sprawozdania z działalności WOPR w latach 2008-2012 - WOPR-u

Komentarze

Transkrypt

sprawozdania z działalności WOPR w latach 2008-2012 - WOPR-u
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zarząd Główny
Sprawozdanie z działalności
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
w latach 2008 - 2012
Warszawa, 2013
2
A. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
I. Zarząd Główny WOPR
Rok 2008 ZG obradował trzykrotnie.
1. W dniu 12 kwietnia w Popowie, odbyło się ostatnie w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego
WOPR.
2. W dniach 12-13 kwietnia w Popowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego WOPR
IX kadencji, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
1/1/IX/08 w sprawie wyboru wiceprezesów ZG WOPR.
2/1/IX/08 w sprawie wyboru Prezydium ZG WOPR.
3/1/IX/08 w sprawie planu finansowego ZG WOPR na 2008 r.
4/1/IX/08 w sprawie przedsięwzięć centralnych WOPR na 2008 r.
5/1/IX/08 w sprawie planu finansowego WOPR na 2009 r..
6/1/IX/08 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR w 2009 r.
7/1/IX/08 w sprawie uchwał i decyzji.
8/1/IX/08 w sprawie powołania członków Kapituły Odznaczeń WOPR.
9/1/IX/08 w sprawie powołania Rady Naukowej WOPR.
10/1/IX/08 w sprawie organizacji.
11/1/IX/08 w sprawie dokumentacji, korespondencji i ewidencji.
12/1/IX/08 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego
13/IX/08 w sprawie opłat za stopnie i uprawnienia ratowników WOPR.
3. W dniach 6-7 grudnia w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego WOPR,
w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/2/IX/08 w sprawie centralnych szkoleń specjalistycznych.
-- Nr 2/2/IX/08 w sprawie zmian w planie centralnych przedsięwzięć WOPR w 2009 roku.
-- Nr 3/2/IX/08 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego. Członkowie ZG WOPR
przyjęli sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie 14.04–6.12.2008 r.. dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Andrzej Matroś omówił
temat „WOPR a zarządzanie kryzysowe”, Aneta Awtoniuk przedstawiła temat „Kształtowanie
wizerunku WOPR”, a przewodniczący GKR WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz pozytywnie ocenił
działalność ZG WOPR.
Rok 2009 ZG obradował dwukrotnie.
1. W dniach 25-26 kwietnia w Legionowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego WOPR,
w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
WOPR w 2008 roku oraz Prezydium Zarządu Głównego WOPR za okres od dnia 6 grudnia 2008
roku do dnia 25 kwietnia 2009 roku, Przewodniczący Krzysztof Zbrojkiewicz przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, a wg właściwości sprawy przedstawili Wiceprezesi:
Wiktor Zajączkowski, Sławomir Gicewicz, Tomasz Zalewski oraz członkowie Prezydium Zarządu
Głównego Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
-- Nr 1/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 2/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie sprawozdania
WOPR za 2008 rok.
-- Nr 4/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie rozdziału
sprzętu w 2009 roku.
-- Nr 5/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany
w planie przedsięwzięć centralnych w 2009 roku.
-- Nr 6/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany
porządku posiedzenia.
3
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
-- Nr 7/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie zakresu zadań
członków Zarządu Głównego WOPR.
-- Nr 8/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie opłat za stopnie
ratowników i instruktorów.
-- Nr 9/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie odznaczeń
i medali.
-- Nr 10/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie członków
Kapituły Odznaczeń.
-- Nr 11/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie przedsięwzięć
centralnych w 2010 roku.
-- Nr 12/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie planu
finansowego na 2010 rok.
-- Nr 13/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 kwietnia 2009 roku w sprawie ewidencji
i kart identyfikacyjnych.
-- Nr 14/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 kwietnia 2009 roku w sprawie uchylenia
uchwał.
-- Nr 15/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 kwietnia 2009 roku w sprawie obchodów
50-lecia WOPR.
2. W dniach 5-6 grudnia w Skierniewicach odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego WOPR,
w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu
Głównego WOPR za okres od 27 kwietnia do 5 grudnia 2009 roku. Podjęto uchwały:
-- Nr 1/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 2/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 4/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie planu przedsięwzięć
centralnych w 2009 roku.
-- Nr 5/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie przedsięwzięć
centralnych w 2010 roku.
-- Nr 6/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu
nadawania tytułu „Członek Honorowy WOPR”.
-- Nr 7/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie członków Kapituły
Odznaczeń.
-- Nr 8/4/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 6 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentacji,
korespondencji i ewidencji.
4
Zarząd Główny WOPR
Rok 2010 ZG obradował dwukrotnie.
1. W dniach 24-25 kwietnia 2010 roku w Popowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego
WOPR, w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu Głównego WOPR za okres od 5 grudnia 2009 roku do 24 kwietnia 2010 roku. Sprawozdawali wg
właściwości Wiceprezesi ZG: Wiktor Zajączkowski, Sławomir Gicewicz, Tomasz Zalewski oraz członkowie Prezydium ZG Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak. Podczas posiedzenia głos zabierali m. in.:
Przewodniczący Komisji ds.: Zarządzania Ewa Zieliński, Sportu Krzysztof Piotrowski, Przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz i Przewodniczący Sądu Honorowego Franciszek
Majewski, Wiceprzewodniczący GKR Milan Wilhelmi, główny księgowy Agata Jankowska, instruktor
WOPR dr Iwona Tabaczek, Prezes Warszawskiego WOPR Jacek Krawczyk, Wiceprezes Warszawskiego
WOPR Marek Grodzki. Podjęto m. in. uchwały w sprawie sprawozdania z działalności w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 rok, Rady Naukowej WOPR, zmian w planie przedsięwzięć centralnych
w 2010 roku, przedsięwzięć centralnych w 2011 roku oraz planu finansowego na 2011 rok. Członkowie
ZG złożyli sprawozdania z poszczególnych województw. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
-- Nr 1/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 2/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 3/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 4/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie sprawozdania
z działalności w 2009 roku.
-- Nr 5/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie sprawozdania
finansowego za 2009 rok.
-- Nr 6/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie planu
finansowego na 2011 rok.
-- Nr 7/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie Rady Naukowej
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
-- Nr 8/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany w planie
przedsięwzięć centralnych w 2010 roku.
-- Nr 9/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
centralnych w 2011 roku.
-- Nr 10/5/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu
WOPR Województwa Opolskiego.
5
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
2. W dniach 11-12 grudnia w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego WOPR,
w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu Głównego WOPR za okres od dnia 25 kwietnia do dnia 11 grudnia 2010 roku. Sprawozdawali
wg właściwości Wiceprezesi ZG: Wiktor Zajączkowski, Sławomir Gicewicz, Tomasz Zalewski oraz
członkowie Prezydium ZG Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak. Podczas posiedzenia głos zabierali
m. in.: Przewodniczący Komisji WOPR ds.: Zarządzania Ewa Zieliński, Sportu Krzysztof Piotrowski, Edukacji Marek Chadaj, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz,
Wiceprzewodniczący GKR Milan Wilhelmi, doradca prawny Prezesa WOPR Wiesław Baraniewicz,
Koordynator Krajowy Grup Operacyjnych WOPR Bogdan Kozłowski, Kierownik GO WOPR Woj.
Wielkopolskiego Filip Orłowski. Podjęto m. in. uchwały w sprawie protokołu z posiedzenia Zarządu
Głównego, sprawozdania i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego, Statutu WOPR
Województwa Opolskiego. Członkowie ZG złożyli sprawozdania z poszczególnych województw.
Podjęto uchwały:
-- Nr 1/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 2/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Zarządu Głównego.
-- Nr 3/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 4/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie Statutu WOPR
Województwa Opolskiego.
-- Nr 5/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia
uchwały Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 6/6/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie ewidencji i kart
identyfikacyjnych.
Rok 2011 ZG WOPR obradował dwukrotnie.
1. W dniach 16-17 kwietnia 2011 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu
Głównego WOPR, w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności
Prezydium Zarządu Głównego WOPR za okres od 12 grudnia 2010 roku do 16 kwietnia 2011 roku.
Sprawozdawali wg właściwości Wiceprezesi ZG: Wiktor Zajączkowski, Sławomir Gicewicz, Tomasz
Zalewski oraz członkowie Prezydium ZG Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak. Podczas posiedzenia
głos zabierali m. in.: członkowie ZG WOPR: Henryk Bigos, Paweł Błasiak, Andrzej Jankowski,
Mark Koperski, Mariusz Krzywiński, Wacław Mozer, Andrzej Reucki, Krzysztof Skrzyniarz, Grzegorz
Skwarek, Bogdan Kozłowski oraz Prezes WOPR Województwa Lubelskiego Piotr Synowiec. Podjęto
m. in. uchwały w sprawie sprawozdania z działalności w 2010 roku, sprawozdania finansowego za
2010 rok, w sprawie polityki sprzętowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na lata
2010 – 2013, w sprawie planu przedsięwzięć centralnych w 2011 roku, przedsięwzięć centralnych
w 2012 roku oraz planu finansowego na 2012 rok. Członkowie ZG złożyli sprawozdania z poszczególnych województw. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
-- Nr 1/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia 2011roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego,
-- Nr 2/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia w sprawie protokołu z posiedzenia
Zarządu Głównego,
-- Nr 3/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia w sprawie sprawozdania i zatwierdzenia
uchwał Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 4/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia w sprawie polityki sprzętowej
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na lata 2010 – 2013,
-- Nr 5/7/IX/10 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 kwietnia w sprawie sprawozdania z działalności
WOPR za 2010 rok,
-- Nr 6/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 kwietnia w sprawie sprawozdania finansowego
za 2010 rok,
-- Nr 7/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 kwietnia w sprawie planu przedsięwzięć
centralnych w 2011 roku,
-- Nr 8/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 kwietnia w sprawie planu przedsięwzięć
centralnych w 2012 roku,
-- Nr 9/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 kwietnia w sprawie planu finansowego
na 2012 rok.
6
Zarząd Główny WOPR
2. W dniach 3-4 grudnia 2011 roku grudnia w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego WOPR, w trakcie którego Prezes WOPR J. Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium
Zarządu Głównego WOPR za okres od dnia 16 kwietnia do dnia 3 grudnia 2011 roku. Sprawozdawali wg właściwości Wiceprezesi ZG: W. Zajączkowski, S. Gicewicz, T. Zalewski oraz członkowie
Prezydium ZG J. Gołębiowski i R. Dworak. Podczas posiedzenia głos zabierali m. in.: Przewodniczący Komisji WOPR ds.: Zarządzania Ewa Zieliński, Sportu Krzysztof Piotrowski, Przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Jakub
Friedenberger, Koordynator Krajowy Grup Operacyjnych WOPR B. Kozłowski. Podjęto m. in. uchwały
w sprawie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego, sprawozdania i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego. Członkowie ZG złożyli sprawozdania z poszczególnych województw.
Podjęto uchwały:
-- Nr 1/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego,
-- Nr 2/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie dokooptowanie członka
Zarządu Głównego,
-- Nr 3/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie sprawozdania i zatwierdzenia
uchwał Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 4/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie współpracy ze spółką
PL.2012 Sp. z o.o.,
-- Nr 5/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie członkostwa w Polskim
Komitecie Olimpijskim,
7
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
-- Nr 6/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie składki członków zwyczajnych
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- Nr 7/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie zwołania X Zjazdu Krajowego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- Nr 8/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Zjazdu Krajowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- Nr 9/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 4 grudnia w sprawie orderu, krzyży, medali
i odznaczeń.
Rok 2012
I. Zjazd Krajowy WOPR
1. W dniu 26 lutego 2012 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył
się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zgodnie
z Uchwałą nr 8/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku zwołany został
w celu dokonania zmian w Statucie WOPR. Zjazd otworzył i zamknął Prezes WOPR Jerzy Telak,
a poprowadził Przewodniczący NZK Bartłomiej Toporek, których w Prezydium Zjazdu uzupełnili
wiceprezesi Zarządu Głównego WOPR Sławomir Gicewicz, Tomasz Zalewski, Wiktor Zajączkowski,
a także delegat Wojciech Tomalak. Zjazd Krajowy podjął następujące uchwały:
-- Nr 1 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 2 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie Porządku
Obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 3 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie wyboru
protokolantów Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 4 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie
Regulaminu Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 5 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie wyboru
członków Prezydium Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 6 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie Komisji
Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR,
-- Nr 7 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku w sprawie zmian
w Statucie WOPR.
8
Zarząd Główny WOPR
2. W dniu 16 września 2012 roku w Łodzi odbyło się spotkanie Delegatów na IX Zjazd Krajowy Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W atmosferze wzajemnego zrozumienia przedyskutowano
szereg spraw dotyczących WOPR. W spotkaniu czynny udział wzięli zaproszeni przez Prezesa WOPR
Jerzego Telaka goście, w tym między innymi prof. dr hab. Hubert Izdebski i mec. Jerzy Kaczorek.
II. ZG obradował czterokrotnie.
1. W dniu 26 lutego 2012 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Prezes
WOPR Jerzy Telak poprowadził przedzjazdowe posiedzenie ZG WOPR, podczas którego rozmawiano
o przygotowaniach Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR zwołanego w celu dokonania zmian
w Statucie WOPR. Gościem posiedzenia ZG WOPR był Komendant CSPSP st. bryg. mgr inż. Marek
Chmiel oraz Prezes Mactronic Sp. z o. o. Czesław Mocek, który przekazał specjalistyczny sprzęt
oświetleniowy do użytkowania przez grupy operacyjne i interwencyjne WOPR.
2. W dniach 20 i 21 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego WOPR
w Szczecinie, na którym Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium
Zarządu Głównego WOPR za okres od dnia 4 grudnia 2011 roku do dnia 20 kwietnia 2012
roku. Wiceprezes ZG Tomasz Zalewski omówił sprawy szkolenia i aktywności WOPR na arenie
międzynarodowej. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz
ocenił spotkanie z okazji 50. lecia WOPR i omówił wyniki kontroli w biurze ZG WOPR. Wiceprezes
Sławomir Gicewicz przedstawił sprawy sprzętu. Gościem na posiedzeniu był Wiceprezes
Polskiego Związku Płetwonurkowania Andrzej Denis, a udział biorą wraz z członkami ZG
Przewodniczący Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński, członkowie Komisji WOPR
ds. Zarządzania Marek Grodzki i Wojciech Waśniowski, członek Komisji WOPR ds. Ratownictwa
Zenon Bareła. Podjęto uchwały w sprawach: przedstawicieli WOPR w stowarzyszeniach,
sprawozdań za 2011 rok, przedsięwzięć centralnych WOPR w 2013 roku, planu finansowego
na 2013 rok i regulaminu sztandaru WOPR. Członkowie ZG złożyli sprawozdania z działalności
WOPR w poszczególnych województwach. Zarząd główny podjął następujące uchwały:
9
A. Działalność
-- Nr 1/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego,
-- Nr 2/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawicieli
WOPR do stowarzyszeń,
-- Nr 4/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie sprawozdania
z działalności w WOPR za 2011 rok,
-- Nr 4a/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie sprawozdania
finansowego za 2011 rok,
-- Nr 5/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie planu
przedsięwzięć centralnych w 2013 roku,
-- Nr 6/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie planu
finansowego na 2013 rok,
-- Nr 7/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu
sztandarów WOPR,
-- Nr 8/9/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania
sztandaru WOPR Województwa Opolskiego.
3. W dniu 23 czerwca 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu Prezes WOPR Jerzy Telak poprowadził posiedzenie ZG WOPR, podczas którego do momentu odbywania się posiedzenia zgodnie ze Statutem
WOPR podjęto uchwałę Nr 1/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 czerwca 2012 roku
w porządku posiedzenia ZG WOPR.
4. W dniu 16 września 2012 roku w Łodzi odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego WOPR,
podczas którego przedyskutowano bieżące sprawy WOPR.
5. Zarząd Główny WOPR podjął dwie uchwały korespondencyjne:
-- nr 9/9-K/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ordynacji
i organizacji Zjazdu Krajowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- nr 10/9-K/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany
terminu posiedzenia Zarządu Głównego WOPR.
Rok 2013
W dniu 28 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie ZG WOPR w Opolu, na którym Prezes WOPR Jerzy
Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR za okres od dnia 21 kwietnia 2012
roku do dnia 28 marca 2013 roku. Wiceprezes ZG Wiktor Zajączkowski omówił przygotowania do X
Zjazdu Krajowego WOPR oraz przedstawił projekty uchwał X Zjazdu Krajowego WOPR. Wiceprezes
ZG Tomasz Zalewski przedstawił projekt sprawozdania z działalności WOPR w latach 2008-2012,
a członek Prezydium ZG WOPR projekt sprawozdania z działalności WOPR za 2012 rok. Członek
Prezydium ZG WOPR Bogdan Kozłowski przedstawił sprawy sprzętu. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz złożył sprawozdanie GKR WOPR i ocenił działalność
WOPR w 2012 roku. Członkowie ZG złożyli sprawozdania z działalności WOPR w poszczególnych
województwach. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
-- nr 1/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie porządku
posiedzenia Zarządu Głównego,
-- nr 2/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zakresu zadań
członków Zarządu Głównego WOPR,
-- nr 3/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie podejmowania
decyzji w sprawach WOPR i reprezentowania WOPR,
-- nr 4/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru
wiceprezesów Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- nr 5/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania
i zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego,
-- nr 6/12/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania
z działalności WOPR za 2012 rok,
-- nr 7/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania
finansowego za 2012 rok,
-- nr 8/12/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie projektów
uchwał X Zjazdu Krajowego,
10
Zarząd Główny WOPR
-- nr 9/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uznania
bezprawności uchwał podjętych przez grupę członków Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego,
-- nr 10/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia
uchwał i zmiany uchwał Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- nr 11/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Członków
Honorowych WOPR,
-- nr 12/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie jednostek
wojewódzkich Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
-- nr 13/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie rozdziału
sprzętu w 2013 roku,
-- nr 14/11/IX/13 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia
do wykonywania ratownictwa wodnego
11
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
II. Prezydium Zarządu Głównego WOPR
Rok 2008 Prezydium ZG WOPR obradowało ośmiokrotnie:
1. W dniu 23 lutego w Poznaniu, w trakcie którego: omówiono sprawy poszczególnych regionów
i wyniki zjazdów wojewódzkich WOPR. rozpatrzono wnioski dotyczące szkoleń centralnych, w tym
kadry szkoleniowej, oraz rozdziału sprzętu na 2008r.. przyjęto projekty uchwał w sprawach majątkowych, w tym bilansu i planu finansowego WOPR. omówiono przygotowania do IX Zjazdu
Krajowego WOPR. przyjęto projekty sprawozdań ZG WOPR za 2007 r. oraz VIII kadencji władz
krajowych WOPR.
2. W dniu 12 kwietnia ostatnie posiedzenie Prezydium ZG WOPR VIII kadencji.
3. W dniach 12-13 kwietnia w Popowie, w trakcie którego podjęte zostały uchwały:
-- Nr
-- Nr
-- Nr
-- Nr
1/1/08
2/1/08
3/1/08
4/1/08
w
w
w
w
sprawie
sprawie
sprawie
sprawie
upoważnienia do składania podpisów w WOPR.
komisji problemowych.
powołania przewodniczących komisji problemowych WOPR.
wyrażenia zgody na używanie znaku WOPR.
4. W dniu 28 czerwca w Bydgoszczy, w trakcie którego omówiono między innymi sprawy związane
z przygotowaniami do sezonu letniego oraz podjęto uchwały:
-- Nr 1/2/08 w sprawie powołania przedstawicieli WOPR do Rady do spraw Ratownictwa
Ochotniczego MSWiA.
-- Nr 2/2/IX/08 w sprawie sprawozdania i decyzji Prezesa WOPR.
5. W dniu 6 września w Kołobrzegu, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/3/08 w sprawie kart pływackich.
-- Nr 2/3/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
6. W dniu 11 listopada w Łodzi, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/4/08 w sprawie komisji problemowych WOPR.
-- Nr 2/4/08 w sprawie komisji ds. przepisów z zakresu bezpieczeństwa na wodach.
-- Nr 3/4/IX/08 w sprawie sprawozdania i decyzji Prezesa WOPR.
7. W dniu 6 grudnia w Warszawie, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/5/08 w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR.
-- Nr 2/5/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
8. W dniu 17 grudnia w Warszawie, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/6/08 w sprawie kart pływackich.
-- Nr 2/6/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
Rok 2009 Prezydium ZG WOPR obradowało sześciokrotnie:
1. W dniu 21 lutego w Głuchołazach, w trakcie którego przyjęto projekty uchwał Zarządu Głównego WOPR w sprawie: sprawozdania finansowego za 2008 rok. zadań członków Zarządu Głównego WOPR. planu finansowego na 2010 rok. przedsięwzięć centralnych WOPR w 2010 roku.
opłat za stopnie ratowników i instruktorów. odznaczeń i medali. członków Kapituły Odznaczeń.
Omawiano sprawy związane ze sprzętem, szkoleniem, informatyką oraz projektem „Ustawy
o ratownictwie wodnym”.
12
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
2. W dniu 25 kwietnia w Legionowie, w trakcie którego Prezes WOPR Jerzy Telak złożył sprawozdanie
z działalności. Sprawy rozwoju przedstawił Wiceprezes Wiktor Zajączkowski, a o sprzęcie mówił
Wiceprezes Sławomir Gicewicz. Sprawy szkolenia omówił Tomasz Zalewski. Jerzy Gołębiowski
zapoznał z protokołem z poprzedniego posiedzenia, a sprawy Centralnej Ewidencji i strony internetowej zrelacjonował Robert Dworak. Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały :
-- Nr 1/2/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/2/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/2/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/2/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie
Szczecińskiego WOPR.
-- Nr 5/2/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 kwietnia 2009 roku w sprawie składu
Komisji do spraw Zarządzania.
3. W dniu 27 czerwca w Drzonkowie, gdzie omówione zostały między innymi sprawy rozwoju, sprzętu,
szkolenia, skutków zmian w systemie edukacji, centralnej ewidencji i strony internetowej. Podjęte
zostały uchwały:
-- Nr 1/3/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/3/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/3/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
4. W dniu 5 września w Szczecinie, podczas którego Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Zbrojkiewicz omówił wyniki kontroli NIK. sprawy szkolenia przedstawił Wiceprezes
Zarządu Głównego WOPR Tomasz Zalewski. Wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Sławomir
Gicewicz mówił o sprzęcie. Prezes Jerzy Gołębiowski zaproponował projekty uchwał Zarządu
Głównego WOPR w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy WOPR” i członków
Kapituły Odznaczeń. Prezydium wyraziło opinię w sprawie kadry kursów TAMA ‚10, a także przyjęło
relacje z Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym i Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR oraz
sprawozdania z działalności w poszczególnych regionach. W trakcie posiedzenia zostały podjęte
następujące uchwały:
-- Nr 1/4/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 września 2009 roku w sprawie porządku
posiedzenia.
-- Nr 2/4/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 września 2009 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/4/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 września 2009 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/4/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 września 2009 roku w sprawie
nadawania stopnia instruktora wykładowcy WOPR.
5. W dniu 25 października w Katowicach, w trakcie którego omawiane były wyniki kontroli NIK,
sprawy przetargów na sprzęt, działalność kierowników Grup Operacyjnych WOPR w 2009 roku,
sprawy tytułów, medali i odznaczeń, kwestie dotyczące projektu ustawy o ratownictwie wodnym.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz pozytywnie ocenił działalność
Zarządu Głównego WOPR. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
13
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
-- Nr 1/5/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 października 2009 roku w sprawie
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/5/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 października 2009 roku w sprawie
protokołu posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/5/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 października 2009 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/5/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 października 2009 roku w sprawie
ewidencji zużycia paliwa.
-- Nr 5/5/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 października 2009 roku
w sprawie koordynatora krajowego, kierowników grup operacyjnych oraz kierowników grup
interwencyjnych.
6 W dniu 5 grudnia w Skierniewicach, w trakcie którego podjęto uchwały:
-- Nr 1/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie porządku
posiedzenia.
-- Nr 2/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie
przewodniczących komisji problemowych.
-- Nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni
ratowników i instruktorów WOPR.
-- Nr 6/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie
szczególnego trybu uzyskiwania stopni ratowników wodnych i instruktorów WOPR.
-- Nr 7/9/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia
listy instruktorów WOPR upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania w 2010
roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
-- Nr 8/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie uznania
i nadania stopni.
7. W wyniku głosowania korespondencyjnego podjęto uchwały :
-- Nr 1k/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie egzaminów,
weryfikacji i unifikacji.
-- Nr 2k/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie szczególnego trybu nadawania stopni ratowników wodnych i instruktorów.
Rok 2010 Prezydium ZG WOPR obradowało sześciokrotnie:
1. W dniu 20 lutego w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR, któremu przewodniczył Prezes Jerzy Telak. W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR Franciszek
Majewski, Wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Sławomir Gicewicz i Tomasz Zalewski, członek
Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak oraz członek ZG WOPR Bogdan Kozłowski.
Podczas posiedzenia podjęto między innymi uchwały w sprawach: egzaminów, unifikacji, weryfikacji
14
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
i uprawnień instruktorów. rozdziału sprzętu. Przyjęte zostały projekty uchwał Zarządu Głównego
WOPR w sprawach: sprawozdania z działalności w 2009 roku. sprawozdania finansowego za 2009
rok. przedsięwzięć centralnych w 2011 roku. planu finansowego na 2011 rok. Rady Naukowej
WOPR. Omawiano sprawy związane z rozwojem, sprzętem, szkoleniem i centralną ewidencją.
Prezydium wydało pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR
Zbigniewowi Zublowi (Pomorskie) i Bogdanowi Kozłowskiemu (Śląskie), który podczas posiedzenia
otrzymał akt nadania stopnia.
2. W dniach 24 – 25 kwietnia w Popowie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
któremu przewodniczył Prezes Jerzy Telak. Podczas posiedzenia Wiceprezes ZG WOPR Wiktor
Zajączkowski omówił sprawy rozwoju i zarządzania, sprawy przetargów na sprzęt przedstawił
Wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz, o sprawach szkoleń mówił Wiceprezes ZG WOPR Tomasz
Zalewski, członek Prezydium ZG WOPR Robert Dworak mówił o Centralnej Ewidencji i stronie
internetowej, członek Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski poinformował o przedsięwzięciach
sportowych i przygotowaniach do obchodów 50-lecia WOPR. Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz pozytywnie ocenił działania władz centralnych WOPR. Prezydium
Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/2/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/2/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/2/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
3. W dniu 19 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 26 kwietnia do 19 czerwca 2010 roku rozpoczął
Prezes WOPR Jerzy Telak. W trakcie posiedzenia mówili o sprawach: akcji przeciwpowodziowej
2010 – Koordynator Grup Operacyjnych WOPR Bogdan Kozłowski, rozwoju i projekcie ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – wiceprezes ZG WOPR Wiktor
Zajączkowski, sprzętu i biznesu – wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz, szkolenia – wiceprezes ZG
WOPR Tomasz Zalewski, przygotowań do kursów centralnych TAMA ’10 – członek ZG WOPR Andrzej
Reucki, naboru na kursy centralne - instruktor WOPR Katarzyna Włodarczyk, obchodów 50-lecia
WOPR – członek Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski, XLIV Mistrzostw Polski w Ratownictwie
Wodnym – członek ZG WOPR Wacław Mozer, Centralnej Ewidencji – członek Prezydium ZG WOPR
Robert Dworak, kart identyfikacyjnych - instruktor WOPR Marek Grodzki. J. Telak uhonorował jako
pierwszego B. Kozłowskiego medalem POWÓDŹ 2010 za zasługi podczas akcji przeciwpowodziowych
prowadzonych z udziałem ratowników WOPR. Podjęte zostały uchwały:
-- Nr 1/3/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 19 czerwca
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/3/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 19 czerwca
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/3/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 19 czerwca
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/3/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 19 czerwca
rozdziału sprzętu.
-- Nr 5/3/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 19 czerwca
rozdziału sprzętu.
2010 roku w sprawie
2010 roku w sprawie
2010 roku w sprawie
2010 roku w sprawie
2010 roku w sprawie
4. W dniu 28 sierpnia w Chańczy, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR, któremu przewodniczył Prezes WOPR Jerzy Telak, a gośćmi byli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Pawlak, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Świętokrzyskiego UW w Kielcach Andrzej Martoś, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Zbigniew Muszczak z zastępcą st. bryg. Grzegorzem
Ryskim, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Waldemar Wódkowski,
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach mł. insp. Jakub Kosin, Prezes
Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego PCK Jerzy Staszczyk, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Polskiej Wiesław Dzierżak. W trakcie posiedzenia mówiono o sprawach projektu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, o szkoleniu grup szybkiego reagowania
opowiedział członek ZG WOPR Wacław Mozer, informacje o kursach centralnych TAMA’10 przekazał
15
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
członek ZG WOPR Andrzej Reucki, relację z Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR i zawodów o Puchar
Polski oraz z przygotowań do obchodów 50-lecia WOPR przedstawił członek Prezydium ZG WOPR Jerzy
Gołębiowski, o sprzęcie mówił wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz, sprawozdanie z działalności
kierowników grup operacyjnych złożył Koordynator Grup Operacyjnych WOPR Bogdan Kozłowski,
sprawy ewidencji przedstawił członek Prezydium ZG WOPR Robert Dworak. W trakcie posiedzenia
zostały podjęte następujące uchwały:
-- Nr 1/4/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/4/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/4/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/4/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian
w rozdziale sprzętu.
5. W dniu 23 października w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 28 sierpnia do 23 października 2010 roku rozpoczął
Prezes WOPR Jerzy Telak. W porządku posiedzenia znalazły się sprawy: ustawy o sporcie, projektu
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rozporządzeń w sprawach
bezpieczeństwa wodnego i WOPR, które przedstawił wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski.
kursów i szkoleń centralnych omówił wiceprezes ZG WOPR Tomasz Zalewski. sprzętu zrelacjonował
wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz. sportu i obchodów 50-lecia WOPR nakreślił członek
Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski, ewidencji i sprawozdań zaprezentował członek Prezydium
ZG WOPR Robert Dworak. Gośćmi posiedzenia byli wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
WOPR Milan Wilhelmi i Przewodniczący Komisji ds. Edukacji WOPR Marek Chadaj. Członkowie
Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
porządku posiedzenia.
-- Nr 2/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
protokołu posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
komisji problemowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
-- Nr 5/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
składu Komisji do spraw Ratownictwa.
-- Nr 6/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
składu Komisji do spraw Edukacji.
-- Nr 7/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
składu Komisji do spraw Zarządzania.
-- Nr 8/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010
składu Komisji do spraw Sportu.
16
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
-- Nr 9/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010 roku w sprawie
współpracy z Programem 1 Polskiego Radia.
-- Nr 10/5/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 23 października 2010 roku w sprawie
ekspertów.
6. W dniach 11-12 grudnia 2010 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 23 października do 11 grudnia 2010 roku rozpoczął
Prezes WOPR Jerzy Telak. O sprawach rozwoju, w tym projektach rozporządzeń do ustawy o sporcie
i procedurach Grup Operacyjnych mówił wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski. sprawy szkoleń,
w tym projekt zmian w programach szkolenia i oferty szkoleń na 2011 roku omówił wiceprezes
ZG WOPR Tomasz Zalewski. sprawozdanie z przedsięwzięć sportowych w 2010 roku i projekty
uchwał ZG WOPR przedstawił członek Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski, Sławomir Gicewicz
powiedział o centralnych zakupach sprzętu, a Robert Dworak o Centralnej Ewidencji. Gośćmi posiedzenia byli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, członek
ZG WOPR, Koordynator Krajowy Grup Operacyjnych WOPR Bogdan Kozłowski, Przewodniczący
Komisji WOPR ds. Edukacji Marek Chadaj, Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu Krzysztof
Piotrowski, członek GKR WOPR Jakub Friedenberger. Podjęto uchwały:
-- Nr 1/6/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie porządku
posiedzenia.
-- Nr 2/6/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.
-- Nr 3/6/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
-- Nr 4/6/10 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie
szczególnego trybu uzyskiwania stopni ratowników wodnych i instruktorów WOPR.
Rok 2011 Prezydium ZG WOPR obradowało sześciokrotnie:
1. W dniu 18 lutego w Korbielowie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
któremu przewodniczył Prezes J. Telak. W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR K. Zbrojkiewicz, Wiceprezesi Zarządu Głównego WOPR W. Zajączkowski,
S. Gicewicz i T. Zalewski, członek Prezydium ZG WOPR J. Gołębiowski i R. Dworak oraz członek
ZG WOPR B. Kozłowski i ekspert Sławomir Dębski. Podczas posiedzenia przyjęte zostały projekty
uchwał Zarządu Głównego WOPR w sprawach: sprawozdania z działalności, w tym finansowego
w 2010 roku, przedsięwzięć centralnych WOPR w 2012 roku, planu finansowego na 2012 rok.
Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/1/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/1/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/1/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
2. W dniach 16 kwietnia w Rawie Mazowieckiej, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, któremu przewodniczył Prezes J. Telak. W posiedzeniu udział wzięli Wiceprezesi Zarządu
Głównego WOPR W. Zajączkowski, S. Gicewicz i T. Zalewski oraz członkowie Prezydium ZG WOPR
J. Gołębiowski i R. Dworak oraz goście zaproszeni na posiedzenie: Przewodniczący Głównej Komisji
17
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
Rewizyjnej WOPR K. Zbrojkiewicz, Członek Zarządu Głównego WOPR B. Kozłowski, Prezesa WOPR
Województwa Świętokrzyskiego W. Mozer i Prezesa WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej
Jankowski. Podczas posiedzenia Wiceprezes ZG WOPR W. Zajączkowski omówił sprawy rozwoju
i zarządzania, sprawy sprzęt przedstawił Wiceprezes ZG WOPR S. Gicewicz, o sprawach szkoleń
mówił Wiceprezes ZG WOPR T. Zalewski. Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/2/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia 2011
porządku posiedzenia,
-- Nr 2/2/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia 2011
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/2/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia 2011
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
-- Nr 4/2/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia w
Komisji do spraw Sportu.
roku w sprawie
roku w sprawie
roku w sprawie
sprawie składu
3. W dniu 11 czerwca w Gliwicach, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 16 kwietnia do 10 czerwca 2011 roku rozpoczął Prezes
WOPR J. Telak. W posiedzeniu udział wzięli Wiceprezes Zarządu Głównego WOPR W. Zajączkowski,
S. Gicewicz i T. Zalewski, członek Prezydium ZG WOPR R. Dworak oraz zaproszeni goście:
członek ZG WOPR wiceprezes WOPR Województwa Śląskiego, Prezes jednostki WOPR w Gliwicach
B. Kozłowski, wiceprezes Gliwickiego WOPR Bartłomiej Topork, członek Głównej Komisji Rewizyjnej
WOPR Filip Orłowski, instruktor wykładowca WOPR Zbigniewa Kołodziejskiego i eksperta WOPR
S. Dębski. W trakcie posiedzenia mówili o sprawach: XLV Mistrzostwach Polski w Ratownictwie
Wodnym. Wiceprezes ZG WOPR W. Zajączkowski zdał sprawozdanie z działań w sprawie ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wiceprezes ZG WOP T. Zalewski
przedstawił sprawozdanie z przebiegu szkoleń centralnych w 2011 roku oraz przygotowań
do kursów w Tamie. członek Prezydium ZG WOPR R. Dworak przedstawił informację o inwestycjach
poczynionych w sprawie Centralnej Ewidencji. Podjęte zostały uchwały:
-- Nr 1/3/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie
porządku posiedzenia,
-- Nr 2/3/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie
protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/3/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
4. W dniu 3 września w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
któremu przewodniczył Prezes WOPR J. Telak, a gośćmi byli Wiceprzewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR Milan Wilhelm, doradca Prezesa WOPR Wiesław Baraniewicz, członek Zespołu
ds. Obchodów 50-lecia J. Burski oraz Koordynator Krajowy ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 Tadeusz
Zygmunt, Specjalista ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 Tadeusz Milancej, Koordynator ds. Biura
Wiedzy, Kontroli i Raportowania EURO 2012 Michał Olszewski, z którymi członkowie Prezydium ZG
WOPR rozmawiali o ewentualnym udziale WOPR i ratowników wodnych z innych krajów w zabezpieczeniu stref kibica podczas piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. W trakcie posiedzenia
mówiono o sprawach projektu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, który omówił Wiceprezes WOPR W. Zajączkowski oraz Doradca Prezesa WOPR W. Baraniewicz.
Sprawozdanie z przebiegu kursów TAMA ’11 i szkoleń centralnych przedstawił Wiceprezes WOPR
właściwy ds. szkoleń T. Zalewski. Wiceprezes S. Gicewicz przedstawił przedsięwzięcia z zakresu
biznesu i spraw sprzętu. Prezes WOPR J. Telak razem wraz z Członkiem Zespołu ds. 50-lecia WOPR
18
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
Jerzym Burskim i Jerzym Gołębiowskim omówili przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia
WOPR. W tracie posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
-- Nr 1/4/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 września 2011 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/4/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 września 2011 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/4/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 września 2011 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
5. W dniu 22 października w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 3 września do 22 października 2011 roku rozpoczął Prezes
WOPR J. Telak, a gośćmi byli Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR Franciszek Majewski, Członek
Głównej komisji Rewizyjnej WOPR J. Friedenberger, Doradca Prezesa ds. organizacyjno-prawnych
W. Baraniewicz. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy związane z przygotowaniami obchodów
50-lecia WOPR. O ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych mówił wiceprezes ZG WOPR W. Zajączkowski i Doradca Prezesa WOPR ds. organizacyjno-prawnych
W. Baraniewicz, wiceprezes WOPR T. Zalewski omówił sprawy kursów i szkoleń centralnych. omówiono kwestie WOPR w województwie pomorskim. zostały również przedstawione projekty uchwał
w sprawie zmian w statucie, w sprawie składek członków WOPR oraz projekt uchwały w sprawie
współpracy z PL. 2012 Sp. z o.o. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego podjęli następujące
uchwały:
-- Nr 1/5/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 22 października 2011 roku w
porządku posiedzenia,
-- Nr 2/5/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 22 października 2011 roku w
protokołu posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- 3/5/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 22 października 2011 roku w
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
-- Nr 4/5/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 22 października 2011 roku w
Polickiego WOPR.
sprawie
sprawie
sprawie
sprawie
6. W dniach 3 grudnia 2011 roku w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 22 października do 3 grudnia 2011 roku rozpoczął
Prezes WOPR J. Telak. O sprawach rozwoju, w tym projektach rozporządzeń do ustawy oraz
omówienie projektu uchwał ZK WOPR w sprawie zmian w statucie omówił wiceprezes ZG WOPR
W. Zajączkowski. sprawy szkoleń centralnych i kursów omówił wiceprezes ZG WOPR T. Zalewski.
informacje o Centralnej Ewidencji i sprzęcie informatycznym przestawił członek WOPR R. Dworak
oraz Zastępca Koordynatora Grup Operacyjnych Konrad Piotrowski. Przedstawiono projekty uchwał
ZG WOPR w tym: dokooptowanie członka ZG WOPR. wstąpienie do PKOL. współpraca z PL.2012
Sp. z o.o.. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR. Zjazd Krajowy WOPR. składki członków WOPR.
Gośćmi posiedzenia byli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR K. Zbrojkiewicz, Członek
Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki.Podjęto uchwały:
19
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
-- Nr 1/6/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/6/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie protokołu
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego,
-- Nr 3/6/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
-- Nr 4/6/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie medalu
50-lecia Wodnego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego,
-- Nr 5/6/11 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie statutów
jednostek wojewódzkich.
Rok 2012 Prezydium ZG WOPR obradowało 7 - krotnie:
1. W dniu 25 lutego 2012 roku w Częstochowie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 4 grudnia 2011 roku do 24 lutego 2012 roku rozpoczął
Prezes WOPR Jerzy Telak. O przygotowaniach Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie
zmian w Statucie WOPR mówił wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski, sprawy kursów i szkoleń
centralnych omówił wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski, wiceprezes ZG WOPR Sławomir
Gicewicz powiedział o przedsięwzięciach z zakresu biznesu i spraw sprzętu, informacje o Centralnej
Ewidencji i stronie internetowej ZG WOPR przedstawił członek Prezydium ZG WOPR Robert Dworak,
a Jerzy Gołębiowski o przygotowaniach do obchodów 50-lecia WOPR i projektach uchwał w sprawach: sprawozdania z działalności, w tym finansowego za 2011 rok, przedsięwzięć centralnych
WOPR w 2013 roku i planu finansowego na 2013 rok. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz przedstawił wyniki kontroli i ocenę działalności WOPR w 2011 roku.
Gośćmi posiedzenia był prawnik Maciej Furs i członek Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki.
Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/1/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 lutego 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/1/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 25 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
2. W dniu 9 marca 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, które
sprawozdaniem z działalności w okresie od 25 lutego 2012 roku do 9 marca 2012 roku rozpoczął
Prezes WOPR Jerzy Telak. O posiedzeniach Komisji International Life Saving Federation of Europe
oraz partnerów projektu wspólnotowego UE European Qualification Framework „Safer Europe by
higher qualified Lifeguards” w Szczecinie mówił wiceprezes Zarządu Głównego WOPR dr Tomasz
Zalewski, wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz powiedział o przedsięwzięciach z zakresu
biznesu i spraw sprzętu, informacje o Centralnej Ewidencji i stronie internetowej ZG WOPR
przedstawił członek Prezydium ZG WOPR Robert Dworak, a Jerzy Gołębiowski o przygotowaniach
do obchodów 50-lecia WOPR. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof
Zbrojkiewicz i Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR Bartłomiej Toporek
omówili NZK WOPR. Podczas posiedzenia K. Zbrojkiewicz przekazał J. Telakowi obraz otrzymany
z okazji 50. lecia WOPR od organizatorów targów Wiatr i Woda. Gośćmi posiedzenia był
członek ZG WOPR Bogdan Kozłowski i członek Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki.
Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/2/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/2/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania Prezesa WOPR.
3. W dniu 20 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 9 marca 2012 roku do 20 kwietnia 2012
roku rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. O przygotowaniach do konferencji naukowej w dniach
12-13 maja br. w Krakowie mówił wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski, wiceprezes ZG
WOPR Sławomir Gicewicz powiedział o przygotowaniach do prezentacji sprzętu ratownictwa
wodnego W dniu 12 maja br. w Krakowie, a Jerzy Telak przedstawił projekt Uchwały ZG WOPR
w sprawie regulaminu sztandarów. Gośćmi posiedzenia byli Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, członkowie ZG WOPR Marek Koperski i Bogdan
20
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
Kozłowski, Przewodnicząca Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński i członek Komisji WOPR
ds. Zarządzania Marek Grodzki. Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/3/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie
porządku posiedzenia,
-- Nr 2/3/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
4. Prezydium Zarządu Głównego obradujące w Dżonkowie podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/4/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie
porządku posiedzenia,
-- Nr 2/4/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
5. W dniu 8 września 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 16 czerwca 2012 roku
do 8 września 2012 roku rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. O programie szkolenia
ratowników wodnych mówił wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski, wiceprezes ZG WOPR
Wiktor Zajączkowski powiedział o sprawach rozwoju, a członek Prezydium ZG WOPR Jerzy
Gołębiowski opowiedział o obchodach jubileuszu 50-lecia WOPR. W trakcie posiedzenia
Prezydium ZG WOPR zatwierdziło decyzje Prezesa WOPR, w tym decyzję nr 6/12 z dnia
8 września w sprawie programu szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie
ratownictwa wodnego. Gośćmi posiedzenia był członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa
Podlaskiego Andrzej Reucki, członek ZG WOPR Bogdan Kozłowski, Przewodniczący Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR
Franciszek Majewski, członek Kapituły Odznaczeń WOPR Kazimierz Żak, wiceprezes WOPR Woj.
Podlaskiego Wiesław Choroszucha, członek Komisji WOPR ds. Ratownictwa Zenon Bareła,członek
Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki i członek Prezydium WOPR Województwa
Ślaskiego Sławomir Dębski. Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/5/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 września 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/5/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 września 2012 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
-- Nr 3/5/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 września 2012 roku w sprawie
e-lerningowego szkolenia ratowników wodnych,
-- Nr 4/5/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 września 2012 roku w sprawie
dokooptowania członka Prezydium Zarządu Głównego WOPR.
6. W dniu 27 października 2012 roku w Irządzach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 8 września 2012 roku do 27 października
2012 roku rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. O edukacji WOPR mówił wiceprezes ZG WOPR dr
Tomasz Zalewski, wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski przedstawił sprawy X Zjazdu Krajowego
WOPR, wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz mówił o sprzęcie i biznesie, członek Prezydium ZG
WOPR Jerzy Gołębiowski opowiedział o obchodach jubileuszu 50-lecia WOPR, a członek Prezydium ZG
WOPR Bogdan Kozłowski przedstawił sprawy grup reagowania. Gośćmi posiedzenia był członek ZG
WOPR, Prezes WOPR Województwa Świętokrzyskiego Wacław Mozer, Przewodniczący Głównej Komisji
21
Prezydium Zarządu Głównego WOPR
Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, wiceprzewodniczący GKR WOPR Milan Wilhelmi, członek Komisji
WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki. Prezydium Zarządu Głównego podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/6/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 października 2012 roku
w sprawie porządku posiedzenia,
-- Nr 2/6/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa WOPR,
-- Nr 3/6/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 27 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia dofinansowania.
7. W dniu 8 grudnia 2012 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 27 października 2012 roku do 8 grudnia
2012 roku rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. Informacje nt. spraw rozwoju przedstawił wiceprezes
ZG WOPR Wiktor Zajączkowski, o edukacji WOPR mówił wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski,
wiceprezes ZG WOPR Sławomir Gicewicz mówił o sprzęcie i biznesie, członek Prezydium ZG
WOPR Jerzy Gołębiowski opowiedział o obchodach jubileuszu 50-lecia WOPR i odbywających
się IV Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, a członek Prezydium ZG WOPR
Bogdan Kozłowski przedstawił sprawy grup reagowania. Gośćmi posiedzenia był Przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, Przewodniczący Sądu Honorowego
WOPR Franciszek Majewski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Podlaskiego Andrzej
Reucki, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski, członek ZG
WOPR, Prezes WOPR Województwa Świętokrzyskiego Wacław Mozer, wiceprzewodniczący GKR
WOPR Milan Wilhelmi, członkowie SH WOPR Andrzej Klaudel i Kazimierz Żak, członek GKR WOPR
Jakub Friedenberger, wiceprezes WOPR Województwa Podlaskiego Wiesław Choroszucha, członek
Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki. Prezydium ZG WOPR podjęło następujące uchwały:
-- Nr 1/7/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- Nr 2/7/12 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania Prezesa WOPR.
22
Zarząd Główny WOPR
Rok 2013 Prezydium ZG WOPR obradowało dwukrotnie:
1. W dniu 11 marca 2013 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
WOPR, które sprawozdaniem z działalności w okresie od 8 grudnia 2012 roku do 11 marca 2013
roku rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. Informacje nt. przygotowań X Zjazdu Krajowego WOPR
przedstawił wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski, problemy i programy szkoleń przedstawił
wiceprezes ZG WOPR Tomasz Zalewski, członek Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski przedstawił projekty uchwał. Członek Prezydium ZG WOPR Bogdan Kozłowski zreferował sprawy grup
reagowania. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz przedstawił
ocenę działalności WOPR w 2012 roku oraz wyniki kontroli finansów i badania bilansu za 2012
rok. Prezydium ZG WOPR podjęło następujące uchwały:
-- nr 1/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- nr 2/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR.
2. W dniu 28 marca 2013 roku w Opolu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
które sprawozdaniem z działalności w okresie od 11 marca 2013 roku do 28 marca 2013 roku
rozpoczął Prezes WOPR Jerzy Telak. Informacje nt. przygotowań X Zjazdu Krajowego WOPR przedstawił wiceprezes ZG WOPR Wiktor Zajączkowski, sprawy szkoleń i kwestii reprezentowania WOPR
przedstawił wiceprezes ZG WOPR Tomasz Zalewski, członek Prezydium ZG WOPR Jerzy Gołębiowski
przedstawił projekty uchwał, a członek Prezydium ZG WOPR Bogdan Kozłowski zreferował sprawy
sprzętu. Gościem posiedzenia był Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Krzysztof
Zbrojkiewicz. Prezydium ZG WOPR podjęło następujące uchwały:
-- nr 1/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie porządku
posiedzenia,
-- nr 2/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania Prezesa WOPR,
-- nr 3/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Komisji
Zjazdowej,
-- nr 4/1/13 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
upoważnienia do składania podpisów w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
23
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
III. Decyzje Prezesa
Rok 2008 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/2008 z dnia 25 lutego w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR.
-- Nr 2/2008 z dnia 17 marca w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Biura WOPR.
-- Nr 3/2008 z dnia 13 kwietnia w sprawie powołania Doradców Prezesa WOPR.
-- Nr 4/2008 z dnia 13 kwietnia w sprawie powołania komisji przetargowej WOPR.
-- Nr 5/2008 z dnia 2 czerwca w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
-- Nr 6/2008 z dnia 6 czerwca w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Biura WOPR.
-- Nr 7/2008 z dnia 9 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej WOPR.
-- Nr 8/2008 z dnia 17 czerwca w sprawie Polityki bezpieczeństwa zbioru danych osobowych
oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych.
-- Nr 9/2008 z dnia 24 września w sprawie koordynacji działalności WOPR.
-- Nr 10/2008 z dnia 24 września w sprawie powołania doradcy Prezesa WOPR.
-- Nr 11/2008 z dnia 29 grudnia w sprawie etatu biura ZG WOPR.
-- Nr 12/2008 z dnia 30 grudnia w sprawie biura WOPR.
-- Nr 13/2008 z dnia 31 grudnia w sprawie programów kursów przygotowujących do egzaminów
na stopnie.
Rok 2009 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/09 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia.
-- Nr 2/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie programów kursów przygotowującychdo
egzaminów na stopnie.
-- Nr 3/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie etatu biura Zarządu Głównego.
-- Nr 4/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
-- Nr 5/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie koordynatora biura Zarządu Głównego.
-- Nr 6/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nadania st. instr. wykładowcy WOPR.
-- Nr 7/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie egzaminów na stopnie starszego ratownika
WOPR i młodszego instruktora WOPR.
-- Nr 8/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie egzaminów na stopnie starszego ratownika
WOPR i młodszego instruktora WOPR.
-- Nr 9/09 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie egzaminu na stopień instruktora WOPR.
-- Nr 10/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie etatu biura Zarządu Głównego.
-- Nr 11/09 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie komisji inwentaryzacyjnej.
-- Nr 12/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie egzaminów na stopień instruktora WOPR.
-- Nr 13/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
-- Nr 14/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie upoważnień.
-- Nr 15/09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie etatu biura Zarządu Głównego.
-- Nr 16/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR.
-- Nr 17/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie programów kursów.
-- Nr 18/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu komisji inwentaryzacyjnej.
Rok 2010 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie etatu biura Zarządu Głównego.
-- Nr 2/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie pełnienia obowiązków.
-- Nr 3/10 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Biura Zarządu Głównego.
-- Nr 4/10 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie wykazu tematów prac dla kandydatów na stopień
instruktor WOPR.
-- Nr 5/10 z dnia 20 lutego 2010 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR.
-- Nr 6/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2010 roku.
-- Nr 7/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie programów szkoleń specjalistycznych.
-- Nr 8/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
-- Nr 9/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2010 roku.
-- Nr 10/10 z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie ubiorów ratowników.
24
Decyzje Prezesa WOPR
-- Nr 11/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie Rady Naukowej WOPR.
-- Nr 12/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie pełnienia obowiązków.
-- Nr 13/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie pomieszczeń Biura Zarządu Głównego.
-- Nr 14/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2010 roku.
-- Nr 15/10 z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR.
-- Nr 16/10 z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie komisji egzaminacyjnych na stopnie instruktorów
i młodszych instruktorów oraz starszych ratowników.
-- Nr 17/10 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2010 roku.
-- Nr 18/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu
albumu okolicznościowego.
-- Nr 19/10 z dnia 10 grudnia w sprawie Rady Naukowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
-- Nr 20/10 z dnia 15 grudnia w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia kursów
i szkoleń oraz egzaminowania w 2011 roku.
-- Nr 21/10 z dnia 29 grudnia w sprawie programów kursów przygotowujących do egzaminów
na stopnie ratowników i instruktorów.
Rok 2011 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ubiorów ratowników,
-- Nr 2/11 z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie pełnienia obowiązków,
-- Nr 3/11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej,
-- Nr 4/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2011 roku,
-- Nr 5/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnień,
-- Nr 6/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR,
-- Nr 7/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie komisji egzaminacyjnych na stopnie instruktorów
i młodszych instruktorów oraz starszych ratowników,
-- Nr 8/11 z 1 lipca 2011 roku w sprawie pomieszczeń Biura Zarządu Głównego,
-- Nr 9/11 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Głównej Komisji Inwentaryzacyjne,
-- Nr 10/11 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2011 roku,
-- Nr 11/11 z dnia 9 września 2011 roku w sprawie komisji egzaminacyjnej na stopień starszego
ratownika wodnego i młodszego instruktora WOPR,
-- Nr 12/11 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR,
-- Nr 13/11 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie programów szkoleń specjalistycznych,
-- Nr 14/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminowania w 2012 rok.
Rok 2012 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR,
-- Nr 2/12 z dnia 20 kwietnia roku w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR,
-- Nr 3/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnień,
-- Nr 4/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie pełnienia obowiązków,
-- Nr 5/12 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia
kursów i szkoleń oraz egzaminów w 2012 roku,
-- Nr 6/12 z dnia 8 września 2012 roku w sprawie programu szkolenia ratowników wodnych
i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego.
Rok 2013 Prezes WOPR podjął decyzje:
-- Nr 1/13 z dnia 2 stycznia w sprawie uprawnienia instruktorów WOPR do prowadzenia kursów
na stopnie WOPR i szkoleń specjalistycznych WOPR oraz egzaminowania w 2013 roku
25
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
IV. Główna Komisja Rewizyjna WOPR
Rok 2008
Na pierwszym posiedzeniu W dniu 12 kwietnia 2008 r. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR
wybrali na przewodniczącego Krzysztofa Zbrojkiewicza i wiceprzewodniczącego – Milana Wilhelmi.
