Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Dziękujemy za nabycie niniejszej kamery. Przed przystąpieniem do jej użytkowania
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu instrukcję
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przyszłości może być przydatna.
Symbol ten wskazuje, że nieprawidłowe postępowanie stwarza zagrożenie
uszkodzenia ciała lub uszkodzenia sprzętu.
SPIS TREŚCI
(1)
(2)
Stosować wyłącznie zasilanie 24V AC klasy 2 lub + 12V DC klasy 2.
W celu ochrony przed możliwością pojawienia się ognia lub porażenia prądem elektrycznym
do gniazda zasilania 12V DC lub 24V AC należy podłączać wyłącznie przewody UL klasy 2.
(3) Zwrócić uwagę na prawidłowość podłączenia przewodów do gniazda terminalu.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie kamery.
(4) Nie pozostawiać kamery w miejscach bezpośrednio oświetlonych światłem
słonecznym, innym silnym światłem oraz nie kierować jej na silnie oświetlone
przedmioty. Może to prowadzić do uszkodzenia elementu CCD.
(5) Nie umieszczać kamery w następujących miejscach:
1 narażonych na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
(zakres temperatur pracy : -10°C do + 50°C (14°F do 122°F))
(zakres temperatur przechowywania : -20°C do + 60°C (-4°F do 140°F))
2 W miejscach występowania dużych ilości mgły oraz pary wodnej.
(6) Upewnić się, że konstrukcja wybranego miejsca instalacji jest wystarczająco stabilna, aby
przenieść obciążenia od kamery oraz że nie jest ona narażona na wibracje.
(7) Zainstalowanie kamery w pobliżu urządzeń generujących silne pole
elektromegnetyczne jak np. Komunikacyjne urządzenia bezprzewodowe może
powodować pojawianie się na monitorze nieregularnych zakłóceń.
(8) Pamiętać o tym aby zastosowane do montażu śruby były odpowiednie dla
materiału z jakiego wykonana jest konstrukcja.
(9) Nie narażać kamery na silne wstrząsy lub uderzenia. Nieprawidłowe przenoszenie,
przewożenie lub przechowywanie kamery może spowodować jej uszkodzenie.
(10) Nie próbować rozbierać ani wprowadzać modyfikacji do konstrukcji kamery.
(11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania kamery należy niezwocznie
odłączyć ją od zasilania i skonsultować się ze sprzedawcą.
Oznaczenie CE jest oznaczeniem zgodności z dyrektywami Unii
Europejskiej (EU).
FUNKCJE ................................................................................................................. PL-2
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .......................................................... PL-2
OPIS CZĘŚCI .......................................................................................................... PL-3
INSTALACJA ORAZ REGULACJA ......................................................................... PL-5
SPECYFIKACJE ...................................................................................................... PL-9
FUNKCJE
Wykazująca wysoką rozdzielczość, pracująca przy niewielkim oświetleniu, służąca do
podglądu kamera typu 540TVL z wbudowaną matrycą CCD 1/3 cala.
Kamera posiada elegancką, przystosowaną do różnych warunków atmosferycznych
oraz do zastosowań zewnętrznych obudowę, idealnie nadającą się do wymagających
dyskretnego wyglądu instalacji zewnętrznych.
Zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy Computar, pozwala na różnorodność
zastosowań oraz łatwą instalację.
Przy wykorzystaniu wbudowanych, pracujących w paśmie podczerwieni diod LED,
kamera wykazuje znakomite parametry pracy w warunkach oświetlenia 0 luksów.
W celu przełączenia do rejestracji obrazu w trybie nocnym B/W należy posłużyć się
funkcją Dzień/Noc.
W warunkach nocnych pasmo podczerwieni uaktywnia fotokomórka..
Kamera ta umożliwia łatwe poprowadzenie kabli zasilających poprzez konsolę mocującą.
Kamera posiada 20 wbudowanych diod LED.
Kamera ta spełnia postanowienia klasyfikacji IP66 we wszystkich warunkach
atmosferycznych (seria urządzeń ZC-BT).
