Raport finansowy - Getin Holding SA

Komentarze

Transkrypt

Raport finansowy - Getin Holding SA
GRUPA KAPITAŁOWA
GETIN HOLDING S.A.
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU
Wrocław, 29 lutego 2007 roku
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
1.
Wybrane dane finansowe
4
2.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding
5
3.
Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
10
3.1
Podstawowe dane Emitenta
10
3.2
Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji
11
3.3
Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień 31.12.2007 r.
12
3.4
Cena akcji Getin Holding
13
3.5
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o
zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości)
13
3.6
Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2007 r.
14
3.7
Pozostałe informacje finansowe
15
3.7.1 Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 15
3.7.2 Odpisy aktualizujące wartość aktywów
15
3.7.3 Przychody i koszty z tytułu odsetek
16
3.7.4 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
16
3.7.5 Ogólne koszty administracyjne
17
3.7.6 Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe
17
3.7.7 Kredyty i pożyczki udzielone klientom
18
3.7.8 Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku
19
3.8
3.9
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w IV kwartale
2007 r.
19
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
22
3.10 Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w IV kwartale 2007 r.
22
3.11 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
22
3.12 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding dywidendy,
łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
22
3.13 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 31.12.2007 r., mogących w znaczący sposób
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
22
3.14 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
24
3.15 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej/Grupy Kapitałowej
25
3.16 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
stosunku do wyników prognozowanych
25
3.17 Akcjonariusze Spółki posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na WZA
25
3.18 Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
26
2
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
3.19 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
26
3.20 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
26
3.21 Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 500 tys. euro, jeżeli nie są one transakcjami
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych
27
3.22 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów
własnych Emitenta
27
3.23 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
27
3.24 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
28
4.
Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności
29
5.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding
32
6.
Pozostałe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego
35
6.1
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności
informacja o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości)
35
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
35
Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów
35
6.2
6.3
3
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Składki ubezpieczeniowe
Wynik z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na udziały mniejszości
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję)
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych
Zobowiązania wobec klientów
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe
Kapitał własny ogółem
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziały mniejszości
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
w tys. zł
w tys. EUR
01.01.200731.12.2007
1 143 430
318 710
287 651
798 636
802 416
668 027
626 364
41 663
01.01.200631.12.2006
667 435
204 022
205 193
205 155
169 951
160 226
9 725
01.01.200731.12.2007
302 751
84 386
76 163
211 458
212 459
176 876
165 845
11 031
01.01.200631.12.2006
171 177
52 325
52 626
52 616
43 587
41 093
2 494
0,91
0,29
0,24
0,07
0,89
(2 405 519)
0,28
(1 215 100)
0,24
(636 920)
0,07
(311 636)
(281 726)
2 257 659
(429 586)
31.12.2007
(166 058)
1 921 534
540 376
31.12.2006
(74 594)
597 770
(113 743)
31.12.2007
(42 589)
492 815
138 590
31.12.2006
19 003 987
15 734 523
1 197 864
10 406 102
297 852
3 269 464
3 104 932
164 532
709 787
709 786 986
12 045 140
9 938 938
1 656 755
6 567 175
2 106 202
2 056 188
50 014
644 923
644 923 258
5 305 412
4 392 664
334 412
2 905 109
83 152
912 748
866 815
45 933
198 154
709 786 986
3 143 960
2 594 210
432 438
1 714 130
549 750
536 696
13 054
168 334
644 923 258
01.01.200731.12.2007
118 258
0,17
0,17
31.12.2007
01.01.200631.12.2006
45 017
0,08
0,08
31.12.2006
01.01.200731.12.2007
31 312
0,05
0,04
31.12.2007
01.01.200631.12.2006
11 545
0,02
0,02
31.12.2006
2 386 145
2 385 117
709 787
1 853 037
1 816 060
644 923
666 149
665 862
198 154
483 670
474 019
168 334
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Zysk netto
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:
•
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 3,5820 zł oraz
na dzień 31.12.2006 r. w wysokości 3,8312 zł.
•
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12
miesięcy zakończony dnia 31.12.2007 r. oraz 31.12.2006 r. (odpowiednio: 3,7768 zł oraz
3,8991 zł).
4
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding
I.
II.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku
01.10.200701.01.200731.12.2007
31.12.2007
tys. zł
tys. zł
Przychody z tytułu odsetek
361 224
1 143 430
Koszty z tytułu odsetek
(178 810)
(582 225)
III.
Wynik z tytułu odsetek
182 415
561 205
100 198
364 097
IV.
V.
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
47 296
(15 285)
318 710
(61 714)
58 478
(10 013)
204 022
(29 707)
VI.
Wynik z tytułu prowizji i opłat
32 011
256 996
48 465
174 315
VII.
VIII.
Składki ubezpieczeniowe
Przychody z tytułu dywidend
122 208
6
287 651
2 008
-
1 178
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XV.
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej
Wynik na instrumentach finansowych
Wynik z pozycji wymiany
Odszkodowania i świadczenia wypłacone
Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
(1 902)
160
53 172
3 635
(12 478)
10 724
(42 297)
133 228
74 813
1 352
182 048
(5 240)
(24 580)
293 754
(140 828)
670 978
14 964
(6 758)
24 991
5 753
(9 867)
29 083
42 435
(7 406)
94 841
40 555
(23 906)
147 697
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów,
XVI. pożyczek, należności leasingowych
XVIII. Ogólne koszty administracyjne
(26 544)
(168 768)
(104 083)
(586 460)
(4 420)
(125 512)
(88 608)
(392 308)
152 343
798 636
47 814
205 193
754
3 780
(38)
(38)
XXI. Zysk (strata) brutto
XXII. Podatek dochodowy
XXIII. Zysk (strata) netto
153 097
(27 905)
125 192
802 416
(134 389)
668 027
47 776
(6 949)
40 827
205 155
(35 204)
169 951
1.
2.
110 521
14 671
626 364
41 663
37 132
3 695
160 226
9 725
0.16
0.16
0.91
0.89
0.06
0.06
0.29
0.28
XIX.
Wynik z działalności operacyjnej
XX.
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Przypadający na akcjonariuszy spółki
Przypadający na udziały mniejszości
Zysk na jedną akcję
– podstawowy z zysku za rok obrotowy (PLN)
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy (PLN)
Zysk na akcję
Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki (w tys.
zł)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję
Zysk podstawowy na akcję ( w zł)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję
Zysk rozwodniony na akcję (w zł)
01.10.200731.12.2007
01.01.200731.12.2007
01.10.200631.12.2006
tys. zł
190 996
(90 798)
01.01.200631.12.2006
tys. zł
667 435
(303 338)
01.10.200631.12.2006
01.01.200631.12.2006
110 521
626 364
37 132
160 226
709 692 352
688 281 839
605 681 758
556 586 544
0,16
0,91
0,06
0,29
709 778 917
701 922 820
613 578 758
563 956 542
0,16
0,89
0,06
0,28
5
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym
Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym
Należności od banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
wynik finansowy
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności z tytułu leasingu finansowego
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
1. Dostępne do sprzedaży
2. Utrzymywane do terminu wymagalności
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
11 143 564
300 487
1 733 825
1 685 649
48 176
12 834
912 600
145 732
14 205
10 869
22 467
6 078 719
155 403
1 620 597
1 588 161
32 436
113 088
454 639
90 877
12 492
0
25 564
180 389
3 567
176 822
275 718
127 825
6 458
121 367
82 939
19 003 987
12 045 140
0
1 197 864
77 080
75 794
0
1 656 755
22 382
10 406 102
3 195 872
56 256
237 902
297 852
144 228
45 573
0
6 567 175
1 436 164
571
146 229
0
78 346
31 316
0
15 734 523
9 938 938
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
3 104 932
2 056 188
Kapitał zakładowy
Niepodzielony wynik finansowy
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały mniejszości
709 787
-62 405
626 364
1 831 186
164 532
644 923
-14 234
160 226
1 265 273
50 014
Kapitał własny ogółem
3 269 464
2 106 202
19 003 987
12 045 140
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez wynik finansowy
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Pozostałe zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
SUMA ZOBOWIĄZAŃ
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
tys. zł
294 546
360
2 939 875
80
48 136
0
SUMA AKTYWÓW
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
31.12.2006
tys. zł
263 357
14
3 689 711
21 954
152 712
123 549
XVI. Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1. Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
XVII. Inne aktywa
I.
II.
III.
IV.
31.12.2007
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
6
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku
Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej
Razem
Pozostałe kapitały
Na 1 stycznia 2007 roku
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o
podatek odroczony
Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Zysk (strata) netto ujęte bezpośrednio w kapitale
Zysk netto okresu
Ujęte przychody i koszty łącznie
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Kapitał
podstawowy
tys. zł
644 923
Niepodzielony
wynik
finansowy
tys. zł
(14 234)
Kapitał
zapasowy
tys. zł
1 251 179
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
tys. zł
9 632
Obligacje
zamienne na
akcje –
Różnice
składnik
Zysk (strata)
kursowe
kapitałowy
netto
tys. zł
tys. zł
tys. zł
(206)
4 668
160 226
(15 691)
-
-
-
-
64 864
Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy
Podział zysku Getin Holding S.A.
Podział zysku Getin Bank S.A.
Podział zysku Fiolet S.A.
-
(15 691)
(16 801)
(16 801)
-
(15 691)
(16 801)
Udziały
mniejszości
-
626 364
626 364
385 541
(419)
(160 226)
Kapitał własny
ogółem
tys. zł
2 056 188
tys. zł
50 014
tys. zł
2 106 202
(15 691)
(16 801)
(32 492)
626 364
593 872
222
(932)
(710)
41 663
40 953
(15 469)
(17 733)
(33 202)
668 027
634 825
450 405
(419)
450 405
(419)
160 226
(22 914)
(142 099)
(2 576)
22 914
142 099
2 576
-
-
Podział zysku Noble Bank S.A.
(30 457)
30 457
-
-
Podział zysku Open Finance S.A.
Opcje menedżerskie
Zbycie akcji Noble Bank S.A.
Nabycie akcji Getin Bank S.A.
Udział mniejszości w emisji akcji Getin Bank S.A. seria Y
Nabycie udziałów Carcade OOO
Nabycie TU Europa S.A.
Nabycie Prikarpattya Bank S.A.
Zmniejszenie udziału w wyniku nie objęcia akcji nowej emisji Noble Bank S.A.
Zbycie akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Skup akcji PlusBank S.A.
