Integracja serwerów IBM iSeries i xSeries

Komentarze

Transkrypt

Integracja serwerów IBM iSeries i xSeries
Nowatorskie rozwi¹zania dla systemu Windows
Integracja serwerów IBM
i xSeries
iSeries
Nowatorska integracja
realizacji sprzętowej integracji
Wiele firm korzysta obecnie ze
serwerów iSeries i xSeries.
środowisk heterogenicznych, które
oprócz podstawowych aplikacji
Lepszy sposób na korzystanie z
biznesowych, działających na
systemu Windows
serwerach iSeries, obejmują też
Zintegrowany serwer xSeries jest
aplikacje Microsoft Windows,
serwerem wyposażonym w procesor
uruchamiane na serwerach
firmy Intel na karcie PCI, którą instaluje
wyposażonych w procesory
firmy Intel®. Zastosowanie tak
się w serwerze iSeries. Jego wydajny
różnorodnych serwerów może być
hiperwątkowość, dzięki której jeden
konieczne do wdrożenia aplikacji,
procesor fizyczny jest widoczny jako
które są niezbędne do poprawnego
dwa procesory logiczne. Ponadto
funkcjonowania firmy. Może to
posiada wbudowaną kartę sieciową
jednak doprowadzić do powstania
Ethernet 10/100 Mb/s. Zintegrowany
zbyt złożonego środowiska
serwer xSeries wykorzystuje funkcje
informatycznego, które wymaga
zarządzania systemami oraz zasoby
wspierania wielu osobnych serwerów
komunikacyjne i pamięć masową
wyposażonych w procesory firmy Intel,
dostępne na platformie iSeries,
Server® na karcie, która działa w
a ponadto może zwiększyć koszty i
ale poza tym funkcjonuje jako
serwerze IBM ^™
utrudnić zarządzanie.
autonomiczny serwer Windows. Na
iSeries™.
W ofercie IBM ^ iSeries są
Najważniejsze informacje
■ Zintegrowany serwer xSeries™
dla modeli iSeries to system
Microsoft® Windows 2000
■ Zintegrowany adapter serwerów
xSeries umożliwia bezpośrednie
podłączenie wieloprocesorowego
serwera xSeries do serwera
iSeries w celu zwiększenia mocy
obliczeniowej i elastyczności.
■ Oba serwery wykorzystują
procesor Intel Xeon 1,6 GHz obsługuje
jednym serwerze iSeries można
zainstalować do 48 osobnych
dostępne dwa rozwiązania, które
serwerów Windows, tworząc
stanowią wydajną, elastyczną i
całą farmę serwerów na jednej,
wysoce ekonomiczną alternatywę
łatwej w zarządzaniu platformie
dla farm serwerów wyposażonych w
- daje to wymierne korzyści dzięki
procesory firmy Intel: zintegrowany
niezawodności, łatwości obsługi i
serwer xSeries i zintegrowany adapter
elastyczności serwerów iSeries.
serwerów xSeries.
Zintegrowany adapter serwerów
Oba produkty są ściśle
pamięć masową serwerów iSeries
xSeries to karta PCI instalowana
zintegrowanymi, łatwymi w
i ich możliwości zarządzania
zarządzaniu rozwiązaniami, które
zasobami, co zapewnia integrację
w wybranych modelach serwerów
xSeries1, która zapewnia szybkie
stanowią ekonomiczną i skuteczną
działania serwerów iSeries i
połączenie z serwerem iSeries o
alternatywę dla uruchamiania
xSeries w celu obniżenia kosztów
przepustowości 1 GB/s. Zastosowanie
aplikacji systemu Windows na
i zmniejszenia stopnia złożoności
tego adaptera umożliwia przede
wielu autonomicznych serwerach
środowiska informatycznego.
wszystkim centralizację pamięci
wyposażonych w procesory firmy Intel.
masowej oraz proste zarządzanie
Różnica między tymi dwoma
serwerami.
rozwiązaniami polega na sposobie
xSeries. Każde z tych rozwiązań
automatycznie zsynchronizowane.
zapewnia prawdziwą integrację, która
Integracja ta pomaga obniżać koszty
umożliwia wykorzystanie najlepszych
administrowania użytkownikami,
cech serwerów iSeries i xSeries oraz
ponieważ eliminuje posługiwanie się
gwarantuje swobodę uruchamiania
wieloma identyfikatorami, hasłami i
najodpowiedniejszego dla firmy
autoryzacjami w różnych środowiskach
zestawu aplikacji, przy jednoczesnym
informatycznych.
skonsolidowaniu całego sprzętu i
oprogramowania w ramach jednej
Zintegrowany serwer xSeries dla iSeries.
infrastruktury o minimalnym stopniu
złożoności.