Kamera posiada funkcję automatycznej detekcji napięcia zasilania 24V AC lub 12V DC.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu lub instalatora systemów oraz musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Eliminação do seu antigo aparelho
1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é
abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente da coleta
de lixo municipal através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou
autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências
negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informaçõs mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte
as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.
Symbol ten wskazuje, że nieprawidłowe postępowanie stwarza dla operatora lub
innych osób zagrożenie uszkodzenia ciała a nawet śmierci.
PL-2
OPIS CZĘŚCI
1. Seria urządzeń typu ZC-BT
Widok zewnętrzny
Konsola
* W celu otwarcia zespołu i przeprowadzenia regulacji, obudowę zewnętrzną należy odkręcić w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po wykonaniu regulacji należy ponownie
przykręcić obudowę i doszczelnić ją, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. W celu zapewnienia jak najlepszej wodoszczelności oraz uniknięcia kondensacji pary
wodnej, należy powstrzymać się od częstego otwierania i zamykania obudowy.
bo
bn
4
1 Diody LED pracujące w paśmie podczerwieni
2 Czujnik fotoelektryczny
3 Pokrywa przednia
4 Osłona przeciwsłoneczna
5 Dźwignia regulacji ogniskowej (przeciwnakrętka)
6 Dźwignia regulacji kąta pola widzenia kamery (śruba zabezpieczająca)
7 Przełącznik DIP (regulacja AGC WŁ/WYŁ., funkcja FL WŁ/WYŁ, funkcja BLC
1
2
3
WŁ./WYŁ., ALC ELC)
bk
Widok wewnętrzny
bl
8 Poziom regulacji przesłony DC
9 Gniazdo serwisowe typu jack (*wyłącznie dla kamer z serii ZC-BT)
bk Pierścień ustalający (korpus)
bl Pierścień ustalający (konsola)
bm Podstawa montażowa
bn Złącze typu BNC wyjścia wideo
bo Wtyk zasilania DC typu jack (12V DC lub 24V AC)
bm
8
9
5
6
7
Złącze kabla serwisowego (*opcjonalne)
PL-3
2. Seria urządzeń typu ZC-BX
Widok zewnętrzny
Konsola
bk
● Obud owa typu ZC-BX jest przystosowana do regulacji zewnętrznej.
Regulacja ALC ELC oraz WŁ/WYŁ. BLC może zostać przeprowadzone
przy pomocy śruby regulacji magnetycznej - MCB). Po dokonaniu z
jakiegokolwiek powodu rozszczelnienia obudowy przedniej, poprawna praca
kamery w warunkach zewnętrznych nie może być gwarantowana.
bl
4
1 Diody LED pracujące w paśmie podczerwieni
2 Czujnik fotoelektryczny
3 Pokrywa przednia
4 Osłona przeciwsłoneczna
5 Zewnętrzny pierścień regulacji ogniskowej
6 Zewnętrzny pierścień regulacji kąta pola widzenia kamery.
7 Pierścień ustalający (korpus)
8 Pierścień ustalający (konsola)
9 Podstawa montażowa
bk Złącze typu BNC wyjścia wideo
bl Wtyk zasilania DC typu jack (12V DC lub 24V AC)
bm Śruba regulacji magnetycznej (MCB) do sterowania ALC ELC oraz WŁ./WYŁ. BLC
1
2 3
5 6
7
Widok od spodu
8
9
3. Akcesoria
●
●
●
●
●
bm
PL-4
Klucz imbusowy: 1
Śruby mocowania konsoli: 3
Szablon: 1
Instrukcja obsługi: 1
Dodatkowy wtyk przewodu zasilania: 1
INSTALACJA ORAZ REGULACJA
Montaż podsufitowy
Montaż podsufitowy lub naścienny
W rozdziale tym jest wyjaśnione w jaki sposób należy urządzenie
zainstalować, w jaki sposób przebiegają kable wewnątrz ścian lub stropu.