Skup akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
Dekonsolidacja Fiolet S.A.
Na 31 grudnia 2007 roku
(10 351)
10 351
4 886
3 104 932
4 886
21 794
(222)
333
(4 258)
1 250
1 992
57 267
2 865
(293)
(622)
(6 541)
3 269 464
4 886
709 787
(62 405)
1 844 698
(6 059)
(17 007)
9 554
626 364
21 794
(222)
333
(4 258)
1 250
1 992
57 267
2 865
(293)
(622)
(6 541)
164 532
7
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku
Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej
Razem
Pozostałe kapitały
Na 1 stycznia 2006 roku
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o
podatek odroczony
Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Zysk (strata) netto ujęta bezpośrednio w kapitale
Zysk netto okresu
Ujęte przychody i koszty łącznie
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy
Podział zysku Getin Bank S.A.
Podział zysku Fiolet S.A.
Opcje menedżerskie
Nabycie Open Finance S.A.
Zbycie akcji Noble Bank S.A.
Nabycie akcji Noble Bank S.A.
Nabycie akcji Getin Bank S.A.
Pozostałe
Na 31 grudnia 2006 roku
Kapitał
podstawowy
tys. zł
534 335
Niepodzielony
wynik
finansowy
tys. zł
(11 952)
Kapitał z
Kapitał
aktualizacji
zapasowy
wyceny
tys. zł
tys. zł
492 061
12 128
Obligacje
zamienne na
akcje –
Różnice
składnik
Zysk (strata)
kursowe
kapitałowy
netto
tys. zł
tys. zł
tys. zł
214
1 955
78 439
(2 496)
-
-
-
(2 496)
(420)
(420)
110 588
-
695 475
(17 607)
(2 496)
(420)
78 439
(80 554)
(695)
-
160 226
160 226
(78 439)
80 554
695
2 713
644 923
529
(14 234)
1 251 179
9 632
(206)
4 668
160 226
Udziały
mniejszości
Kapitał własny
ogółem
tys. zł
1 107 180
tys. zł
18 638
tys. zł
1 125 818
(2 496)
(420)
(2 916)
160 226
157 310
806 063
(17 607)
(68)
(110)
(178)
9 725
9 547
(2 564)
(530)
(3 094)
169 951
166 857
806 063
(17 607)
2 713
529
2 056 188
(11 719)
33 570
(192)
170
50 014
2 713
(11 719)
33 570
(192)
170
529
2 106 202
8
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudzień 2007 roku i 31 grudzień 2006 roku
01.01.200731.12.2007
tys. PLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem:
Amortyzacja
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Odsetki i dywidendy
Zmiana stanu należności od banków
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej
01.01.200631.12.2006
tys. PLN
668 027
(3 073 546)
37 523
(3 780)
(1 959)
(251 636)
70 270
(678 044)
6 722
169 951
(1 385 051)
29 511
38
(47)
16 464
(619)
(596 982)
-
(104 334)
(4 987 693)
(173 759)
(98 532)
(30 551)
(2 788 284)
(76 964)
(73 402)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku
Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach technicznych
Zmiana stanu pozostałych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz
pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej
(58 141)
(9 143)
(123 661)
(450 651)
130 492
(32 596)
(16 392)
246 254
20 961
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
3 408 203
(91 141)
1 874 749
43 907
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
41 595
128 369
81 690
(1 264)
18 916
Pozostałe korekty
Zapłacony podatek dochodowy
Bieżące obciążenie podatkowe (RZIS)
(302)
(88 593)
142 959
(20 551)
(46 210)
48 011
(2 405 519)
(1 215 100)
327 680
152 634
150
1 888
17 013
155 995
(609 406)
(536 141)
(211)
(5 495)
(65 511)
(2 048)
28 174
15 750
2 481
8 646
1 297
(194 232)
(30 297)
(114 325)
(49 357)
(253)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inne wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Koszty emisji akcji
Inne wpływy/wypływy finansowe
Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
(281 726)
(166 058)
450 405
1 883 700
(32 327)
(44 119)
2 257 659
806 064
1 178 472
(41 383)
(17 607)
(4 012)
1 921 534
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
(429 586)
(6 001)
1 305 697
540 376
(37)
765 358
870 110
24 226
1 305 697
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
9
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3.1
Podstawowe dane Emitenta
Getin Holding S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
NIP 895-16-94-236
Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding” lub „Grupą Getin
Holding”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" „Spółką”
lub „Emitentem”) i jej spółek zależnych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 12 miesięcy
zakończony 31.12.2007 r. oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2006 r. oraz na dzień 31.12.2006 r.
Siedziba Getin Holding mieści się we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 2-4. Spółka została
zarejestrowana pod nazwą „Centaur S.A.” dnia 23.02.1996 r. Następnie w dniu 28.02.2000 r.
zmieniono nazwę Spółki na „Getin Service Provider S.A.” W dniu 23.03.2001 r. Getin Service
Provider S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000004335. Od 24.07.2003 r. Spółka działa pod nazwą „Getin Holding S.A.” Spółce
nadano numer statystyczny REGON 932117232. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest
„Prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych” (PKD 6523Z).
Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest pan Leszek Czarnecki.
10
Getin Holding S.A.
3.2
Raport za IV kwartał 2007 roku
Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał 2007 r. objęty został Getin Holding oraz
następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding:
Spółki zależne:
Nazwa i siedziba
Rodzaj działalności
Udział w kapitale
Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach
Getin Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania)
Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
usługi bankowe
usługi finansowe
usługi bankowe
doradztwo finansowe
99,47%
1)
99,47%
72,12%
2)
72,12%
Open Finance MIL z siedzibą w Dublinie (Republika Irlandii)
72,12%
Open Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
pozyskiwanie klientów oraz
działalność marketingowa na rzecz
podmiotu dominującego
dystrybucja produktów podmiotu
dominującego
72,12%
Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu
doradztwo finansowe i inwestycyjne
działalność ubezpieczeniowa
50,48%
99,69%
działalność ubezpieczeniowa
99,69%
TU Europa na Życie S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie
Księstwo Luksemburg)
Getin International Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
działalność holdingowa dla
detalicznej działalności bankowej
na Ukrainie i w Rosji
działalność pomocnicza dla Getin
International S.a.r.l
8)
PlusBank S.A. z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina)
Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)
9)
Akcept S.A. z siedzibą we Wrocławiu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
3)
4)
5)
6)
100,00%
100,00%
7)
Metoda
konsolidacji
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
usługi bankowe
99,06%
pełna
leasing
usługi ubezpieczeniowe i
brokerskie
100,00%
pełna
100,00%
pełna
99.998% udziałów posiada Getin Bank S.A., 0.002% Getin Holding S.A.
Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A.
Open Finance MIL jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A.
Open Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A.
Spółka w 70% zależna od Noble Bank S.A.
Spółka w 100% zależna od TU Europa S.A.
Spółka w 100% zależna od Getin International S.a.r.l.
14 stycznia 2008 zarejestrowano zmianę nazwy spółki z Prikarpattya Bank S.A. na PlusBank S.A.
15 lutego 2008 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmieniono nazwę spółki z Akcept S.A. na Getin International S.A.
Spółki stowarzyszone:
Nazwa i siedziba
Rodzaj działalności
Udział w kapitale
Metoda wyceny
Fiolet S.A. z siedzibą we Wrocławiu
pośrednictwo w zakresie usług
finansowych i ubezpieczeniowych
39,47%
metoda praw
własności
Akkord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina)
usługi pośrednictwa i organizacji
sieci dystrybucji dla banku
Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Powszechny Dom Kredytowy Biznes sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
1)
2)
pośrednictwo w zakresie usług
finansowych
pośrednictwo w zakresie usług
finansowych
29,82%
1)
21,00%
21,00%
2)
metoda praw
własności
metoda praw
własności
metoda praw
własności
Getin International S.a.r.l. posiada 11% udziału w kapitale zakładowym spółki, a PlusBank S.A. posiada 19% udziałów spółki
Spółka w 100% zależna od Powszechnego Domu Kredytowego S.A.
11
Getin Holding S.A.
3.3
Raport za IV kwartał 2007 roku
Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień
31.12.2007 r.
Getin Holding S.A.
99,47% Getin Bank S.A.
100,00% Getin Finance
PLC
72,12% Noble Bank
S.A.
100,00% Open Finance S.A.
100,00% Open Finance MIL
70,00% Noble Funds TFI S.A.
100,00% Open Dystrybucja
sp. z o.o.
99,06% PlusBank S.A.
19%
30,00% Akkord-Plus sp. z o.o.
100,00% Getin International
S.a.r.l.
11%
100,00%Getin International sp. z o.o.
100,00% Akcept S.A.
100,00% Carcade OOO
99,69%TU Europa S.A.
100,00% TU na Życie S.A.
39,47% Fiolet S.A.
21,00% PDK S.A.
100,00% PDK Biznes S.A.
12
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding
przedstawiało się następująco:
31.12.2007
Getin Holding S.A.
17
Getin Bank S.A.
2 440
Grupa Noble Bank
725
Carcade OOO
437
Grupa Getin International
18
PlusBank S.A.
499
Grupa TU Europa
132
Akcept S.A.
13
Razem
4 281
31.12.2006
13
2 146
414
299
0
*
*
*
2 872
* Spółki nie konsolidowane przez Grupę Kapitałową Getin Holding na dzień 31.12.2006 r.
3.4
Cena akcji Getin Holding
120,0%
20,4
100,0%
18,7
80,0%
16,9
60,0%
15,2
PLN
40,0%
20,0%
13,4
0,0%
11,7
-20,0%
Kurs W IG 20
3.5
Kurs W IG BANKI
2007-12-27
2007-12-05
2007-11-16
2007-10-29
2007-10-10
2007-09-21
2007-09-04
2007-08-16
2007-07-27
2007-07-10
2007-06-21
2007-06-01
2007-05-15
2007-04-24
2007-04-03
2007-03-15
2007-02-26
2007-02-07
2007-01-19
9,9
2007-01-02
-40,0%
Cena akcji GH
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności
informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości)
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za IV kwartał 2007 r. zawiera:
•
•
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okresy
sprawozdawcze od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r., od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz na
dzień 31.12.2007 r. w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów
pieniężnych.
Porównawcze dane finansowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2006 r., za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2006 r. oraz
na dzień 31.12.2006 r.
13
Getin Holding S.A.