Konsolidacja tworzenia kopii
zapasowych:
W integracji rozwiązań xSeries
z serwerami iSeries ważną rolę
Zintegrowane adaptery serwerów
Integracja działania
odgrywają skonsolidowane narzędzia
xSeries pozwalają na bezpośrednie
Centralne zarządzanie serwerami za
do tworzenia kopii zapasowych. W
przyłączenie do jednego
pomocą narzędzi graficznych:
przypadku typowej farmy serwerów
serwera iSeries maksymalnie 60
Program iSeries Navigator udostępnia
Windows dane mogą być rozrzucone
wieloprocesorowych serwerów
graficzny interfejs użytkownika na
na wielu serwerach, w związku z
xSeries, co umożliwia zwiększanie
potrzeby zarządzania serwerami
czym kopie zapasowe są tworzone
mocy obliczeniowej komputerów
iSeries i Windows. Administratorzy
osobno dla każdego z nich. W takim
z procesorami Intel i pełne
mogą z łatwością uruchamiać i
przypadku trzeba zarządzać wieloma
wykorzystywanie najnowszej
zatrzymywać serwery, rejestrować
napędami taśm. Dzięki integracji
architektury IBM X-Architecture.
w domenie Windows użytkowników
systemu operacyjnego OS/400® i
serwerów iSeries i xSeries zasoby
Każdy serwer xSeries ma własne
procesory, pamięć i zintegrowany
zarządzać pamięcią masową (np.
tworzenia kopii zapasowych serwerów
adapter serwerów xSeries, a ponadto
dodawać nowe dyski wirtualne do
iSeries i Windows są współużytkowane
- podobnie jak zintegrowany serwer
serwera Windows). Program iSeries
i skonsolidowane, a jeden napęd taśm
xSeries - współużytkuje dostępne w
Navigator for Wireless umożliwia
może automatycznie tworzyć kopie
modelach iSeries napędy dysków,
administratorom wyświetlanie
zapasowe dla całej infrastruktury.
taśm i DVD oraz funkcje zarządzania
statusu serwerów, uruchamianie ich
systemami.
Niezawodna, bezpieczna i szybka
i zatrzymywanie oraz wydawanie
komunikacja:
Oba rozwiązania są przeznaczone
komend systemu Windows
Serwer iSeries umożliwia komunikację
do lokalnej konsolidacji serwerów z
zintegrowanym serwerom xSeries za
systemu OS/400 i zintegrowanych
procesorami Intel i pamięci masowej
pośrednictwem telefonu komórkowego
serwerów Windows za pośrednictwem
oraz do centralnego zarządzania
dostosowanego do komunikacji
szybkich sieci wirtualnych Ethernet.
serwerami iSeries i xSeries.
internetowej, cyfrowego asystenta
Sieci te można wykorzystywać do
Umożliwiają one firmom elastyczne
osobistego (Personal Digital Assistant
komunikacji systemów Windows z
konfigurowanie skonsolidowanej
- PDA) lub przeglądarki WWW.
systemami Windows lub OS/400.
infrastruktury, która najlepiej
Zsynchronizowana ochrona:
Dzięki temu, że w przypadku tego
odpowiada ich wymaganiom. Jeśli
Rozwiązania w zakresie integracji
typu połączeń nie ma żadnych kabli,
konieczne jest efektywne wdrożenie
serwerów Windows z modelami
złączy, koncentratorów ani routerów,
znacznej liczby mniejszych serwerów
iSeries pozwalają centralizować
jest mniej elementów podatnych
Windows, najlepiej sięgnąć po jeden
identyfikatory użytkowników i hasła
na awarię. Ruch sieciowy odbywa
serwer iSeries i zainstalować w nim
znajdujące się w systemach OS/400 i
się wewnątrz serwera iSeries, a nie
wiele zintegrowanych serwerów
Windows 2000 Server. Kiedy dodaje
za pośrednictwem zewnętrznych
xSeries. Albo też, jeśli potrzebna jest
się użytkownika w systemie OS/400,
sieci. Wirtualne sieci Ethernet mogą
moc obliczeniowa i skalowalność
jego konto zostaje automatycznie
zapewnić bardziej niezawodną,
o newralgicznym znaczeniu dla
utworzone z odpowiednimi
bezpieczniejszą i szybszą komunikację
działalności przedsiębiorstwa,
uprawnieniami w środowisku
(1 Gb/s) między serwerami oraz
można przyłączyć do serwera iSeries
Windows 2000 Server. Ponadto,
zmniejszyć natężenie ruchu w sieciach
wydajne 2-, 4- lub 8-procesorowe
jeśli użytkownik zmienia swoje hasło
zewnętrznych.