-
Montaż naścienny
Wiercenie otworów w ścianie lub w suficie:
W celu zaznaczenia pożądanej pozycji montażowej na ścianie lub na suficie
należy posłużyć się załączonym szablonem.
● W przypadku jeżeli kable muszą zostać przeprowadzone przez wnętrze
ściany lub stropu, należy skorzystać z szablonu i wykonać trzy otwory
pod wkręty montażowe do mocowania korpusu kamery i jeden otwór do
przeprowadzenia kabli (Kable).
● Załączone wkręty nie muszą się nadawać do wszystkich zastosowań.
Należy upewnić się czy śruby nadają się do zamierzonego zastosowania..
PL-5
Regulacja kierunku ustawienia kamery.
Podłączenie kabli
Kamera ta z łatwością może zostać wyregulowana na ustawienie w dowolnym kierunku.
Po zamocowaniu kamery do ściany lub sufitu, należy wyregulować jej ustawienie w
pożądanym kierunku. Następnie należy dokręcić każdy pierścień ustalający i zablokować
go przy pomocy klucza imbusowego, w sposób ukazany na poniższej ilustracji.
Podłączenie kabli zasilających oraz kabli wideo.
Należy podłączyć kabel wideo z monitora oraz koncentryczny kabel wideo
zamocowany w korpusie kamery.
● W celu korzystania z zasilania DC 12V, należy podłączyć wtyczkę typu jack
kamery do źródła zasilania (WYŁĄCZNIE KLASA 2). Jeśli to konieczne, wyjmij
wtyczkę typu jack DC z kamery, a nastepnie podłącz ją do źródła zasilania.
● W celu korzystania z zasilania AC 24V, po odcięciu zasilania DC, wtyczkę typu
jack kamery należy podłączyć do źródła zasilania (WYŁĄCZNIE KLASA 2).
● Poniższa specyfikacja przedstawia zalecane wartości nominalne prądów
wyjściowych podłączonego do kamery zasilania.
● W celu uzyskania jak najlepszych osiągów przy słabym oświetleniu, kamera ta
posiada funkcje pracy w podczerwieni (diody IR LED), przełączające po zmroku
jej pracę na tryb nocny. O ile źródło bardzo jasnego światła lub obiekt odbijający
silnie jaskrawe światło znajdować się będzie w odległości mniejszej od 1 m od
zainstalowanej kamery, może to zakłócać funkcje podczerwieni w taki sposób,
że funkcja Dzień i Noc nie uzyska optymalnego poziomu. Przed zainstalowaniem
kamery należy upewnić się, że warunki terenowe są odpowiednie.
Moc wejściowa Napięcie
natężenie prądu
12V DC
12V DC ± 10%
500mA ± 10%
24V AC
24V AC ± 10%
400mA ± 10%
● Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że kable są prawidłowo
podłączone.
● Włączenie zasilania w czasie kable będą podłączone przy odwrotnej
biegunowości, może spowodować uszkodzenie kamery.
PL-6
Regulacja w trybie wykorzystania przełączników DIP
(wyłącznie w przypadku urządzeń z serii ZC-BT)
1 Tryb ELC: Ten tryb specjalny stosowany jest nie tylko w celu pomocy przy
zapobieganiu przestawiania ogniskowej, lecz również w celu ułatwienia
regulacji ogniskowej w rejonie instalacji. Regulację należy przeprowadzić w
następujący sposób:
● Przełączniki DIP stosowane są wyłącznie w urządzeniach z serii ZC-BT i
przy pomocy WŁ. / WYŁ. tych przełączników może zostać wyregulowana
każda z następujących funkcji.
-
Wybrać tryb ELC
Dobrze wyregulować ogniskową
Po dokonaniu regulacji, należy wybrać tryb ALC.
2 Nastawienie funkcji eliminacji migotania na “ON = WŁ.” może spowodować
obniżenie czułości.
Sposoby nastawienia pokazane
po lewej stronie stanowią (= )
rzeczywiste ustawienia fabryczne.