•
•
•
Raport za IV kwartał 2007 roku
Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding za okresy sprawozdawcze od 01.10.2007 r. do
31.12.2007 r., od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz na dzień 31.12.2007 r. w tym: bilans,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów
pieniężnych.
Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za
okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2006 r., za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2006 r. oraz
na dzień 31.12.2006 r.
Informację dodatkową oraz inne informacje określone w § 91 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Grupa Kapitałowa Getin Holding, w której podmiotem dominującym jest Spółka, zobowiązana jest
sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię
Europejską za okresy rozpoczynające się po dniu 01.01.2005 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską.
W 2007 r. Grupa Kapitałowa Getin Holding nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.
3.6
Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2007 r.
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu
finansowym.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji
Zysk netto, w tym:
Przypadający na akcjonariuszy spółki
Przypadający na udziały mniejszości
Wybrane pozycje bilansu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Zobowiązania wobec klientów
Suma aktywów
Wybrane wskaźniki finansowe
Q4* 2007
561 205
256 996
668 027
626 364
41 663
Q4* 2006
364 097
174 315
169 951
160 226
9 725
Zmiana %
54,14%
47,43%
293,07%
290,93%
328,41%
31.12.2007
31.12.2006
11 143 564
6 078 719
10 406 102
6 567 175
19 003 987
12 045 140
Zmiana %
83,32%
58,46%
57,77%
Q4* 2007
Q4* 2006
Koszty operacyjne / Przychody operacyjne
39,38%
57,18%
Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto
37,69%
53,07%
Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto
17,26%
25,41%
ROAA
(1)
4,30%
1,72%
ROAE
(2)
27,63%
10,67%
on-off: -201244
* narastająco od początku roku
(1)
(2)
zysk netto za cztery kwartały podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec IV kwartału i poprzedniego roku,
wskaźnik w skali roku;
zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za cztery kwartały podzielony przez średnią wartość
kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec IV
kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku;
Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 12 miesięcy zakończonym 31.12.2007 r. wypracowała zysk
netto w wysokości 668 027 tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
wyniósł 626 364 tys. zł, zaś na udziały mniejszości 41 663 tys. zł.
Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez Getin Bank w okresie 12 miesięcy
zakończonym 31.12.2007 r. Wynik Getin Banku zgodnie z MSSF stosowanymi w Grupie Kapitałowej
Getin Holding wyniósł 285 835 tys. zł (wynik wg Polskich Standardów Rachunkowości wyniósł
275 091 tys. zł).
Wyniki jednostkowe wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie
12 miesięcy zakończonym 31.12.2007 r. przedstawiają się następująco:
14
Getin Holding S.A.
•
•
•
•
•
•
•
Raport za IV kwartał 2007 roku
Getin Holding - zysk netto w wysokości 118 258 tys. zł;
Grupa Noble Bank - zysk netto na poziomie 126 456 tys. zł;
Fiolet - zysk netto (za okres do 30.09.2007 r.) w wysokości 8 812 tys. zł;
Carcade - zysk netto w wysokości 22 259 tys. zł;
Grupa Getin International - strata netto w wysokości (6 866) tys. zł;
PlusBank - strata netto w wysokości (1 489) tys. zł (za okres od 01.05.2007r. do 31.12.2007r.);
Grupa TU Europa - zysk netto w wysokości 59 814 tys. zł (za okres od 24.04.2007r. do
31.12.2007r.).
Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzonych wewnątrz grupy oraz
korekty konsolidacyjne, w tym:
•
Eliminacja transakcji między pośrednikami (Fiolet, Getin Raty S.A., Open Finance), a Getin
Bankiem w wysokości (5 774) tys. zł;
•
Eliminacja transakcji między Grupą TU Europa, a Getin Bankiem i Noble Bankiem w wysokości
(35 372) tys. zł;
•
Udział w wyniku Grupy TU Europa do 23.04.2007 r. według metody praw własności w wysokości
3 026 tys. zł;
•
Udział w wyniku Fiolet S.A. (wg metody praw własności) od 01.10.2007 r. po eliminacji udziału
Grupy w transakcjach pośrednictwa w wysokości 754 tys. zł;
•
Zysk na sprzedaży oraz emisji akcji Noble Banku w wysokości 87 703 tys. zł (ogółem zysk ze
sprzedaży oraz emisji akcji Noble Banku na poziomie Grupy Getin Holding wyniósł 201 244 tys.
zł, z czego 113 541 tys. zł wykazano w jednostkowym sprawozdaniu Getin Holding);
•
Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach spółek Grupy w wysokości 38 664 tys. zł ;
•
Wycena programu opcji menedżerskich przyznanych w Grupie w wysokości 4 073 tys. zł;
•
Zysk na sprzedaży Getin Raty S.A. w kwocie 2 000 tys. zł.
3.7
Pozostałe informacje finansowe
3.7.1 Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu
odroczonego podatku
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Rezerwy, w tym:
Rezerwa na restrukturyzację
Rezerwa na sprawy sporne
Rezerwa na świadczenia emerytalne
Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje
Inne rezerwy
Naliczone premie i prowizje ubezpieczeniowe
31.12.2007
176 822
144 228
45 573
7 084
5 009
445
2 901
1 781
28 353
31.12.2006
121 367
78 346
31 316
22 948
5 214
604
1 934
616
-
Zmiana
55 455
65 882
14 257
(15 864)
(205)
(159)
967
1 165
28 353
31.12.2007
3 486
10 774
615 583
24
5 148
15 274
14 760
665 049
31.12.2006
3 718
10 094
659
557 086
8
3 750
12 489
14 678
602 482
Zmiana
(232)
680
(659)
58 497
16
1 398
2 785
82
62 567
3.7.2 Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności od banków
Należności z tytułu leasingu finansowego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa
Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów
15
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
3.7.3 Przychody i koszty z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
01.01.200731.12.2007
808 860
01.01.200631.12.2006
464 842
2 713
94 298
85 857
133 832
64 988
86 282
11 939
4 242
1 142 166
1 264
48 227
3 403
118
667 435
-
1 143 430
667 435
01.01.200731.12.2007
339 178
3 177
165 572
46 248
27 561
125
364
582 225
01.01.200631.12.2006
199 634
0
52 402
35 882
15 104
130
186
303 338
Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym
Przychody z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów
wartościowych
Przychody z tytułu lokat w innych bankach
Odsetki - leasing finansowy
Odsetki od rezerwy obowiązkowej
Pozostałe odsetki
Razem
Przychody z tytułu aktywów finansowych wycenianych do wartości
godziwej przez wynik finansowy
Razem
Koszty z tytułu odsetek
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów
Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym
Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych
Odsetki od zaciągniętych kredytów
Koszty z tytułu depozytów w innych bankach
Odsetki - leasing finansowy
Pozostałe koszty z tytułu odsetek
Razem
3.7.4 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Z tytułu pośrednictwa
Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń
Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek
Z tytułu obsługi rachunków bankowych
Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa TFI
Z tytułu zarządzania portfelem i innych opłat związanych
z zarządzaniem aktywami
Z tytułu kart płatniczych
Z tytułu leasingu finansowego
Z tytułu operacji rozliczeniowych
Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji
Z tytułu operacji papierami wartościowymi
Pozostałe
Razem
01.01.200731.12.2007
149 006
59 981
29 016
23 967
27 983
10 218
01.01.200631.12.2006
83 404
67 019
18 286
16 455
-
10 966
3 949
582
179
2 863
318 710
6 487
5 006
4 460
250
2 655
204 022
16
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Z tytułu pośrednictwa
Z tytułu ubezpieczeń
Z tytułu kart płatniczych
Z tytułu kredytów i pożyczek
Operacji rozliczeniowych
Z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe
Razem
01.01.200731.12.2007
41 376
3 267
8 394
6 745
1 166
766
61 714
01.01.200631.12.2006
12 883
1 361
7 300
5 712
1 027
956
468
29 707
01.01.200731.12.2007
276 521
23 084
228 007
77 325
10 358
50 240
9 373
14 027
32 088
2 311
9 239
1 164
21 882
8 828
8 803
1 860
01.01.200631.12.2006
172 856
16 169
153 245
42 164
7 183
35 368
7 885
8 570
25 638
3 229
4 279
1 313
17 616
12 365
7 230
932
816
-
37 523
1 018
586 460
29 511
392 308
3.7.5 Ogólne koszty administracyjne
Ogólne koszty administracyjne
Świadczenia pracownicze
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce, w tym:
- marketing, reprezentacja i reklama
- usługi IT
- wynajem i dzierżawa
- usługi ochrony
- koszty obsługi i napraw
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- usługi prawne
- usługi doradcze
- ubezpieczenia
- inne
Pozostałe koszty rzeczowe
Podatki i opłaty
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Koszty opłat związanych z prowadzeniem działalności
ubezpieczeniowej
Amortyzacja
Inne
Razem
3.7.6 Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe
rok 2007
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek
okresu - 01.01.2007
Utworzenie
Rozwiązanie
Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis
Wykorzystanie
Inne zwiększenia
Inne zmniejszenia
Inne zwiększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec
okresu - 31.12.2007
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom i
należności od
banków
Należności z
tytułu leasingu
finansowego
Zobowiazania
pozabilansowe
Razem
557 094
156 191
(55 632)
100 559
(43 947)
2 254
(353)
1 901
3 750
2 575
2 575
(1 177)
(1 177)
1 934
5 793
(4 844)
949
18
18
562 778
164 559
(60 476)
104 083
(43 947)
2 272
(1 530)
742
615 607
5 148
2 901
623 656
17
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom i
należności od
banków
rok 2006
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek
okresu - 01.01.2006
Utworzenie
Rozwiązanie
Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis
Wykorzystanie
Inne zwiększenia
Inne zmniejszenia
Inne zwiększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec
okresu - 31.12.2006
Należności z
tytułu leasingu
finansowego
Zobowiazania
pozabilansowe
Razem
514 911
109 859
(22 565)
87 294
(44 415)
(696)
(696)
3 869
381
(101)
280
(399)
(399)
204
4 545
(3 511)
1 034
696
696
518 984
114 785
(26 177)
88 608
(44 415)
696
(1 095)
(399)
557 094
3 750
1 934
562 778
3.7.7 Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Kredyty i pożyczki
Skupione wierzytelności
Zrealizowane gwarancje i poręczenia
Pozostałe
Razem
Odpisy aktualizujące wartość należności (-)
Razem netto
Stan na 31.12.2007
- kredyty korporacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty konsumpcyjne
Razem
Stan na 31.12.2006
- kredyty korporacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty konsumpcyjne
Razem
Wartość brutto
kredytów i
pożyczek bez
utraty wartości
31.12.2007
11 029 232
729 436
476
3
11 759 147
(615 583)
11 143 564
Odpisy na
Wartość brutto
kredyty i
kredytów i
pożyczki bez
pożyczek z utratą
utraty wartości
wartości
IBNR
1 073 750
2 098 905
6 382 753
1 516 240
11 071 648
Wartość brutto
kredytów i
pożyczek bez
utraty wartości
635 747
1 424 739
3 197 866
743 147
6 001 499
177 511
146 665
113 794
249 529
687 499
(4 905)
(30 797)
(35 947)
(47 554)
(119 203)
31.12.2006
6 159 233
476 068
504
6 635 805
(557 086)
6 078 719
Odpisy
aktualizujące
utworzone na
kredyty i pożyczki
z utratą wartości
(169 058)
(106 688)
(59 056)
(161 578)
(496 380)
Razem wartość
netto
1 077 298
2 108 085
6 401 544
1 556 637
11 143 564
Odpisy na
Odpisy
Wartość brutto
kredyty i
aktualizujące
kredytów i
Razem wartość
pożyczki bez
utworzone na
pożyczek z utratą
netto
utraty wartości kredyty i pożyczki
wartości
IBNR
z utratą wartości
222 017
130 650
113 898
167 741
634 306
(5 529)
(31 115)
(33 860)
(17 783)
(88 287)
(192 271)
(97 400)
(49 824)
(129 304)
(468 799)
659 964
1 426 874
3 228 080
763 801
6 078 719
18
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
3.7.8 Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku
Wypłacalność
Fundusze własne
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zbadany wynik z I półrocze 2007
Korekta o udziały w instytucjach finansowych
Korekta o wartości niematerialne i prawne
Razem fundusze własne
31.12.2007
Getin Bank S.A.
