Kiermasz "Zdrowa Strona życia"

Komentarze

Transkrypt

Kiermasz "Zdrowa Strona życia"
W dniach 9 i 10 października br. w Centrum Handlowym „Trzy
Stawy” w Katowicach zorganizowany został po raz pierwszy Kiermasz
pod hasłem „Zdrowa Strona śycia”.
Głównym celem przedsięwzięcia była edukacja klientów w zakresie zdrowego
trybu Ŝycia. Swoje stoiska przygotowali przedstawiciele gospodarstw ekologicznych z
terenu całej Polski.
MoŜna było zasięgnąć szczegółowych informacji nt. wystawianych produktów i zakupić
zdrową i ekologiczną Ŝywność. W ramach akcji pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej
promowali zasady prawidłowego odŜywiania, aktywność fizyczną, a takŜe popularyzowali
modę na niepalenie.
Prowadzono bezpłatne badania poziomu stęŜenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
oraz badania poziomu złogów i zanieczyszczeń w organizmie. Przebadane osoby
otrzymywały jabłko jako symbol zdrowia.
Ponadto podczas akcji prowadzone były konsultacje z dietetykami, porady kosmetyczne, a
takŜe zachęcano do uŜywania ekologicznych środków słuŜących do utrzymania czystość i
higieny.
Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Na telebimie wyświetlane były spoty:
„Kodeks Walki z rakiem” i „Kodeks zdrowego Ŝycia”. Patronat nad przedsięwzięciem
objęła Telewizja Silesia.

Podobne dokumenty