Przewodniczący GKR WOPR lub jego przedstawiciele brali udział w posiedzeniach ZG WOPR i Prezydium ZG WOPR. Członkowie GKR WOPR w lutym dokonali kontroli wykorzystania środków WOPR,
w tym przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, realizacji zakupu sprzętu
ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych oraz przeanalizowali i pozytywnie ocenili bilans WOPR za 2007 rok.
Rok 2009
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR lub jego przedstawiciele brali udział
w posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR i Prezydium Zarządu Głównego WOPR. Główna Komisja
Rewizyjna WOPR w lutym 2009 roku dokonała wszechstronnej kontroli pracy biura Zarządu Głównego
WOPR, wykorzystania środków WOPR, w tym przekazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych oraz
przeanalizowała i pozytywnie oceniła bilans WOPR za 2008 rok. Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR na posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego WOPR W dniu 21 lutego 2009
roku i Zarządu Głównego WOPR W dniu 26 kwietnia 2009 roku przedstawił wyniki kontroli i wniosek
o zatwierdzenie działalności Prezesa WOPR i Zarządu Głównego WOPR wraz z jego Prezydium.
Na wnioski w protokole z kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR przeprowadzonej w dniach
13-15 lutego 2009 r.:
-- Uzupełnione zostały opisy i podpisy w dokumentach księgowych.
-- Prezes WOPR decyzją 18/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku wprowadził do użytku regulamin
komisji inwentaryzacyjnej.
-- Wyegzekwowane zostały zaległości w sprawozdawczości i płatnościach względem ZG WOPR
przez jednostki wojewódzkie.
-- Przeprowadzony został remont sali konferencyjno-szkoleniowej. W sali tej przeprowadzone
zostały postępowania przetargowe oraz cykl szkoleń dla ratowników i instruktorów WOPR
Województwa Mazowieckiego i Środowiskowego Warszawskiego WOPR.
-- Przyjęte zostało sprawozdanie finansowe, w tym bilans.
Rok 2010
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR lub jego przedstawiciele brali udział w posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR i Prezydium Zarządu Głównego WOPR. Główna Komisja Rewizyjna
WOPR w lutym 2010 roku dokonała wszechstronnej kontroli pracy biura Zarządu Głównego WOPR,
wykorzystania środków WOPR, w tym przekazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych.
Rok 2011
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR lub jego przedstawiciele brali udział w posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR i Prezydium Zarządu Głównego WOPR. Główna Komisja Rewizyjna
WOPR w lutym 2011 roku dokonała wszechstronnej kontroli pracy biura Zarządu Głównego WOPR,
wykorzystania środków WOPR, w tym przekazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych.
26
Główna Komisja Rewizyjna WOPR
Rok 2012
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR lub jego przedstawiciele brali udział w posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR i Prezydium ZG WOPR. GKR WOPR w lutym i lipcu 2012 roku
dokonała wszechstronnych kontroli pracy biura ZG WOPR, wykorzystania środków WOPR, w tym
przekazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych na realizację zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych. Ponadto w grudniu 2012 roku odbyło się spotkanie poświęcone
sprawom bieżącym WOPR.
27
A. Działalność WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
V. Sąd Honorowy WOPR
Rok 2008
Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji władz WOPR W dniu 12 kwietnia 2008 roku członkowie Sądu
Honorowego WOPR wybrali na przewodniczącego Franciszka Majewskiego, na wiceprzewodniczącego – Zbysława Kusia. Członkowie Sądu Honorowego WOPR nie mieli potrzeby obradować i orzekać.
Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR był zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR
i jego Prezydium.
Rok 2009
Posiedzenie Sądu Honorowego WOPR odbyło się w siedzibie biura Zarządu Głównego WOPR w Warszawie W dniu 9 grudnia 2009 roku w składzie:
Przewodniczący: Franciszek Majewski.
Członkowie: Zbysław Kuś, Stanisław Wolkiewicz, Edward Łokucojewski.
Strona: Jarosław Sroka.
Posiedzenie Sądu zaczęło się od skargi Dyrektora Biura Mazurskiego WOPR Pana Jarosława Sroki
na działalność Prezesa WOPR Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Sławomira Gicewicza.
Następnie Przewodniczący Franciszek Majewski przedstawił sprawę z Sosnowca dotyczącą skargi
na dwóch ratowników za pełnienie służby pod wpływem alkoholu. Przewodniczący Sądu Honorowego
WOPR był zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR i jego Prezydium.
Rok 2010
Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR był zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR
i jego Prezydium, prowadził aktywną działalność na rzecz łagodzenia konfliktów i sporów w WOPR.
Rok 2011
Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR był zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR
i Prezydium Zarządu Głównego WOPR, prowadził aktywną działalność na rzecz łagodzenia konfliktów
i sporów w WOPR.
28
Sąd Honorowy WOPR
Rok 2012
Dnia 16 września 2012 roku w Łodzi Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w części posiedzenia
Sądu Honorowego WOPR, które prowadził jego Przewodniczący Franciszek Majewski. W posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący SH Zbysław Kuś oraz jego członkowie Stanisław Wolkiewicz
i Kazimierz Żak.
Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR był zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR
i Prezydium Zarządu Głównego WOPR, prowadził aktywną działalność na rzecz łagodzenia konfliktów
i sporów w WOPR.
SH WOPR rozpatrzył 3 sprawy w I instancji, od orzeczeń których wniesione zostały odwołania – sprawy w II instancji odbędą się w 2013 roku. Ponadto w Łodzi odbyło się posiedzenie SH WOPR w poszerzonym składzie, podczas którego zostało wydane stanowisko SH WOPR, a także posiedzenie SH
WOPR w poszerzonym składzie w Irządzach, podczas którego odbyły się konsultacje pojednawcze.
29
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
B. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA WOPR
NA SZCZEBLU CENTRALNYM
I. Rada Naukowa WOPR
Rok 2008
W dniach 8-11 stycznia w Szczyrku realizowano IV Zimową Szkołę Sportów Wodnych, Ratownictwa,
Rekreacji I Rehabilitacji W Wodzie. Głównym patronem szkoły był WOPR, a w jej otwarciu wziął
udział Prezes WOPR Jerzy Telak. W skład Komitetu Naukowo-Organizacyjnego weszło 17 profesorów
z kraju i zagranicy, w tym: 4 rektorów wyższych uczelni i 3 krajowych konsultantów medycznych
oraz prezesi, członkowie Rady Naukowej WOPR i przedstawiciele wszystkich krajowych związków,
które zajmują się sportami wodnymi, a także stowarzyszeń zajmujących się ratownictwem, rehabilitacją, balneologią i medycyną fizykalną. Przewodnictwo naukowe powierzono prof. dr. hab. n. med.
Jerzemu Kiwerskiemu - Członkowi Rzeczywistemu PAN, Krajowemu Konsultantowi ds. Rehabilitacji.
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku
wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny
w różnych sytuacjach. Obrady toczyły się w trzech sekcjach: sporty wodne, ratownictwo wodne
i rehabilitacja. Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc w listopadzie
wyraził opinię w sprawie założeń do zmian w systemie szkolenia WOPR.
Rok 2009
1. W Korbielowie w dniach 6-9 stycznia odbyła się konferencja „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych,
Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”, w której między innymi wzięli udział i referaty
wygłosili: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. dr hab. Ewa Dybińska, Wiceprezes Naczelnej
Izby Lekarskiej dr n. med. Andrzej Włodarczyk, Prezes WOPR Jerzy Telak, prof. dr hab. n. med.
Janusz Andres, prof. dr hab. Krystyna Zatoń, prof. dr hab. n. med. Igor Murawow, prof. dr hab.
n. med. Ella Bulicz, prof. dr hab. Wojciech Wiesner, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, prof.
dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski.
2. W Korbielowie W dniu 8 stycznia w Korbielowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WOPR, w trakcie której omówione zostały przez Prezesa WOPR przedsięwzięcia centralne WOPR zrealizowane
w 2008 roku oraz zaplanowane na 2009 rok, a także poruszono sprawy związane z przygotowaniem
jubileuszu 50-lecia WOPR i aktywnością Rady w ramach obchodów rocznicy powstania WOPR.
3. W dniu 17 czerwca we Wrocławiu Prezes WOPR Jerzy Telak, Przewodniczący Rady Naukowej WOPR
prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc i członek Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner
omówili sprawy związane z planami obchodów jubileuszu 50-lecia WOPR, w tym konferencji i publikacji naukowych. Podczas tego spotkania przedyskutowano kwestie rozwoju nauki i edukacji
w WOPR oraz najistotniejsze problemy dotyczące: kursu dla instruktorów w 2009 roku, zmian
w systemie szkolenia, przygotowania instruktorów do realizacji zadań dydaktycznych WOPR.
Rok 2010
1. W dniu 12 stycznia 2010 roku w Korbielowie prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. dr hab.
n. med. Romuald Olszański, Prezes WOPR Jerzy Telak, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr. n. med. Mieczysław Szatanek oraz dr inż. Andrzej Krzyszkowski otworzyli
trzydniową konferencję VIII Zimową Szkołę Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie – program. Przy okazji konferencji odbyło się posiedzenie komitetu NaukowoRedakcyjnego kwartalnika „Sporty Wodne i Ratownictwo” oraz obrady okrągłego stołu z tematem
przewodnim: Wiarygodność badań naukowych w badaniach probabilistycznych.
2. W dniu 13 stycznia 2010 roku w Korbielowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WOPR, które otworzył ustępujący przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc.
W trakcie posiedzenia dokonano wyboru nowego przewodniczącego Rady, którym zo30
Rada Naukowa WOPR
stał prof. dr hab. Wojciech Wiesner. Podczas posiedzenia Rady Prezes WOPR Jerzy
Telak przedstawił najistotniejsze przedsięwzięcia WOPR dotyczące Rady Naukowej WOPR,
w tym przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowej zaplanowanej
w maju 2012 roku.
3. W dniu 17 marca 2010 roku we Wrocławiu Prezes WOPR Jerzy Telak oraz Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner i Sekretarz Rady dr Grzegorz Konieczny podczas roboczego
spotkania omówili sprawy centralnych kursów i szkoleń specjalistycznych oraz rozwoju nauki w WOPR,
w tym plany aktywności członków Rady podczas obchodów jubileuszu 50-lecia WOPR. Następnego
dnia prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc i J. Telak rozmawiali na temat roli Rady Naukowej WOPR.
4. W dniu 10 grudnia 2010 roku została powołana Rada Naukowa WOPR, w składzie:
1) Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczyk.
2) Dr Jacek Biliński.
3) Prof. dr hab. Ełła Bulicz.
4) Dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska – zastępca Przewodn. Rady Naukowej WOPR.
5) Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Dziubiński.
6) Dr Ryszard Grosset.
7) Prof. dr hab. Brunon Hołyst.
8) Prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński.
9) Dr Grzegorz Konieczny – Sekretarz Rady Naukowej WOPR.
10) Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc.
11) Dr inż. Andrzej Krzyszkowski.
12) Prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński.
13) Dr Anna Kwaśna.
14) Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik.
15) Prof. dr hab. Igor Murawow.
16) Dr Irena Nadolska-Ćwikła.
17) Dr inż. Jerzy Nowachowicz.
18) Doc. dr hab. n. med. Romuald Olszański.
19) Dr Andrzej Ostrowski.
20) Dr Florian Parnicki.
21) Dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rostkowska.
22) Prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski.
23) Dr med. Piotr Siermontowski.
24) Dr Skalija Aleksandr.
25) Dr Bolesław Stanejko.
26) Dr Arkadiusz Stanula.
27) Dr Zdzisław Szwarc.
28) Dr Iwona Tabaczek.
29) Dr Ryszard Walczak.
30) Prof. dr hab. inż. Aleksander Wasiutyński.
31) Dr Aniela Wierzbicka.
32) Dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner – Przewodniczący Rady Naukowej WOPR.
33) Prof. dr hab. Andrzej Wit.
34) Prof. dr hab. Jerzy Wolanin.
35) Dr Zalewski Tomasz.
36) Prof. dr hab. Krystyna Zatoń.
37) Prof. dr hab. Jacek Zieliński.
Rok 2011 Rada Naukowa WOPR
1. W dniu 11 stycznia 2011 roku w Korbielowie Prezes WOPR J. Telak otworzył międzynarodową
konferencję naukową pt. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji
w Wodzie, której przewodniczył prorektor Politechniki Radomskiej, członek Rady Naukowej WOPR
prof. dr hab. Zbigniew Łukasik.
2. W dniu 13 stycznia 2011 roku w Korbielowie z udziałem Prezesa WOPR J. Telaka odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WOPR, której obradami kierował jej Przewodniczący prof. dr hab. Wojciech
31
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Wiesner. Prof. W. Wiesner przedstawił sprawozdanie z pracy Rady w 2010 roku oraz plan przedsięwzięć Rady w latach 2011-2012.
3. W dniu 21 lipca 2011 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztaty naukowe podczas szkolenia
instruktorów WOPR w OS WOPR TAMA. Autorskie wykłady i warsztaty przeprowadzili:
1) prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc:
-- Autorytet instruktora WOPR jako nauczyciela,
-- Uczenie się i nauczanie czynności ratowniczych.
2) dr hab. prof. nadzw. Lesław Kulmatycki:
-- Psychologiczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
-- Reakcja stresowa i reakcja relaksacyjna,
-- Praktyczne techniki redukcji napięcia – indywidualny arkusz monitorowania symptomów
stresowych.
4. W dniu 25 września 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące centralne kursy TAMA’11
z udziałem J. Telaka, T. Zalewskiego, M. Chadaja, Przewodniczącego Rady Naukowej WOPR dr hab.
prof. nadzw. Wojciecha Wiesnera, dr Zdzisława Szwarca i dr Pawła Różańskiego.
5. W dniu 23 października 2011 roku w Krakowie Prezes WOPR J. Telak wziął udział w posiedzeniu
Prezydium Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji
50 lat WOPR (12-13 maja 2012 r.), podczas którego Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. Ewa Dybińska, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. Wojciech
Wiesner, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Marcin Kaca, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego dr Katarzyna Kucia-Czyszczoń, Kierownik Grupy Operacyjnej WOPR Woj. Małopolskiego
Magda Naczk-Musiał oraz eksperci J.Burski i Piotr Życiński rozmawiali o harmonogramie prac,
przydziale zadań i kompetencji, programie konferencji, wydaniu drukiem prac prezentowanych
na konferencji, przygotowaniu materiałów i pamiątek konferencyjnych, przygotowaniu oprawy
estetycznej i technicznej konferencji, zasadach sponsoringu, organizacji imprez towarzyszących,
preliminarzu kosztów.
6. W roku 2011 roku Rada Naukowa WOPR działała w niezmienionym składzie:
1) Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczyk.
2) Dr Jacek Biliński.
3) Prof. dr hab. Ełła Bulicz.
4) Dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska – zastępca Przewodn. Rady Naukowej WOPR.
5) Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Dziubiński.
6) Dr Ryszard Grosset.
7) Prof. dr hab. Brunon Hołyst.
8) Prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński.
9) Dr Grzegorz Konieczny – Sekretarz Rady Naukowej WOPR.
10) Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc.
11) Dr inż. Andrzej Krzyszkowski.
32
Rada Naukowa WOPR
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
Prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński.
Dr Anna Kwaśna.
Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik.
Prof. dr hab. Igor Murawow.
Dr Irena Nadolska-Ćwikła.
Dr inż. Jerzy Nowachowicz.
Doc. dr hab. n. med. Romuald Olszański.
Dr Andrzej Ostrowski.
Dr Florian Parnicki.
Dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rostkowska.
Prof. dr hab. Wojciech Ryszkowski.
Dr med. Piotr Siermontowski.
Dr Skalija Aleksandr.
Dr Bolesław Stanejko.
Dr Arkadiusz Stanula.
Dr Zdzisław Szwarc.
Dr Iwona Tabaczek.
Dr Ryszard Walczak.
Prof. dr hab. inż. Aleksander Wasiutyński.
Dr Aniela Wierzbicka.
Dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner – Przewodniczący Rady Naukowej WOPR.
Prof. dr hab. Andrzej Wit.
Prof. dr hab. Jerzy Wolanin.
Dr Zalewski Tomasz.
Prof. dr hab. Krystyna Zatoń.
Prof. dr hab. Jacek Zieliński.
Rok 2012
1. W dniu 11 stycznia 2012 roku w Szczyrku
z udziałem Prezesa WOPR Jerzego Telaka odbyło
się posiedzenie Rady Naukowej WOPR, której
obradami kierował jej Przewodniczący prof. dr
hab. Wojciech Wiesner, a uczestnikami byli: były
Przewodniczący RN WOPR prof. dr hab. Tadeusz
Koszczyc, Wiceprzewodniczący RN WOPR prof. dr
hab. Ewa Dybińska, prof. dr hab. Zbigniew Łukasik,
prof. dr hab. n. med. Wodzisław Kuliński, Prezes
Sądu Arbitrażowego prof. dr Robert Kasprzyk,
Przewodniczący Komisji Płetwonurkowania Ligi
Obrony Kraju dr Andzej Krzyszkowski, Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr med.
Mieczysław Szatanek, Komandor por. dr n. med.
Piotr Siermontowski, dr Piotr Siłakiewicz, dr Agata Bonikowska, dr Maciej Konarski, dr inż. Tomasz
Peżyński i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji z okazji jubileuszu 50-lecia
WOPR Marcin Kaca. Podczas posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne związane z konferencją
naukową, która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2012 roku w Krakowie, w tym dokonano analizy
publikacji naukowych, formy naukowej oraz rozmawiano o otwartości na prezentowanie wszelkich
prac związanych z ratownictwem wodnym.
2. W dniu 12 maja 2012 w Krakowie odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia
WOPR, nt. Problemy Bezpieczeństwa w Wodzie
i Ratowania Tonacych – teoria praktyce. Komitet Naukowy Konferencji tworzyli następujący
członkowie Rady Naukowej WOPR:
1)
2)
3)
4)
Prof. dr hab. Ella Bulicz,
Dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska,
Prof. dr Uldis Gravitis,
Prof. dr hab. Brunon Hołyst,
33
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
5) Dr Grzegorz Konieczny,
6) Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc,
7) Dr Anna Kwaśna - Sekretarz Komitetu
Naukowego Konferencji,
8) Prof. dr Arvils Lielvards,
9) Dr Detlev Mohr,
10) Prof. dr hab. Igor Murawow,
11) Prof. dr n. med. František Novomeský,
12) Doc. dr Zdzisław Szwarc,
13) Dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner
Przewodniczący Komitetu,
14) Dr Klaus Wilkens,
15) Prof. dr hab. Jerzy Wolanin,
16) Dr Tomasz Zalewski,
17) Prof. dr hab. Krystyna Zatoń.
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła
dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska, a sekretarzem
był dr Marcin Kaca. Wygłoszone i prezentowane
prace zostały opublikowane w wydawnictwie
konferencyjnym
(red.
Wiesner,
Kwaśna,
Burski) oraz w zeszytach kwartalnika Sporty
Wodne i Ratownictwo – 4 numery kwartalnika
(1, 2, 3, 4/2012). Autorami prac byli: Iwona
Tabaczek-Bejster, Klaus Wilkens, Jerzy Telak,
Detlev Mohr, Tadeusz Koszczyc, Krystyna Zatoń,
Wojciech Wiesner, Ewa Dybińska, Robert Keig
Stallman, Zdzisław Szwarc, Arvilis Lielvards,
Igor Murawow, Włodzisław Kuliński, Piotr
Siermontowski, Mieczysław Szatanek, Robert Rodziewicz, Paweł Różański, Jerzy Ciereszko, Grzegorz
Konieczny, Jarosław Gapski, Michał Kosiński, Alexander i Tatiana Skaliy. Obradom przysłuchiwali się
członkowie ILS, obecni w Krakowie.
3. W dniach 12-13 kwietnia 2012 w Warszawie odbyła się Konferencja pn. Ogólnopolskie Sympozjum
Zakładów Pływania i Ratownictwa Wodnego (z udziałem gości zagranicznych). Doc dr Zdzislaw
Szwarc - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Problematyka Konferencji obejmowała m. in.
różne zagadnienia z dziedziny Ratownictwa Wodnego (E. Dybińska – „Kompetencje pływackie jako
cel kształcenia umiejętności ratowniczych w wodzie”. W. Wiesner – „Nowe spojrzenie na edukację
dla bezpieczeństwa w środowisku wodnym”. J. Telak – Wybrane aspekty prawne dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”. T. Zalewski – „Europejskie i krajowe
ramy kwalifikacji w ratownictwie wodnym”. oraz informację o badaniach naukowych w zakresie
ratownictwa wodnego (Z. Szwarc). Przedstawiono również wiele referatów i publikacji, także
w formule sesji plakatowej pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce i Litewskiej
Akademii Wychowania Fizycznego z Kowna - z zakresu pedagogiki, dydaktyki, fizjologii, biomechaniki pływania, sportu pływackiego i rekreacji w środowisku wodnym. Ważną częścią Konferencji była Sesja poświęcona Programom realizowanym przez Zakłady Pływania i Ratownictwa
Wodnego w Polsce i na Litwie – z wyraźnym zaznaczeniem programu realizowanego w zakresie
ratownictwa wodnego.
4. W dniach 26-27 kwietnia 2012, we Wrocławiu odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum Pływanie
i Nauka (Science in Swimming) zorganizowane przez Zakład Pływania AWF Wrocław. Jest to autorski
cykl konferencji naukowych pani prof. Dr hab. Krystyny Zatoń. W Komitecie Naukowym uczestniczą
m.in. E.Dybińska, T.Koszczyc, R.Olszański, W.Wiesner. Wśród 20 prac w języku angielskim publikacja Science in Swimming IV zawiera artykuły członków RN – Dybińska, Kwasna, Zatoń (2 prace).
5. W dniach 1-4 marca 2012 w Szczecinie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim i Sali
konferencyjnej Hotelu Focus w Szczecinie odbyło się posiedzenie komisji Europejskiej Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILSE) oraz partnerów projektu wspólnotowego UE
European Qualification Framework “Safer Europe by higher qualified Lifeguards”, którym przewodzili: Prezydent ILSE Dr Klaus Wilkens, Wiceprezydent ILSE Prezes WOPR Jerzy Telak, Członek
Komisji Edukacji ILSE Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, członek RN WOPR
34
Rada Naukowa WOPR
dr Tomasz Zalewski. W trakcie spotkania w Szczecinie skupiono się na zagadnieniach związanych
z opracowaniem wspólnej elektronicznej bazy danych, procesu zbierania informacji dotyczących
przypadków utonięć, metodami nauczania stosowanymi w ratownictwie wodnym.
6. W dniach 29-30 października 2012 w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska konferencja pn.: „Nowoczesne zarzadzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”,wpółorganizator dr T. Zalewski
- celem było przybliżenie sytuacji prawnej, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obszarach
wodnych w pierwszym roku obowiązywania ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych oraz przedstawienie zagadnień związanych z ochroną i monitoringiem środowiska. W trakcie konferencji zagadnienia związane ze współdziałaniem i posiadanymi kompetencjami a także
odpowiedzialnością w zakresie realizacji ustaw prezentowali przedstawiciele: Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Prokuratury Apelacyjnej, Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Swoje zadania w świetle nowej ustawy
i rozporządzeń prezentowali przedstawiciele służb, instytucji i organizacji takich jak: Urząd Morski,
Urząd Żeglugi Śródlądowej, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, WOPR. Możliwości wsparcia
finansowego w zakresie budowy systemu ratownictwa wodnego i infrastruktury na obszarach
wodnych przedstawili pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas prowadzonych gier symulacyjnych mających miejsce na wodach morskich i śródlądowych, przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo omawiali poszczególne sytuacje i prezentowali swoje kompetencje, posiadane
siły i środki oraz czasy operacyjne dotarcia zespołów w zależności od specyfiki terenu i okoliczności zdarzenia. Przedstawiciele WOPR zaprezentowali funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
wodnego w województwie zachodniopomorskim, optymalizację działań ratowniczych dzięki numerowi ratunkowemu nad wodą 601100100, sposoby realizacji założeń ustawy w zakresie edukacji
i profilaktyki nad obszarami wodnymi oraz system ratownictwa wodnego i oznakowanie Szlaku
WJM przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
7. W dniach 17-18 listopada 2012 r. wm Sopocie odbyła się XIV KONFERENCJA NAUKOWA Polskiego
Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Organizatorem jest prof. R. Olszański wraz
z zespołem, w którym uczestniczą m.in. dr P. Siermontowski i dr M Konarski. Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia dotyczące ratownictwa wodnego. Wystąpienia o tej tematyce
prezentowali Wojciech Wiesner (2), dr Iwona Michniewicz oraz dr Paweł Różański.
AKTYWNOŚĆ OŚRODKÓW NAUKOWYCH
Działalność Rady opierała się na współpracy kilku znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Są to
następujące placówki :
1. OŚRODEK WROCŁAWSKI stanowią trzy katedry Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu –
Aktywności ruchowej w Środowisku Wodnym (prof. dr hab. Krystyna Zatoń), Dydaktyki (prof. dr hab.
Tadeusz Koszczyc) oraz Rekreacji (dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner). Wśród współpracowników
Rady Naukowej WOPR należy wymienić następujące osoby: dr Krystyna Antoniak-Lewandowska,
dr Magdalena Chrobot, dr Mirosław Fiłon, dr Andrzej Klarowicz, dr Grzegorz Konieczny, dr Anna
Kwaśna, dr Marek Rejman,
2. OŚRODEK RADOMSKI skupiony wokół Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Technologiczno–
Humanistycznego w Radomiu oraz Świętokrzyskiego WOPR. Grupie tej przewodniczy dr inż. Andrzej
Krzyszkowski prof. AWF Ryga, prof. dr hab. Zbigniew Łukasik, a współdziałają, m.in.: dr inż.
Agata Bornikowska, prof. dr hab. Ełła Bulicz. prof. dr hab. Arvilis Lielvards, dr Jarosław Molenda mgr Wacław Mozer prof. dr hab. Igor Murawow dr n. med. Mieczysław Szatanek
3. OŚRODEK KRAKOWSKI skupiony przy Katedrze Teorii i Metodyki Sportów Wodnych AWF Kraków.
Katedra kieruje dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska. W grupie tej działają: dr Marcin Kaca,
dr Katarzyna Kucia-Czyszczoń, dr Magdalena Naczk-Musiał, dr Andrzej Ostrowski, mgr Piotr Pyciński
4. OŚRODEK NAUKOWY ZAKŁADU MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Romualda Olszańskiego. Najbliższymi współpracownikami Profesora są: komandor por. dr n. med. Piotr Siermontowski, mgr inż.
Dorota Kaczerska, komandor por. dr n. med. Maciej Konarski, prof. dr hab. Agnieszka Pedrycz
35
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
5. OŚRODEK WARSZAWSKI stanowi grono osób, które w mijającym roku współpracowały z Prezesem
ZG WOPR Jerzym Telakiem, doc dr Zdzisławem Szwarcem (AWF Warszawa) oraz z Radą Naukową
indywidualnie. Są to: art. grafik Jerzy Burski - redaktor, instruktor WOPR, dr Ewa Piotrowska-Całka
prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński dr n. med. Mieczysław Szatanek dr Iwona Tabaczek,
autorka monografii historycznej o WOPR.
Na naukowo-ratowniczej mapie Polski mogą powstać jeszcze trzy prężne ośrodki:
-- OŚRODEK BYDGOSKI (doc dr Aleksandr Skaliy, mgr Ewa Zieliński)
-- BIAŁA PODLASKA (dr Florian Parnicki, dr Piotr Siłakiewicz, dr Paweł Różański)
-- OŚRODEK ZACHODNIOPOMORSKI (dr Tomasz Zalewski)
UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH
1. W dniach 9 – 25 grudnia 2012 roku w Uralsku (Kazachstan) odbyło się pierwsze w historii tego
kraju szkolenie (zgodnie ze standardami ILSE), przygotowujące do zdania egzaminu na stopień
ratownika. Organizatorami kursu byli wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
dr Aleksander Skaliy (członek RN WOPR, instruktor WOPR, przewodniczący komisji edukacji ILSE)
oraz dr Tetiana Skaliy (ratownik WOPR), który przybyli do Kazachstanu z wizytą na zaproszenie
władz Zachodnio-Kazachstańskiego Państwowego Uniwersytetu imienia M. Utimisowa. W szkoleniu
brały udział 52 osoby – studenci, wykładowcy uczelni wyższych, pracownicy służb ratowniczych
oraz wolontariusze. Kurs ukończyło z pozytywnym wynikiem 40 osób. Szkolenie obejmowało
naukę udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, naukę
współczesnych technik podejmowania tonącego z wody, udzielania pomocy tonącemu z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym.
2. Opracowanie zestawu tematów prac instruktorskich i pytań egzaminacyjnych dla kandydatów
na instruktora WOPR.
3. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowych podczas szkolenia instruktorów WOPR w OS
WOPR TAMA. Autorskie wykłady i warsztaty przeprowadzili:
1) prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc:
- Komunikacja dydaktyczna podczas szkoleń ratowniczych.
- Metodyka nauczania umiejętności ratunkowych.
- Tożsamość WOPR.
2) komandor por. dr n. med. Piotr Siermontowski
- Tanatologia – nauka o śmierci i umieraniu.
- Wypadki w nurkowaniu rekreacyjnym.
- Zwłoki znalezione w wodzie.
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ WOPR
W dniu 8 stycznia 2013 roku w Szczyrku, odbyło się otwarte posiedzenie Rady Naukowej WOPR
(RN WOPR) z udziałem Prezesa ZG WOPR Jerzego Telaka. Obradom przewodniczył dr hab. prof.
nadzw. Wojciech Wiesner, Przewodniczący Rady.
Przebieg posiedzenia:
1. Powitanie zaproszonych Gości.
2. „Rada Naukowa WOPR w dziesiątą rocznicę powstania” – wystąpienie Prezesa ZG WOPR Jerzego
Telaka, oceniające dotychczasową działalność Rady.
3. Informacja o przedsięwzięciach WOPR w roku 2013 – Prezes ZG WOPR Jerzy Telak.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności RN WOPR w 2012 roku przez prof. W. Wiesnera,
pt „Rada Naukowa WOPR w roku Jubileuszu 50-lecia WOPR” .
5. Postulaty i zarys planu działania RN WOPR w roku 2013 .
6. Informacja dr Andrzeja Krzyszkowskiego o planach rozwoju czasopisma Sporty wodne i Ratownictwo.
7. Dyskusja dotycząca planów działań RN WOPR w najbliższych latach. W dyskusji głos zabierali
w kolejności: Mgr Jerzy Telak, dr n. med. Mieczysław Szatanek, dr Marcin Kaca, dr Grzegorz
Bielec, mgr Wacław Mozer, dr n. med. Piotr Siermontowski, dr Jerzy Dżereń, dr n. med. Maciej
Konarski, dr inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. dr hab. Robert Kasprzyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa
Dybińska, dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner.
8. Sprawy kadrowe RN WOPR:
-- Propozycja ograniczenia liczebności składu Rady Naukowej WOPR do 20-25 aktywnych
członków.
-- Powołanie nowych członków RN z wybranych ośrodków naukowych.
36
Rada Naukowa
9. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia przez prof. W. Wiesnera. W posiedzeniu RN WOPR udział
wzięli następujący członkowie Rady Naukowej WOPR:
-- dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner – Przewodniczący RN
-- dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska – W-ce Przewodnicząca RN
-- prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno –Humanistycznego
w Radomiu
-- prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński
-- dr inż. Andrzej Krzyszkowski
-- komandor por. dr n. med. Piotr Siermontowski
oraz zaproszeni goście:
-- mgr Jerzy Telak – Prezes ZG WOPR
-- dr Grzegorz Bielec - AWFiS Gdańsk
-- dr inż. Agata Bornikowska – UTH Radom
-- dr Jerzy Dżereń – Zgiersko-Łęczyckie WOPR
-- dr Marcin Kaca – AWF Kraków, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji z okazji
jubileuszu 50-lecia WOPR
-- prof. dr hab. Robert Kasprzyk – Przewodniczący Sadu Arbitrażowego w Ostrowcu Świetokrzyskim
-- komandor por. dr n. med. Maciej Konarski –WIM Gdynia
-- mgr Wacław Mozer –Prezes Świętokrzyskiego WOPR, członek Zarządu Głównego WOPR
-- ks dr Pater Dariusz – Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
-- dr Lidia Pawelec – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
-- prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz - Lublin
-- dr inż. Tomasz Perzyński,
-- Zbigniew Skopiński – Prezes Polskiego Związku Płetwonurkowania
-- Anastazy Stępień - Świętokrzyskie WOPR
-- dr n. med. Mieczysław Szatanek – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
-- Janusz Żuromski – LOK CMAS
37
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
II. Kapituła Odznaczeń WOPR
Rok 2009
W 2009 roku na wniosek Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes WOPR nadał ratownikom i osobom
zasłużonym dla WOPR:
1. Brązowa Honorowa Odznaka WOPR 177
2. Srebrna Honorowa Odznaka WOPR 64
3. Złota Honorowa Odznaka WOPR 38
4. Złota Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym 10
5. Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym 11
6. Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR” 21
7. Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR” 16
8. Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR” 47
9. Medal WOPR „Za Zasługi” 25
10. Medal WOPR „Za szczególne zasługi” 1
11. Medal WOPR „Za wybitne zasługi”
12. Brązowy medal za zasługi dla WOPR 26
13. Srebrny medal za zasługi dla WOPR 2
14. Złoty medal za zasługi dla WOPR 15. Medal „Za uratowanie tonącego” 5
Rok 2010
W 2010 roku Kapituła Odznaczeń WOPR odbyła pięć posiedzeń w dniach: 1 marca, 7 czerwca,
6 września 28 października, 30 listopada, rozpatrując wnioski prezesów wojewódzkich WOPR
oraz wydając opinie, a następnie kierując wnioski, po których Prezes WOPR nadał ratownikom i osobom zasłużonym dla WOPR następujące medale i odznaczenia:
1. Brązowa Honorowa Odznaka WOPR 213
2. Srebrna Honorowa Odznaka WOPR 69
3. Złota Honorowa Odznaka WOPR 29
4. Złota Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym 16
5. Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym 4
6. Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR” 7
7. Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR” 5
8. Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR” 91
9. Medal WOPR „Za Zasługi” 6
10.Medal WOPR „Za szczególne zasługi” 11.Medal WOPR „Za wybitne zasługi” 12.Brązowy medal za zasługi dla WOPR 56
13.Srebrny medal za zasługi dla WOPR 12
14.Złoty medal za zasługi dla WOPR 15.Medal „Za uratowanie tonącego” 16.Brązowy medal WOPR „Za zasługi” 18
Rok 2011
W 2011 roku Kapituła Odznaczeń WOPR odbyła cztery posiedzenia w dniach: 7 marca, 6 czerwca,
5 września i 5 grudnia rozpatrując wnioski prezesów wojewódzkich WOPR oraz wydając opinie,
a następnie kierując wnioski, po których Prezes WOPR nadał ratownikom i osobom zasłużonym dla
WOPR następujące medale i odznaczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
38
Brązowa Honorowa Odznaka WOPR 329
Srebrna Honorowa Odznaka WOPR 128
Złota Honorowa Odznaka WOPR 59
Złota Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym 39
Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym 14
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
6. Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR” 19
7. Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR” 19
8. Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR” 62
9. Medal WOPR „Za Zasługi” 32
10.Medal WOPR „Za szczególne zasługi” 11.Medal WOPR „Za wybitne zasługi” 12.Brązowy medal za zasługi dla WOPR 34
13.Srebrny medal za zasługi dla WOPR 5
14.Złoty medal za zasługi dla WOPR 3
15.Medal „Za uratowanie tonącego” 25
Rok 2012
1. W dniu 6 lutego 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Kapituły Odznaczeń WOPR, które przeprowadził jej Przewodniczący Henryk Struszewski. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący KO WOPR Wiesław Pasek i członkowie Kapituły Witold
Ginter, Tomasz Gordon, Stanisław Kosmalski, Tadeusz Olszański, Witold Szadokierski, Andrzej
Włodarczyk Kazimierz Żak.
2. W dniu 5 marca 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Kapituły Odznaczeń WOPR, które przeprowadził jej Przewodniczący Henryk Struszewski. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący KO WOPR Wiesław Pasek i członkowie Kapituły Witold
Ginter, Stanisław Kosmalski, Witold Szadokierski, Andrzej Włodarczyk i Kazimierz Żak. J. Telak
przedstawił medal z okacji 50-lecia WOPR oraz wzory orderu Błękitnego Krzyża i krzyży WOPR.
3. W dniu 2 kwietnia 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Kapituły Odznaczeń WOPR, które przeprowadził jej Przewodniczący Henryk Struszewski. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący KO WOPR Wiesław Pasek i członkowie Kapituły Witold
Szadokierski, Tomasz Gordon, Andrzej Włodarczyk i Kazimierz Żak.
4. W dniu 4 września 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Kapituły Odznaczeń WOPR, które przeprowadził jej Wiceprzewodniczący Wiesław Pasek. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Kapituły Witold Ginter, Tomasz Gordon, Tadeusz Olszański, Witold
Szadokierski, Andrzej Włodarczyk i Kazimierz Żak.
39
Kapituła Odznaczeń WOPR
5. W dniu 4 czerwca 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie KO WOPR, które przeprowadził jej Przewodniczący Henryk Struszewski. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprze wodniczący
KO WOPR Wiesław Pasek oraz członkowie Kapituły Tomasz Gordon i Kazimierz Żak.
6. W dniu 17 lipca 2012 roku w Wielonku k/Suchej Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie członka
Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aleksandra
Maćkowskiego i Starosty Powiatu Tucholskiego Doroty Gromowskiej odznaczył Medalem
„Za uratowanie życia tonącemu” Bartłomieja Klejbacha i Dominika Nowaka, którzy z narażeniem
własnego życia i zdrowia uratowali tonące kobiety w rzece Wiśle i Brdzie. B. Klejbach i D. Nowak
zadeklarowali chęć wstąpienia do WOPR i odbycia szkolenia dla ratowników wodnych. Brązową
Honorową Odznaką WOPR J. Telak i A. Maćkowski odznaczyli ratowników WOPR – Kamilę Wandzinską,
Dawida Lepaka, Pawła Patolętę, Piotra Gwizdałę i Bartosza Babińskiego.
7. W dniu 4 września 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
KO WOPR, które przeprowadził jej Wiceprzewodniczący Wiesław Pasek. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Kapituły: Witold Ginter, Tomasz Gordon, Tadeusz Olszański, Witold Szadokierski,
Andrzej Włodarczyk i Kazimierz Żak.
8. W dniu 3 października 2012 roku w Szczecinie wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego dr Tomasz Zalewski i Wojewoda Zachodniopomorski Marcin
Zydorowicz spotkali się z Izabelą Pozlewicz, Krzysztofem Lewandowskim, Arturem Maćkowiakiem,
Oskarem Olszewskim i Robertem Sową – ratownikami WOPR, którzy w lipcu 2012 roku na plaży
niestrzeżonej w Wiciu (gmina Darłowo) uratowali podczas jednej akcji ratowniczej 9 osób.
Na skutek fali materac z dwójką dzieci (6 letni chłopiec i 12 letnia dziewczynka) przewrócił się,
na ratunek do wody wskoczyły dwie kobiety, następnie 5 mężczyzn, wszyscy zostali zniesieni
na falochrony. Dzięki interwencji ratowników WOPR wszyscy zostali uratowani. W trakcie spotkania
T. Zalewski i M. Zydorowicz odznaczyli Medalem „Za uratowanie życia tonącemu” I. Pozlewicz,
K. Lewandowskiego, A. Maćkowiaka, O. Olszewskiego i R. Sowę. W akcji ratowniczej brali również
udział Jacek Pańczak i Adrian Wrona.
9. W dniu 27 listopada 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
KO WOPR, które przeprowadził jej Przewodniczący Henryk Struszewski. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący KO WOPR Wiesław Pasek oraz członkowie Kapituły Tomasz Gordon
i Kazimierz Żak.
1. Brązowa Honorowa Odznaka WOPR 708
2. Srebrna Honorowa Odznaka WOPR 271
3. Złota Honorowa Odznaka WOPR 197
4. Złota Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym 131
5. Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym 92
6. Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR” 19
7. Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR” 24
8. Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR” 141
9. Medal WOPR „Za Zasługi” 65
10.Medal WOPR „Za Szczególne Zasługi” 5
11.Medal WOPR „Za Wybitne Zasługi” 12.Brązowy medal za zasługi dla WOPR 89
13.Srebrny medal za zasługi dla WOPR 27
14.Złoty medal za zasługi dla WOPR 17
15.Medal „Za uratowanie życia tonącemu” 16
16.Brązowy krzyż za zasługi dla WOPR 17.Srebrny krzyż za zasługi dla WOPR 18.Złoty krzyż za zasługi dla WOPR 1
19.Order Błękitnego Krzyża dla WOPR 1
40
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
V. Ratownictwo
Rok 2008
Sekcja Sprzętu Komisji do Spraw Ratownictwa WOPR, kierowana przez Włodzimierza Kapiec, w 2008
r. przygotowała rozdzielniki, a Komisja Przetargowa WOPR przeprowadziła przetargi na sprzęt do
zakupu ze środków centralnych. Sprzęt przekazano w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
Lp.
Nazwa
Ilość WOPR województwa
1
samochodód Fiat „Scudo”
5
(woj. pomorskie, małopolskie, lubelskie, podlaskie,
świętokrzyskie).
2
łódź motorowa TM-511
OB
6
(woj. śląskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie
i kujawsko-pomorskie, mazowieckie – 2 szt.).
3
łódź motorowa RIB 510
4
(woj. małopolskie, opolskie, lubuskie oraz podlaskie – Ośrodek Szkolenia Ratowników WOPR TAMA w Rajgrodzie).
4
łódź motorowa BRIG Falcon F 400
18
5
łódź motorowa „Perkoz II”
6
(woj. lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie – 2 szt., bez silnika).
6
łódź wiosłowa „Jacek”
8
(woj. łódzkie – 2 szt., śląskie – 3 szt., woj. lubelskie,
mazowieckie i warminsko-mazurskie po 1 szt.).
7
silnik Mercury 115 KM
ELXPT
2
(woj. zachodniopomorskie – 2 szt).
8
silnik Mercury 90 KM
Optimax
4
(woj. warm.ińsko-mazurskie, małopolskie,
pomorskie– 2 szt.).
9
silnik Mercury 75 KM
Optimax
5
(woj. śląskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie
po 1 szt., mazowieckie – 2 szt.).
10
silnik Mercury 50 KM ELPT
1
(woj. zachodniopomorskie).
11
silnik Mercury 30 KM EL
5
(woj. lubelskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie.
zachodniopomorskie).
12
silnik Mercury 30 KM ML
18
13
skuter wodny z platformą
rat. Yamacha
14
przyczepa podłodziowa
Thule
15
przyczepa podłodziowych
Tramp Trail
7
(woj. kujawsko-pomorskie, podkarpackie, śląskie,
warmińsko-mazurskie - 2 szt., mazowieckie – 2 szt,).
16
pomost pływający typu
H – 2410
1
(woj. podlaskie OS WOPR TAMA).
1
22
(16 województw oraz dodatkowo łódzkie i podlaskie, OS
WOPR TAMA – po 1 szt.).
(16 województw oraz dodatkowo łódzkie i podlaskie OS
WOPR TAMA - 2 szt
(woj. podlaskie OS WOPR TAMA - 1 szt.).
(16 szt. jednostki wojewódzkie oraz woj. łódzkie – 1 szt.,
opolskie – 1 szt., lubuskie – 1 szt., małopolskie – 1 szt.,
podlaskie OS WOPR TAMA – 2 szt.).
W biurze ZG WOPR w 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację dokumentacyjno-księgową sprzętu ratowniczego, szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego ze środków finansowych
MSWiA, środków WOPR i sponsorów oraz sporządzono wykaz sprzętu ratowniczego zakupionego
ze środków finansowych MSWiA i przekazanego na podstawie umów do dyspozycji jednostek wojewódzkich WOPR.
W celu doskonalenia procedur ratownictwa wodnego Komisja do spraw ratownictwa współpracowała z Komisjami do spraw: Edukacji, Sportu.
41
Ratownictwo
Rok 2009
Sekcja Sprzętu Komisji do spraw Ratownictwa WOPR, kierowana przez Włodzimierza Kapiec, w 2009
roku przygotowała rozdzielniki, a Komisja Przetargowa WOPR (powołana przez Prezesa WOPR) przeprowadziła przetargi (w dniach: 26, 29 maja, 31 lipca, 6 października, 16 listopada) na zakupu
sprzętu ze środków centralnych, który następnie został przekazany w nieodpłatne użytkowanie
do jednostek wojewódzkich WOPR według poniższego rozdzielnika.
Lp.
Nazwa
Ilość
WOPR województwa
1
Łódź hybrydowa kabinowa 7,0 m z przyczepą
1
Zachodniopomorskie
2
Łódź hybrydowa kabinowa 6 m z przyczepą
1
Podlaskie
3
Łódź hybrydowa 5 m z przyczepą
5
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Śląskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
4
Łódź motorowa typu „V” 4 m
4
Lubuskie
Podkarpackie
Warmińsko Mazurskie
Wielkopolskie
5
Łódź ratownicza typ BL
6
Kujawsko-Pomorskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Warmińsko Mazurskie
Zachodniopomorskie
6
Łódź ratownicza wiosłowa typ cathedral
7
16
Wszystkie
Silnik 150 kM czterosuwowy
1
Podlaskie
8
Silnik 75 kM dwusuwowy
6
Lubuskie
Małopolskie
Opolskie
Podlaskie
Śląskie
Wielkopolskie
9
Silnik 30 kM czterosuwowy
3
Lubuskie
Podkarpackie
Warmińsko Mazurskie
10
Ratowniczy skuter wodny
2
Podlaskie
Pomorskie
11
Silnik 30 kM czterosuwowy
1
Kujawsko-pomorskie
12
Silnik 75 kM dwusuwowy
2
Podlaskie
Małopolskie
13
Łódź motorowa ratownicza 5,0 m z przyczepą
2
Mazowieckie
Lubuskie
14
Łódź motorowa ratownicza 4,00 z przyczepą
4
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Podlaskie
Przeprowadzona została w biurze inwentaryzacja dokumentacyjno-księgowa sprzętu ratowniczego,
szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego ze środków finansowych MSWiA, NFOŚiGW,
środków WOPR i sponsorów w 2009 roku oraz sporządzony wykaz sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych MSWiA i NFOŚiGW przekazanego na podstawie umów do dyspozycji
jednostek wojewódzkich WOPR.
W celu doskonalenia procedur ratownictwa wodnego Komisja do spraw ratownictwa współpracowała z Komisjami do spraw: Edukacji, Sportu.
42
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Rok 2010
Sekcja Sprzętu Komisji WOPR do spraw Ratownictwa, kierowana przez Włodzimierza Kapca, w 2010
roku przygotowała rozdzielniki, a komisja przetargowa przeprowadziła przetargi (w dniach: 14, 19
kwietnia, 24 sierpnia, 26 października, 13 grudnia) na zakupu sprzętu ze środków centralnych, który
następnie został przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR według
poniższego rozdzielnika.
Lp. Nazwa
Ilość WOPR Wojew.
1
Łódź ratownicza typu RIB S-5200 z silnikiem, przyczepą
2
Zachodniopomorskiego
2
Łódź ratownicza typu RIB TM-609 OB
1
Pomorskiego
3
Łódź ratownicza typu RIB TM-609 OB z silnikiem
3
Łódzkiego, Śląskiego
Mazowieckiego
4
Łódź ratownicza typu TM 511 OB z silnikiem i przyczepą
1
Mazowieckiego
5
Ratownicza łódź motorowa Parker Pionier z przyczepą
1
Wielkopolskiego
6
Ratowniczy skuter wodny VX Cruiser
z platformą
5
Dolnośląskiego
Łódzkiego, Małopolskiego
Mazowieckiego
Warmińsko-mazurskiego
7
Ratowniczy skuter wodny Yamaha FX z platformą
1
Pomorskiego
8
Ratowniczy skuter wodny Yamaha z platformą i przyczepą
9
16
Kujawsko-pomorskiego
Lubelskiego, Lubuskiego
Łódzkiego, Małopolskiego
Mazowieckiego,
Opolskiego
Podkarpackiego
Podlaskiego (2 szt.)
Pomorskiego, Śląskiego
Świętokrzyskiego
Warmińsko-mazurskiego
Wielkopolskiego
Zachodniopomorskiego
Ponton YAM z silnik zaburtowym F 9,9
2
Podlaskiego
Warmińsko-mazurskiego
10
Silnik zaburtowy Mercury Optimax 75
5
Opolskiego
Podkarpackiego
Podlaskiego, Pomorskiego
Zachodniopomorskiego
11
Silnik zaburtowy Yamaha F70
1
Mazowieckiego
12
Silnik zaburtowy Mercury F30
5
Kujawsko-pomorskiego
Lubelskiego
Lubuskiego
Śląskiego
Wielkopolskiego
Przeprowadzona została w biurze inwentaryzacja dokumentacyjno-księgowa sprzętu ratowniczego,
szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego ze środków finansowych MSWiA, NFOŚiGW,
środków WOPR i sponsorów w 2010 roku
43
Ratownictwo
Rok 2011
1. Organizacja ratownictwa
Na podstawie umowy nr 7/DAiN/DB/11 zawartej W dniu 30 marca 2011 roku w Warszawie, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a WOPR w sprawie organizowania pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia na wodach obejmującej okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
zatrudniono:
-- 1 koordynatora krajowego GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 zastępcę koordynatora krajowego GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 14 kierowników wojewódzkiej GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 specjalistę do spraw sprzętu – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 specjalistę do spraw ewidencji – na podstawie umowy o pracę.
Podtrzymano system funkcjonowania GO i GI WOPR, którego potrzeba potwierdzona była poprzez
pozytywne oceny wydawane przez organa administracji publicznej, społeczności lokalne, jednostki
Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki zapewnieniu ciągłość pracy kierowników GO WOPR
możliwe było sprawne funkcjonowanie i rozwój GO i GI WOPR, usprawnienie zarządzania grupami
(w tym sprawne kierowanie podczas akcji ratowniczych). GO WOPR było tworzone w poszczególnych województwach w celu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi
lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. GO WOPR
współdziałały z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością, bezpieczeństwem i porządkiem na obszarach wodnych oraz ochroną środowiska, a także
uczestniczą i prowadzą akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych,
awarii technicznych, w tym powodzi. Członkowie GO i GI WOPR brały udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz ćwiczeniach ratowniczych. Posiadały kwalifikacje do dokonywania
przeglądów kąpielisk i pływalni, występowania do organów administracji samorządowej i innych
podmiotów wskazując zagrożenia na obiektach lub w urządzeniach wodnych, wydawania ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie
wodnym, a także świadczenia usług z zakresu ratownictwa wodnego.
2. Sprzęt
Sekcja Sprzętu Komisji WOPR do spraw Ratownictwa WOPR, kierowana przez Włodzimierza
Kapca, w 2011 roku przygotowała rozdzielniki, które zostały zawarte we wnioskach do MSWiA
i NFOŚiGW.
Lp.
Ilość
Miejsce przekazania
Motorowa łódź hybrydowa
o długości od 7 m z silnikiem
1
Zachodniopomorskie
2
Motorowa łódź hybrydowa
o długości od 5 m z silnikiem
1
Zachodniopomorskie
3
Motorowa łódź o długości od 5 m
z otwieranym dziobem i silnikiem
2
Podkarpackie
Podlaskie
4
Skuter wodny z platformą ratowniczą
i silnikiem
12
Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie (3)
Kujawsko-Pomorskie, Lubelskiego,
Lubuskie, Małopolskie, Opolskie
Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie
5
Ponton od 3,4 m z, podłogą aluminiową i silnikiem
14
Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie
Łódzkie. Małopolskie, Podlaskie,
Pomorskie (2), Śląskie. Świętokrzyskie(2)
Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie
6
Kajak ratowniczy
14
Kujawsko-Pomorskie (10)
Zachodniopomorskie (4)
7
Przyczepa pod łodziowa
2
Świętokrzyskie, Pomorskiego
8
Serwer z oprogramowaniem
1
ZG WOPR
9
Sprężarka powietrza
1
Lubuskie
Silnik zaburtowy do łodzi od 15 kM
1
Warmińsko-Mazurskie
10
44
Przedmiot
1
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
11
Silnik zaburtowy do łodzi od 90 kM
2
Świętokrzyskie, Małopolskie
12
Silnik zaburtowy do łodzi od 6 kM
1
Lubelskie
13
Silnik zaburtowy do łodzi od 10 kM
2
Śląskie
14
Łódź ratownicza od 6 m
1
Małopolskie
15
Silnik zaburtowy do łodzi od 30 kM
1
Wielkopolskie
16
Łódź motorowa ponad 7 metrów
z silinikiem
2
Zachodniopomorskie (2)
17
Deska do ratownictwa wodnego
8
Pomorskie (3)
Podlaskie, Pomorskie (2)
Zachodniopomorskie (2)
18
Łódź Steady 400 z silnikiem Mercury
F20 ML
10
Łódzkie, Małopolskie, Podlaskie,
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie, Opolskie,
Świętokrzyskie, Lubuskie, Wielkopolskie
Po przyznaniu dotacji Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi (w dniach: 12 kwietnia,
2, 20, 31 maja, 8 lipca, 18, 20, 26 października,) na zakup sprzętu ze środków centralnych, który
następnie został przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR.
Dokonano zakupów sprzętu technicznego na kwotę 30 000,- PLN, w tym:
-- przenośny system nawigacyjny TOMTOM XXL IQ,
-- zestaw sygnalizacyjny do lądowisk,
-- torba transportowa na 5 eflar + 5 podstaw lotniczych,
-- zestaw RPT KSP podstawowy + tlenoterapia,
-- radio VHF Morskie,
-- zestaw ratownictwa medycznego WOPR R1, Torba PSP R1,
-- butla Tlenowa,
-- polar ocieplacz.
Dokonano konserwacji i naprawy sprzętu technicznego na kwotę 10 000,- PLN.
Przeprowadzona została w biurze inwentaryzacja dokumentacyjno-księgowa sprzętu ratowniczego, szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego ze środków finansowych MSWiA,
NFOŚiGW, środków WOPR i sponsorów w 2011 roku oraz sporządzony wykaz sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych MSWiA i NFOŚiGW przekazanego na podstawie umów
do dyspozycji jednostek wojewódzkich WOPR.
W celu doskonalenia procedur ratownictwa wodnego Komisja do spraw ratownictwa współpracowała z Komisjami do spraw: Edukacji i Sportu.
