Instrukcja obsługi REM-84

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi REM-84
02-797 WARSZAWA
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21
Tel. 0-22-4481970; fax: 4481971
www.pcontrol.pl; [email protected]
KONFIGUROWALNY REGULATOR DWUKANAŁOWY REM-84
szynowy
panelowy
Pomiary
• Czas nagrzewania: 30 min
• Dwa kanały pomiarowe wg zamówienia: dla czujników rezystancyjnych; dla sygnałów
prądowych; dla sygnałów napięciowych
• Wejścia pomiarowe dla czujników rezystancyjnych (3 przewodowe): Pt100 (PN-EN 60751+A2),
Pt1000, NTC (Carel)
• Czas pełnego cyklu pomiarowego 2 kanałów: 0,72 s; czas pomiaru jednej próbki: 0,08 s.
• Zakres pomiarowy dla Pt100 i Pt1000 -100…+600 °C; dla NTC -50…+100 st. C charakterystyka
typu CAREL
• Programowy wybór typu czujnika oporowego Pt100 albo Pt1000, albo NTC (z równolegle
podłączonym rezystorem 10,0 kohm, 0,01%, 5ppm – dołączany na życzenie). Maksymalna długość
przewodów czujnikowych: 100 m.
• Niedokładność pomiarów: dla Pt-100 i Pt-1000: +/- 0,3 °C + błąd czujnika
• dla NTC: +/- 0,5 °C + błąd czujnika ( z równoległym rezystorem 10,0 kohm, 0,01%, 5ppm}
• Prąd pomiarowy: dla Pt-100 1,5 mA; dla Pt-1000 i NTC z równoległym rezystorem 10 kohm:
0,15 mA.
• Wybierane programowo zakresy kanału liniowego: 0-20 mA; 4-20 mA; 0-1 V; 0-2,5 V; 0-5 V;
0-10 V
• Niedokładność pomiaru dla wejść prądowych i napięciowych: +/- 0,1%
• Wejścia prądowe zabezpieczono bezpiecznikiem polimerowym 50 mA.
• Pełzanie temperaturowe, w zależności od wersji: od 0,005 do 0,02 %/°C;
• dla wersji podstawowej z czujnikami Pt-100: 0,005 %/°C
• 2 wejścia pomiarowe (K1, K2): Pt100 (2 lub 3 przewodowe):
Pt1000, NTC, 0-1 V, 0-2,5 V; 0-5 V, 0-10V, 0-20mA, 4-20 mA
- programowy wybór typu wejścia liniowego: 0-1 V, 0-2,5 V, 0-5 V, 0-10V, 0-20mA, 4-20 ma;
wejścia skalowane
- programowy wybór czujnika pomiarowego oporowego dla Pt100, Pt1000 i NTC
• nowoczesny algorytm pomiarów: odrzucanie pomiarów zakłóconych, całkowanie wg zadawanej
stałej czasowej
• Urządzenie mierzy sygnał wejściowy przynajmniej +/- 5% ponad zakres pomiarowy i sygnalizuje
błąd pomiaru K1 – Err1; K2 – Err2, dla wszystkich zakresów
• skalowanie wejść napięciowych i prądowych
Tabela rezystancji czujników pomiarowych, dla wybranych przykładowo temperatur.
Temperatura
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Rezystancja Pt-100
80,31
84,27
88,22
92,16
96,09
100,00
103,90
107,79
111,67
115,54
119,40
Rezystancja Pt-1000
803,1
842,7
882,2
921,6
960,9
1 000,0
1 039,0
1 077,9
1 116,7
1 155,4
1 194,0
Rezyst. NTC (CAREL) bez rez. 10 kohm
329 200
188 400
111 300
67 740
42 250
27 280
17 960
12 090
8 310
5 820
4160
Wyjścia
• 2 wyjścia analogowe izolowane galwanicznie O1, O2 (10 bitów z offsetem) 0-20 mA (4-20 mA),
proporcjonalne do odpowiedniej wartości mierzonej lub do odchyłki regulacji (dreg)
• wyjścia sterujące max. 4 przekaźniki (P1, P2, P3, P4)
• Opcjonalne wyjście komunikacyjne RS485 (max. 1200m), izolowane galwanicznie (1,5 kV) –
protokół MODBUS RTU w standardzie MODICON ; Program do zbierania danych, kreślenia
histogramów i zdalnego konfigurowania wielu mierników – REJESTRATOR 9.0. Możliwość
wizualizacji obiektów.
• Wyjście OC stanu alarmowego – izolowane na 1,5 kV (aktywne dla Err1, Err2 ,AL1, AL2, AL5) –
do 3 m; parametry dopuszczalne 28V/40 mA (przykładowo dla U=12V minimalne obciążenie
Rmin=270 Ω, a dla U=24V, Rmin=570 Ω).
