DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO

Komentarze

Transkrypt

DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO¯YNKI DO
1
nr 4/91 issn 1427-504X *wrzesieñ 2006* nr rej. pras. 1210 cena 3,00 z³
DO¯YNKI
OSIEK
Anna Majda
GOSPODARZE
DO¯YNEK
2006
G£ÊBOWICE
Lucyna i Bogdan
Sobeccy
2
Osieckie Do¿ynki 2006
„Œwiêto Plonów – œwiêtem ca³ej wsi”
Takie has³o wita³o wszystkich przyby³ych na tegoroczne do¿ynki.
Organizatorzy, czyli Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zmieni³a od lat kontynuowan¹ w Osieku tradycjê œwiêcenia wieñca do¿ynkowego w koœciele na dopo³udniowej mszy. Za zgod¹ ks. Proboszcza i na wzór innych
wsi zorganizowa³a polow¹ mszê na placu obok gminy.
Pomys³ by³ udany (i godny pochwa³y), o czym œwiadczy³y t³umy
osieczan uczestnicz¹cych we mszy œwiêtej, a póŸniej w do¿ynkach.
W piêknej homilii ks. Proboszcz Bogus³aw W¹drzyk przypomnia³
o ciê¿kiej pracy rolnika. Mówi¹c m. in., „¯e ziemia nale¿y do Boga i
dlatego rolnicy, którzy s¹ wspó³pracownikami Boga – Stwórcy powinni
j¹ uprawiaæ zgodnie z Jego zamys³em. Przestrzega³ przed pokus¹
zwiêkszenia wydajnoœci i zysku ze szkod¹ dla natury. Kaznodzieja
dziêkuj¹c rolnikom, za ich ciê¿k¹ pracê, a czêsto niedowartoœciowan¹,
wskaza³ na Eucharystiê jako Ÿród³o szczególnej nobilitacji. Chleb owoc
ziemi i pracy r¹k ludzkich staje siê Cia³em Chrystusa”.
Po Mszy œwiêtej nast¹pi³o poœwiêcenie wieñca.
Dalsz¹ czêœæ uroczystoœci sprawnie i z poczuciem humoru poprowadzi³ pan Andrzej Kacorzyk. Powita³ zaproszonych goœci: Starostê
Powiatu Józefa Ka³ê, w³adze gminne oraz przedstawicieli jednostek
gospodarczych i instytucji dzia³aj¹cych na terenie wsi.
Wrêczeniu wieñca i chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów
gospodarzowi tegorocznych do¿ynek pani Annie Majda towarzyszy³a
stara do¿ynkowa pieœñ „Plon niesiemy plon”.
Wójt gminy Jan Jekie³ek podziêkowa³ rolnikom za ich pracê i ¿yczy³
sukcesów oraz aby omija³y ich klêski ¿ywio³owe.
Gospodarz do¿ynek podziêkowa³a za dar – symbol udanych zbiorów s³owami: „Bo¿e, z Twoich r¹k ¿yjemy,
choæ naszymi pracujemy.
My Ci damy trud i poty,
Ty nam daj urodzaj z³oty.”
PóŸniej rozpoczê³y siê wystêpy artystyczne. Wszyscy czekali na
tegoroczne przyœpiewki w wykonaniu zespo³u „Osieczanie”, jak zwykle
by³y weso³e i dowcipne.
„Oberwa³o” siê w³odarzom gminy za dysproporcje, za zadbane
centrum, a zaniedbane peryferia, za niedokoñczone boisko oraz za dziury
w drogach. Przyœpiewano tak¿e radnym:
„A wiêc nasi radni, my Wam zaufali,
¿ebyœcie o Osiek bardziej zabiegali.
Bo wiele mo¿ecie, toœcie pokazali
i o wiêksze diety skutecznie zadbali.”
Po udanym wystêpie „Osieczan” wyst¹pi³ „Zespó³ tañca nowoczesnego” pod kierunkiem Joanny Kobieli oraz bardzo dobry zespó³ akordeonistów.
Do¿ynki zgromadzi³y wielu osieczan, a przy piêknej s³onecznej i
ciep³ej pogodzie, jeden dystrybutor do piwa okaza³ siê niewystarczaj¹cy.
Mimo tych drobnych niedoci¹gniêæ impreza by³a bardzo udana.
Dziêkujemy organizatorom, czyli Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Osieku.
A. Ha³atek
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
Z okazji rozpoczêcia Nowego Roku szkolnego 2006/
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
2007
sk³adam Wam oraz Waszym rodzicom i nauczycie123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
lom
serdeczne
¿yczenia.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
- Dzieciom i m³odzie¿y samych szóstek.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
- Rodzicom ma³o k³opotów, a du¿o radoœci z dzieci.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
- Nauczycielom sukcesów oraz wychowanków na miarê
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
swoich ambicji.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
Szczególne ¿yczenia kierujê do uczniów klas pierw123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
szych. Przed Wami ciê¿ka, mozolna i wieloletnia droga
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
edukacji, ¿yczê Wam wytrwa³oœci i pokochania szko³y,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
któr¹ rozpoczynacie.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
Wójt Gminy, Jan Jekie³ek
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
Drogie dzieci i droga m³odzie¿y!
3
Gospodarze tegorocznych do¿ynek
w Osieku – Anna Majda
Od dzieciñstwa zwi¹zana jest ze wsi¹, gospodarstwem i ziemi¹. Jak sama przyznaje, praca na
roli, kontakt z przyrod¹ i zwierzêtami to to, co bardzo lubi, a drobne czy wiêksze niepowodzenia nigdy
j¹ nie zniechêca³y, a wrêcz przeciwnie pobudza³y do pracy.Jedenastohektarowe gospodarstwo odziedziczy³a w wieku lat 18 po swoim stryju Antonim ¯mudzie. Od tego czasu
gospodarstwo w niezmienionej wielkoœci
funkcjonuje do dziœ. Po tragicznej œmierci
mê¿a Stanis³awa w 1982 roku zostaje sama
z pi¹tk¹ dzieci i du¿ym gospodarstwem, ale nie poddaje siê, nie za³amuje,
lecz dzielnie stawia czo³a wyzwaniom losu. Trzeba ¿yæ, wychowaæ
dzieci, zapewniæ im byt, siada na traktor, wykonuje wszystkie prace
polowe, a nocami i wczesnym rankiem, by zarobiæ, wozi wêgiel z
kopalni. Maj¹c m³ocarniê, m³óci zbo¿e okolicznym rolnikom.
Dzieci dorastaj¹, mimo usamodzielnienia ¿aden nie odmawia mamie
pomocy. W chwili obecnej synowie Maciej i Jaros³aw w³aœciwie wraz
z Pani¹ Ani¹ prowadz¹ gospodarstwo. A jest co robiæ: trzeba obrobiæ
11 ha ziemi (prawie 6 ha zbó¿, 1 ha okopowych), w oborze 7 krów
dojnych, 2 byczki, 3 maciory + tuczniki, to jak widaæ spory zakres
obowi¹zków. Gospodarstwo jest zmechanizowane; brak jedynie kombajnu do zbo¿a, jest on wynajmowany od RSP Osiek. Cykl produkcji
w gospodarstwie jest prawie zamkniêty, ca³oœæ plonów zbó¿ i okopowych jest przetwarzana na mleko i miêso. Siedzimy w piêknie urz¹dzonym domu. Gospodyniê tegorocznych do¿ynek pytam o najwiêksze
bol¹czki wspó³czesnego rolnika. Pani Ania zalicza do nich niskie i
niestabilne ceny, a tak¿e brak sta³ego i unormowanego rynku zbytu.