Rok 2012
1. Organizacja ratownictwa
Na podstawie umowy nr 2/DRiOL/DB/12 zawartej W dniu 14 maja 2012 roku w Warszawie,
pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a WOPR, pn. Wykonywanie ratownictwa wodnego
w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania
i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenia dokumentacji wypadków w okresie od 1 maja 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku:
1) Zatrudniono:
-- 1 koordynatora krajowego GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 zastępcę koordynatora krajowego GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 14 kierowników wojewódzkiej GO WOPR – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 specjalistę do spraw sprzętu – na podstawie umowy o pracę,
-- 1 specjalistę do spraw ewidencji – na podstawie umowy o pracę.
2) Utrzymano gotowość ratowniczą i prowadzono działania ratownicze. podtrzymano system
funkcjonowania GO i GI WOPR, którego potrzeba potwierdzona była poprzez pozytywne oceny
wydawane przez organa administracji publicznej, społeczności lokalne, jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej. dzięki zapewnieniu ciągłość pracy kierowników GO WOPR możliwe było
sprawne funkcjonowanie i rozwój GO i GI WOPR, usprawnienie zarządzania grupami (w tym
sprawne kierowanie podczas akcji ratowniczych). GO WOPR były tworzone w poszczególnych
województwach w celu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi
45
Ratownictwo
lub były narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. GO
WOPR współdziałały z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zainteresowanymi
obronnością, bezpieczeństwem i porządkiem na obszarach wodnych oraz ochroną środowiska,
zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych, awarii technicznych, w tym powodzi. członkowie
GO i GI WOPR brali udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz ćwiczeniach ratowniczych, posiadają kwalifikacje do dokonywania przeglądów kąpielisk i pływalni, występowania
do organów administracji samorządowej i innych podmiotów wskazując zagrożenia na obiektach
lub w urządzeniach wodnych, wydawania ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego,
w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym, a także świadczenia usług z zakresu
ratownictwa wodnego.
3) utrzymano gotowość operacyjną sprzętu, w szczególności, w razie występujących potrzeb,
prowadzono dyslokację sprzętu ratowniczego.
4) prowadzono dokumentację wypadków.
Podtrzymano system funkcjonowania GO i GI WOPR, którego potrzeba potwierdzona była poprzez
pozytywne oceny wydawane przez organa administracji publicznej, społeczności lokalne, jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki zapewnieniu ciągłość pracy kierowników GO WOPR
możliwe było sprawne funkcjonowanie i rozwój GO i GI WOPR, usprawnienie zarządzania grupami
(w tym sprawne kierowanie podczas akcji ratowniczych). GO WOPR było tworzone w poszczególnych województwach w celu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi
lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. GO WOPR
współdziałały z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością, bezpieczeństwem i porządkiem na obszarach wodnych oraz ochroną środowiska, a także
uczestniczą i prowadzą akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych,
awarii technicznych, w tym powodzi. Członkowie GO i GI WOPR brały udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz ćwiczeniach ratowniczych. Posiadały kwalifikacje do dokonywania
przeglądów kąpielisk i pływalni, występowania do organów administracji samorządowej i innych
podmiotów wskazując zagrożenia na obiektach lub w urządzeniach wodnych, wydawania ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie
wodnym, a także świadczenia usług z zakresu ratownictwa wodnego.
2. Sprzęt
Sekcja Sprzętu Komisji WOPR ds. Ratownictwa, kierowana przez Włodzimierza Kapca, w 2012
roku przygotowała rozdzielniki, które zostały zawarte we wnioskach do MSW i NFOŚiGW.
LP PRZEDMIOT
ILOŚĆ MIEJSCE PRZEKAZANIA
1
Deska ratownicza
41
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie (2 szt.),
Łódzkie (5 szt.), Małopolskie (2 szt.)
Opolskie (2 szt.), Podkarpackie (2 szt.),
Podlaskie (2 szt.), Pomorskie (12 szt.),
Śląskie (4 szt.), Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie (8 szt.)
2
Kajak ratowniczy z wyposażeniem
2
Mazowieckie, Pomorskie
3
Łódź hybrydowa pow. 5 m
z silnikiem zaburtowym
3
Podlaskie, Lubelskie, Wielkopolskie
4
Łódź motorowa polietylenowa
ponad 4 m z silnikiem 25 KM
11
Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie,
Łódzkie, Małopolskie (2 szt.), Małopolskie
(2 szt.), Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie,
Wielkopolskie
5
Łódź motorowa polietylenowa
ponad 4 m z silnikiem 30 KM
11
Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie
(2 szt.), Opolskie (2 szt.), Podkarpackie,
Podlaskie (2 szt.), Śląskie, Świętokrzyskie
6
Motorowa łódź od 5 m
z otwieranym dziobem i silnikiem
3
Opolskie, Warmińsko-Mazurskie,
Zachodniopomorskie
7
Silnik zaburtowy 30 KM
2
Śląskie, Wielkopolskie
8
Silnik zaburtowy 40 KM
1
Lubuskie
9
Silnik zaburtowy 60 kM
1
Warmińsko-Mazurskie
10 Silnik zaburtowy 90 kM
1
Zachodniopomorskie
46
Ratownictwo
11 Skuter wodny
z platformą ratowniczą
17
Kujawsko-Pomorskie (2 szt.), Lubuskie (2 szt.),
Łódzkie (2 szt.), Małopolskie, Opolskie,
Podlaskie, Pomorskie, Śląskie (2 szt.),
Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie,
Wielkopolskie, Zachodniopomorskie (2 szt.)
Po przyznaniu dotacji Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi (w dniach: 23 maja 2012 roku,
21 czerwca 2012 roku, 28 sierpnia 2012 roku, 15 października 2012 roku, 22 listopada 2012 roku)
na zakup sprzętu ze środków centralnych, który następnie został przekazany w nieodpłatne użytkowanie do właściwych jednostek WOPR.
W dniach 9 sierpnia 2012 roku i 4 września 2012 roku Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu nawigacji i łączności
do łodzi „Ratownik 201”.
Przeprowadzona została w biurze inwentaryzacja dokumentacyjno–księgowa sprzętu ratowniczego, szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego ze środków finansowych MSW, NFOŚiGW,
środków WOPR i sponsorów w 2012 roku oraz sporządzony wykaz sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych MSW i NFOŚiGW, przekazanego na podstawie umów do dyspozycji
jednostek wojewódzkich WOPR.
W celu doskonalenia procedur ratownictwa wodnego Komisja WOPR ds. Ratownictwa współpracowała z Komisjami WOPR ds.: Edukacji, Zarządzania i Sportu.
47
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
III. Edukacja w WOPR
Rok 2008
Komisja do Spraw Edukacji WOPR, której przewodniczył Marek Chadaj, pracowała nad zmianami
w programach kursów przygotowujących do egzaminu na stopnie oraz szkoleń specjalistycznych.
1. Kursy na stopnie ratowników WOPR:
1) W Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie przeprowadzono dwa kur sy na stopień starszego ratownika WOPR, które ukończyło 48 osób:
-- pierwszy kurs na stopień starszego ratownika WOPR odbył się w dniach 29 czerwca –
8 lipca z udziałem 26 osób, spośród których 24 osoby, po zdaniu egzaminu, uzyskały stopień
starszego ratownika WOPR. kierow- nikiem kursu był instruktor wykładowca WOPR Arkadiusz
Stanula, instruktorami Zbigniew Kołodziejski, Jacek Depczyński, Andrzej Ostrowski, asystentem
– Michał Niedziela.
-- podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 10–19 lipca, uprawnienia
starszego ratownika uzyskały 24 osoby. kierownikiem kursu był instruktor wykładowca
WOPR Tomasz Zalewski, instruktorem Paweł Różański, asystentami – Piotr Molasy
i Krzysztof Karos.
2) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w OS WOPR TAMA w dniach 21–30 lipca.
Do kursu zakwalifikowano 22 osoby, które po zdaniu egza minu uzyskały stopnie instruktorów
WOPR. Kierownikiem kursu był Wojciech Wiesner, instruktorami wykładowcami – Florian Parnicki
i Zdzisław Szwarc, asy stentem – instruktor Tomasz Białkowski.
3) Stopień instruktora wykładowcy WOPR nadano Andrzejowi Krzyszkowskiemu na podstawie
decyzji nr 1/08 Prezesa WOPR.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano następujące specjalistyczne szkolenia finansowane lub współfinansowane ze środków centralnych WOPR:
1) Szkolenie sędziów sportowych WOPR – przeprowadzone w dniach 25–27 stycznia w ośrodku „AgroTur” w Niestumiu i na pływalni miejskiej w Ciechanowie przez instruktorów WOPR: Grzegorza
Koniecznego (kierownik dydaktycz ny), Krzysztofa Piotrowskiego, Alberta Frączyka i członka KS
WOPR woj. dolnoślą skiego Edwarda Mężyka. Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskało 45 osób.
2) Z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących, przeprowadzone w try bie stacjonarnym
w Wietrznicy, miało 3 edycje: 25–27 kwietnia, 16–18 maja i 12-14 września. Organizatorem szkolenia był Zarząd Wojewódzki WOPR w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyło 209 osób
(w poszczególnych terminach odpowiednio
64, 60 i 85 osób). Uczestnikami szkolenia
byli: instruktorzy WOPR, starsi ratownicy,
ratownicy i młodsi ratownicy WOPR, strażacy
PSP i OSP oraz 3 ratowników z niemieckiej
Wasserwacht. Kadrę szkoleniową stanowili
instruktorzy, starsi ratownicy i ratownicy
WOPR oraz instruktor GOPR.
3) Z zakresu ratowania życia – w szkoleniu
z użyciem skuterów i łodzi motoro wych,
przeprowadzonym w dniach 10–12 czerwca
w Rowach, uczestniczyło 12 ratowników. Instruktorami na szkoleniu byli: Fabio Annigoni,
Arkadiusz Jaro szewicz, Jakub Freedenberger,
Marta Freedenberger i Tomasz Koniczuk.
4) Z zakresu procedur ratownictwa wodnego – szkolenie nurkowe przeprowa dzone
w dniach 26–29 czerwca w OS WOPR TAMA.
Uczestnikami szkolenia byli instruktorzy
WOPR, kierownicy grup operacyjnych WOPR,
starsi ratownicy i ratownicy WOPR – łącznie
28 osób. Kadrę kursu stanowili instruktorzy
Ćwiczenia ze sprzętem na wodach szybkopłynących
WOPR i instruktorzy nurkowania.
48
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
5) Szkolenie na wodach śródlądowych – przeprowadzone w dniach 27-29 czerwca w Bydgoszczy
dla 125 osób. Zajęcia przeprowadzono na pływalni i jeziorze Borówno.
6) Szkolenie ratowników kąpielisk śródlądowych przeprowadzono w dniach 1–14 sierpnia w OS
WOPR TAMA dla grupy 42-osobowej. Z wynikiem pozytyw nym szkolenie ukończyły 34 osoby.
Kierownikiem szkolenia był Jacek Depczyński, kadrę dydaktyczną stanowili: instruktorzy Wiesław
Choroszucha i Anna Troc, asystent - starszy ratownik Bartosz Paradowski.
7) Szkolenie z psami – ratownikami wodnymi – odbyło się w dniach 18-28 sierpnia w Przerwankach.
8) Szkolenie grup szybkiego reagowania – przeprowadzone w dniach 29–31 sierpnia na akwenie
Chańcza. W szkoleniu, realizowanym w formie zawodów, wzięło udział ponad 200 uczestników,
w tym strażacy PSP i OSP, policjanci i ratownicy WOPR. Celem szkolenia było doskonalenie technik ratownictwa wodnego i umiejętności niesienia pierwszej pomocy oraz sprawdzenie procedur
współdziałania różnych podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szko lenia ćwiczyli akcje
ratunkowe, wykorzystując różny sprzęt pływający i ratunko wy. Przy współpracy z Aeroklubem
zaprezentowano możliwości patrolowania dużych obszarów przy wykorzystaniu samolotu oraz –
w ramach szkolenia – prowadzono zabezpieczenie i podejmowanie skoczków spadochronowych
z wody.
9) Szkolenie z ratownictwa morskiego –
przeprowadzone w dniach 5–7 września
w Kołobrzegu dla instruktorów, ratowników, członków grup operacyjnych i interwencyjnych WOPR. Celem szkolenia
było przygotowanie ratowników WOPR
do prowadzenia akcji i udziału w operacjach ratowniczych z dużą liczbą osób
zagrożonych i poszkodowanych na wodach
morskich. Szkolenie objęło wspólne ćwiczenia ratowników WOPR, Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownic twa „SAR” oraz
funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie szkolenia doskona lono umiejętności
niesienia pierwszej pomocy po wypadkach
w wodach mor skich oraz wypracowywano
procedury wspólnych działań z SAR i SG.
Zajęcia prowadzili funkcjonariusze SG,
instruktorzy i ratownicy SAR, instruktorzy
wykładowcy i instruktorzy WOPR.
10) Szkolenie w zakresie wypracowania procedur w ratownictwie morskim - W dniu Po zakończonym szkoleniu egzamin z pływania
9 września na jeziorze Klimkowskim koło w Chrzanowie
Gorlic odbyły się pięciogodzin ne manewry grup składających się z funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz ratowników
GOPR i WOPR. Celem manewrów było wypracowanie procedur współpracy podczas ratowania osób
z użyciem śmigłowca. Ćwi czenia objęły zrzut ratowników ze śmigłowca, akcje ratownicze z podjęciem po szkodowanego i ratowników z wody, w tym z użyciem kosza ratunkowego z pozoracją
ratowania osoby z uszkodzonymkręgosłupem. Manewry obser wowali m.in. Poseł na Sejm RP
Witold Kochan – członek Komisji Polityki i Spraw Społecznych, ppłk Marek Kita ze Straży Granicznej, który przedstawił koncepcję utworzenia grup złożonych z funkcjonariuszy Straży Granicznej,
ratowników GOPR i WOPR do działania w sytuacjach kryzysowych. Program manew rów przygotował instruktor WOPR Tomasz Białkowski.
11) Szkolenie na stopnie stermotorzystów – zorganizowane w dniach 25–28 września w Nysie z udziałem 28 ratowników. kierownikiem szkolenia był Piotr Kurnicki.
12) W zakresie zabezpieczenia spływów kajakowych – szkolenie odbyło się w dniach 26–28 września
w Wdzydzach Kiszewskich. W szkoleniu wzięło udział 27 osób Uczestnicy w czasie szkolenie m.in.
testowali profesjonalny sprzęt aseku racyjny i kajakowy. Kierownikiem szkolenia był Aleksander
Maćkowski.
13) Szkolenie z zakresu procedur i wyposażenia ratowników WOPR – odbyło się w dniach 27–28 września w OS WOPR TAMA dla grupy 34 ratowników. Kierow nikiem szkolenia był Tomasz Zalewski.
14) Z zakresu pierwszej pomocy - szkolenie przeprowadzone przez łódzkie WOPR w dniach 10–12
października w Bronisławowie dla 33 osób: ratowników, instruktorów, instruktorów wykładowców
WOPR oraz kierowników wojewódzkich grup operacyjnych. Uczestnicy szkolenia po złożeniu egzaminu państwowego otrzymali tytuł ratownika medycznego.
49
Edukacja
15) Szkolenie kierowników GO WOPR – zorganizowane w dniach 5–7 grudnia w Warszawie. W szkoleniu
wzięło udział 22 instruktorów WOPR i starszych ratowników WOPR oraz 110 ratowników WOPR.
Uczestnicy uzyskali wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu pełnienia funkcji koordynatora
działań ratowniczych, bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym, a także współpracy ze służbami
i organizacjami, pod kątem przygotowań do EURO 2012. Kadrę szkoleniową stanowili: Bogdan
Kozłowski (instruktor WOPR, Koordynator Krajowy GO WOPR), instruktorzy wykładowcy Tomasz
Zalewski, Marek Chadaj oraz instruktorzy Sebastian Tumiłowicz, Milan Wilhelmi.
16) Szkolenie z zakresu technik ratowniczych i KPP – prowadzone w dniach 10–12 grudnia w Warszawie
dla 50 ratowników WOPR. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników WOPR do realizacji
zadań z zakresu technik ratow niczych na pływalni, w tym udzielania pomocy osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kadrę szkoleniową stanowili instruktorzy wykładowcy WOPR
i instruktorzy WOPR, członkowie Komisji Edukacji WOPR. Za część mery toryczną odpowiadał
dr Adam Pietrzak (doradca Prezesa ZG WOPR ds. medycznych).
Rok 2009
Komisja do spraw Edukacji WOPR, której przewodniczył Marek Chadaj, pracowała nad przygotowaniem zmian w programach kursów przygotowujących do egzaminu
na stopnie oraz szkoleń specjalistycznych.
1.Kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie ratowników WOPR:
1) W Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie przeprowadzono dwa kursy przygotowujące
do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR, które ukończyło 59 osób:
-- pierwszy odbył się w dniach 29 czerwca – 8 lipca z udziałem 26 osób, spośród których 24
osoby, po zdaniu egzaminu, uzyskały stopień star szego ratownika WOPR. kierownikiem
kursu był Paweł Rózański, instruktorami Ewa Zieliński, Jacek Depczyński, Tomasz Białkowski,
asystentami – Maciej Zalewski, Apoloniusz Kurylczyk,
-- podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 10–19 lipca, ucze- stniczyło 37 osób,
uprawnienia starszego ratownika uzyskały 33 osoby. kie- rownikiem kursu był instruktor
wykładowca WOPR Arkadiusz Stanula, in struktorami Zbigniew Kołodziejski, Marek Chadaj,
asystentami – Robert Ro dziewicz, Mariusz Kiełbus, Jakub Friedenberger, Dariusz Małkowski.
2) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w OS WOPR TAMA w dniach 21–30 lipca.
Do kursu zakwalifikowano 30 osób. 28 uczestników po zdaniu egzaminu uzyskało stopnie
instruktorów WOPR. Kierownikiem kursu był Wojciech Wiesner, instruktorami wykładowcami –
Florian Par nicki, Zdzisław Szwarc i Andrzej Ostrowski, asystentem – instruktor Michał Niedziela
i Maciej Parobczy.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano następujące specjalistyczne szkolenia finansowane lub współfinansowane ze środków centralnych WOPR:
Kurs ratowników w Dąbrowie
50
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
1) Szkolenie na wodach płynących – przeprowadzone w dniach 15–17 maja Krakowie przez instruktorów WOPR: Piotra Warzechę (kierownik dydaktycz ny), Rafała Głogowskiego, Dariusza Gercharta,
Krzysztofa Skrzyniarza, Grzego rza Skwarka i Waldemara Krawackiego (kierownik organizacyjny).
Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskało 85 osób.
2) Szkolenie ratowników na skuterach wodnych – przeprowadzone zostało w dniach 15-17 maja
w Rowach, uczestniczyło w nim 50 ratowników. Instruktorami na szkoleniu byli: Arkadiusz Jaroszewicz
(kierownik organizacyjny), Jakub Fridenberger (kierownik dydaktyczny), Marta Fridenberger, Adam
Wojtas, Michał Matejkowski.
Szkolenie na skuterach wodnych w Rowach
3) Szkolenie przy wypadkach nurkowych- przeprowadzone w dniach 26–28 czerwca w OS WOPR TAMA.
Uczestnikami szkolenia byli instruktorzy WOPR, kie- rownicy grup operacyjnych WOPR, starsi ratownicy
i ratownicy WOPR – łącznie 41 osób. Kadrę kursu stanowili instruktorzy WOPR i instruktorzy nurkowania.
4) Szkolenie ratowników na wodach śródlądowych- przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca
w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Zielona Góra-Drzonków dla 80 osób. W ramach
szkolenia ratownicy brali udział w ośmiu konkuren cjach basenowych oraz w jednej konkurencji
na wodach otwartych.
5) Szkolenie ratowników na kąpieliskach morskich zostało zrealizowane w dniach 5-7 czerwca w Ustroniu
Morskim dla 45-osobowej grupy. Kierownikiem szkolenia był Apoloniusz Kurylczyk, kadrę dydaktyczna stanowili: Tomasz Zalewski, Piotr Klejny, Cezary Kraśniewski, Stanisław Malepszak, Michał
Mieczkowski.
6) Szkolenie grup szybkiego reagowania – przeprowadzone w dniach 28–30 sierpnia na akwenie
Chańcza. W szkoleniu, realizowanym w formie zawodów, wzięło udział ponad 82 uczestników,
w tym strażacy PSP i OSP, policjanci i ratownicy WOPR. Celem szkolenia było doskonalenie technik ratownictwa wodnego i umiejętności niesienia pierwszej pomocy oraz sprawdzenie procedur
współdziałania różnych podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szko lenia ćwiczyli akcje
ratunkowe, wykorzystując różny sprzęt pływający i ratunko wy. Przy współpracy z Aeroklubem
zaprezentowano możliwości patrolowania dużych obszarów przy wykorzystaniu samolotu oraz –
w ramach szkolenia prowadzono zabezpieczenie i podejmowanie skoczków spadochronowych z wody.
7) Szkolenie ratowników kąpielisk śródlądowych zostało zrealizowane w dniach 1–5 sierpnia w OS
WOPR TAMA dla grupy 33-osobowej. Z wynikiem pozytyw nym szkolenie ukończyły 33 osoby.
Kierownikiem szkolenia był Jacek Depczyń ski, kadrę dydaktyczną stanowili: instruktorzy Wiesław
Choroszucha, asystent – starszy ratownik Bartosz Paradowski.
8) Szkolenie ratowników spływów kajakowych – szkolenie odbyło się w dniach 4–6 września w Wdzydzach
Kiszewskich. W szkoleniu wzięło udział 51 osób. Uczestnicy w czasie szkolenie m.in. testowali
profesjonalny sprzęt asekuracyjny i kajakowy. Kierownikiem szkolenia był Aleksander Maćkowski.
9) Szkolenie ratowników na morzu – przeprowadzone w dniach 4–6 września w Kołobrzegu dla instruktorów, ratowników, członków grup operacyjnych i interwencyjnych WOPR. Celem szkolenia
było przygotowanie ratowników WOPR do prowadzenia akcji i udziału w operacjach ratowniczych
z dużą liczbą osób zagrożonych i poszkodowanych na wodach morskich. Szkolenie objęło wspólne
ćwiczenia ratowników WOPR, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownic twa „SAR” oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie szkolenia doskona- lono umiejętności niesienia pierwszej
pomocy po wypadkach w wodach morskich oraz wypracowywano procedury wspólnych działań
z SAR i SG. Zaję cia prowadzili funkcjonariusze SG, instruktorzy i ratownicy SAR, instruktorzy
wykładowcy i instruktorzy WOPR.
51
Edukacja
Szkolenie lodowe
10) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy emocjonalnej – odbyło się w dniach 18-20 września w OS
WOPR TAMA z udziałem 19 osób, obejmowało zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
emocjonalnej osobom, będących w sytuacjach kryzysowych, którego kierownikiem był Wiesław
Choroszucha, a prowadzącymi zajęcia – Renata Pijarowska i Krzysztof Górniak.
11) Szkolenie z zakresu procedur i wyposażenia – odbyło się w dniach 25–27 września w OS WOPR
TAMA dla grupy 40 ratowników. Kierownikiem szkolenia był Tomasz Zalewski.
12) Z zakresu pierwszej pomocy – w Choszcznie z udziałem Zachodniopomor skiego WOPR w dniach
27–29 listopada przeprowadzone zostało szkolenie dla 60 osób: ratowników, instruktorów, instruktorów wykładowców WOPR oraz kierowników wojewódzkich grup operacyjnych. Kierownikiem był
Apoloniusz Kurylczyk, a kadrę dydaktyczną stanowili Jarosław Włodarczyk i Marcin Grabia.
13) Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – prowadzone w dniach 6-8 listopada
w Szczecinie dla 37 ratowników WOPR. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników WOPR
do realizacji zadań z zakresu technik ratowniczych na pływalni, w tym udzielania pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wybranych elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Kadrę szkoleniową stanowili instruktorzy wykładowcy WOPR i instruktorzy WOPR.
14) Szkolenie ratowników pływalni- przeprowadzone zostało w dniach 27-29 listopada. Organizatorem
szkolenia był Zarząd Wojewódzki WOPR w Łodzi. W szkoleniu uczestniczyło 48 osób. Uczestnikami
szkolenia byli: instruktorzy WOPR, starsi ratownicy, ratownicy i młodsi ratownicy WOPR. Kadrę
szkoleniową stanowili instruktorzy wykładowcy WOPR, instruktorzy WOPR, starsi ratownicy i ratownicy WOPR .
52
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
15) Szkolenie ratowników GO, odbyło się w dniach 4–6 grudnia w Skierniewicach, udziałem 50
ratowników, w trakcie którego uczestnicy uzyskali wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu
pełnienia funkcji koordynatora działań ratowniczych, bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym,
a także współpracy z innymi służbami i organizacjami, pod kątem przygotowań do EURO 2012.
Kadrę szkoleniową stanowili: Bogdan Kozłowski (instruktor WOPR, Koordynator Krajo- wy GO
WOPR), instruktor Bernard Motylewski.
16) Z inicjatywy członka komisji do spraw Edukacji Ewy Zieliński przeprowadzo no 24 szkolenia
przygotowujące do zdania egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników
i instruktorów WOPR, odbyły się one w województwie Kujawsko-Pomorskim przy współpracy
Polskiego Towarzystwa Ratunkowego. W wyniku egzaminów kończących kurs tytuł „ratownika”
w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uzyskało około 1000 ratowników
i instruktorów WOPR.
Rok 2010
Komisja WOPR do spraw Edukacji, której przewodniczył Marek Chadaj, pracowała nad programami
szkoleń specjalistycznych, opracowywała zestawienie godzin kształcenia oraz prowadziła prace nad
analizą wdrażania programów kursów na stopnie ratowników i instruktorów WOPR.
1. Kursy przygotowujące do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego:
1) W Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie przeprowadzono dwa kursy przygotowujące
do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR, w których uczestniczyło 60 osób:
-- pierwszy odbył się w dniach 26 czerwca – 3 lipca, w wyniki którego 28 osób, po zdaniu
egzaminu, uzyskało stopień starszego ratownika wodne go. kierownikiem dydaktycznym kursu
był Arkadiusz Stanula, kierow nikiem organizacyjnym Wiesław Choroszucha, instruktorami
Zbigniew Kołodziejski, Marek Chadaj, asystentami – Katarzyna Włodarczyk, Cezary Kalaga,
Jarosław Włodarczyk,
-- w wyniku egzaminu przeprowadzonego na zakończenie drugiego kur- su, przeprowadzonego
w dniach 9–16 lipca, uprawnienia starszego ra- townika wodnego uzyskało 15 osób. kierownikiem
dydaktycznym kursu był instruktor wykładowca WOPR Paweł Różański, kierownikiem
organizacyjnym Wiesław Choroszucha, instruktorem Tomasz Białkowski, asystentami – Marcin
Grabia, Marek Grodzki, Filip Orłowski, Albert Frączyk.
2) W miesiącu lipcu w OS WOPR TAMA zorganizowano i przeprowadzono dwa kursy przygotowujące
do zdania egzaminu na stopień młodszego instruktora WOPR, w których wzięło udział 50 osób:
-- pierwszy odbył się w dniach 3–8 lipca, w wyniki którego 11 osób, po zdaniu egzaminu, uzyskało
stopień młodszego instruktora WOPR. kierownikiem dydaktycznym kursu był Florian Parnicki,
kierownikiem organiza- cyjnym Wiesław Choroszucha, instruktorem Ewa Zieliński, asystentami
Katarzyna Włodarczyk, Cezary Kalaga, Maciej Parobczy,
53
Edukacja
-- w wyniku egzaminu przeprowadzonego na zakończenie drugiego kursu, przeprowadzonego
w dniach 17–21 lipca, uprawnienia młodszego instruk tora WOPR uzyskało 14 osób. kierownikiem
dydaktycznym kursu był in- struktor wykładowca WOPR Zdzisław Szwarc, kierownikiem
organizacyjnym Wiesław Choroszucha, instruktorem Ewa Zieliński, asystentami – Katarzyna
Włodarczyk, Michał Niedziela.
3) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w OS WOPR TAMA w dniach 22–31 lipca,
uczestniczyło w nim 30 osób. 29 uczestników po zdaniu eg- zaminu uzyskało stopnie instruktorów WOPR. Kierownikiem dydaktycznym kur su był Wojciech Wiesner, kierownikiem organizacyjnym Wiesław Choroszucha, instruktorami – Andrzej Ostrowski i Grzegorz Konieczny,
asystentem – Apoloniusz Kurylczyk, Robert Rodziewicz i Jakub Friedenberger.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano następujące specjalistyczne szkolenia finansowane lub współfinansowane ze środków centralnych WOPR:
1) Szkolenie ratowników na wodach płynących – przeprowadzone w dniach 8–9 maja w Krakowie
przez: Rafała Głogowskiego (kierownik dydaktyczny), Da riusza Gerharda, Krzysztofa Skrzyniarza,
Piotra Warzechę, Grzegorza Skwarka i Waldemara Krawackiego (kierownik organizacyjny) miało
na celu przygotowa nie ratowników WOPR do udzielania pomocy w przypadkach tonięcia w czasie
powodzi w płynącej wodzie z użyciem podręcznego sprzętu ratowniczego, alpi nistycznego
i specjalistycznego. W szkoleniu wzięło udział 57 osób – wszyscy uzyskali Certyfikat ukończenia
szkolenia.
2) Szkolenie ratowników na skuterach wodnych – przeprowadzone zostało w dniach 14-16 maja
w Rowach, uczestniczyło w nim 55 ratowników. Instruktora mi na szkoleniu byli: Arkadiusz Jaroszewicz
(kierownik organizacyjny), Piotr Dąbrowski (kierownik dydaktyczny), Jakub Fridenberger, Michał
Matejkowski. Szkolenie miało na celu przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy przy
użyciu skutera i łodzi motorowej. Szkolenie obejmowało: zapoznanie ra- towników z charakterystyką
skutera wodnego i łodzi motorowej jako środka ratowniczego, zapoznanie z wyposażeniem skutera
ratowniczego i łodzi moto rowej i ratowników obsługujących skuter i łódź motorową, nauczenie
i dosko nalenie manewrowania skuterem i łodzią motorową, nauczenie przeprowadzania akcji
ratowniczej indywidualnie i zespołowo na skuterze i łodzi motorowej.
3) Szkolenie ratowników audytorów kąpielisk, którego zasadniczym celem było przygotowanie
ratowników pod względem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia akcji ratunkowych,
zostało przeprowadzone w dniach 14–16 maja w Darłowie. Uczestnikami szkolenia byli instruktorzy WOPR, kierownicy grup operacyjnych WOPR, starsi ratownicy i ratownicy WOPR – łącznie
35 osób. Kadrę kursu stanowili: Justyna Merz (kierownik organizacyjny), Tomasz Zalewski (kierownik dydaktyczny), Apoloniusz Kurylczyk, Marcin Grabia, Maciej Zalewski.
4) W dniach 16-17 czerwca w Gdyni odbyło się szkolenie ratowników na skute rach, którego celem
było nauczenie i zapoznanie ratowników z obsługą ratowni czego skutera wodnego. W szkoleniu
uczestniczyło 28 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR.
Na szkoleniu instruktora mi byli: Piotr Dąbrowski (kierownik organizacyjny), Jakub Friedenberger
(kie rownik dydaktyczny), Arkadiusz Jarosiewicz.
5) W Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 19-20 czerwca odbyło się szkole nie ratowników na wodach
śródlądowych. Jego celem było pogłębienie umie jętności działań w lokalnym zintegrowanym
systemie zarządzania bezpieczeń- stwem, standaryzacja technik ratowniczych w wybranych
zdarzeniach podczas pracy ratowniczej na wodach przyległych oraz doskonalenie umiejętności
posłu giwania się specjalistycznym sprzętem ratowniczym podczas prowadzonej ak cji ratunkowej.
Wzięło w nim udział 85 uczestników – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy
WOPR. Kadrę stanowili: Wacław Mozer (kierownik organizacyjny), Marek Rybak (kierownik
dydaktyczny), Grzegorz Ko nieczny, Piotr Molasy, Rafał Gutkowski, Dariusz Małkowski, Bernard
Motylewski.
6) Szkolenie ratowników regat żeglarskich które odbyło się w Kiekrzu w dniach 19-20 czerwca miało na celu przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego
w trakcie trwania śródlądowych regat żeglarskich. W szkoleniu wzięło udział 37 uczestników –
członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Instruktorami na szkoleniu
byli: Filip Orłowski (kierownik organizacyjny), Jerzy Ciereszko (kierownik dydaktycz ny), Piotr
Zagajewski.
7) Szkolenie ratowników grup szybkiego reagowania – przeprowadzone w dn. 27–29 sierpnia
nad Jeziorem Chańcza. W szkoleniu, realizowanym w formie zawodów, wzięło udział ponad
84 uczestników, w tym strażacy PSP i OSP, policjanci i ratownicy WOPR. Celem szkolenia było
doskonalenie technik ratownictwa wodnego i umiejętności niesienia pierwszej pomocy oraz
sprawdzenie procedur współdziałania różnych podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy
54
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
szkolenia ćwiczyli akcje ratunkowe, wykorzystując różny sprzęt pływający i ratunkowy. Kadrę
kursu stanowili: Wacław Mozer (kierownik dydaktyczny), Ma rek Rybak (kierownik organizacyjny),
Anastazy Stępień i Paweł Faryna.
8) Szkolenie ratowników na morzu –
przeprowadzone w dniach 3–5 września
w Kołobrzegu dla instruktorów, ratowników,
członków grup operacyjnych i inter wencyjnych
WOPR. Celem szkolenia było przygotowanie
ratowników WOPR do prowadzenia akcji
i udziału w operacjach ratowniczych z dużą
liczbą osób zagrożonych i poszkodowanych
na wodach morskich. Szkolenie objęło
wspólne ćwiczenia ratowników WOPR oraz
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
„SAR”. W trakcie szkolenia doskonalono
umiejętności niesienia pierwszej pomocy
po wypadkach w wodach morskich oraz
wypracowywa no procedury wspólnych
działań z SAR. W szkoleniu uczestniczyło
45 osób – członkowie GO WOPR oraz GI
WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Kadrę
szkolenia stanowili: Apoloniusz Kurylczyk
(kierownik dydaktyczny), Justy na Merz
(kierownik organizacyjny), Michał Niedziela,
Adam Parobczy, Jakub Pa robczy, Michał
Szałajko, Marcin Grabia, Maciej Zalewski,
Czesław Bacławski.
9) Szkolenie ratowników zabezpieczających spływy kajakowe – szkolenie odbyło się w dniach 10–12
września w rejonie Tucholi. Szkolenie miało na celu podniesienie i utrwalenie umiejętności ratowników WOPR w stosowaniu tech nik ratowania kajakarzy, posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym oraz nabycie umiejętności w prowadzeniu spływu z uwzględnieniem szyków płynięcia.
W szkoleniu uczestniczyły 43 osoby – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy
55
Edukacja
WOPR. Kadrę szkolenia stanowili: Maciej Moskwa (kierownik dydaktyczny), Aleksander Maćkowski
(kierownik organiza cyjny), Jarosław Wolny, Jakub Galiński, Daniel Białkowski.
10) W miejscowości Rowy w dniach 10-12 września odbyło się szkolenie ratowników na skuterach
wodnych-morskie, którego celem było przygotowanie ra- towników do wykonania działań w zakresie
ratownictwa wodnego z użyciem skutera ratowniczego dla ratowniczych stopni ochotniczych oraz
zawodo- wych w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy na wodach morskich. W szkoleniu
uczestniczyło 45 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Instruktorami na szkoleniu byli: Arkadiusz Jarosiewicz (kierownik organizacyjny), Piotr Dąbrowski
(kierownik dydaktyczny), Jakub Friedenberger, Michał Matejowski.
11) Szkolenie ratowników na wodach szybko płynących, którego celem było przygotowanie ratowników do wykonywania działań w zakresie ratownic twa wodnego na wodach szybko płynących
i powodziowych oraz udzieleniu pomocy w tych warunkach, odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym
– Stadion Kajakowy „Wietrz nice” w dniach 10-12 września. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób –
członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Kadrę szkolenia stanowili:
Tomasz Białkowski (kierownik dydaktyczny), Bogdan Kozłowski (kierownik organizacyjny), Zbigniew
Kołodziejski, Dariusz Krawiec, Marek Rybak, Sebastian Tumiłowicz, Arkadiusz Stanula, Sebastian
Dawid, Andrzej Drabik, Paweł Błasiak, Sławomir Kamiński, Marcin Guś.
12) Szkolenie ratowników z zakresu procedur i wyposażenia odbyło się w dniach 25-27 września
w Ośrodku Szkolenia Ratowników WOPR TAMA. Głównym celem szkolenia było zapoznanie się
z zakresem procedur oraz wyposażenia stanowisk ratowniczych i wyposażenia osobistego ratownika
na różnych akwenach. W szkoleniu wzięło udział 40 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR,
ratownicy i instruktorzy WOPR. Kadrę szkolenia stanowili: Marek Chadaj (kierownik dydaktyczny),
Wiesław Choroszucha (kierownik organizacyjny), Arkadiusz Stanula, Zbigniew Kołodziejski, Paweł
Różański, Ewa Zieliński, Wojciech Wiesner, Andrzej Reucki.
13) Szkolenie ratowników pływalni i parków wodnych w Warszawie w dniach 29-31 października
miało na celu zdobycie umiejętności z zakresu technik ratowniczych na pływalniach i parkach
wodnych. W szkoleniu uczestniczył 46 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy
i instruktorzy WOPR. Kadrę szkolenia stanowili: Marek Chadaj (kierownik dydaktyczny), Krzysztof
Kokosza (kierownik organizacyjny), Robert Rodziewicz, Krzysztof Karos, Katarzyna Włodarczyk,
Adam Pietrzak, Jakub Sekuła, Marcin Uszko.
14) Tematem szkolenia doskonalącego dla instruktorów które odbyło się w Choszcznie w dniach
5-7 listopada było doskonalenie nauczania i egzaminowania przy wykorzystaniu scenariuszy symulacyjnych z zakresu pierwszej pomocy podczas symulowanych sytuacji trudnych i szczególnych
z zakresu BLS, WBLS (u dorosłego, dziecka i niemowlęcia), indywidualnych i zespołowych akcji
ratunkowych z tonącym aktywnym i pasywnym (bez i z podejrzeniem urazu kręgosłupa). W szkoleniu wzięło udział 65 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR.
Kadrę szkolenia stanowili: Apoloniusz Kurylczyk (kierownik dydaktyczny), Jarosław Włodarczyk
(kierownik organizacyjny), Katarzyna Włodarczyk, Marcin Uszko, Grzegorz Lewandowski.
15) W Warszawie w dniach 10-12 grudnia zorganizowano szkolenie ratowników Grup Operacyjnych.
Celem szkolenia było udoskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu pełnienia funkcji koordynatora
działań ratowniczych, prowadzenia akcji ratunkowej z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego,
bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym, a także współpracy z innymi służbami i organizacjami,
pod kątem przygotowań do EURO 2012. W szkoleniu uczestniczyło 70 osób – członkowie GO
WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Kadrę szkolenia stanowili: Bogdan Kozłowski
(kierownik dydaktyczny), Marek Grodzki (kierownik organizacyjny).
16) Z inicjatywy członka komisji do spraw Edukacji Ewy Zieliński przeprowadzono 20 szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników
i instruktorów WOPR, odbyły się one w województwie Kujawsko-Pomorskim przy współpracy
Polskiego Towarzystwa Ratunkowego. W wyniku egzaminów kończących kurs tytuł „ratownika”
w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uzyskało około 1800 ratowników
i instruktorów WOPR.
56
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Rok 2011
Komisja WOPR do spraw Edukacji, której przewodniczy Marek Chadaj, pracowała nad programami
szkoleń specjalistycznych, opracowywała zestawienie godzin kształcenia oraz prowadziła prace nad
analizą wdrażania programów kursów na stopnie ratowników i instruktorów WOPR.
1. Kursy przygotowujące do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego:
1) W Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie przeprowadzono dwa kursy przygotowujące
do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR:
-- pierwszy odbył się w dniach 25 czerwca – 2 lipca, w wyniki którego 28 osób, po zdaniu
egzaminu, uzyskało stopień starszego ratownika wodnego. kierownikiem dydaktycznym kursu
był instruktor wykładowca WOPR Paweł Różański, kierownikiem organizacyjnym Wiesław
Choroszucha, instruktorami Paweł Różański, Tomasz Białkowski, asystentami – Dariusz
Krawiec, Marcin Uszko,
-- w wyniku egzaminu przeprowadzonego na zakończenie drugiego kursu, przeprowadzonego
w dniach 8-15 lipca, uprawnienia starszego ratownika wodnego uzyskało 28 osób. kierownikiem
dydaktycznym kursu był dr Arkadiusz Stanula, kierownikiem organizacyjnym W. Choroszucha,
instruktorem Jakub Friedenberger, dr Arkadiusz Stanula, asystentami – Robert Degler, Jacek
Falknberg, Rafał Głogowski,
2) W dniach 12-18 września w Rowach odbyło się szkolenie starszych ratowników wodnych. W szkoleniu uczestniczyło 5 osób, 4 osoby uzyskały uprawnienia. kierownikiem dydaktycznym kursy był
dr Tomasz Zalewski, kierownikiem organizacyjnym był Piotr Dąbrowski, instruktorem Ewa Zieliński,
J. Friedenberger, asystentami- Marcin Grabia, Robert Degler,
3) W miesiącu lipcu w OS WOPR TAMA zorganizowano
i przeprowadzono dwa kursy przygotowujące do zdania
egzaminu na stopień młodszego instruktora WOPR:
-- pierwszy odbył się w dniach 2-7 lipca, w wyniki
którego 20 osób, po zdaniu egzaminu, uzyskało
stopień młodszego instruktora WOPR. kierownikiem
dydaktycznym kursu był dr A. Stanula, kierownikiem
organizacyjnym W. Choroszucha, instruktorem
dr A. Stanula, Zbigniew Kołodziejski, asystentami
– Marek Grodzki, Albert Frączyk,
-- w
wyniku
egzaminu
przeprowadzonego
na zakończenie drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 15-20 lipca, uprawnienia młodszego
instruktora WOPR uzyskało 26 osób. kierownikiem dydaktycznym kursu był instruktor wykładowca WOPR dr Zdzisław Szwarc, kierownikiem
organizacyjnym W. Choroszucha, instruktorem
E. Zieliński, dr Zdzisław Szwarc, asystentami –
M. Grabia, F. Orłowski, Marcin Kaca,
4) W dniach 19-22 września w Rowach odbyło się szkolenie młodszych instruktorów. W szkoleniu
uczestniczyło 13 osób wszyscy uzyskali. kierownikiem dydaktycznym kursy był dr T. Zalewski,
kierownikiem organizacyjnym był P. Dąbrowski, instruktorem E. Zieliński, J. Friedenberger, asystentami- M. Grabia, Robert Degler,
5) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w OS WOPR TAMA w dniach 21 30 lipca, uczestniczyło w nim 28 osób. 18 uczestników po zdaniu egzaminu uzyskało stopnie instruktorów WOPR.
Kierownikiem dydaktycznym kursu był prof. dr hab. Wojciech Wiesner, kierownikiem organizacyjnym W. Choroszucha, instruktorami – prof. dr hab. W. Wiesner, Andrzej Ostrowski i Grzegorz
Konieczny, asystentem – Jarosław Włodarczyk, F. Orłowski, Cezary Kalaga.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR
1) Wzorem lat ubiegłych zorganizowano następujące specjalistyczne szkolenia finansowane lub
współfinansowane ze środków centralnych WOPR: 49. szkolenie ratowników na wodach płynących
– przeprowadzone w dniach 14-15 maja w Krakowie przez: Rafała Głogowskiego (kierownik
dydaktyczny), M. Naczk-Musiał, Łukasz Balickiego, Piotra Warzechę, Macieja Szewczyka i Waldemara
Krawackiego (kierownik organizacyjny) miało na celu przygotowanie ratowników WOPR do udzielania
pomocy w przypadkach tonięcia w czasie powodzi w płynącej wodzie z użyciem podręcznego sprzętu
ratowniczego, alpinistycznego i specjalistycznego. W szkoleniu wzięło udział 57 osób – wszyscy
uzyskali Certyfikat ukończenia szkolenia,
57
Edukacja
2) Szkolenie ratowników na skuterach wodnych
– przeprowadzone zostało w dniach 10-12,
13-15 maja w Rowach, uczestniczyło w nim
50 ratowników. Instruktorami na szkoleniu
byli: J. Friedenberger (kierownik organizacyjny), P. Dąbrowski (kierownik dydaktyczny),
Michał Matejowski, Arkadiusz Jarosiewicz.
Szkolenie miało na celu przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy przy
użyciu skutera i łodzi motorowej. Szkolenie
obejmowało: zapoznanie ratowników z charakterystyką skutera wodnego i łodzi motorowej jako środka ratowniczego, zapoznanie
z wyposażeniem skutera ratowniczego i łodzi
motorowej i ratowników obsługujących skuter
i łódź motorową, nauczenie i doskonalenie
manewrowania skuterem i łodzią motorową,
nauczenie przeprowadzania akcji ratowniczej indywidualnie i zespołowo na skuterze
i łodzi motorowej,
3) W Gliwicach w dniach 11-12 czerwca odbyło się szkolenie ratowników na wodach śródlądowych.
Jego celem było pogłębienie umiejętności działań w lokalnym zintegrowanym systemie zarządzania
bezpieczeństwem, standaryzacja technik ratowniczych w wybranych zdarzeniach podczas pracy ratowniczej na wodach przyległych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym
sprzętem ratowniczym podczas prowadzonej akcji ratunkowej. Wzięło w nim udział 129 uczestników
– członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR. Kadrę stanowili: Zbigniew
Kołodziejski (kierownik organizacyjny), Tomasz Białkowski (kierownik dydaktyczny),
4) Szkolenie ratowników i instruktorów odbyło się w Bydgoszczy. Celem szkolenia było zapoznanie
ratowników i instruktorów ze specjalistycznymi elementami ratownictwa wodnego, w tym podlodowego, powodziowego i na wodach szybko płynących. Omówione również zostały organizacyjne
i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych. W szkoleniu wzięło udział 70 osób – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR.
Instruktorami na szkoleniu byli: dr Aleksander Skaliy (kierownik dydaktyczny), Aleksander
Maćkowski (kierownik organizacyjny), Michał Matejowski, Arkadiusz Jarosiewicz,
5) Szkolenie ratowników zabezpieczających spływy kajakowe – szkolenie odbyło się w dniach 9-11
września w rejonie Tucholi. Szkolenie miało na celu podniesienie i utrwalenie umiejętności ratowników WOPR w stosowaniu technik ratowania kajakarzy, posługiwaniu się sprzętem specjali58
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
stycznym oraz nabycie umiejętności w prowadzeniu spływu z uwzględnieniem szyków płynięcia.
W szkoleniu uczestniczyły 50 osoby – członkowie GO WOPR oraz GI WOPR, ratownicy i instruktorzy
WOPR. Kadrę szkolenia stanowili: Maciej Moskwa (kierownik dydaktyczny), Aleksander Maćkowski
(kierownik organizacyjny), Jarosław Wolny, Jakub Galiński, Daniel Białkowski, Bartosz Marciniak,
6) W Lublinie zorganizowano szkolenie ratowników Grup Operacyjnych. Celem szkolenia
było udoskonalenie wiedzy i umiejętności
z zakresu pełnienia funkcji koordynatora
działań ratowniczych, prowadzenia akcji
ratunkowej z użyciem podręcznego sprzętu
ratunkowego, bezpieczeństwa w ratownictwie
wodnym, a także współpracy z innymi służbami i organizacjami, pod kątem przygotowań
do EURO 2012. W szkoleniu uczestniczyło
88 osób – członkowie GO WOPR oraz GI
WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR,
7) Z inicjatywy przewodniczącego komisji
do spraw Edukacji E. Zieliński przeprowadzono 20 szkolenia przygotowujące do zdania
egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy dla ratowników i instruktorów WOPR,
odbyły się one w województwie KujawskoPomorskim przy współpracy Polskiego Towarzystwa Ratunkowego. W wyniku egzaminów
kończących kurs tytuł „ratownika” w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym uzyskało około 1800 ratowników
i instruktorów WOPR.
Programy szkoleń specjalistycznych stanowią
załącznik nr 8, a sprawozdanie z kursów centralnych TAMA 2011 załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
Rok 2012
1. Kursy i szkolenia WOPR
1) W dniach 1-5 lutego 2012 roku w Stensund (Szwecja) członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR,
instruktor-wykładowca WOPR Jakub Friedenberger zorganizowałudział ratowników WOPR w szkoleniu
z zakresu autoratownictwa na lodzie. Uczestnikami kursu byli ratownicy WOPR z Gdyni, Płocka,
Opola, Słupska i Sopotu oraz strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
z Gdyni i grupy wodno-nurkowej JRG PSP Bytom. Polscy ratownicy mieli możliwość poznania technik
ratowniczych przy wypadkach na lodzie. Kursanci po załamaniu się tafli lodowej ćwiczyli wydostania się
z wody w naturalnych warunkach, bez użycia skafandrów. Szkolenie wykazało,
że każda pokrywa lodowa, niezależnie od jej grubości, może stanowić zagrożenie,
a odpowiedni ekwipunek, wiedza i umiejętności są gwarantem bezpieczeństwa podczas
pobytu na zamarzniętym obszarze wodnym. Ratownicy odwiedzili jednostkę straży pożarnej
w Trosa, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne - Ochotniczą Służbę Ratownictwa
Morskiego oraz spotkali się z dziekanem Uniwersytetu Ludowego w Sten Sund Tommy Fogelberg.
Przy współpracy Urzędu Miasta Gdynia i JRG1 PSP Gdynia w najbliższym czasie odbędą się w Gdyni
pokazy ratownictwa lodowego, z zastosowaniem tradycyjnych metod ratownictwa wzbogaconych
o „szwedzkie” techniki autoratownictwa oraz bezpieczne formy uprawiania sportu i rekreacji na lodzie.
2) W dniu 18 lutego 2012 roku w Przełazach na jeziorze Niesłysz odbyło się szkolenie ratowników
Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Lubuskiego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ze
Świebodzina, podczas którego uczestnicy ćwiczyli prowadzenie indywidualnych i zespołowych akcji
ratunkowych z użyciem podręcznego sprzętu (sanki, drabiny, deski ortopedyczne, kije hokejowe, bosaki,
liny), przećwiczono „łańcuch z ludzi”, poszukiwania pod lodem, przemieszczanie się po lodzie, wychodzenie
z przerębli przy użyciu sprzętu i bez. Koordynatorem szkolenia, któremu przyglądał się członek
Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Lubuskiego Henryk Bigos, był kierownik
GO WOPR Woj. Lubuskiego Zenon Bareła.
59
Edukacja
3) W dniu 12 maja 2012 roku w Krakowie Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, w obecności Prezydenta International Life Saving Federation dr Klausa Wilkensa,
członków Dyrektoriatu ILS Federation of Europe i uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. Problemy bezpieczeństwa w wodzie i ratowania tonących - teoria praktyce, dokonali uroczystego otwarcia
dwudniowego szkolenia ratowników wodnych na rzece Wiśle. Przed rozpoczęciem szkolenia J. Telak wręczył
prof. dr hab. J. Majchrowskiemu medal 50-lecia WOPR. Prezes Krakowskiego WOPR Waldemar
Krawacki kierował częścią szkolenia w rejonie Zamku Królewskiego na Wawelu, z udziałem około
100. ratowników WOPR i medycznych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Straży Miejskiej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, którego celem było pogłębianie wiedzy,
kształcenie i doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia i ćwiczenie zespołowych
akcji ratowniczych, z zastosowaniem procedur prowadzenia wspólnych działań przez różne służby,
na obszarze wodnym (woda płynąca) z ewakuacją osób zagrożonych i poszkodowanych, w tym
warunkach powodzi.
4) W dniach 19-20 maja 2012 roku odbyły się ćwiczenia mające na celu wypracowanie metod i zasad
koordynacji działań ratowników WOPR oraz wypracowanie jednolitych procedur prowadzenia działań ratowniczych na trójmiejskich obszarach wodnych podczas zbliżających się Mistrzostw EURO
2012. W ćwiczeniach, które odbyły się we współpracy z MOSiR Gdańsk, karetką wodną MSPR
Sopot, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie i Centrum Koordynacji Ratownictwa
WOPR w Sopocie, udział wzięli ratownicy jednostek terenowych WOPR Województwa Pomorskiego.
5) W dniu 11 lipca 2012 roku w Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się
z uczestnikami szkolenia kandydatów na starszych ratowników wodnych. Kierownikiem szkolenia
był instruktor wykładowca WOPR dr Paweł Różański, prowadzącym zajęcia instruktor wykładowca
WOPR Jakub Friedenberger, a asystentami instruktorzy WOPR: Piotr Zagajewski, Remigiusz Olejniczak
i Andrzej Drabik. Po przeprowadzonym egzaminie przez komisję z przewodniczącym instruktorem
wykładowcą WOPR Markiem Chadajem i członkami dr P. Różańskim i J. Friedenbergerem, Prezes
WOPR wręczył 34. absolwentom kursu zaświadczenia uzyskania stopnia starszego ratownika
wodnego.
6. W dniu 16 lipca 2012 roku w Ośrodku Szkolenia WOPRTAMA odbyło się zakończenie szkolenia kandydatów na młodszych instruktorów WOPR, podczas którego wiceprezes Zarządu Głównego WOPR
dr Tomasz Zalewski wręczył 28. absolwentom kursu zaświadczenia uzyskania stopnia młodszego
instruktora WOPR. Kierownikiem szkolenia był instruktor wykładowca WOPR dr Florian Parnicki,
prowadzącą zajęcia instruktor wykładowca WOPR Ewa Zieliński, a asystentami instruktorzy WOPR:
Dariusz Krawiec, Robert Degler, Marcin Uszko i Rafał Głogowski. Egzamin przeprowadziła komisja
z przewodniczącym dr. T. Zalewskim oraz członkami dr F. Parnickim i E. Zieliński.
