inwazją obcych
gatunków. Są wśród nich skorupiaki (np. kiełże ponto-kaspijskie, rak
pręgowany), małże (szczeżuja chińska), ryby czarnomorskie, jak różne
rodzaje babki, a wśród nich opanowująca Bałtyk babka bycza. Wszystkie
gatunki inwazyjne mają poważny wpływ na istniejący ekosystem.
Both the underwater world and the one on land, are threatened by
the invasion of foreign species. They include crustaceans (e.g. Ponto-Caspian Gammarus – Pontogammarus robustoides, Spiny-cheek
Crayfish - Orconectes limosus), mussels (Chinese Pond Mussel Sinanodonta woodiana), Black-Sea fish, as well as various types of gobies, with Neogobius melanostomus taking control in the Baltic. All the
invading species have a serious impact on the existing eco-system.
2. Dunaj – Europejska Amazonka – Część 2: Między powodzią
a mrozem
52’
Danube – Europe’s Amazon – Part 2: Forest, Flood, Frost
Donau – Lebensander Europas – Teil 2: Zwischen Flut und Frost
reż./dir. Michael and Rita
Schlamberger,
zdj./photo Jiri Petr and
Michael Schlamberger, prod.
ScienceVision Filmproduktions
GmbH, (producer: Rita
Schlamberger) Austria/Austria
Od źródeł w Niemczech w Schwarzwaldzie, Dunaj płynie prawie 3000 kilometrów aby osiągnąć deltę nad rumuńsko – ukraińskim
wybrzeżem Morza Czarnego. Przepływając przez 10 państw w tym
4 stolice, jest najbardziej międzynarodową rzeką na świecie. Rzeka
zmienia się nieustannie w zależności od pogody i skrajnych warunków
klimatycznych. Powodzie i susze wpływają na życie wielkiej rzeki tak
samo jak pory roku – zarówno na życie przyrody, jak i ludzie, którzy
nad nią mieszkają.
From its springs in Schwarzwald, Germany, the Danube flows for more
than 3000 kilometers, to reach the delta on the Romanian – Ukrainian
coast of the Black Sea. Flowing through 10 countries and 4 capitals,
it is the most “international” river in the world. The river constantly
changes, depending on the weather and extreme climatic conditions.
Floods and droughts have influence on the great river’s life, just like the
seasons do – on nature and the life of people living there.
3. Wisła od źródeł do ujścia, III odcinek: Od ujścia Narwi do Bałtyku
The Vistula River – From the Source till the Month
52’
reż./dir. Paolo Volponi,
zdj./photo Paolo Volponi,
prod. Studio Filmowe
Kalejdoskop,
Polska/Poland
Filmowa wędrówka wzdłuż Wisły, pradawnym szlaku migracji
łososia. Dla swoich potrzeb człowiek zagospodarował rzekę. Tamy,
zapory , elektrownie stają na przeszkodzie wędrówkom łososi.
III część filmu dotyczy obszaru od ujścia Narwi do ujścia Wisły do
Bałtyku. Pokazuje piękno nadwiślańskiego krajobrazu (rzeczne wyspy,
lasy łęgowe, nadbrzeżne zabytkowe budowle) oraz ciekawe okazy flory
i fauny. Wskazuje na zagrożenia dla przyrody spowodowane działalnością człowieka. Próby restytucji łososia powiodły się w pomorskich
rzekach – dopływach Wisły.
The film takes us on a journey along the Vistula River, the ancient route
of salmon migration. Man has managed the river according to his needs.
Dams, dikes and power plants are obstacles on the way of the salmon.
The third part of the film covers the area from the mouth of the Narew
River to the Vistula estuary into the Baltic Sea. It shows the beauty of the
Vistulan landscape (the river islands, wetland forests, historic buildings
on the riverbanks) and interesting specimens of plants and animals. It
points to the threats to nature caused by human activity. The attempts
of reintroducing salmon have been successful in the Pomeranian rivers
– tributaries to the Vistula.
