KE / KK

Komentarze

Transkrypt

KE / KK
Zawory wentylacyjne
KE / KK
Zawory wentylacyjne KE i KK s¹ przeznaczone
do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Dziêki mo¿liwoœci regulacji
powierzchni czynnej zaworu mo¿liwe jest dok³adne
ustalenie przep³ywu powietrza.
Zawór wywiewny KK
Zawór nawiewny KE
SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków
tel. +48 12 378 18 80 / fax. +48 12 378 18 88 / e-mail: [email protected]
Zawory wentylacyjne KE i KK
Wykonanie
Zawory wentylacyjne s¹ dostêpne w wersji nawiewnej KE i wywiewnej KK. S¹ wykonane ze stali lakierowanej
proszkowo na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL. Zawory
posiadaj¹ element regulacyjny w postaci okr¹g³ego talerza. Dziêki obracaniu talerza mo¿liwe jest zwiêkszenie
lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym samym dok³adne wyregulowanie parametrów pracy
zaworu. Po zakoñczeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji poprzez dokrêcenie nakrêtki
kontruj¹cej.
Monta¿
Zawory s¹ dostarczane z ko³nierzami monta¿owymi. Ko³nierze s¹ montowane do przegród budowlanych przy
u¿yciu wkrêtów. Monta¿ zaworu odbywa siê poprzez wkrêcenie korpusu zaworu w ko³nierz monta¿owy.
Wymiary, masa zaworów wentylacyjnych
Zawór nawiewny KE
Zawór wywiewny KK
Wymiar
øD
øD1
B
Masa
Wymiar
øD
øD1
B
Masa
[mm]
[mm]
79
99
124
159
199
[mm]
120
140
170
210
250
[mm]
31
31
37
46
50
[kg]
0,14
0,19
0,31
0,5
0,73
[mm]
[mm]
79
99
124
[mm]
120
140
170
[mm]
31
31
37
[kg]
0,15
0,195
0,31
159
199
210
250
46
50
0,47
0,66
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
Ko³nierz monta¿owy
WysokoϾ
øD
øD1
Masa
[mm]
[mm]
[mm]
80
100
125
160
200
79
105
[kg]
0,04
99
125
124
150
0,05
0,07
159
180
0,10
199
225
0,14
49
92
wersja 5.2.7
Dobór KE i KK
Oznaczenia:
wydajnoœæ przep³ywu
miejscowa strata ciœnienia
Nomogram I
Charakterystyki regulacyjne oporów przep³ywu i g³oœnoœci pracy w funkcji wydajnoœci powietrza i po³o¿enia
grzybka:
wersja 5.2.7
KK-80
KE-80
KK-100
KE-100
93
Dobór KE i KK
KK-125
94
KE-125
KK-160
KE-160
KK-200
KE-200
wersja 5.2.7
Dobór KE i KK
wersja 5.2.7
95
Akcesoria i sposób zamówienia
Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:
<TYP ZAWORU> - <oD> - SL<RAL>
Gdzie:
<TYP ZAWORU>
<oD>
SL
<RAL>
- KE lub KK
- œrednica nominalna: 80, 100, 125, 160, 200
- wykoñczenie: stal lakierowana
- kolor wg palety RAL *
* wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
Przyk³ad zamówienia:
KK – 160 – SL9010
96
wersja 5.2.7

Podobne dokumenty