7) W dniu 24 lipca 2012 roku Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie członka Zarządu Głównego
WOPR, Prezesa WOPR Województwa Łódzkiego Andrzeja Jankowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim podinsp. Mirosława Domańskiego, Wójta Gminy Tomaszów
Mazowiecki Franciszka Szmigiela, Prezesa Łódzkiego WOPR dr Michała Czaplickiego Siniarskiego,
Prezesa WOPR w Tomaszowie Mazowieckim Tomasza Jarzyńskiego wziął udział w otwarciu bazy
WOPR w Borkach nad Jeziorem Sulejowskim oarz w zakończeniu „pierwszego” szkolenia ratowników wodnych. Podczas spotkania Prezes J. Telak i A. Jankowski wręczyli 9. absolwentom kursu
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
8) W dniu 27 lipca 2012 roku w Ośrodku Szkolenia WOPRTAMA Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał
się z uczestnikami szkolenia kandydatów na instruktorów WOPR. Kierownikiem szkolenia był
instruktor wykładowca WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, prowadzącym zajęcia instruktor
wykładowca WOPR dr Zdzisław Szwarc, a asystentami instruktorzy WOPR: Magdalena Chrobot, Beata
Zysiak-Christ i Marek Grodzki. Po przeprowadzonym egzaminie przez komisję z przewodniczącym
Prezesem WOPR J. Telakiem i członkiem instruktorem wykładowcą WOPR Wacławem Mozerem,
Prezes WOPR wręczył 26. absolwentom kursu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia instruktorów.
9) W dniach 16–19 sierpnia 2012 roku w Kaliningradzie, w ramach współpracy pomiędzy Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Obschestvo Spasaniya Na Vodakh (Kaliningradzkim
oddziałem Rosyjskiej Organizacji Ratownictwa Wodnego), na zaproszenie szefa OSVOD Obwodu
Kaliningradzkiego Dmitryia Ofitserova odbył się dla studentów Uniwersytetu Kaliningradzkiego
kurs na stopień młodszego ratownika WOPR, który przeprowadzili instruktorzy WOPR Jakub
Friedenberger i Krzysztof Piotrowicz.
10) W dniach 5-7 października 2012 roku w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Bielinku
członkowie 14 Grup Interwencyjnych WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
i JRG PSP Myślibórz, uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego doskonalili umiejętności z zakresu
poszukiwania osób poszkodowanych w różnym stanie zdrowia na jeziorze, terenach bagiennych
i rzece Odrze, umiejętności komunikacji radiowej i ewakuacji osób poszkodowanych z terenów
60
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
niebezpiecznych, ćwiczono różnorodne scenariusze działań ratowniczych przy wykorzystaniu łodzi
typu RIB, skuterów wodnych z platformą ratowniczą, pontonów z silnikiem, łodzi z opuszczanym
dziobem, łodzi wiosłowych i desek ratowniczych, samochodów z napędem 4x4. Podczas szkolenia
odbyły się warsztaty z języka migowego, dzięki którym ratownicy zapoznali się z podstawami
komunikacji z osobami niedosłyszącymi. Szkolenie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska Wodnego i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się dzięki porozumieniu
o współpracy pomiędzy WOPR Woj. Zachodniopomorskiego a Zachodniopomorskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
11) W dniach 5-7 października 2012 roku na torze kajakowym w Wietrznicach i rzece Dunajec odbyło
się centralne szkolenie WOPR obejmujące techniki wykorzystywane podczas działań na wodach
szybkopłynących i podczas powodzi, szkolenie zostało poszerzone o elementy technik linowych
przydatnych w ratownictwie wodnym. Organizatorem szkolenia było WOPR Województwa Śląskiego.
Zajęcia prowadzili instruktorzy wykładowcy WOPR: Bogdan Kozłowski i Tomasz Białkowski oraz
instruktorzy WOPR: Dariusz Krawiec, Marcin Kamiński, Marcin Guś i Stefan Żeromski.
12) W dniu 10 listopada 2012 roku Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie Prezesa Środowiskowo-Lekarskiego WOPR Andrzeja Grabkowskiego, członka Rady Naukowej WOPR dr inż. Andrzeja
Krzyszkowskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu mł. bryg.
Pawła Frysztaka, Ordynatora Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Radomiu Piotra Roczniaka, wiceprezesa Ś-L WOPR Piotra Sochy, wiceprezesa Ś-L WOPR
dr Jarosława Molendy, Kierownika Grupy Interwencyjnej WOPR w Radomiu Michała Bęc i Zastępcy
Koordynatora Krajowego Grup Operacyjnych WOPR Konrada Piotrowskiego wziął udział w zakończeniu pierwszego w województwie mazowieckim szkolenia ratowników wodnych, podczas
którego wręczył absolwentom kursu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
W trakcie spotkania Prezes J. Telak uhonorował A. Grabkowskiego i dr inż. A. Krzyszkowskiego
medalem 50-lecia WOPR.
13) W dniu 15 listopada 2012 roku w Choszcznie Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z uczestnikami
pierwszych szkoleń instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, podczas którego zajęcia
prowadzili instruktorzy wykładowcy WOPR: wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego dr Tomasz Zalewski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR
Jakub Friedenberger, Przewodniczący Komisji WOPR ds. Edukacji Marek Chadaj, Przewodnicząca
Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński, dr Irena Nadolska - Ćwikła, dr Aniela Wierzbicka,
Jakub Parobczy oraz instruktorzy WOPR: członek GKR WOPR Filip Orłowski, członek Komisji WOPR
ds. Zarządzania WOPR Marek Grodzki i Maciej Furst, współorganizatorem był instruktor wykładowca
WOPR Apoloniusz Kurylczyk.
61
Edukacja
14) W dniu 30 listopada 2012 roku w Rawie Mazowieckiej Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się
z uczestnikami szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, które otworzył (29.11.
br.) i zamknął (2.12.br.) członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego,
Andrzej Jankowski. Zajęcia prowadzili instruktorzy z zakresu ratownictwa wodnego, instruktorzy
wykładowcy i instruktorzy WOPR: członek ZG WOPR Magdalena Zielinska, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Filip Orłowski, Grzegorz Lewandowski. Zajęcia zostały zrealizowane między
innymi na pływalni AQUARIUM i otwartych wodach jeziora TATAR w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy, po wzięciu udziału we wszystkich zajęciach i zdaniu egzaminu, przed komisją egzaminacyjną
z Markiem Chadajem (Przewodniczący Komisji WOPR ds. Edukacji) i Markiem Grodzkim (członek
Komisji WOPR ds. Zarządzania), otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne ze
wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747). Przy okazji tego szkolenia
instruktorzy WOPR mieli możliwość zunifikowania posiadanej wiedzy.
15) W dniu 5 grudnia 2012 roku w Dąbrowie Górniczej, pod bezpośrednim nadzorem wiceprezesa
Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR Województwa Śląskiego, Wiktora Zajączkowskiego, odbyło
się szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, którego uczestnicy, po wzięciu udziału
we wszystkich zajęciach i zdaniu egzaminu, otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne
ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012
roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747). Zajęcia realizowane
były przez instruktorów dr. Arkadiusza Stanulę, dr. Andrzeja Zurawika i dr. Ryszarda Karpińskiego.
Przy okazji szkolenia instruktorzy WOPR mieli możliwość zunifikowania wiedzy.
2. Bieżąca działalność Komisji Edukacji
-- odpowiedzi na e-maile z adresu [email protected] miesięcznie około 50
-- nostryfikacja stopni z ILS dotychczas 15
-- wyrobienie legitymacji ILS w roku około 40
3. Zakończenie prac nad programami szkoleń specjalistycznych
Organizacja merytoryczna, współautorstwo i konsultacje programowe przy tworzeniu programów
szkoleń specjalistycznych:
1) Ratownictwo Lodowe (stażysta, ratownik)
2) Ratownictwo - wody szybko płynące i powodziowe (stażysta, ratownik)
3) Operator AED
4) Współpraca z SAR
5) Ratownictwo - skuter wodny (stażysta, ratownik)
6) Operator lądowiska
7) Audytor kąpielisk
8) Ratownictwo – spływy kajakowe (stażysta, ratownik)
9) Ratownictwo Wysokościowe (stażysta, ratownik)
62
Edukacja
10)Ratownictwo -regaty śródlądowe żeglarskie (stażysta, ratownik)
11)Ratownictwo – poduszkowiec (stażysta, ratownik)
12)Sędzia WOPR
13)Ratownictwo - łódź ratownicza (stażysta, ratownik)
14)Operator Łączności
15)Operator Deski Ortopedycznej
16)Logistyka WOPR (logistyk WOPR, Szef Logistyki)
17)Ratownictwo wody szybko płynące i powodziowe z użyciem jednostek pływających (stażysta,
ratownik)
18) Ratownictwo wody płynące i zdarzenia wodne (stażysta, ratownik)
Opracowano
1) zestawienie godzin kształcenia
2) dziennik zajęć wzorcowy
3) wzór sprawozdań instruktorów w zakresie specjalizacji co pozwoli utworzyć centralną bazę informacyjną o instruktorach (który instruktor i w jakim zakresie posiada uprawnienia do prowadzenia
szkoleń specjalistycznych).
Są jeszcze w trakcie opracowywania programy takie jak nurkowanie.
4. Organizacja spotkań roboczych członków KEdukacji i kilkunastu instruktorów współpracujących
Nadal trwają prace nad wspólnymi centralnymi prezentacjami i sesjami zajęć do programu na stopień ratownik wodny ( z podziałem na etapy)
5. Organizacja merytoryczna i nadzór nad przebiegiem szkolenia centralnego „TAMA 2012”
-- spotkanie kadry prowadzącej zajęcia ,
-- dopracowanie szczegółów programów i planów pracy realizowanych na kursach ,
-- elektroniczna weryfikacja składanej przez kandydatów dokumentacji dopuszczającej
do uczestnictwa w szkoleniu Tama,
EFEKT pozytywny - żaden z uczestników nie wyjechał z powodu niekompletnej dokumentacji
Szkolenie
zgłoszonych zakwalifikowano zdało egzamin
nominacja na stopień
SRW / 02 - 11.07
54
35
35
32
MI
/ 11 - 16.07
51
31
31
27
IW
/ 17 - 27.07
35
28
26
26
Zdał egzamin kolega z DLRG Lenz
6. Rozpoczęcie spotkań unifikacyjnych instruktorów:
1) przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji przebiegu spotkań dla kadry
2) organizacja merytoryczna przebiegu tych szkoleń
-- 15-18.11 Choszczno
-- 29.11 – 02.12 Rawa Mazowiecka
-- 4-7.12 Gliwice
-- 8-26.01.13 Głuchołazy
63
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
IV. Zarządzanie
Rok 2010
Najistotniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności Komisji ds.
Zarządzania były:
-- Akcja: „Z delfinkiem WOPR-usiem czujemy się bezpiecznie”
-- Akcja: „Już pływam z NIVEA i WOPR”
-- Uczestnictwo WOPR, w ramach obchodów Eureopejskiego Roku Wolontariatu 2011. Udział
w pawilon – głównym elemencie European Year of Volunteering Tour 2011 i kluczowym
wydarzeniem obchodów roku w całej UE promującym ideę wolontariatu.
-- Przygotowanie i przedstawienie ZG WOPR w dniu 11 grudnia 2010r. podsumowania głównych
zmian podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w porównaniu z Wytycznymi 2005
-- Przygotowanie i przedstawienie ZG WOPR w dniu 11 grudnia 2010r. Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Rok 2011
Najistotniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności Komisji
ds. Zarządzania były:
-- Akcja: „Z delfinkiem WOPR-usiem czujemy się bezpiecznie”
-- Akcja: „Już pływam z NIVEA i WOPR”
-- Promocja WOPR w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 ERW i zadań
stawianych przed WOPR – cykl szkoleń dotyczących: rekrutowania młodzieży, wspierania
i współpracowania z młodzieżą, organizowania i koordynowania pracy, włączania młodych
ludzi do życia społecznego, aspektów prawnych dotyczących działalności, wyznaczania zakresu
działań młodzieży. Projekt ERW realizowany był w szkołach przez ratowników WOPR
-- Przygotowanie e-książki dla nauczycieli wykładających przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa
-- Przygotowanie broszury edukacyjno-profilaktycznej „Bezpieczna woda” przy współudziale
WOPR i Ministerstwa Sportu i Turystyki
-- Przygotowanie rozdziału o bezpieczeństwie do książki „Mały pływak” 2011
-- Nawiązanie współpracy z PZPN
-- Nawiązanie współpracy z firmą Vaxol
-- Przygotowania do akcji „Bezpieczny lód” przy współpracy WOPR i MSiT
Rok 2012
Najistotniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności Komisji
ds. Zarządzania były:
-- Pomoc w organizacji centralnych obchodów 50-lecia WOPR
-- Przygotowanie oferty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Engineering Design Center
w Warszawie, cykl szkoleń rusza we wrześniu 2012r,
-- Kontynuowanie współpracy z firmą Vaxol, produkującą krople do uszu
-- Akcja: „Z delfinkiem WOPR-usiem czujemy się bezpiecznie”
-- Akcja: „Już pływam”
-- Udział WOPR w Międzypokoleniowych Dniach Aktywności, w Warszawie w Centralnym Ośrodku
Sportu TORWAR, warsztaty i ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy. Zorganizowano stoisko
z przeznaczeniem do indywidualnych rozmów z seniorami oraz do przeprowadzania mini pokazów.
-- Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach przygotowania materiałów
informacyjnych z zakresu ratownictwa lodowego, skierowanych do dzieci i młodzieży
-- Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla PZPN - Poznań, Warszawa
-- Przygotowywanie publikacji nt WOPR
64
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
V. Sport
Rok 2008
Komisja do Spraw Sportu WOPR, której przewodniczył Krzysztof Piotrowski, ujednoliciła standardy
i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Członkowie komisji przeprowadzili w Ciechanowie
dwie edycje szkolenia Sekcji Sędziów, w styczniu dla 34 osób i listopadzie dla 8 osób oraz brali udział
w organizacji niżej wymienionych przedsięwzięć sportowych:
1. W Knurowie W dniu 9 lutego odbyła się inauguracja I edycji Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym
z udziałem m.in. Wiceminister Edukacji Krystyny Szumilas, Prezydenta Miasta Knurów Adama
Ramsa i Starosty Powiatu Gliwickiego Adama Szczypka. W zawodach wystartowało ponad 150
zawodników reprezentujących 25 drużyn z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła
Joanna Gołębiowska przed Katarzyną Gąsiorowską (obie z mazowieckiego WOPR) i Wiolettą Cygan
(WOPR Rybnik), wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał Marcin Pyrzyński (lubelskie WOPR),
pokonując Daniela Bugdola (WOPR Racibórz) i Bartłomieja Bobera (WOPR Knurów).
2. W Rudzie Śląskiej W dniu 15 marca odbyła się II runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym.
W zawodach wystartowało 180 zawodników z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet
zwyciężyła Sandra Pietrzak (WOPR Katowice) przed Lilianną Fabisiak (lubuskie WOPR) i Joanną
Charzewską (WOPR Skierniewice), wśród mężczyzn najlepszym okazał się Wojciech Sadowski przed
Pawłem Dziechcierewiczem (obaj z WOPR Lublin) i Mateuszem Stawianym (WOPR Wrocław), który
wraz z Patrycją Gogolin (WOPR Knurów) odebrał statuetkę za „najbardziej wartościowy wynik”
II rundy GP w konkurencji pływanie z przeszkodami na 200 m.
3. Na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 19 kwietnia odbyła się III runda Grand
Prix Polski w ratownictwie wodnym. W zawodach wystartowało 170 ratowników. Wśród kobiet
zwyciężyła zawodniczka z Mazowsza Joanna Gołębiowska, pokonując reprezentantki katowickiego
WOPR - Sandrę Pietrzak i Agnieszkę Bieniak, w klasyfikacji mężczyzn bezkonkurencyjny okazał
się Jarosław Mazurek z lubelskiego WOPR, który o ponad 100 punktów pokonał reprezentanta
gospodarzy Pawła Szkudlarka i o 200 punktów Mateusza Kwaśniewskiego z mazowieckiego WOPR.
Start do holowania z węgorzem
Mistrzynie na „pudle”
4. W dniach 28-29 czerwca na pływalni Astoria w Bydgoszczy oraz w WDW „Żagiel” w Borównie
odbyły się 42. Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym. Ratownicy rywalizowali w 8 konkurencjach rozgrywanych na basenie oraz w jednej konkurencji na wodach otwartych. W zawodach
wzięło udział 128 zawodników z 21 drużyn reprezentujących jednostki wojewódzkie WOPR. Tytuł
Mistrzów Polski w ratownictwie oraz przechodni puchar Prezesa ZG WOPR wywalczyła drużyna
z dolnośląskiego WOPR. Najlepszą drużyną żeńską była drużyna z lubuskiego WOPR, męską - drużyna dolnośląskiego WOPR. Mistrzynią Polski została Joanna Gołębiowska (Mazowsze), Mistrzem
Polski - po raz trzeci z rzędu Marcin Pyrzyński (Lubelskie).
5. W dniach 5-6 lipca na plaży w Krynicy Morskiej Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezes Nivea Polska
S.A. Heinz Jurgen Stuting w towarzystwie Burmistrza Krynicy Morskiej Adama Ostrowskiego oraz
Wiceprezesa Sport Mega Marketing Dariusza Knapika dokonali otwarcia pierwszych eliminacji
Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR. Ratownicy reprezentujący gminy nadmorskie kolejny raz
rywalizowali o udział w finale oraz wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła
65
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
reprezentacja Dziwnowa przed drużyną z Gdyni i Jarosławca, natomiast w klasyfikacji mężczyzn
zwyciężyli ratownicy z Dziwnowa, a tuż za nimi uplasowały się Ustronie Morskie, I drużyna Dąbek
i Dźwirzyno-Grzynowo.
6. W dniach 12-13 lipca w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje Mistrzostw NIVEA ratowników WOPR.
W zawodach uczestniczyło 12 drużyn (7 męskich i 5 żeńskich). W klasyfikacji kobiet zwyciężyły
Przed rozpoczęciem zawodów
Start do pływania w morzu
ratowniczki z Ustronia Morskiego IMPERIALL przed drużyną Dąbki Wielkopolska i Świnoujście, wśród
mężczyzn najlepsi okazali się ratownicy z Jarosławca, pokonując reprezentacje Świnoujścia i Ustki.
7. W dniach 19-26 lipca reprezentacja WOPR brała udział w Mistrzostwach Świata w ratownictwie
wodnym w Berlinie i Warnemunde, zajmując 10 miejsce. Jarosław Mazurek zajął 3 miejsce
w konkurencji 100 m, ratowanie manekina, pływanie w płetwach, a Grzegorz Monaczak i Ryszard
Sielski zdobyli medale w kategorii masters. Reprezentacja Polski zajęła 12 miejsce w klasyfikacji
generalnej.
8. Na Mistrzostwa Europy Juniorów, „Holandia ‘08” WOPR nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na udział reprezentacji. Zawodnicy startowali, a zwrot kosztów za udział w zawodach otrzymali ze środków centralnych WOPR.
9. W dniach 2-3 sierpnia w Łebie odbył się Finał VII Mistrzostw NIVEA ratowników WOPR, w którym
wystartowało 13 drużyn (5 drużyn kobiet i 8 mężczyzn). W klasyfikacji drużynowej żeńskiej i męskiej
zwyciężyła reprezentacja z Dziwnowa, wyprzedzając drużyny z Ustronia Morskiego i Jarosławca.
Zwycięzcy otrzymali dla reprezentowanej przez siebie gminy terenowe quady.
Przed startem do wyścigu po chorągiewki ME
Start do holowania z węgorzem ME Holandia ‚08
10. W dniach 15–17 sierpnia w Kołobrzegu został rozegrany Międzynarodowy Puchar Polski w ratownictwie wodnym. W klasyfikacji generalnej mężczyzn pierwsze miejsce zajęła drużyna WOPR
Słupsk, wśród kobiet WOPR woj. wielkopolskiego.
11. W dniach 10-13 września czterech ratowników: Maciej Kaliszewski i Michał Kosiński ze Szczytna,
Marcin Niewiński z Warszawy i Maciej Pasieczny z Elbląga reprezentowali Polskę na Mistrzostwach
Europy Juniorów w ratownictwie w Holandii. W klasyfikacji drużynowej zajęli dziewiąte miejsce.
66
Sport
Warunki zawodów były bardzo wymagające
Łodzią wiosłową na fali, mocne wrażenia
12. W dniu 18 października na pływalni Uniwertetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się V runda
Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym z udziałem ponad 120 ratowników reprezentujących 23
drużyny z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Joanna Gołębiowska (mazowieckie
WOPR) przed Sandrą Pietrzak (wOPR Katowice) i Joanną Charzewską (WOPR Skierniewice),
wśród mężczyzn pierwszy był Jarosław Mazurek (WOPR Lublin), drugi Paweł Szkudlarek (WOPR
Wrocław), trzeci Daniel Bugdola (WOPR Racibórz). Podczas zawodów ustanowiono rekordy Polski:
J. Gołębiowska w konkurencji 200 m pływanie z przeszkodami (kobiet) z czasem 2:08,75. Sebastian
I.... po zawodach
Mistrzynie na podium
Dobrowolski (WOPR Tomaszów Mazowiecki) 200 m pływanie z przeszkodami (mężczyzn juniorów)
- 2:02,38. Paweł Szkudlarek na 100 m ratowanie manekina w płetwach (mężczyzn) - 51,86.
J. Mazurek w konkurencji 50 m holowanie manekina (mężczyzn) - 30,04.
13. W Ciechanowie W dniu 15 listopada odbyła się VI edycja Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. W zawodach brało udział 111 zawodników z całej Polski. Wśród kobiet najlepszą zawodniczką
była Joanna Gołębiowska (WOPR mazowiecki) przed Sandrą Pietrzak (WOPR Katowice) i Lilianną
Fabisiak (WOPR lubuskie), wśród mężczyzn Daniel Bugdol (AZS PWSZ Racibórz), wyprzedzając
Sebastiana Dobrowolskiego (WOPR Tomaszów Mazowiecki) i Mateusza Kwaśniewskiego (WOPR
mazowieckie).
14. W dniu 6 grudnia w Warszawie odbył się finał Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym 2008
z udziałem 22 drużyn liczących 120 zawodników. Zwycięzcami GP zostali Mateusz Stawiany (WOPR
Wrocław) i Joanna Gołębiowska (mazowieckie WOPR), a w kategorii juniorów Daniel Bugdol (WOPR
Racibórz) i Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice). Klasyfikację drużynową wygrali ratownicy
z Wrocławia. Podczas ceremonii zamknięcia zawodów Prezes WOPR Jerzy Telak z Prezesem WOPR
woj. mazowieckiego Jerzym Gołębiowskim wyróżnili zasłużonych zawodników i członków Komisji
ds. Sportu WOPR Brązowymi i Srebrnymi Honorowymi Odznakami WOPR. Najmłodsi uczestnicy
zawodów otrzymali okolicznościowe dyplomy.
67
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Rok 2009
Komisja do Spraw Sportu WOPR, której przewodniczy Krzysztof Piotrowski, ujednoliciła standardy
i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Regulaminy zawodów krajowych były dostosowywane do zmieniających się przepisów ILS. Członkowie komisji brali udział w organizacji niżej wymienionych przedsięwzięć sportowych:
1. W Lublinie w dniu 21 lutego odbyła się inauguracja II edycji Grand Prix Polski w ratownictwie
wodnym z udziałem m.in. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Marian Wesołowski.
W zawodach wystartowało 106 zawodników reprezentujących 16 drużyn z całego kraju. W klasyfikacji
generalnej kobiet zwyciężyła Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) przed Joanną Gołębiowską
(Mazowieckie WOPR) i Agnieszką Bieniak (WOPR Rybnik), wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał
Jarosław Mazurek, pokonując Wojciecha Sadowskiego i Wojciecha Kota (wszyscy reprezentujący
WOPR UP Lublin).
2. W Aleksandrowie Łódzkim w dniu 21 marca odbyła się II runda Grand Prix Polski ratownictwie
wodnym. W zawodach wystartowało 96 zawodników z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet
zwyciężyła Patrycja Gogolin (WOPR Knurów) przed Joanną i Olgą Charzewską (WOPR Skierniewice),
wśród mężczyzn najlepszym okazał się Sebastian Dobrowolski (WOPR Tomaszów Mazowiecki)
przed Sławomirem Prędkim (WOPR Knurów) i Maciejem Kaliszewskim (WOPR 4K Szczytno).
3. We Lesznie 18 kwietnia odbyła się III runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. W zawodach
wystartowało 106 ratowników z 18 drużyn. Wśród kobiet z największą liczbą złotych krążków (4)
wyjechała zawodniczka z WOPR Knurów Patrycja Gogolin, natomiast wśród mężczyzn z największą liczbą medali (3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) wyjechał zawodnik reprezentujący WOPR 4K
Szczytno Maciej Kaliszewski.
4. W dniu 31 maja w Świdwinie odbyła się IV runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. Najczęściej dekorowaną zawodniczką (3 złote oraz 1 srebrny medal) była Joanna Charzewska z WOPR
Skierniewice, natomiast wśród mężczyzn na podium najczęściej stawał Sebastian Dobrowolski
z WOPR Tomaszów Mazowiecki (4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale).
5. W dniach 26-28 czerwca na pływalni Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
odbyły się XLIII Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym. Ratownicy rywalizowali w 6 konkurencjach indywidualnych oraz w 5 konkurencjach zespołowych. W zawodach wzięło udział 103
zawodników z 17 drużyn. Tytuł Mistrzów Polski w ratownictwie oraz przechodni puchar Prezesa
ZG WOPR wywalczyła drużyna z WOPR Województwa Śląskiego. Najlepszą drużyną żeńską była
drużyna z lubuskiego WOPR, męską – drużyna WOPR Lublin. Mistrzynią Polski została Sandra
Pietrzak (Śląsk), Mistrzem Polski – Jarosław Mazurek (Lublin).
6. W dniach 18-19 lipca na plaży w Ustroniu Morskim Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezes Nivea Polska
S.A. Heinz Jurgen dokonali otwarcia pierwszych eliminacji Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR.
Ratownicy kolejny raz rywalizowali o udział w finale oraz wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentacja Dolnego Śląska przed drużyną z Mielna i Świnoujścia,
natomiast w klasyfikacji mężczyzn zwyciężyli ratownicy z Postomina, a tuż za nimi uplasowały
się Ustronie Morskie i Mielno.
68
Sport
7. W dniach 1-2 sierpnia w Krynicy Morskiej odbyły się eliminacje Mistrzostw NIVEA ratowników
WOPR. W zawodach uczestniczyło 15 drużyn (10 męskich i 5 żeńskich). W klasyfikacji kobiet zwyciężyły ratowniczki z drużyny WOPR Słupsk przed Ustronie Morskie Imperial i WOPR Skierniewice,
wśród mężczyzn najlepsi okazali się ratownicy z Wielkopolski, pokonując reprezentacje Rescue
Jet Postomino i MOSiR Mielno.
8. W dniach 15-16 sierpnia w Ustce odbył się Finał VIII Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR, w którym wystartowało 13 drużyn (6 drużyn kobiet i 7 mężczyzn). W klasyfikacji drużynowej żeńskiej
zwyciężyła reprezentacja WOPR Dolny Śląsk, wyprzedzając Ustronie Morskie Imperial i WOPR
Słupsk, natomiast wśród mężczyzn na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy z Rescue Jet
Postomino przed MOSiR Mielno i WOPR Słupsk. Zwycięskie drużyny otrzymały łodzie motorowe.
9. W dniach 4-7 września Reprezentacja Polski Juniorów uczestniczyła w Mistrzostwach Europy
Juniorów, które odbyły się w Eindhoven (Holandia). Na uwagę zasługuje fakt zajęcia 3 miejsca
w konkurencji „flagi plażowe” przez Jacka Flisa (Sochaczew).
10. W dniu 17 października na pływalni GOSiR w Woli odbyła się V runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym z udziałem 105 ratowników reprezentujących 14 drużyny z całego kraju.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Sandra Pietrzak (WOPR Knurów) przed Agnieszką
Bieniak (WOPR Rybnik) i Agnieszką Tlaga (WOPR Sochaczew), wśród mężczyzn pierwszy był
Daniel Bugdol (AZS PWSZ Racibórz), drugi Jarosław Mazurek (WOPR UP Lublin), trzeci Marcin
Szczypiński (WOPR Knurów).
11. W Piasecznie W dniu 14 listopada odbyła się
VI runda Grand Prix Polski w ratownictwie
wodnym. W zawodach brało udział 92
zawodników z całej Polski. Wśród kobiet
najlepszą zawodniczką była Joanna
Charzewska (WOPR Skierniewice) przed
Sandrą Pietrzak (Śląskie WOPR) i Agnieszką
Tlaga (WOPR Sochaczew), wśród mężczyzn
Daniel Bugdol (Śląskie WOPR), wyprzedzając
Pawła Szkudlarka (WOPR Wrocław) i Michała
Liberadzkiego (WOPR Sochaczew).
12. W dniu 5 grudnia w Skierniewicach odbyła się VII runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym
2009 z udziałem 17 drużyn. Zwycięzcami ostatniej rundy zostali Joanna Gołębiowska (Mazowieckie
WOPR) przed Joanną Charzewską (WOPR Skierniewice) i Sandrą Pietrzak (Śląskie WOPR) oraz
Norbert Szymankiewicz (Wielkopolskie WOPR) przed Jarosławem Mazurkiem (WOPR UP Lublin)
i Pawłem Szkudlarkiem (WOPR Wrocław). W klasyfikacji końcowej II edycji Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym 2009 zwycięzcami zostali Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) i Jacek
69
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Flis (WOPR Sochaczew), a w kategorii juniorów Olga Krysiak (WOPR Sochaczew) i Jacek Flis
(WOPR Sochaczew). Klasyfikację drużynową wygrali ratownicy z Sochaczewa. Podczas ceremonii
zamknięcia zawodów Prezes WOPR Jerzy Telak oraz członkowie Zarządu Głównego WOPR wyróżnili
zasłużonych dla organizacji odznakami oraz medalami WOPR.
13. W Skierniewicach, 5 grudnia, przeprowadzone zostały I Zimowe Mistrzostwa Polski. W wyniku rywalizacji najlepszymi okazały się Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) przed Sandrą Pietrzak
(Śląskie WOPR) i Joanną Gołębiowską (Mazowieckie WOPR), a wśród mężczyzn Jarosław Mazurek
(WOPR UP Lublin) przed Norbertem Szymankiewiczem (Wielkopolskie WOPR) i Marcinem Niewińskim
(Mazowieckie WOPR). Klasyfikację drużynową zwyciężyła drużyna z Wrocławia przed reprezentacją
Śląska i Skierniewic. W otwarciu oraz zakończeniu zawodów wzięli udział Prezes WOPR Jerzy Telak,
Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski, Prezes NIVEA Polska Heinz Jürgen Stüting, Prezes
Pływalni Miejskiej NAWA Tomasz Przybysz, Radni Rady Miasta Skierniewice: Paweł Maciej Ludwicki
i Adam Kędziora, członek Prezydium WOPR Jerzy Gołębiowski, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego
Andrzej Jankowski oraz Przewodniczący Komisji Sportu WOPR Krzysztof Piotrowski.
Rok 2010
Komisja WOPR do spraw Sportu, której przewodniczy Krzysztof Piotrowski, pracowała nad ujednoliceniem
standardów i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Regulaminy zawodów krajowych były dostosowywane do zmieniających się przepisów ILS. Członkowie komisji brali udział w organizacji niżej wymienionych przedsięwzięć sportowych.
1. W Słupsku W dniu 6 lutego odbyła się inauguracja cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodym
w 2010 roku z udziałem m.in. Prezesa WOPR Jerzego Telaka, wiceprezydenta miasta Słupska Ryszarda
Kwiatkowskiego, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Słupsk Jerzego Barbarowicza,
sekretarza Urzędu Gminy Ustka Macieja Karasia, przedstawiciela Komendanta Szkoły Policji w Słupsku
insp. Zbigniewa Zubela, Prezesa WOPR Województwa Pomorskiego Marka Koperskiego i Prezesa
Słupskiego WOPR Piotra Dąbrowskiego. W zawodach wystartowało 86 zawodników reprezentujących
17 drużyn z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Joanna Charzewska (WOPR
Skierniewice) przed Sandrą Pietrzak (Śląskie
WOPR) i Agnieszką Tlagą (WOPR Sochaczew),
wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał
Daniel Bugdol (WOPR Sochaczew), pokonując
Marcina Niewińskiego (Mazowieckie WOPR)
i Arkadiusza Kulę (WOPR Sosnowiec).
2. W Żyrardowie W dniu 20 marca odbyły się II
zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. W zawodach wystartowało 169
zawodników reprezentujących 21 drużyn
z całego kraju. Zawody otworzyli Prezes
WOPR Jerzy Telak i zastępca Prezydenta
miasta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski
w towarzystwie Prezes Aqua Żyrardów
Sp. z o.o. Taidy Sochańskiej, członka Zarządu
Aqua Piotra Krawczyka, Zastępcy Dyrektora
OSiR w Żyrardowie Piotra Pietrzaka, Prezesa
WOPR Województwa Łódzkiego Andrzeja
Jankowskiego, Przewodniczącego Komisji
ds. Sportu Krzysztofa Piotrowskiego, Prezesa
Żyrardowskiego WOPR Krzysztofa Kokoszy.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła
Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice)
przed Olgą Charzewską (WOPR Skierniewice)
i Agnieszką Tlagą (WOPR Sochaczew),
wśród mężczyzn najlepszym okazał się
Marcin Niewiński (Mazowieckie WOPR) przed
Marcinem Szczypińskim (Śląskie WOPR)
i Arkadiuszem Kulą (OM WOPR Sosnowiec).
70
Sport
3. W Rybniku 10 kwietnia odbyły się III zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym.
W zawodach wystartowało 154 ratowników z 23 drużyn. Wśród kobiet z zwyciężyła zawodniczka
reprezentująca WOPR Skierniewice - Joanna Charzewska wyprzedzając Sandrę Pietrzak (WOPR
Knurów) i Agnieszkę Bieniak (WOPR Rybnik) natomiast wśród mężczyzn zwyciężył zawodnik reprezentujący WOPR Wrocław - Paweł Szkudlarek przed Wojciechem Kotem (WOPR Lublin) i Michałem
Liberadzkim (WOPR Sochaczew).
4. W dniu 29 maja w Świdwinie odbyły się IV zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. W zawodach wystartowało 57 zawodników reprezentujących 14 drużyn. Najlepszą
zawodniczką została Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) wyprzedzając Agnieszkę Tlagę
(WOPR Sochaczew) i Liliannę Fabisiak (WOPR Zielona Góra), natomiast wśród mężczyzn wygrał
Daniel Bugdol (AZS PWSZ Racibórz) pokonując Arkadiusza Kulę (WOPR Sosnowiec) i Michała
Liberadzkiego (WOPR Sochaczew).
5. W dniach 18-19 czerwca na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Rawszczyzna”
w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się XLIV
Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym.
Ratownicy rywalizowali w 6 konkurencjach indywidualnych oraz w 5 konkurencjach zespołowych.
W zawodach wzięło udział 131 zawodników z 21
drużyn. Tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie
Wodnym odbyły się XLIV Mistrzostwa Polski
w Ratownictwie Wodnym. Ratownicy rywalizowali w 6 konkurencjach indywidualnych oraz
w 5 konkurencjach zespołowych. W zawodach
wzięło udział 131 zawodników z 21 drużyn.
Tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie Wodnym oraz przechodni puchar Prezesa ZG WOPR wywalczyła drużyna z WOPR Województwa Mazowieckiego. Najlepszą drużyną żeńską była drużyna WOPR
Województwa Mazowieckiego, męską – drużyna WOPR Województwa Dolnośląskiego. Mistrzynią Polski
została Joanna Gołębiowska (Mazowieckie WOPR) przed Joanną Charzewską (WOPR Województwa
Łódzkiego) i Agnieszką Kaczmarek (WOPR Wielkopolska), Mistrzem Polski – Jarosław Mazurek (WOPR
UP Lublin) przed Wojciechem Kotem (WOPR UP Lublin) i Pawłem Szkudlarkiem (Dolnośląskie WOPR).
6. W dniach 24-25 lipca na plaży w Dźwirzynie Prezes WOPR Jerzy Telak, Prezes NIVEA Polska Sp.
z o.o. Heinz Jürgen Stüting i członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Woj. Wielkopolskiego
Mariusz Krzywiński uczestniczyli w ceremoniach otwarcia i zamknięcia pierwszych eliminacji Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR 2010. Ratownicy kolejny raz rywalizowali o udział w finale oraz
wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. W zawodach uczestniczyło 16 drużyn (5 kobiecych i 11 męskich).
W klasyfikacji drużynowej kobiet zwyciężyła drużyna Ustronie Morskie WOPR Wielkopolska, przed
drużyną Zachodniopomorskie WOPR Szczecin i MOSiR Mielno. W kategorii mężczyzn wygrał MOSiR
Mielno, a tuż za nimi uplasowały się Ustronie Morskie WOPR Wielkopolska i WOPR Skierniewice.
7. W dniach 31 lipca – 1 sierpnia w Krynicy Morskiej odbyły się eliminacje Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR. W zawodach uczestniczyło 19 drużyn (13 drużyn kobiet i 6 mężczyzn). W ceremoniach
otwarcia i zakończenia uczestniczyli Przewodnicząca Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński,
Prezes NIVEA Polska H. J. Stüting, Pełnomocnik Zarządu NIVEA Małgorzata Bielicka, Burmistrz
Miasta Krynica Morska Adam Ostrowski, Przewodnicząca Rady Miasta Krynica Morska Agnieszka
Jaworska, Prezesa Sport Mega Marketing Dariusz Knapik i Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyły ratowniczki z drużyny WOPR Słupsk przed MOSiR Gdańsk i Kąpielisko Morskie Gdynia, wśród mężczyzn najlepsi okazali się ratownicy reprezentujący S. Olivier
Dolnośląskie WOPR, pokonując reprezentacje WOPR Słupsk i WOPR Wielkopolska.
8. W dniach 7-8 sierpnia w Ustroniu Morskim odbył się Finał IX Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR.
W ceremonii otwarcia uczestniczyli Prezes WOPR Jerzy Telak, Prezes NIVEA Polska Heinz Jürgen
Stüting, Pełnomocnik Zarządu NIVEA Małgorzata Bielicka, Prezes Mega Sport Marketing Dariusz Knapik,
wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Tomasz Zalewski, Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego
Mariusz Krzywiński i Wójt Gminy Ustronie Morskie Stanisław Zieliński. W klasyfikacji drużynowej
kobiet i mężczyzn zwyciężyły drużyny gospodarzy Ustronie Morskie - WOPR Wielkopolska. Zwycięscy
wygrali hybrydowe łodzie ratownicze z silnikami, za drugie miejsce były kajaki a za trzecie deski
ratownicze.
71
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
9. Przy współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S. A. oraz NIVEA Polska S.A.
w dniach 14-15 sierpnia 2010 roku na plaży i kąpielisku w Ustce odbyły się zawody o Puchar Polski
w Ratownictwie Wodnym. Zwycięskiej drużynie Słupskiego WOPR Puchar wręczył Prezes WOPR
Jerzy Telak. Wiceburmistrz miasta Ustka Marek Kurowski nagrodził pucharem drugą drużynę
WOPR ze Szczecina, a trzecia drużyna Skierniewickiego WOPR odebrała puchar z rąk wiceprezesa ZG WOPR Tomasza Zalewskiego i Prezesa Słupskiego WOPR Piotra Dąbrowskiego. Zawodom
towarzyszyła akcja Bezpiecznie z NVEA i WOPR oraz kampania Płwam bez promili. Sponsorem
Pucharu Polski w Ratownictwie Wodnym był PGNiG, głównym partnerem NIVEA Polska, patronem
honorowym Burmistrz miasta Ustka, a patronami medialnymi: Program Pierwszy Polskiego Radia,
NaszeMiasto.pl, Dziennik Bałtycki.
10. W dniach 4-7 września 2010 roku w Belgii odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w Ratownictwie
Wodnym, w których reprezentacja WOPR z trenenerm Bernadem Motylewskim wzięła udział
w składzie: Aleksandra Charzewska, Agnieszka Tlaga, Manuela Wikieł, Ewa Gondek, Karolina
Zajonc, Michał Liberacki, Filip Pełczyński, Mikołaj Wilczyński, Bartek Stanielewicz, Piotr Knapik.
Na uwagę zasługuje fakt zdobycia brązowego medalu w konkurencji rzutu liną przez F. Pełczyńskiego
i M. Liberadzkiego.
11. W dniu 25 września 2010 roku w Augustowie odbyły się V zawody z cyklu Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym. W zawodach wystartowało 75 ratowników z 18 drużyn. W uroczystym
otwarciu i zakończeniu zawodów wzięli udział: Prezes WOPR Jerzy Telak, członek Zarządu Głównego
WOPR, Prezes WOPR Województwa Podlaskiego Andrzej Reucki, Prezes Augustowskiego WOPR
Andrzej Zarzecki, Starosta Augustowski Franciszek Wiśniewski, Zastępca Starosty Augustowskiego
Jarosław Szlaszyński, Burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski, Zastępca Burmistrza
Augustowa Tomasz Śpiczko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku Adam Śieńko, Prezes Podlaskiego Związku Kajakowego Wojciech Walulik,
Radna Rady Miejskiej Bożena Łukaszewicz. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Agnieszka
Tlaga (WOPR Sochaczew) przed Joanną Charzewską (WOPR Skierniewice) i Olgą Krysiak (WOPR
Sochaczew), wśród mężczyzn pierwszy był Jarosław Mazurek (MOSiR Rescue Team Lublin), drugi
Marcin Szczypiński (WOPR Województwa Śląskiego), trzeci Arkadiusz Kula (WOPR Sosnowiec).
12. W dniach 2-17 października w Egipcie odbyły się Mistrzostwa Świata w Ratownictwie Wodnym
RESCUE 2010. WOPR reprezentowała czteroosobowa drużyna w składzie: Joanna Charzewska,
Joanna Gołębiowska, Daniel Bugdol, Jarosław Mazurek.
13. W dniu 17 października 2010 roku w Skierniewicach Prezes WOPR Jerzy Telak z Prezydentem
miasta Skierniewice Leszkiem Trębskim otworzyli VI zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2010. Zawodom przyglądali się V-ce Prezydent Beata Jabłońska, radni miasta Paweł
Ludwicki, Adam Kędzior i Jerzy Gołębiewski, Prezes Pływalni Miejskiej Nawa Tomasz Przybysz,
Członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski,
Przewodniczący Komisji ds. Sportu WOPR Krzysztof Piotrowski, Prezes Skierniewickiego WOPR,
trener kadry narodowej ratowników wodnych Bernard Motylewski. W jednodniowych zawodach
wzięło udział 117 ratowników reprezentujących 16 drużyn z całej Polski. W klasyfikacji generalnej
kobiet zwyciężyła Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) wyprzedzając Agnieszkę Kaczmarek
(WOPR Województwa Wielkopolskiego) i Agnieszkę Tlagę (WOPR Sochaczew), wśród mężczyzn
najlepszym ratownikiem został Jarosław Mazurek (MOSiR Rescue Team Lublin) pokonując Michała
Liberadzkiego (WOPR Sochaczew) i Arkadiusza Kulę (WOPR Sosnowiec).
72
Sport
14. W Tychach w dniu 13 listopada odbyły się zawody finałowe z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym w 2010 roku. W zawodach brało udział 90 zawodników reprezentujących 17 drużyn
z całej Polski. Zawodom przyglądali się: Prezes WOPR Jerzy Telak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Tychach Marcin Staniczek, Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR Tychy Jacek
Krakowiak. Wśród kobiet najlepszą zawodniczką była Agnieszka Kaczmarek (WOPR Województwa
Wielkopolskiego) przed Agnieszką Tlagą (WOPR Sochaczew) i Joanną Charzewską (WOPR Skierniewice),
wśród mężczyzn Marcin Niewiński (WOPR Województwa Mazowieckiego), wyprzedzając Arkadiusza
Kulę (WOPR Sosnowiec) i Wojciecha Sadowskiego (WOPR UP Lublin).
15. W dniach 19-20 listopada 2010 roku w Warendorfie odbyły się zawody o Międzynarodowy Puchar
Niemiec w Ratownictwie Wodnym, podczas których WOPR reprezentowała kadra w składzie: Joanna
Charzewska, Inga Cwalina, Agnieszka Kaczmarek, Paulina Szula, Agnieszka Tlaga, Arkadiusz Kula,
Michał Liberadzki, Jarosław Mazurek, Bartosz Nowak, Filip Pełczyński. W konkurencji sztafeta
4x25m holowanie manekina zespół w składzie A. Kaczmarek, I. Cwalina, J. Charzewska i A. Tlaga
zajął 3 miejsce, wśród reprezentacji narodowych Polska zajęła 4 lokatę.
16. Pod patronatem honorowym Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w dniach
10-11 grudnia 2010 roku w Warszawie odbyły się II Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie
Wodnym. Zawody otworzył Prezes WOPR Jerzy Telak, któ-remu towarzyszył wiceprezes Zarządu
Głównego WOPR Tomasz Zalewski, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Warszawa-Targówek Marcin Jakubowski, Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu
Krzysztof Piotrowski, Prezes WOPR w Warszawie Jacek Krawczyk, Kierownik Kompleksu Basenów
Rehabilitacyjnych Muszelka, wiceprezes WOPR w Warszawie Marek Grodzki i trener kadry narodowej Bernard Motylewski. W zawodach wystartowało 155 ratowników reprezentujących 23 drużyny.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli Joanna Charzewska (WOPR Skierniewice) przed Agnieszką
Tlagą (WOPR Województwa Mazowieckiego) i Pauliną Zatką (WOPR Województwa Dolnośląskiego)
oraz Jarosław Mazurek (WOPR Lublin) wyprzedzając Marcina Szczypińskiego i Arkadiusza Kulę
(WOPR Województwa Śląskiego). Z Pucharem Przechodnim Prezesa WOPR wyjechała drużyna
reprezentująca WOPR Województwa Śląskiego.
Rok 2011
Komisja WOPR do spraw Sportu, której przewodniczy Krzysztof Piotrowski, pracowała nad ujednoliceniem
standardów i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Regulaminy zawodów krajowych były
dostosowywane do zmieniających się przepisów ILS. Zgodnie z uchwałą nr 4/2/11 Prezydium ZG
WOPR od dnia 16 kwietnia 2011 roku komisja działa w składzie: K. Piotrowski, Bartłomiej Bober, Paweł
Dziechcierewicz, Tomasz Kozioł, Edward Mężyk, Jakub Piątkowski, Krzysztof Piotrowicz i Katarzyna
Smykowska. Członkowie komisji brali udział w organizacji niżej wymienionych przedsięwzięć sportowych.
1. W Starachowicach w dniu 12 lutego odbyła
się inauguracja cyklu Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym w 2011 roku z udziałem
m.in. Prezesa WOPR J.Telaka, posła na Sejm
RP Zbigniewa Pacelta, wiceprezydenta miasta
Starachowice Sylwestra Kwiecień, Członka
Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR
Województwa Świętokrzyskiego Wacława
Mozera, trenera kadry narodowej ratowników
wodnych Bernarda Motylewskiego. W zawodach
wystartowało 72 zawodników reprezentujących
16 drużyn z całego kraju. W klasyfikacji
generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga (WOPR Sochaczew) wyprzedzając Karolinę
Zajonc (WOPR Knurów) i Karolinę Karczewską (WOPR Katowice), a w kategorii senior Joanna
Charzewska (WOPR Skierniewice) przed Ingą Cwaliną (WOPR Skierniewice) i Olgą Charzewską
(WOPR Skierniewice), wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Michał Liberadzki
(WOPR Sochaczew) wyprzedzając Filipa Pełczyńskiego (WOPR Tomaszów Mazowiecki) i Mateusza
Blachę (WOPR Katowice), a w kategorii senior Wojciech Kot (WOPR Lublin), pokonując Arkadiusza
Kulę (WOPR Sosnowiec) i Marcina Szczypińskiego (WOPR Katowice).
2. W Czeskim Brnie w dniach 4–6 marca reprezentacja narodowa juniorów wzięła udział w Grand
Prix Moravie. Wśród polek najlepsza okazała się Alicja Michalak (3. miejsce) przed Igą Burzyńską
73
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
(5. miejsce), Agnieszką Tlagą (9. miejsce)
i Magdaleną Bobrowską (12. miejsce), wśród
mężczyzn zwyciężył Michał Stanielewicz,
wyprzedzając Filipa Pełczyńskiego (3. miejsce),
Bartosza Stanielewicza (4. miejsce) i Mateusza
Blachę (14 miejsce).
3. W Gdańsku w dniu 19 marca odbyły się II
zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. W zawodach wystartowało
97 zawodników reprezentujących 22 drużyny
z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet
junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga wyprzedzając Karolinę Zajonc i Ewę Grondek (Oświęcimskie
WOPR), a w kategorii senior Joanna Charzewska przed Ingą Cwaliną i Marią Drążkiewicz (US RW
Wejherowo), wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Damian Szotkowski
(Kujawsko-pomorskie WOPR) wyprzedzając Bartosza Nowaka (WOPR 4K Szczytno) i Mateusza
Blachę, a w kategorii senior Marcin Niewiński (Mazowieckie WOPR), pokonując Daniela Bugdola
(WOPR Racibórz) i Arkadiusza Kulę.
4. W Gubinie 9 kwietnia odbyły się III zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym,
podczas których zawodników dopingowali Wiceprezes Zarządu WOPR Województwa Lubuskiego
Zenon Bareła i Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu Krzysztof Piotrowski. W zawodach
wystartowało 83 ratowników z 17 drużyn. W klasyfikacji generalnej kobiet junior zwyciężyła
Agnieszka Tlaga wyprzedzając Karolinę Karczewską i E. Grondek, a w kategorii senior Olga Krysiak
(WOPR Sochaczew) przed Anną Wierzyk (Dolnośląskie WOPR) i Anną Bartczak (Zgiersko–Łęczyckie
WOPR), wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Bartosz Stanielewicz (WOPR
Województwa Łódzkiego) wyprzedzając Filipa Pełczyńskiego i Damiana Szotkowskiego, a w kategorii
senior Marcin Szczypiński, pokonując Arkadiusza
Kulę i Marcina Niewińskiego.
5. W dniach 19–22 maja 2011 roku w Niemczech
odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa
Ratowniczych Łodzi Motorowych (International
IRB Championship DLRG). W mistrzostwach
IRB pierwszy raz wzięła udział reprezentacja
WOPR w składzie: Filip Orłowski, Paweł
Majchrzak, Norbert Szymankiewicz, Daniel
Osik, Michał Szałajko, Marcin Uszko, Marcin
Grabia, zdobywając 2 złote medale i wygrywając
dwie spośród czterech konkurencji.
6. W dniu 28 maja w Świdwinie odbyły się IV zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. W zawodach wystartowało 72 zawodników reprezentujących 17 drużyn. W klasyfikacji
generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga wyprzedzając Martę Szymczak (Zgiersko–
Łęczyckie WOPR) i Amandę Ryter (Zgiersko–Łęczyckie WOPR), a w kategorii senior Inga Cwalina
przed Olgą Krysiak i Anną Bartczak, wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał
Mateusz Blacha wyprzedzając Damiana Szotkowskiego i Bartosza Stanielewicza (Zgiersko–Łęczyckie
WOPR), a w kategorii senior Jarosław Mazurek (WOPR Lublin), pokonując Marcina Niewińskiego
i Arkadiusza Kulę.
7. W dniach 11–12 czerwca na pływalni
w Gliwicach odbyły się XLV Mistrzostwa Polski
w Ratownictwie Wodnym, którym przyglądali
się Prezes WOPR J. Telak, wiceprezes Zarządu
Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa
Śląskiego Wiktor Zajączkowski i członek ZG
WOPR, wiceprezes WOPR Woj. Śląskiego, Prezes
WOPR Gliwice, Koordynator Krajowy GO WOPR
Bogdan Kozłowski. Ratownicy rywalizowali
w 6 konkurencjach indywidualnych oraz w 4
konkurencjach zespołowych. W zawodach wzięło
74
Sport
udział 128 zawodników z 15 drużyn. Tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie Wodnym oraz
przechodni puchar Prezesa ZG WOPR wywalczyła drużyna z WOPR Województwa Mazowieckiego.
Najlepszą drużyną żeńską była drużyna WOPR Województwa Mazowieckiego, męską – drużyna
WOPR Województwa Dolnośląskiego. Mistrzynią Polski została Agnieszka Tlaga (WOPR Woj.
Mazowieckiego) przed Joanną Gołębiowską (WOPR Woj. Mazowieckiego) i Joanną Charzewską,
Mistrzem Polski – Jarosław Mazurek (WOPR Woj. Lubelskiego) przed Pawłem Szkudlarkiem (WOPR
Woj. Dolnośląskiego) i Marcinem Szczypińskim (WOPR Woj. Śląskiego).
8. W dniach 18–19 czerwca w Starachowicach
odbyły się Mistrzostwa Grup Operacyjnych i Interwencyjnych, którym przyglądali się Prezes
WOPR J. Telak, Prezydent Miasta Starachowice Wojciech Bernatowicz, członek Zarządu
Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa
Świętokrzyskiego Wacław Mozer, Komendant
Powiatowej Policji w Starachowicach podkom.
Piotr Zalewski, Komendant Powiatowy PSP
w Starachowicach mł. bryg. Marek Kaczmarczyk,
Komendant Straży Miejskiej w Starachowicach Waldemar Jakubowski, kierownicy Grup Operacyjnych WOPR: Paweł Faryna (Świętokrzyska GO), Robert Wawruch (Lubelska GO) i Ferdynand Teper
(Podkarpacka GO). W trakcie otwarcia mistrzostw J. Telak odznaczył Odznaką Błękitnego Krzyża
WOPR Jana Salamona i Grzegorza Pastuszka oraz Srebrną Honorową Odznaką WOPR Radosława
Dulębę. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Kalmar Starachowice.
9. W dniach 23 i 24 lipca 2011 roku na plaży w Mielnie Prezes WOPR J. Telak i Prezes NIVEA Polska
Sp. z o.o. Heinz Jürgen Stüting dokonali otwarcia pierwszych eliminacji X edycji Mistrzostw NIVEA
Ratowników WOPR. W klasyfikacji kobiet zdecydowaną przewagą punktową zwyciężyła drużyna
Big Auto Rescue Team z Kołobrzegu zwyciężając w 6 z 10 konkurencji, a w pozostałych zajmując
drugą lokatę. Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Ustronie Morskie, trzecie (z przewagą
zaledwie 0,5 punkta) drużyna MOSiR Mielno.
W klasyfikacji mężczyzn dwie drużyny uzyskały
najwyższą liczbę punktów, zwycięzca został
wyłoniony na podstawie regulaminowego zapisu
– dzięki pięciokrotnemu stawaniu na najwyższym stopniu podium drużyna Ustronie Morskie
pokonała drużynę MOSiR Mielno. Trzecie miejsce
zajęła drużyna Redeco Wrocław. W zawodach
wystartowało łącznie 14 drużyn (5 żeńskich
i 9 męskich).