Noble Bank S.A.
295 856
768 604
32 500
4 688
130 876
(2 022)
(63 078)
1 167 424
215 178
174 027
(89 537)
(2 968)
296 700
2 553 280
74 635
10 075 443
10 623 417
617 594
25 888
1 177 366
1 313 829
Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0,2%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 1%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 10%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50%
Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
1 482 077
3 986 674
70
179 474
19 702
88 584
138 949
69 475
Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone
ryzykiem
10 712 000
1 383 303
3
-
10,90%
21,45%
Aktywa ważone ryzykiem
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50%
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100%
Razem aktywa ważone ryzykiem
Ryzyka inne
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności PlusBanku na 31.12.2007 r. zgodnie Ukraińskimi Standardami
Rachunkowości wyniósł 51,1%.
3.8
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding
w IV kwartale 2007 r.
Zatwierdzenie strategii mającej na celu wydzielenie operacji międzynarodowych
W IV kwartale 2007 r. większość działań w Grupie Getin Holding skupiła się wokół operacji
międzynarodowych. Elementem strategii mającej na celu wydzielenie wszystkich operacji
zagranicznych do odrębnej spółki, mającej pełnić funkcję platformy do skonsolidowania działań
zagranicznych, było nabycie spółki Akcept S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W listopadzie 2007 r.
Emitent zawarł z Getin Leasing umowę nabycia 25 000 akcji Akcept. Nabyte akcje stanowiły 100%
kapitału zakładowego Akcept i uprawniały do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Akcept.
Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Akcept, poprzedziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcept, które podwyższyło kapitał zakładowy spółki o 142 000 000 zł, poprzez emisję w trybie
subskrypcji prywatnej 14 200 000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda. Getin
Holding objął wszystkie nowowyemitowane akcje. Kapitał zakładowy Akcept na koniec IV kwartału
2007 r. wynosił 142 250 000 zł, a Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego Akcept i 100% głosów
na walnym zgromadzeniu Akcept.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego przeprowadzono kolejne transakcje realizujące strategię
wydzielenia operacji międzynarodowych, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.13
sprawozdania.
19
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Podwyższenie kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l.
W omawianym okresie Walne Zgromadzenie Getin International S.a.r.l. podwyższyło kapitał
zakładowy o kwotę 10 000 000 EUR, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość
35 820 tys. zł, poprzez emisję 400 000 nowych udziałów o wartości 25 EUR każdy, tj. do 11 500 tys.
EUR. Emitent objął wszystkie nowowyemitowane udziały.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego kapitał zakładowy Getin International S.a.r.l. został
ponownie podwyższony – zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania.
Nabycie spółki Akkord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie przez Getin International S.a.r.l.
i PlusBank
W dniu 7.12.2007 r. Getin International S.a.r.l. i PlusBank objęły udziały w powołanej w dniu
7.12.2007 r. nowej spółce pod firmą Akkord–Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (dalej
"Akkord-Plus"). Kapitał zakładowy Akkord-Plus wynosi 2 300 000 UAH, co na ostatni dzień IV kwartału
2007 r. stanowiło równowartość 1.107.220 zł. Getin International S.a.r.l. objął udział o wartości
nominalnej 253 000 UAH stanowiący 11% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do
takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. PlusBank objął udział, o wartości
nominalnej 437 000 UAH, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość 210 371,80
zł, stanowiący 19% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu wspólników.
Getin International S.a.r.l. podpisał z Nemung Overseas Limited, Selena Trading Group Ltd
i Sergiejem Ostapienko (pozostałymi udziałowcami Akord-Plus) warunkową umowę nabycia udziału
o wartości nominalnej 1 610 000 UAH, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość
775 054 zł, stanowiącego 70% kapitału zakładowego Akkord-Plus i uprawniającego do takiej samej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, za cenę 10 074 800 USD, co na ostatni dzień IV
kwartału 2007 r. stanowiło równowartość 24 532 138 zł.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Getin International S.a.r.l. sfinalizował powyższą
warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Akkord–Plus - zdarzenie to zostało szczegółowo
opisane w punkcie 3.13 sprawozdania.
Nabycie przez Getin International S.a.r.l. banku Sombelbank
W grudniu 2007 r. Getin International S.a.r.l. uzyskał zgody Narodowego Banku Republiki Białorusi na
zakup 3 761 akcji banku Sombelbank Zamkniętej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mińsku – Białoruś
(dalej "Sombelbank"), stanowiących 75,04% wszystkich akcji banku i uprawniających do 3 761 głosów
na walnym zgromadzeniu Sombelbank (75,04%) oraz na objęcie 4 318 akcji nowej emisji akcji banku
Sombelbank. Po objęciu nowowyemitowanych akcji Getin International S.a.r.l. będzie łącznie posiadał
8 079 akcji, stanowiących 75,05% wszystkich akcji Sombelbank i będzie uprawniało do 8 079 głosów
na walnym zgromadzeniu Sombelbank (75,05%).
W dniu 21.12.2007 r. Getin International S.a.r.l., POLIMER-R. sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie.
(dalej "POLIMER-R."), Sombelbank, Baltintrade sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie (dalej
"Baltintrade") oraz Lang Holm sp. z o.o. z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej "Lang Holm") podpisały
umowę zobowiązującą do zawarcia umów właściwych związanych z procesem nabywania przez Getin
International S.a.r.l. większościowego pakietu akcji (75,04%) banku Sombelbank.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Getin International S.a.r.l. zawarł umowy właściwe nabycia
akcji Sombelbank – zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania.
Proces nabywania S.C. PERFECT FINANCE s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii
W listopadzie 2007 r. Emitent podpisał ze spółką Ce INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
i z Panem Cristianem Angelo Motca list intencyjny w przedmiocie zamiaru dokonania transakcji
prowadzącej do nabycia większościowego pakietu udziałów w S.C. PERFECT FINANCE s.r.l.
z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii (firma zajmuje się doradztwem finansowym na rynku
rumuńskim), w liczbie zapewniającej większościowy udział w kapitale zakładowym oraz większość
głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Akcept objął udziały w S.C. PERFECT FINANCE –
zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania.
Zakończenie procesu połączenia spółek Fiolet z Getin Raty S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia
1.10.2007 r. dokonał wpisu do rejestru KRS połączenia Fiolet (jako spółki przejmującej) ze spółką
Getin Raty S.A. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółki przejmowanej). Połączenie spółek nastąpiło
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku
20
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Getin Raty S.A. na Fiolet za akcje, które Fiolet wydał akcjonariuszom Getin Raty S.A. (Akcje Emisji
Połączeniowej). W wyniku połączenia zmniejszył się udział Emitenta w kapitale zakładowym Fiolet
z 60% do 39,47%. Obecnie Emitent posiada 600 akcji Fiolet, które uprawniają do 600 głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (39,47%).
Getin Bank S.A.
Getin Bank jest największym aktywem Grupy Getin Holding. W okresie IV kwartału 2007 r. Getin Bank
zanotował znaczący wzrost salda depozytowego klientów niebankowych - o 17,3%, przy wzroście
ogółem w sektorze bankowym na poziomie 5,6 %.
Nastąpił dalszy wzrost udziału rynkowego Banku w zakresie depozytów osób fizycznych z poziomu
2,5% (na 30.09.07) do 2,8% na koniec 2007 r.
Nastąpił również wzrost wartości udzielonych kredytów hipotecznych (z 2 386 mln zł do 3 115 mln zł),
kredytów samochodowych (z 1 067 mln zł do 1 472 mln zł), kredytów detalicznych (z 1 054 mln zł do
1 575 mln zł), kredytów MSP (z 1 318 mln zł do 1 730 mln zł).
Zwiększyła się liczba placówek Getin Banku ze 181 do 187, wzrosła również liczba prowadzonych
rachunków bankowych z 923 tys. do 1 008 tys.
Grupa TU EUROPA
GK EUROPA zakończyła IV kwartał z bardzo dobrym wynikiem finansowym w wysokości 18,98 mln zł.
Przypis składki w tym okresie wyniósł 150,5 mln zł i jest ponad dwukrotnie większy niż
w analogicznym okresie 2006 roku.
W IV kwartale GK EUROPA realizowała swój cel w zakresie rozwoju produktów typu bancassurance.
Na szczególną uwagę zasługuje oferta Grupy w zakresie produktów o charakterze inwestycyjnym.
Spółka zależna TU na Życie EUROPA SA jest liderem na polskim rynku we wdrażaniu i sprzedaży
nowatorskich produktów strukturyzowanych. W IV kwartale w ofercie znalazło się około 10 takich
produktów.