1
ELC/ALC
2
AGC
(Automatyczna
regulacja
wzmocnienia)
3
4
BLC
(Kompensacja
oświetlenia
tylnego)
FL
(eliminacja
migotania)
Nastawianie trybu MCB (wyłącznie w odniesieniu
do urządzeń z serii ZC-BX)
● Tryb MCB (śruba regulacji magnetycznej) występuje wyłącznie w
urządzeniach z serii ZC-BX i pozwala na dokonywanie regulacji ALC
oraz WŁ/ WYŁ. BLC bez otwierania pokrywy przedniej.
ELC Łatwa regulacja położenia obiektywu względem
przetwornika CCD w celu maksymalizacji najlepszego
ogniskowania (należy zapoznać się z treścią poniższej
Uwagi 1)
ALC Pozycja nastawiona fabrycznie
W urządzeniach z serii ZC-BX funkcja AGC jest zawsze włączona, a funkcja
FL (eliminacji migotania) nie występuje.
WŁ.
Wzmocnienie jest regulowane w sposób automatyczny
w zależności od sygnału wideo. (Pozycja nastawiona
fabrycznie)
WYŁ. Należy stosować w stabilnych warunkach oświetleniowych.
WŁ.
ELC
Śruba regulacji magnetycznej
Tę pozycję należy wybrać jeśli tło jest silnie oświetlone.
WYŁ. Pozycja nastawiona fabrycznie
WŁ.
Czas otwarcia migawki powinien być ustawiony na 1/100
(NTSC) 1/120 (PAL) (należy zapoznać się z treścią
poniższej Uwagi 2)
WYŁ. (Pozycja nastawiona fabrycznie)
* Ostrożnie: W zwykłych lokalizacjach nigdy nie należy
nastawiać na tryb “WŁ.” za wyjątkiem obszarów
specjalnych, takich np. jak okolice Tokio w Japonii, itp.
Funkcja BLC
wyłączona
Tryb włączenia
funkcji BLC
PL-7
Tryb włączenia
funkcji ELC
Tryb włączenia
funkcji ALC
1
Gniazdo serwisowe typu jack (wyłącznie w
przypadku urządzeń z serii ZC-BT)
ELC/ALC
ELC Łatwa regulacja położenia obiektywu względem przetwornika
CCD w celu maksymalizacji najlepszego ogniskowania
(należy zapoznać się z treścią poniższej Uwagi )
*WŁ/ WYŁ regulowane przy ALC Pozycja nastawiona fabrycznie
pomocy śruby regulacji
magnetycznej MCB
2
BLC (Kompensacja
WŁ.
oświetlenia tylnego)
*WŁ/ WYŁ regulowane przy WYŁ. Pozycja nastawiona fabrycznie
pomocy śruby regulacji
magnetycznej MCB
Gniazdo serwisowe typu jack wykorzystuje się do czasowego podłączenia
sygnału wideo podczas regulacji ogniskowej kamery.
Gniazdo serwisowe typu jack
Serwisowy kabel
połączeniowy (*opcjonalny)
● Tryb ELC:
Taki tryb roboczy pomaga w łatwiejszej regulacji ogniskowej na obszarze
instalacji. Regulację należy przeprowadzić w następujący sposób:
-
Wybrać tryb ELC
Dobrze wyregulować ogniskową
Po dokonaniu regulacji, należy wybrać tryb ALC.
Zamocowanie osłony przeciwsłonecznej
● Nigdy nie należy wychodzić z trybu ELC WŁ. Po dokonaniu regulacji
ogniskowej należy sprawdzić czy nastąpił powrót do trybu ALC.
Osłonę przeciwsłoneczną należy zamontować według wyznaczonej linii
granicznej (należy zapoznać się z poniższą ilustracją).
Regulacja kąta ustawienia pola widzenia kamery
oraz ogniskowej
-
-
● Należy upewnić się, że osłona przeciwsłoneczna nie będzie zamontowana poniżej
wyznaczonej linii granicznej, w przeciwnym razie niektóre narożniki ekranu monitora
mogą zostać przesłonięte przez zakłócenia wywoływane przez osłonę.