4. Tajemnice świętokrzyskiej przyrody - Ważki
27’
The Misteries of Nature of the Świętokrzyskie : Region Dragonflies
reż./dir. Bogusław Sępioł,
zdj./photo Bogusław Sępioł,
prod. Bogusław Sępioł,
Polska/Poland
Można je spotkać niemal nad każdym akwenem. Stawy, jeziora,
rzeki, rozlewiska a nad nimi unoszą się ważki- piękne, drapieżne owady. Mają ogromne oczy, bajecznie kolorowe wzorzyste odwłoki i delikatne skrzydła. Żyją nad wodą, w powietrzu ale ich postacie larwalne
rozwijają się w środowisku wodnym, przez trzy, cztery lata. W Polsce
występują 73 gatunki ważek. 20 gatunków można uznać za zagrożone
– powinny z nami pozostać.
They can be encountered over almost every water reservoir. The beautiful predatory insects – dragonflies, hovering over ponds, lakes and
marshes. They have enormous eyes, fabulously coloured abdomens
and delicate wings. They live on the waterside, in the air, but their larvae develop in the water environment for three to four years. In Poland
there are 73 species of dragonflies, 20 of which can be regarded as
endangered species. And they should stay with us.
5. Drzewo
The Tree
Strom
6’
reż./dir. Milosław Hulman, zdj./
photo Milosław Hulman,
prod. Milosław Hulman,
Słowacja/Slovakia
Na całej Ziemi rokrocznie wyrąbuje się hektary lasów. Chroniąc
jedno drzewo można uratować całą planetę.
All over the Earth, hectares of forests are being cut out daily. By
protecting one tree, you can save the whole planet.
VII pokaz konkursowy
7th Competition Screening
1. Dania ( Dzika Skandynawia)
Denmark- Wild Scandinavia
Daenemark - Wildes Scandinavien
11:50 – 14:35
11:50 p.m –2:35 p.m.
50 ’
reż./dir. Jan Haft,
zdj./photo Kay Ziesenhenne, Jan
Haft,
dźwięk/sound Oliver Goertz,
prod. Nautilusfilm GmbH,
Niemcy / Germany
Położona na Półwyspie Jutlandzkim i kilkuset wyspach między
Morzem Północnym i Bałtykiem, Dania jest krajem wyjątkowych i pięknych krajobrazów. Z góry patrzymy na białe klify, piaszczyste wydmy,
jeziora, zielone lasy, torfowiska i pastwiska. Spośród żyjących tu zwierząt szczególną uwagę poświęcono jeleniom i danielom, a także wielu
gatunkom ptaków, m. in. batalionom, berniklom, żurawiom, sokołom
wędrownym, kormoranom.
Situated on the Jutland Peninsula and on several hundreds of islands
between the North Sea and the Baltic Sea, Denmark is a country of
unique and beautiful landscapes. From up above we can see the white
cliffs, sandy dunes, lakes, green forests, peat bogs and pastures.
From among the local animals, particular attention has been paid to
deer and fallow deer, and also numerous bird species, including Ruff,
Barnacle Goose, Crane, Peregrine Falcon and Cormorant.
2. Ostatnie dzikie konie Europy
49’
Europe’s Last Wild Horses
Die Letzten Europas – Wildpferde im Muensterland
Reż./dir. Christian Baumeister,
zdj./photo Christian Baumeister,
Michael Riegler, Alexander
Sommer, dźwięk/sound
Alexander Sommer & Marlen
Hundetmark, prod. Light &
Shadow Productions,
Niemcy / Germany
Ostatnie dzikie konie na kontynencie europejskim – 350 osobników znanych pod nazwą „Wülmen”. Mamy niepowtarzalną okazję
obserwowania na wolności tych zwierząt wyselekcjonowanych przez
naturę a nie wyhodowanych przez człowieka. Przyglądamy się ich
życiu w różnych porach roku. Cwał dorosłych koni i radosne harce
źrebaków pozwalają podziwiać ich szczególne piękno. Środowisko, w
którym żyją, dzielą z innymi zwierzętami, które obserwujemy z dużym
zainteresowaniem. To m.in. stado dzików z młodymi, żaby moczarowe,
żmije zygzakowate, puchacze, wydry.
The last wild horses on the European continent – 350 animals
known as the Duelmen horses. We are given a unique opportunity to
watch them in the wild; animals chosen to live by nature and not bred
by man. We can see how they live in different seasons. The gallop of
the adult horses and the joyful capers of the colts expose their special
beauty. They share their habitat with other animals which we watch
with interest. These include a group of wild boar with piglets, blue moor
frogs, vipers, eagle owls and European otters.