serwery xSeries za pośrednictwem
w systemie OS/400, jego hasło w
zintegrowanych adapterów serwerów
systemie Windows może zostać z nim
pamięci masowej i narzędzia do
Wyjątkowe zarządzanie pamięcią
dla pojedynczego serwera Windows.
masową
Ponadto przestrzenie dyskowe można
Jedną z najważniejszych zalet serwera
łączyć ze sobą w większe woluminy
iSeries jest unikalna architektura
za pomocą dostępnego w systemie
jego pamięci masowej: wszystkimi
Windows narzędzia Administrator
dyskami można zarządzać jak jedną
dysków. Funkcja zarządzania
pulą macierzy RAID-5. Oznacza to,
pamięcią masową udostępniana przez
że użytkownicy i administratorzy
platformę iSeries pozwala ponadto na
systemów nie muszą troszczyć się o
dynamiczne dołączanie przestrzeni
znajomość dokładnego fizycznego
dysków do serwera Windows.
położenia danych. Całe zarządzanie
jest realizowane dynamicznie,
Serwer elastyczny, niezawodny i łatwy
przezroczyście i sprawnie przez
do wdrożenia
serwer iSeries.
Integracja serwerów iSeries i
Zaawansowana architektura pamięci
Zintegrowany adapter xSeries dla iSeries.
xSeries oraz wirtualizacja pamięci
masowej umożliwiają klientom
aby był budowany od podstaw na
korzystanie z nowatorskich opcji,
wzór serwera produkcyjnego, gdy
które podnoszą niezawodność i
tylko konieczne będzie wprowadzenie
ułatwiają odzyskiwanie danych w
zmian.
środowisku serwerów Windows.
Dzięki integracji platform iSeries i
Jeśli serwer Windows ulegnie awarii,
xSeries jeden serwer xSeries może
można szybko i łatwo przełączyć
być z łatwością wykorzystywany do
jego przestrzenie pamięci na inne
obsługi wielu konfiguracji testowych
Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu
serwery xSeries bez restartowania
i środowisk wdrażania. Jeden
w serwerze iSeries można utworzyć
serwera iSeries. Zmniejsza to liczbę
serwer xSeries można “upodabniać”
jedną pulę napędów dysków, z której
serwerów Intel niezbędnych do
do dowolnych innych serwerów,
korzystają serwery OS/400 i Windows.
zagwarantowania wyższego poziomu
ponieważ jego warstwa sprzętowa
Serwer iSeries automatycznie rozdziela
dostępności. Zapewnia też wzrost
może być całkowicie uniezależniona
wtedy dane na wszystkie napędy
elastyczności, ponieważ pozwala na
od przestrzeni pamięci, na których są
dysków podłączone do systemu.
zastosowanie jednego „zapasowego”
zainstalowane określone konfiguracje
Architektura ta zapewnia olbrzymi
serwera do ochrony wielu serwerów
serwerów Windows i dane. W
wzrost wydajności i efektywniejsze
produkcyjnych. Jeśli automatyczne
przypadku serwera xSeries nie ma
wykorzystanie zasobów sprzętowych.
przełączanie awaryjne jest niezbędne
mowy o żadnym fizycznym napędzie
dla zagwarantowania dostępności
startowym... wszystkie “napędy”
aplikacji systemu Windows, funkcje
Windows są po prostu obiektami
integracji serwerów iSeries i xSeries
przestrzeni pamięci, należącymi do
mogą obsługiwać Usługę klastrowania
puli pamięci serwera iSeries.
masowej serwera iSeries zapewnia
większą elastyczność niż ma to
miejsce w typowych serwerach
Windows, w przypadku których
do każdego serwera są zwykle
podłączone osobne napędy dysków,
wymagające oddzielnego zarządzania.