Grupa Noble Bank
Noble Bank S.A.
W roku 2007 działania Noble Bank skupione były na rozwoju kanałów dystrybucji produktów
bankowych. Noble Bank oferuje klientom produkty bankowe na zasadzie „otwartej platformy”. W IV
kwartale 2007 r. Noble Bank zwiększył skalę sprzedaży zarówno produktów kredytowych, jak
i inwestycyjnych, nadto ugruntował swoją pozycję rynkową przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu
bezpieczeństwa dla oferowanych produktów.
Open Finance S.A.
W okresie sprawozdawczym odnotowano dalszy rozwój spółki. Wyniki ze sprzedaży były wyższe od
oczekiwanych, co miało związek z dobrą koniunkturą na rynku, powiększeniem ilości sieci placówek,
jak również zwiększeniem ilości doradców OPEN DIRECT. W IV kwartale 2007 r. spółka otworzyła
dwa nowe oddziały. Open Finance w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do
otwarcia nowych punktów sprzedaży umacniając tym samym swoją pozycję rynkową.
Noble Funds TFI S.A.
28.12.2007 r. rozpoczął działalność Noble Fund Luxury (subfundusz). Jest to pierwszy na polskim
rynku otwarty fundusz inwestycyjny dający dostęp do segmentu rynku dóbr luksusowych. Celem
inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów poprzez lokowanie środków w akcje lub
obligacje zamienne producentów dóbr luksusowych notowanych na rynkach zorganizowanych krajów
członkowskich Unii Europejskiej lub będących członkami organizacji OECD. Subfundusz realizuje cel
inwestycyjny poprzez dobór spółek reprezentujących między innymi następujące branże: producenci
samochodów luksusowych, firmy hotelarskie, instytucje oferujące usługi finansowe typu private
banking, producenci biżuterii oraz wysokiej jakości odzieży, kosmetyków i urządzeń domowych.
Carcade O.O.O.
Głównym osiągnięciem Carcade była zmiana, we wrześniu 2007 r., systemu sprzedaży, mająca na
celu skrócenie czasu pomiędzy pierwszym kontaktem z klientem, a momentem podpisania umowy i
otrzymaniem przez klienta przedmiotu leasingu do 3 dni roboczych. Obecny standard na rynku
leasingu w Federacji Rosyjskiej wynosi 5 dni roboczych. Osiągnięcie to w przyszłości pozwoli Carcade
zwiększyć udział w rynku leasingu samochodów osobowych. W porównaniu z IV kwartałem 2006r.
przychód ze sprzedaż Carcade na dzień 31.12.2007r. w omawianym okresie wzrósł o 40 459 tys. zł
21
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
(68%). Kolejnym sukcesem Carcade było uzyskanie pozytywnej decyzji Komitetu Kredytowego
Sberbanku o gotowości zawarcia umowy kredytowej o wartości 2 mld RUB na finansowanie
działalności leasingowej, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 203 200 000 zł.
3.9
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
W omawianym okresie, w Grupie Getin Holding nie wystąpiły istotne nietypowe zdarzenia, ani
czynniki, mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy.
3.10 Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w IV kwartale 2007 r.
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
3.11 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
Akcept S.A.
W IV kwartale 2007 r. spółka Akcept wyemitowała w trybie subskrypcji prywatnej 14 200 000 akcji na
okaziciela serii D, każda o wartości 10 zł.
Getin International S.a.r.l.
W IV kwartale 2007 r. Getin International S.a.r.l. wyemitował 400 000 udziałów, każdy o wartości 25
EUR.
TU na Życie Europa S.A.
W IV kwartale 2007 r. TU na Życie Europa wyemitowało w trybie subskrypcji zamkniętej 200 000 akcji
zwykłych imiennych serii C, każda o wartości 100 zł.
3.12 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding
dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i
uprzywilejowane
W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Getin Holding nie były wypłacane dywidendy.
3.13 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 31.12.2007 r., mogących w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
Realizacja procesu nabywania akcji Sombelbanku
W dniu 11.01.2008 r. spełniły się warunki zawieszające podpisanych przez Getin International S.a.r.l.
umów zobowiązujących do zawarcia umów właściwych związanych z procesem nabywania
większościowego pakietu akcji (75,04%) banku Sombelbank oraz umów towarzyszących. W
konsekwencji Getin International S.a.r.l. w dniu 23.01.2008 r. zawarł umowy właściwe nabycia akcji
Sombelbank. Nabył od POLIMER-R. 3 760 akcji zwykłych imiennych, każda o wartości nominalnej
3 306 000 rubli białoruskich, co w chwili nabycia stanowiło równowartość 3 815,12 zł. Jednostkowa
cena zakupu każdej akcji wyniosła 1 200 EUR, co w chwili nabycia stanowiło równowartość 4 353,60
zł, tj. łącznie 4 512 000 EUR, co w chwili nabycia stanowiło równowartość 16 369 536 zł. Od
Baltintrade nabył 1 akcję zwykłą imienną Sombelbank, o wartości nominalnej 3 306 000 rubli
białoruskich. Cena zakupu wyniosła 1 200 EUR, co w chwili nabycia stanowiło równowartość 4 353,60
zł). Obecnie Getin International S.a.r.l. posiada 3 761 akcji Sombelbank stanowiących 75,04% kapitału
zakładowego Sombelbank i uprawniających do 3 761 (75,04%) głosów na walnym zgromadzeniu
Sombelbank.
Zbycie przez Emitenta na rzecz podmiotu zależnego akcji PlusBank S.A.
Emitent w dniu 18.01.2008 r. zawarł z Akcept umowę zbycia wszystkich posiadanych przez siebie,
tj. 145 618 829 akcji imiennych PlusBank, o wartości nominalnej 1 UAH każda, o łącznej wartości
nominalnej 145 618 829 UAH, co w dniu zawarcia umowy stanowiło równowartość 71 309 540,56 zł,
22
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
za cenę 57 800 000 USD, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 143 239 960 zł. Zbyte
akcje stanowią 99,06% w kapitale zakładowym PlusBank i uprawniają do 145 618 829 (99,06%)
głosów na walnym zgromadzeniu PlusBank.
Zbycie akcji nastąpi pod warunkami zawieszającymi, przede wszystkim uzyskania przez Akcept zgody
Narodowego Banku Ukrainy na nabycie powyższych akcji. W dniu 21.02.2008r. strony podpisały
aneks do powyższej umowy, zgodnie z którym cena za akcje wyniesie 142 014 600 zł i płatna będzie
w dolarach amerykańskich, według średniego kursu USD/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia
płatności, w terminie 14 dni od uzyskania zgody Narodowego Banku Ukrainy na nabycie akcji
PlusBanku.
Podwyższenie kapitału zakładowego Getin Interantional S.a.r.l.
W dniu 23.01.2008 r. Walne Zgromadzenie Getin International S.a.r.l. podwyższyło kapitał zakładowy
o kwotę 6 552 825 EUR, poprzez emisję 262 113 nowych udziałów o wartości nominalnej 25 EUR
każdy. Obecnie kapitał zakładowy Getin International S.a.r.l. wynosi 18 052 825 EUR, co na dzień
podjęcia uchwały stanowiło równowartość 65 495 649,10 zł, i dzieli się na 722 113 udziałów o wartości
nominalnej 25 EUR każdy. Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym 81 585 udziałów. Na
dzień przekazania raportu Emitent posiada 541 585 udziałów Getin International S.a.r.l., stanowiących
75% kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l. i uprawniających do 541 585 (75%) głosów na
zgromadzeniu wspólników Getin International S.a.r.l.
Nabycie udziałów w S.C. PERFECT FINANCE s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii
W dniu 25.01.2008 r. Akcept zawarł z Ce INVEST i Panem Cristianem Angelo Motca umowę
inwestycyjną, której przedmiotem było zobowiązanie Ce INVEST i Pana Cristiana Angelo Motca do
podwyższenia kapitału zakładowego spółki S.C. PERFECT FINANCE oraz zobowiązanie Akcept do
objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym S.C. PERFECT FINANCE. W
wykonaniu powyższej umowy w dniu 15.02.2008 r. Walne Zgromadzenie Wspólników S.C. PERFECT
FINANCE podwyższyło kapitał zakładowy spółki S.C. PERFECT FINANCE o kwotę 233 000 RON, co
na dzień podwyższenia kapitału stanowiło równowartość 229 481,70 zł, poprzez emisję 233 nowych
udziałów o wartości nominalnej 1 000 RON każdy, co na dzień podwyższenia kapitału stanowiło
równowartość 984,90 zł. Wszystkie nowowyemitowane udziały w podwyższonym kapitale zostały
zaoferowane Akcept w zamian za wkład pieniężny w wysokości 233 000 RON. Akcept złożył
oświadczenie o objęciu powyższych udziałów. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez
właściwy organ rejestrowy, Akcept będzie posiadał udziały w kapitale zakładowym S.C. PERFECT
FINANCE stanowiące 69,97% i będzie uprawniony do 233 (69,97%) głosów na walnym zgromadzeniu
tej spółki.
Nabycie udziałów w Akkord-Plus sp. z o.o.
W dniu 11.02.2008 r. Getin International S.a.r.l. zawarł umowy nabycia łącznie 70% udziałów
w spółce Akkord–Plus. Getin International S.a.r.l. zawarł ze spółką Nemung Overseas Limited
z siedzibą na Cyprze umowę nabycia udziału o wartości nominalnej 1 078 700 UAH, co na dzień
zawarcia umowy stanowiło równowartość 530 612,53 zł, stanowiący 46,9% w kapitale zakładowym
Akkord-Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Cena
zakupu wyniosła 6 750 116 USD, co stanowiło równowartość 16 811 838,91 zł. Getin International
S.a.r.l. zawarł także ze spółką Selena Trading Group Ltd z siedzibą w Tortoli - Brytyjskie Wyspy
Dziewicze umowę nabycia udziału o wartości nominalnej 450 800 UAH, co na dzień zawarcia umowy
stanowiło równowartość 221 748,52 zł, stanowiący 19,6% w kapitale zakładowym Akkord-Plus
i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Cena zakupu
wyniosła 2 820 944 USD, co stanowiło równowartość 7 025 843,13 zł. Getin International S.a.r.l.
zawarł z Panem Siergiejem Ostapienko umowę nabycia udziału o wartości nominalnej 80 500 UAH,
co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 39 597,95 zł, stanowiący 3,5% w kapitale
zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
wspólników. Cena zakupu wyniosła 503 740 USD, co stanowiło równowartość 1 254 614,84 zł.