• Buzer potwierdzający dźwiękowo operacje
Wejścia cyfrowe
• Jedno wejście cyfrowe IN1 izolowane (1,5 kV). Wyzwolenie wejscia cyfrowego nastepuje po
podaniu napięcia z zakresu: 10-28 V ac/dc, zewnętrznym zestytkiem sterującym albo po odłączeniu
napięcia.
Wyświetlacz .
• Wyświetlacz 4-cyfrowy LED; wskazania od -199,9 do +199,9 oraz od -999 do 9999;
przy zadawaniu: migający nr parametru na zmianę z wartością; wskazania ze zmiennym
przecinkiem
• Diody LED – 6 szt.: 4 wskazują stan przekaźników,
1 wskazuje stan aktywności dla wyjścia alarmowego OCal
1 wskazuje stan ON
Klawiatura
4 przyciski +, - , ON/OFF (  ), SET
Dłuższe przytrzymanie przycisku + lub – powoduje szybszą zmianę numeru parametru w konfiguracji.
SET
- krótkie przyciśnięcie < 1 s umożliwia obejrzenie wartości zadanej dla R1
- naciśnięcie na czas > = 1 s powoduje wejście w zadawanie parametrów dopuszczonych do
zmiany na poziomie użytkownika
- powoduje wejście (i wyjście) w tryb zadawania wybranego parametru
- zatwierdza hasło
- razem z przyciskiem ON/OFF (ON/OFF i SET na 2s, hasło i SET) umożliwia wejście w
konfigurację
ON/OFF (  ) - przyciśnięcie ON/OFF na 5 s powoduje przejście ze stanu wyłączenia OFF
do stanu sterowania On lub odwrotnie, albo kończy fazę „test”
- kombinacja ON/OFF i - umożliwia opuszczenie trybu zadawania (również konfiguracji)
bez zapamiętania zmian
- kombinacja ON/OFF i + powoduje opuszczenie konfiguracji z zapamiętaniem
- wybór cyfry i przecinka ustawianej wartości
- kasuje alarmy
(+)
- jednokrotne naciśnięcie powoduje zwiększanie zmienianej cyfry o 1
(-)
- krótkie przyciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie ustawianej cyfry o 1
•
Jeżeli w opisie podane są dwa przyciski to znaczy, że należy je przycisnąć jednocześnie w podanej
kolejności.
Na poziomie użytkownika pokazywane są zgodnie z wyborem wartości mierzone. w kanale 1 (t1) i 2 (t2).
Naciśnięcie + (lub –) spowoduje zmianę wyświetlanej wartości.
Zadawanie dostępnych (wg konfiguracji) parametrów na poziomie użytkownika:
•
•
•
•
•
•
•
•
SET – wejście w zadawanie 1 wartości wiodącej (dla R1), na ok. 1,5 s pojawia się komunikat SEt1,
po ustawieniu cyfr (miga zmieniana cyfra; ON/OFF wybór cyfry; +/- zmiana wartości) należy
zatwierdzić przez naciśnięcie SET
Następuje powrót do pomiarów lub w przypadku dostępnej do zadawania 2 wartości wiodącej (dla
R2), na ok. 1,5 s pojawia się komunikat SEt2 i pojawia się ona na wyświetlaczu. Po ustawieniu cyfr
należy zatwierdzić zadaną wartość przez naciśnięcie SET.
Następuje powrót do pomiarów lub w przypadku dostępnej do zadawania szybkości zmian 1
wartości wiodącej (nAr1), na ok. 1,5 s pojawia się komunikat nAr1 i pojawia się ona na
wyświetlaczu. Po ustawieniu cyfr należy zatwierdzić zadaną wartość przez naciśnięcie SET.
Następuje powrót do pomiarów lub w przypadku dostępnej do zadawania szybkości zmian 2
wartości wiodącej (nAr2), na ok. 1,5 s pojawia się komunikat nAr2 i pojawia się ona na
wyświetlaczu. Po ustawieniu cyfr należy zatwierdzić zadaną wartość przez naciśnięcie SET.
Następuje powrót do pomiarów. Powrót do pomiarów następuje również automatycznie bez
zapamiętania w przypadku braku SET przez 2 min albo
ON/OFF i SET - zakończenie zadawania po dowolnym parametrze
W przypadku występowania dwóch kanałów pomiarowych, jednoczesne naciśnięcie ON/OFF i + i –
(lub ON/OFF i - i +) na 1 s spowoduje przejście do trybu cyklicznego wyświetlania, w którym
pokazywana jest sekwencja:
na 1,5 s komunikat t1; na 5 s wartość mierzona dla R1; na 1,5 s komunikat t2; na 5 s wartość
mierzona dla R2. Powrót do typowego sposobu wyświetlania, w którym pomiary zmieniane są po
jednokrotnym naciśnięciu + lub – (komunikaty t1 lub t2 pojawiają się tylko jednorazowo w
momencie wyboru odpowiedniego kanału), następuje po ponownym jednoczesnym naciśnięciu na
1 s przycisków ON/OFF i + i – ( lub ON/OFF i - i +).