10. W dniach 30–31 lipca 2011 roku w Krynicy Morskiej odbyła się druga, a jednocześnie ostatnia
eliminacja Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR 2011. Startującym zawodniczkom i zawodnikom
kibicowali oraz wręczali nagrody Koordynator Programu Bezpiecznie z NIVEA i WOPR Małgorzata
Bielicka, członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariusz Krzywiński, Prezes Sport Mega Marketing Dariusz Knapik, Przewodniczący Komisji WOPR
ds. Edukacji Marek Chadaj, Burmistrz Miasta Krynica Morska Adam Ostrowski, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krynica Morska Teresa Pawłowska i Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu, Sędzia
Główny Mistrzostw Krzysztof Piotrowski. Wśród kobiet wygrały ratowniczki ze Słupska, zwyciężając
w siedmiu konkurencjach oraz w dwóch zdobywając srebrne medale, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Gdańska, a na trzecim drużyna z Gdyni. W klasyfikacji mężczyzn zdecydowanie
zwyciężyli ratownicy reprezentujący Słupskie WOPR, zdobywając 50 pkt., kolejność pozostałych
miejsc na podium, mimo zaciętej rywalizacji,
do końca nie była znana. Podobnie jak tydzień
wcześniej drugie i trzecie miejsce na podium
zostały ustalone na podstawie regulaminowego
zapisu – MOSiR Gdańsk i Grupa Operacyjna
WOPR Wielkopolska zdobyły po 35 pkt., dzięki
dwukrotnemu stawaniu na najwyższym stopniu
podium drugie miejsce przypadło drużynie
z Gdańska. W zawodach wystartowało łącznie
20 drużyn (6 kobiet i 14 mężczyzn).
75
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
11. W dniach 6–7 sierpnia 2011 roku w Łebie odbył się Finał X Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR
z udziałem 6 drużyn w kategorii kobiet: Big Auto Rescue Team z Kołobrzegu, GOSiR Kąpieliska
Morskie Gdynia, MOSiR Gdańsk, MOSiR Mielno, Ustronie Morskie – WOPR Wielkopolska, WOPR
Słupsk oraz 8 w kategorii mężczyzn: Chrzanowskie WOPR, GOSiR Kąpieliska Morskie Gdynia,
Grupa Operacyjna WOPR Wielkopolska, MOSiR Gdańsk, MOSiR Mielno, Redeco Wrocław, Słupskie
WOPR, Ustronie Morskie, wyłonionych w dwóch eliminacjach. Przez 2 dni ratownicy rywalizowali
w 10 konkurencjach. Najwięcej emocji wśród publiczności budziły występy ratowniczek, które
pierwszy raz od wielu lat okazały się tak bardzo wyrównane. Trzecie miejsce ze stratą 2,5 pkt.
(42,5 pkt.) zajęły zawodniczki z Gdańska, drugie (45 pkt.) zawodniczki z Ustronia Morskiego –
WOPR Wielkopolska, a pierwsze (z taką samą liczbą punktów, co zawodniczki z drugiego miejsca)
ratowniczki z Kołobrzegu w składzie: Marta Kosowicz, Katarzyna Smykowska, Joanna Gołębiowska,
Małgorzata Gembicka, Magdalena Bielecka, Agata Litwin. Wśród mężczyzn po zaciętej rywalizacji
(46 pkt.) zwyciężyła drużyna Ustronie Morskie WOPR Wielkopolska w składzie: Bartosz Ziemniarski,
Marcin Jabłoński, Kacper Majchrzak, Piotr Balcerzak, Marcin Stachowiak, Marcin Kotlarski, która
zwyciężyła w czterech konkurencjach i pokonała kolejną drużynę przewagą 6 punktów. Również
(zajmując 2 lokatę) przewagą 6 punktów dużyna Redeco Wrocław pokonała drużynę MOSiR Mielno.
12. Przy współpracy z firmą NIVEA Polska S. A. w dniu 13 sierpnia 2011 roku na plaży i kąpielisku
w Ustce odbyły się zawody o Puchar Polski w Ratownictwie Wodnym. Zwycięskiej drużynie Rowy
Rescue Team Puchar wręczył Prezes WOPR J. Telak, kolejne miejsca zajęły drużyny: Ustka Piotr
Wasilewski Team i WOPR Skierniewice. Zawodom towarzyszyła akcja Bezpiecznie z NVEA i WOPR.
Patronem medialnym był Program Pierwszy Polskiego Radia.
13. W dniach 2–4 września 2011 roku w Kopenhadze (Dania) odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów
w Ratownictwie Wodnym, w których wzięła udział reprezentacja WOPR w składzie: Magdalena
Bobrowska, Iga Burzyńska, Alicja Michalak, Amanda Ryter, Agnieszka Tlaga, Mateusz Blacha, Marcin
Holona, Sebastian Karczewski, Filip Pełczyński i Bartosz Stanielewicz. W klasyfikacji drużynowej
zawodów, w których wzięło udział 140 zawodniczek i zawodników z 15 krajów, Reprezentacja
Polski uplasowała się na ósmym miejscu. Kierownikiem zespołu był Tomasz Kozioł.
14. W dniu 2 września 2011 roku w Bournemouth
(Anglia) zostały rozegrane Mistrzostwa Europy
Hybrydowych Łodzi Ratowniczych (IRB – Inflatable Rescue Boats), które otworzyli Prezydent
International Life Saving Federation of Europe
(ILSE) dr Klaus Wilkens, viceprezydent ILSE,
prezes Duńskiego Trygfonden Eric Bech i sędzia główny zawodów Adam Wooler. Ratownicy
rywalizowali w 4 konkurencjach: Rescue Tube,
Mass Rescue, Team Rescue i Single Rescue.
Na mistrzostwa przybyły reprezentacje z Litwy,
Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz
gościnnie reprezentacja Surf Life Saving Australia. Polska reprezentacja w składzie Filip Orłowski,
Piotr Kurek, Paweł Majchrzak, Daniel Osik, Magdalena Fleming i Marcin Grabia jako jedyna spoza
drużyn Brytyjskich dostała się do finału (w konkurencji Rescue Tube).
15. W dniach 16–23 września w Alicante (Hiszpania) odbyły się Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym w dwóch klasyfikacjach: reprezentacji narodowych i drużyn klubowych. WOPR
reprezentowali: Joanna Gołębiowska, Joanna Charzewska, Agnieszka Tlaga, Inga Cwalina, Olga
Charzewska, Jarosław Mazurek, Arkadiusz Kula i Filip Pełczyński. W kategorii drużyn klubowych
wystartowały 2 polskie drużyny: Wrocław Rescue Team i WOPR Oddział w Skierniewicach. Srebrny
medal w konkurencji 400 m pływanie w morzu zdobyła Joanna Gołębiowska, a Paweł Szkudlarek
brązowy medal w konkurencji 100 m ratownik. W skład komisji sędziowskich ME wszedł członek
Rady Naukowej WOPR, Szef Komisji Sędziowskiej Komisji WOPR ds. Sportu, instruktor wykładowca
WOPR dr Grzegorz Konieczny.
16. W dniu 30 września 2011 roku w Anglii odbył się kurs sędziów zawodów na hybrydowych łodziach
ratowniczych, poziom „B”. Kurs prowadził sędzia klasy „A” Adam Wooler z SLSGB. Udział w kursie
wziął instruktor WOPR Marcin Grabia, który poprowadził warsztaty z zakresu briefingów dla Team
Managerów oraz sędziów. Po zakończonym szkoleniu w ramach praktyki M. Grabia wykonywał
obowiązki sędziego liniowego, w trakcie Brytyjskich Mistrzostwa IRB.
76
Sport
17. W dniu 8 października 2011 roku w Augustowie odbyły się V zawody z cyklu Grand Prix
Polski w Ratownictwie Wodnym. W zawodach
wystartowało 44 ratowników z 12 drużyn.
W uroczystym otwarciu i zakończeniu zawodów
wziął udział członek Zarządu Głównego WOPR,
Prezes WOPR Województwa Podlaskiego Andrzej
Reucki i Prezes Augustowskiego WOPR, kierownik
GO WOPR Woj. Podlaskiego Andrzej Zarzecki,
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Agnieszka Tlaga przed Manuelą Wikieł (Ostrołęckie
WOPR) i Olgą Charzewską, wśród mężczyzn pierwszy był Arkadiusz Kula, drugi Mateusz Blacha,
trzeci Sebastian Karczewski (WOPR Katowice).
18. W Knurowie w dniu 22 października odbyły się VI zawody z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. W zawodach brało udział 76 zawodników reprezentujących 18 drużyn z całej Polski.
W klasyfikacji generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga wyprzedzając Karolinę Zajonc
i Karolinę Karczewską, a w kategorii senior Anna Bartczak przed Olgą Krysiak i Olgą Charzewską,
wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Mateusz Blacha wyprzedzając Filipa
Pełczyńskiego (Mazowieckie WOPR) i Marcina Holonę (WOPR Rybnik), a w kategorii senior Arkadiusz
Kula, pokonując Wojciecha Kota i Marcina Szczypińskiego.
19. W Żyrardowie w dniu 5 listopada odbyły się zawody finałowe z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym w 2011 roku, w których brało udział 66 zawodników reprezentujących 16 drużyn
z całej Polski. Zawodom przyglądali się: Prezes WOPR J. Telak, Prezydent Miasta Żyrardowa Andrzej
Wilk, Wiceprezydent Miasta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński, Komendant Straży Miejskiej Zdzisław Skoczylas, członek Zarządu Głównego
WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski i Prezes AQUA Żyrardów Taida
Sochańska. Organizatorem zawodów był Prezes Żyrardowskiego WOPR Krzysztof Kokosza. W klasyfikacji generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga wyprzedzając Karolinę Karczewską
i Martę Szymczak, a w kategorii senior Agnieszka Kaczmarek (WOPR Wielkopolska) przed Ingą
Cwaliną i Olgą Krysiak, wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Mateusz Blacha
wyprzedzając Sebastiana Karczewskiego i Bartosza Stanielewicza, a w kategorii senior Arkadiusz
Kula, pokonując Marcina Niewińskiego i Michała Bergander-Florek (WOPR Skierniewice). W całym
cyklu Grand Prix Polski 2011, w klasyfikacji generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka Tlaga
wyprzedzając Martę Szymczak i Alicję Michalak (Zgiersko-Łęczyckie WOPR), a w kategorii senior
Olga Krysiak przed Anną Bartczak i Olgą Charzewską, wśród mężczyzn w kategorii junior najlepszy
wynik uzyskał Filip Pełczyński wyprzedzając Bartosza Stanielewicza i Mateusza Blachę, a w kategorii
senior Arkadiusz Kula, pokonując Marcina Niewińskiego i Łukasza Szymczaka (WOPR Katowice).
20. W dniach 18–19 listopada 2011 roku w Warendorfie odbyły się zawody o Międzynarodowy Puchar
Niemiec w Ratownictwie Wodnym, podczas których WOPR reprezentowała kadra w składzie:
Olga Charzewska, Karolina Karczewska, Inga Cwalina, Agnieszka Kaczmarek, Karolina Zajonc,
Jarosław Mazurek, Arkadiusz Kula, Mateusz Blacha, Sebastian Karczewski, Bartosz Stanielewicz.
W konkurencji sztafeta 4 x 25 m holowanie manekina zespół w składzie J. Mazurek, S. Karczewski,
M. Blacha i A. Kula zajął 3 miejsce, w konkurencji 200m z przeszkodami w kategorii junior
K. Karczewska zajęła 3 miejsce, a B. Stanielewicz w konkurencjach 200 m z przeszkodami i 100 m
kombinowane. Menadżerem wyjazdu, który sponsorowały firmy Rescuehouse.pl i T-House Poland,
był członek Komisji WOPR ds. Sportu T.Kozioł.
21. W dniach 3–4 grudnia 2011 roku w Lublinie odbyły się III Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie
Wodnym. Zawody otworzył i zamknął Prezes WOPR J. Telak, któremu towarzyszył Prezes Lubelskiego
MOSiR „Bystrzyca” Mariusz Szmit, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz,
Prezes WOPR Województwa Lubelskiego Piotr Synowiec, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta w Lublinie Juliusz Szajnocha, Prezes Lubelskiego WOPR Tadeusz Chmielewski,
Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu Krzysztof Piotrowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Kuba Friedenberger i trener kadry narodowej Bernard Motylewski. J. Telak uhonorował Odznaką
„Zasłużony instruktor WOPR” Czesława Mędykowskiego. W zawodach wystartowało 106 ratowników
reprezentujących 14 drużyn. W klasyfikacji generalnej kobiet junior zwyciężyła Agnieszka
Tlaga wyprzedzając Paulinę Zatkę (Dolnośląskie WOPR) i Karolinę Karczewską (Śląskie WOPR),
a w kategorii senior Agnieszka Tlaga przed Agnieszką Kaczmarek i Joanną Gołębiowską, wśród
mężczyzn w kategorii junior najlepszy wynik uzyskał Mateusz Blacha (Śląskie WOPR) wyprzedzając
77
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Sebastiana Karczewskiego (Śląskie WOPR) i Bartosza Stanielewicza, a w kategorii senior Jarosław
Mazurek (MOSiR Rescue Team), pokonując Pawła Szkudlarka i Marcina Pyrzyńskiego (MOSiR
Rescue Team). Z Pucharem Przechodnim Prezesa WOPR wyjechała drużyna reprezentująca WOPR
Województwa Dolnośląskiego.
Rok 2012
Komisja WOPR do spraw Sportu, której przewodniczy Krzysztof Piotrowski, pracowała nad ujednoliceniem
standardów i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Regulaminy zawodów krajowych były
dostosowywane do zmieniających się przepisów ILS. Zgodnie z uchwałą nr 4/2/11 Prezydium ZG
WOPR od dnia 16 kwietnia 2011 roku komisja działa w składzie: K. Piotrowski, Bartłomiej Bober, Paweł
Dziechcierewicz, Tomasz Kozioł, Edward Mężyk, Jakub Piątkowski, Krzysztof Piotrowicz i Katarzyna
Smykowska. Członkowie komisji brali udział w organizacji niżej wymienionych przedsięwzięć sportowych.
1. W dniu 11 lutego 2012 roku w Żyrardowie
w ceremoni otwarcia i zakończenia pierwszych zawodów z cyklu Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym 2012 wziął udziałPrezes WOPR Jerzy Telak, Prezydent Miasta
Żyrardowa Andrzej Wilk, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Agnieszka
Wargin,Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności st.
bryg. Dariusz Marczyński, Wiceprezydent
Miasta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski,
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński, Komendant Straży Miejskiej Zdzisław Skoczylas, Prezes AQUA Żyrardów Taida Sochańska, trener kadry WOPR Bernard
Motylewski. W trakcie uroczystości J. Telak uhonorował Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla WOPR”
A. Wilka, Odznaką „Błękitny Krzyż WOPR” G. Obłękowskiego i T. Sochańską, Złotą Honorową Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym Andrzeja Boguckiego oraz Złotą Odznaką WOPR
„Za Zasługi” Prezesa Żyrardowskiego WOPR, organizatora zawodów Krzysztofa Kokoszę. Najlepszymi w kategorii Open Paulin Zatka (Dolnośląskie WOPR) i Marcin Holona (WOPR Rybnik), kategorii
17-18 lat Karolina Karczewska (WOPR Katowice) i Marcin Holona (WOPR Rybnik), kategorii 14-16
lat Anna Nocoń (WOPR Ruda Śląska) i Adam Kodymowski (Kujawsko-Pomorskie WOPR), kategorii
12-13 lat Karolina Faszczewska (WOPR Skierniewice) i Karol Bojarski (Ostrołęckie WOPR). Patronem medialnym cyklu GPP‚ 12 jest Program 1 Polskiego Radia.
2. W dniach 2-4 marca 2012 roku w Brnie (Czechy) odbyły się 6. Międzynarodowe Zawody Ratownicze
Grand Prix Moravie 2012, w których udział wzięła Reprezentacja WOPR Juniorów i drużyna ZgierskoŁęczyckiego WOPR. W większości konkurencji dwóch zawodników z Polski stawało na podium
deklasując rywali. W klasyfikacji generalnej kategorii senior drugie miejsce zajęła Anna Bartczak,
wśród juniorek drugie miejsce zajęła Karolina Karczewska, a trzecie Amanda Ryter. Wśród mężczyzn
w kategorii senior wygrał Mateusz Blacha, w kategorii juniorów drugie miejsce zajął Bartosz
Stanielewicz, a trzecie Paweł Szulerecki. W konkurencji SERC reprezentacja WOPR zajęła drugie
miejsca, ustępując drużynie ze Szczytna. W klasyfikacji końcowej Polacy zajęli pierwsze miejsce.
Wyjazd zorganizował członek Komisji WOPR ds. Sportu Tomasz Kozioł.
78
Sport
3. W dniach 28-29 kwietnia 2012 roku
w miejscowości Wildalpen w Austrii na rzece
Salza odbyły się zawody ratownictwa na wodach
górski International Whitewater Guide and
Recue Race, w których wzięli udział: instruktor
WOPR Robert Kogut i bracia Bartłomiej, Grzegorz
i Maciej Dankowie z drużyny ratowników
Podhalańskiego WOPR, związanej z torem
kajakowym w Wietrznicach. W klasyfikacji
generalnej zwyciężyła drużyna Institute of
Wietrznice (B. Danek, G. Danek, M. Danek)
wyprzedzając drużynę GOPR Poland (R. Kogut,
Maciej Moskwa, Pavel Szopa).
4. W dniach 17 - 20 maja 2012 roku w Scharbeutz
odbyły się III Mistrzostwa Niemiec w Inflatable
Rescue Boat (IRB). Uczestniczyło 16 klubów
DLRG, dwie reprezentacje Belgi, Danii i dwie
drużyny z Polski w składzie: Katarzyna Gierlik,
Agnieszka Kaczmarek, Małgosia Jackowiak,
Piotr Kurek, Tomek Kawicki, Daniel Osik,
Marek Szymankiewicz, Filip Orłowski. W jednej
z czterech konkurencji reprezentacja WOPR
zajęła pierwsze miejsce.
5. W dniu 26 maja 2012 roku w Świdwinie odbyły
się drugie zawody z cyklu Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym 2012, które otworzyli
i zamknęli: Przewodniczący Komisji WOPR ds.
Sportu Krzysztof Piotrowski, Wiceprezes Zarządu
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
Albert Frączyk, Przewodnicząca Rady Powiatu
Świdwińskiego Danuta Malitowska, Wicestarosta
Powiatu Świdwińskiego Roman Kozubek,
Przewodniczący Rady Miasta Świdwin Henryk
Klaman, Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin
Zygmunt Maksiak, Wójt Gminy Świdwin Zdzisław Pawelec, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatu Świdwińskiego Bogdan Kaczmarczyk, Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miasta Świdwin Marian Ostapowicz, Członek Komisji
OKSiPS Rady Miasta Świdwin Wiesław Gasek, Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Świdwin Bogdan Wachowiak, Dyrektor Parku Wodnego RELAX w Świdwinie Leszek
Jasiukiewicz. Zaproszeni goście wręczali medale i dyplomy ratownikom WOPR, którzy wystartowali
w kategoriach i konkurencjach: 12-13 lat - 25 m ratowanie manekina, 50 m ratowanie manekina
w płetwach. 14-15 lat - 50 m ratowanie manekina, 50 m ratowanie manekina w płetwach, 50 m
ratownik. 16-18 lat i open - 50 m ratowanie manekina, 100 m ratownik, 100 m ratowanie manekina
w płetwach, 100 m ratowanie kombinowane, sztafeta 4 x 25 m holowanie manekina.
6. W dniach 3-17 czerwca 2012 roku w miejscowości
Riccione (Włochy) odbyły się Mistrzostwa Świata
w Pływaniu Masters, w których udział wzięła
10 osobowa drużyna Zgiersko-Łęczyckiego
WOPR w składzie Ewa Zimna Walendzik,
Mirosława Rajtar, Urszula Mróz, Ewa Stępień,
Roman Wiczel, Zbigniew Maciejczyk, Bogdan
Wąsik, Włodzimierz Przytulski, Tomasz
Cajdler i kierownik drużyny Andrzej Wencław.
Ratownicy WOPR ustanowili cztery rekordy
Polski (E. Stępień - 50 m stylem klasycznym,
100 m stylem klasycznym i 200 m stylem
dowolnym dowolnym, W. Przytulski - 50
m stylem grzbietowym). W tegorocznych
79
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Mistrzostwach wzięło udział 13 tysięcy zawodników, reprezentanci Zgierko-Łęczyckiego WOPR
kilkanaście razy zajmowali miejsca w drugiej dziesiątce, a sztafeta mieszana 4×50 stylem zmiennym
w kat. 240+ zajęła 9 miejsce na 25 startujących zespołów.
7. W dniach 15-17 czerwca 2012 roku na pływalni
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Zielona Góra w Drzonkowie odbyły się XLVI
Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym,
które otworzyli i zamknęli: Prezes WOPR Jerzy
Telak, wiceprezes Zarządu Głównego WOPR,
Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Zalewski, Przewodniczący
Euroregionu Nysa - Szprewa - Bóbr Czesław
Fedorowicz, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, członek ZG WOPR,
Prezes WOPR Województwa Lubuskiego Henryk
Bigos, Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR
Franciszek Majewski, Przewodniczący Komisji
WOPR ds. Sportu Krzysztof Piotrowski, Prezes
Zielonogórskiego WOPR Zenon Bareła, Trener
Kadry WOPR Bernard Motylewski, Kapelan WOPR
Okręgu Zielona Góra Antonii Humeniuk oraz
Dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski. W trakcie uroczystości otwarcia Mistrzostw, J. Telak
uhonorował medalem 50-lecia WOPR H. Bigosa,
Z. Barełę, F. Majewskiego, B. Sułkowskiego oraz
Ryszarda Sielskiego. Zawodnicy rywalizowali
w 9 konkurencjach: 50 m ratowanie manekina, sztafeta 4 x 25 m holowanie manekina, 100 m
ratownik, 200 m super ratownik, rzut liną, SERC - symulowana akcja ratownicza, 100 m ratowanie
kombinowane, 100 m ratowanie manekina w płetwach, sztafeta 4 x 50 m z pasem ratowniczym,
nad prawidłowym przebiegiem których czuwała Komisja Sędziowska pod przewodnictwem Grzegorza
Koniecznego. Najlepszą zawodniczą Mistrzostw okazała się Joanna Charzewska, a zawodnikiem
po raz czwarty z rzędu Jarosław Mazurek. Puchar dla najlepszej drużyny kobiet trafił do WOPR
Województwa Łódzkiego, a mężczyzn do WOPR Województwa Dolnośląskiego. Puchar Przechodni
Prezesa WOPR dla najlepszej drużyny Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym trafił do drużyny z województwa łódzkiego, która pokonała zespoły z województwa dolnośląskiego i śląskiego.
8. W dniu 16 czerwca 2012 roku w Drzonkowie, podczas rozgrywanych XLVI Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym odbyło się posiedzenie Komisji WOPR ds. Sportu, które poprowadził jej Przewodniczący Krzysztof Piotrowski. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Jakub Piątkowski,
Edward Mężyk, Tomasz Kozioł, Krzysztof Piotrowicz, szef sekcji sędziów Grzegorz Konieczny i trener
kadry WOPR Bernard Motylewski, omówiono sprawy związane z Regulaminem Mistrzostw Polski
i Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym, Reprezentacją WOPR, Pucharem Polski, sprzętem
sportowym oraz odznaczeniami WOPR dla zasłużonych sportowców.
9. W dniu 22 lipca 2012 roku w Rawie Mazowieckiej Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w ceremonii otwarcia i zakończenia XVIII Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna, podczas której
uhonorował medalem 50-lecia WOPR Burmistrza Rawy Mazowieckiej Eugeniusza Góraja i członka
Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR Województwa Łódzkiego Andrzeja Jankowskiego.
Zawodom przyglądali się: Trener Kadry WOPR,
Prezes WOPR Skierniewice Bernard Motylewski
i Prezes Zgiersko-Łęczyckiego WOPR Stanisław
Ochota. Na zakończenie J. Telak i A. Jankowski
prezentowali Puchar Przechodni Prezesa WOPR,
który w 2012 roku zdobyła reprezentacja WOPR
Województwa Łódzkiego podczas XLVI Mistrzostw
Polski w Ratownictwie Wodnym.
10.W dniach 28-29 lipca 2012 roku na kąpielisku nadmorskim w Ustce odbyły się zawody o Puchar
Polski w Ratownictwie Wodnym. Podczas ceremonii otwarcia, w której uczestniczył Burmistrz Miasta
80
Sport
Ustka Jan Olech, Prezes Polish Vodka Association
Andrzej Szumowski, Prezes Słupskiego WOPR
Piotr Dąbrowski i Komendant Szkoły Policji
w Słupsku insp. Jacek Gil, Prezes WOPR Jerzy
Telak uhonorował Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ustce Stanisław Podlewskiego
medalem 50-lecia WOPR. W klasyfikacji kobiet
wygrała drużyna Słupskie WOPR wyprzedzając
Zachodniopomorskie WOPR - Lewobrzeże CKS
Szczecin i Belmondo Team, wśród mężczyzn
wygrali ratownicy Norbas Team - Gdyńskie WOPR
przed Słupskie WOPR i Zachodniopomorskie
WOPR - Lewobrzeże CKS Szczecin I. Zawodom
towarzyszyła kampania Pływam bez promili. W trakcie trwania zawodów J. Telak, trenerzy, sędziowie i zawodnicy wypowiadali się na temat Pucharu oraz bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla
radia, telewizji i prasy, w tym: Programu Pierwszego Polskiego Radia, Polsat i Polsat News (relacje
na żywo), TVP Gdańsk,Głosu Pomorza, Programu Czwartego Polskiego Radia.
11. W dniu 25 sierpnia 2012 roku na Jeziorze Chańcza odbyły się XI Otwarte Mistrzostwa Województwa
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2012, których organizatorem
są: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
WOPR Województwa Świętokrzyskiego i Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.
12. W dniach 4-5 sierpnia 2012 roku na kąpielisku nadmorskim Śródmieście w Gdyni przy wsparciu Operatora Sieci Plusoraz PZU S.A., pod honorowym patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha
Szczurka odbyły się Mistrzostwa Polski Ratowników Kąpielisk Nadmorskich z udziałem 13 drużyn
męskich i 5 żeńskich z całego kraju. Zawodnicy rywalizowali w 10 konkurencjach na plaży i w morzu, m.in: bieg-pływanie-bieg, wyścigach na deskach i kajakach ratunkowych, flagach plażowych
oraz wyścigach z pasem ratunkowym i zasobnikiem z liną. W klasyfikacji kobiet wygrała Beata
Pożarowszczyk ze Słupskiego WOPR, która pokonała Kingę Maciupę z Zachodniopomorskiego
WOPR – Lewobrzeże CKS Szczecin oraz Magdalenę Zarzycką reprezentującą Dolnośląskie WOPR.
W klasyfikacji indywidualnej Panów zwyciężył Wojciech Kotowski z Zachodniopomorskie WOPR Lewobrzeże CKS Szczecin I przed Jakubem Zubel ze Słupskiego WOPR oraz Pawłem Szulereckim
z Ostrołęczkiego WOPR. W klasyfikacji drużynowej kobiet wygrały ratowniczki ze Słupskiego WOPR
pokonując reprezentantki Zachodniopomorskiego WOPR – Lewobrzeże CKS Szczecin oraz drużynę
MOSiR Gdańsk, a wśród mężczyzn wygrali ratownicy ze Słupskiego WOPR, którzy pokonali reprezentację Norbas Team Gdynia oraz Zachodniopomorskiego WOPR – Lewobrzeże CKS Szczecin I.
Podczas ceremonii zamknięcia Mistrzostw Prezes WOPR Jerzy Telak wspólnie z Prezesem Słupskiego
WOPR Piotrem Dąbrowskim i Prezesem Gdyńskiego WOPR Andrzejem Bełżyńskim wręczyli
zwycięzcom puchary, medale i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe i finansowe. Na zakończenie Prezes J. Telak i członek Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR Jakub Friedenberger wylosowali i wręczyli ratownikom 3 Smartfony
Sony Xperia Go ufundowane przez Operatora
Sieci Plus. W trakcie trwania zawodów J. Telak,
organizatorzy, trenerzy, sędziowie i zawodnicy
wypowiadali się na temat Mistrzostw, sprzętu
ratowniczego oraz bezpieczeństwa na obszarach
81
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
wodnych dla telewizji, radia, prasy i portali internetowych, w tym: Programu Pierwszego Polskiego
Radia, Polsat i Polsat News (relacje na żywo), TVP Gdańsk, TV Gdynia, TTM, Programu Czwartego
Polskiego Radia.
13. W dniach 10-16 września 2012 roku
w 5 miejscowościach Warmii i Mazur odbyły
się Zawody Sportowe Warmia Mazury Senior
Games 2012 pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, w których uczestniczyło ok. 1000
zawodników z 15 państw. Rywalizowano w 11
dyscyplinach sportowych, w pływaniu wystąpili
ratownicy WOPR: Ryszard Sielski (Warszawa) i Józef
Różalski (Ostrowiec Świętokrzyski), którzy zdobyli
największą liczbę medali - po 21 każdy. Flagę
wciągali najlepsi sportowcy Warmii i Mazur, a znicz
olimpijski zapalił Mistrz Olimpijski i ambasador
imprezy Jacek Wszoła. Prezes WOPR Jerzy Telak
przyjął w biurze WOPR multimedalistę R. Sielskiego.
14. W dniach 16-18 września 2012 roku w Eupatorii
(Krym, Ukraina) odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Rosji i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
w Ratownictwie Wodnym, w których brali udział
zawodnicy z Rosji i Ukrainy. Pierwsze zawody
na Ukrainie, wg. przepisów International Life
Saving Federation of Europe, zorganizowała
Rosyjska Federacja Ratownictwa Wodnego
(VOSVOD), Ukraińskie Stowarzyszenie
Ratownictwa Wodnego (UWRS) i Ratownicza
Służba na Obiektach Wodnych Krymu.
W uroczystym otwarciu mistrzostw wzięła udział
wiceminister Kurortów i Turystyki Ukrainy Olga Burowa, Prezes VOSVOD Peter Nelezin, Prezes
UWRS Oleg Konotopets, a także przedstawiciel WOPR, Przewodniczący Komisji Edukacji ILSE,
instruktor WOPR dr Aleksander Skaliy i członek Prezydium Zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia
Ratownictwa Wodnego Ortwin Kreft.
15. W dniach 29-30 września 2012 roku
w Bournemouth (Wielka Brytania) odbyły się
zawody International IRB Teams Chellenge 2012,
w których uczestniczyło niespełna 15 klubów
reprezentujących: Wielką Brytanię, Danię,
Niemcy, Nową Zelandię, Francję, Belgię i Polskę
w składzie: Katarzyna Gierlik, Olga Załuska,
Marek Szymankiewicz, Piotr Kurek, Piotr Sikorski
i Filip Orlowski, zajmując w klasyfikacji generalnej
czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów odbyło
się losowanie nagrody z Nowej Zelandii - łodzi
IRB Arancia 388, którą wygrała reprezentacja
WOPR, jest to pierwsza łódź tego typu w Polsce,
która trafi do drużyny IRB z Poznania. Wyjazd
dofinansowała firmaRescuehouse.
16. W dniu 20 października 2012 roku na pływalni MOSiR Gdańsk odbyły się drugie zawody z cyklu
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2012. Najlepsi zawodnicy z całego kraju rywalizowali
w kategoriach i konkurencjach: 12-13 lat - 25 m ratowanie manekina, 50 m ratowanie manekina w płetwach. 14-15 lat - 50 m ratowanie manekina, 50 m ratowanie manekina w płetwach,
50 m ratownik. 16-18 lat i open - 50 m ratowanie manekina, 100 m ratownik, 100 m ratowanie
manekina w płetwach, 100 m ratowanie kombinowane, sztafeta 4 x 50 m z pasem ratowniczym.
Najlepszą zawodniczką w klasyfikacji OPEN okazała się Karolina Zajonc (WOPR Knurów), która
pokonała Karolinę Karczewską (WOPR Katowice) i Amandę Ryter (Zgiersko – Łęczyckie WOPR).
82
Sport
Wśród mężczyzn najwszechstronniejszym ratownikiem został Mateusz Blacha (WOPR Katowice)
zwyciężając w klasyfikacji OPEN z Bartoszem
Stanielewiczem (Zgiersko – Łęczyckie WOPR)
oraz Pawłem Szulereckim (Ostrołęckie WOPR).
17. W dniach 7-18 listopada 2012 roku w Adelaide
(Australia) odbyły się Mistrzostwa Świata
w Ratownictwie Wodnym Rescue 2012, które
rozegrane został w pięciu klasyfikacjach:
reprezentacji narodowych, drużyn klubowych,
kategorii masters, łodzi wiosłowych i lekkich
łodzi motorowych. W kategorii drużyn klubowych
wystartowali ratownicy z Wrocławskiej Drużyny
Ratowniczej w składzie: Magdalena Bielecka,
Magdalena Zarzycka, Zuzanna Kowalczyk, Jakub Piątkowski, Paweł Szkudlarek, Edward Mężyk,
Jacek Czerski i Arkadiusz Kula. Srebrny medal w konkurencji 100 m ratownik zdobył Paweł
Szkudlarek, ustanawiając nowy rekord Polski. W skład komisji sędziowskich MŚ wszedł członek
Rady Naukowej WOPR, instruktor wykładowca WOPR dr Grzegorz Konieczny.
18. W dniu 24 listopada 2012 roku w Warszawie odbył się Finał Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym 2012, w którego ceremonii zakończenia wziął udział Prezes WOPR Jerzy Telak, Wiceburmistrz
Dzielnicy Targówek Wacław Kowalski, Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu Krzysztof Piotrowski,
członek Komisji WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki i trener Kadry WOPR Bernard Motylewski.
W klasyfikacji końcowej GPP ‚12 najlepszymi zawodnikami byli: w kategorii OPEN - Joanna
Charzewska (WOPR Skierniewice) i Mateusz Blacha (WOPR Katowice), junior - Karolina Karczewska
(WOPR Katowice) i Bartosz Stanielewicz (Zgiersko-Łęczyckie WOPR), junior młodszy - Anna Nocoń
(WOPR Ruda Śląska) i Bartek Żyrek (WOPR
Tomaszów Mazowiecki), młodzik - Magdalena
Skudlik (WOPR Ruda Śląska) i Karol Bojarski
(Ostrołęckie WOPR). Organizatorem zawodów
był M. Grodzki, a patronem medialnym całego
cyklu GPP ‚12 był Program 1 Polskiego Radia.
19. W dniu 8 grudnia 2012 roku w Skierniewicach
Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji IV Zimowych Mistrzostw Polski
w Ratownictwie Wodnym. Podczas spotkania,
w którym uczestniczył ks. Kapelan Alojzy
Kąkolewski, członek Zarządu Głównego WOPR,
Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej
83
Sport
Jankowski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR
Województwa Podlaskiego Andrzej Reucki,
Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu
Krzysztof Piotrowski i trener Kadry WOPR Bernard
Motylewski, J. Telak i ks. A. Kąkolewski złożyli
życzenia zebranym - sportowcom, sędziom,
trenerom i działaczom.
20. W dniach 8-9 grudnia 2012 roku
w Skierniewicach odbyły się IV Zimowe
Mistrzostwa Polski. Zawody otworzył Prezes
WOPR Jerzy Telak, któremu towarzyszyła
Poseł na Sejm RP Pani Dorota Rutkowska,
członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR
Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski,
Prezes Pływalni Miejskiej NAWA Tomasz
Przybysz, Radny Miast Skierniewice Stanisław
Szałwiński, Przewodniczący Komisji WOPR
ds. Sportu Krzystof Piotrowski i Trener Kadry
WOPR Bernard Motylewski. Podczas uroczystości
rozpoczęcia zawodów J. Telak uhonorował
medalem 50-lecia WOPR T. Przybysza. W trakcie
uroczystości zakończenia mistrzostw najlepszych
zawodników dekorowali: Prezydent Miasta
Skierniewice Leszek Trębski, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Skierniewice Maciej Ludwicki,
T. Przybysz, A. Jankowski i członek ZG WOPR,
Prezes WOPR Województwa Dolnośląskiego
Krzysztof Skrzyniarz. W klasyfikacji indywidualnej
mistrzostw zwyciężyli: w kategorii młodzik
Karolina Faszczewska (WOPR Skierniewice)
i Karol Bojarski (Ostrołęckie WOPR), w kategorii
junior młodszy Monika Sawzdargo (Dolnośląskie
WOPR) oraz Przemysław Nowicki (CKS Szczecin),
w kategorii junior Amanda Ryter (WOPR Woj.
Łódzkiego) i Bartosz Stanielewicz (WOPR
Woj. Łódzkiego), w kategorii open Joanna
Charzewska (WOPR Skierniewice) oraz Paweł
Szkudlarek (Dolnośląskie WOPR). Z Pucharem
Przechodnim Prezesa WOPR wyjechała drużyna
reprezentująca Śląskie WOPR.
84
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
V. Rozwój i jubileusze
Rok 2008
1. Przekazano do MSWiA przygotowane projekty:
1) zmian w oznakowaniu kąpielisk.
2) nowelizacji rozporządzeń: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących
się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. z 1997 r., nr 57, poz. 358) oraz Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania
przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom
górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624).
3) ustawy o ratownictwie wodnym.
2. Prezes WOPR wziął udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji:
1) 5-lecia Sopockiego WOPR.
2) 10-lecia Legionowskiego WOPR.
Rok 2009
1. Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR
1) W dniu 26 listopada 2009 roku Prezes
WOPR Jerzy Telak i Wiceprezes Zarządu
Głównego WOPR Jerzy Gołębiowski wzięli
udział w uroczystościach jubileuszowych
z okazji 30-lecia Nowodworskiego WOPR.
2) W dniu 12 grudnia 2009 roku Prezes WOPR
Jerzy Telak wziął udział w uroczystościach
jubileuszowych z okazji 40-lecia WOPR
na Ziemi Wrocławskiej.
Rok 2010
1. Rozwój i innowacyjność w ratownictwie wodnym
1) W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki Prezes WOPR Jerzy Telak i Przewodnicząca Komisji do Spraw Zarządzania WOPR Ewa Zieliński wzięli udział w konferencji Bezpieczna
Woda, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Towarzystwo Turystyczno Krajoznawczego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji.
2) W dniu 14 maja 2010 roku w Darłowie odbyła się konferencja Bezpieczne Kąpieliska 2010 z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza, Marszałka Zachodniopomorskiego
Władysława Husejko, Prezesa WOPR Jerzego Telaka, Dyrektora SAR Marka Długosza i Prezesa
WOPR Województwa Zachodnio pomorskiego Tomasza Zalewskiego. W trakcie konferencji Tomasz
Czapiewski z Biura Spraw Obronnych i bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego
poddał analizie wyniki kontroli funkcjono wania ratownictwa wodnego Najwyższej Izby Kontroli,
Kierownik Działu Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Ryszard
Kolmer mówił o sprawach organizacji i nadzoru nad kąpieliskami i miejsca mi do kąpieli, Zachodniopomorski Wicekurator Krzysztof Rembowski określił obowiązki kuratorium w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku letniego, Dyrektor Regionu Zachód Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Marcin Podgórski przedstawił LPR jako jednostkę systemu ratownictwa medycznego, Wojewódzki
Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie Kamila Pawłowicz opowiedziała o jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, a Maciej Dziubich z Centrum Koordynacji WOPR w Sopocie zaprezentował zintegrowany system ratownictwa wodnego.
3) W dniu 6 maja 2010 roku we Wrocławiu Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w V Międzynarodowym
Sympozjum Pływanie i Nauka, podczas którego mówiono o: naukowych aspektach sportu pływackiego, nauczaniu pływania i treningu pływackim, pedagogicznych aspektach nauczania techniki spor85
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
towej, naukowych aspektach zdrowia i rehabilitacji w środowisku wodnym, naukowych podstawach
rekreacji ruchowej w środowisku wodnym. Podczas sympozjum J. Telak wręczył akty powołania
na Przewodniczącego Rady Naukowej WOPR dr hab. prof. nadzw. Wojciechowi Wiesnerowi
oraz członków Rady Naukowej WOPR:
-- prof. dr hab. Krystynie Zatoń,
-- dr hab. prof. nadzw. Ewie Dybińskiej,
-- dr had. prof. nadzw. Elżbiecie Rostkowskiej,
-- doc. dr hab. n. med. Romualdowi Olszańskiemu,
-- dr Annie Kwaśnej,
-- dr Grzegorzowi Koniecznemu,
-- dr med. Piotrowi Siermontowskiemu.
4) W dniu 19 czerwca 2010 roku w BielskuBiałej, pod honorowym patronatem
Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, odbyła się IV Krajowa
Konferencja na temat Pływanie niemowląt
i małych dzieci. Wśród wiodących zagadnień
konferencji było bezpieczeństwo podczas
zajęć w wodzie, a referat pt. Aspekty
prawne ratowania życia - analiza przepisów
prawnych wygłosiła instruktor wykładowca
WOPR Ewa Zieliński. Prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Pływania Niemowląt
została ponownie wybrana Iwona Turant.
5) W dniu 11 czerwca 2010 roku Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w I Konferencji Emergency
Military Group, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Konieczny. Na konferencji, w której
uczestniczyli Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr n.
med. Przemysław Paciorek, mjr Wiesław Ziółkowski, Przewodnicząca Komisji ds. Zarządzania
WOPR Ewa Zieliński, Koordynator Szpitala Uniwersyteckiego ds. Medycyny Ratunkowej im.
Jurasza w Bydgoszczy dr n. med. Joanna Hałas, specjali sta ds. medycyny ratunkowej Kinga
Grobelska, omawiano sprawy związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, sprzętem ratowniczo-gaśniczym i ratownictwa medycznego.
6) W dniu 4 sierpnia 2010 roku w warszawskim hotelu Marriott Prezes WOPR Jerzy Telak wziął
udział w konferencji prasowej w ramach kampanii społecznej „Pływam bez promili”, organizowanej od 2007 roku przez Polish Vodka Association przy udziale WOPR, która była wówczas pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Europie. Akcję „Pływam bez promili” poparł
także Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Polski
Związek Wędkarski, Polski Związek Kajakowy oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Kajakarstwa.
7)W dniu 3 września 2010 roku Hali Milenium w Kołobrzegu Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział
w podsumowaniu akcji Bezpieczne Kąpieliska 2010, - elementu programu Bezpieczne Morze
Przygody realizowanym wspólnie przez WOPR, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Gośmi byli Marszałek Województwa Marek Hok, Wojewoda
Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Wojciech Drożdż, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Krzysztof Rębowski, Wiceprezydent Miasta
Kołobrzegu Mirosław Tessikowski, członkowie Zarządu Głównego WOPR: Aleksander Maćkowski
i Marek Koperski oraz wiceprezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Rister, gospodarzem
konferencji był wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz
Zalewski.
8) W dniu 2 października 2010 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, podczas której mówił między
innymi o wspólnych celach oraz współpracy EWS i WOPR.
9) W dniu 8 listopada 2010 roku delegacja WOPR z Prezesem Jerzym Telakiem, członkiem Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR Jakubem Friedenbergerem i Prezesem Sopockiego WOPR Kazimierzem
Zelewskim złożyła wizytę dyrektorowi Simonowi Hemberg w centrali szwedzkiej Służby Ratownictwa Wodnego i Morskiego (Sjoraddnings Sallskapet) w Goeteborgu. Szwedcy ratownicy Safe
at Sea SAR System zaprezentowali organizację, procedury i metody działania oraz sprzęt ze
skuterem wodnym Recsue Runner. Na wodach przybrzeżnych morza Północnego J. Frienberger
wraz ze szwedzkim instruktorem Lars-Bertil Rystrand’em odbyli treningi z użyciem skutera RR,
który skontruowany został dla potrzeb ratownictwa wodnego.
86
Rozwój i jubileusze
2. Udział przedstawicieli WOPR w uroczystościach jubileuszowych i rocznicach
1) W dniu 21 stycznia 2010 roku odbyło się
otwarcie 50-cio metrowej, krytej pływalni
„Olimpijczyk” w Gliwicach, w którym udział
wzięli między innymi: Prezes WOPR Jerzy
Telak, Wiceprezes Zarządu Głównego
WOPR Wiktor Zajączkowski, prezydent
miasta Gliwice Zygmuntem Frankiewiczem,
dyrektor TUR Gliwice Maurycy Drobny,
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, Prezes WOPR
w Gliwicach Bogdan Kozłowski, a gwiazdą
uroczystości była Otylia Jędrzejczak.
2) W dniu 17 marca 2010 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak uczestniczył w obchodach
60-lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego, podczas których Prezesowi PZW Eugeniuszowi
Grabowskiemu i wszystkim członkom PZW złożył gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia
dalszej owocnej działalności.
3) W dniu 8 maja 2010 roku w Kielcach, z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów RP, Prezesa
Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej nabryg. Wiesława Leśniakiewicza, senatorów i posłów RP, w tym
Przewodniczącego Sejmowego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego Konstantego
Miodowicza, władz administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego,
odbyły się Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka, połączone z wręczeniem sztandaru Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach i odznaczeniem zasłużonych strażaków. W uroczystościach
tych wzięli udział Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezes WOPR Województwa Świętokrzyskiego
Wacław Mozer.
4) W dniu 29 maja 2010 roku w Śremie, z okazji 40-lecia Drużyny WOPR Jeziora Grzymisławskiego,
Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie członka Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR
Województwa Wielkopolskiego Mariusza Krzywińskiego wręczył medale WOPR za zasługi Staroście
Śremskiemu Tadeuszowi Waczyńskiemu i Burmistrzowi miasta Śrem Adamowi Lewandowskiemu,
odznaczył srebrnym medalem za zasługi dla WOPR kierownika drużyny Karola Pilaczyńskiego
oraz uhonorował odznakami zasłużonych ratowników WOPR grzymisławskiej drużyny.
W uroczystym, jubileuszowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz i administracji
publicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji
pozarządowych i inni.
5) Podczas obchodów 20. lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 16 lipca 2010 roku Prezes WOPR Jerzy Telak z członkiem Prezydium Zarządu Głównego WOPR Jerzym Gołębiowskim
wręczyli medal WOPR za zasługi Komendantowi CSP insp. Arkadiuszowi Brzozowskiemu oraz
odznaczyli błękitnym krzyżem WOPR zastępcę komendanta CSP mł. insp. Annę Rosół. W Ośrodku Szkolenia Policji Wodnej w Kalu W dniu 26 lipca 2010 roku złotą odznakę WOPR za zasługi
z liściem laurowym otrzymał instruktor WOPR, kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP
podinsp. Robert Rodziewicz oraz policjanci ratownicy WOPR Artur Komosiński - srebrną honorową
odznakę WOPR, a Waldemar Różycki i Łukasz Długołęcki - brązową honorową odznakę WOPR.
6) W dniu 10 lipca 2010 roku obchodzono 65. rocznicę powołania najstarszej placówki szkolącej
funkcjonariuszy porządku publicznego - Szkołę Policji w Słupsku. Uroczystości miały międzynarodowy charakter, a wśród uczestników był Prezes WOPR Jerzy Telak i instruktor wykładowca
WOPR Zbigniew Zubel. W Szkole Policji w Słupsku aktywnie działa drużyna WOPR, która znana
jest z wielu akcji profilaktycznych, szkoleń, pokazów, zawodów i festynów dla dzieci. Za osiągnięcia w zakresie profilaktyki drużyna została uhonorowana wyróżnieniami przez przedstawicieli
administracji publicznej, w tym pomorskie
Kuratorium Oświaty. Podczas uroczystości
jubileuszowych, WOPR-owcy – policjanci
zaprezentowali swoje ratownicze umiejętności i sprzęt.
7) Podczas obchodów 90. lecia Policji
Wodnej w Komisariacie Rzecznym Policji
w Warszawie w czerwcu 2010 roku Prezes
WOPR Jerzy Telak z członkiem Prezydium
Zarządu Głównego WOPR Jerzym
Gołębiowskim wręczyli „medal WOPR
za zasługi” Komendantowi Stołecznemu
87
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Policji insp. Adamowi Mularzowi oraz odznaczyli zasłużonych dla WOPR Zastępcę Komendanta
Stołecznego Policji mł. insp. Roberta Kukiełkę, Komendanta Rzecznego Policji podinsp.
Piotra Kłysa, naczelników KSP mł. insp. Tomasza Wencla i mł. insp. Sławomira Rakowskiego.
W uroczystościach wzięli udział między innymi Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Walz i Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.
8) W dniu 4 października 2010 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak oraz członek Rady
Naukowej WOPR dr Zdzisław Szwarc uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
9) W dniu 2 października 2010 roku w Poraju koło Częstochowy Prezes WOPR Jerzy Telak uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji 55-lecia Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Prezes PZMWiNW Jerzy Czeszko, Sekretarz
Generalny PZMWiNW Paweł Szabelewski, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR
Krzysztof Zbrojkiewicz, członek Kapituły Odznaczeń WOPR Kazimierz Żak, członkowie Zarządu
PZMWiNW, Prezesi Okręgów i przedstawiciele klubów PZMiNW. Podczas uroczystości J. Telak
został wyróżniony Komandorią Śląskiego ZMiNW, a Prezes ŚZMiNW Jerzy Guzik brązowym
medalem za zasługi dla WOPR.
10) W Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie w dniu 25 września 2010 roku w uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Gdańskiej Wzorcowej Drużyny WOPR na Ziemi Kościerskiej
udział wzięli Dyrektor ZSP nr 3 Lidia Walewska, przedstawiciele władz samorządowych, rodzina
i przyjaciele Jerzego Brzoskowskiego (inicjator szkółki pływania), kierownik Drużyny Romuald
Wołodźko i ratownicy WOPR. R. Wołodźko opowiedział o bezpieczeństwie na obszarach wodnych,
zagrożeniach na wodach i umiejętnościach pływania oraz zakomunikował, że w wodach jeziora
Gałęźnego, znajdującego się w pobliżu Kościerzyny, od wielu lat nikt nie utonął ponieważ tam
dzięki ratownikom WOPR jest bezpiecznie.
11) W dniu 5 listopada 2010 roku w Słupsku Prezes WOPR Jerzy Telak przekazał Prezesowi WOPR
Województwa Pomorskiego Markowi Koperskiemu sztandar WOPR Województwa Pomorskiego.
Podczas uroczystości przekazania sztandaru, w której udział wzięli: Prezydent Miasta Słupsk
Maciej Kobyliński, Burmistrz Miasta Ustka Jan Olech, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Ryszard Sulenta, Burmistrz Miasta Skarszewy Dariusz
Skalski, wiceprezes WOPR Województwa Pomorskiego, Prezes Kartuskiego WOPR Henryk
Bulczak, Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski i inni, odznaczeni zostali wybitni pomorscy
ratownicy i działacze WOPR oraz osoby zasłużone dla WOPR.
12) W dniu 14 października 2010 roku Prezes WOPR Jerzy Telak i członek Zarządu Głównego WOPR,
Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariusz Krzywiński uczestniczyli w inauguracji
roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie. W czasie uroczystości wręczono Rektorowi PWSZ prof. zw. dr hab. inż. Czesława
Królikowskiego Medal WOPR Za Zasługi, Odznakę Błękitnego Krzyża WOPR otrzymał Kanclerz
PWSZ w Lesznie Zbigniew Mocek, a Prezes Oddziału Środowiskowego WOPR PWSZ, instruktor
WOPR Waldemar Chwalczuk został odznaczony Złotą Honorową Odznaką WOPR. Oddział WOPR
przy PWSZ w Lesznie bardzo efektywnie działa od 2003 roku i od początku jest wspierany przez
władze uczelni, a studenci na obozach sportowych mogą uczestniczyć w szkoleniu na stopień
młodszego ratownika WOPR.
13) W dniu 6 października 2010 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji 80. rocznicy urodzin i 60-lecia
działalności naukowo-badawczej członka założyciela Rady Naukowej WOPR prof. zw. dr hab.
Brunona Hołysta, światowej sławy naukowca, wybitnego prawnika, specjalisty w dziedzinie
kryminalistyki, kryminologii, profilaktyki społecznej, suicydologii, wiktymologii i terroryzmu,
autora wielu publikacji, redaktora naczelnego drugiego wydania Wielkiej Encyklopedii Prawa.
Rok 2011
1. Rozwój i innowacyjność w ratownictwie wodnym
1) W dniu 11 stycznia 2011 roku w Korbielowie
Prezes WOPR J. Telak otworzył międzynarodową
konferencję naukową pt. Zimowa Szkoła
Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji
i Rehabilitacji w Wodzie, której przewodniczył
prorektor Politechniki Radomskiej, członek
Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Zbigniew
Łukasik. a udział wzięli między innymi: krajowi
konsultanci medyczni prof. dr hab. n. med.
88
Rozwój i jubileusze
Romuald Olszański, prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński.
Przewodniczący Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
w Rydze, Przewodniczący Łotewskiego Komitetu Olimpijskiego
prof. dr Uldis Gravitis i Dziekan Wydziału Sportu AWF w Rydze
prof. dr Arvils Lielvards. prezesi okręgowych Izb Lekarskich:
Mazowieckiej dr n. med. Mieczysław Szatanek, Beskidzkiej dr n.
med. Zyta Kazimierczak-Zagórska, wiceprezes Zarządu Głównego
WOPR dr Tomasz Zalewski i Przewodniczący Rady Naukowej
WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, Wiceprzewodniczący
RN WOPR prof. dr hab. Ewa Dybińska, Sekretarz RN WOPR dr
Grzegorz Konieczny oraz członek Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, członek RN WOPR prof. dr hab. Krystyna Zatoń,
wiceprezes Polskiego Związku Płetwonurkowania Zbigniew
Skopiński, Honorowy Przewodniczący Konferencji, Przewodniczący
Komisji Płetwonurkowania Ligi Obrony Kraju dr Andrzej Krzyszkowski,
2) W dniu 27 kwietnia 2011 roku w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie Prezes WOPR
J. Telak wziął udział w seminarium szkoleniowym Rola Policji w działaniach na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.
