Regulamin konkursu „Najlepsze buty do przedszkola”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu „Najlepsze buty do przedszkola”
Regulamin konkursu „Najlepsze buty do przedszkola”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najlepsze buty do przedszkola”, zwanego dalej
„Konkursem”, oraz fundatorem nagród jest sklep internetowy www.tomcio.pl z siedzibą w
Wasilkowie przy ul. Jana Pawła II 3 zwany dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.unto.pl, dostępnym pod adresem URL:
http://www.tomcio.pl, zwanym dalej „Serwisem” w dniach od 3 sierpnia 2015 roku do 24
sierpnia 2015 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko
za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 3 sierpnia 2015 r. od godz. 00:00 do 24
sierpnia 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.: na adres
[email protected] wysłać pracę konkursową z odpowiedzą na pytanie: Jakie buty są
najlepsze do przedszkola?
2. Praca konkursowa powinna mieć minimum 150 znaków
3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym
paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa,
ani prawem chronionych dóbr osób trzecich a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony
do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu
Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów
internetowych współpracujących z Organizatorem, w tym na stronach niezwiązanych
bezpośrednio z Konkursem.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki
określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże trzech laureatów, których prace zostaną uznane za
najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je nadesłali, zostanie przyznana nagroda
określona w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
4. Do dnia 27 sierpnia 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu
oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail
wskazany przez uczestnika
5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez
Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres email podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do
przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer
telefonu.
§ 5. Nagrody.
1.Nagrodą główną w Konkursie są dowolna dostępna na stronie sklepu www.tomcio.pl para
butów profilaktycznych Daniel ufundowanych przez producenta P.P.U.H. Daniel Mirosław
Krupiński
2.Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej
Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną
Nagrodę rzeczową
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania
przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie
z§ 4 ust. 5.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
6. Organizator przewidział trzy nagrody określone § 5.1
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składana piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora z dopiskiem „konkurs”. Reklamacje należy składa
w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie
Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywa
będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w
sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres w skazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.