W stanie OFF na przemian z pomiarami wyświetlany jest komunikat OFF (w cyklu 1,5 s na ok. 5 s).
Włączenie zasilania.
Po włączeniu zasilania następuje przez 15 s faza wstępna TEST (można ją zakończyć wcześniej naciskając
przycisk
na 3 s). Sterownik startuje od trybu, w jakim był przed wyłączeniem zasilania.
Sterowanie ręczne (tylko w trybie OFF)
Aby wejść w sterowanie ręczne przekaźników i wyjść analogowych należy nacisnąć przycisk
2s (warunkiem jest instalacja chociaż jednego przekaźnika lub wyjścia analogowego
przyporządkowanego do wyjścia regulatora)
i + na
Zaczyna wówczas migać dioda świecąca przekaźnika, którego stan można zmieniać. Dioda zapala się na
dłużej, gdy przekaźnik jest załączony.
Stan przekaźnika można zmienić na przeciwny naciskając przycisk SET. Przy załączaniu oraz wyłączaniu
P1 liczone są czasy P33 i P34 i w przypadku braku możliwości realizacji przełączenia wyświetlany jest
jednokrotnie komunikat CZAS
Przyciskami + i – można zmieniać obserwowane parametry wejściowe regulatorów.
Przy wyborze wyjścia analogowego pojawia się na 2s komunikat out1/out2 i wartość mocy
przyporządkowanej do danego wyjścia. Jeśli dane wyjście analogowe nie jest przyporządkowane do
wyjścia regulatora to nie ma możliwości ręcznego sterowania tego wyjścia (nie pojawia się wtedy
komunikat out1/out2).
Przyciskami + i – przez ich długie naciskanie można zmieniać stan (moc) wybranego wyjścia.
Wyboru sterowanego przekaźnika lub wyjścia analogowego dokonuje się przyciskiem
Powrót ze sterowania ręcznego do trybu OFF następuje po naciśnięciu przycisków:
(cyklicznie).
i - .
Zmiana trybu.
Aby zmienić tryb pracy z OFF do ON i odwrotnie, należy nacisnąć na 5s przycisk
.
Sygnalizacja stanów awaryjnych
Sterownik sygnalizuje wszystkie stany awaryjne dźwiękowo oraz pokazuje komunikat AL bądź Err
i numer błędu lub alarmu.
Nr błędu
Err1
Err2
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
SEru
Znaczenie
Uszkodzony czujnik K1 - temp. poza zakresem pomiarowym
Uszkodzony czujnik K2 - temp. poza zakresem pomiarowym
Błędna temperatura w K1. Sygnalizuje, że wcześniej występował błąd Err1. Jeżeli Err1
występuje w dalszym ciągu, to alarm ten nie jest sygnalizowany.
Błędna temperatura w K2. Sygnalizuje, że wcześniej występował błąd Err2. Jeżeli Err2
występuje w dalszym ciągu, to alarm ten nie jest sygnalizowany.
Przekroczenie górnego progu alarmowego dla P1 –( temperatura za wysoka).
Alarm nie jest sygnalizowany przez zadany czas, po uruchomieniu sterowania,
Przekroczenie dolnego progu alarmowego dla P1 – (temperatura za niska).
Alarm nie jest sygnalizowany przez zadany czas, po uruchomieniu sterowania
Błąd wewnętrzny sterownika.
Alarm zewnętrzny. Powoduje wyłączenie sterowania i przejście do trybu OFF, gdy
odpowiedni parametr =0
Oznacza upłynięcie czasu serwisowego. Pojawia się cały czas, gdy odpowiedni
parametr=0. Nie daje się skasować.
Wyjście OCal jest ustawiane w stan aktywny, gdy: występuje błąd Err1 lub Err2, oraz AL3,4,6
Kasowanie alarmu przyciskiem on/off.
PARAMETRY TECHNICZNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakres napięcia zasilającego: 10-28 V ac/dc.
Pobór mocy: dla modeli bez RS485 i bez wyjścia analogowego 2,7 VA, dla wersji pełnej 4,0 VA
Regulator klasy III
Oprogramowanie klasy A
Temperatura otoczenia -10… 20 … 50 ºC
Temperatura transportu i magazynowania: -20 … +70 °C
Wilgotność względna otoczenia: max. 85% (bez kondensacji pary wodnej)
Wysokość do 2000 m n.p.m.