W seminarium wzięli udział także Dyrektor
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
insp. Michał Czeszejko-Sochacki, przedstawiciel
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Agnieszka Wargin, zastępca komendanta CSP mł. insp. Jarosław Gałuszka i Kierownik Zakładu
Szkoleń Specjalnych CSP podinsp. Robert Rodziewicz oraz specjalista Biura Zarządu Głównego WOPR
Longin Bierzanek i przedstawiciele komend wojewódzkich Policji odpowiedzialni za służbę prewencyjną
na obszarach wodnych,
3) W sobotę 28 maja na pływalni Skalar w Ursusie
odbyła się impreza pilotażowa akcji „Pływajcie zdrowo, resztą zajmie się Huggies Little
Swimmers”. Projekt miał na celu promowanie pływania dzieci i niemowląt i nauki zasad
bezpiecznej zabawy z maluchami na pływalni.
Partnerami merytorycznymi projektu są WOPR
i Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt.
Podczas zajęć prowadzonych przez Akademię
Ruchu obecne były: Ambasadorka akcji Paulina
Smaszcz-Kurzajewska oraz polskie mistrzynie
pływania Katarzyna Baranowska i Aleksandra
Urbańczyk. Na pływalni był również Prezes
WOPR J. Telak,
4) W dniu 30 maja 2011 roku w Białej Podlaskiej Prezes WOPR J. Telak wygłosił wykład dla studentów
kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych na Wydziale Wychowania i Sportu w Akademii
Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie pod nazwą Stan obecny i perspektywy
współpracy WOPR ze służbami „mundurowymi”, omówił sprawy dotyczące szkoleń w zakresie
ratownictwa wodnego z Dziekanem prof. dr hab. Jerzym Sadowskim i dr Pawłem Różańskim,
5) W dniu 8 czerwca 2011 roku w Warszawie nad Jeziorkiem Czerniakowskim odbyła się konferencja prasowa mająca na celu promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz przekazanie informacji na temat akcji „Pływam bez promili”. W konferencji wzięli udział Prezes WOPR
J. Telak, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka
Andrzej Szumowski, Zastępca Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.
Janusz Skulich wraz z Rzecznikiem Prasowym
st. bryg. Pawłem Frątczakiem, Sekretarz
Generalny Polskiego Związku Kajakowego
Tadeusz Wróblewski, Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Wędkarskiego Antoni Kustusz
i Prezes Honorowy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Jerzy Czeszko,
89
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
6) W dniu 21 czerwca 2011 roku w Bydgoszczy
Prezydent International Life Saving Federation
of Europe dr Klaus Wilkens, Prezes WOPR
J. Telak, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy prof. dr hab. Kazimierz Marciniak
i Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora otworzyli
dwudniową Międzynarodową Konferencję
Naukową zorganizowaną w ramach Europejskiego
Roku Wolontariatu pt. Stan, perspektywy i rozwój
ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI
wieku. W konferencji udział wzięli wiceprezes
ZG WOPR dr Tomasz Zalewski i Sławomir
Gicewicz oraz Przewodniczący Rady Naukowej
WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, a także
przedstawiciele świata nauki zajmujący się
sprawami bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
pływania, sportów i ratownictwa wodnego
z Polski, Niemiec i Ukrainy,
7) W dniu 12 lipca 2011 roku w biurze Zarządu Głównego WOPR Prezes WOPR J. Telak spotkał się
z instruktorem WOPR Ryszardem Brejtą, który opowiedział o akcji edukacyjno-informacyjnej
Bezpieczne Wakacje prowadzonej na terenie powiatów: stalowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i jarocińskiego,
8) W dniu 20 sierpnia 2011 roku w Mrągowie Prezes WOPR J. Telak wziął udział w pikniku z okazji finał
IV edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej PGNiG Bezpiecznie nad wodą. Podczas uroczystości
rozpoczęcia pikniku, w której wzięli udział Zastępca Marszałka Województwa Warmińsko-mazurskiego
Anna Wasilewska, wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Warmińskomazurskiego Sławomir Gicewicz, Wiceprezes PGNiG Radosław Dudziński, Dyrektor ds. Marketingu
i Reklamy PGNiG Włodzimierz Kleniewski, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, organizator
i pomysłodawca kampanii Adam Liśkiewicz, Prezes Delphia Yacht Wojciech Kot i Mistrz Świata
w Żeglarstwie Karol Jabłoński,
9) W dniu 5 września 2011 roku Prezes WOPR J. Telak odwiedził Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu
2011, który gościł w Warszawie w dniach 1-14 września br. na Placu Defilad. Podczas Dnia Ratowniczego
prezentowało się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy i instruktorzy WOPR, w tym
90
Rozwój i jubileusze
przede wszystkim E. Zieliński, J. Friedenberger, M. Grodzki, Grzegorz Mieleszko, Konrad Piotrowski,
Adam Choromański, Robert Wawruch, K.Piotrowicz, prowadzili gry edukacyjno-informacyjne oraz
opowiadali o bezpiecznym zachowaniu nad wodą i na obszarach wodnych, sprzęcie ratowniczym,
szkoleniach i sporcie w WOPR. Stoisko, prezentacje i materiały promocyjne WOPR szczególnie
interesowały licznie przybyłe dzieci i młodzież,
10) W dniu 20 września 2011 roku w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie Prezes WOPR
J. Telak przekazał Rektorowi Komendantowi
nadbryg. Ryszardowi Dąbrowowie programy
szkolenia ratowników wodnych. W spotkaniu,
poświęconym szkoleniu z zakresu ratownictwa
wodnego funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej, udział wzięli także Prorektor Zastępca
Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. mgr
inż. Jacek Klecz i kpt. Piotr Wawrzynkiewicz
oraz wiceprezes Zarządu Głównego WOPR
dr T. Zalewski i Zastępca Koordynatora Krajowego Grup Operacyjnych WOPR K. Piotrowski,
11) W dniu 24 września 2011 roku w Radomiu
Prezes WOPR J. Telak wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie
jednostki i społeczeństwa: stan, metody
oceny i strategie zdrowotne zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych
i Technicznych w Radomiu i Międzynarodowe
Stowarzyszenie Waleologiczne. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym
Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej
dr Ewy Kopacz. W konferencji udział wzięli
między innymi członkowie Rady Naukowej
WOPR prof. dr hab. Igor Murawow, prof.
dr hab. Ella Bulicz i dr inż. Andrzej Krzyszkowski oraz Przewodniczący Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Rydze prof. dr Uldis Gravitis i Dziekan Wydziału Sportu AWF w Rydze, instruktor
WOPR nr 1158, prof. dr Arvills,
12) W dniu 29 września 2011 roku w Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie Prezes
WOPR J. Telak wziął udział w podsumowaniu
akcji Bezpieczne Kąpieliska 2011, która jest
elementem programu Bezpieczne Morze
Przygody realizowanego przez WOPR, Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
i Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
W podsumowaniu uczestniczyli Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok, przedstawiciele
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty, Kierownik Działu Promocji
i Public Relations Polkomtel SA Łukasz Krzeski, wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego dr T. Zalewski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego
Mariusz Krzywiński, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Lubuskiego Henryk Bigos
oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
J. Telak wręczył akt nadania stopnia instruktora
wykładowcy WOPR Maciejowi Parobczemu
i Apoloniuszowi Kurylczykowi,
13) W dniu 15 października 2011 roku w Beskidzkim
Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej
Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Wiśle
Prezes WOPR J. Telak wziął udział w inauguracji
Roku Akademickiego 2011/2012. Podczas
uroczystości, w której uczestniczyli instruktorzy
91
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
wykładowcy WOPR dr A. Stanula i Zbigniew Kołodziejski, Rektor Wyższej Szkole EWS prof
dr Jacek Dembiński wręczył J. Telakowi stuetkę „Przyjaciela Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie”.
J. Telak w przemówieniu złożył życzenia z okazji imartykulacji roku akademickiego 2011/2012,
życzył sukcesów kadrze naukowej i dydaktycznych EWS, podkreślił wielką rolę właścicieli tej
Wyższej Szkoły kanclerza Marka Rybińskiego i prorektora Macieja Słowaka w kształtowaniu
współpracy z WOPR oraz pomocy w działaniu na rzecz zmniejszania liczby osób tonących
w wodach polskich,
14) W dniu 16 listopada 2011 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Prezes WOPR J. Telak spotkał się z Komendantem CSPSP st. bryg. mgr inż. Markiem Chmielem.
Prezesowi WOPR towarzyszyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, Prezes
Częstochowskiego WOPR K. Zbrojkiewicz i członek Kapituły Odznaczeń WOPR Kazimierz Żak.
W trakcie spotkania omówiono sprawy związane ze współpracą PSP i WOPR, w tym szkoleniem
strażaków w zakresie ratownictwa wodnego w CSPSP przy udziale Częstochowskiego WOPR,
15) Grupa Operacyjna WOPR Województwa Wielkopolskiego W dniu 11 listopada 2011 r. w Pniewach
była współorganizatorem przedsięwzięcia pt. Przygoda, Pasja, Podróże, którego celem było
zainteresowanie dzieci i młodzieży między innymi ratownictwem wodnym, odpowiedzialności
za drugą osobę, nauką pierwszej pomocy,
16) W dniu 23 listopada 2011 roku Prezes WOPR J. Telak w towarzystwie członka Prezydium
Zarządu Głównego WOPR J. Gołębiowskiego i członka Komisji WOPR ds. Sportu K. Piotrowicza
wziął udział w posiedzeniu Rady Gminy Jabłonna, podczas którego odznaczył Medalem WOPR
Za Zasługi Wójta Gminy Jabłonna Olgę Muniak, Odznaką Błękitnego Krzyża WOPR Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Sportu Grzegorza Przybyłowicza i Złotą Odznaką WOPR Za Zasługi
z Liściem Laurowym kierownika pływalni Waldemara Omana,
3. Udział przedstawicieli WOPR w uroczystościach jubileuszowych i rocznicach:
1) W dniu 13 marca 2011 roku w Rzeszowie
odbyły się obchody 40-lecia WOPR na Ziemi
Rzeszowskiej, podczas których Prezes
WOPR J. Telak odznaczył między innymi:
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla WOPR”
Jacka Bilińskiego, Brązowym Medalem
„Za zasługi dla WOPR” R. Dworaka, Jacka
Lutaka i Kazimierza Skrzyszowskiego, Odznaką WOPR „Zasłużony Instruktor WOPR” Artura
Baszaka, Henryka Brzozowskiego, Macieja Lutaka i F. Tepera,
2) W dniu 8 kwietnia 2011 roku Prezes WOPR J. Telak wziął udział w uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku członkowi Rady Naukowej WOPR, prof.
dr. hab. Brunonowi Hołystowi. Profesor B. Hołyst jest pierwszym polskim doktorem z zakresu
kryminalistyki, wybitnym uczonym klasy międzynarodowej, ekspertem cenionym w kryminalistyce, kryminologii, wiktymologii i suicydologii, wychowawcą wielu profesorów i doktorów,
przyjacielem młodzieży,
3) W dniu 4 czerwca 2011 roku w Rogoźnie Prezes WOPR J. Telak wziął udział w obchodach jubileuszu 45-lecia działalności WOPR w Rogoźnie, które były połączone z otwarciem sezonu
ratownictwa wodnego w 2011 roku. W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP Stanisław
Stec, członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariusz
Krzywiński, Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego Piotr Gruszczyński, Burmistrz Rogoźna
Bogusław Janus z zastępcą Krzysztofem Ostrowskim, Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie
Jan Stępień oraz działacze i ratownicy WOPR,
4) W dniu 1 lipca 2011 roku w Zegrzu Południowym Prezes WOPR J. Telak, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Edyta
Muszyńska, Starosta Legionowski Jan Grabiec i Wójt Gminy Nieporęt Sławomir M. Mazur wzięli
udział w uroczystości otwarcia bazy ratowniczo-szkoleniowej Legionowskiego WOPR,
5) W dniu 8 lipca 2011 roku kierownik Romuald Wołodźko obchodził 85. rocznicę urodzin. Prezes
WOPR J. Telak w imieniu Zarządu Głównego WOPR, Biura ZG WOPR i własnym złożył dostojnemu jubilatowi najlepsze życzenia.
6) W dniu 13 sierpnia 2011 roku w Koszalinie Prezes WOPR J. Telak wziął udział w obchodach Święta
Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Stanisław Gawłowski, Poseł
na Sejm RP Stanisław Wziątek, Poseł na Sejm RP Danuta Olejniczak, Senator Piotr Ziętarski,
Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński, Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Wiesław Tyl i Dowódca Garnizonu
Wojska Polskiego w Koszalinie płk dypl. Zbigniew Zalewski,
92
Rozwój i jubileusze
7) W dniu 24 września 2011 roku na przystani na Jeziorze Sulejowskim w Swolszewicach Małych
Prezes WOPR J. Telak wziął udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym sezon letni, podczas
którego razem z członkiem Zarządu Głównego WOPR, Prezesem WOPR Województwa Łódzkiego
Andrzejem Jankowskim, trenerem Kadry Narodowej, Prezesem Skierniewickiego WOPR Bernardem
Motylewskim i Prezesem Zgiersko-Łęczyckiego WOPR Stanisławem Ochotą złożył Prezesowi
Powiatowego WOPR w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszowi Jarzyńskiemu życzenia z okazji 40-lecia
członkostwa w WOPR. Podczas spotkania nastąpiło przekazanie skutera wodnego z platformą
ratowniczą i ratowniczej łodzi hybrydowej,
8) W dniu 22 września 2011 roku w Dwudniakach w gminie Wierzchosławice Prezes WOPR J. Telak
wziął udział w otwarciu Stanicy Szkoleniowej WOPR. Podczas uroczystości J. Telak wręczył brązowy medal za zasługi dla WOPR wicemarszałkowi Małopolskiemu Romanowi Ciepieli oraz odznaczył błękitnym krzyżem za zasługi dla WOPR Biskupa Tarnowskiego ks. bp. Wiesława Lechowicza
i wiceprezydenta Miasta Tarnowa Henryka Słomkę Narożańskiego, a także przekazał Prezesowi
Tarnowskiego WOPR Jerzemu Kacerowi specjalistyczny sprzęt do ratownictwa medycznego,
9) W dniu 1 października 2011 roku w Lesznie
Prezes WOPR J. Telak wziął udział w obchodach
40-lecia WOPR na Ziemi Leszczyńskiej, podczas
których leszczyńską historię WOPR przedstawił
Prezes Rejonowego WOPR w Lesznie Dariusz
Orzechowski. Podczas uroczystości J. Telak
w towarzystwie członka Zarządu Głównego
WOPR, Prezesa WOPR Województwa
Wielkopolskiego Mariusza Krzywińskiego
odznaczył ratowników WOPR honorowymi
odznakami, w tym złotą odznaką WOPR
za zasługi z wieńcem laurowym Krzysztofa
Jędrzychowskiego, Romana Mocnego, Michała
Porańskiego i Ryszarda Spengela oraz złotą
odznaką WOPR za zasługi z liściem laurowym
Macieja Janowicza, Bożenę Lisowską, Dariusza
Stępczaka i Jerzego Wojciechowskiego,
10) W dniu 18 października 2011 roku w Białej
Podlaskiej Prezes WOPR J. Telak wziął udział
w inauguracji Roku Akademickiego Bialskiego
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie,
11) W dniu 27 października 2011 roku Prezes
WOPR J. Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji jubileuszu 60-lecia
Poznańskiej Szkoły Pożarniczej, podczas
którego Komendantowi Szkoły bryg.
dr inż. Grzegorzowi Stankiewiczowi przekazał
pamiątkowy dzwon WOPR. Uroczystości odbyły
się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i na placu A. Mickiewicza w Poznaniu,
12) W dniu 17 grudnia 2011 roku w Krakowie Prezes WOPR J. Telak wziął udział w obchodach
40-lecia Krakowskiego WOPR. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, Wiceprezydent Miasta Krakowa Magdalena Sroka, członek Zarządu Głównego
WOPR, Prezes WOPR Województwa Małopolskiego Grzegorz Skwarek, Prezes Krakowskiego
WOPR Waldemar Krawacki, Prezes Tarnowskiego WOPR Jerzy Kacer, Członek Honorowy WOPR
Jan Gorzkowski, Komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Ryszard
Gaczoł, Komendant Komisariatu Wodnego Policji podinsp. Maciej Rymar, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Adam Młot, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego
Izabela Helbin, Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Krakowskie Ryszard Langer, Kierownik Grupy
Operacyjnej WOPR Woj. Małopolskiego M. Naczk-Musiał. J. Telak uhonorował Odznaką „Błękitny
Krzyż WOPR” J. Majchrowskiego i M. Srokę, odznaką „Zasłużony Ratownik WOPR” Przemysława
Rokitę, Krzysztofa Chołdę, Rafała Głogowskiego i Arkadiusza Głogowskiego, Brązowym Medalem
„Za Zasługi dla WOPR” W. Krawackiego, Złotą Honorową Odznaką WOPR za Zasługi z Wieńcem
Laurowym Waldemara Popławskiego i Zbigniewa Jaworskiego, a Złotą Honorową Odznaką WOPR
za Zasługi Rafała Głogowskiego.
93
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Rok 2012
1. Rozwój i innowacyjność w ratownictwie wodnym.
1) W dniu 4 stycznia 2012 roku w Warszawie
odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę WOPR ze Strażą Graniczną, prowadzoną
w ramach Porozumienia Nr 30 pomiędzy Komendantem Głównym SG i Prezesem WOPR,
zawartego W dniu 3 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania. W spotkaniu wziął udział
członek Zarządu Głównego WOPR, Koordynator
Krajowy Grup Operacyjnych WOPR Bogdan
Kozłowski, Specjalista ds. Sprzętu biura ZG
WOPR Longin Bierzanek, Dyrektor Zarządu
Granicznego KGSG ppłk SG Piotr Patla, Zastępca Dyrektora ZG KGSG płk SG Andrzej
Daugielewicz i Naczelnik Wydziału Służby Granicznej ZG KGSG ppłk SG Mariusz Zarecki. Podczas
spotkania dokonano podsumowania współdziałania WOPR i SG w 2011 roku oraz podkreślono
ważną rolę wzajemnej współpracy w zakresie realizacji ustawowych zadań SG i statutowych zadań
WOPR, w szczególności ochrony granicy państwowej na obszarach wodnych oraz organizowania
i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na obszarze wodnym w strefie nadgranicznej.
2) W dniach 10–13 stycznia 2012 roku w Szczyrku
odbyła się cykliczna konferencja naukowa
pn. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych,
Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji
w Wodzie, którą otworzył i zamknął Prezes
WOPR Jerzy Telak, w towarzystwie członków
Rady Naukowej WOPR: prorektora Politechniki
Radomskiej prof. dr hab. Zbigniewa Łukasika,
prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca i Prezesa
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
dr med. Mieczysława Szatanka. Podczas
Konferencji, w której udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Wodzisław Kuliński, Przewodniczący RN
WOPR prof. nadzwyczajny dr hab. Wojciech Wiesner, Wiceprzewodniczący RN WOPR prof. dr hab. Ewa
Dybińska, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Woj. Świętokrzyskiego Wacław Mozer, Przewodniczący
Komisji Płetwonurkowania Ligi Obrony Kraju dr Andzej Krzyszkowski, Prezes J. Telak uhonorował
Srebrnym medalem za zasługi dla WOPR W. Wiesnera i T. Koszczyca, Brązowym medalem za zasługi
dla WOPR Z. Łukasika, E. Dybińską, W. Kulińskiego, M. Szatanka i Prezesa Sądu Arbitrażowego
prof. dr Roberta Kasprzyka oraz Złotą Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym
A. Krzyszkowskiego, Komandora por. dr. n. med. Piotra Siermontowskiego i v-ce przewodniczącego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr n. med. Krzysztofa Makucha. W dniu 11 stycznia
2012 roku, w popołudniowym bloku zajęć wziął udział wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR
Województwa Śląskiego Wiktor Zajaczkowski, członek ZG WOPR, Koordynator Krajowy GO
WOPR Bogdan Kozłowski, Przewodniczący GKR WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz i członek KO WOPR
Kazimierz Żak. Podczas Konferencji zostały wygłoszone referaty:
-- Znaczenie jakości przekazu informacji wizualno–werbalnej w procesie uczenia się i nauczania
czynności pływackich na przykładzie studentów AWF w Krakowie – prof. dr hab. Ewa
Dybińska,
-- Znaczenie metod fizykalnych w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych – prof. dr hab.
n. med. Włodzisław Kuliński,
-- Humanistyczne aspekty ratowania tonących – prof. dr hab. Wojciech Wiesner,
-- Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej WOPR – prof. dr hab. Wojciech Wiesner,
-- Wynik sportowy a poziom techniki pływania na dystansie 100 m stylem zmiennym 11-12
letnich pływaków i pływaczek – prof. dr hab. Ewa Dybińska,
-- „Hydrocaravaning” – nowa oferta bezpiecznej turystyki i rekreacji wodnej w Polsce – prof.
dr hab. Wojciech Wiesner, Adam Warchał,
-- Uwarunkowania sukcesu masowej imprezy rekreacyjnej na wodzie na przykładzie mistrzostw
Polski w pływaniu „NA BYLE CZYM” – prof. dr hab. Wojciech Wiesner, Bartosz Kuropatwiński,
-- Prezentacja Polskiego Związku Płetwonurkowania – mgr Robert Nowicz,
-- Analiza techniki pływania kraulem na piersiach – dr Marek Rejman,
94
Rozwój i jubileusze
-- Wstępne badania nad ryzykiem wystąpienia incydentu dekompresyjnego po długotrwałej
płytkiej ekspozycji powietrznej - Komandor por. dr. n. med. Piotr Siermontowski, Ryszard Kłos,
dr Maciej Konarski,
-- Zagrożenia wynikające z wykorzystania w nurkowaniu amatorskim tlenu o mieszanin
hiperoksycznych w ekspozycjach długotrwałych – wnioski z badań na zwierzętach – Komandor
por. dr. n. med. Piotr Siermontowski, Maciej Kulg, dr Maciej Konarski, Agnieszka Pedrycz,
Dorota Kaczerska,
-- Turystyka i rekreacja wodna – jachting i czarter w prawie i praktyce – dr inż. Tomasz Perzyński,
-- Wpływ wzbogaconego przekazu informacji wizualno werbalnego na efekty kształcenia
studentów AWF w obszarze kompetencji pływackich – Marcin Kaca,
-- Propozycja zmian w typologii tonących – Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz,
-- Wprowadzanie jednolitego systemu ratownictwa wodnego na Łotwie – prof. dr hab. Arvils
Lielvards,
-- Efekty działalności edukacyjnej WOPR na przykładzie szkół podstawowych Malborka – dr Grzegorz
Bielec, Alicja Głowacka,
-- Rola szkoły podstawowej w edukacji zdrowotnej uczniów – dr Lidia Pawelec,
-- Zmiany w ratownictwie wodnym na gruncie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych – Iwona Aleksandrowicz.
3) W dniu 30 stycznia 2012 roku w Gdyni odbyło się podsumowanie działalności ratowników WOPR
w 2011 roku, podczas którego członek GKR WOPR Jakub Friedenberger złożył podziękowania
za współpracę: członkowi Zarządu Speedway Star Promotion Andrzejowi Terleckiemu, zastępcy
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni mł. bryg. mgr inż. Mirosławowi
Mendykowi, zastępcy Dyrektora Gdyńskiego OSiR Tomaszowi Frymarkowi, bosmanowi Mariny Gdynia
Piotrowi Bielskiemu, Danielowi Chyła z Mariny Gdynia, Dyrektorowi Centrum Integracja w Gdyni
Michałowi Urbanowi, Iwonie Mikulskiej z Centrum Integracja, Prezesowi Wejherowskiego WOPR
Krzysztofowi Khonke i Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Kamienna Góra Michałowi Bodzińskiemu.
W trakcie spotkania omówiono czołowe dokonania ratowników WOPR w roku 2011, przedstawiono
plany na rok 2012 oraz wyróżniono za zasługi instruktorów WOPR: Jacka Barana i Tadeusza
Skibińskiego, młodszych instruktorów WOPR: Jakuba Woźniaka, Oskara Olszewskiego i Michała
Matejowskiego oraz ratowników: Krzysztofa Gajewskiego, Piotra Piotrowskiego, Anetę Grądecką,
Patrycję Stachurę, Damiana Sutkowskiego, Kamilę Adamowicz, Aleksandrę Jeziuk, Oskar Pakułę,
Beatę Podolską, Anetę Łukaszewicz, Bartłomieja Wójcikowskiego, Karola Angela, Adama Jadczaka,
Klaudię Brzezińską, Martę Szpilman, Artura Maćkowiaka, Marię Drążkiewicz, Sebastiana Wilka,
Michał Bodzińskiego i Krystiana Ulatowskiego. Na zakończenie Zastępca Koordynatora Krajowego GO
WOPR Konrad Piotrowski dokonał symbolicznego przekazania J. Friedenbergerowi zrywki do nowego
skutera ratowniczego.
4) W dniu 12 lutego 2012 roku w Chodzieży Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w regionalnym
spotkaniu WOPR Województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, w którym
uczestniczyli: członek ZG WOPR, Prezes
WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariusz
Krzywiński, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Woj.
Lubuskiego Henryk Bigos, Przewodniczący SH
WOPR Franciszek Majewski, wiceprezes WOPR
Woj. Lubuskiego Zenon Bareła, wiceprezesi
WOPR Woj. Wielkopolskiego Zbigniew Rister
i Lech Kamiński, członek Prezydium WOPR Woj.
Zachodniopomorskiego Apoloniusz Kurylczyk,
Prezes Oddziału WOPR w Chodzieży Remigiusz
Nowak, członek GKR WOPR Filip Orłowski.
Gospodarz Prezes R. Nowak zaprezentował
nowoczesną, bazę WOPR w Chodzieży.
5) W dniu 15 lutego 2012 roku w Gdyńskiej
Marinie odbył się pokazy autoratownictwa
na lodzie, przed rozpoczęciem których w kubryku odbyła się prezentacja multimedialna ze
szkolenia w Sten Sund (Szwecja) połączona
z omówieniem techniki autoratownictwa i używanego sprzętu. Organizatorem pokazów był
członek GKR WOPR, instruktor wykładowca
WOPR Jakub Friedenberger.
95
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
6) W dniu 17 lutego 2012 roku w Skierniewicach Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w regionalnym
spotkaniu WOPR Województwa Łódzkiego,
w którym uczestniczyli: członek ZG WOPR,
Prezes WOPR Województwa Łódzkiego, Prezes
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej Andrzej
Jankowski, wiceprzewodniczący GKR WOPR,
wiceprezes WOPR Woj. Łódzkiego, wiceprezes
WOPR w Łodzi Milan Wilhelmi, wiceprezes WOPR
Woj. Łódzkiego, Prezes Zgiersko–Łęczyckiego
WOPR Stanisław Ochota, sekretarz WOPR Woj.
Łódzkiego, Prezes WOPR Oddział w Skierniewicach,
trener kadry WOPR Bernard Motylewski, skarbnik
WOPR Woj. Łódzkiego, Prezes WOPR Tomaszów Mazowiecki Tomasz Jarzyński. Na spotkaniu omówione
zostały sprawy bezpieczeństwa wodnego w woj. łódzkim, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
działalności statutowej, rozwój jednostek terenowych WOPR w świetle Ustawy o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.
7) W dniu 25 lutego 2012 roku w Częstochowie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w spotkaniu,
podczas którego wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz
Zalewski, wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Woj. Warmińsko–Mazurskiego Sławomir Gicewicz,
członek Prezydium ZG WOPR, Prezes WOPR Woj. Podkarpackiego Robert Dworak, członek Komisji
WOPR ds. Zarządzania Marek Grodzki, kierownik biura WOPR Woj. Zachodniopomorskiego Apoloniusz
Kurylczyk i instruktor WOPR Sebastian Dawid omawiali sprawy Centralnej Ewidencji WOPR.
8) W dniu 1 marca 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
otwarciu 24 edycji Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, nad którymi objął honorowy patronat oraz 12. Targów Sprzętu Wędkarskiego NA RYBY 2012. W uroczystości otwarcia
udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz,
Prezes Zarządu Murator Expo Jacek Oryl, Ambasador Republiki Słowenii w Polsce Marian Setnic,
Wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej Tomasz Holc, Prezes Polskiej Izby Przemysłu
Jachtowego i Sportów Wodnych Andrzej Janowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno–
Krajoznawczego Lech Drożdzyński, Wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego Franciszek Haber, Sekretarz Polskiego Związku Żeglarskiego Zbigniew Stosio, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski, Rzecznik Prasowy Zarządu
Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Antoni Kustusz, Członek Zarządu YACHT-EXPO Philip
Scott, Redaktor Naczelny Magazynu Sportów Wodnych ŻAGLE Waldemar Heflich, Prezydent firmy
Fiskars Boats Juha Lehtola. Po uroczystym otwarciu J. Telak i wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR
Województwa Warmińsko–Mazurskiego Sławomir Gicewicz oglądali sprzęt motorowodny i oceniali
jego przydatność w ratownictwie wodnym.
9) W dniu 2 marca 2012 roku w Warszawie odbyła się gala z okazji 24 edycji Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA i 12. Targów Sprzętu Wędkarskiego NA RYBY 2012, podczas której
Przewodniczący GKR WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz przekazał na ręce Prezesa Sportis S.A. Pana
Tadeusza Żygowskiego nagrodę za pionierską działalność w zakresie wprowadzania nowoczesnych
technologii sprzętu ratowniczego.
10) W dniu 3 marca 2012 roku w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie Prezes WOPR Jerzy
Telak wziął udział w Zjeździe SprawozdawczoWyborczym Środkowopomorskiego Regionalnego
WOPR, w którym uczestniczyło 36 delegatów
oraz zaproszeni goście: Prezydent Miasta
Koszalina Piotr Jedliński, Zastępca Dyrektora
PZU Życie S.A. Szczecin Elżbieta Rychter –
Maciejewska, I Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Koszalinie kom. Sławomir Bober,
Wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego
Jerzy Borowski, wiceprezes WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego Maciej Parobczy, Prezes
Klubu Płetwonurków „Tryton” Marian Kurtiak.
Podczas Zjazdu J. Telek uhonorował między innymi Medalem WOPR „Za Zasługi” P. Jedlińskiego
i E. Rychter – Maciejewską, Złotą Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym Marka Antoniaka,
Barbarę Brelińską, Marcina Jurewicza, Wiesława Krzywickiego, Władysława Lachowicza i Sławomira
Pikułę. Podczas jawnego głosowania delegaci wybrali nowy Zarząd ŚR WOPR: Prezesa S. Pikułę,
96
Rozwój i jubileusze
Wiceprezesa Marka Morzucha, Skarbnika Ryszarda Kurendę i członków: Waldemara Ćwiek,
Barbarę Brelińską, Bartosza Ostapko, Krzysztofa Partykę, Marka Antoniaka i Bernarda Mądrycha.
Na zakończenie Zjazdu Prezes J. Telak złożył nowemu zarządowi życzenia dalszej owocnej pracy.
11) W dniu 4 marca 2012 roku Prezes WOPR Jerzy
Telak spotkał się z Prezesem Szczecińskiego
WOPR Jackiem Kleczajem, wiceprezesami
Zarządu: Mirosławem Gosienieckim i Jerzym
Szwarcem, byłym wieloletnim Prezesem WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego, Członkiem Honorowym Witoldem Szadokierskim oraz
ratownikami pełniącymi dyżur w zmodernizowanej bazie WOPR w Szczecinie. W trakcie
spotkania zaprezentowano działanie Centrum
Koordynacji WOPR, spełniającego standardy
wymagane dla tego typu obiektów oraz sprzęt
motorowodny wykorzystywany do ratownictwa
wodnego w sezonie zimowym oraz przygotowywany do sezonu letniego w 2012 roku.
12) W dniu 7 marca 2012 roku w Stanisławowie
Pierwszym Prezes WOPR Jerzy Telak wziął
udział w uroczystym otwarciu nowej pływalni,
podczas którego przekazał Wójtowi Gminy
Nieporęt Maciejowi Mazurowi specjalistyczny
sprzęt do ratownictwa. W uroczystości m. in.
uczestniczyli: Ordynariusz Diecezji Warszawsko–
Praskiej Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk
Hoser, Senator RP Anna Aksamit, Poseł na Sejm
RP Zenon Durka, Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec,
Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, instruktor WOPR, mł. insp. Robert Rodziewicz, Przewodniczący Rady
Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski, Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Zastępca Wójta
Gminy Nieporęt Alicja Sokołowska i Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski. W części
artystycznej wystąpił zespół wokalny ToBeUp i zespół pływaczek synchronicznych – UKS Mazowia
Synchro z Warszawy.
13) W dniu 22 marca 2012 roku Prezes WOPR
Jerzy Telak złożył wizytę Burmistrzowi Skarszew
Dariuszowi Skalskiemu (Członek Honorowy WOPR,
instruktor wykładowca WOPR, Prezes Honorowy
WOPR Województwa Pomorskiego), a po tym
wzięli oni udział w spotkaniu z działaczami WOPR
z województwa pomorskiego. W spotkaniu
uczestniczyli także: członek ZG WOPR, Prezes
WOPR Województwa Pomorskiego Marek Koperski,
zastępca burmistrza Skarszew Robert Stoliński,
członek GKR WOPR Jakub Friedenberger,
wiceprezes WOPR Woj. Pomorskiego Ryszard
Brzoskowski, wiceprezes WOPR Woj. Pomorskiego
Jarosław Radtke, członek zarządu WOPR Woj.
Pomorskiego Jarosław Szwajkowski, członek
zarządu WOPR Woj. Pomorskiego Andrzej
Bełżyński, Prezes Słupskiego WOPR Piotr
Dąbrowski, Prezes Wejherowskiego WOPR
Krzysztof Khonke, członek zarządu Sopockiego
WOPR Kazimierz Zelewski. Omówiono sprawy
związane z ratownictwem wodnym, Prezes J. Telak
zaprezentował wydaną książkę i medal z okazji
50–lecia WOPR oraz omówił przygotowania
do centralnych obchodów jubileuszu, a także
złożył M. Koperskiemu życzenia urodzinowe.
97
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
14) W dniu 11 kwietnia 2012 roku w Porcie Praskim w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział
w konferencji prasowej towarzyszącej pokazom ratownictwa wodnego, które były zorganizowane
w ramach obchodów jubileuszu 50–lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas
pokazów instruktorzy i ratownicy WOPR opowiadali o pracy ratownika wodnego.
15) W dniu 11 kwietnia 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr van der Coghen, Wiceprezydent International Life Saving Federation, Prezydent ILS Federation of Europe dr Klaus Wilkens,
Sekretarz Generalny ILSE dr Detlev Mohr oraz Wiceprezydent ILSE, Prezes WOPR Jerzy Telak
odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczące 50–lecia WOPR, działań na rzecz bezpieczeństwa
na obszarach wodnych w Polsce, a także roli WOPR w ILS i ILSE.
16) W dniu 18 kwietnia 2012 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się posiedzenie Rady
ds. Ratownictwa Ochotniczego, podczas którego Prezes WOPR Jerzy Telak wręczył Ministrowi Spraw
Wewnętrznych Jackowi Cichockiemu medal z okazji 50–lecia WOPR. Na posiedzeniu, w którym wzięli
udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Zastępca
Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Edyta Muszyńska, Prezes Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Łuszczewski, Wiceprezes Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego Czesław Ślimak, Naczelnik TOPR Jan Krzysztof, Prezes MOPR Zbigniew
Kurowicki, Komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej Andrzej Chudzicki i Sekretarz MSR Jan
Sagański, podsumowano sezon zimowy 2011/2012, funkcjonowanie nowych przepisów dotyczących
98
Rozwój i jubileusze
ratownictwa wodnego i górskiego, przekazano informacje na temat przygotowań do sezonu letniego
oraz finansowania organizacji w 2013 roku oraz omówiono kwestie systemu łączności.
17) W dniu 26 kwietnia 2012 roku Prezes WOPR
Jerzy Telak na VI Międzynarodowym Sympozjum Pływanie i Nauka wręczył medale 50–lecia
WOPR pracownikom Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu: rektorowi prof.
dr hab. Juliuszowi Migasiewiczowi, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof.
dr hab. Krystynie Zatoń, dyrektorowi Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Tadeuszowi
Koszczycowi, kierownikowi Katedry Rekreacji
prof. dr hab. Wojciechowi Wiesnerowi, kierownikowi Zespołu Ratownictwa Wodnego i Sportu Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym
dr Mirosławowi Fiłonowi. Podczas konferencji wymieniono poglądy i doświadczenia oraz przedstawiono wyniki badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju szeroko rozumianej aktywność
ruchowej w środowisku wodnym w kontekście biologicznym i humanistycznym. Poruszono także
sprawy bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego. Konferencja, podczas którego wykłady wygłosili
m.in. prof. Patrick Pelayo (Francja), prof. Antonio Silva (Portugalia), prof. Jan H. Prins (Hawaje),
prof. dr hab. K. Zatoń, prof. dr hab. Ewa Dybińska, dr Andrzej Klarowicz, służyła nawiązaniu międzyuczelnianych kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
18) W dniu 6 maja 2012 roku w Warszawie Prezes
WOPR Jerzy Telak odwiedził piknik poświęcony
bezpieczeństwu pn. Przejdź na jasną stronę
drogi, podczas którego ratownicy i instruktorzy
WOPR prowadzili gry edukacyjno–informacyjne
oraz opowiadali o bezpiecznym zachowaniu
nad wodą i na obszarach wodnych, sprzęcie
ratowniczym, szkoleniach i sporcie w WOPR.
Organizatorem pikniku byli: Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji, WOPR,
Fundacja Marsz Zebry, Autofederacja, Kompania
Motocyklowa KSP, Orkiestra Reprezentacyjna
KSP, Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Legion 501. Patronat nad imprezą objął Pan
Krzysztof Bugla, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
19) W dniu 10 maja 2012 roku Prezes WOPR Jerzy
Telak spotkał się z Dyrektorem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Robertem
Gałązkowskim. Podczas spotkania rozmawiano
na temat współpracy WOPR i LPR oraz
poruszono kwestie łączności. J. Telak wręczył
R. Gałązkowskiemu medal 50–lecia WOPR.
20) W dniu 12 maja 2012 roku w Krakowie
Prezes WOPR Jerzy Telak otworzył i zamknął
Międzynarodową Konferencję Naukową w roku
jubileuszu 50–lecia WOPR pt. Problemy
bezpieczeństwa w wodzie i ratowania
tonących – teoria praktyce. Patronat Honorowy
99
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
nad Konferencją objął Rektor Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab.
Andrzej Klimek. Prezes J. Telak wręczył medal
50–lecia WOPR prof. dr hab. A. Klimkowi, a także
Kierownikowi Zakładu Pływania AWF w Krakowie
dr hab. prof. nadzw. Ewie Dybińskiej, Członkowi
Honorowemu WOPR, b. Prezesowi Krakowskiego
WOPR Janowi Gorzkowskiemu, Kierownikowi GO
WOPR Województwa Małopolskiego Magdalenie
Naczk-Musiał, dr Marcinowi Kacy, dr Katarzynie
Kuci-Czyszczoń i Piotrowi Pycińskiemu. Celem
konferencji, podczas której referaty wygłosili: Prezydent International Life Saving Federation
dr Klaus Wilkens, prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. dr hab. Krystyna Zatoń, Przewodniczący
RN WOPR dr hab. prof. nadzw. Wojciech Wiesner, prof. Robert Keig Stallman i Per-Ludvik Kjendlie
(Norwegia), dr Andrzej Krzyszkowski, prof. dr hab. E. Dybińska, doc. dr Zdzisław Szwarc, dr Piotr
Siermontowski, dr Jarosław Molenda, dr hab. n. med. prof. nadzw. Włodzisław Kuliński, Robert
Rodziewicz, było ukazanie szerokiego spektrum problematyki ratownictwa wodnego, w nawiązaniu
do idei ratowania tonących, misji, celów statutowych i dorobku WOPR. Przewodniczącym Komitetu
Naukowego Konferencji był W. Wiesner, Sekretarzem Komitetu Naukowego dr Anna Kwaśna,
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego M. Kaca, Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego
K. Kucia-Czyszczoń.
21) W dniu 12 maja 2012 roku w Krakowie Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, w obecności Prezydenta International Life Saving Federation dr Klausa Wilkensa,
członków Dyrektoriatu ILS Federation of Europe i uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. Problemy bezpieczeństwa w wodzie i ratowania tonących – teoria praktyce, dokonali uroczystego
otwarcia dwudniowego szkolenia ratowników wodnych na rzece Wiśle. Przed rozpoczęciem szkolenia
J. Telak wręczył prof. dr hab. J. Majchrowskiemu medal 50-lecia WOPR.
22) W dniach 19–20 maja 2012 roku odbyły się
ćwiczenia mające na celu wypracowanie metod
i zasad koordynacji działań ratowników WOPR
oraz wypracowanie jednolitych procedur prowadzenia działań ratowniczych na trójmiejskich
obszarach wodnych podczas zbliżających się
Mistrzostw EURO 2012. W ćwiczeniach, które
odbyły się we współpracy z MOSiR Gdańsk,
karetką wodną MSPR Sopot, Miejskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Sopocie i Centrum
Koordynacji Ratownictwa WOPR w Sopocie,
udział wzięli ratownicy jednostek terenowych
WOPR Województwa Pomorskiego,
23) W dniu 13 czerwca 2012 roku w Warszawie
Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Redaktorem Naczelnym Programu Pierwszego Polskiego
Radia Kamilem Dąbrową, którym towarzyszyli
Rzecznik Prasowy WOPR Karolina Kowalska
i Artur Makara. Podczas spotkania rozmawiano
o wieloletniej współpracy WOPR i P1PR, w tym
o historycznym cyklu audycji o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych
w Lecie z Radiem oraz wspólnych przedsięwzięciach w 2012 roku. Prezes WOPR wręczył
szefowi Radiowej Jedynki, medal 50–lecia WOPR.
24) W dniu 15 czerwca 2012 roku w burze ZG
WOPR Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się
z Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg. Markiem Kowalskim.
W trakcie spotkania, podczas którego Prezes
J. Telak uhonorował medalem 50–lecia WOPR
M. Kowalskiego, poruszono sprawy związane
z wyposażeniem ratowników WOPR i funkcjonariuszy PSP.
100
Rozwój i jubileusze
25) W dniu 17 czerwca 2012 roku w bazie WOPR
w Kunicach Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał
się z Prezesem Legnickiego WOPR Romanem
Chołysem i działaczami Legnickiego WOPR.
W trakcie spotkania, podczas którego R. Chołys
wręczył Prezesowi J. Telakowi Legnickiego Lwa,
rozmawiano na temat sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego oraz gotowości
ratowniczej do sezonu letniego w 2012 roku.
26) W dniu 18 czerwca 2012 roku w Legnicy Prezes
WOPR Jerzy Telak spotkał się z Prezydentem
Miasta Legnicy Tadeuszem Krzakowskim,
do którego przybył z Prezesem Legnickiego
WOPR Romanem Chołysem, wiceprezesem Legnickiego WOPR Krzysztofem Wolakiem i członkiem
zarządu Legnickiego WOPR Henrykiem Grotowskim. Podczas spotkania J. Telak wręczył Prezydentowi
T. Krzakowskiemu i Prezesowi R. Chołysowi medal 50–lecia WOPR, a następnie rozmawiano
o problemach bezpieczeństwa osób przebywających na legnickich obszarach wodnych, a w szczególności
o działaniu WOPR w Legnicy.
27) W dniu 20 czerwca 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak w ramach akcji Pływam bez
promili udzielał informacji dotyczących bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz niebezpieczeństw
związanych z korzystaniem z obszarów wodnych pod wpływem alkoholu. W akcję zaangażowali
się: Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Polski Związek Żeglarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
i Polish Vodka Association.
28) W dniu 22 czerwca 2012 roku w Krakowie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Zarządu WOPR Województwa Małopolskiego. Po zakończeniu posiedzenia, podczas którego Prezes
J. Telak uhonorował członka ZG WOPR, Prezesa WOPR Woj. Małopolskiego Grzegorza Skwarka
i Prezesa Krakowskiego WOPR Waldemara Krawackiego medalami 50–lecia WOPR, odbyło się
spotkanie z członkami GO WOPR Woj. Małopolskiego i jej kierownikiem Magdaleną Naczk-Musiał.
29) W dniu 27 czerwca 2012 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Prezes WOPR Jerzy Telak
spotkał się z Rektorem Komendantem SGSP nadbryg. Ryszardem Dąbrową i Prorektorem
SGSP ds. Naukowo–Dydaktycznych i Studenckich, członkiem RN WOPR prof. dr hab. Jerzym
Wolaninem. W trakcie spotkania, podczas którego J. Telak uhonorował generała R. Dąbrowę
i prof. J. Wolanina medalem 50–lecia WOPR, rozmawiano na temat programów szkolenia
z zakresu ratownictwa wodnego oraz istotnej dla funkcjonariuszy państwowych i ratowników
umiejętności pływania.
30) W dniu 5 lipca 2012 roku w Legionowie Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Prezydentem
Miasta Legionowo Romanem Smogorzewskim. W trakcie spotkania, podczas którego J. Telak uhonorował R. Smogorzewskiego medalem 50–lecia WOPR, rozmawiano na temat bezpieczeństwa
osób na obszarach wodnych, w szczególności pływających, kąpiących się i uprawiających sport
lub rekreację na jeziorze Zegrzyńskim i legionowskich pływalniach.
31) W dniu 5 lipca 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Dyrektorem
Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego Marianem Dzięgielewskim. Podczas spotkania, w trakcie którego J. Telak uhonorował M. Dzięgielewskiego medalem 50–lecia WOPR,
rozmawiano o sytuacji WOPR oraz o stanie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w pierwszych
dniach sezonu letniego w 2012 roku, a także o procedurach wyborczych do stosowania w organizacjach pozarządowych.
32) W dniu 16 lipca 2012 roku w Słupsku Prezes
WOPR Jerzy Telak spotkał się z Komendantem
Szkoły Policji w Słupsku inspektorem Jackiem
Gilem oraz Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Witoldem Majchrowiczem i Prezesem Słupskiego WOPR Piotrem Dąbrowskim.
W trakcie spotkania, podczas którego J. Telak
uhonorował J. Gila medalem 50–lecia WOPR,
rozmawiano na temat dotychczasowej współpracy Szkoły Policji w Słupsku z WOPR oraz
o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych,
w szczególności pływających, kąpiących się
i uprawiających sport lub rekreację na słupskich pływalniach i kąpieliskach nadmorskich.
101
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
33) W dniu 16 lipca 2012 roku w Słupsku Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Prezydentem Miasta
Słupska Maciejem Kobylińskim, Prezesem Słupskiego WOPR Piotrem Dąbrowskim i wiceprezesem
zarządu Słupskiego WOPR Arkadiuszem Jarosiewiczem. W trakcie spotkania, podczas którego
J. Telak uhonorował M. Kobylińskiego medalem 50–lecia WOPR, rozmawiano na temat bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych, w szczególności pływających, kąpiących się i uprawiających
sport lub rekreację na słupskich pływalniach i kąpieliskach nadmorskich.
34) W dniu 19 lipca 2012 roku w biurze ZG Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z wiceprezesem ZG
WOPR, Prezesem WOPR Woj. Zachodniopomorskiego Tomaszem Zalewskim, członkiem ZG WOPR,
Prezesem WOPR Woj. Lubelskiego Piotrem Synowcem, wiceprzewodniczącym GKR WOPR Milanem
Wilhelmi, kierownikiem GO WOPR Województwa Lubelskiego Robertem Wawruchem i Członkiem
Honorowym WOPR Jerzym Żychlińskim, który w z okazji 50. rocznicy WOPR przekazał banderkę
WOPR, którą zabrał na XII Polską Wyprawę Antarktyczną w dniach od 23 listopada 1987 roku do 3
marca 1988 roku. W trakcie spotkania rozmawiano o przeszłości, aktualnych problemach i wizji WOPR.
35) W dniu 24 lipca 2012 roku Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie członka ZG WOPR, Prezesa
WOPR Województwa Łódzkiego Andrzeja Jankowskiego, Komendanta Powiatowego Policji
w Tomaszowie Mazowieckim podinsp. Mirosława Domańskiego, Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszka Szmigiela, Prezesa Łódzkiego WOPR dr Michała Czaplickiego Siniarskiego, Prezesa
WOPR w Tomaszowie Mazowieckim Tomasza Jarzyńskiego wziął udział w otwarciu bazy WOPR
w Borkach nad Jeziorem Sulejowskim.
36) W dniu 2 sierpnia 2011 roku w Gdyni Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z członkami GKR
WOPR Jakubem Friedenbergerem i Filipem Orłowskim, Prezesem Gdyńskiego WOPR Andrzejem
Bełżyńskim, ratownikami Gdyńskiego WOPR i sekretarzem The Finnish Association for Swimming
Instruction and Life Saving Anne Hiltunen. Prezes J. Telak uhonorował Roberta Terleckiego medalem 50–lecia WOPR, Srebrną Honorową Odznaką WOPR „Za zasługi” Jakuba Woźniaka i Brązową
Honorową Odznaką WOPR „Za zasługi” Krzysztofa Gajewskiego. W trakcie spotkania instruktorzy
WOPR J. Friedenberger, F. Orłowski i J. Woźniak porównywali system szkolenia ratowników wodnych
w Polsce i Finlandii. Rozmawiano na temat rozwoju WOPR, sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym oraz o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Ratowników Kąpielisk Nadmorskich,
a także treningu ratowników Gdyńskiego WOPR z instruktorem Surf Life Saving, mistrzem świata
w konkurencji Iron Man, wicemistrzem świata w wyścigu na desce Andrew Byatt’em.
37) W dniu 2 sierpnia 2011 roku w Gdyni Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym otwarciu
7 edycji Targów Sportów Wodnych i Festiwalu Żeglarskiego WIATR i WODA na wodzie, nad którymi honorowy patronat objęło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek. W trakcie uroczystości otwarcia Prezes J. Telak uhonorował Prezesa Zarządu
Murator Expo Jacka Oryla medalem 50–lecia WOPR.
38) W dniu 29 sierpnia 2012 roku w Rawie Mazowieckiej Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział
w otwarciu nowej pływalni AQUARIUM Centrum Fit Rawa, którą poświęcił Jego Ekscelencja ksiądz
Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. W uroczystości udział wzięli Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Wojciechowski, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak i członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa
Łódzkiego Andrzej Jankowski.
39) W dniu 30 sierpnia 2012 roku w Żyrardowie Prezes WOPR Jerzy Telak i Prezesa Żyrardowskiego
WOPR Krzysztof Kokosza wzięli udział w sesji Rady Miasta Żyrardowa. Prezesi WOPR uhonorowali
Prezydenta Miasta Żyrardowa Andrzeja Wilka, Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa Grzegorza
Obłękowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Bogdana Zielińskiego i Prezes AQUA
Żyrardów Sp. z o.o. Taidę Sochańską medalem 50–lecia WOPR. Po posiedzeniu Rady Miasta
J. Telak i K. Kokosza spotkali się na pływalni z ratownikami WOPR.
40) W dniu 3 września 2012 roku w Gubinie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystości rozpoczęciu
roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, w którym został otwarty po raz
pierwszy w Polsce kierunek licealny o profilu pływanie i ratownictwo wodne. W trakcie uroczystości,
w której udział wzięli Starosta Krośnieński Robert Pawłowski, radny samorządu Województwa
Lubuskiego Józef Bartkowiak, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Lubuskiego Henryk
Bigos i Prezes Okręgu Zielona Góra Zenon Bareła, Prezes J. Telak uhonorował R. Pawłowskiego
i J. Bartkowiaka medalem 50–lecia WOPR. Po inauguracji roku szkolnego odbyło się spotkanie Prezesa
J. Telaka z kadrą dydaktyczną szkoły oraz ratownikami Oddziału WOPR w Gubinie.
41) W dniu 15 września 2012 roku w biurze ZG WOPR Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał z Przewodniczącym Komisji Edukacji International Life Saving Federation of Europe dr Alexandrem Skaliy.
Podczas spotkania rozmawiano o sprawach szkolenia, przyszłorocznej Międzynarodowej Konferencji
Naukowej w Bydgoszczy pt. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu
w XXI wieku, a także o współpracy WOPR z Water Rescue Society of Ukraine (Ukraińskie Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego).
102
Rozwój i jubileusze
42) W dniu 15 września 2012 roku na pływalni Nowa Fala w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął
udział w spotkaniu inaugurującym bezpłatną akcję dla rodziców z dziećmi w całej Polsce pn. II
Ogólnopolski Tydzień Małego Pływaka, którego partnerem merytorycznym jest Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, a organizatorem Huggies Little Swimmers. W spotkaniu wzięli udział m.in.
dziennikarka Paulina Chylewska, lekarz pediatra Magdalena Szkiłładź-Skiba, brand manager HLS
Piotr Rusak, rzecznik prasowa WOPR Karolina Kowalska i Anna Wróblewska z Projekt 77.
43) W dniu 25 września 2012 roku w Warszawie na Torwarze odbył się Dzień Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, na zakończenie którego Prezes WOPR Jerzy Telak
odebrał podziękowania z rąk olimpijki i rekordzistki świata Grażyny Rabsztyn. Podczas tego Dnia
ratownicy i instruktorzy WOPR, w tym Przewodnicząca Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński,
Przewodniczący Komisji WOPR ds. Edukacji Marek Chadaj, instruktor WOPR Grzegorz Mieleszko
i ratownicy WOPR, wychowankowie Pałacu Młodzieży w Warszawie, opowiadali o bezpiecznym zachowaniu nad wodą i na obszarach wodnych, sprzęcie ratowniczym, szkoleniach i sporcie w WOPR.
Współorganizatorami dnia, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji
społecznych i osobistości sportu, były między innymi: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
44) W dniach 29–30 września 2012 roku w Poznaniu Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w V Krajowej Konferencji nt. Pływanie niemowląt, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pływania
Niemowląt oraz Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii. Na zakończenie Konferencji, podczas której Prezes J. Telak uhonorował Prezes PSPN Iwonę Turant, Kierownika Zakładu Pływania i Ratownictwa
Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wiceprezesa PSPN
dr Krzysztofa Pietrusika i Sekretarza PSPN Adama Cygana medalem 50–lecia WOPR, Przewodnicząca
Komisji WOPR ds. Zarządzania Ewa Zieliński przeprowadziła warsztaty pn. Resuscytacja niemowląt.
45) W dniu 3 października 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak, Trener Kadry WOPR
Bernard Motylewski, Dyrektor Biura ZG WOPR Konrad Piotrowski i specjalista ds. finansów WOPR
Agnieszka Zdanowicz rozmawiali na temat kryteriów wyłaniania kadry WOPR na międzynarodowe zawody sportowe, zbliżających się Mistrzostw Świata w Ratownictwie Wodnym RESCUE 2012
w Adelaide (Australia) oraz możliwości wyjazdu na nie reprezentacji WOPR. Przedyskutowano także
sprawy organizacji i finansowania najbliższych zawodów z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym oraz Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym ‚12 w Skierniewicach.