Czy zatem pe³na rodzina rolnika (2 + 3) jest w stanie siê utrzymaæ
z gospodarstwa 11 ha?. Pada odpowiedŸ, z wielkim trudem. Myœlê, ¿e
to prawda. Pani Ania jak myœl¹ siêgam, zawsze aktywnie w³¹cza³a siê
w nurt ¿ycia wsi i nie tylko, pocz¹wszy od 1965 roku: zasiada³a w radzie
Kó³ka Rolniczego, by³a wspó³ za³o¿ycielk¹ „Klubu Rolnika”, przez 3
kadencje zasiada³a w Radzie Gminy, od 30 lat nieprzerwanie jest ³awnikiem s¹dowym, przez 25 lat zasiada w Radzie Nadzorczej Banku
Spó³dzielczego w Oœwiêcimiu, od 2 kadencji jest radn¹ Rady Powiatu.
W czasie rozmowy w ka¿dym s³owie i geœcie widaæ, ¿e Pani Ania lubi
swoj¹ pracê, kocha rodzinê, a tak¿e z wielkim uznaniem wypowiada siê
o s¹siadach, na których zawsze mo¿e liczyæ. A na koniec pada refleksja,
która zamyka wywiad i oddaje najg³êbszy sens: „Je¿eli bym siê jeszcze raz
urodzi³a, nic bym nie zmieni³a w swoim ¿yciu”. Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê gospodyni wielu sukcesów, zdrowia i uœmiechu na dalsze lata.
Adam Ha³atek
Turniej Doliny Karpia
PIKNIK RODZINNY
9 wrzeœnia, w sobotê, na placu przy Urzêdzie
Gminy, czekaæ bêdzie na mieszkañców naszej gminy
wiele atrakcji. O godz. 10.00 wystartuje rajd rowerowy,
o którym piszemy obok. A o godz. 13.00 rozpocznie siê
ca³odniowy blok imprez. A oto szczegó³y:
13.00 – rozpoczêcie, podsumowanie rajdu rowerowego
13.15 – 17.00 konkurencje Turnieju Dolin Karpia.
W turnieju wezm¹ udzia³ przedstawiciele 6 gmin: Zatora, Spytkowic, BrzeŸnicy, Polanki Wielkiej, Przeciszowa i Osieka. Odbêd¹ siê
konkurencje dla Wójtów, So³tysów, KGW i innych reprezentantów
gmin. Zwyciêska dru¿yna otrzyma Puchar Wójta Gminy Osiek.
W przerwach miêdzy zmaganiami dru¿yn wyst¹pi¹ dzieci ze szko³y
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.
16.00 – konkurencje dla rodzin (przygotowane przez SP i Gimnazjum)
18.00 – zabawa taneczna dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: zje¿d¿alnie i inne atrakcje dla dzieci,kulinarne niespodzianki,loteriê fantow¹,strzelnicê.
Zapraszaj¹ organizatorzy.
w G³êbowicach – Lucyna i Bogdan Sobeccy
Zmieniaj¹ siê czasy, zmieniaj¹ siê tak¿e obyczaje.
Jeszcze nie tak dawno bycie
gospodarzem wiejskich do¿ynek by³ to zaszczyt i szczególne wyró¿nienie dla rolnika. Dzisiaj wydaje siê, ¿e
jest (przynajmniej w G³êbowicach) odwrotnie;
bycie gospodarzem to
„kara za grzechy”.
Po bezowocnych
poszukiwaniach organizatorzy tegorocznych
do¿ynek, czyli KGW i OSP w G³êbowicach poszli inn¹, zdaje siê s³uszn¹
drog¹, aby zaprosiæ na gospodarza do¿ynek mieszkañca, który swoj¹
prac¹ na rzecz wsi szczególnie siê wyró¿ni³.
Wybór pad³ (by³ to strza³ w dziesi¹tkê) na Pana Bogdana Sobeckiego
wraz z ma³¿onk¹ Lucyn¹. Bogdan Sobecki z G³êbowicami jest zwi¹zany od trzech pokoleñ, ale korzenie siêgaj¹ Osieka; jego pradziadek Franciszek by³ osieczaninem i zgin¹³ w I wojnie œwiatowej.
Zreszt¹ ma³¿onka Lucyna to tak¿e osieczanka z domu Blarowska,
z ulicy Starowiejskiej.
Pan Bogdan wychowa³ siê w gospodarstwie ojca, który posiada³ 4
-hektarowy maj¹tek, st¹d praca na roli i w obejœciu nie jest mu obca;
zreszt¹ do dzisiaj pomaga bratu Adamowi, który gospodaruje na ojcowiŸnie. Tak¿e Pani Lucyna, mimo ¿e od lat pracuje w Firmie Chemicznej
Dwory, pomaga mê¿owi. Zaanga¿owanie Pana Bogdana w pracê spo³eczn¹ na rzecz wsi jest du¿e i bezsporne.
Przez wiele lat by³ czynnie zaanga¿owany w pracê:
Komitetu Rodzicielskiego przedszkola. Pe³ni³ funkcjê Wiceprzewodnicz¹cego Spó³ki Wodnej w G³êbowicach, a obecnie zosta³ przewodnicz¹cym. Jest Radnym Rady Gminy w Osieku oraz Sekretarzem
Ludowego Klubu Sportowego w G³êbowicach.
Mimo pracy zawodowej (górnik KWK Piast) zawsze czynny i
chêtny do pomocy innym.
¯yczymy gospodarzom do¿ynek wielu sukcesów i dalszej owocnej
pracy na rzecz wsi.
A. Ha³atek
I Rodzinny Rajd Rowerowy
pod Patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Oœwiêcimiu,
podinspektora Janusza Barcika.
9 wrzeœnia w sobotê odbêdzie siê I Rodzinny Rajd Rowerowy.
Zapisy bêd¹ prowadzone do 7 wrzeœnia w SP nr 1, SP nr 2 oraz w
Bibliotece Gminnej. Zbiórka przy Urzêdzie Gminy o 930. Rajd wystartuje punktualnie o godz. 1000 i bêdzie prowadzi³ 28 km wyznaczon¹ tras¹.
Ze wzglêdu na charakter rajdu wymagany jest sprawny rower. Wpisowe
dla osób doros³ych wynosi 5 z³, natomiast m³odzie¿ i dzieci (do lat 18)
nie p³ac¹, ale jad¹ pod opiek¹ rodzica. Ka¿dy uczestnik przed startem
otrzyma od organizatorów numer oraz chustê. Na mecie z kolei czekaæ
bêdzie poczêstunek oraz losowanie nagród.
Trasa Rajdu prowadzi spod Urzêdu Gminy ul. G³ówn¹ w kierunku
Pa³acu, dalej ulicami Bugaj, Zabrzezinie, Browarn¹ i Starowiejsk¹ a¿
pod Stary Koœció³. Rajdowcy nie opuszcz¹ ul. Starowiejskiej a¿ do
skrzy¿owania z ul. S³oneczn¹ na Górnym Osieku. Dalej pojad¹ ul.
Jaœminow¹ do Koœcio³a w G³êbowicach, gdzie znajduje siê Pó³metek
Rajdu. Nastêpnie skieruj¹ siê w stronê Witkowic ul. Oœwiêcimsk¹,
Przecznic¹ i ul. G³ówn¹ do skrzy¿owania z ul. Beskidzk¹, dalej do
skrzy¿owania w Witkowicach przy sklepie „Gracja” przez Podkokocie
do „Aksamu”. Dalej uczestnicy pojad¹ ul. W³osieñsk¹ w kierunku
gospody „W³osieñ”, a stamt¹d ul. Spacerow¹ i Karolina na metê pod
Urz¹d Gminy.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ do uczestnictwa, gwarantuj¹
pogodê i wspania³¹ zabawê.