Zewnętrzne pole magnetyczne < 400A/m
Wyświetlacz 4 cyfrowy LED
Sygnalizacja świetlna (diody LED) wyświetlany kanał pomiarowy (1 lub 2) + alarm
Regulator zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor ST72F321J7T6 z zegarem 4 MHz.
Regulator są pakowane w indywidualne opakowania z tektury falistej.
REM-84 spełnia wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:
1. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC i 93/68/EEC.
PN-EN 60730. Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1:
Wymagania ogólne. Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami
temperatury, oraz PN-EN 61000-3-2: 2004; PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2003;
INSTALACJA
• Miernik przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych i w obiektach lekko
uprzemysłowionych..
• Klasa instalacji 3.
• Stopień zanieczyszczenia 2
• W szafie montażowej należy zastosować dla zainstalowanego miernika automatyczny wyłącznik
nadprądowy C 0,5 A.
• Śrubowa listwa zaciskowa do przewodów max. 2,5 mm2.
• Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.
• Po zamontowaniu i założeniu osłon, zaciski przyłączeniowe powinny być niedostępne dla
użytkownika.
• Programowanie dozwolone po całkowitym zamontowaniu w szafach i założeniu standardowych
osłon.
• Sposób podłączenia czujnika: trójprzewodowo – max. 100 m. Auto-kompensacja rezystancji
przewodu połączeniowego jest skuteczna dla połączeń o rezystancji jednej żyły do 25 ohmów.
Dla czujników Pt-1000 i NTC dopuszczalne jest podłączenie dwuprzewodowe. W takim
przypadku, ewentualną korektę wskazań związaną z kompensacją rezystancji przewodów można
wprowadzić w trybie konfiguracji zmieniając wartość odpowiednich parametrów (P01; P04).
Przy występowaniu zakłóceń elektromagnetycznych, przewód przyłączeniowy czujników
powinien być ekranowany.
W przypadku występowania zakłóceń i długich przewodów czujników zaleca się zasilanie przez
transformator z uziemionym ekranem między uzwojeniami: pierwotnym i wtórnym.
W przypadku pojawiających się powolnych fluktuacji wskazań należy uziemić (najlepiej przez
kondensator o pojemności 470 nF/630V, lub większej), wspólny zacisk przyłączeniowy czujników
(masa miernika).
• Opis zacisków (opis dla konkretnej wersji - na obudowie miernika):
MONTAŻ MECHANICZNY
Regulator REM-84m wykonywany jest w dwóch rodzajach obudów:
Regulator w obudowie panelowej (tablicowej) typu REM-84/OT.
• Wymiary zewnętrzne 96 x 48 x 132 (głębokość montażu 125 mm)
• Stopień ochrony części obudowy przed tablicą IP54; od strony zacisków IP20.
• Miernik do zabudowy panelowej w otworze 92 x 44
• Po umieszczeniu miernika w otworze, należy włożyć w jego obudowę 2 kątowniki mocujące i
dokręcić śruby.
•
•
•
Maksymalna grubość tablicy mocującej: 14 mm.
Minimalna odległość od innego urządzenia: 40 mm w pionie i 20 mm w poziomie
Montaż w szafie, uniemożliwiającej dostęp do zacisków miernika w trakcie normalnego
użytkowania.
Regulator w obudowie modułowej (szynowej) typu REM-84/OS.
• Wymiary zewnętrzne 87,5 x 90,5 x 58,5; 5 standardowych modułów.
• Stopień ochrony obudowy IP20.
• Miernik modułowy do zabudowy na szynie montażowej 35 mm w standardowych puszkach.
• Przed założeniem miernika na szynę montażową należy śrubokrętem odciągnąć w dół zatrzask
mocujący.
• Montaż w szafie, uniemożliwiającej dostęp do zacisków REM-84MM w trakcie normalnego
użytkowania.
POZIOM KONFIGURACJI
Aby wejść w tryb konfiguracji z dowolnego innego trybu należy nacisnąć i trzymać przez 2s klawisze
on/off i SET . Przy wejściu do konfiguracji na 2 s pokazywany jest komunikat: Par.
Następnie należy wprowadzić bieżące hasło (fabrycznie 0000) i nacisnąć SET. Złe hasło to powrót
natychmiastowy. Brak ostatniego SET przez 1 min powoduje automatyczny powrót.
Wejście do konfiguracji z użyciem hasła „-100” powoduje wyzerowanie parametru 72.
W czasie konfiguracji wyświetlany jest cyklicznie:
nr parametru (ok. 1,5 s) na zmianę z jego wartością (ok. 5 s).
Zmiana parametru:
+/- wybór parametru; SET wejście w zadawanie; on/off wybór cyfry; +/- zmiana wybranej cyfry; SET
zatwierdzenie zmian.
Wyjście z konfiguracji:
1- Po naciśnięciu ON/OFF i +, parametry zapisywane są do pamięci nie ulotnej i następuje powrót do
trybu pracy, z którego było ostatnio wykonane przejście do konfiguracji.