Obecnie Getin International S.a.r l. posiada udział o wartości nominalnej 1 863 000 UAH, co na dzień
nabycia stanowiło równowartość 916 409,70 zł, stanowiący 81% w kapitale zakładowym Akkord-Plus
i uprawniający do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Zbycie przez Emitenta na rzecz podmiotu zależnego udziałów Carcade O.O.O.
Emitent w dniu 14.02.2008 r. zbył na rzecz Akcept udział w Carcade stanowiący 99,9% kapitału
zakładowego Carcade oraz uprawniający do 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników, o wartości
nominalnej 738 712 844,85 RUB, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 73 649
670,63 zł, za cenę 67 232 700 USD, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 165 009
23
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
215,61 zł. Zbycie udziału nastąpiło pod warunkiem zawieszającym - uzyskaniu przez Akcept
zezwolenia Federalnego Urzędu Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej na niniejsze kupno udziału.
Pozostały udział w Carcade, stanowiący 0,1% kapitału zakładowego Carcade oraz uprawniający do
0,1% głosów na zgromadzeniu wspólników, o wartości nominalnej 739 452,30 RUB, co na dzień
zawarcia umowy stanowiło równowartość 73 723,39 zł, Emitent zbył w dniu 14.02.2008 r. na rzecz
Getin International S.a.r.l. Zbycie nastąpiło za cenę 67 300 USD, co na dzień zawarcia umowy
stanowiło równowartość 165 174,39 zł.
Zbycie przez Emitenta na rzecz podmiotu zależnego udziałów Getin International S.a.r.l.
Emitent w dniu 14.02.2008 r. zbył na rzecz Akcept 541 585 udziałów w Getin International S.a.r.l.,
każdy o wartości nominalnej 25 EUR, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 89,68 zł,
o łącznej wartości nominalnej 13 539 625 EUR, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość
48 566 634,88 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l.
i uprawniających do 541 585 głosów na zgromadzeniu wspólników. Zbycie nastąpiło za cenę
50 245 865 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego w Akcept S.A.
W dniu 15.02.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcept podwyższyło kapitał zakładowy
spółki o kwotę 118 749 990 zł poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 11 874 999 akcji na
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcept
podjęło również uchwałę o zmianie nazwy spółki na Getin International S.A. Również 15.02.2008 r.
Emitent zawarł z Akcept umowę, na mocy której Emitent objął wszystkie nowowyemitowane akcje.
Kapitał zakładowy Akcept po dokonanej rejestracji podwyższenia kapitału będzie wynosił 260 999 990
zł i będzie się dzielił na 26 099 999 akcji, o wartości nominalnej 10 zł każda. Emitent będzie posiadał
akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Akcept i uprawniające do 26 099 999 głosów na
walnym zgromadzeniu Akcept.
Utworzenie Carcade Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie
W dniu 22.02.2008 r. Akcept i PlusBank objęły udziały w nowej spółce pod firmą Carcade Plus
sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (dalej "Carcade Plus"). Kapitał zakładowy Carcade Plus
wynosi 2 525 000 UAH, co na dzień powołania spółki stanowiło równowartość 1 204 930 zł. Udziały w
Carcade Plus objęte zostały w taki sposób, że Akcept objął udział o wartości nominalnej 2 499 750
UAH, co na dzień powołania spółki stanowiło równowartość 1 192 880,70 zł, stanowiący 99%
w kapitale zakładowym Carcade Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu wspólników; PlusBank objął udział o wartości nominalnej 25 250 UAH, co na dzień
powołania spółki stanowiło równowartość 12 049,30 zł, stanowiący 1% w kapitale zakładowym
Carcade Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.
Podstawowym zakresem działania Carcade Plus będzie działalność w zakresie leasingu.
3.14 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane
a) finansowe
b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji
kupna/sprzedaży
III. Pozostałe pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM
31.12.2007
1 529 857
1 243 905
1 215 640
28 265
285 952
139 200
146 752
31.12.2006
1 613 260
1 334 375
1 324 928
9 447
278 885
154 400
124 485
10 929 159
2 042 908
14 501 924
5 800 447
1 386 112
8 799 819
24
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
3.15 Wskazanie skutków
Kapitałowej
zmian
w
strukturze
jednostki
gospodarczej/Grupy
W IV kwartale 2007 r. zakończył się proces łączenia Fiolet z Getin Raty S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
W wyniku dokonanego połączenia udział Getin Holding w kapitale zakładowym Fiolet zmniejszył się z
60% do 39,47%, liczba posiadanych akcji nie uległa zmianie i wynosi 600 akcji. Szczegółowe
informacje dotyczące połączenia zostały wskazane w punkcie 3.8.
Emitent nabył od Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu 25 000 akcji Akcept, stanowiących
100% kapitału zakładowego Akcept i uprawniających do 25 000 (100%) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcept. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia zostały wskazane w punkcie 3.8.
Getin International S.a.r.l. objął udział w spółce Akkord–Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na
Ukrainie (dalej "Akkord-Plus"), stanowiący 11% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do
takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Akkord-Plus. Szczegółowe
informacje dotyczące objęcia zostały wskazane w punkcie 3.8.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, udział Getin International S.a.r.l. w Akord-Plus zwiększył
się do 81% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu wspólników Akkord-Plus. Szczegółowe informacje zostały wskazane w punkcie 3.13.
PlusBank objął w Akord-Plus udział, stanowiący 19% w kapitale zakładowym Akkord-Plus
i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Szczegółowe
informacje dotyczące objęcia zostały wskazane w punkcie 3.8.
Open Finance nabył w IV kwartale 2007 r. 100 udziałów w spółce Heathem Investments Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (Open Dystrybucja Sp. z o.o.), stanowiących 100% kapitału zakładowego
Spółki i dających prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Szczegółowe informacje
dotyczące nabycia zostały wskazane w punkcie 3.8.
W przeciągu IV kwartału, na skutek skupu akcji Getin Bank, zwiększył się udział Emitenta w kapitale
zakładowym Getin Bank do 99,47%, dający prawo do 217 992 026 głosów na walnym zgromadzeniu
Getin Bank.
W przeciągu IV kwartału, na skutek skupu akcji Europy, zwiększył się udział Emitenta w kapitale
zakładowym Europy do 99,69%, dający prawo do 7 850 893 głosów na walnym zgromadzeniu Europy.
3.16 Stanowisko
Zarządu
odnośnie
możliwości
zrealizowania
wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych.
3.17 Akcjonariusze Spółki posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na WZA
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO
Lp.
1
2
Akcjonariusz
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie
Commercial Union Otwarty Fundusz
Emerytalny BPH CU WBK
Liczba
posiadanych
akcji
Liczba głosów
wynikająca z
posiadanych
akcji
Udział
procentowy w
kapitale
zakładowym
Udział
procentowy
głosów w walnym
zgromadzeniu
394 714 317
394 714 317
55,61%
55,61%
306 913 307
306 913 307
43,24%
43,24%
55 430 174
55 430 174
7,81%
7,81%
25
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 87 768 897 akcji, stanowiących 12,37% kapitału zakładowego
i 12,37% udziału
w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki posiada
306 945 420 akcji stanowiących 43,29% kapitału zakładowego i 43,29% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z siedzibą w
Amsterdamie posiadająca 306 913 307 akcji stanowiących 43,24% kapitału zakładowego i 43,24% udziału w głosach na
Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 113 akcji stanowiących
0,0045% kapitału zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
3.18 Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, struktura własności znacznych pakietów akcji na
dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 r. nie uległa zmianie w stosunku do stanu
na dzień przekazania raportu za III kwartał 2007 r. i została przedstawiona w punkcie 3.17.
3.19 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i
nadzorujące
Liczba posiadanych akcji
Osoba
Stan na dzień
przekazania
raportu za III
kwartał 2007
Funkcja
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
dzień
przekazania
raportu za IV
kwartał 2007
Osoby zarządzające
1)
Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu Spółki
(I Wiceprezes Zarządu)
2)
Prezes Zarządu Spółki
Artur Wiza
Członek Zarządu
25 000
25 000
Radosław Stefurak
Członek Zarządu
8 000
8 000
Katarzyna Beuch
Prokurent
2 500
2 500
77 000
77 000
5 000
5 000
Piotr Stępniak
589 732
bd
10 000
10 000
Osoby nadzorujące
Remigiusz Baliński
William Pollard
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Ludwik Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej
5 000
5 000
Marek Grzegorzewicz
Członek Rady Nadzorczej
171 820
171 820
Jarosław Leszczyszyn
Członek Rady Nadzorczej
30 601
30 601
1)
Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2007 r. Pan Piotr Stępniak nie pełni funkcji Prezesa Zarządu Spółki (złożył
rezygnację z dniem 11.01.2008 r.).
2)
Pan Krzysztof Rosiński dotychczasowy I Wiceprezes Zarządu Spółki, od dnia 11.01.2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu
Spółki.
3.20 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
Nie występuje pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub
jednostek od niego zależnych, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Występują natomiast postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
W grupie zobowiązań łączna wartość postępowań wynosi 49 273 tys. zł.
Największym postępowaniem w zakresie zobowiązań pozostaje nadal sprawa, w której powód spółka
„Sonag” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie występuje przeciwko pozwanemu Getin Bank. Wartość
przedmiotu sporu wynosi 32 189 tys. zł, przedmiotem pozwu jest odszkodowanie (szkoda rzeczywista
oraz utracone korzyści) z tytułu odmowy udzielenia przez Bank Przemysłowy S.A. dwóch
przyrzeczonych kredytów gospodarczych na inwestycję związaną z zakupem Browaru w Krotoszynie.
Sprawę rozpoznawał w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Szczecinie pod sygn. akt VIII GC 531/04,
na podstawie pozwu wniesionego w dniu 15.09.2004 r. (znaczny upływ czasu pomiędzy wniesieniem,
26
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
a doręczeniem stronie pozwanej). Odpowiedź na pozew złożona została w dniu 21.06.2005 r. Getin
Bank wniósł o oddalenie powództwa. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia
17.10.2006 r. powództwo zostało oddalone w całości. Takie samo rozstrzygnięcie zapadło przed
Sądem Apelacyjnym w Szczecinie w dniu 19.09.2007 r. kiedy została oddalona apelacja „Sonag”
sp. z o.o. W ocenie pełnomocnika zajmującego się sprawą, istnieją duże szanse na utrzymanie
w mocy wyroków oddalających powództwo. „Sonag” sp. z o.o. złożył nieopłaconą skargę kasacyjną
w dniu 14.12.2007 r. Akta sprawy znajdują się nadal w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, gdzie
zostanie rozpatrzony wniosek o zwolnienie „Sonag” sp. z o.o. od opłaty sądowej.