4
Sesja Rady Gminy dnia 21 czerwca 2006 r.
Sesja Rady Gminy odby³a siê od uroczystego z³o¿enia kwiatów
pod tablic¹ poœwiêcon¹ Kazimierzowi Jêdrzejowskiemu oraz
uczczenia rocznicy œmierci minut¹ ciszy.
Uchwa³ê nr XXVIII/198/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazw¹ „Przebudowa
ulicy Wiœniowej wraz z odwodnieniem i z budow¹ k³adki dla pieszych
w ci¹gu ulicy Wiœniowej w Osieku”. Inwestycja ma trwaæ trzy lata.
Uchwa³a nr XXVIII/200/2006 w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu bankowego w 2006 r.
Wolne wnioski
Sprawa zakupu dwóch tablic informacyjnych przy sklepie GS i SP2
oraz wiaty przystankowej z przeznaczeniem na granicê Osieka i G³êbowic.
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê g³osami niezadowolonych pasa¿erów
z obecnego przewoŸnika, przewodnicz¹cy podda³ pod dyskusjê wniosek o powrót kursów PKS Oœwiêcim do Osieka.
Wójt poinformowa³, i¿ sprawa przewozów pasa¿erskich zostanie
omówienia na spotkaniu w Starostwie w Wydziale Komunikacji.
Radny G³êbowic pan Sobecki oraz So³tys G³êbowic pan Klêczar
z³o¿yli podziêkowania za inwestycje w szkole i w centrum G³êbowic.
Wójt Gminy Osiek, pan Jan Jekie³ek i Przewodnicz¹cy Gminy
Osiek, pan Henryk Kramarczyk oraz radni z³o¿yli równie¿ gratulacje
oraz dyplom Klaudynie Kramarczyk, zwyciê¿czyni ogólnopolskiego
konkursu „Poznajemy Ojcowiznê” (czytaj str. 9).
Wójt Gminy przedstawi³ sprawozdanie z pracy pomiêdzy sesjami.
Odpowiedzi z organizowanych wniosków na ostatniej sesji dotyczy³y:
remontu drogi grojeckiej, remontu oœrodka zdrowia, zamontowania
tablic og³oszeñ w Osieku Górnym, wprowadzenia na teren Gminy
nowych operatorów telefonii komórkowej, remontu wiat przystankowych, wymiany przepustów na ulicy w³osieñskiej
Podjêto wiêkszoœci¹ g³osów:
Uchwa³ê nr XXVIII/193/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Urzêdu Gminy w Osieku.
Uchwa³ê nr XXVIII/196/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowane sprawozdania finansowego za 2005 r.
Uchwa³ê nr XXVIII/199/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian planu bud¿etu gminy na 2006 rok.
Uchwa³ê nr XXVIII/194/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w
sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Osiek. Skrót uchwa³y znajduje siê na str. 7-8.
Uchwa³ê nr XXVIII/195/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z op³aty sta³ej wniosku dotycz¹cego
zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Rada Gminy w
Osieku zwalnia z op³aty skarbowej w kwocie 50 z³ w 2006 roku wniosek
dotycz¹cy zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli
zmiana nast¹pi³a w wyniku zmiany kodu pocztowego dla so³ectwa
G³êbowice lub wprowadzenia nazewnictwa ulic na terenie so³ectwa
G³êbowice. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 22.06.2006 roku.
Uchwa³ê nr XXVIII/197/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu bankowego w 2006 r.
Gmina Osiek zaci¹ga kredyt d³ugoterminowy na dofinansowanie
zadania pn.: „Rozbudowa Szko³y w G³êbowicach” w wysokoœci
1.000.000 z³. Sp³ata kredytu pokryta bêdzie z dochodów w³asnych
gminy w latach 2007-2010.
Zapytania radnych:
Na ulicy Stawowej trzeba zrobiæ barierkê; wójt odpowiedzia³, ¿e za
jakiœ czas zostanie naprawiona przez osoby, które j¹ zniszczy³y,
Radny Jerzy Kwaœniak podda³ propozycjê remontu ma³ej sali i
oœwietlenia.
Radny Józef Kubajczyk prosi³ o wyciêcie krzewów naprzeciwko
szko³y, posadzenie ozdobnych iglaków, oznakowanie hydrantów.
Zapytanie radnych o to, kto wygra³ przetarg na remont boiska przy
szkole SP1. Jak poinformowa³ wójt, przetarg wygra³a firma „So³a
Oœwiêcim” Pana Kramarczyka.
Jakie bêdzie ogrzewanie w szkole w G³êbowicach. Wójt odpowiada,
¿e obecnie jest sporz¹dzony projekt na instalacjê gazow¹, jednak po
ostatnich podwy¿kach gazu, bêdzie przeprowadzona analiza kosztów
ogrzewania gazowego i wêglowego.
Proœba radnych o wydrukowanie mapki dróg Osieka i G³êbowic w
gazecie regionalnej „Echa Osieka”. Mapka zostanie wydrukowana we
wrzeœniowym numerze.
A. Kwaœniak
DRODZY CZYTELNICY! Od lat na zebraniach wiejskich przewija siê problem dróg. Wielu do dzisiaj s¹dzi, ¿e za wszystkie drogi na terenie
gminy odpowiadaj¹ nasze miejscowe w³adze. Aby te w¹tpliwoœci rozwiaæ,
drukujemy plan dróg ze wskazaniem ich w³aœcicieli oraz zakresem ich
obowi¹zków. Do zarz¹dcy drogi publicznej nale¿y w szczególnoœci:
utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, in¿ynierskich obiektów
drogowych; utrzymanie zieleni przydro¿nej; zimowe utrzymanie dróg;
oznakowanie dróg; wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego
oraz zjazdy z dróg. Wszelkie uzgodnienia dotycz¹ce: lokalizacji ogrodzenia, zgody na budowê lub przebudowê zjazdu, umieszczenia urz¹dzeñ (reklam, przy³¹czy do budynków mieszkalnych) w pasie drogowym nale¿y dokonywaæ u w³aœciwego zarz¹dcy dróg.
Drogi wojewódzkie: Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, ul. G³owackiego
56, 30-085 Kraków, tel. (012) 637-90-00
Drogi powiatowe: Zarz¹d Dróg Powiatowych, ul. Leszczyñskiej 10,
32-600 Oœwiêcim, tel. (033) 843-06-22
Drogi gminne: Urz¹d Gminy w Osieku, ul. G³ówna 125, 32-608 Osiek,
tel. (033) 8458-261
Uwaga! Na planie nie zaznaczono wszystkich dróg – ulic (gdy¿
mapa sta³aby siê nieczytelna). Informujemy, ¿e pozosta³e nie zaznaczone drogi s¹ w zarz¹dzie gminy.