2- Naciśnięcie ON/OFF i - powoduje powrót bez zapamiętania wprowadzonych zmian, do trybu, z
którego było ostatnio wykonane przejście do konfiguracji.
3- Automatycznie bez zapamiętania, jeżeli przyciski nie były używane przez 2 min.
Nr
par.
Parametr
niewidoczny
dla testów
0
t05 = 0 ->
t05 = 1 ->
t05 = 1 ->
1
2
t05 = 0
3
t06 = 0 ->
t06 = 1 ->
t06 = 1 ->
4
5
6
t06 = 0
Opis parametru
Kanał pomiarowy K1
Rodzaj kanału K1:
0 - Pt100; 1 - Pt1000; 2 - NTC;
3 – (4-20)mA; 4 – (0-20)mA;
5 – (0-1)V; 6 – (0-2.5)V; 7 – (0-5)V; 8 – (0-10)V
Wartości pojawiają się w zależności od rodzaju
zamówionego urządzenia (t05)
K1: Temperatura - offset , U/I – minimum
K1: U/I – maksimum
Kanał pomiarowy K2
Rodzaj kanału K2:
0 - Pt100; 1 - Pt1000; 2 - NTC;
3 – (4-20)mA; 4 – (0-20)mA;
5 – (0-1)V; 6 – (0-2.5)V; 7 – (0-5)V; 8 – (0-10)V
Wartości pojawiają się w zależności od rodzaju
zamówionego urządzenia (t06)
K2: Temperatura - offset , U/I – minimum
K2: U/I – maksimum
Regulator R1
Wejście dla regulatora R1:
1 - K1; 2 - K2; 3 - K1-K2
zakres
0...8
-1999 … 1999
-1999 … 1999
0...8
-1999 … 1999
-1999 … 1999
1...3
Fabrycznie
Jednostki
0
0
100
ºC (V/mA)
(V/mA)
0
0
100
1
ºC (V/mA)
(V/mA)
7
t8=0 i t9=0
8
t8=0 i t9=0
9
t8=0 i t9=0
Wyjście główne regulatora R1: 0-brak; 1 – P1; 2
– P2; 3 – P3; 4 – P4; 5 – P1+P2; 6 -O1
Wartość zadana dla wyjścia głównego R1 SEt1
Min. Wartość zadana dla SET1
10
t8=0 i t9=0
Max. wartość zadana dla SEt1
11
t8=0 i t9=0
12
t8=0 i t9=0
13
t8=0 i t9=0
14
t8=0 i t9=0
15
t8=0 i t9=0
16
t8=0 i t9=0
17
t8=0 i t9=0
18
t8=0 i t9=0
20
t8=0 i t9=0
21
t8=0 i t9=0
22
t8=0 i t9=0
nAr1 - Szybkość zmiany bieżącej wartości
zadanej dla R1 od zmierzonej przy
uruchomieniu sterowania lub po zmianie
nastawy, do końcowej SET1
Próg górnego alarmu względem SEt1 –
komunikat AL3
Próg dolnego alarmu względem SEt1 komunikat AL4
Zwłoka zadziałania AL3...4 po włączeniu
sterowania i AL3...4 po ich skasowaniu
Xp1 zakres proporcjonalności dla wyjścia
głównego R1
0- wyłączenie algorytmu (działanie dwustawne)
Stała czasowa całkowania Ti1 dla wyjścia
głównego R1: 0- wyłączenie całkowania
Stała czasowa różniczkowania Td1 dla dla
wyjścia głównego R1
0- wyłączenie różniczkowania
Kierunek regulacji R1:
0 – grzanie, 1 – chłodzenie
Regulator R2
Wejście dla regulatora R2:
1 - K1; 2 - K2; 3 - K1-K2
Wyjście główne regulatora R2: 0 - brak; 1 – P1;
2 – P2; 3 – P3; 4 – P4; 5 – P3+P4; 6 - O1; 7 –
O2 (należy wybrać wyjście inne niż dla R1)
Wartość zadana dla wyjścia głównego R2 –
SEt2
Min. wartość zadana dla SET2
23
t8=0 i t9=0
Max. Wartość zadana dla SEt2
24
t8=0 i t9=0
25
t8=0 i t9=0
26
t8=0 i t9=0
27
t8=0 i t9=0
28
t8=0 i t9=0
nAr2 - Szybkość zmiany bieżącej wartości
zadanej dla R2 od zmierzonej przy
uruchomieniu sterowania lub po zmianie
nastawy, do końcowej SET2
Xp2 zakres proporcjonalności dla wyjścia
głównego R2
0- wyłączenie algorytmu (działanie dwustawne)
Stała czasowa całkowania Ti2 dla wyjścia
głównego R2: 0- wyłączenie całkowania
Stała czasowa różniczkowania Td2 dla wyjścia
głównego R2
0- wyłączenie różniczkowania
Kierunek regulacji R2:
0 – grzanie, 1 – chłodzenie
19
0…6
1
50,0
ºC lub inna
-100,0
ºC lub inna
+100,0
ºC lub inna
0
Wartość/h
-999…9999
3
ºC lub inna
-999…9999
3
ºC lub inna
0 … 999
0
min
0 …200,0
0
%
0 … 9999
0
s
0 … 9999
0
s
0/1
0
1...3
1
0…7
0
Od P22 do P23
0
ºC lub inna
Min. Sygnału
wejściowego
R2…par23
Par.22 … max.
