Zgoda na badanie logopedyczne

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na badanie logopedyczne
...............................................................
(miejscowość, data)
ZGODA RODZICA (prawnego opiekuna)
na przesiewowe badanie logopedyczne
Wyrażam zgodę na przesiewowe badanie logopedyczne mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………...
( nazwisko, imiona dziecka)
…………………………………………………………………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)
pod kątem diagnozy wady wymowy przeprowadzone na terenie Przedszkola nr 10
w Tychach we wrześniu 2015 r. przez logopedę pracującego w tej placówce.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych art. 23 ust. 1 z dnia 29.08.1997 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy logopedycznej w Przedszkolu nr 10.
……………………………………………………
(data, podpis rodzica/ opiekuna)

Podobne dokumenty