Dzięki zintegrowanemu serwerowi
xSeries i zintegrowanemu adapterowi
serwerów xSeries znakomite funkcje
zarządzania platformy iSeries,
wzorowane na sieciach pamięci
masowej, są dostępne bezpośrednio
wchodzącą w skład systemu Microsoft
Windows 2000 Advanced Server.
Wirtualizacja pamięci masowej
zapewnia wyjątkową elastyczność
w systemie Windows. Pamięć
W przypadku typowych wdrożeń
wdrażania nowych serwerów
dyskowa jest przydzielana systemowi
serwery Windows występują w kilku
z procesorami Intel, ponieważ
Windows poprzez utworzenie tzw.
konfiguracjach: serwery produkcyjne,
wszystkim, co niezbędne do działania
wirtualnej przestrzeni dyskowej w
serwery programistyczne i/lub serwery
każdego serwera Windows, są po
puli zasobów dyskowych iSeries.
testowe, z których każdy ma własny
prostu dane zawarte w przestrzeni
Można utworzyć i połączyć z każdym
zestaw oprogramowania i sterowników
pamięci. Dzięki kopiowaniu
zintegrowanym serwerem xSeries
urządzeń. Testowanie i wdrażanie
przestrzeni pamięci można z łatwością
lub serwerem xSeries podłączonym
zmian na wielu serwerach może
wdrażać nowe serwery i testować
do zintegrowanego adaptera xSeries
stanowić problem z uwagi na mnogość
wprowadzane zmiany. Odtwarzanie
maksymalnie 32 przestrzenie pamięci
obsługiwanych konfiguracji. Może być
przestrzeni pamięci pozwala na
dyskowej. Każda z nich może mieć
na przykład wymagane, aby serwer
błyskawiczne przywracanie całych
wielkość od 1 MB do 64 GB, a ich
testowy był dostępny na potrzeby
serwerów Windows w przypadku
łączna wielkość to maksymalnie 2 TB
każdej stosowanej konfiguracji lub
serwery iSeries Model 270, 800,
810, 820, 825, 830, 840, 870 i 890 z
systemem operacyjnym OS/400 V5R2
lub nowszym.
awarii oprogramowania lub
uszkodzenia danych.
Inne ważne zalety integracji
serwerów iSeries i xSeries:
•
•
Obsługa aplikacji: Niektórzy dostawcy
oprogramowania oferują aplikacje,
które korzystają z wielu platform
serwerowych. Obsługa tych aplikacji
wymaga stosowania zarówno systemu
OS/400, jak i Windows 2000 Server.
Zintegrowany serwer xSeries i serwer
xSeries podłączony za pośrednictwem
zintegrowanego adaptera serwerów
xSeries idealnie nadają się do
spełnienia tego wymogu, stanowiąc
zintegrowane rozwiązanie
IBM ^ .
Dostarczanie aplikacji dla systemu
Windows: Obsługa Citrix®
MetaFrame®2 i Microsoft Windows
2000 Server (z wbudowaną obsługą
serwera terminali) umożliwia
dostarczanie osobistych aplikacji
biurowych systemu Windows na
komputery stacjonarne. Zarządzanie
może zostać znacznie uproszczone
dzięki utrzymywaniu aplikacji
biurowych systemu Windows na
serwerze, zamiast instalowania ich
na każdym komputerze stacjonarnym.
Zmiany w aplikacjach trzeba
wprowadzać tylko raz, na serwerze,
a następnie są one automatycznie
i niezauważalnie powielane na
wszystkich komputerach klasy desktop
w firmie.
Zintegrowany serwer xSeries
•
Procesor Intel® Xeon 1,6 GHz z
obsługą hiperwątkowości.
•
512 KB pamięci podręcznej L2
umieszczonej w układzie scalonym
procesora.
•
•
•
Do 4 GB pamięci typu ECC DDR200.
•
•
•
•
•
Obsługa systemów operacyjnych
Windows 2000 Server i Windows 2000
Advanced Server.
W jednym serwerze iSeries można
zainstalować maksymalnie: 3
zintegrowane serwery xSeries w
przypadku modelu 270; 4 w modelu
800, 13 w modelu 810, 12 w modelu
820, 36 w modelu 825, 28 w modelu
830, 32 w modelu 840, a 48 w
modelach 870 i 890.