46) W dniu 15 października 2012 roku w Białej Podlaskiej Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział
w inauguracji Roku Akademickiego Bialskiego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Gośćmi uroczystości, podczas której
Prezes J. Telak uhonorował Prorektora ds. Ogólnych AWF J. Piłsudskiego dr hab. prof. AWF Jerzego
Sadowskiego, doc. dr Floriana Parnickiego, dr Paweł Różański i dr Piotra Siłakiewicza medalem
50–lecia WOPR byli m. in.: JM. Rektor AWF J. Piłsudskiego w Warszawie prof. nzw. dr hab. Andrzej
Masztalerz wraz z senatem uczelni, posłowie na Sejm RP: Adam Abramowicz, Jerzy Stefaniuk,
Stanisław Żmijan, Zbigniew Matuszczak, posłowie do Parlamentu Europejskiego: Leona Kolarska–
Bobińska, prof. Mirosław Piotrowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, p.o.
Kierownika Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Artur Nitek, Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz, Członek Komisji Akredytacyjnej prof. zw. Józef Bergier, Władze Powiatu Bialskiego:
Starosta Tadeusz Łazowski, Przewodniczący Rady Miasta Przemysław Litwiniuk, Prezydent Miasta
Biała Podlaska Andrzej Czapski, Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska Waldemar Godlewski,
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński, Komendant Miejski Policji
w Białej Podlaskiej mł. insp. Dariusz Szkodziński, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej mł. bryg. Artur Tomczuk, Dyrektor Zakładu Karnego ppłk
Bogusław Woźnica, przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ppłk. dr Andrzej Tomczak,
przedstawiciele Dywizjonu Okrętów Podwodnych Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej,
dowódcy okrętów podwodnych: ORP Sokół kmdr ppor. Tomasz Sołkiewicz, ORP Sęp kmdr ppor.
Tomasz Witkiewicz.
47) W dniu 17 października 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w inauguracji
Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która połączona
była z obchodami 20–lecia istnienia Uczelni. Gośćmi uroczystości, podczas której Prezes J. Telak
uhonorował JM Rektora dr prof. WSZiP Ryszarda Grosseta medalem 50–lecia WOPR byli m.in.:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Poseł na Sejm
RP Ryszard Kalisz, Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard
Dąbrowa, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP gen. Gustaw Mikołajczyk, Dyrektor Biura Analiz
Sejmowych dr Zbigniew Wrona, Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy
Głównej PSP bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
103
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor Wyższej
Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie dr Sławomir Wiatr i Prezes Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa Marek Michałowski.
48) W dniach 29–30 października 2012 roku
w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja Nowoczesne
zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach
wodnych, nad którą patronat objęło WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego. Celem
konferencji było prowadzenie prac w procesie
tworzenia platformy do wymiany informacji
i doświadczeń podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarach wodnych, prezentacja
modelowych rozwiązań i „dobrych praktyk” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na obszarach
wodnych, opracowanie wniosków do zmian w Ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych i przepisach wykonawczych.
49) W dniu 29 października 2012 roku w Szczecinie
Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Wojewodą
Zachodniopomorskim Marcinem Zydorowiczem
i wiceprezesem ZG WOPR, Prezesem WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego dr Tomaszem
Zalewski. W trakcie spotkania rozmawiano
na temat bezpieczeństwa osób przebywających
na obszarach wodnych, w szczególności
pływających, kąpiących się i uprawiających
sport lub rekreację na zachodniopomorskich
pływalniach i kąpieliskach nadmorskich.
50) W dniu 24 listopada 2012 roku w Tczewie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w (pomorskim)
Zjeździe Wojewódzkim WOPR. Zjazd WOPR w województwie pomorskim wybrał delegatów na X Zjazd
Krajowy WOPR: Piotra Dąbrowskiego, Marka Koperskiego, Jarosława Radke, Dariusza Skalskiego.
51) W dniu 6 grudnia 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z Sekretarzem
Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej Stanisławem Gawłowskim i Wiceprezesem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Czesławem Ślimakiem. W trakcie
spotkania rozmawiano między innymi o wspieraniu finansowym WOPR przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także o kondycji WOPR oraz jego zachodniopomorskiej
i pomorskiej jednostki wojewódzkiej. Ze środków NFOŚiGW, w 2012 roku i latach poprzednich,
WOPR zakupił wiele łodzi, skuterów, kajaków i desek ratowniczych oraz silników zaburtowych.
52) W dniu 6 grudnia 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, które poprowadził jej
Przewodniczący, Poseł na Sejm RP Marek Biernacki. Tematem posiedzenia była między innymi
ocena funkcjonowania Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240). Informacje o sprawach ratownictwa
wodnego przedstawili Prezes WOPR J. Telak oraz Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Zbigniew Kurowicki. Po zakończeniu posiedzenia J. Telak wymienił poglądy na temat zagrożeń i bezpieczeństwa na obszarach wodnych z członkami Komisji, Posłami na Sejm RP:
Zastępcą Przewodniczącego Komisji SW Posłem Jarosławem Zielińskim oraz Przewodniczącym
Parlamentarnego Zespołu Ratownictwa Górskiego i Wodnego, Posłem Konstantym Miodowiczem,
a także Posłem Beatą Bublewicz.
53) W dniu 8 grudnia 2012 roku w Skierniewicach Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji IV Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym. Podczas spotkania,
w którym uczestniczył ks. Kapelan Alojzy Kąkolewski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Podlaskiego
Andrzej Reucki, Przewodniczący Komisji WOPR ds. Sportu Krzysztof Piotrowski i trener Kadry
WOPR Bernard Motylewski, J. Telak i ks. A. Kąkolewski złożyli życzenia zebranym – sportowcom,
sędziom, trenerom i działaczom.
54) W dniu 20 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przed Świętami Bożego Narodzenia
i Nowym 2013 Rokiem, którego gospodarzem był Prezes WOPR Jerzy Telak i członek Prezydium
ZG WOPR Jerzy Gołębiowski. Podczas spotkania J. Telak i ks. Kapelan Alojzy Kąkolewski złożyli
życzenia zebranym, w tym przedstawicielom organów administracji rządowej i samorządowej,
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i współpracujących firm oraz ratownikom, instruktorom i działaczom WOPR, spokojnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
104
Rozwój i jubileusze
55) W dniu 21 grudnia 2012 roku w Skierniewicach Prezes WOPR Jerzy Telak, Prezesa WOPR
Oddział w Skierniewicach Bernard Motylewski i ratownicy wzięli udział w sesji Rady Miasta
Skierniewice. Prezesi WOPR uhonorowali Prezydenta Miasta Skierniewic Leszka Trębskiego
i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Skierniewice Pawła Ludwickiego medalem 50–lecia WOPR
oraz Odznaką „Błękitnego Krzyża WOPR” Janusza Pastusiaka, a Prezes Miejskiej Pływalni NAWA
Tomasz Przybysz został wyróżniony za propagowanie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz uprawiających sporty i rekreację na obszarach wodnych. W obradach Sesji Rady
Miasta wzięli udział m.in.: Poseł na Sejmu RP Dorota Rutkowska, Poseł na Sejmu RP Krystyna
Ozga, zastępcy Prezydenta Miasta Beata Jabłońska i Piotr Łożeń oraz radni.
56) W dniu 21 grudnia 2012 roku w Skierniewicach Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w spotkaniu przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym 2013 Rokiem, którego gospodarzem
był Prezes WOPR Oddział w Skierniewicach Bernard Motylewski. Podczas spotkania J. Telak
i B. Motylewski złożyli życzenia zebranym, w tym Prezydentowi Miasta Skierniewice Leszkowi Trębskiemu, Wiceprezydentowi Beacie Jabłońskiej, Prezesowi Spółki WODKAN Januszowi
Pastusiakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Skierniewice Pawłowi Ludwickiemu, radnemu Miasta Skierniewice, Przewodniczącemu Komisji Kultury i Sportu RM Andrzejowi Malka,
Prezesowi Pływalni Miejskiej NAWA Tomaszowi Przybyszowi, trenerom, instruktorom, ratownikom, zawodnikom i najmłodszym podopiecznym Mini Szkoły Ratownictwa Wodnego WOPR
Skierniewice, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
2. Uroczystości jubileuszowe i rocznice.
1) W dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie
z okazji 50. rocznicy powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którym
obok reprezentantów WOPR udział wzięli: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Lityński, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław
Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski, Posłowie
na Sejm RP Piotr van der Coghen, Marek Hok i Zbigniew Pacelt, a także Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i delegacja zagraniczna
z dr Klausem Wilkensem na czele. Podczas uroczystości minister B. Arłukowicz i S. Rakoczy
oraz wojewoda J. Kozłowski odznaczyli Złotym Krzyżem Zasługi Zdzisława Szwarca, Srebrny
Krzyżem Zasługi: Zofię Krawczyk, Tadeusza Chmielewskiego, Sławomira Gicewicza, Andrzeja
Jankowskiego i Pawła Różańskiego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi: Jakuba Friedenbergera,
105
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Jana Gazdę, Zbigniewa Kołodziejskiego, Andrzeja Krzyszkowskiego, Mariusza Krzywińskiego,
Filipa Orłowskiego, Krzysztofa Piotrowicza, Krzysztofa Piotrowskiego, Arkadiusza Stanulę, Piotra
Synowica, Roberta Wawrucha, Milana Wilhelmiego, Tomasza Zalewskiego, Andrzeja Zarzeckiego,
Ewę Zieliński i Kazimierza Żaka. Prezes WOPR Jerzy Telak uhonorował Orderem Błękitnego Krzyża
WOPR Prezesa Honorowego WOPR Wojciecha Płóciennika i Złotym krzyżem za zasługi dla WOPR
Tadeusza Olszańskiego. Marszałek A. Struzik przekazał na ręce J. Telaka medal pamiątkowy
Pro Masowia. Spotkanie jubileuszowe poprowadzili Paulina Chylewska i Sebastian Szczęsny,
a śpiewał zespół ToBeUp. Wśród wielu zaproszonych gości, w spotkaniu rocznicowym uczestniczyli:
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst,
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski, Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz i z-ca KG PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski,
Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa, Komendant Szkoły
Aspirantów PSP st. bryg. dr Grzegorz Stankiewicz, z-ca Komendanta Głównego Policji insp.
dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Komendant
Komisariatu Rzecznego Policji mł. insp. Piotr Kłys, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp.
Roman Stawicki, Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN Krzysztof
Liedel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Edyta Muszyńska,
Dyrektor Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy Renata Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Biura
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy Janusz Samel, Dyrektor Pałacu Młodzieży Urszula Wacowska,
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego m. st. Warszawy Andrzej Kicman, Prezes PZMiNW
Andrzej Marcinkowski i Sekretarz Generalny PZMiNW Paweł Szabelewski, Prezes PZP Krzysztof
Usielski, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Pełnomocnik NIVEA Polska Małgorzata Bielicka,
Prezesi Sport Mega Marketing Anna Konieczna i Dariusz Knapik, Prezes Zarządu Polish Vodka
Association Andrzej Szumowski, wiceprezes PZU S.A. Bogusław Skuza, Krajowy Koordynator
ds. Bezpieczeństwa PL. 2012 Tadeusz Zygmunt, Sekretarz Zarządu Mazurskiej Służby Ratowniczej
Jan Sagański, Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zbigniew Kurowicki,
Z-ca Prezydenta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski i Prezes Aqua Żyrardów Taida Sochańska, Prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Pływania Niemowląt Iwona Turant, wiceprezes PSPN Magdalena Dąbrowska, Prokurent Qpharma
Sp. z o.o. Katarzyna Marczyk, Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, Prezes GOPR Jan Łuszczewski,
Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR Michał Słaboń oraz liczni przedstawiciele urzędów, służb,
organizacji i firm współpracujących z WOPR oraz przedstawiciele WOPR.
106
Rozwój i jubileusze
2) W dniu 21 kwietnia 2012 roku Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystych obchodach
50–lecia WOPR i przekazaniu ratowniczej łodzi motorowej Szczecińskiemu WOPR. Podczas
uroczystości, w której udział wziął Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek
Kowalski, Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Władysław Budzeń,
Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego dr Tomasz Zalewski, Prezes Szczecińskiego WOPR Jacek Kleczaj, Szczecińskie
WOPR otrzymało ufundowanych przez sponsorów samochód terenowy. Prezydent P. Krzystek oraz
Prezesi T. Zalewski, i J. Kleczaj podpisali porozumienie ws. przekazania do dyspozycji WOPR bazy
dla ratowników wodnych. W trakcie uroczystości J. Telak wręczył medal z okazji 50–lecia WOPR:
M. Zydorowiczowi, M. Kowalskiemu, J. Kleczajowi, W. Budzeniowi, P. Krzystkowi oraz uhonorował
odznakami WOPR osoby i instytucje zasłużone dla WOPR oraz ratowników i instruktorów WOPR.
3) W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Poznaniu Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia WOPR w Wielkopolsce, podczas którego wręczył
medale z okazji 50–lecia WOPR: członkowi ZG WOPR, Prezesowi WOPR Województwa Wielkopolskiego
Mariuszowi Krzywińskiemu, Członkowi
Honorowym WOPR Andrzejowi Buczyńskiemu,
Wacławowi Nowakowi i Tadeuszowi Zamelskiemu
oraz członkowi SH WOPR Lechowi Kamińskiemu
i delegatowi na Zjazd Krajowy WOPR Wojciechowi
Tomalakowi, a także odznaczył zasłużonych
działaczy WOPR Województwa Wielkopolskiego.
4) W dniu 19 maja 2012 roku w Borównie Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia
WOPR w Województwie Kujawsko–Pomorskim,
podczas którego obyło się ślubowanie ratowników WOPR. J. Telak i członek ZG WOPR, Prezes
WOPR Województwa Kujawsko–Pomorskiego
107
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
Aleksander Maćkowski uhonorowali medalem 50–lecia WOPR Zygfryda Nowakowskiego oraz odznaczyli osoby zasłużone dla WOPR. W uroczystości wziął udział kapelan ks. Alojzy Kąkolewski,
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz
służb i organizacji współpracujących z WOPR w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
5) W dniu 13 czerwca 2012 roku w Komendzie Głównej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Prezes
WOPR Jerzy Telak spotkał się z Komendantem
Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem
Leśniakiewiczem i Zastępcą Komendanta
Głównego PSP nadbryg. Markiem Kowalskim.
W trakcie spotkania, z okazji jubileuszu 20–lecia
Państwowej Straży Pożarnej, J. Telak wręczył
przekazał gen. brygadierowi W. Leśniakiewiczowi
pamiątkowy dzwon od WOPR. Przy tej okazji
Prezes WOPR uhonorowany został medalem
20–lecia PSP, a następnie omówiono sprawy
współpracy PSP i WOPR.
6) W dniu 6 lipca 2012 roku w Tarnowie Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystych obchodach 50–lecia WOPR, podczas których uhonorował
medalami 50–lecia WOPR: Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigałę, Starostę Tarnowskiego
Mieczysława Krasę, Prezesa Tarnowskiego WOPR Jerzego Kacera, Naczelnik Grupy Przeciwpowodziowej TWOPR Kazimierza Kacera, członka założyciela TWOPR Adama Dmochowskiego, Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej TWOPR Jerzego Niklasa, Medalem WOPR „Za Zasługi” Dyrektora
Naczelnego Tauron Dystrybucja S.A oddział w Tarnowie Janusza Onakę, Złotą Odznaką WOPR
„Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym Romana Lewińskiego, Srebrną Honorową Odznaką WOPR Rafała
Karabinowskiego, Pawła Koćwina i Łukasza Świętochowskiego oraz Brązową Honorową Odznaką
WOPR Waldemara Goleniowskiego.
7) W dniu 14 lipca 2012 roku w Koszalinie Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystych
obchodach 50–lecia WOPR i przekazaniu ratowniczej łodzi motorowej Środkowopomorskiemu Rejonowemu WOPR. Podczas uroczystości, w której udział wzięli: Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński,
wiceprezes ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Zalewski,
Prezes ŚR WOPR Sławomir Pikuła, Wójt Gminy
Mielno Olga Roszak-Pezała, Zastępca Wójta Gminy Będzino Henryk Lubocki, Komendant Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pender, I Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie Sławomir Bober i Prokurator Okręgowy Jerzy Ożóg,
Prezes J. Telak i T. Zalewski uhonorowali S. Gawłowskiego Medalem WOPR „Za Zasługi” oraz
medalami 50–lecia WOPR: Renatą Listowską–Gawłowską, Franciszka Klima, Mirosława Pendera,
Sławomira Bobera i S. Pikułę, Złotą Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym Leszka
Pytel i Srebrną Honorową Odznaką WOPR Dariusza Ulatowskiego.
8) W dniu 27 września 2012 roku w Gdańsku
Prezes WOPR Jerzy Telak, wraz z członkiem
GKR WOPR Jakubem Friedenbergerem, wziął
udział w uroczystym spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia WOPR, który zbiegł się
z jubileuszem 45–lecia WOPR w Województwie
Pomorskim. Gośćmi uroczystości byli m. in.:
Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak,
wicemarszałek Sejmiku Pomorskiego Ryszard
Świlski i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Gdańsk Leszek Paszkowski.
O historii WOPR i WOPR Województwa Pomorskiego opowiedział Członek Honorowy WOPR
Dariusz Skalski. Wicewojewoda M. Owczarczak
odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Romana
Chmielowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi
108
Rozwój i jubileusze
Henryka Bulczaka i Ryszarda Bednarczyka,
a Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał: Ryszad
Brzoskowski, Zbigniew Nadzikowski, Jarosław
Radtke i Piotr Dąbrowski. Prezes J. Telak odznaczył m. in. Złotym medalem za zasługi dla
WOPR Romualda Wołodźko i Odznaką „Zasłużony Ratownik WOPR” Łukasza Iwańskiego.
Prezes WOPR Województwa Pomorskiego Marek
Koperski wręczył medale i odznaczenia WOPR
Województwa Pomorskiego. W uroczystości
wzięli także udział przedstawiciele Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, administracji rządowej i samorządowej
Województwa Pomorskiego oraz służb i organizacji współpracujących z WOPR w zakresie
bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
9) W dniu 12 października 2012 roku
w Częstochowie Prezes WOPR Jerzy Telak
wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji
obchodów jubileuszu 50–lecia WOPR. Gośćmi
uroczystości byli m. in.: wiceprezes ZG WOPR,
Prezes WOPR Województwa Śląskiego Wiktor
Zajączkowski, członek ZG WOPR, Prezes WOPR
Woj. Świętokrzyskiego Wacław Mozer, członek
ZG WOPR, Koordynator Krajowy GO WOPR
Bogdan Kozłowski, Komendant Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
st. bryg mgr inż. Marek Chmiel, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Ireneusz Skubis, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta
Kłobucki Roman Minkina, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Janusz Benduch, Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień ppłk
dypl. Krzysztof Tarapacz, Burmistrz Kłobucka Krzysztof Nowak, Wójt Gminy Mykanów Krzysztof
Smela, Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając, Dyrektor Generalny Urzędu Miasta Częstochowy Paweł
Klimek, Prezes Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Jerzy Guzik i Zastępca
Komendanta Straży Miejskiej Marian Budziński.
10) W dniu 20 października 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, która połączona była z obchodami 10–lecia istnienia Uczelni. Podczas uroczystości
Prezes J. Telak uhonorował JM Rektora prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego, Kanclerza Uczelni
mgr Marka Rybińskiego i Prorektora ds. rozwoju uczelni mgr Macieja Słowaka medalem 50–lecia
WOPR.
11) W dniu 27 października 2012 roku w Irządzach
Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu
50–lecia WOPR. Gośćmi uroczystości byli m. in.:
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz
Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr
inż. Marek Rączka, Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach Wojciech Miciński, wiceprezes
ZG WOPR Tomasz Zalewski, wiceprezes ZG
WOPR Sławomir Gicewicz, Członek Prezydium
ZG WOPR Jerzy Gołębiowski, członek ZG WOPR
Wacław Mozer, lekarz naczelny Maltańskiej
Służby Medycznej Marcin Świerada, Zastępca
Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach
Śląskich Witold Hadryś, Prezes Okręgowego
Związku Żeglarskiego w Katowicach Janusz
Szlachetko, wiceprezes Yacht Chlub Opty
109
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
w Chełmie Śląskim Bogdan Jankowski, Prezesa Opolskiego WOPR Dariusz Krawiec i Przewodniczący
Komisji WOPR ds. Edukacji Marek Chadaj. W trakcie uroczystości wiceprezes ZG WOPR, Prezes
WOPR Województwa Śląskiego Wiktor Zajączkowski przekazał sztandar dla WOPR Województwa
Śląskiego, który poświęcił ratownik Oddziału Miejskiego WOPR w Katowicach ks. Kajetan Klein.
12) W dniu 29 października 2012 roku na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie Prezes WOPR
Jerzy Telak wziął udział w uroczystym spotkaniu
z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia WOPR.
Gośćmi uroczystości byli m. in.: Senator
RP Piotr Zientarski, Posłowie na Sejm RP
Arkadiusz Litwiński i Marek Hok, Wojewoda
Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz, Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Radosław Mackiewicz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej
Borowiec, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Dyrektor Regionu Zachód
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Niemiro, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Gabinowski, Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Szczecińskiego dr Osadczuk, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Zachodniopomorskiego Dorota Janicka, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Andrzej
Sumisławski, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie Ewa
Kryjom, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Miluch, Kierownik Projektu Plus
Bezpieczeństwo Joanna Żukowska, Kierownik Technicznego Wsparcia Sprzedaży Plus Mariusz Gil,
Wiceprezes Sport Mega Marketing Dariusz Knapik, Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Małgorzata Domagała–Dobrzycka, Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryk Cegiełka, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji insp. Jacek Fabisiak, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Wojciech
Prądzyński, Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej kmdr Marek Mosionek, Prezes
Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Stanisław Dycha, Prezes Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego Zbigniew Zalewski, Prezes Zachodniopomorskiej Federacji
Sportu Andrzej Montwiłł, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Zygmunt Kaczmarczyk, Starosta Stargardzki Waldemar Gil, Burmistrz Polic Władysław Diakun,
Burmistrz Morynia Jan Maranda, Wójt Gminy Mielno Olga Roszak–Pezała, Wójt Gminy Stepnica
Andrzej Wyganowski, Zastępca Prezydenta Świnoujścia Joanna Agatowska, Zastępca Burmistrza
Czaplinka Zbigniew Dudor, Dyrektor OSiR Wyspiarz Mariusz Fryska i Zastępca Dyrektora MOSiR
w Kołobrzegu Jacek Banasiak.
13) W dniu 29 listopada 2012 roku w Kościerzynie
Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu
50–lecia WOPR. Gośćmi uroczystości, podczas
której Prezes WOPR J. Telak i Prezes Polskiego
Związku Płetwonurkowania Robert Nowicz
podpisali porozumienie o współdziałaniu, byli
przedstawiciele władz samorządowych, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, członek Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR Jakub Friedenberger,
zasłużeni działacze i ratownicy WOPR. W trakcie
spotkania Prezes J. Telak i J. Friedenberger
przekazali na ręce Prezesa Kościerskiego WOPR
Ryszarda Brzoskowskiego deskę ratowniczą.
14) W dniu 30 listopada 2012 roku w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Podchorążego, w którym wziął udział Minister Spraw
Wewnętrznych Jacek Cichocki, Podsekretarz
Stanu w MSW Stanisław Rakoczy, Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg.
Wiesław Leśniakiewicz, Zastępca Komendanta
Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski,
Rektor – Komendant SGSP nadbryg. Ryszard
110
Rozwój i jubileusze
Dąbrowa, Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP bryg. mgr inż. Jacek Borowski, Dyrektor Biura ZG
WOPR Konrad Piotrowski, kadra Uczelni, a także przedstawiciele zaproszonych instytucji. W trakcie
uroczystości wieloletnim pracownikom Uczelni wręczone zostały medale oraz awanse na wyższe
stopnie służbowe, a K. Piotrowski w imieniu Prezesa WOPR Jerzego Telaka odebrał z rąk nadbryg.
R. Dąbrowy Medal SGSP.
15) W dniu 15 grudnia 2012 roku w Piasecznie
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
obchodów jubileuszu 50–lecia WOPR, którego
gośćmi byli Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis,
Sekretarz Gminy Góra Kalwaria Cecylia Pełka,
Zastępca Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Piasecznie bryg. Mirosław Bosiek,
Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej
w Górze Kalwarii Bartłomiej Wrochna, Dyrektor
Biura ZG WOPR Konrad Piotrowski, ratownicy
i instruktorzy. W trakcie spotkania Prezes
Piaseczyńskiego WOPR Arkadiusz Głowacki
podziękował przedstawicielom władz i instytucji
za wieloletnią współpracę. W przeddzień
spotkania Prezes WOPR Jerzy Telak uhonorował
A. Głowackiego i wiceprezesa Piaseczyńskiego
WOPR Piotra Rytko medalem 50–lecia WOPR.
16) W dniu 16 grudnia 2012 roku w Olkuszu Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia
WOPR. Gośćmi uroczystości, podczas której
Prezes Oddziału Rejonowego WOPR Olkusz
Stanisław Starzyk przedstawił historię WOPR
i podsumował sezon letni 2012, byli m.in.:
Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak,
Starosta Olkuski Jerzy Kwaśniewski, Wójt Gminy
Klucze Kazimierz Ściążko, Dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 w Bukownie Mirosław Siudyka,
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu
Stanisław Mędrek, Naczelnik OSP w Dłużcu
Marian Barczyk, ratownicy i instruktorzy.
17) W dniu 22 grudnia 2012 roku w Ozorkowie Prezes
WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystym
spotkaniu z okazji obchodów jubileuszu 50–lecia
WOPR i 10–lecia Zgiersko–Łęczyckiego WOPR.
Gośćmi uroczystości, podczas której Prezes
J. Telak uhonorował Brązowymi Honorowymi
Odznakami WOPR najbardziej zasłużonych
ratowników, byli m.in.: Burmistrz Ozorkowa Jacek
Socha, reprezentujący Starostę Łęczyckiego
Kierownik Wydziału Promocji Janusz Jankowski,
ratownicy i instruktorzy. Po zakończeniu
uroczystości odbył się III Zjazd Zgiersko–
Łęczyckiego WOPR podsumowujący okres
2008–2012. Po przedstawieniu sprawozdań
z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz Sądu Koleżeńskiego odbyły się wybory
nowych, bardzo odmłodzonych władz, Prezesem
Zgiersko–Łęczyckiego WOPR został wybrany
Stanisław Ochota.
111
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
VII. Wydarzenia szczególne
Rok 2010
W dniu 27 sierpnia 2010 roku na cmentarzu w Konstancinie Jeziornej został pożegnany, między innymi
przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka i członka Prezydium Zarządu Głównego Jerzego Gołębiowskiego,
kol. Romuald Jerzy Pietraszek Prezes Zarządu Głównego WOPR w latach 1969-1978.
Rok 2011
1. W dniu 31 stycznia 2011 roku na Cmentarzu Tynieckim w Kaliszu członek Zarządu Głównego
WOPR, Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariusz Krzywiński, Prezes Kaliskiego WOPR
Józef Gola i wielu działaczy WOPR pożegnało ś.p. Krzysztofa Łyskanowskiego jednego z najwybitniejszych działaczy WOPR, wiceprezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego, członka
Zarządu Rejonowego WOPR w Kaliszu, instruktora WOPR nr 487, uhonorowanego między innymi
Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznakami: Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Honorową
Złotą Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym, Zasłużonego Instruktora WOPR, Złotą
za Zasługi dla WOPR Województwa Wielkopolskiego.
2. W dniu 8 września 2011 roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław
Komorowski, w obecności przedstawicieli WOPR,
podpisał Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011
roku o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych. Podczas uroczystości
Prezes WOPR J. Telak, w imieniu władz
statutowych, wszystkich członków WOPR
oraz Mazurskiego WOPR i Mazurskiej Służby
Ratowniczej, podziękował Prezydentowi RP
za zaproszenie na uroczyste podpisanie ustawy
i autorom za pracę włożoną w jej kształt.
3. W dniu 25 sierpnia 2011 roku na cmentarzu we wsi Mchy członek Zarządu Głównego WOPR,
Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego M. Krzywiński, w imieniu Prezesa WOPR J. Telaka,
władz krajowych WOPR, wielkopolskich działaczy i ratowników WOPR oraz własnym, pożegnał
ś.p. Norberta Szymankiewicza. Kol. N. Szymankiewicz uprawiałsportowe ratownictwo wodne,
był członkiem kadry narodowej, reprezentantem Polski, wielokrotnym mistrzem i medalistą na wielu
zawodach międzynarodowych i krajowych oraz wybitnym ratownikiem wodnym i członkiem Grupy
Operacyjnej WOPR Województwa Wielkopolskiego, pośmiertnie nadano mu Złotą Odznakę WOPR
„Za Zasługi” z Liściem Laurowym. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły poczty sztandarowe
WOPR i WOPR Województwa Wielkopolskiego.
Rok 2012
1. Minister Spraw Wewnętrznych wydał Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 208, poz. 1240):
-- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 108),
-- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 261),
-- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz
znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286),
-- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń
w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747 ).
112
Wydarzenia
2. W dniu 26 lutego 2012 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który
zgodnie z Uchwałą nr 8/8/IX/11 Zarządu Głównego WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku zwołany
został w celu dokonania zmian w Statucie WOPR. Zjazd otworzył i zamknął Prezes WOPR Jerzy
Telak a poprowadził Przewodniczący Bartłomiej Toporek, których w Prezydium Zjazdu uzupełnili
wiceprezesi Zarządu Głównego WOPR Sławomir Gicewicz, Tomasz Zalewski, Wiktor Zajączkowski,
a także delegat Wojciech Tomalak.
3. W dniu 21 marca 2012 roku w Warszawie Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w posiedzeniu
Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas którego głosowano nad wnioskiem WOPR wyrażonym w Uchwale Zarządu Głównego WOPR nr 5/8/IX/11 z dnia 3 grudnia 2011 rokuw sprawie
członkostwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Po jednomyślnym głosowaniu WOPR został członkiem PKOl, aJ. Telak podziękował Prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu i Zarządowi oraz zaprosił
przedstawicieli PKOl na uroczyste spotkanie z okazji 50-tej rocznicy powstania WOPR.
4. W dniu 23 marca 2012 roku w Gdańsku Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Andrzeja
Rószkowskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku st. bryg. Wojciecha Prusaka, Prezesa
Gdańskiego WOPR Ryszarda Miroszniczenko, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2
Gdańsk-Śródmieście st. kap. Erwina Mazura, Zastępcy Dowódcy JRG nr 2 PSP st. kap. Piotra Reguły
wyróżnił medalem Za uratowanie życia tonącemu mł. asp. Marka Pawłowskiego i st. straż. Piotra
Lassa, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia uratowali tonącego w Motławie mężczyznę.
5. W dniu 11 kwietnia 2012 roku Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w towarzystwie
Zastępcy Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy Janusza Samela, przyjęła
delegację władz International Life Saving Federation i International Life Saving Federation of Europe:
Wiceprezydenta ILS, Prezydenta ILSE dr Klausa Wilkensa, Wiceprezydenta ILSE, Prezesa WOPR
Jerzego Telaka, Sekretarza Generalnego ILSE dr Detleva Mohra, członka zarządu ILS, Wiceprezydenta
ILSE Erika Becha, członka zarządu ILS, Wiceprezydenta ILSE Franka Nolana, członka zarządu
ILSE Petera Nelezina, którym towarzyszył członek Komisji Edukacji ILSE, wiceprezes Zarządu
Głównego WOPR Tomasz Zalewski. Podczas spotkania poruszono problematykę bezpieczeństwa
osób przebywających na obszarach wodnych w Polsce i w Europie.
6. W dniu 11 kwietnia 2012 roku Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lityński spotkał się
z Wiceprezydentem International Life Saving Federation, Prezydentem ILS of Europe dr Klausem
Wilkensem, Wiceprezydentem ILSE, Prezesem WOPR Jerzym Telakiem, Sekretarzem Generalnym
ILSE dr Detlevem Mohr, członkiem zarządu ILS, Wiceprezydentem ILSE Erikiem Bech, członkiem
zarządu ILS, Wiceprezydentem ILSE Frankiem Nolanem, członkiem zarządu ILSE Peterem Nelezinem
i członkiem Komisji Edukacji ILSE, wiceprezesem Zarządu Głównego WOPR Tomaszem Zalewskim.
Podczas spotkania rozmawiano o roli ILS, ILSE i WOPR, o zagrożeniach na wodach, kwestiach
utonięć w Europie i Polsce.
7. W dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie
z okazji 50. rocznicy powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którym obok
reprezentantów WOPRudział wzięli: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lityński,
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław
Gawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski, posłowie na Sejm RP Piotr van der
Coghen, Marek Hok i Zbigniew Pacelt, a także Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i delegacja zagraniczna z dr Klausem Wilkensem
na czele. Podczas uroczystości minister B. Arłukowicz i S. Rakoczy oraz wojewoda J. Kozłowski
odznaczyli Złotym Krzyżem Zasługi Zdzisława Szwarca, Srebrny Krzyżem ZasługiZofię Krawczyk,
Tadeusza Chmielewskiego, Sławomira Gicewicza, Andrzeja Jankowskiego i Pawła Różańskiego
orazBrązowym Krzyżem Zasługi szesnaścioro ratowników i instruktorów WOPR. Prezes WOPR
Jerzy Telak uhonorował Orderem Błękitnego Krzyża WOPR Prezesa Honorowego WOPR Wojciecha
Płóciennika i Złotym Krzyżem za Zasługi dla WOPR Tadeusza Olszańskiego. Marszałek A. Struzik
przekazał na ręce J. Telaka medal pamiątkowy Pro Masowia. Spotkanie jubileuszowe poprowadzili
Paulina Chylewska i Sebastian Szczęsny, a śpiewał zespół ToBeUp.
8. Odeszła od nas kol. Teresa Dobrzyńska, która była członkiem Stołecznego Wojewódzkiego WOPR i Warszawskiego WOPR, delegatem na VIII Zjazd Krajowy WOPR i członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR
113
B. Działalność ORGANIZACYJNA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
(2003-2008). Uroczystości żałobne odbyły się w dniu 23 kwietnia 2012 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie, a następnie prochy jej złożono na cmentarzu w Wołominie. W imieniu władz krajowych WOPR
T. Dobrzyńską pożegnał Prezes WOPR Jerzy Telak.
9. W dniu 23 czerwca 2012 roku w Kędzierzynie–Koźlu Prezes WOPR Jerzy Telak wziął udział w uroczystości
przekazania przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle Tomasza Wantułę sztandaru dla jednostki
terenowej WOPR w Kędzierzynie–Koźlu, w której uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Brygida
Kolenda Łabuś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, Wicestarosta Powiatu
Kędzierzyńsko–Kozielskiego Gabriela Tomik, Z–ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna–Koźle Paweł
Rams, członek ZG WOPR, Prezes WOPR Województwa Opolskiego Zbigniew Szorc, Przewodniczący
GKR WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz, ks. prof. Zygfryd Gleaser, sekretarz Miasta Kędzierzyna–Koźle
Wiesław Księski, Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewzdzing, Wójt Gminy Reńska Wieś Marian
Wojciechowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego Piotr Jahn, Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kędzierzyna–Koźle Elżbieta Czeczot, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Mariusz
Przybylski, przedstawiciele policji, obrony cywilnej, straży pożarnej i Polskiego Związku Wędkarskiego.
Podczas spotkania J. Telak uhonorował medalem 50–lecia WOPR: T. Kostusia, T. Wantułę, byłego
Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle Wiesława Fąfarę, D. Przewdzinga, M. Wojciechowskiego,
Z. Szorca i Stanisława Wolkiewicza, Odznaką „Błękitnego Krzyża WOPR”: T. Kostusia, G. Tomik,
M. Przybylskiego, Kazimierza Szymańskiego, Jerzego Wiertelorz, Gerarda Kurzaja i Henryka
Hadasika, Brązowym medalem za zasługi
dla WOPR: S. Wolkiewicza i Tadeusza Witko,
a Odznaką „Zasłużony Instruktor WOPR” Piotra
Pietrzyka i Macieja Przybyłę. Na zakończenie
uroczystości J. Telak i T. Wantuła przekazali
na ręce ratowników WOPR skuter wodny wraz
z platformą ratowniczą.
10. W dniu 14 lipca 2012 roku w Spocie Prezydent
RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką
odwiedzili Centrum Koordynacji Ratownictwa
WOPR w Sopocie. Przed wizytą w CKRW Prezydent RP B. Komorowski przyjął olimpijskie
ślubowanie żeglarzy oraz przyglądał się pokazom ratownictwa wodnego, które przygotowali
i przeprowadzili ratownicy WOPR z Sopotu.
11. W dniu 17 lipca 2012 roku w Wielonku
k/Suchej Prezes WOPR Jerzy Telak w towarzystwie
członka Zarządu Głównego WOPR, Prezesa
WOPR Województwa Kujawsko-pomorskiego
Aleksandra Maćkowskiego i Starosty Powiatu
Tucholskiego Doroty Gromowskiej odznaczył
Medalem Za uratowanie życia tonącemu
Bartłomieja Klejbacha i Dominika Nowaka,
którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia
uratowali tonące kobiety w rzece Wiśle i Brdzie.
B. Klejbach i D. Nowak zadeklarowali chęć
wstąpienia do WOPR i odbycia szkolenia dla
ratowników wodnych. Brązową Honorową
O d z n a k ą W O P R Za z a s ł u g i J. Te l a k
i A. Maćkowski odznaczyli ratowników WOPR
- Kamilę Wandzinską, Dawida Lepaka, Pawła
Patolętę, Piotra Gwizdałę, Bartosza Babińskiego.
12. W dniu 10 września 2012 roku na cmentarzu w Wólce Węglowej w Warszawie został pożegnany, kol. Józef Czajka - członek WOPR od 1970 roku, Członek Honorowy WOPR (1992 r.), delegat
na VII Zjazd Krajowy WOPR, wieloletni Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR,wybitny działacz,
odznaczony pośmiertnie złotym medalem za zasługi dla WOPR. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły poczty sztandarowe WOPR oraz Prezes WOPR Jerzy Telak, członek Zarządu Głównego,
Prezes WOPR Województwa Świętokrzyskiego Wacław Mozer, Prezes Warszawskiego WOPR Jacek
Krawczyk, członek Rady Naukowej WOPR dr Zdzisław Szwarc, Członek Honorowy WOPR Tadeusz
114
Wydarzenia
Glinkowski, pracownicy Biura ZG WOPR Konrad
Piotrowski i Longin Bierzanek, a także instruktorzy WOPR: Piotr Furman, Krzysztof Łączyński,
Jerzy Burski.
13. W dniu 26 października 2012 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się pogrzeb
śp. Wacława Kowalskiego. W imieniu własnym
i władz krajowych Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego wyrazy głębokiego
współczucia bliskim ś.p. Wacława Kowalskiego
składa Prezes WOPR Jerzy Telak. Kolega Wacław
Kowalski był wybitnym działaczem, Członkiem
Honorowym WOPR od 1982 roku, w ewidencji
Krakowskiego WOPR posiadał numer 1/K/69,
był trenerem pływania, instruktorem żeglarstwa, instruktorem motorowodnym oraz płetwonurkiem. Został uhonorowany m.in.:Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985),
Medalem Za ofiarność i odwagę (1972), Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
(1979), Złotą Odznaką Za pracę społeczną dla miasta Krakowa (1981) i Złotą Odznaką Za zasługi
dla Ziemii Krakowskiej (1987). Uroczystosci pogrzebowe odbędą się W dniu 26 października 2012
roku o godz. 9.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
115
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
I. Umowy partnerskie
Rok 2008
WOPR współdziałało z 2 strategicznymi partnerami:
1. We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie z Nicea i WOPR”, program
„Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, realizowanym w sześciu miastach oraz akcję „Już pływam
z NIVEA i WOPR”, adresowaną do młodzieży szkolnej.
2. Do końca 2008 r. kontynuowano współpracę z Kevisportem.
Rok 2009
WOPR współdziałało z 2 strategicznymi partnerami:
1. We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie z Nivea i WOPR”, program
„Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, realizowanym w sześciu miastach oraz akcję „Już pływam
z NIVEA i WOPR”, adresowaną do młodzieży szkolnej.
2. Kontynuowano współpracę z Kevisportem.
Rok 2010
WOPR współdziałało z 2 strategicznymi partnerami:
1. We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie z Nivea i WOPR”, program
„Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, realizowanym w sześciu miastach, akcję „Już pływam z NIVEA i WOPR”, adresowaną do młodzieży szkolnej oraz program „Przedszkolak”.
2. Kontynuowano współpracę z Kevisportem.
Rok 2011
WOPR współdziałało z 3 strategicznymi partnerami:
1. We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano realizację partnerskiego programu „Bezpiecznie
z Nivea i WOPR”, w tym akcje: „Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR”, „Z delfinkiem WOPR–
usiem czujemy się bezpiecznie”, „Już pływam z NIVEA i WOPR”, wyposażenia wież ratowniczych
w sprzęt i ubiory dla ratowników oraz przygotowanie tablic informacyjnych.
2. Kontynuowano współpracę z Kevisportem.
3. Nawiązano współpracę z Rescuehouse.
Rok 2012
WOPR współdziałało z 6 strategicznymi partnerami:
1. We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano realizację partnerskiego programu „Bezpiecznie
z Nivea i WOPR”, w tym akcje: „Z delfinkiem WOPR–usiem czujemy się bezpiecznie”, „Już pływam
z NIVEA i WOPR”, wyposażenia wież ratowniczych w sprzęt i ubiory dla ratowników.
2. Na podstawie umowy z dnia 23 września 2010 roku kontynuowano współpracę z Programem 1
Polskiego Radia S. A.
3. Kontynuowano współpracę z Kevisportem.
4. Kontynuowano współpracę z Rescuehouse.
5. Podjęto współpracę z Polkomtel Sp. z o.o. w celu promowania bezpiecznych zachowań nad wodą.
6. Podjęto współpracę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w celu zapobiegania powstawaniu
lub zmniejszania skutków wypadków ubezpieczeniowych.
116
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Idea i cele akcji
promocja nauki pływania wśród dzieci
i rodziców oraz bezpiecznego zachowania się
w wodzie, zapoznanie się z podstawowymi
zasadami aktywnego wypoczynku.
Wykaz miejscowości objętych akcją
117
Umowy partnerskie
W 2012 roku akcja Już Pływam z NIVEA
i WOPR była przeprowadzona na 50 pływalniach
w 46 miastach na terenie całej Polski.
W większości były to pływalnie zlokalizowane
w miejscowościach średniej wielkości.
Wykaz miejscowości objętych akcją
118
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
119
Umowy partnerskie
Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji
Partnerskiego Programu
Bezpiecznie z NIVEA i WOPR
Przed sezonem letnim dokonano zakupów wyposażenia wież ratowniczych,
jako uzupełnienie już posiadanego, lub
wymienienie technicznie zużytego.
Zakupiono:
-- Zestaw medyczny R-0 – 40 kpl.
-- Zestaw medyczny R-1 – 17 kpl.
-- Nosze ortopedyczne ze stabilizatorem
głowy – 11 kpl.
-- Zestawy tlenowe – 8 kpl.
-- Zestaw medyczny z noszami i akcesoriami
do tlenoterapii – 3 kpl.
-- Zestawy ABC – 7 kpl.
-- Koło ratunkowe – 4 szt.
-- Tuba akustyczna – 11 szt.
-- Zasobnik z liną – 14 kpl.
-- Rzutka – 31 szt.
-- Flagi sygnalizacyjne – 16 kpl.
-- Krzesło – 150 szt.
-- Parawany – 472 kpl.
120
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
II. Współpraca z organami administracji rządowej
Rok 2008
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące organizacji
służby ratowniczej w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia oraz zakupu sprzętu ratowniczego.
2. Porozumienie o współpracy między WOPR a Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa zawarto w Gdyni W dniu 17 października.
3. W ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR współpracowało
z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla żołnierzy szkolenia z zakresu ratownictwa, korzystając z obiektów wojskowych np. pływalni.
4. Minister Sportu w ramach zadania zleconego przekazał środki finansowe na wspieranie działań
sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Rok 2009
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące organizacji i koordynacji działalności
ratowniczej WOPR z zakresu ratownictwa wodnego oraz zakupów sprzętu ratowniczego w 2009 roku.
2. W ramach porozumienia podpisanego W dniu 20 stycznia 2003 roku z Ministrem Obrony
Narodowej, WOPR współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla
żołnierzy szkolenia z zakresu ratownictwa, korzystając z obiektów wojskowych np. pływalni.
3. Zgodnie z porozumieniem zawartym W dniu 27 listopada 2002 roku kontynuowano współpracę
z Biurem Ochrony Rządu.
Rok 2010
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 6 umów o zlecenie zadania, jednostce
niezaliczonej do sektora finansów publicznych, organizacji i koordynacji działalności ratowniczej
WOPR z zakresu ratownictwa wodnego:
-- umowa numer 6/DAiN/DB/10 zawarta W dniu 17 lutego 2010 roku pn. Organizowanie pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na wodach,
-- umowa numer 5/DAiN/DB/10 zawarta W dniu 16 lutego 2010 roku pn. Organizowanie pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na wodach w celu doposażenia WOPR w sprzęt ratownictwa wodnego,
-- umowa numer 14/DAiN/DB/10, zawarta W dniu 24 czerwca 2010 roku pn. Organizowanie
pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez organizację działalności ratowniczej na terenie
jeziora Śniardwy i jego okolicach w celu wsparcia działań Mazurskiego WOPR na tym terenie,
-- umowa numer 15/DAiN/DB/10, zawarta W dniu 28 lipca 2010 roku pn. Organizowanie
pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia na wodach - doposażenie WOPR w województwach: pomorskim,
zachodniopomorskim i mazowieckim w sprzęt ratownictwa wodnego w celu podniesienia
sprawności funkcjonowania systemu ratownictwa,
-- umowa numer 16/DAiN/DB/10, zawarta W dniu 19 lipca 2010 roku Organizowanie pomocy oraz
ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia na wodach poprzez dofinansowanie kontynuacji i wykończenia budowy budynku bazy
ratowniczo-szkoleniowej jednostki terenowej WOPR w Legionowie,
-- umowa numer 20/DAiN/DB/10, zawarta W dniu 30 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia
nagród pieniężnych dla członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
121
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
2. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 20 stycznia 2003 roku z Ministrem Obrony
Narodowej, WOPR współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując
dla żołnierzy szkolenia z zakresu ratownictwa.
3. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 listopada 2002 roku kontynuowano współpracę
z Biurem Ochrony Rządu.
Rok 2011
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy o zlecenie zadania,
jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, organizacji i koordynacji działalności
ratowniczej WOPR z zakresu ratownictwa wodnego:
-- umowa numer 7/DAiN/DB/11 zawarta W dniu 30 marca 2011 roku pn. Organizowanie pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na wodach,
-- umowa numer 12/DAiN/DB/11 zawarta W dniu 30 marca 2011 roku pn. Zakup sprzętu
do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
2. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 20 stycznia 2003 roku z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla żołnierzy
szkolenia z zakresu ratownictwa.
3. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 listopada 2002 roku kontynuowano współpracę
z Biurem Ochrony Rządu.
4. Na podstawie porozumienia z dnia 17 października 2008 roku z Morską Służbą Poszukiwania
i Ratownictwa organizowano wspólne szkolenia i ćwiczenia.
5. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 20 czerwca 2007 roku z Komendantem Głównym
Policji, WOPR współpracowało na wszystkich szczeblach, w szczególności prowadząc wspólne
działania i szkolenia z funkcjonariuszami Policji.
6. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21 kwietnia 2006 roku kontynuowano współpracę
z Państwową Strażą Pożarną.
7. Na podstawie porozumienia z dnia 3 listopada 2010 roku współpracowano ze Strażą Graniczną.
Rok 2012
1. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał z WOPR 3 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu ratownictwa wodnego:
-- umowa numer 7/DAiN/DB/12 zawarta W dniu 21 marca 2012 roku w Warszawie pt. Zakupy
sprzętu do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,
-- umowa numer 2/DRiOL/DB/12 zawarta W dniu 14 maja 2012 roku w Warszawie pt.
Wykonywanie ratownictwa wodnego w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia
działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, utrzymania
gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenia dokumentacji wypadków,
-- umowa numer 3/DRiOL/DB/12 zawarta W dniu 19 lipca 2012 roku w Warszawie pt. Wsparcie
prowadzenia działań ratowniczych na terenie Szczecińskiego WOPR poprzez doposażenie łodzi
ratowniczej „Ratownik 201” w sprzęt pozwalający realizować zadania w warunkach ograniczonej
widoczności oraz w warunkach nocnych.
2. W dniu 24 października 2012 roku zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. Zakup łodzi
motorowych, kajaków, desek i skuterów z platformą ratowniczą.
122
Współpraca z organami administracji rządowej
3. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 20 stycznia 2003 roku z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla żołnierzy
szkolenia z zakresu ratownictwa.
4. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 listopada 2002 roku kontynuowano współpracę
z Biurem Ochrony Rządu.
5. Na podstawie porozumienia z dnia 17 października 2008 roku z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa organizowano wspólne szkolenia i ćwiczenia.
6. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 20 czerwca 2007 roku z Komendantem Głównym
Policji, WOPR współpracowało na wszystkich szczeblach, w szczególności prowadząc wspólne
działania i szkolenia z funkcjonariuszami Policji.
7. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21 kwietnia 2006 roku kontynuowano współpracę
z Państwową Strażą Pożarną.
8. Na podstawie porozumienia z dnia 3 listopada 2010 roku współpracowano ze Strażą Graniczną.
9. W dniu 4 stycznia 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę WOPR
ze Strażą Graniczną, prowadzoną w ramach Porozumienia Nr 30 pomiędzy Komendantem Głównym SG i Prezesem WOPR, zawartego W dniu 3 listopada 2010 roku w sprawie współdziałania.
W spotkaniu wziął udział członek ZG WOPR, Koordynator Krajowy GO WOPR Bogdan Kozłowski,
Specjalista ds. Sprzętu biura ZG WOPR Longin Bierzanek, Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG
ppłk SG Piotr Patla, Zastępca Dyrektora ZG KGSG płk SG Andrzej Daugielewicz i Naczelnik Wydziału
Służby Granicznej ZG KGSG ppłk SG Mariusz Zarecki. Podczas spotkania dokonano podsumowania współdziałania WOPR i SG w 2011 roku oraz podkreślono ważną rolę wzajemnej współpracy
w zakresie realizacji ustawowych zadań SG i statutowych zadań WOPR, w szczególności ochrony
granicy państwowej na obszarach wodnych oraz organizowania i udzielania pomocy osobom, które
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze
wodnym w strefie nadgranicznej.
10. W dniu 7 listopada 2012 roku w Zakopanem Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki wręczył akty powołania na członka Rady ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych Prezesowi WOPR Jerzemu Telakowi oraz wiceprezesom ZG WOPR: Wiktorowi
Zajączkowskiemu i dr Tomaszowi Zalewskiemu. W trakcie posiedzenia, w którym uczestniczyli
między innymi: Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Edyta
Muszyńska, Prezes Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Łuszczewski, Wiceprezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Czesław Ślimak, Prezes Mazurskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zbigniew Kurowicki i Sekretarz Zarządu Mazurskiej Służby
Ratowniczej Jan Sagański, J. Telak i M. Zajączkowski złożyli sprawozdanie z działalności WOPR
w 2012 roku i przygotowań do sezonu zimowego. Przed rozpoczęciem posiedzenia odbyła się
konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych
w sezonie zimowym oraz bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich.
11. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło zimową edycję akcji Bezpieczna Woda skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców,
stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych obszarach wodnych,
ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizowało
zimową edycję akcji Bezpieczna Woda we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej
Organizacji Turystycznej.
123
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
III. Współpraca z innymi podmiotami
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach
Rok 2008
1. W dniu 26 czerwca Prezes WOPR podpisał porozumienie o współpracy między WOPR a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, które przedmiotem jest przede wszystkim wspieranie kampanii Płytka woda to kalectwo.
2. kontynuowano współpracę z Polską Radą Resuscytacji, PSP i Policją, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Rok 2009
1. W dniu 26 czerwca Prezes WOPR podpisał porozumienie o współpracy między WOPR a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, które przedmiotem jest przede wszystkim wspieranie kampanii
Płytka woda to kalectwo.
2. Zgodnie z umową (z 15.10.2005 r.) kontynuowano współpracę z Polską Radą Resuscytacji.
3. W dniu 5 września 2007 roku Prezes WOPR podpisał porozumienie między WOPR a Polskim Związkiem Wędkarskim, którego przedmiotem jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa
i porządku na polskich wodach.
4. Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 grudnia 2007 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Terranova.
5. WOPR współpracował z PSP i Policją, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego
oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.
6. W dniu 23 września 2009 roku zawarto umowę z narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pod nazwą „Zakup łodzi motorowych”.
Rok 2010
1. Zgodnie z porozumieniem z dnia 26 czerwca 2008 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, którego przedmiotem jest przede wszystkim wspieranie kampanii
Płytka woda to kalectwo.
2. Zgodnie z umową z 15.10.2005 r. kontynuowano współpracę z Polską Radą Resuscytacji.
3. W dniu 5 września 2007 roku Prezes WOPR podpisał porozumienie między WOPR a Polskim Związkiem Wędkarskim, którego przedmiotem jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa
i porządku na polskich wodach.
4. Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 grudnia 2007 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem
Terranova.WOPR współpracował z PSP i Policją, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa
Wodnego oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.
5. W dniu 23 września 2009 roku zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Zakup łodzi motorowych”.
6. W dniu 23 września 2010 roku Prezes WOPR podpisał umowę między WOPR a Programem 1 Polskiego Radia S. A.
7. W dniu 3 listopada 2010 roku Prezes WOPR podpisał porozumienie w sprawie współdziałania między WOPR a Komendantem Głównym Straży Granicznej.
124
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Rok 2011
1. Zgodnie z porozumieniem z dnia 26 czerwca 2008 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, którego przedmiotem jest przede wszystkim wspieranie kampanii
Płytka woda to kalectwo.
2. Zgodnie z umową z dnia 15 października 2005 roku kontynuowano współpracę z Polską Radą
Resuscytacji.
3. W dniu 5 września 2007 roku Prezes WOPR podpisał porozumienie między WOPR a Polskim Związkiem Wędkarskim, którego przedmiotem jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa
i porządku na polskich wodach.
4. Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 grudnia 2007 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Terranova.
5. WOPR współpracował z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz Związkiem
Harcerstwa Polskiego.