Wykaz gminnych dróg, ulic: OSIEK – Akacjowa, Brzozowa, Bugaj,
Ceglana, Cicha, Czarny Las, Czereœniowa, Dêbowa, Dzia³kowa, G³êbowska, Graniczna, Grojecka, Grunwaldzka, Jaœminowa, Koœcielna, Kwiatowa, Leœna, Lanckorona, £¹kowa, Malinowa, Modrzewiowa, Ogrodowa,
Podlesie, Przecznica (od krzy¿ówki do Koœcielnej), Sadowa, Sobótkowa,
Spacerowa, Stawowa, Szkolna, Œwierkowa, Talarówka, Tarniówka, Wa³owa, Wiœniowa, Zabrzezinie, Zamkowa, Zaolszynie, Zielona. G£ÊBOWICE – Akacjowa, Aleja Grunwaldzka, Brzozowa, Jagodowa, Jod³owa,
Kulturowa, Kwiatowa, Leœna, £azy, Miodowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszynowa, Plebañska, S³oneczna, Sportowa, Œmietanówka, Œwierkowa, Têczowa, Wiœniowa, Zatorska, Zielona, •ródlana.
5
6
7
n KA¯DY POWINIEN PRZECZYTAÆ n KA¯DY POWINIEN PRZECZYTAÆ n KA¯DY POWINIEN PRZECZYTAÆ n
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŒCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY OSIEK (skrót)
§ 1.
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1/ w³aœcicielach nieruchomoœci- nale¿y
przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w
zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami maj¹ce
obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki w zakresie
utrzymania czystoœci i porz¹dku, w tym kierowników budowy;
§ 2.
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹
utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1/ wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym,
2/ przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy
nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹
oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce
wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych,
3/ przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej
sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiêcy
od dnia przekazania jej do eksploatacji,
4/ gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w
zbiornikach bezodp³ywowych,
5/ oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy,
6/ zbieranie w pojemnikach o wielkoœci uzale¿nionej od liczby mieszkañców nieruchomoœci
odpadów niepodlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- szk³a nieopakowaniowego,
- odpadów mineralnych,
- drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych,
7/ przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach
wyznaczonych harmonogramem,
8/ usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie itp., zanieczyszczeñ
z powierzchni posadzek, pod³óg, œcian i stropów przeznaczonych do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, studzienek, okien piwnicznych, rur
spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia,
a tym samym utrzymywanie ich nale¿ytego
stanu sanitarno-higienicznego,
9/ utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeñ mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady,
10/ uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po
opadach b³ota, œniegu, lodu z powierzchni nieruchomoœci, w tym z podwórzy, przejœæ, bram,
itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób
niezak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów),
oraz posypywanie piaskiem chodnika; uprz¹t-
niête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju
chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by
utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê,
11/ uprz¹tanie piasku z chodnika jak wy¿ej,
12/ usuwanie nawisów (sopli) z okapów,
rynien i innych czêœci nieruchomoœci,
13/ likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i
opadów œnie¿nych przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi
szkodliwie na tereny zieleni oraz drzew,
14/ usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ
i innych obiektów og³oszeñ, plakatów, napisów,
rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,
15/ oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich
estetyczny i czytelny wygl¹d,
16/ utrzymanie nieruchomoœci niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,
17/ utrzymanie od³ogowanych nieruchomoœci rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru,
18/ utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania, utrzymanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci,
19/ niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek
materia³ów budowlanych powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,
20/ mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych:
a) dopuszcza siê mycie osobowych pojazdów samochodowych oraz wykonywanie drobnych napraw dla potrzeb w³asnych osób fizycznych na terenach w³asnych nieruchomoœci pod
warunkiem , ¿e czynnoœci te odbywaj¹ siê w
sposób nienaruszaj¹cy praw osób trzecich oraz
zgodnie z przepisami ochrony œrodowiska.
b) naprawa pojazdów samochodowych
zwi¹zana z ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹ jest dozwolona na nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e
nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uci¹¿liwoœci s¹siadów. Powsta³e
odpady powinny byæ gromadzone i usuwane
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
21/ gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991),
czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym
odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,
22/ umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu
przeznaczonych,
23/ selektywne zbieranie odpadów innych ni¿
komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi
w ustawie z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.),
24/ zg³aszanie do Urzêdu Gminy faktu
zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia
podejrzanego o wœciekliznê,
§3
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady
utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1/ spalania odpadów na powierzchni ziemi
oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie
zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych,
2/ stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu,
3/ niszczenia lub uszkadzania obiektów
ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów,
obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, wiat przystanków, roœlinnoœci, deptania
trawników oraz zieleñców,
4/ umieszczania na pniach drzew afiszy,
reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.,
5/ malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu œcianami,
6/ wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
7/ zakopywania odpadów oraz pad³ych
zwierz¹t,
8/ indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych,
9/ wylewania nieczystoœci ciek³ych poza
wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
10/indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci z nieczystoœci ciek³ych z wyj¹tkiem
wykorzystanych rolniczo,
11/ wykorzystywania nieczynnych studni
kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, pojazdów, itp.,
12/ zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydro¿ne) celem
sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa drogowego wymagana
jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to
op³ata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
1985 r. Nr 14, poz. 60),
§4
1. Gromadzenie odpadów komunalnych
sta³ych w rejonach intensywnego ruchu pieszego, na przystankach komunikacyjnych odbywa siê do ustawionych koszty ulicznych.
2. Obowi¹zki utrzymania czystoœci i
porz¹dku na drogach publicznych nale¿¹
do w³aœciwych zarz¹dców dróg.
3. Utrzymanie czystoœci w obrêbie przystanków komunikacyjnych nale¿y do firm œwiadcz¹cych pasa¿erskie us³ugi transportowe.
4. Organizatorzy imprez masowych na
otwartym terenie, w³aœciciele okazjonalnych
punktów gastronomicznych i punktów handlowych zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoœci
wokó³ zajmowanego miejsca, ustawienia przy
punkcie pojemnika na œmieci, po zakoñczeniu
dzia³alnoœci posprz¹taæ teren, a zebrane odpady
przekazaæ upowa¿nionemu PrzewoŸnikowi.
dok. na str. 8
8
dok. ze str. 7
5. Zabrania siê kierowcom firm przewozowych czyszczenia pojazdów na przystankach i
drogach.
6. Zabrania siê mycia samochodów i
innych pojazdów mechanicznych nad brzegiem rzek, potoków.
§5
1. Na terenie budowy obowi¹zki okreœlone w
§ 3 dla w³aœcicieli nieruchomoœci obci¹¿aj¹ wykonawcê robót budowlanych. W przypadku tymczasowego sk³adowania na chodnikach materia³ów opa³owych oraz budowlanych i innych przedmiotów zwi¹zanych z wykonywaniem remontu
nieruchomoœci lub lokali miejsce sk³adowania
tych materia³ów powinno byæ oczyszczone natychmiast po ich usuniêciu (zajêcie chodnika
wymaga uzyskania zezwolenia zarz¹dcy drogi).
2. Na terenie lokali i obiektów handlowych,
magazynowych, gastronomicznych, produkcyjnych, us³ugowych, u¿ytecznoœci publicznej
obowi¹zki okreœlone w § 3 dla w³aœcicieli nieruchomoœci obci¹¿aj¹ osoby fizyczne i prawne
prowadz¹ce w nich dzia³alnoœæ lub podmioty
nimi zarz¹dzaj¹ce. Zabronione jest sk³adowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a tak¿e wynoszenie ich do koszy
ulicznych i podrzucanie do pojemników stanowi¹cych cudz¹ w³asnoœæ.
3. Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz systematyczne wykaszanie traw
i niszczenie chwastów na terenie dzia³ek zabudowanych i niezabudowanych ci¹¿y na w³aœcicielu lub u¿ytkowniku nieruchomoœci.
4. Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku w obrêbie obszarów leœnych oraz w
obrêbie rzek i potoków ci¹¿y na ich w³aœcicielach lub u¿ytkownikach.
§6
1. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów, a tak¿e innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, a w szczególnoœci niepozostawiania ich bez dozoru.
2. W³aœciciele psów maj¹ obowi¹zek dokonywania szczepieñ ochronnych przeciwko
wœciekliŸnie.
3. Osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta
domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹cych ochronê przed
zagro¿eniem dla ludzi i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie swoich zwierz¹t.
4. Zabrania siê wypuszczania psów poza teren
nieruchomoœci, szczególnie na drogi publiczne (
otwarte bramy –nocne spuszczanie z uwiêzi).
§7
1. Na terenie u¿ytecznoœci publicznej psy
mog¹ byæ prowadzane tylko na smyczy, a psy
agresywne na smyczy i w kagañcu. Zwolnienie
psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych pod warunkiem, ¿e
pies ma kaganiec, a w³aœciciel ( opiekun) ma
mo¿liwoœæ sprawowania nad jego zachowaniem bezpoœredniej kontroli.
2. W³aœciciele psów rasy uznanej za agresywne maj¹ obowi¹zek ich rejestracji.
3. Zakazuje siê wyprowadzania psów na
teren placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Psy pozostawione w miejscach publicznych bez nadzoru bêd¹ traktowane jako bezdomne, wy³apywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierz¹t.
5. Psy, które pilnuj¹ obiektów, musz¹ mieæ
stworzone odpowiednie warunki, tj. ocieplon¹
budê, kojec. Psy trzymane na uwiêzi powinny
mieæ obro¿ê, do której mo¿na przypi¹æ ³añcuch
z obrotowym ogniwem.
6. Psy, z zastrze¿eniem opisanym w pkt.5,
winny byæ przez ich w³aœcicieli trzymane w
sposób nienaruszaj¹cy porz¹dku publicznego,
spokoju i ciszy nocnej oraz prawa do wypoczynku osób trzecich.
§8
1. Nak³ada siê na w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zek przeprowadzania deratyzacji,
która zarz¹dzana bêdzie przez Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
2. O terminach i sposobie przeprowadzenia
deratyzacji w³aœciciele nieruchomoœci zostan¹
powiadomieni przez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ.
3. W³aœciciele i zarz¹dzaj¹cy miejscami,
wykonuj¹c obowi¹zek deratyzacji, powinni
wy³o¿yæ trutkê skutecznie zwalczaj¹c¹ gryzonie w punktach wykluczaj¹cych ³atwy dostêp
dzieci oraz zwierz¹t domowych i oznaczyæ
miejsca wy³o¿enia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA”
§9
1. W³aœciciel nieruchomoœci oraz osoba
fizyczna lub prawna prowadz¹ca dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zobowi¹zana jest udokumentowaæ korzystanie z us³ug w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
sta³ych i ciek³ych, przedk³adaj¹c odpowiednie
rachunki lub dowody wp³aty. Faktury lub dowody wp³aty nale¿y przechowywaæ przez okres
2 lat w celach kontrolnych.
2. W przypadku, gdy w³aœciciel nieruchomoœci lub osoba fizyczna czy prawna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie udokumentuje korzystania z us³ug przez przewoŸnika
posiadaj¹cego zezwolenie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na terenie gminy wydanego przez Wójta, obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje w trybie wykonywania zastêpczego gmina, obci¹¿aj¹c kosztami wywozu i sk³adowania odpowiednio w³aœciciela nieruchomoœci lub osobê prowadz¹c¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i powiadamiaj¹c w³aœciwe organy o pope³nieniu wykroczenia zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach.
§ 10
1. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest wyposa¿enie jej w urz¹dzenie s³u¿¹ce
do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Odpady kom. mog¹ byæ gromadzone
jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
W zale¿noœci od liczby osób pojemnoœæ
urz¹dzenia powinna wynosiæ co najmniej:
a/ gospodarstwo domowe 2 - osobowe –
jeden pojemnik (worek) 120 l / miesi¹c na odpady sta³e, jeden worek na odpady segregowane,
b/ gospodarstwo domowe przy 4 osobach i
wiêcej – dwa pojemniki (worki) po 120 l ka¿dy na
odpady sta³e , dwa worki na odpady segregowane.
3. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani
s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka obejmuje:
a) szk³o opakowaniowe,
b) makulaturê,
c) plastik.
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
z wyj¹tkiem metalu stosuje siê odpowiednio
oznakowane worki foliowe lub atestowane
pojemniki.
4/. Odbiór segregowanych odpadów
odbywa siê jeden raz w miesi¹cu:
a/ dla So³ectwa Osiek III pi¹tek m-ca,
b/ dla so³. G³êbowice IV pi¹tek m-ca.
5. Odbiór segregowanych odpadów odbywa siê na koszt Gminy.
6. Odpady przemys³owe i medyczne oraz
odpady komunalne niebezpieczne podlegaj¹
obowi¹zkowi oddzielenia i unieszkodliwieniu
wg zasad okreœlonych odrêbnymi przepisami.
7. Zabrania siê wrzucania do pojemników
na odpady komunalne bytowe: gruzu, szlamu,
substancji toksycznych, medycznych, innych
niebezpiecznych. Odpady biodegradacyjne (trawa, liœcie, odpady ogrodowe) powinny byæ
gromadzone oddzielnie i kompostowane we
w³asnym zakresie. ¯u¿el, gruz budowlany,
odpady z budynków w trakcie remontu lub
budowy bêd¹ odbierane po wczeœniejszym
zg³oszeniu PrzewoŸnikowi za dodatkow¹ op³at¹.
8. Zabrania siê spalania odpadów w pojemnikach.
9. W okresie zimowym nie nale¿y gromadziæ w pojemnikach mokrych odpadów w celu
unikniêcia ich zamro¿enia, utrudniaj¹cego za³adunek. W przypadku braku przejezdnoœci danej
ulicy w okresie zimowym odbiór odpadów nast¹pi niezw³ocznie po ust¹pieniu utrudnienia.
10. Odbiór przedmiotów wielkogabarytowych odbywaæ siê bêdzie minimum jeden raz
w roku w terminach og³oszonych przez PrzewoŸnika po wczeœniejszym ich uzgodnieniu z
Wójtem.
11. W³aœciciele maj¹ obowi¹zek utrzymywaæ urz¹dzenia na odpady w dobrym stanie
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z
nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód i powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.
§ 11
1. Zabrania siê niszczenia i uszkadzania
roœlinnoœci, donic kwiatowych i klombów oraz
deptania traw w parkach i na zieleñcach przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
2. Zabrania siê na terenie ca³ej Gminy
wypalania traw, spalania odpadów komunalnych i poprodukcyjnych w piecach C.O. i poza
instalacjami.
3. Zabrania siê wieszania plakatów, reklam, og³oszeñ na drzewach i wiatach przystankowych na terenie Gminy. W/w materia³y
mog¹ byæ umieszczane wy³¹cznie w miejscach
do tego przeznaczonych i przystosowanych.
Dotyczy to równie¿ materia³ów dotycz¹cych
kampanii wyborczych.
§ 12
Górne stawki op³at ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi odbioru i utylizacji sta³ych i ciek³ych odpadów komunalnych
wynosz¹:
a/ op³ata za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomoœci – 12 z³ za pojemnik 110 litrów,
6 z³ za worek,
b/ za odbiór i transport nieczystoœci ciek³ych - 40 z³ za 1 m3.