W grupie wierzytelności łączna wartość postępowań wynosi 149 064 tys. zł.
Największe postępowanie w zakresie wierzytelności to sprawa, w której Getin Bank występuje jako
uczestnik postępowania upadłościowego toczącego się w stosunku do upadłego - „ARKTA” S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy
(Gospodarczym ds. upadłości) od dnia 04.05.2005 r. (sygn. akt 15 Gu 43/05). Getin Bank dochodzi w
nim wierzytelności z tytułu poręczenia przez „ARKTA” S.A. kredytu zaciągniętego przez „PPCh
AUGUSTO” sp. z o.o. (obecnie także w upadłości). Wierzytelność opiewa na łączną kwotę 15 510 tys.
zł (w tym należność główna 10 681 tys. zł) i należy do VI kategorii zaspokojenia. Zgłoszone
wierzytelności wyższych kategorii zmniejszają szansę na zaspokojenie się przez Getin Bank z masy
upadłości. Sporządzono i zatwierdzono projekt planu podziału wierzytelności należących do I kategorii
zaspokojenia oraz wierzytelności hipotecznych (po sprzedaży nieruchomości zabezpieczonych
hipotekami). Pismem z dnia 22.06.2007 r. syndyk poinformował o końcowym etapie postępowania,
które wbrew wcześniejszym zapowiedziom rychłego zakończenia pozostaje zawisłe w IV kwartale
2007 r.
3.21 Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 500 tys. euro, jeżeli nie są one
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych
Łączna wartość transakcji zawartych w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. przez Emitenta lub
jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi, które nie były transakcjami typowymi
i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, wyniosła 520 637 tys. zł.
Transakcja o największej wartości zawarta w IV kwartale 2007 r.
W dniu 23.11.2007 r. Emitent zawarł z Getin Leasing S.A. umowę nabycia 25 000 akcji Akcept S.A. za
łączną cenę 7 500 tys. zł. Nabyte akcje stanowiły 100% kapitału zakładowego Akcept.
3.22 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej
10% kapitałów własnych Emitenta
W omawianym okresie w Grupie Kapitałowej Getin Holding transakcje takie nie wystąpiły.
3.23 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Z uwagi na specyfikę Grupy Holding, na skonsolidowane wyniki finansowe osiągane w perspektywie
dłuższej niż jeden kwartał, znaczący wpływ wywierać będą czynniki makroekonomiczne,
w szczególności koniunktura gospodarcza i wzrost PKB, skłonność gospodarstw domowych do
zaciągania kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych i samochodowych, skłonność do oszczędzania
oraz sytuacja na giełdzie papierów wartościowych.
W zakresie usług bankowych Emitent zakłada:
•
•
dalszą rozbudowę sieci placówek Getin Banku na terenie całego kraju, a także rozwój projektów
związanych z inwestycjami w sektor finansowy.
rozwój Grupy Noble Banku (Open Finance i Noble Funds TFI). Noble Bank zamierza w dalszym
ciągu rozwijać sieć dystrybucji produktów poprzez uruchamianie nowych oddziałów. Powinno to
wpłynąć na zwiększenie sprzedaży produktów bankowych, co w konsekwencji powinno przełożyć
27
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
się na poprawę uzyskiwanych wyników finansowych. Na poziom osiąganych wyników
w dłuższym okresie wpływ będzie miała również sytuacja makroekonomiczna, która przekłada się
na zachowania klientów banków, w szczególności na wzrost skłonności do oszczędzania
i kredytowania własnych potrzeb mieszkaniowych. Open Finance będzie kontynuować swoją
dotychczasową działalność. Na osiągane w przyszłości wyniki wpływ będzie mieć koniunktura
gospodarcza i wzrost PKB, skłonność gospodarstw domowych do zaciągania kredytów
hipotecznych, do oszczędzana oraz sytuacja na giełdach papierów wartościowych. Noble Funds
TFI będzie dążyć do zwiększenia udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, głównie poprzez
rozwijanie oferty produktowej oraz rozwijanie sieci dystrybucji. Istotnymi warunkami wzrostu
poziomu zarządzanych przez Spółkę aktywów jest utrzymanie powtarzalnie dobrych wyników
inwestycyjnych, utrzymanie wysokiej marżowości oferowanych produktów, wynik inwestycyjny
spółki oraz tendencja panująca na rynku kapitałowym. Z uwagi na specyfikę działalności spółki,
charakteryzującą się znaczną konkurencyjnością, istotnym elementem mającym wpływ na wyniki
jest wynik inwestycyjny (zwłaszcza w odniesieniu do konkurencji), wysokie miejsca w rankingach
porównawczych oraz powtarzalność w tych rankingach. Te elementy decydują o przepływie
aktywów funduszy na rynku TFI.
Działalność międzynarodowa:
•
•
Istotnymi elementami mającymi wpływ na wyniki Grupy Holding jest przeprowadzany obecnie
proces wydzielania operacji międzynarodowych do spółki Akcept. Skuteczne przeprowadzenie
niniejszego projektu zależne jest m.in. od uzyskania zezwoleń na dokonanie sprzedaży aktywów
międzynarodowych do Akcept (m.in. zgoda Narodowego Banku Ukrainy, zezwolenia Federalnego
Urzędu Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej).
Czynnikiem mającym znaczny wpływ na wyniki osiągane przez Carcade jest dostęp do środków
finansowych w rublach rosyjskich. Przypuszczalnie banki rosyjskie w najbliższej przyszłości
podniosą stawki kredytowe, co z kolei spowoduje podniesienie przez Carcade stawek
w umowach leasingowych. W takiej sytuacji utrzymanie przez Carcade wymaganej marży może
negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży, w konsekwencji zaś na poziom zysków spółki.
Działalność ubezpieczeniowa:
Wyniki spółek prowadzących działalność ubezpieczeniową będą uzależnione od osiągniętych
wyników sprzedaży, szkodowości ubezpieczonego portfela i rentowności aktywów finansowych.
3.24 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
Emitenta
W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla
oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia,
które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
28
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
4. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności
Segmenty branżowe
Działalność operacyjną Grupy Kapitałowej podzielono na pięć głównych segmentów:
•
•
•
•
•
Segment Usług Bankowych Detalicznych obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i
pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów.
Segment Usług Bankowych dla zamożnych klientów obejmuje usługi świadczone przez Grupę
Kapitałową Noble Banku z zakresu planowania i doradztwa finansowego, produktów
inwestycyjnych oraz rozwiązań kredytowych dostosowanych do potrzeb zamożnych klientów
tzw. „affluent”.
Segment Usług Leasingowych obejmuje usługi z zakresu czasowego oddania (przekazania)
przedmiotu leasingu przez jeden podmiot drugiemu, w zamian za okresowe płatności.
Segment Pośrednictwa Finansowego obejmuje sprzedaż produktów i usług banków, towarzystw
ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych.
Segment Ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenia finansowe, komunikacyjne i pozostałe
ubezpieczenia majątkowe i osobowe oferowane przez TU Europa oraz umowy ubezpieczeń na
życie oraz inwestycyjne oferowane przez TU na Życie Europa.
Ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami są zbliżone do cen rynkowych.
Segmenty geograficzne
Grupa prowadzi swoją działalność głównie na terenie Polski (segment usług bankowych detalicznych
oraz dla zamożnych klientów i segment pośrednictwa finansowego), Federacji Rosyjskiej (segment
usług leasingowych) oraz Ukrainy, a segmenty geograficzne pokrywają się z segmentami branżowymi
za wyjątkiem PlusBank działającego na terenie Ukrainy w sektorze bankowości detalicznej. Ze
względu na niewielki rozmiar prowadzonej działalności działalność na terenie Ukrainy nie jest
wyodrębniona. Działalność spółek Grupy na terenie Polski nie wykazuje regionalnego zróżnicowania
w zakresie ryzyka i poziomu zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.