6. W dniu 20 października 2011 roku zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Zakup skuterów z platformą ratowniczą, silnika zaburtowego do łodzi oraz łodzi motorowych”.
7. Na podstawie umowy z dnia 23 września 2010 roku kontynuowano współpracę z Programem 1
Polskiego Radia S. A.
8. Dnia 24 sierpnia 2011 roku zawarto umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową
Agencją Programu Uczenie się przez całe życie. W celu finansowania realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci.
9. W dniu 3 lutego 2011 roku podpisano porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy WOPR a Stowarzyszeniem Pływania Niemowląt.
10.Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Polska Wódka, w ramach akcji „Pływam bez
promili”, w szczególności organizowano konferencje prasowe mające na celu promowanie zasad
bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w których brali udział: Prezes WOPR J. Telak, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich wraz z Rzecznikiem Prasowym st. bryg. Pawłem Frątczakiem,
Sekretarz Generalny Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski, Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Wędkarskiego Antoni Kustusz i Prezes Honorowy Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego Jerzy Czeszko.
11.We współpracy z firmą Polkomtel S.A. na 185 km plaż wybrzeża morskiego województwa zachodniopomorskiego WOPR zainstalował 1850 słupków heksametrycznych z numerem ratunkowym 601 100 100. Dzięki indywidualnym numerom słupków dyspozytorzy Centrum Koordynacji
WOPR, Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, SAR, Straży Pożarnej
i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wybrzeżu mogą precyzyjnie określić miejsce
zdarzenia, co skróci czas dotarcia ratowników.
Rok 2012
1. Zgodnie z porozumieniem z dnia 26 czerwca 2008 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, którego przedmiotem jest przede wszystkim wspieranie kampanii
Płytka woda to kalectwo.
2. Współpracowano ze Sport Mega Marketing Sp. z o.o. w celu realizacji programu Bezpiecznie
z NIVEA i WOPR.
3. Zgodnie z umową z dnia 15 października 2005 roku kontynuowano współpracę z Polską Radą
Resuscytacji.
125
Współpraca z innymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach
4. W dniu 29 listopada 2012 roku Prezes WOPR podpisał porozumienie między WOPR a Polskim
Związkiem Płetwonurkowania.
5. W ramach porozumienia podpisanego w dniu 5 września 2007 roku, WOPR współpracowało z Polskim
Związkiem Wędkarskim, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na polskich wodach.
6. Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 grudnia 2007 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Terranova.
7. WOPR współpracował z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz Związkiem
Harcerstwa Polskiego.
8. W ramach umowy z dnia 24 sierpnia 2011 roku zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie finansowano realizację projektu
partnerskiego Leonardo da Vinci.
9. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Pływania Niemowląt, w ramach porozumienia
podpisanego w dniu 3 lutego 2011 roku.
10.Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Polska Wódka, w ramach akcji Pływam bez promili,
w szczególności organizowano konferencje prasowe mające na celu promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w których brali udział między innymi Prezes WOPR J. Telak i Prezes
Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski.
11.W dniu 1 maja 2012 roku w Warszawie podpisano porozumienie z SIGMA IDUNA PTU S.A.
12.W ramach umowy podpisanej w dniu 20 stycznia 2012 roku WOPR współpracowało z EuRoPol GAZ
w celu promocji i poprawy stanu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, uprawiających
sporty i rekreację na obszarach wodnych.
126
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
IV. Sprawy międzynarodowe
Rok 2008
1. W dniach 18-20 maja w Dubrowniku odbyło się posiedzenie Dyrektoriatu ILSE, w którym uczestniczyli przedstawiciele ratowniczych organizacji członkowskich z krajów europejskich. W obradach pod przewodnictwem
prezydenta ILSE dr Klausa Wilkensa wzięli udział wiceprezydenci Jerzy Telak, Frank Nolan, Bertil Werner
i sekretarz generalny Dr Dirk Bissinger. Na posiedzeniu zaprezentowano wnioski z prac poszczególnych komisji i zespołów roboczych ILSE, omówiono temat mistrzostw świata, imprez sportowych oraz tematykę szkoleniową. Jednogłośnie podjęto uchwały dotyczące unifikacji szkoleń
specjalistycznych np. ratowictwa lodowego oraz kwestii standaryzacji systemu oznaczeń i szkoleń
z zakresu szacowania ryzyka.
2. WOPR podpisał umowę z ILSE otwierającą możliwość uczestnictwa naszych instruktorów w systemie szkoleniowym dotyczącym akredytacji kąpielisk zgodnie z wymogami ILS.
3. Postanowienia ze spotkania Dyrektoriatu zaprezentowano na konferencji regionalnej w dniach
29-30 maja w Nidzie na Litwie. Przedstawiciele organizacji ratowniczych położonych w akwenie
morza Bałtyckiego z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Niemiec przedstawili stan przygotowań do sezonu
turystycznego. Kraje rozwijające się pod względem ratowniczym (Litwa, Łotwa) zasygnalizowały
problemy finansowe i strukturalne swoich organizacji oraz wyraziły chęć bliższej współpracy z WOPR
i DLRG. Wspólne konsultacje doprowadziły do określenia planu przedsięwzięć regionalnych np.
zawody międzynarodowe w Kołobrzegu oraz centralne szkolenie w Tamie.
4. 17 lipca w Berlinie odbył się Zjazd Generalny ILSE, w trakcie którego na Prezydenta ponownie
wybrano dr Klausa Wilkensa (Niemcy), Wiceprezydenta Seniora Franka Nolana (Irlandia),
Wiceprezydenta ds. Europy Środkowo-Wschodniej Jerzego Telaka, Wiceprezydenta Erica Becha
(Dania), Sekretarzem Generalnym został Detlef Mohr (Niemcy), a Tomasz Zalewski wszedł w skład
Komisji Edukacji ILSE.
5. W 2008 r. wydano ratownikom WOPR 37 certyfikatów ILS.
Rok 2009
1. W dniach 8-10 maja 2009 roku w Paralimni (Cypr) odbyło się posiedzenie Dyrektoriatu Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Wodnego Federacja Europy (International Life Saving Federation of Europe), któremu przewodniczył Prezydent ILSE dr Klaus Wilkens. Strona polska była
reprezentowana przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka, będącego jednocześnie Wiceprezydentem
ILSE, i doradcę Prezesa WOPR ds. międzynarodowych Tadeusza Zygmunta. W trakcie obrad Prezes
WOPR przedstawił Radzie Dyrektorów propozycję, aby dla uczczenia przypadającej w 2012 roku
50. rocznicy powstania WOPR zorganizować w Polsce następujące przedsięwzięcia z udziałemwładz
ILSE: posiedzenia wszystkich komisji ILSE, spotkanie poświęcone obchodom 50-lecia WOPR oraz
spotkanie Rady Dyrektorów ILSE. Propozycja spotkała się z pełną aprobatą uczestników spotkania,
co znalazło swoje odzwierciedlenie w Kalendarzu Przedsięwzięć ILSE na lata 2009-2012. Uzgodniono,
że posiedzenia komisji ILSE odbędą się w Szczecinie w styczniu 2012 roku, spotkanie rocznicowe
WOPR zostanie zorganizowane W dniu 11 kwietnia 2012 roku w Warszawie, natomiast spotkanie
władz ILSE odbędzie się w Krakowie w maju 2012 roku. Jedną z najistotniejszych kwestii omawianych w trakcie posiedzenia były metody i środki niezbędne do sporządzania statystyk dotyczących
wypadków utonięcia w krajach europejskich, których organizacje należą do ILSE. Dotychczas nie
wszystkie kraje przekazały swoje dane statystyczne dotyczące utonięć. Uzgodniono, że Komisja
Zarządzania i Administracji ILSE zwróci się do nich z prośbą o nadesłanie brakujących danych,
wskazując jednocześnie kryteria przygotowania takich sprawozdań.
2. W 2009 roku wydano ratownikom WOPR 29 certyfikatów ILS.
127
Sprawy międzynarodowe
Rok 2010
1. W dniach 15-17 stycznia 2010 roku w Bad Nenndorf odbyło się spotkanie Komisji ILSE, które
otworzył Prezydent ILSE Dr Klaus Wilkens i Sekretarz Generalny ILSE dr Detlev Mohr. Podczas
sesji plenarnej mówiono o: kierunkach tworzenia europejskiej strony internetowej z zasadami
bezpieczeństwa nad wodą (we wszystkich językach). zbliżających się przedsięwzięciach naukowych, w tym „ILSE International Conference on Youth Work, 19-22 August 2010 – Lake Atteress
Austria” i „Safety 2010 World Conference, 21-24 September 2010 London”. projekcie Europejskiego
Systemu Kwalifikacji (EQF), ujednoliconego systemu szkolenia i nadawania uprawnień w zawodzie
ratownika wodnego, który miałby zostać zaakceptowany przez władze Unii Europejskiej i wdrożony
we wszystkich krajach członkowskich. pracach komisji ILSE (edukacji, ratownictw, administracji)
nad EQF. powołaniu członka Komisji Edukacji ILSE, Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR Tomasza
Zalewskiego do grupy roboczej zajmującej się EQF.
2. W dniach 4-6 czerwca 2010 roku w Kopenhadze (Dania) odbyło się, z udziałem Prezydenta
International Life Saving dr Steve Beerman’a, posiedzenie Dyrektoriatu ILS Federation of Europe, któremu przewodniczył Prezydent ILSE dr Klaus Wilkens, a WOPR był reprezentowany przez
Prezesa WOPR Jerzego Telaka (Wiceprezydent ILSE) i Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR
Tomasza Zalewskiego (członek Komisji Edukacji ILSE). Podczas posiedzenia uchwalono budżet ILSE
na 2011 rok, członkowie Dyrektoriatu oraz przewodniczący komisji problemowych i grup roboczych
przedstawili sprawozdania z działalności, przyznano WOPR organizację posiedzenia Dyrektoriatu
i komisji ILSE w 2012 roku, omówiono sprawy związane z jubileuszami, w tym 50-lecia WOPR.
3. W dniu 29 listopada 2010 roku w Poznaniu, rozpoczynając wizytę w Polsce, Wiceprezydent International
Life Saving Federation, Prezydent ILS Federation of Europe dr Klaus Wilkens spotkał się z Wiceprezydentem ILSE, Prezesem WOPR Jerzym Telakiem, członkiem Komisji Edukacji ILSE, wiceprezesem
Zarządu Głównego WOPR dr Tomaszem Zalewski oraz członkiem ZG WOPR i Prezesem WOPR Województwa Wielkopolskiego Mariuszem Krzywińskim. Prezydentowi i prezesom przez chwilę towarzyszyła
ratownik WOPR Malwina Poprawiak. Spotkanie, podczas którego poruszone zostały sprawy związane
z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, kwestiach utonięć w Europie i Polsce
oraz współpracy WOPR i DLRG, rozpoczęło kilkudniową wizytę dr K. Wilkensa w Polsce.
4. W dniu 30 listopada 2010 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak przyjął Wiceprezydenta International Life Saving Federation, Prezydenta
ILS Federation of Europe Klausa Wilkensa, któremu towarzyszyli Wiceprezydent ILSE, Prezes
WOPR Jerzy Telak, członek Komisji Edukacji ILSE, wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Tomasz
Zalewski i Zastępca Koordynatora Krajowego Grup Operacyjnych Konrad Piotrowski. Podczas
spotkania K. Wilkens wysoko ocenił poziom organizacyjny WOPR, klasyfikując na poziomie 3-4
miejsca w Europie, w tym szkolenie ratowników WOPR, przedstawił rolę J. Telaka i T. Zalewskiego
w ILSE. Podczas spotkania została omówiona problematyka bezpieczeństwa osób przebywających
na obszarach wodnych w Polsce i w Europie. Minister T. Siemoniak wysoko ocenił WOPR i jego
działalność w zakresie standaryzacji działań stowarzyszeń ratowników wodnych w ramach UE.
5. W dniu 30 listopada 2010 roku Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych, poseł Paweł Orłowski spotkał się z Wiceprezydentem International Life
Saving Federation, Prezydentem ILS Federation of Europe Klausem Wilkensem, któremu towarzyszyli Wiceprezydent ILSE, Prezes WOPR Jerzy Telak i członek Komisji Edukacji ILSE, wiceprezes
Zarządu Głównego WOPR Tomasz Zalewski. Podczas spotkania rozmawiano o roli ILS, ILSE i WOPR,
o zagrożeniach na wodach, kwestiach utonięć w Europie i Polsce oraz pracach legislacyjnych
nad projektem ustawy dedykowanej bezpieczeństwu na wodach. 2010 roku wydano ratownikom
WOPR 15 certyfikatów ILS.
Rok 2011
1. W dniach 24–26 czerwca 2011 roku w Dublinie (Irlandia) odbyło się posiedzenie Dyrektoriatu ILS Federation of Europe, któremu przewodniczył Prezydent ILSE dr Klaus Wilkens. WOPR
był reprezentowany przez Prezesa WOPR J.Telaka (Wiceprezydent ILSE) i doradcę Prezesa WOPR ds. międzynarodowych Tadeusza Zygmunta. Podczas posiedzenia uchwalono budżet ILSE na 2012 rok. Członkowe Dyrektoriatu oraz przewodniczący komisji problemowych
128
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
i grup roboczych przedstawili sprawozdania z działalności, przyjęli plan przedsięwzięć w 2012
roku. Omówiono sprawy związane z posiedzeniem Dyrektoriatu ILSE i konferencją naukową
w Krakowie oraz spotkaniem komisji ILSE w Szczecinie, a także jubileuszem 50-lecia WOPR.
2. W dniach 8–11 września 2011 roku w Konstancy
(Rumunia) odbyło się pierwsze seminarium
European Qualifications Framework (EQF)
„Bezpieczniejsza Europa dzięki bardziej
wykwalifikowanym ratownikom”, które
zorganizowane zostało przez Asociatia Nationalã
a Scafandrilor Professionisti din Romãna
(ANSPSR) we współpracy z International
Life Saving Federation of Europe (ILSE)
w ramach programu UE Longlife Learning.
W seminarium moderowanym przez Prezydenta
ILSE dr Klausa Wilkensa wśród ekspertów
z Niemiec, Czech, Bułgarii, Norwegii,
Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii
i Rumunii uczestniczyli instruktorzy WOPR:
Kierownik Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Wielkopolskiego Filip Orłowski i Marcin
Grabia pełniący funkcję koordynatora narodowego EQF. Podczas seminarium omówiono różnice
w systemach szkoleniowych oraz w wyposażeniu sprzętowym organizacji partnerskich. Ratownicy
ANSPR zaprezentowali łodzie IRB, deski Surf Board, sprzęt medyczny i bazy ratownicze.
3. W 2011 roku wydano ratownikom WOPR 15 certyfikatów ILS.
Rok 2012
1. W dniach 19–22 stycznia 2012 roku w głównej
siedzibie DLRG w Bad Nenndorf w Niemczech
wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski,
członek GKR WOPR Jakub Friedenberger,
wykładowca WOPR Apoloniusz Kurylczyk,
członek GKR WOPR Filip Orłowski i kierownik
katedry Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
dr Aleksander Skaliy wzięli udział w drugim
seminarium w ramach projektu Safer Europe by
higher qualified Lifeguards, którego celem jest
podnoszenie kwalifikacji i ujednolicenie procesu
kształcenia w europejskich organizacjach
ratowniczych. W seminarium uczestniczyli
instruktorzy ratownictwa wodnego z Czech,
Słowenii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii,
Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii,
Węgier, Rumunii, Bułgarii, Belgii, Irlandii. Instruktorzy WOPR byli członkami grup roboczych
zajmujących się następującymi zagadnieniami: ratownictwem na pływalniach, pierwszą pomocą
oraz dydaktyką i metodyką nauczania ratownictwa wodnego. Podczas seminarium instruktorzy
Belgijskiej Federacji Ratownictwa zaprezentowali szkolenie z zakresu ratowania osób znajdujących
się w samochodzie po wpadnięciu do wody.
129
Sprawy międzynarodowe
2. W dniach 1–4 marca 2012 roku w Szczecinie
odbyły się posiedzenia Komisji International
Life Saving Federation of Europe oraz partnerów projektu wspólnotowego UE European
Qualification Framework Safer Europe by higher
qualified Lifeguards, w których wzięli udział
Prezydent ILSE dr Klaus Wilkens, Wiceprezydent
ILSE, Prezes WOPR Jerzy Telak, członek Komisji
Edukacji ILSE, wiceprezes ZG WOPR, Prezes
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
dr Tomasz Zalewski. Podczas spotkań uczestnicy projektu EQF dzielili się doświadczeniami w zakresie
norm prawnych i kwalifikacji dla zawodu ratownika wodnego w każdym z krajów uczestniczących
w projekcie, skupiono się na zagadnieniach związanych z opracowaniem wspólnej elektronicznej
bazy danych, procesu zbierania informacji dotyczących przypadków utonięć, metodami nauczania
stosowanymi w ratownictwie wodnym. Komisje ILSE, którym przewodzili Di Standley z Wielkiej
Brytanii (Komisja Zarządzania i Administracji), Martin O’Sullivan z Irlandii (Komisja Ratownictwa),
dr Dirk Bissinger z Niemiec (Komisja Edukacji) i Bob Dekkers z Holandii (Komisja Sportu), podsumowały osiągnięcia w 2011 roku i opracowały zadania na rok 2012. W pracach Komisji i projektu
EQF aktywny udział wzięli instruktorzy WOPR: członek GKR WOPR Jakub Friedenberger, członek
GKR WOPR Filip Orłowski i Apoloniusz Kurylczyk. Obrady Komisji ILSE i projektu EQF w Polsce,
w których wzięło udział 85 specjalistów w zakresie ratownictwa wodnego z 22 europejskich krajów,
były jedną z pierwszych imprez towarzyszących obchodom jubileuszu 50–lecia WOPR.
3. W dniu 11 kwietnia 2012 roku Prezydent
m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz
w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Biura Sportu
i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy Janusza
Samela, przyjęła delegację władz International Life Saving Federation i International Life
Saving Federation of Europe: Wiceprezydenta
ILS, Prezydenta ILSE dr Klausa Wilkensa,
Wiceprezydenta ILSE, Prezesa WOPR Jerzego
Telaka, Sekretarza Generalnego ILSE dr Detleva
Mohra, członka zarządu ILS, Wiceprezydenta
ILSE Erika Becha, członka zarządu ILS, Wiceprezydenta ILSE Franka Nolana, członka zarządu
ILSE Petera Nelezina, którym towarzyszył członek Komisji Edukacji ILSE, wiceprezes ZG WOPR
Tomasz Zalewski. Podczas spotkania poruszono problematykę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w Polsce i w Europie.
4. W dniu 11 kwietnia 2012 roku Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lityński
spotkał się z Wiceprezydentem International Life
Saving Federation, Prezydentem ILS of Europe
dr Klausem Wilkensem, Wiceprezydentem ILSE,
Prezesem WOPR Jerzym Telakiem, Sekretarzem
Generalnym ILSE dr Detlevem Mohr, członkiem
zarządu ILS, Wiceprezydentem ILSE Erikiem
Bech, członkiem zarządu ILS, Wiceprezydentem
ILSE Frankiem Nolanem, członkiem zarządu
ILSE Peterem Nelezinem i członkiem Komisji
Edukacji ILSE, wiceprezesem ZG WOPR Tomaszem Zalewskim. Podczas spotkania rozmawiano
o roli ILS, ILSE i WOPR, o zagrożeniach na wodach, kwestiach utonięć w Europie i Polsce.
5. W dniach 11–13 maja 2012 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Dyrektoriatu International
Life Saving Federation of Europe, któremu przewodniczy Prezydent ILS, Prezydent ILSE dr Klaus
Wilkens. WOPR był reprezentowany w ILSE przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka (wiceprezydent)
i wiceprezesa ZG WOPR dr Tomasza Zalewskiego (członek Komisji Edukacji). Podczas posiedzenia
uchwalono budżet ILSE na 2013 rok. Członkowie Dyrektoriatu oraz przewodniczący komisji problemowych i grup roboczych przedstawili sprawozdania z działalności, przyjęli plan przedsięwzięć
w 2013 roku oraz nominacje do władz ILS Federation i ILSE. Z członkami Dyrektoriatu ILSE spotkał
się Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, któremu J. Telak wręczył medal 50–lecia
130
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
WOPR. W ramach pobytu w Krakowie goście zagraniczni zwiedzili Muzeum Narodowe w Pałacu
Biskupa Erazma Ciołka i Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie oraz Kopalnię Soli Wieliczka.
6. W dniu 11 maja 2012 roku Prezydent Miasta
Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski przyjął
delegację władz International Life Saving
Federation i ILS Federation of Europe: Prezydenta
ILS, Prezydenta ILSE dr Klausa Wilkensa,
członka zarządu ILS, Wiceprezydenta ILSE Erika
Becha, członka zarządu ILS, Wiceprezydenta
ILSE Franka Nolana, Wiceprezydenta ILSE,
Prezesa WOPR Jerzego Telaka, Sekretarza
Generalnego ILSE dr Detleva Mohra i członka
Komisji Edukacji ILSE, wiceprezesa ZG WOPR
Tomasza Zalewskiego. Podczas spotkania
poruszono problematykę bezpieczeństwa
osób przebywających na obszarach wodnych
na świecie, w Europie i Polsce, a w szczególności
w Krakowie.
7. W dniach 23–25 maja 2012 roku w Akademii Państwowego Transportu Wodnego w Moskwie
Prezydent International Life Saving Federation, Prezydent ILS Federation of Europie dr Klaus Wilkens
i Wiceprezydent ILSE, Prezes WOPR Jerzy Telak wzięlił udział w spotkaniu i międzynarodowej
konferencji z okazji jubileuszu 140–lecia Rosyjskiej Federacji Ratownictwa Wodnego (Центральный
Совет Общероссийской Общественной Организации Всероссийское Общество Спасания На
Водах). W spotkaniu i konferencji pt. Współczesne problemy związane z bezpieczeństwem na morzu
131
Sprawy międzynarodowe
i wodach śródlądowych Federacji Rosyjskiej i za granicą. Możliwe rozwiązania, których gospodarzem
był członek Dyrektoriatu ILSE, Prezes rosyjskiej organizacji Petr V. Nelezin, udział wzięli między
innymi zastępca szefa Federalnej Agencji Morskiej i Rzecznej Floty Yu. A. Kostin, zastępca Mera
Moskwy A. N. Gorbenko, przedstawiciele organizacji ratowników wodnych z Białorusi i Ukrainy
oraz przedstawiciele poszczególnych okregów rosyjskiej organizacji ratowników wodnych.
8. W dniu 19 sierpnia 2012 roku, podczas wizyty w Obwodzie Kaliningradzkim, członek GKR WOPR,
instruktor wykładowca WOPR Jakub Friedenberger i instruktor WOPR Krzysztof Piotrowicz spotkali
się z szefem Kaliningradzkiego EMERCOMU (Ministerstwo Obrony Cywilnej i Sytuacji Kryzysowych
Federacji Rosyjskiej) Alexeyiem Sergeevichem Biriukovem oraz szefem Regionalnego Centrum
GIMS (Policji Wodnej) Iastreboven Gennadyiem Andreevichem, z którymi rozmawiali na temat
ratownictwa z wykorzystaniem skuterów wodnych i zabezpieczeniu imprez sportowych organizowanych na obszarach wodnych.
9. W dniach 23–25 sierpnia 2012 roku w Bad Nenndorf (Niemcy) odbył się Kongres International Life
Saving Federation of Europe, który otworzył Prezydent ILS dr Klaus Wilkens. W trakcie Kongresu,
w którym uczestniczyli przedstawiciele 37 pełnoprawnych członków ILSE, wybrano nowe władze:
Prezydenta ILSE dr Detleva Mohra, Sekretarza Generalnego ILSE Joachima Kellermeiera, Wiceprezydenta ILSE Jerzego Telaka, Wiceprezydenta ILSE Erika Becha, Wiceprezydenta ILSE Johna Martina
i Wiceprezydenta ILSE dr Todora Popova oraz nominowano na członków zarządu International Life
Saving Federation dr Tomasza Zalewskiego, E. Becha, dr T. Popova, J. Martina i Clive’a Hollanda.
Podczas Kongresu nadno tytuły honorowe: Honorowy Prezydent ILSE dr Klaus Willkens, Honorowy
Członek ILSE Frank Nolan. Na pierwszym posiedzeniu Dyrektoriatu ILSE wybrano przedstawicieli
WOPR na: Przewodniczącego Komisji Edukacji ILSE Alexandra Skaliy, członka Komisji Zarządzania
ILSE Apoloniusza Kurylczyka, członka Komisji Ratownictwa ILSE Jakuba Friedenbergera, eksperta
ds. sportu Europy Wschodniej Filipa Orłowskiego.
10. W dniach 16–18 września 2012 roku w Eupatorii
(Krym, Ukraina) odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Rosji i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
w Ratownictwie Wodnym, w których brali udział
zawodnicy z Rosji i Ukrainy. Pierwsze zawody
na Ukrainie, wg. przepisów International Life Saving
Federation of Europe, zorganizowała Rosyjska
Federacja Ratownictwa Wodnego (VOSVOD),
Ukraińskie Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego
(UWRS) i Ratownicza Służba na Obiektach Wodnych
Krymu. W uroczystym otwarciu mistrzostw wzięła
udział wiceminister Kurortów i Turystyki Ukrainy
Olga Burowa, Prezes VOSVOD Peter Nelezin, Prezes
UWRS Oleg Konotopets, a także przedstawiciel
WOPR, Przewodniczący Komisji Edukacji ILSE,
instruktor WOPR dr Aleksander Skaliy i członek
Prezydium Zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia
Ratownictwa Wodnego Ortwin Kreft.
132
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
11. W dniach 6–7 listopada 2012 roku w Adelaide (Australia) odbył się Kongres International Life
Saving Federation, który otworzył Prezydent ILS dr Klaus Wilkens. W trakcie Kongresu, w którym
uczestniczyło 101 delegatów z całego świata, wybrano nowe władze: Prezydenta ILS Grahama
Forda, Wiceprezydenta ILS dr Detleva Morha, Wiceprezydenta ILS Chrisa Brewstera, Wiceprezydenta ILS Purrushottana Sharmana, Wiceprezydenta ILS dr Mohameda Ahmeda Saleha, Sekretarza
Generalnego ILS dr Haralda Vervaecke oraz Członków Dyrektoriatu ILS: 2 osoby z regionu obu
Ameryk, 3 osoby z regionu Azji i Pacyfiku, 3 osoby z Afryki i 7 osób z Europy, w tym wiceprezesa
Zarządu Głównego WOPR dr Tomasza Zalewskiego.
12. W 2012 roku wydano ratownikom WOPR 16 certyfikatów ILS.
133
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
IV. Wybrane dane statystyczne opracowane
na podstawie sprawozdań jednostek wojewódzkich WOPR
Rok 2008
1. W 2008 r. WOPR liczyło 64043 członków, w tym: 39462 młodszych ratowników WOPR, 18195
ratowników WOPR, 1182 starszych ratowników WOPR i 579 instruktorów WOPR.
2. Ratownicy WOPR w 2008 r. korzystali z 1215 jednostek pływających (w tym 507 łodzi z silnikiem).
3. Według danych WOPR, w 2008 r. utonęło 497 osób, uratowano 3531 osób.
4. W jednostkach terenowych wydano: 8701 legitymacji członkowskich, 32574 kart pływackich,
2969 specjalnych kart pływackich.
5. Biuro ZG WOPR wydało: 7585 legitymacji członkowskich, 32800 kart pływackich, 2725 specjalnych kart pływackich, 3197 kart identyfikacyjnych WOPR.
Rok 2009
1. WOPR liczyło 74478 aktywnych członków, w tym: 41483 młodszych ratowników WOPR, 20014
ratowników WOPR, 1102 starszych ratowników WOPR.
2. Aktywność szkoleniową przejawiło 44 młodszych instruktorów, 559 instruktorów WOPR i 44 instruktorów wykładowców WOPR.
3. WOPR wykorzystywał z 1253 jednostek pływających (w tym 592 łodzi z silnikiem).
4. W 2009 roku utonęło 468 osób, uratowano 4100 osoby.
5. Jednostki wojewódzkie wydały: 8855 legitymacji członkowskich, 31120 kart pływackich, 3744
specjalnych kart pływackich.
6. Biuro ZG WOPR wydało: 9 797 legitymacji członkowskich, 32464 kart pływackich,
7. 4925 specjalnych kart pływackich, 905 kart Już pływam, 3040 kart identyfikacyjnych.
WYKAZ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W IX KADENCJI
LP
WOJEWÓDZTWO
2007
2008
RAZEM
Udziały%
Delegatów
1
Dolnośląskie
5 132,00
8 912,00
14 044,00
8,13
8
2
Kujawsko-Pomorskie
2 866,00
3 006,00
5 872,00
3,40
3
3
Lubelskie
10 633,00
3 579,00
14 212,00
8,23
8
4
Lubuskie
7 287,00
3 734,00
11 021,00
6,38
6
5
Łódzkie
3 724,00
6 118,90
9 842,90
5,70
6
6
Małopolskie
4 203,50
4 693,00
8 896,50
7
Mazowieckie
8 510,00
9 005,00
17 515,00
8
Opolskie
2 635,00
2 618,00
9
Podkarpackie
4 878,00
10
Podlaskie
11
5,15
5
10,14
10
5 253,00
3,04
3
3 123,00
8 001,00
4,63
5
9 113,00
4 356,00
13 469,00
7,80
8
Pomorskie
1 353,00
6 081,00
7 434,00
4,30
4
12
Śląskie
10 500,00
7 245,00
17 700,00
10,25
10
13
Świętokrzyskie
7 257,00
2 278,00
9 535,00
5,52
6
14
Warmińsko-Mazurskie
3 960,00
3 302,00
7 262,00
4,21
4
15
Wielkopolskie
5 000,00
4 000,00
9 000,00
5,21
5
16
Zachodnio-pomorskie
9 129,00
4 500,00
13 629,00
7,89
8
76 550,90
172 686,40 100,00
Razem 96 180,50
134
100
Wybrane dane statystyczne opracowane na podstawie sprawozdań jednostek wojewódzkich WOPR
Rok 2010
1. WOPR liczyło 75589 aktywnych członków, w tym co najmniej: 40440 młodszych ratowników
WOPR, 20119 ratowników WOPR, 3478 ratowników wodnych pływalni, 3361 ratowników wodnych śródlądowych, 3278 ratowników wodnych morskich, 1013 starszych ratowników WOPR i 81
starszych ratowników wodnych.
2. Aktywność szkoleniową przejawiło 47 młodszych instruktorów, 580 instruktorów WOPR i 43 instruktorów wykładowców WOPR.
3. WOPR wykorzystywał z 1219 jednostek pływających (w tym 598 łodzi z silnikiem).
4. W 2010 roku utonęło 369 osób.
5. Jednostki wojewódzkie wydały co najmniej: 8350 legitymacji członkowskich, 33785 kart pływackich, 4269 specjalnych kart pływackich.
6. Biuro ZG WOPR wydało: 10363 legitymacji członkowskich, 42812 kart pływackich,
7. 5757 specjalnych kart pływackich, 1345 kart Już pływam.
Rok 2011
1. WOPR liczyło 83574 członków, w tym co najmniej: 42792 młodszych ratowników WOPR, 21683
ratowników WOPR, 4897 ratowników wodnych pływalni, 4545 ratowników wodnych śródlądowych, 4271 ratowników wodnych morskich, 1067 starszych ratowników WOPR i 295 starszych
ratowników wodnych.
2. Aktywność szkoleniową przejawiło 97 młodszych instruktorów WOPR, 622 instruktorów WOPR
i 53 instruktorów–wykładowców WOPR.
3. WOPR wykorzystywał z 1266 jednostek pływających (w tym 577 z silnikiem).
4. W 2011 roku utonęło 396 osób.
5. Jednostki wojewódzkie wydały co najmniej: 9165 legitymacji członkowskich, 29291 kart pływackich, 4897 specjalnych kart pływackich, 555 kart „Już pływam”.
6. Biuro ZG WOPR wydało: 8964 legitymacji członkowskich, 28150 kart pływackich, 4705 specjalnych kart pływackich, 300 kart „Już pływam”.
Rok 2012
Wybrane dane statystyczne opracowane na podstawie sprawozdań jednostek wojewódzkich WOPR:
1. WOPR liczyło 70 461 członków, w tym co najmniej: 25 407 młodszych ratowników WOPR, 14 783
ratowników WOPR, 4 982 ratowników wodnych pływalni, 4 494 ratowników wodnych śródlądowych, 4 236 ratowników wodnych morskich, 882 starszych ratowników WOPR i 269 starszych
ratowników wodnych.
2. aktywność szkoleniową przejawiło 122 młodszych instruktorów WOPR, 535 instruktorów WOPR
i 41 instruktorów–wykładowców WOPR.
3. WOPR wykorzystywał z 1 265 jednostek pływających (w tym 617 z silnikiem).
4. W 2012 roku utonęło 449 osób.
5. Jednostki wojewódzkie wydały co najmniej: 6 033 legitymacji członkowskich, 25 229 kart pływackich, 3 732 specjalnych kart pływackich, 534 kart „Już pływam”.
6. Biuro ZG WOPR wydało: 7 070 legitymacji członkowskich, 30 791 kart pływackich, 4 127 specjalnych kart pływackich, 505 kart „Już pływam”.
135
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
VI. Sprawy formalne i finansowe
Rok 2008
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym ze składek członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych szkoleń, ponadto ze środków pozyskanych
w związku z realizacją zawartych umów, między innymi z Ministrem Sportu (kwota 10000,- PLN)
i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (kwoty: 1000000,- zł na organizację służby ratowniczej i 1600000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego). Kontrole przeprowadzone przez GKR WOPR
i komisje MSWIA potwierdziły, że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe wydatkowano
zgodnie z przeznaczeniem, a realizacja zadań, w tym zleconych, była prawidłowa.
Rok 2009
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym składek członkowskich
w kwocie 76 550,90 PLN
Pozyskano środki w związku z realizacją zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
umów na:
-- 1 030 000,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego.
-- 1 000 000,00 PLN na organizację służby ratowniczej, w tym szkolenia i grupy operacyjne.
Z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano kwotę 245 060,- PLN
na zakup sprzętu.
Kontrole przeprowadzone przez GKR WOPR oraz Departament Kontroli MSWIA potwierdziły, że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, a realizacja zadań, w tym zleconych, była prawidłowa. Najwyższa Izba Kontroli w „Wystąpieniu Pokontrolnym” z dnia 24 września 2009 roku wniosła o:
1)Wprowadzenie procedur gwarantujących wydatkowanie i rozliczanie otrzymanych środków publicznych zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
Realizacja tego wniosku miała wieloraki charakter, w tym:
-- Zawarta została umowa typu „Outsourcing” z profesjonalną firmą zewnętrzną świadczącą
usługi polegające na stałej i kompleksowej obsłudze księgowej Biura Zarządu Głównego WOPR.
-- Pracownicy Biura Zarządu Głównego WOPR zostali poinstruowani w zakresie opisywania
dokumentów źródłowych w sposób pozwalający na powiązanie wydatków z konkretnie
realizowanymi zadaniami.
2) Pisemne uregulowanie sposobu rozliczania zużycia paliwa do samochodów służbowych i sprzętu
pływającego, w związku z tym na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego WOPR w dniu 25 października 2009 roku podjęta została uchwała w sprawie rozliczania zużycia paliwa do samochodów
służbowych i sprzętu pływającego. Zakupiony został i wdrożony do stosowania, jako narzędzie informatyczne, specjalny program komputerowy, wspomagający zarządzanie i kontrolę pojazdów, w tym
także sprzętu pływającego.
3) Opracowanie przejrzystych zasad w zakresie wyłaniania kandydatów na stanowiska kierowników
grup operacyjnych i interwencyjnych WOPR finansowanych ze środków publicznych oraz sprawowanie właściwego nadzoru w zakresie realizacji obowiązków służbowych, w związku z tym
na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego WOPR W dniu 25 października 2009 roku podjęto
uchwałę w sprawie zasad wyłaniania kandydatów na stanowiska koordynatora krajowego, kierowników grup operacyjnych i interwencyjnych WOPR, która uregulowała ww. problematykę, a także
określiła zakres nadzoru nad realizacją ich obowiązków służbowych, którą zastosowano podczas
doboru kierowników grup operacyjnych i interwencyjnych WOPR w grudniu 2009 roku.
4) Podjęcie działań organizacyjnych zapewniających prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej
oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z tym zostali poinstruowani
pracownicy oraz podjęto decyzję o zatrudnieniu z dniem 15 października 2009 roku, ekonomisty,
do zadań którego należy między innymi rozliczanie i dokumentowanie działań finansowo-księgowych.
5) Odprowadzanie należnych składek na fundusz ubezpieczeń społecznych od zawartych przez Zarząd Główny WOPR umów cywilnoprawnych, w związku z tym odprowadzono zaległe składki ZUS.
Z informacji uzyskanych w NIK wynika, że WOPR działa bez większych zastrzeżeń, natomiast
przepisy dotyczące ratownictwa wodnego są dalekie od oczekiwań środowiska zainteresowanego
bezpieczeństwem na obszarach wodnych.
136
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Rok 2010
Wysokość zrealizowanych przychodów WOPR w 2010 roku wyniosła 5 771 881,13 PLN.
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym składek
członkowskich odprowadzonych za 2009 rok w kwocie 101 512,00 PLN.
Pozyskano środki w związku z realizacją zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
umów na:
-- 1 050 000,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego.
-- 266 474,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek wojewódzkich właściwych dla
województwa mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
-- 900 000,- PLN na organizację służby ratowniczej, w tym szkolenia i grupy operacyjne.
-- 58 744,- PLN na organizację działalności ratowniczej na terenie jeziora Śniardwy
-- i w jego okolicach w celu wsparcia działań Mazurskiego WOPR na tym terenie.
-- 229 000,- PLN na kontynuacje i wykończenie budowy budynku bazy ratowniczo-szkoleniowej
jednostki terenowej WOPR w Legionowie.
-- 641 472,- PLN na nagrody pieniężne członków WOPR, szczególnie zaangażowanych
-- w działania przeciwpowodziowe w maju i czerwcu 2010 roku.
-- z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano kwotę 463 000,PLN na zakup sprzętu.
W ramach realizacji umowy partnerskiego Bezpiecznie z NIVEA i WOPR na realizację programu Już
Pływam i Przedszkolak oraz przeprowadzenie Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR i ubiory dla ratowników WOPR otrzymało kwotę 940 000,- PLN.
Pozyskano dotację w związku ze realizacją zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki
w kwocie 20 000,-PLN na organizację XLIV Mistrzostw w Ratownictwie Wodnym. Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2010 roku wyniosła 1 653 242,45 PLN.
Po przeprowadzonej w Biurze Zarządu Głównego WOPR kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która objęła lata 2000-2009 zweryfikowano dokumentację ubezpieczeniową, w szczególności od 2006 roku, w zakresie zarejestrowania, wyrejestrowania i odprowadzania składek od osób
zatrudnionych w WOPR na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne. Od maja 2000 roku nie potrzebnie był naliczany Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po kontroli dokonano
korekt, w tym bilansu za 2008 i 2009 rok.
Rok 2011
Wysokość zrealizowanych przychodów WOPR w 2011 roku wyniosła 6 009 695,14 PLN.
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym składek
członkowskich odprowadzonych za 2010 rok w kwocie 121 255,80 PLN.
Pozyskano środki w związku z realizacją zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji umów na:
-- 985 000,00- PLN na zakup sprzętu ratowniczego,
-- 665 000,00,-PLN na organizację służby ratowniczej, w tym szkolenia i grupy operacyjne,
-- z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano
kwotę 1 370 000,- PLN na zakup sprzętu.
W ramach realizacji umowy partnerskiego Bezpiecznie z NIVEA i WOPR na realizację programu „Już
Pływam” i „Przedszkolak” oraz przeprowadzenie Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR i ubiory dla
ratowników WOPR otrzymało kwotę 1 833 000,- PLN.
Pozyskano dotację w związku ze realizacją zawartej umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 35 000,-PLN na kompleks książek pt. ” Bezpieczna woda”. Nadwyżka przychodów nad
kosztami w 2011 roku wyniosła 1 857 664,32,-PLN.
Zawarto umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu
Uczenie się przez całe życie na kwotę 18 000 €. W celu finansowania realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci, która jest w trakcie realizacji.
137
Sprawy formalne i finansowe
Rok 2012
Wysokość zrealizowanych przychodów WOPR w 2012 roku wyniosła 5 601 036,90 PLN.
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym składek członkowskich
odprowadzonych za 2011 rok w kwocie 108 572,10 PLN.
Pozyskano środki w związku z realizacją zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych umów na:
-- 1 347 000,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego,
-- 624 470,- PLN na organizację służby ratowniczej, w tym szkolenia i grupy operacyjne,
-- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano kwotę 1 000
000,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego.
W ramach realizacji umowy partnerskiej Bezpiecznie z NIVEA i WOPR na realizację programu „Już
Pływam” i „Przedszkolak” i ubiory dla ratowników WOPR otrzymało kwotę 1 638 036,57 PLN.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2012 roku wyniosła 1 443 933,43 PLN.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polkomtel przekazało w sumie 44.600,- PLN na przeprowadzenie
działań prewencyjnych.
Stowarzyszenie Polska Wódka na przeprowadzenie Pucharu Polski w ramach akcji „Pływam bez promili” przekazało 7 500,- PLN.
138
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
DOFINANSOWANIA (PLN)
PARTNER
2008
2009
2010
2011
2012
MSWiA, MSW
2 600 000,-
2 030 000,-
2 245 690,-
1 650 000,-
1 971 470,-
245 060,-
463 000,-
1 370 000,-
1 000 000,-
940 000,-
1 833 000,-
1 638 036,57
NFOŚiGW
MINISTERSTWO
SPORTU
I TURYSTYKI
10 000,-
20 000,-
NIVEA
170 800,-
323 300,-
FUNDUSZ
ROZWOJU
KULTURY
FIZYCZNEJ
35 000,-
FUNDACJA
ROZWOJU
SYSTEMU
EDUKACJI
1 720,- €
15 000,- €
12 000,- €
POWSZECHNY
ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
20 000,-
STOWARZYSZENIE
POLSKA WÓDKA
7 500,-
POLKOMTEL
24.600,-
RAZEM
2 780 800,-
2 598 360,-
3 668 690,1 720,- €
4 888 000,15 000,- €
4 637 006,57
12 000,- €
139
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Bilans za 2008 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
L.P
Wyszczególnienie aktywów
A
Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie
III
31-12-2008
4 826 560,86 6 273 293,11
0,00
0,00
4 826 560,86
6 273 293,11
Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
0,00
0,00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
Aktywa obrotowe
0,00
270 827,87
311 619,22
138,00
138,00
47 858,00
124 686,68
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
III
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
222 831,87
186 794,54
1
środki pieniężne
222 831,87
186 794,54
2
pozostałe aktywa finansowe
0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
C
Suma bilansowa
L.P.
A
Wyszczególnienie pasywów
5 097 388,73 6 584 912,33
Stan pasywów na
31-12-2007
31-12-2008
Fundusze własne
5 035 181,80 6 223 401,75
I
Fundusz statutowy
2 312 576,26
II
Fundusz aktualizacji wyceny
III
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
2 312 576,26
0,00
1 983 804,36
2 722 605,54
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
738 801,18
1 188 219,95
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
62 206,93
361 510,58
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
0,00
II
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne
0,00
1
kredyty i pożyczki
2
inne zobowiązania
3
fundusze specjalne
III
Rezerwy na zobowiązania
IV
Rozliczenia międzyokresowe
1
rozliczenia międzyokresowe przychodów
2
inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
140
Stan aktywów na
31-12-2007
62 206,93
361 510,58
5 097 388,73 6 584 912,33
Sprawy formalne i finansowe
Bilans za 2008 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (cd)
L.P.
A
Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej
I
Składki brutto określone statutem
II
Inne przychody określone statutem w tym dotacje
i subwencje
Kwoty za rok
31-12-2007
1 837 024,06
31-12-2008
3 411 011,97
120 645,80
109 210,50
1 716 378,26
3 301 801,47
B
Koszty realizacji zadań
923 215,05
1 270 266,87
C
Wynik finansowy z działalności statutowej
913 809,01
2 140 745,10
D
Koszty ogólnoadministracyjne
198 536,49
1 022 981,91
E
Pozostałe przychody
18 642,11
13 988,88
F
Pozostałe koszty
61,87
79,15
G
Przychody finansowe
4 948,42
22 337,55
H
Koszty finansowe
0,00
1 227,27
I
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności
738 801,18
1 152 783,20
J
Zyski i straty nadzwyczajne
0,00
35 436,75
35 436,75
I
zyski nadzwyczajne
0,00
II
straty nadzwyczajne
0,00
K
Wynik finansowy ogółem
I
II
738 801,18
1 188 219,95
738 801,18
1 188 219,95
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
141
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Bilans za 2009 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
L.P
Wyszczególnienie aktywów
A
Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie
III
31-12-2009
6 273 293,11 7 010 920,56
0,00
0,00
6 273 293,11
7 010 920,56
Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
0,00
0,00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
311 619,22
331 577,82
138,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
124 686,68
114 534,49
III
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
186 794,54
217 043,33
1
środki pieniężne
186 794,54
217 043,33
2
pozostałe aktywa finansowe
0,00
0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
C
Suma bilansowa
L.P.
A
Wyszczególnienie pasywów
6 584 912,33 7 342 498,38
Stan pasywów na
31-12-2008
31-12-2009
Fundusze własne
6 223 401,75 7 153 539,04
I
Fundusz statutowy
2 312 576,26
2 312 576,26
II
Fundusz aktualizacji wyceny
0,00
0,00
III
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
2 722 605,54
3 910 825,49
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
1 188 219,95
930 137,29
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
361 510,58
188 959,34
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
0,00
0,00
II
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne
0,00
0,00
1
kredyty i pożyczki
2
inne zobowiązania
3
0,00
361 510,58
188 959,34
fundusze specjalne
0,00
III
Rezerwy na zobowiązania
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
1
rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00
2
inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
Suma bilansowa
142
Stan aktywów na
31-12-2008
6 584 912,33 7 342 498,38
Sprawy formalne i finansowe
Bilans za 2009 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (cd)
L.P.
A
Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej
Kwoty za rok
31-12-2008
3 411 011,97
31-12-2009
3 299 400,59
I
Składki brutto określone statutem
109 210,50
76 550,90
II
Inne przychody określone statutem w tym dotacje
i subwencje
3 301 801,47
3 222 849,69
B
Koszty realizacji zadań
1 270 266,87
1 267 519,06
C
Wynik finansowy z działalności statutowej
2 140 745,10
2 031 881,53
D
Koszty ogólnoadministracyjne
1 022 981,91
1 149 367,63
E
Pozostałe przychody
13 988,88
47 290,21
F
Pozostałe koszty
79,15
12,00
G
Przychody finansowe
22 337,55
467,15
H
Koszty finansowe
1 227,27
121,97
I
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności
1 152 783,20
930 137,29
J
Zyski i straty nadzwyczajne
35 436,75
0,00
I
zyski nadzwyczajne
II
straty nadzwyczajne
K
Wynik finansowy ogółem
I
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
35 436,75
0,00
0,00
1 188 219,95
930 137,29
1 188 219,95
930 137,29
143
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Bilans za 2010 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
L.P
Wyszczególnienie aktywów
A
Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie
III
31-12-2010
7 010 920,56 8 367 016,98
0,00
0,00
7 010 920,56
8 367 016,98
Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
0,00
0,00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
331 577,82
532 285,14
0,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
114 534,49
265 046,25
III
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
217 043,33
190 109,83
1
środki pieniężne
217 043,33
190 109,83
2
pozostałe aktywa finansowe
0,00
0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
77 129,06
C
Suma bilansowa
L.P.
A
Wyszczególnienie pasywów
7 342 498,38 8 899 302,12
Stan pasywów na
31-12-2009
31-12-2010
Fundusze własne
7 153 539,04 8 806 781,49
I
Fundusz statutowy
2 312 576,26
2 312 576,26
II
Fundusz aktualizacji wyceny
0,00
0,00
III
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
3 910 825,49
4 840 962,78
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
930 137,29
1 653 242,45
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
188 959,34
92 520,63
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
0,00
0,00
II
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne
0,00
0,00
1
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
2
inne zobowiązania
188 959,34
92 520,63
3
fundusze specjalne
0,00
0,00
III
Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1
rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00
0,00
2
inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
Suma bilansowa
144
Stan aktywów na
31-12-2009
7 342 498,38 8 899 302,12
Sprawy formalne i finansowe
Bilans za 2010 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (cd)
L.P.
A
Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej
I
Składki brutto określone statutem
II
Inne przychody określone statutem w tym dotacje
i subwencje
Kwoty za rok
31-12-2009
3 299 400,59
31-12-2010
5 771 881,13
76 550,90
101 512,00
3 222 849,69
5 670 369,13
B
Koszty realizacji zadań
1 267 519,06
2 615 205,97
C
Wynik finansowy z działalności statutowej
2 031 881,53
3 156 675,16
D
Koszty ogólnoadministracyjne
1 149 367,63
1 531 169,85
E
Pozostałe przychody
47 290,21
17 477,80
F
Pozostałe koszty
12,00
1 362,47
G
Przychody finansowe
467,15
5 318,76
H
Koszty finansowe
121,97
9 592,76
I
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
930 137,29
1 637 346,64
J
Zyski i straty nadzwyczajne
0,00
15 895,81
I
zyski nadzwyczajne
0,00
15 895,81
II
straty nadzwyczajne
0,00
0,00
930 137,29
1 653 242,45
K
Wynik finansowy ogółem
I
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
0,00
930 137,29
1 653 242,45
145
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Bilans za 2011 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
L.P
Wyszczególnienie aktywów
A
Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie
III
8 367 016,98
31-12-2011
10 074537,76
0,00
0,00
8 367 016,98
9 970 926,44
Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
103 611,32
532 285,14
626 956,50
0,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
265 046,25
363 968,24
III
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
190 109,83
252 544,20
1
środki pieniężne
190 109,83
252 544,20
2
pozostałe aktywa finansowe
0,00
0,00
77 129,06
10 444,06
8 899 302,12
10 701 494,26
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
L.P.
A
Wyszczególnienie pasywów
Stan pasywów na
31-12-2010
31-12-2011
Fundusze własne
8 806 781,49 10 664 445,81
I
Fundusz statutowy
2 312 576,26
2 312 576,26
II
Fundusz aktualizacji wyceny
0,00
0,00
III
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
4 840 962,78
6 494 205,23
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
1 653 242,45
1 857 664,32
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
92 520,63
37 048,45
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
0,00
0,00
II
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
0,00
0,00
1
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
2
inne zobowiązania
92 520,63
37 048,45
3
fundusze specjalne
0,00
0,00
III
Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1
rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00
0,00
2
inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
Suma bilansowa
146
Stan aktywów na
31-12-2010
8 899 302,12 10 701 494,26
Sprawy formalne i finansowe
Bilans za 2011 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (cd)
L.P.
A
Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej
I
Składki brutto określone statutem
II
Inne przychody określone statutem w tym dotacje
i subwencje
Kwoty za rok
31-12-2010
5 771 881,13
31-12-2011
6 009 695,14
101 512,00
125 635,80
5 670 369,13
5 884 059,34
B
Koszty realizacji zadań statutowych
2 615 205,97
2 349 053,86
C
Wynik finansowy z działalności statutowej
3 156 675,16
3 660 641,28
D
Koszty administracyjne
1 531 169,85
1 812 616,41
E
Pozostałe przychody
17 477,80
2 353,53
F
Pozostałe koszty
1 362,47
3 052,90
G
Przychody finansowe
5 318,76
4 169,52
H
Koszty finansowe
9 592,76
1 606,45
I
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności
1 637 346,64
1 849 888,57
J
Zyski i straty nadzwyczajne
15 895,81
7 775,75
15 895,81
7 775,75
0,00
0,00
1 653 242,45
1 857 664,32
0,00
0,00
1 653 242,45
1 857 664,32
I
zyski nadzwyczajne
II
straty nadzwyczajne
K
Wynik finansowy ogółem
I
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
147
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Bilans za 2012 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
L.P
Wyszczególnienie aktywów
A
Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie
III
10 074 537,76
31-12-2012
11 570 903,80
0,00
0,00
9 970 926,44
11 452 123,32
Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
103 611,32
118 780,48
626 956,50
557 240,16
0,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
363 968,24
347 230,05
III
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
252 544,20
207 168,48
1
środki pieniężne
252 544,20
0,00
2
pozostałe aktywa finansowe
0,00
0,00
10 444,06
2 841,63
10 701 494,26
12 128 143,96
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
L.P.
A
Wyszczególnienie pasywów
Stan pasywów na
31-12-2011
31-12-2012
Fundusze własne
8 806 781,49 10 664 445,81
I
Fundusz statutowy
2 312 576,26
2 312 576,26
II
Fundusz aktualizacji wyceny
0,00
0,00
III
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
4 840 962,78
6 494 205,23
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
1 653 242,45
1 857 664,32
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
92 520,63
37 048,45
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
0,00
0,00
II
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
0,00
0,00
1
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
2
inne zobowiązania
92 520,63
37 048,45
3
fundusze specjalne
0,00
0,00
III
Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1
rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00
0,00
2
inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
Suma bilansowa
148
Stan aktywów na
31-12-2011
10 701 494,26 12 128 143,96
Sprawy formalne i finansowe
Bilans za 2012 rok
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (cd)
L.P.
A
Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej
I
Składki brutto określone statutem
II
Inne przychody określone statutem w tym dotacje
i subwencje
Kwoty za rok
31-12-2011
6 009 695,14
31-12-2012
5 601 036,90
121 255,80
108 572,10
5 888 439,34
5 492 464,80
B
Koszty realizacji zadań statutowych
2 349 053,86
1 697 317,85
C
Wynik finansowy z działalności statutowej
3 660 641,28
3 903 719,05
D
Koszty administracyjne
1 812 616,41
2 451 408,38
E
Pozostałe przychody
2 353,53
7,88
F
Pozostałe koszty
3 052,90
3 150,55
G
Przychody finansowe
4 169,52
230,86
H
Koszty finansowe
1 606,45
4 376,88
I
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności
1 849 888,57
1 445 021,98
J
Zyski i straty nadzwyczajne
7 775,75
0,00
7 775,75
0,00
0,00
0,00
1 857 664,32
1 445 021,98
0,00
0,00
1 857 664,32
1 445 021,98
I
zyski nadzwyczajne
II
straty nadzwyczajne
K
Wynik finansowy ogółem
I
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
149
150
151

Podobne dokumenty