sygnału
wejściowego R2
0,0 … 1999
-50,0
ºC lub inna
+50,0
ºC lub inna
0
Wartość/h
0 …200,0
0
%
0 … 9999
0
s
0 … 9999
0
s
0/1
0
Od P9 do P10
Min. Sygnału
wejściowego
R1…par.10
Par.9…max.
sygnału
wejściowego R1
0,0 … 1999
29
t08=0
30
t8=0
31
t8=0
32
t8=0
33
t8=0
34
t8=0
35
t8=0
36
t8=0
37
t8=0,1
38
t8=0,1
39
t8=0,1
40
t8=0,1
41
t8=0,1
42
t8=0,1,2
43
t8=0,1,2
44
t8=0,1,2
45
t8=0,1,2
Przekaźnik P1
Przyporządkowanie P1 do regulatora, jeżeli P1
nie jest wyjściem głównym:
0 – brak; 1- R1; 2- R2
Wartość zadana dla P1 - obowiązuje, jeżeli P1
nie jest wyjściem głównym
Typ wartości zadanej dla P1, jeżeli P1 nie jest
wyjściem głównym:
0 – bezwzględna +; 1 – bezwzględna -; 2 względna + ; 3 - względna -; 4 - względna
podwójna +/-, okienko zewnętrzne; 5 - względna
podwójna +/-, okienko wewnętrzne
Histereza P1 – dla zakresów temperaturowych
w ºC; dla wejść nap. i prądowych w jedn.
bezwzględnych
Min. czas wyłączenia P1; 0-parametr
wyłączony - miga dioda od P1 jeżeli regulator
chce załączyć a par. ten zabrania
Min. czas załączenia P1; 0 – parametr
wyłączony -miga dioda od P1 jeżeli regulator
chce wyłączyć a par. ten zabrania
Czas załączenia P1 przy awarii pomiaru
0 – zawsze wyłączony - wyższy priorytet niż
gdy P36= 0
Czas wyłączenia P1 przy awarii pomiaru
0 – zawsze załączony
Przekaźnik P2
Przyporządkowanie P2 do regulatora, jeżeli P2
nie jest wyjściem głównym:
0 – brak; 1- R1; 2- R2
Wartość zadana dla P2 - obowiązuje, jeżeli P2
nie jest wyjściem głównym
Typ wartości zadanej dla P2, jeżeli P2 nie jest
wyjściem głównym:
0 – bezwzględna +; 1 – bezwzględna -; 2 względna + ; 3 - względna -; 4 - względna
podwójna +/-, okienko zewnętrzne; 5 - względna
podwójna +/-, okienko wewnętrzne
Histereza P2 – dla zakresów temperaturowych
w ºC, dla wejść nap. i prądowych w jedn.
bezwzględnych
Zwłoka zadziałania P2 po włączeniu
sterowania
Przekaźnik P3
Przyporządkowanie P3 do regulatora, jeżeli P3
nie jest wyjściem głównym:
0 – brak; 1- R1; 2- R2
Wartość zadana dla P3 - obowiązuje, jeżeli P3
nie jest wyjściem głównym
Typ wartości zadanej dla P3, jeżeli P3 nie jest
wyjściem głównym:
0 – bezwzględna +; 1 – bezwzględna -; 2 względna + ; 3 - względna -; 4 - względna
podwójna +/-, okienko zewnętrzne; 5 - względna
podwójna +/-, okienko wewnętrzne
Histereza P3 – dla zakresów temperaturowych
w ºC, dla wejść nap. i prądowych w jedn.