§ 13
1. Kontrole prawid³owoœci stosowania
przez w³aœcicieli nieruchomoœci przepisów
ustawy oraz zasad okreœlonych w niniejszym
regulaminie powierza siê osobom upowa¿nionym przez Wójta Gminy Osiek.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci okreœlonych w regu-
9
laminie, podlega karze grzywny. Postêpowanie w tych sprawach toczy siê wed³ug
przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
3. Przedsiêbiorcy, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci,
- opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych, bez wymaganego zezwolenia okreœlonego w ustawie o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
podlegaj¹ karze aresztu lub karze grzywny.
Postêpowanie w tych sprawach toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenie.
4. Osobom, o których mowa w ust.1, w³aœciciele nieruchomoœci i w³aœciciele obiektów
maj¹ obowi¹zek umo¿liwiæ wstêp na teren nieruchomoœci w celu kontroli przestrzegania niniejszych zasad oraz obowi¹zani s¹ przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce wykonywanie
przepisów uchwa³y, a w szczególnoœci:
- umowê na wykonywanie us³ugi odbioru
odpadów kom. i dowód op³aty za te us³ugi,
- umowê na wykonywanie us³ugi opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i wywozu nieczystoœci ciek³ych i dowód op³aty za te us³ugi.
Z kroniki
policyjnej
v W dniu 28. 06. 2006 r. godz. 9.00, ul.
G³ówna nieznani sprawcy, wykorzystuj¹c nieobecnoœæ pokrzywdzonego, zabrali w celu przyw³aszczenia elementy metalowe konstrukcji
namiotu szklarniowego na szkodê mieszkañca
Osieka. Wartoœæ 3000 z³.
v W dniu 29. 07. 2006 r. godz. 12.00 ul.
Koœcielna nieznany sprawca dokona³ w³amania do sklepu, a nastêpnie po jego penetracji
opuœci³ sklep, niczego nie zabieraj¹c. Straty
1500 z³.
v W dniu 5. 08. 2006 r. godz. 14.00 Osiek
ul. Ogrodowa. Micha³ T. lat 23, mieszkaniec
Osieka kieruj¹c samochodem marki VW Golf,
zatrzyma³ pojazd przy swojej posesji. Jad¹cy za
nim motorowerem Simson mieszkaniec Osieka
wykona³ manewr omijania. Gdy znajdowa³ siê
na wysokoœci samochodu, jego pasa¿er otworzy³ drzwi, w które uderzy³ motorowerzysta. W
wyniku zderzenia motorowerzysta dozna³ obra¿eñ cia³a.
KOMUNIKAT
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu zwraca siê z
apelem do osób, które by³y œwiadkami wypadku drogowego ze skutkiem œmiertelnym w miejscowoœci Grojec na ul. Beskidzkiej na trasie
Oœwiêcim – Kêty, droga wojewódzka nr 948 w
dniu 8. 07. 2006 r., w którym dosz³o do zderzenia motocykla marki Honda z samochodem
marki Polonez, o pomoc w odtworzeniu przebiegu i ustaleniu przyczyn wypadku. Wszystkie osoby, które by³y œwiadkami wypadku b¹dŸ
nadjecha³y na miejsce bezpoœrednio po jego
zaistnieniu prosimy o kontakt z Sekcj¹ Ruchu
Drogowego KPP Oœwiêcim, ul. Wyspiañskiego 2 – osobiœcie lub pod numerami telefonów:
(033) 847 52 52 , (033) 847 53 09. Zapewniamy
anonimowoϾ.
To tylko dwa s³owa
„W
ieœ
„Wieœ
Od tych s³ów rozpoczyna siê praca Klaudyny Kramarczyk, uczennicy Powiatowego Zespo³u nr 5 Szkó³
Budowlanych w Oœwiêcimiu.
Pracê nadzorowa³a i koordynowa³a wicedyrektor Pani Jolanta Kuæka Noworyta. To
zaproszenie do zwiedzania zabytku, jakim jest
kompleks pa³acowy w Osieku. Klaudyna wyst¹pi³a w konkursie cyklicznym og³oszonym
przez PTTK pod nazw¹ „Poznajmy Ojcowiznê”
i zaprezentowa³a w nim swoj¹ pracê na temat
Osieka, a dok³adnie w³aœnie dziejów kompleksu
zamkowego i stawów, które siê z nim wi¹¿¹.
Konkurs ten dzieli siê na trzy etapy: miêdzyszkolny, wojewódzki i ogólnopolski. Projekt ten
doskonale przedstawia historiê nam najbli¿sz¹,
a wiêc dzieje zamku i osób z nim zwi¹zanych.
Kiedy zapyta³em autorkê, sk¹d ten pomys³,
odpowiedzia³a - to bardzo proste. Ktoœ przyje¿d¿a, a ja chcê mu pokazaæ, co jest w naszym
pa³acu. Dlatego te¿ nie zag³êbia³am siê bardzo w
szczegó³y historyczne, poniewa¿ jak jest du¿o
tekstu, nie ka¿dy lubi siê w niego wczytywaæ.
Raczej napisa³am najwa¿niejsze wydarzenia
dotycz¹ce Pa³acu i historii Osieka. Bardziej
zale¿a³o mi na tym, by zaprosiæ kogoœ, by tu
przyjecha³, a do tego zachêciæ powinny fotografie, przedstawiaj¹ce w³aœnie miejsca zwi¹zane z
pa³acem i jego otoczeniem.
W pracy tej znajduje siê szereg ju¿ unikatowych zdjêæ ze stuletniej historii Pa³acu, wzbogaconych o nowe autorskie zdjêcia Klaudyny,
które bardzo wyraziœcie przedstawiaj¹ minion¹
epokê i to, co pozosta³o. Mówi¹c „minion¹
epokê”, trzeba wzi¹æ pod uwagê równie¿ ludzi,
którzy wychowali siê w tym miejscu, spêdzili
tam wspania³e dzieciñstwo, a którzy nadal ¿yj¹
Osiek”
i s¹ z nami; mam tu na myœli Pana Macieja
Rudziñskiego ze swoj¹ rodzin¹. To z pomoc¹
tych ludzi i tego miejsca historia ³¹czy siê z
teraŸniejszoœci¹, o czym mo¿emy siê przekonaæ, rozmawiaj¹c z Panem Rudziñskim. Oprócz
zdjêæ samego pa³acu i rodziny Rudziñskich w
opracowaniu zawartych jest kilka zdjêæ malarza Juliana Fa³ata, który bardzo mocno zwi¹zany by³ z Osiekiem. Jak twierdzi sama autorka:
„w pracy tej chcia³am równie¿ pokazaæ i przypomnieæ ludziom, ¿e taka osoba czêsto bywa³a
w tych okolicach nie tylko z powodu przyjaŸni,
ale równie¿ urokliwych miejsc, do których
czêsto, nawet pisz¹c listy, wraca³a”. Zebranie
materia³ów zabra³o autorce pracy prawie dwa
lata, bowiem bardzo ma³o zachowanych jest
materia³ów Ÿród³owych, z których mo¿na by
czerpaæ informacje. Jedynym szerszym Ÿród³em z jakiego mog³a autorka korzystaæ jest
ksi¹¿ka autorstwa B. Jani i A. Ha³atka pt.
„Osiek – Zarys dziejów”. A trzeba te¿ dodaæ,
¿e zdjêcia robione by³y przy odpowiedniej
pogodzie, aby mo¿na by³o uzyskaæ doskona³¹
przejrzystoϾ.