3. Górskie Łąki – Różnorodność biologiczna i kultura tradycyjna 60’
Mountain Hay Meadows – Hotspots of Biodiversity and Traditional
Culture. Hegyi Kaszálók – Biodiverzitás és hagyományos gazdálkodás
reż./dir. Ágota Juhász , zdj./photo
Ágota Juhász, prod. László
Demeter, Rumunia / Romania
Tradycyjna gospodarka na łąkach przeznaczonych na siano w
Transylwanii, stworzyła i utrzymuje wyjątkową różnorodność krajobrazu, dostarcza zdrowej żywności i podtrzymuje tradycje wiejskich społeczności. Film dokumentuje zanikający styl życia i ukazuje wyzwania
europejskiej polityki, zmierzającej do ochrony tych zagrożonych środowisk i drobnych rodzinnych gospodarstw. Przedstawia też wyjątkową,
różnorodną florę i faunę tych górskich łąk.
Traditional Hay meadow management in Transylvania created and
maintains an out standing biodiversity and landscape, provides health
food and sustains rural economies and communities. The film documents a disappearing lifestyle and describes the contradictions and
challenges in European policies aimed at protecting these threatened
habitats and the small scale farmers who manage them. A European
case study where people not only strive for sustainable living, but
actually practice it.
4. Lodowa sonata
Ice Sonata”
L’adová Sonata
7’
reż./dir. Pavol Král,
prod. Pavol Král,
Słowacja/ Slovensko
Nurkowie poznają tajemnice i urok górskiego jeziora pod lodową taflą.
The divers get familiar with the mysteries and charm hidden under the
frozen surface of a mountain lake.
VIII pokaz konkursowy
14:45 – 17:55
8th Competition Screening 2:45 p.m – 5:55 p.m
1. Finlandia ( Dzika Skandynawia)
Finland (Wild Scandinavia)
52’
reż./dir. Oliver Goetzl, zdj./photo
Ivo Nörenberg, Jan Henriksson,
Rolf Steinmann, dźwięk/sound
Ivo Nörenberg & Oliver Goetzl,
Anton Hering, Sven - Michael
Bluhm, prod. Oliver Goetzl
& Ivo Nörenberg (Gulo Film
Productions for NDR Naturfilm
Doclights) Niemcy / Germany
O Finlandii możemy powiedzieć, że jest mozaiką wód i lasów.
Jest też wciąż domem rzadkich gatunków zwierząt. W filmie mamy
ujęcia zachowań zwierząt, które nigdy wcześniej nie zostały zarejestrowane; wśród drzew przemykają rysie i rosomaki, pisklęta gągoła
krzykliwego wyskakują ze sporej wysokości z dziupli, w której się wylęgły, nad padłą zwierzyną spotykają się wilki i niedźwiedzie, rybołów
poluje i karmi młode, latające wiewiórki zgrabnie przemieszczają się
między drzewami. Obserwowanie tych i wielu innych zachowań zwierząt sprawia widzowi dużą satysfakcję.
This film looks like a mosaic of water and woodland – FINLAND. Close
to the Russian border, Finland still is home to rare animals: This WILD
SCANDINAVIA episode shows animal behaviour that has never been
filmed before: It contains the first ever made shots of wild lynx in the
finish wilderness, highspeed shots of goldeneye chicks jumping out of
their tree nest and exciting encounters of bears and wolves. The film
also gives us numerous insights of the fascinating life of wild – forest
– reindeers, saimaa – seals, flying squirrels, wolverines, red – throated
divers, black woodpeckers, ospreys, caspercaillies and shows the
whole beauty of the aurora borealis.
2. Uskrzydlone związki z cyklu “Dzika Polska”
25’
Relationship which Gives You Wings in the series„ Wild Poland”
reż./dir. Dorota Adamkiewicz,
Joanna Łęska,
zdj./photo Tomasz Michałowski,
dźwięk/sound Iwo Klimek,
prod. Forestfilm,
Polska/ Poland
Obserwacje ptaków na wyspie w rejonie środkowej Wisły. Lęgi,
troska rodziców o pisklęta. Pomoc człowieka w ochronie zagrożonych
gatunków. Próba znalezienia podobieństwa w zachowaniach ptasich
par i małżeńskich par u ludzi.