bezwzględnych
Przekaźnik P4
0...2
1
-999…9999
0
0...5
2
ºC lub inna
1,0
ºC lub inna
0 … 9999
0
s
0 …9999
0
s
0 … 99
3
min
0 … 99
10
min
0...2
1
-999…+9999
-2
0...5
2
0,001 ….1999
ºC lub inna
1,0
ºC lub inna
0 … 999
0
min
0...2
2
-999…+9999
1
0...5
2
0,001 ….1999
0,001 ….1999
1,0
ºC lub inna
ºC lub inna
46
t8=0,1,2
47
t8=0,1,2
48
t8=0,1,2
49
t8=0,1,2
50
t8=0,1
51
t9=0
52
t9=0
53
t9=0
54
t9=0,1
55
t9=0,1
56
t9=0,1
57
t8=0 i t9=0
58
t7=0
Przyporządkowanie P4 do regulatora, jeżeli P4
0...2
nie jest wyjściem głównym:
0 – brak; 1- R1; 2- R2
Wartość zadana dla P4 - obowiązuje, jeżeli P4
-999…+9999
nie jest wyjściem głównym
Typ wartości zadanej dla P4, jeżeli P4 nie jest
0...5
wyjściem głównym:
0 – bezwzględna +; 1 – bezwzględna -; 2 względna + ; 3 - względna -; 4 - względna
podwójna +/-, okienko zewnętrzne; 5 - względna
podwójna +/-, okienko wewnętrzne
Histereza P4 – dla zakresów temperaturowych
0,001 ….1999
w ºC, dla wejść nap. i prądowych w jedn.
bezwzględnych
Przekaźnik P2, P3, P4
Stan przekaźników P2/P3/P4 w przypadku
000…111
awarii odpowiednich pomiarów: 0 - wyłączony; 1
- załączony
Wyjścia analogowe O1, O2
Typ wyjścia analogowego O1:
0, 1
0 – odwzorowanie wartości wejściowej R1 lub
regulacja normalna (odchyłka wzrasta, przy
wzroście sygnału wejściowego)
1 – odwzorowanie wartości wejściowej R1 lub
regulacja odwrotna (odchyłka maleje, przy
wzroście sygnału wejściowego)
Minimalna wartość odwzorowania na wyjściu
-1999.0...par 53
analogowym O1
Maksymalna wartość odwzorowania na wyjściu Par52 ... 1999.0
analogowym O1
Typ wyjścia analogowego O2:
0, 1
0 – odwzorowanie wartości wejściowej R2 lub
regulacja normalna (odchyłka wzrasta, przy
wzroście sygnału wejściowego)
1 – odwzorowanie wartości wejściowej R2 lub
regulacja odwrotna (odchyłka maleje, przy
wzroście sygnału wejściowego)
Minimalna wartość odwzorowania na wyjściu
-1999.0...par 56
analogowym O2
Maksymalna wartość odwzorowania na wyjściu Par55 ... 1999.0
analogowym O2
Zadawanie na poziomie użytkownika
Wielkości zadawane na poziomie użytkownika,
0000…1111
odpowiednio: SEt1, SEt2, nAr1, nAr2
0- zabroniona; 1- zadawana
Wejście cyfrowe
Typ wejścia cyfrowego:
0- wyłączone
1- zegar lub styk kurtyny zmieniający
wartość zadaną dla R1 (par.55) aktywne zwarcie
2- natychmiastowy alarm zewnętrzny –
aktywne rozwarcie – pojawia się OCal
+ komunikat + wyłączenie do OFF
jeżeli par 55=0
3- zdalne sterowanie ON/OFF – zwarcie
– ON
4- potwierdzenie alarmu - aktywne
zwarcie
2
1
ºC lub inna
2
1,0
000
0
-1999.0
1999.0
0
-1999.0
1999.0
1100
ºC lub inna
59
t7=0
60
t8=0
61
62
t8=0 i t9=0
t8=0
63
t8=0
64
65
t8=0 i t9=0
t8=0
66
t8=0 i t9=0
67
t8=0
68
t8=0 i t9=0
69
t8=0 i t9=0
Modyfikacja regulatora R1
Liczba zmieniająca wartość zadaną dla R1
-999…+9999
Siłownik dla R1
Okres impulsowania dla R1 przy regulacji
0.01 ... 99.59
PID
Czas przestawienia siłownika dla R1
0.00 ... 99.59
Minimalna zmiana przestawienia dla P1 i
0.1 ... 49,9
P2 w % czasu przestawienia dla R1, przy
regulacji krokowej.
Siłownik dla R2
Okres impulsowania dla R2 przy regulacji
0.01 ... 99.59
PID,
Czas przestawienia siłownika dla R2
0.00 ... 99.59
Minimalna zmiana przestawienia dla P3 i
0.1 ... 49,9
P4 w % czasu przestawienia dla R2, przy
regulacji krokowej.
Miękki start
Czas działania miękkiego startu
0 …99,59
0- funkcja nie działa
Funkcja jest aktywna zawsze po wejściu do
trybu ON oraz po każdym załączeniu, jeżeli
wyłączenie trwało dłużej niż P62
Okres funkcji miękkiego startu dla
0…P62
regulatorów dwustawnych
Dopuszczalny % pełnego wysterowania w
0-100
czasie aktywności miękkiego startu.