Zintegrowany adapter serwerów
xSeries
•
64-bitowa karta PCI do magistrali
taktowanej częstotliwością 66 MHz.
•
Adapter ten można instalować w
wybranych serwerach xSeries, w tym w
modelach 235, 255, 360 i 440.
•
Do połączenia z serwerem iSeries
stosowane są kable High-Speed Link.
•
Urządzenie to jest obsługiwane przez
serwery iSeries w modelach 270, 820,
830, 840 z systemem operacyjnym
OS/400 V5R1 lub nowszym oraz w
modelach 800, 810, 825, 870 i 890 z
systemem operacyjnym V5R2.
•
Obsługa systemów operacyjnych
Windows 2000 Server i Windows 2000
Advanced Server.
•
Za pomocą zintegrowanych adapterów
serwerów xSeries do serwera iSeries
można podłączyć bezpośrednio
maksymalnie: 2 serwery xSeries w
przypadku modelu 270, 3 w modelu
800, 7 w modelu 810, 8 w modelu 820,
18 w modelu 825, 16 w modelu 830, 32
w modelu 840, a 60 w modelach 870 i
890.
Do 2 TB pamięci dyskowej.
Wymagania w przypadku systemów
Wbudowana karta sieciowa Ethernet
o szybkości 10/100 Mb/s oraz
maksymalnie trzy dodatkowe karty
sieciowe podłączane podczas pracy
(dowolne połączenie kart o szybkości
10/100/1000 Mb/s i/lub adapterów
Token-Ring o szybkości
100/16/4 Mb/s).
Windows Server
4 porty Universal Serial Bus.
u najbliższego przedstawiciela
Sterowniki urządzeń umożliwiające
współużytkowanie napędów dysków,
taśm, DVD i CD-ROM serwera iSeries.
handlowego IBM bądź Partnera
Urządzenie to jest obsługiwane przez
Systemy operacyjne Windows 2000
Server i Windows 2000 Advanced
Server są dostępne u reselerów firmy
Microsoft.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji można uzyskać
Handlowego IBM albo w sieci WWW,
pod adresem: ibm.com/eserver/
iseries/windowsintegration
© Copyright IBM Corporation 2002
IBM Polska Sp. z o.o.
1 Sierpnia 8
02-134 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone
Odwo³anie w niniejszej publikacji do produktów
lub us³ug IBM nie jest jednoznaczne z
zamiarem udostêpnienia ich przez IBM we
wszystkich krajach, w których IBM prowadzi
dzia³alnoœæ. Informacje na temat produktów,
opcji i us³ug dostêpnych w danym kraju mo¿na
uzyskaæ u lokalnego przedstawiciela IBM.
IBM, logo IBM, logo e-business, ^,
iSeries, OS/400, ServerProven i xSeries s¹
znakami towarowymi lub zastrze¿onymi
znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Intel i Pentium s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows
NT i logo Windows s¹ znakami towarowymi
lub zastrze¿onymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne
znaki towarowe i zastrze¿one znaki towarowe
s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.
Zamieszczone zdjêcia przedstawiaj¹ prototypy
urz¹dzeñ. W modelach skierowanych do
produkcji mog¹ zostaæ wprowadzone zmiany.
Sprzêt ten podlega wszelkim obowi¹zuj¹cym
zasadom FCC i po dostarczeniu bêdzie dzia³aæ
zgodnie z tymi zasadami. Informacje dotycz¹ce
produktów innych ni¿ produkty IBM pochodz¹
od dostawców tych¿e produktów i nie
oznaczaj¹, ¿e firma IBM udziela im poparcia.
Pytania dotycz¹ce mo¿liwoœci produktów
innych ni¿ produkty IBM nale¿y kierowaæ do ich
dostawców.
1 Zintegrowany adapter serwerów xSeries jest
przeznaczony do wspó³dzia³ania z procesorem
serwisowym w wybranych serwerach nprocesorowych xSeries. Ponadto firma IBM
wprowadzi³a w tych serwerach udoskonalenia,
aby spe³nia³y one wymagania zintegrowanego
adaptera serwerów xSeries dotycz¹ce
zarz¹dzania zasilaniem. W zwi¹zku z tym jego
obs³uga nie jest zapewniona w przypadku
innych modeli serwerów xSeries lub serwerów
OEM.
2 Oprogramowanie Citrix MetaFrame jest
dostêpne u wybranych partnerów firmy Citrix.

Podobne dokumenty