Praca Klaudyny zdoby³a I miejsce we
wszystkich trzech etapach, tj. miêdzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest to
bardzo du¿e osi¹gniêcie, bior¹c pod uwagê bardzo m³ody wiek autorki, bowiem wszystko jeszcze przed ni¹: matura, a potem studia. Jakie?
Chyba powoli wszystko w tej materii zaczyna
siê krystalizowaæ i stawaæ przejrzyste. Jest jedyn¹ tak m³od¹ osob¹, która postanowi³a siê zmierzyæ z histori¹, ukazuj¹c przy okazji wszystkim
to, co piêkne i warte zobaczenia. Pracê tê bêdzie
mo¿na zobaczyæ dopiero w maju 2007 roku,
gdy¿ obecnie prawa autorskie do wystawienia
jej publicznie, ma organizator konkursu. A.K
Wieœci z powiatu
Ostatni raz w koñcz¹cej siê kadencji samorz¹du powiatowego mam okazjê zamieœciæ kilka
informacji dotycz¹cych naszej najbli¿szej okolicy. Nastêpny numer „Echa Osieka” uka¿e siê
zapewne w trakcie kampanii wyborczej, wiêc i
gazeta bêdzie mia³a pewnie trochê wyborczy
charakter. Ten ostatni raz jest okazj¹ do przekazania kilku uwag na temat tego, co wydarzy³o siê
w ostatnich latach w powiecie i w naszej gminie.
Najpierw kilka s³ów o niew¹tpliwej pora¿ce, jak¹ s¹ pogarszaj¹ce siê warunki dojazdu
m³odzie¿y i doros³ych do Oœwiêcimia. Przez
cztery lata nie uda³o siê nam tak rozwi¹zaæ tego
problemu, aby mo¿na by³o bez œcisku i t³oku
oraz w œwiêta i dni wolne od pracy dojechaæ do
szkó³ czy zak³adów pracy. Najpierw swoje
autobusy wycofa³ najwiêkszy przewoŸnik, jakim by³ oœwiêcimski Pekaes, a nastêpnie firma
obs³uguj¹ca trasê G³êbowice – Oœwiêcim ograniczy³a radykalnie kursy sobotnio-niedzielne.
Do sukcesów nale¿y zaliczyæ powstanie
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Oœwiêcimiu oraz ci¹g³e podnoszenie jakoœci
oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkó³,
których organem prowadz¹cym jest powiat.
Na koniec to, co uwa¿am za coœ bardzo optymistycznego, choæ nie mo¿na tego ani dok³ad-
nie zmierzyæ, ani oceniæ: duma z mieszkania w
Osieku. Mieszkañcy naszej gminy czêsto
uczestniczyli w licznych imprezach kulturalnych, artystycznych i sportowych. S¹ widoczni na ró¿nego rodzaju przegl¹dach, wystawach
i targach. Ostatni¹ edycjê konkursu w szko³ach
ponadgimnazjalnych na temat wiedzy o powiecie oœwiêcimskim wygra³ uczeñ kêckiego liceum, osieczanin Zbigniew Kolasa. To jego
du¿y osobisty sukces, a tak¿e dobra promocja
naszej miejscowoœci.
Osiekiem i G³êbowicami interesuje siê coraz wiêcej ludzi pragn¹cych w³aœnie tutaj wybudowaæ dom, odpocz¹æ czy choæby poznaæ
historiê naszych miejscowoœci podczas rowerowych wycieczek. Naszym obowi¹zkiem jest
dba³oœæ o to, aby przyje¿d¿ali jeszcze czêœciej
i chêtniej, mieli gdzie i na co wydawaæ pieni¹dze oraz aby w przysz³oœci tutaj p³acili podatki.
Mo¿na by jeszcze napisaæ wiele o tym, co wa¿ne
i bardzo wa¿ne w powiecie: drogi, szpital, policja
itd. Stara³em siê o tym na bie¿¹co informowaæ
w poprzednich numerach „Echa”. Serdecznie
dziêkujê Redakcji za cztery lata wspó³pracy
przy tworzeniu tej sta³ej rubryki powiatowej, a
Czytelnikom za ¿yczliwoœæ.
Andrzej Kacorzyk
10
24 – 25 czerwiec 2006 r.
VII DNI OSIEKA
W 100 procentach sprawdzi³a siê zapowiedŸ Komitetu Organizacyjnego zamieszczonego w poprzednim numerze „Echa Osieka”
o gwarancji super pogody w czasie VII Dni Osieka. Pogoda rzeczywiœcie dopisa³a wyj¹tkowo, na miarê œwiêta naszej gminy.
Jak zwykle by³a to impreza dwudniowa.
Pierwszy dzieñ nale¿a³ do m³odzie¿y i dla niej by³ przygotowywany.
Impreza rozpoczê³a siê od wystêpów zespo³ów m³odzie¿owych. Jako
pierwszy wyst¹pi³ Gutierez z Mys³owic. Zaprezentowa³ on bardzo
dobry kawa³ek muzyki w stylu Myslowitz, a wiêc momentami melodyjne, a momentami wprowadzaj¹ce w trans gitarowym ciemnym brzmieniem. Jako drugi wyst¹pi³ zespó³ Twotones, który zaprezentowa³ mocniejsze i przesycone energetycznym ³adunkiem kawa³ki. Prezentowany
przez zespó³ styl muzyczny, jak sami okreœlaj¹ na swojej stronie, oscyluje na pograniczu gatunków ciê¿kiej muzyki z nowatorskimi melodyjnymi aran¿acjami wprowadzaj¹cymi niepowtarzalny klimat do ka¿dego
numeru. By³y to dwa bardzo udane koncerty, a po nich, jak co roku,
dyskoteka i fajna zabawa, któr¹ zapodali nam Marcin Kawczak oraz DJ
Spayky. O godz. 23.00 wyst¹pi³ z pokazem teatr ognia HOGUERA.
M³odzie¿, wykonuj¹c ró¿ne akrobatyczne figury, w majestatyczny sposób wprowadzi³a wszystkich w mi³¹ i czarown¹ atmosferê. Przy rytmicznych odg³osach b¹gosów mo¿na by³o siê przenieœæ w inny lepszy
œwiat. Pod koniec tylko, jak zwykle, da³a popis nasza m³odzie¿ w
przyciasnych czapeczkach, ale poza tym to bardzo udana impreza.
W drugim dniu, czyli w niedzielê, bogaty program dnia rozpoczê³y
przedszkolaki z Osieka. Ka¿da grupa przedszkolna zaprezentowa³a
odrêbny wystêp; zobaczyliœmy tañce meksykañskie, tañce polskie, ale
najwiêkszy aplauz zgromadzonej licznie publicznoœci wywo³a³ wystêp
„maluchów” w roli Smerfów.
Na koniec wystêpów dzieci zaprezentowa³y „przedstawienie” znanych bajek w krzywym zwierciadle; zabawne i dowcipne teksty rozbawi³y publicznoœæ. Brawo przedszkolaki, dziêkujemy Paniom za trud
przygotowania.
Zespo³y tañca nowoczesnego dzia³aj¹ce przy Gminnej Bibliotece
Publicznej jak zwykle zaprezentowa³y dobrze przygotowane uk³ady
taneczne . Ca³oœæ opracowa³a Pani Joanna Kobiela. Dla najm³odszych
uczestników imprezy organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, m. in.
przedstawienie „Jaœ i Ma³gosia” w wykonaniu Teatru z Krakowa. ¯ywa
reakcja dzieci œwiadczy³a, ¿e wykonawcy trafili do najm³odszych odbiorców. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zabawy na zje¿d¿alni, karuzeli czy te¿
mog³y siê przejechaæ „najprawdziwszym” samochodzikiem.