W odniesieniu do urządzeń z serii ZC-BT,
1 W celu wyregulowania ogniskowej oraz zoomu obiektywu, po zdjęciu
pokrywy przedniej należy przestawić dźwignię.
2 W celu ustalenia pozycji, dźwignie regulacji ogniskowej oraz zoomu należy
przestawić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
W odniesieniu do urządzeń z serii ZC-BX,
W celu dokonania regulacji ogniskowej oraz kąta pola widzenia kamery należy
obracać zewnętrzny pierścień regulacyjny.
Linia graniczna
Regulacja w poziomu przesłony DC (wyłącznie w
przypadku urządzeń z serii ZC-BT)
● Nigdy nie wolno przekraczać tej linii; w przeciwnym osłona
przeciwsłoneczna może powodować zakłócenia obrazu z kamery.
W celu dostosowania się do otoczenia należy wyregulować przesłonę DC.
PL-8
SPECYFIKACJE
Nazwa modelu
Systema TV
System skanowania
Czujnik obarazu
Efektywne elementy
Częstotliwość (H/V)
Wyjścia wideo
Rozdzielczość (Pozioma)
Min. luminacja
Dzień / Noc
AGO
γ Charakterystyka
Natężenie oświetlenia w paśmie
podczerwieni IR
System synchronizacji
Elektrycznej migawki
Równowaznik bieli
Zasilanie
Pobór mocy
ZC-BT4312PHA
ZC-BX4312PHA
ZC-BNX4312PHA
PAL
Przeplot 2:1
Przetwornik CCD 1/3” z liniowym transferem obrazu (“interline transfer”)
752 (H) x 582 (V)
15,625kHz (H) x 50,00Hz (V)
1,0V p-p / 75Ω
540 TVL
Natężenie światła 0 luksów (tryb B/W przy włączonych diodach LED pracujących w paśmie podczerwieni)
Tryb cyfrowy
Tryb mechaniczny
Tryb cyfrowy
Tryb mechaniczny
Dzień / Noc
Dzień / Noc
Dzień / Noc
Dzień / Noc
Powyżej 50 dB (przy minimalnym wzmocnieniu AGC)
0,45
20 diod do pracy w podczerwieni LED
Tylko wewnętrzny
1/50 s (funkcja FLWYŁ.), 1/120 s (funkcja FL WŁ) * Modele ZC-BX(BNX) nie posiadają funkcji FL.
ATW
AC 24V ± 10%, 50 ± 1Hz, DC 12V ± 10%
6W
5,5W
Podczas pracy: -10°C to +50°C / podczas przechowywania : -20°C to +60°C
Podczas pracy: maksymalnie 85%RH / podczas przechowywania: maksymalnie 95%RH
12VDC
24VAC
Temperatura otoczenia
Wilgotność otoczenia
(bez kodensacji)
Klasyfikacja IP
Wymiary zęwnetrzne
Waga
Zakresy regulacyjne
Przełączniki, śruby regulacyjne
Akcesoria
ZC-BNT4312PHA
IP66
IP55
117(L) x 84Ф (dołączona osłona przeciwsłoneczna)
650g
Regulacja przesłony DC
Nastawa fabryczna
Przełącznik Dip
Funkcja ALC ELC oraz WŁ / WYŁ. BLC przy pomocy MCB
Klucz imbusowy, śruby mocowania konsoli (M4x20 : 3szt.), szablon, instrukcja obsługi, dodatkowe złącze zasilania
* Dane techniczne oraz/lub wygląd urządzenia mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
PL-9
SPECYFIKACJE OBIEKTYWU
Max. światło obiektywu
Ogniskowa
Przesłona
(automatyczna przesłona DC)
Kąt widzenia
1:1,4 - 2,9
3,3mm - 12mm
F1,4 - F360C
D
H
V
125,70° - 29,90°
89,80° - 23,90°
63,60° - 17,90°
* Dane techniczne oraz/lub wygląd urządzenia mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
PL-10
123-2.0

Podobne dokumenty