Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.484.2015 z dnia 4

Komentarze

Transkrypt

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.484.2015 z dnia 4
Katowice, dnia 4 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.484.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn.Dz . U. z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XV/236/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego
w Tychach przy ul. Stefana Batorego 27, w części określonej w § 3 uchwały - jako sprzecznej z art.
72 ust. 2 w zw. z art. 73 ust. 5 oraz art. 11 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt
3 ustawy o samorządzie gminnym.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, w podstawie której przywołano m. in. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
a ustawy o samorządzie gminnym, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, Rada Miasta Tychy postanowiła przyznać najemcy pierwszeństwo w nabyciu
lokalu użytkowego oraz wyrazić zgodę na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy
ul. Stefana Batorego 27.
Badając legalność niniejszej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż § 3 uchwały w sposób
istotny narusza prawo.
W § 3 uchwały Rada Miasta Tychy ustaliła wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanego z lokalem położonym w budynku przy ul.
Stefana Batorego 27 w Tychach. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
„za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty
roczne”. Z kolei przepis art. 72 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, że opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej
zgodnie z art. 67, zaś stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Powołany wyżej przepis wyznacza zatem
granice w jakich może być określona wysokość pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa
użytkowania wieczystego, natomiast szczegółowe określenie wysokości tej opłaty ustawodawca
pozostawił stronom umowy. Stosownie bowiem do unormowania zawartego w art. 73 ust. 5 ustawy
o gospodarce nieruchomościami „wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz udzielanych
bonifikat i sposób zapłaty tych opłat ustala się w umowie”.
Zawarcie umowy należy do kompetencji organu wykonawczego gminy, czyli do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) i jest czynnością mieszczącą się w pojęciu „gospodarowania
mieniem gminy”, która to materia z mocy prawa stanowi samodzielne kompetencje organu
wykonawczego gminy. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do
zadań wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) należy gospodarowanie mieniem komunalnym.
Analogiczne unormowanie zawiera również ustawa o gospodarce nieruchomościami, która w art.
25 ust. 1 stwierdza, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Kompetencja organu wykonawczego gminy w sprawach gospodarowania
nieruchomościami została także przewidziana w art. 11 ust. 1 wymienionej ustawy. Jeżeli dana
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 65BEB659-EFE5-44AB-AAB9-BCD451428211. Podpisany
Strona 1
sprawa należy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), czyli do organu wykonawczego gminy, to
bez wyraźnej podstawy prawnej rada gminy nie może wkraczać w kompetencje tego organu ani też
modyfikować przepisu stanowiącego o jego uprawnieniach (por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2007r.,
sygn. akt II OSK 1894/06, LEX nr 340021). Kształtowanie postanowień umowy powinno zatem
mieć miejsce przy zawieraniu umowy, a nie w uchwale organu stanowiącego gminy
rozstrzygającego w sposób jednostronny o wysokości pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego.
Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, iż kompetencje do zawarcia umowy
o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu posiada organ wykonawczy gminy, który to
dokonuje całokształtu czynności prawnych dotyczących użytkowania wieczystego, w tym m.in.
ustala w drodze umownej konkretną wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego. Stanowisko organu nadzoru w przedmiotowej kwestii znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 października 2010 r., (sygn. akt II SA/Ol
609/10 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych ) to „wójt (burmistrz) zawiera
w imieniu gminy umowy oraz dokonuje czynności prawnych dotyczących oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gminnych i tym samym, w zakresie jego kompetencji pozostaje umowne
ustalenie pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste przy zachowaniu ustaleń art. 72 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Skoro bowiem organ wykonawczy gminy zawiera w jej imieniu
umowy (art. 11 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami), w tym także dokonuje czynności
prawnych dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości, to w zakresie kompetencji tego
organu pozostaje także umowne ustalenie pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, przy
zachowaniu zasad określonych w art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami.”
Reasumując należy uznać, że Rada Miasta Tychy określając w § 3 uchwały stawkę
procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przekroczyła swoje kompetencje
i bezpośrednio wkroczyła w ustawowe uprawnienia organu wykonawczego w zakresie
kształtowania treści stosunku prawnego.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/236/15 Rady
Miasta Tychy z dnia 29 października 2015r. we wskazanej części jest uzasadnione i konieczne.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
1) Rada Miasta Tychy
2) a/a.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 65BEB659-EFE5-44AB-AAB9-BCD451428211. Podpisany
Strona 2