Wznawianie sterowania
Tryb wznawiania sterowania, po zaniku
0/1
zasilania.
0 - bieżąca wartość zadana temperatury po
zaniku, jest przyjmowana wg wartości
zmierzonej
1 - bieżąca wartość zadana temperatury po
zaniku, jest równa bieżącej wartości
zadanej przed zanikiem
0,0
ºC lub inna
3.00
min, s
3.00
5.0
min, s
%
3.00
min, s
3.00
5.0
min, s
%
0
min, s
00,40
min, s
20
%
1
RS485
70
71
72
Adres RS485
Serwis
Czas serwisu liczony jako czas pracy w
trybie ON. Po zliczeniu czasu pojawia się
komunikat SEru.
Hasło
001…254
001
0…9999
9999funkcja
wyłączona
0…9999
0000
h
Program nie dopuszcza do zatwierdzenia sprzecznych parametrów.
Skalowanie wyjść analogowych (tylko w trybie OFF)
i - na 2s a następnie podać hasło
Aby wejść w skalowanie wyjść analogowych należy nacisnąć przycisk
–555. (warunkiem jest instalacja chociaż jednego wyjścia analogowego)
Symbol o1-- oznacza kalibrację górnego progu wyjścia analogowego O1 (20mA): klawisze + i - ustalają
poziom górny. Symbol o1__ oznacza kalibrację dolnego progu wyjścia analogowego O1 (4mA): klawisze + i ustalają poziom dolny. Podobnie jest dla wyjścia O2: symbole o2-- i o2__.
Wyboru skalowanego parametru wyjścia analogowego dokonuje się przyciskiem
(cyklicznie).
Powrót ze skalowania do trybu OFF następuje po naciśnięciu przycisków:
i - (bez zapisu zmian) lub
i + (z zapisem zmian) .
Przykładowe konfiguracje pracy regulatora.
A) Jeden regulator dwustawny z progiem bezwzględnym
• Założenia: R1 pomiar z kanału K1, sterowanie dwustawne przekaźnik P1
• P0 - ustaw odpowiedni typ czujnika
• P6 = 1
• P7 = 1
• P15 = 0 (działanie dwustawne)
• P18 = 0 – grzanie, 1 - chłodzenie,
B) Dwa regulatory dwustawne z progami bezwzględnymi i wyjściami alarmowymi
• Założenia: R1 pomiar z kanału K1, sterowanie dwustawne przekaźnik P1
• P0 - ustaw odpowiedni typ czujnika
• P6 = 1
• P7 = 1
• P15 = 0 (działanie dwustawne)
• P18 = 0 - grzanie, 1 - chłodzenie,
•
•
•
•
•
Założenie: przekaźnik alarmowy P3 dla R1 z nastawą względną
P42 = 1
P43 = wartośc zadana dla P3
P44 = 2 (względna + )
P45 = histereza dla P3
•
•
•
•
•
•
Założenia: R2 pomiar z kanału K2, sterowanie dwustawne przekaźnik P2
P3 - ustaw odpowiedni typ czujnika
P19 = 2
P20 = 2
P25 = 0 (działanie dwustawne)
P28 = 0 - grzanie, 1 - chłodzenie,
•
•
•
•
•
Założenie: przekaźnik alarmowy P4 dla R2 z nastawą względną
P46 = 2
P47 = wartośc zadana dla P4
P48 = 2 (względna + )
P49 = histereza dla P4
C) Regulator PID z progiem bezwzględnym i wyjściem analogowym
• Założenia: R1 pomiar z kanału K1, sterowanie PID przekaźnik P1, wyjście analogowe O1
• P0 - ustaw odpowiedni typ czujnika
• P6 = 1
• P7 = 1
• P15,P16,P17 = nastawy P, I, D regulatora PID
• P18 = 0 – grzanie, 1 - chłodzenie,
• P60 = okres impulsowania dla R1
• P51 = 0 – odwzorowanie wartości wejściowej R1
D) Regulator PID z progiem bezwzględnym
• Założenia: R1 pomiar z kanału K1, sterowanie PID przekaźnik P1
• P0 - ustaw odpowiedni typ czujnika
• P6 = 1
• P7 = 1
• P15,P16,P17 = nastawy P, I, D regulatora PID
• P18 = 0 – grzanie, 1 - chłodzenie,
• P60 = okres impulsowania dla R1
E) Regulator PID z analogowym wyjściem do sterowania siłownikiem
• Założenia: R1 pomiar z kanału K1, sterowanie PID na wyjście analogowe O1
• P0 - ustaw odpowiedni typ czujnika
• P6 = 1
• P7 = 6
• P15,P16,P17 = nastawy P, I, D regulatora PID
• P51 = 0 – odchyłka wzrastająca, 1 – odchyłka opadająca
• P60, P61, P62 = parametry siłownika

Podobne dokumenty