Bird-watching on an island on the middle Vistula. Hatching and parents taking care of the chicks. Man helping to protect the endangered
species. An attempt at finding similarities between bird couple and
human couple behavior.
3. Ostoje. Skarby przyrody centralnej polski. Natura 2000
23’
Wildlife Refuges. Natural Treasures of Central Poland. Nature 2000.
reż./dir. Roman Dębski,
zdj./photo Roman Dębski,
dźwięk/sound Zofia KucharskaKowalik,
prod. Stowarzyszenie “ FilmPrzyroda-Kultura”,
Polska/ Poland
Natura 2000 to ekologiczna sieć obszarów chronionych i ma na
celu zachowanie różnych siedlisk przyrodniczych a także gatunków
roślin i zwierząt uważanych za cenne i zagrożone wyginięciem w skali
całej Europy. Są to też obszary ściśle związane z kulturą i tradycją
ludzi je zamieszkujących. Film jest rodzajem impresji łączącej wartości
przyrodnicze i etnograficzne województwa łódzkiego.
Nature 2000 is an ecological network of protected territories and aims
at preservingvarious natural habitats, as well as animal and plant species regarded as valuable or endangered, in the scale of whole Europe. These areas are closely entwined with the culture and tradition of
the people living there. The film is an impression combining both, the
natural and ethnographic values of the administrative district of Lodz.
4. Mercun
Mercun
5.Cisza
Silence
2’
reż./dir. Matijos Gebreselassie,
zdj./photo Matijos
Gebreselassie,
dźwięk/sound Matijos
Gebreselassie,
prod. PWSFTviT
Polska/ Poland
18’
Krótka historia opowiadająca o chłopcu żyjącym w niezwykle
głośnym mieście. Pewnego dnia bohater postanawia je opuścić, ale
wkrótce wpada na abstrakcyjny pomysł poradzenia sobie z okropnymi
dźwiękami.
A short story of a boy living in an extremely noisy city. One day he
decides to move out, but soon he comes out with a very abstract idea
of how to deal with the horrible sounds.
reż./dir. Martin Jurza, zdj./photo Peter Kovać and Martin Jurza,
dźwięk/sound Matej Śtesko, prod. Academy of Art,
Słowacja/ Slovakia
Film przedstawia postać Pavla Ballo jako kochającego rodzinę
męża i ojca, który zostaje całkiem sam, kiedy dzieci dorastają a żona
wyjeżdża do pracy za granicę. Właśnie dlatego postanawia wrócić do
swoich świstaków. Przez kilka dni czeka w ekstremalnych warunkach
w Dolinie Žiar, gdzie świstaki przypuszczalnie wykopują swoje nory.
Czekającemu Ballo zagrażają nie tylko mróz i niedźwiedzie, ale także
niebezpieczne lawiny, częste o tej porze roku w tym rejonie. Pavel Ballo
podejmuje jednak ryzyko nie mogąc nawet być pewnym, czy jego świstaki przeżyły zimę.
The document presents a portrait of Pavel Ballo as a father and a
husband, who loves his family; nevertheless, he is left all alone as his
children have grown up and his wife has left abroad to work there. That
is the reason why he returns to his marmots. The portrait of Pavel Ballo
includes his waiting for several days in extreme conditions in the Žiar
Valley, where marmots are supposed to dig out of their burrows. While
waiting, Pavel Ballo is threatened not only by cold weather and bears,
but also by dangerous avalanches, which are common in this area at
this time of year. Pavel Ballo takes all the risks although he can´t be
sure whether his marmots have survived the cruel winter.
6. Lecieć – nie lecieć
To Fly or Not to Fly
18’
reż./dir. Aniela Gabryel, zdj./photo Zuzanna Pyda, dźwięk/sound
Katarzyna Szczerba, prod. PWSFTviT w Łodzi, Polska/Poland
Na cienkim paśmie lądu pomiędzy jeziorem a morzem grupa
naukowców prowadzi swoje badania. Zawieszeni pomiędzy niebem a
ziemią próbują odkrywać tajemnice, skrywane przez otaczającą ich
dziką naturę.
On a thin stripe of land between a lake and the sea, a group of scientists is conducting their research. Hung between the sky and the earth,
they are trying to uncover the mysteries hidden by the wild nature
surrounding them.

Podobne dokumenty