29
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31.12.2007r. w podziale na segmenty
Segment
bankowości
detalicznej
Polska,
Ukraina
Przychody z tytułu odsetek
970 897
zewnętrzne
968 893
wewnętrzne
2 004
Koszty z tytułu odsetek
(548 454)
zewnętrzne
(521 984)
wewnętrzne
(26 470)
Wynik z tytułu odsetek
422 443
zewnętrzny
446 909
wewnętrzny
(24 466)
Przychody z tytułu prowizji i opłat
230 230
zewnętrzne
118 759
wewnętrzne
111 471
Koszty z tytułu prowizji i opłat
(28 007)
zewnętrzne
(28 007)
wewnętrzne
0
Wynik z tytułu prowizji i opłat
202 223
zewnętrzny
90 752
wewnętrzny
111 471
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
213 879
zewnętrzne
213 874
wewnętrzne
5
Wynik z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (118 983)
zewnętrzny
(118 983)
wewnętrzny
0
Ogólne koszty administracyjne
(368 605)
zewnętrzne
(367 910)
wewnętrzne
(695)
Wynik z działalności operacyjnej
350 957
zewnętrzny
264 642
wewnętrzny
86 315
Zysk (strata) brutto
350 957
zewnętrzny
264 642
wewnętrzny
86 315
Zysk (strata) netto
284 346
zewnętrzny
199 386
wewnętrzny
84 960
Segment
bankowości dla
zamożnych
klientów
Segment
pośrednictwa
finansowego
Polska
Polska
68 156
67 417
739
(35 558)
(32 071)
(3 487)
32 598
35 346
(2 748)
177 116
164 929
12 187
(20 640)
(20 069)
(571)
156 476
144 860
11 616
79 959
79 253
706
17 475
17 475
0
(126 238)
(125 209)
(1 029)
160 270
151 725
8 545
160 270
150 555
9 715
134 176
125 137
9 039
947
4 575
(3 628)
(13)
(13)
0
934
4 562
(3 628)
51 051
22 830
28 221
(27 631)
(12 585)
(15 046)
23 420
10 245
13 175
(680)
(680)
0
0
0
0
(11 614)
(11 614)
0
12 060
2 513
9 547
12 060
2 513
9 547
9 424
(123)
9 547
Segment
leasingowy
Federacja
Rosyjska
86 282
86 282
0
(29 061)
(21 689)
(7 372)
57 221
64 593
(7 372)
10 709
10 709
0
(375)
153
(528)
10 334
10 862
(528)
3 469
3 469
0
(2 575)
(2 575)
0
(37 741)
(37 741)
0
30 708
38 608
(7 900)
30 708
38 608
(7 900)
22 259
30 159
(7 900)
Segment
ubezpieczeń
Polska
32 824
16 058
16 766
(6 476)
(6 476)
0
26 348
9 582
16 766
1 602
1 366
236
(78 475)
(1 222)
(77 253)
(76 873)
144
(77 017)
149 289
148 953
336
0
0
0
(25 923)
(25 459)
(464)
72 841
133 220
(60 379)
72 841
133 220
(60 379)
59 814
128 490
(68 676)
Spółki
holdingowe i
wyłączenia
konsolidacyjne
Polska,
Luksemburg
(15 676)
205
(15 881)
37 337
8
37 329
21 661
213
21 448
(151 998)
117
(152 115)
93 414
16
93 398
(58 584)
133
(58 717)
225 062
226 109
(1 047)
0
0
0
(16 339)
(18 527)
2 188
171 800
207 928
(36 128)
175 580
212 878
(37 298)
158 008
184 978
(26 970)
Grupa
Kapitałowa
Getin Holding
1 143 430
1 143 430
0
(582 225)
(582 225)
0
561 205
561 205
0
318 710
318 710
0
(61 714)
(61 714)
0
256 996
256 996
0
670 978
670 978
0
(104 083)
(104 083)
0
(586 460)
(586 460)
0
798 636
798 636
0
802 416
802 416
0
668 027
668 027
0
30
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31.12.2006r. w podziale na segmenty
Segment
bankowości
detalicznej
Segment
bankowości dla
zamożnych
klientów
Segment
pośrednictwa
finansowego
Segment
leasingowy
Polska, Ukraina
Polska
Polska
Federacja
Rosyjska
Spółki
holdingowe i Grupa Kapitałowa
wyłączenia
Getin Holding
konsolidacyjne
Polska,
Luksemburg
Przychody z tytułu odsetek
600 980
25 457
766
47 678
(7 446)
667 435
zewnętrzne
596 876
21 922
652
47 678
307
667 435
wewnętrzne
4 104
3 535
114
0
(7 753)
0
Koszty z tytułu odsetek
-288 379
-4 457
-130
-19 676
9 304
-303 338
zewnętrzne
-281 526
-4 457
-130
-15 059
-2 166
-303 338
wewnętrzne
-6 853
0
0
-4 617
11 470
0
Wynik z tytułu odsetek
312 601
21 000
636
28 002
1 858
364 097
zewnętrzny
315 350
17 465
522
32 619
(1 859)
364 097
wewnętrzny
(2 749)
3 535
114
(4 617)
3 717
0
Przychody z tytułu prowizji i opłat
109 146
73 173
48 165
10 671
(37 133)
204 022
zewnętrzne
108 623
68 667
13 254
10 671
0
201 215
wewnętrzne
523
4 506
34 911
0
(37 133)
2 807
-18 918
-2 415
-25 913
-978
18 517
-29 707
zewnętrzne
(18 905)
-2 415
-25 913
(327)
0
-47 560
wewnętrzne
-13
0
0
-651
18 517
17 853
Wynik z tytułu prowizji i opłat
90 228
70 758
22 252
9 693
(18 616)
174 315
zewnętrzny
89 718
66 252
(12 659)
10 344
0
153 655
510
4 506
34 911
(651)
(18 616)
20 660
Koszty z tytułu prowizji i opłat
wewnętrzny
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne netto
144 460
16 740
5 461
461
(19 425)
147 697
zewnętrzne
144 631
16 710
5 485
461
-3 774
163 513
-171
30
-24
0
(15 651)
(15 816)
wewnętrzne
Wynik z tytułu utraty wartości
kredytów i pożyczek
(108 935)
19 443
0
(280)
1 164
(88 608)
zewnętrzny
(108 935)
20 607
0
(280)
0
(88 608)
wewnętrzny
0
-1 164
0
0
1 164
0
Ogólne koszty administracyjne
-257 420
-68 398
-23 863
-29 103
-13 524
-392 308
zewnętrzne
-257 420
-68 300
-23 459
-29 103
-9 406
-387 688
wewnętrzne
0
-98
-404
0
-4 118
-4 620
Wynik z działalności operacyjnej
180 934
59 543
4 486
8 773
(48 543)
205 193
zewnętrzny
183 344
52 734
(30 111)
14 041
(15 039)
204 969
wewnętrzny
(2 410)
6 809
34 597
(5 268)
(33 504)
224
Zysk (strata) brutto
180 934
59 543
4 486
8 773
(48 581)
205 155
zewnętrzny
183 344
52 734
(30 111)
14 041
(15 039)
204 969
wewnętrzny
(2 410)
6 809
34 597
(5 268)
(33 542)
186
Zysk (strata) netto
160 028
53 250
3 460
5 941
(52 728)
169 951
zewnętrzny
wewnętrzny
167 486
46 441
(31 137)
11 209
(24 234)
169 765
(7 458)
6 809
34 597
(5 268)
(28 494)
186
31
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku
Przychody netto ze sprzedaży usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
01.10.200731.12.2007
tys. zł
35
35
(7)
28
(2 610)
1 511
50
2 072
(24)
1 027
(352)
675
01.01.200731.12.2007
tys. zł
1 346
1 346
(397)
949
(8 649)
1 730
(330)
153 324
(483)
146 541
(28 283)
118 258
01.10.200631.12.2006
tys. zł
200
200
(97)
103
(6 007)
35
(279)
3 316
(654)
(3 486)
2 011
(1 475)
01.01.200631.12.2006
tys. zł
782
782
(367)
415
(9 407)
163
(423)
65 884
(2 420)
54 212
(9 195)
45 017
709 692 352
0,00
709 778 917
0,00
688 281 839
0,17
701 922 820
0,17
605 681 758
(0,00)
613 578 758
(0,00)
556 586 544
0,08
563 956 542
0,08
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
BILANS na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku
31.12.2007
31.12.2006
tys. zł
tys. zł
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktyw a razem
2 303 396
997
72
2 295 118
3 866
3 260
83
82 749
0
1 013
0
81 559
177
2 386 145
1 293 558
480
78
1 174 735
113 126
3 260
1 879
559 479
17
21 165
80
537 399
818
1 853 037
2 385 117
709 787
1 532 341
24 731
0
118 258
61
61
967
539
1 816 060
644 923
1 147 219
1 004
-22 103
45 017
0
0
36 977
1 980
0
32 161
428
2 386 145
2 836
1 853 037
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy
Zysk roku bieżącego
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Rozliczenia międzyokresowe
Pasyw a razem
32
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku
Kapitał
podstawowy
tys. zł
644 923
Na dzień 1 stycznia 2007 roku
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
tys. zł
1 147 219
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
tys. zł
1 004
Niepodzielony
wynik
finansowy
Zysk roku
bieżącego
tys. zł
(22 103)
Zysk lub (strata) za okres
Przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na
niepodzielony wynik finansowy
22 914
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Opcje menedżerskie
64 864
385 541
(419)
709 787
1 532 341
22 103
tys. zł
45 017
tys. zł
1 816 060
118 258
118 258
(45 017)
450 405
(419)
813
813
Na dzień 31 grudnia 2007 roku
Kapitał własny
ogółem
24 731
-
118 258
2 385 117
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku
Kapitał
podstawowy
Na dzień 1 stycznia 2006 roku
tys. zł
534 335
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
tys. zł
469 351
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
tys. zł
1 298
Niepodzielony
wynik
finansowy
tys. zł
(22 867)
Zysk lub (strata) za okres
Przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na
niepodzielony wynik finansowy
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Opcje menedżerskie
Na dzień 31 grudnia 2006 roku
764
110 588
695 475
(17 607)
644 923
1 147 219
(294)
1 004
(22 103)
Zysk roku
bieżącego
tys. zł
Kapitał własny
ogółem
764
tys. zł
982 881
45 017
45 017
(764)
-
45 017
806 063
(17 607)
(294)
1 816 060
33
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku
01.01.200731.12.2007
tys. zł
01.01.200631.12.2006
tys. zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
Zysk (strata) brutto
Korekty razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy netto
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej
Zwiększenie/zmniejszenie stanu należności
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
8.
9. Zmiana stanu pozostałych aktywów
10. Zmiana stanu rezerw
11. Podatek dochodowy zapłacony
12. Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
3. Sprzedaż aktywów finansowych
4. Nabycie aktywów finansowych
5. Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy z tytułu emisji akcji
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych
3. Odsetki zapłacone
4. Koszty emisji
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
- Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
146 541
54 212
(147 619)
(64 343)
410
166
(139 617)
15 562
17
315
2 135
(61 592)
770
(17)
(1 370)
641
(2 408)
(21 834)
814
4 217
(402)
(9 815)
46
(1 078)
(10 131)
35
139
(921)
162 679
(1 032 092)
(2 048)
(81)
100 750
(334 295)
(843)
(872 347)
(234 330)
450 405
(32 171)
(166)
(483)
806 063
(9 001)
(1 205)
(21 608)
417 585
774 249
(455 840)
-
529 788
-
537 399
7 611
81 559
537 399
- o ograniczonej możliwości dysponowania
34
Getin Holding S.A.
Raport za IV kwartał 2007 roku
6. Pozostałe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego
6.1
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w
szczególności
informacja
o
zmianach
stosowanych
zasad/polityki
rachunkowości)
Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007 r. zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding za IV kwartał 2007 r. sporządzone zostało za
okresy: 3 miesięcy zakończony 31.12.2007 r., 12 miesięcy zakończony 31.12.2007 r. oraz na dzień
31.12.2007 r. i zawiera bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym,
rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową.
Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego zawierają dane finansowe
za okresy: 3 miesięcy zakończony 31.12.2006 r., 12 miesięcy zakończony 31.12.2006 r. oraz na dzień
31.12.2006 r.
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzeniu rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia
2006 r., opublikowanego w dniu 29 marca 2007 r.
6.2
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.3
31.12.2007
83
31.12.2006 Zmiana
1 879
(1 796)
Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Należności krótkoterminowe
Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów
31.12.2007
108
108
31.12.2006 Zmiana
508
(508)
659
(659)
140
(32)
1 307
(1 199)
35

Podobne dokumenty