Umowa podziału nieruchomości quoad usum z siedzibą w

Komentarze

Transkrypt

Umowa podziału nieruchomości quoad usum z siedzibą w
Drukuj formularz
Resetuj formularz
Umowa podziału nieruchomości quoad usum
Zawarta dnia data..................................r. w miejscowość.......................................................................... pomiędzy:
Nazwa.........................................................................................................................................................,
z
siedzibą
w
adres...........................................................................................................................,
reprezentowanym
przez
imię.i.nazwisko........................................................................................., zwanym dalej współwłaścicielem 1, a
Imię.i.nazwisko......................................................................................................................................,
zamieszkałym
adres............................................................................................................................, zwanym dalej współwłaścicielem 2,
oraz
Imię.i.nazwisko......................................................................................................................................,
zamieszkałym
adres..........................................................................................................................., zwanym dalej współwłaścicielem 3.
§1
1. Współwłaściciele postanawiają, że dokonują podziału nieruchomości dla jej
wykorzystania przez współwłaścicieli w sposób następujący:
-współwłaściciel 1 będzie wykorzystywać następującą część nieruchomości:
opis.pomieszczeń.albo.gruntów..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................,
w
okresie
od
r.
data..................................
do
r.,
-współwłaściciel 2 będzie wykorzystywać następującą część nieruchomości:
data..................................
opis.pomieszczeń.albo.gruntów..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
w
okresie
od
r.
data..................................
do
r.
-współwłaściciel 3 będzie wykorzystywać następującą część nieruchomości:
data..................................
opis.pomieszczeń.albo.gruntów..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
data..................................
w
okresie
od
r.
data..................................
do
r.
§2
Współwłaściciele opłacą za siebie opłaty (czynsz, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci)
i podatki związane z użytkowaniem przypadających na nich części nieruchomości
według wskazań licznika, a w razie jego braku – proporcjonalnie do powierzchni
wykorzystywanej nieruchomości. Współwłaściciele mogą określić również inny
sposób pokrycia wydatków – w formie pisemnej.
§3
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia kodeksu
cywilnego.
§4
Dla sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy właściwy
będzie sąd w miejscowość.................................... .
§5
Umowę sporządzono w ilość.................................. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Podpis.........................................................
Podpis........................................................
Podpis.........................................................
Współwłaściciel 1
Współwłaściciel 2
Współwłaściciel 3
W okresie od data..................................r. do data..................................r.
Komentarz
Strony mogą dokonać podziału nieruchomości na poszczególne części według powierzchni, wówczas wypełniają u wszystkich
współwłaścicieli różne powierzchnie, obszary czy pomieszczenia, ale taką samą datę korzystania. Mogą tez podzielić
nieruchomość czasowo (time sharing), a wtedy powierzchnia użytkowana jest taka sama u wszystkich współwłaścicieli,
natomiast okres czasowy dla każdego jest inny.