Niebywa³ym powodzeniem cieszy³a siê Wielka Loteria Fantowa,
sprzedano wszystkie losy, organizatorzy dotarli do hojnych sponsorów
(listê drukujemy obok), st¹d wspania³e nagrody, a dodatkowo ka¿dy los
wygrywa³ choæby drobn¹ rzecz.
„GwoŸdziem” programu okaza³y siê wystêpy zespo³u CARRANTUOHILL, który zaprezentowa³ mistrzowskie wykonanie tradycyjnej
Laureaci turnieju rodziny
muzyki irlandzkiej i celtyckiej oraz kabaret Jacka Pietrzaka z niepowtarzaln¹ postaci¹ Genowefy Pigwy kreowan¹ przez samego Jacka.
Dowcipne i aktualne teksty dotycz¹ce tego, co dzieje siê w Polsce,
ubawi³y publicznoœæ.
W miêdzyczasie odby³y siê liczne konkurencje sportowo-sprawnoœciowe. W turnieju siatkówki bra³o udzia³ 10 dru¿yn. I miejsce zajê³a
dru¿yna „Star”, II miejsce dru¿yna „Zemsta” i Rumuñskie £opaty III
Mikx.
W konkursie rzutu lotk¹ do tarczy juniorzy do 12 lat:
I miejsce – Oskar D¹browski, II miejsce - Paulina Kawczak, III
miejsce – Krzysztof Szypu³a. Seniorzy: I miejsce – Henryk Wojnar, II
miejsce – Tadeusz Kasperek, III miejsce – Marek Piechociñski. Turniej
rodzinny: I miejsce – Ma³gorzata, Paulina , Krzysztof Kawczak,
II miejsce – Barbara, Natalia, Piotr Smolarski, III miejsce – Jolanta,
Micha³, Adam Majda.
Najwiêkszym zainteresowaniem zebranych cieszy³ siê turniej „Si³acz Roku”. Zg³osi³o siê 16 „Si³aczy”. I miejsce – Tomasz Wojnar – 103
punkty, II miejsce – Tomasz Sikora – 71 punktów, III miejsce – Wojciech
¯abiñski – 56 punktów.
Zwyciêscy rzutu lotk¹
VII Dni Osieka przesz³y do historii. By³y naprawdê udane, o czym
œwiadcz¹ zgromadzone t³umy mieszkañców gminy. Organizatorzy „stanêli na wysokoœci zadania”. Sprawna organizacja, doskonale zaopatrzone bufety oraz liczne atrakcje dope³ni³y ca³oœci.
Dziêkujemy i do zobaczenia na VIII Dniach.
A. Ha³atek, A. Kwaœniak
11
SPONSORZY
IMPREZY
„AKSAM” Beata i Adam Klêczar
Bank Spó³dzielczy w Oœwiêcimiu
Zak³ad Hodowli Zarodowej w Osieku
„ICE MASTRY” Maria Ziêbiñska,
Stanis³aw Ziêbiñski
Kó³ko Rolnicze w Osieku
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w
Osieku
Sklep „U Kasi” Katarzyna i Piotr Pi³at
Sklep spo¿ywczo - przemys³owy Anna
Kwaœniak
Hurtownia „WITAMINA” Oœwiêcim
ANDERSEN POLAND Oœwiêcim
Cukiernia „JAGÓDKA” Bronis³aw Ziêba
Hurtownia odzie¿owa „EMU” Jacek
Ortman
Sklep „CHEOPS” Celina Grzywa,
Miros³aw Grzywa
P.H. „MARBET” Marek Nowak,
Wojciech Nowak, Oœwiêcim
Sklep – „ Patek”
Centrum Kosmetyczne, Agnieszka
G³owiak
Kot³y C.O. Zbigniew P³onka
Apteka – M.Mostowik, S.Salamon
Ciastkarnia Augustyn Malik – Oœwiêcim
Sklep Wielobran¿owy Wies³awa Rusek
Kot³y C.O. – Pawe³ Bies
Sklep wielobran¿owy – Joanna
Jêdrzejowska
Sklep – Anna Drebszok
Gabinet Stomatologiczny Marzena Klêczar
Fryzjerstwo Aleksandra Ziêba
Kwiaciarnia „Dalia” Anna Mamoñ
Apteka „Arnika”
„Eurogum” Krzysztof Górowicz
Sklep „Lidia”
Salon Fryzjerski – Bo¿ena Kolasa
Salon Fryzjerski – Irena Pomorzewska
Zak³ad stolarski – Jan Kramarczyk,
Jerzy Sobecki
Anna Majda
Zak³ad szklarski – Marian Kocemba
ZRB - Ryszard Wandor
„Nauka jazdy” – Tadeusz Mucha
Myjnia Samochodowa Osiek
AMM –AUTO Micha³ Pomorzewski
FHU Antoni Rusin
Sklep „Grall” – Zofia Kubica
Sklep – Bogus³aw Luranc
Piekarnia „MAGELLAN” – Mariusz Kusak
Mamy pierwszego Mistrza Ma³opolski
w kolarstwie szosowym .....
Bartosz Grubka wyczynowo jeŸdzi dopiero od dwóch lat. Z rowerem zwi¹zany jest od
dziecka, gdy¿ pochodzi z rodziny, gdzie ojciec,
brat i wujek z satysfakcj¹ uprawiali i uprawiaj¹
nadal ten sport.
Zacznê mo¿e od pytania, gdzie i z kim
trenujesz?
Je¿d¿ê w Sokole Kêty. Tam mamy dosyæ
silna grupê, je¿eli chodzi o Polskê po³udniow¹.
Mamy paru zawodników, którzy dobrze je¿d¿¹,
ale bior¹c pod uwagê ca³¹ tê otoczkê, która siê
zawsze wokó³ sportu krêci, mam tu na myœli te¿
pieni¹dze, to jesteœmy daleko w tyle.
W kategorii juniorów w Polsce, bryluj¹
trzy teamy KTK Kalisz, Pacyfik Toruñ oraz
Mostostal Pu³awy. My nad¹¿amy za tymi zawodnikami, staramy siê przynajmniej.
Jak wygl¹daj¹ twoje treningi?
Fundamentaln¹ spraw¹ jest przygotowanie zimowe. Je¿eli siê zimê Ÿle przepracuje, to
nie ma za bardzo podstaw do treningów letnich.
Zim¹ bardzo du¿o biegam, du¿o czasu spêdzam na si³owni, basenie, ale nie zapominam o
rowerze. Wszystkie te æwiczenia muszê wykonywaæ pod kontrol¹ pulsometru ( przyrz¹d do
mierzenia pracy serca ) dziêki czemu mój trening jest bardzo precyzyjnie wykonany i jest
efektywny. W³aœnie w ten sposób bardzo
poprawi³em swoje mo¿liwoœci fizyczne, które
skutkuj¹ , ¿e na wyœcigach idzie ca³kiem, ca³kiem nieŸle.
Który raz ju¿ jecha³eœ na wyœcigu osieckim ?
Po raz trzeci, ale tamten pierwszy dwa lata
temu by³ dla mnie bardzo wyczerpuj¹cy. Tempo by³o ogromne i po 10 km chcia³em ju¿ zakoñczyæ wyœcig, ale dojecha³em z sukcesem,
bo w peletonie, a nie odpad³em. Natomiast rok
temu to chyba by³ najgorszy mój wyœcig w
historii, wielki defekt roweru i piêciominutowa
naprawa, no i bez szans na dobr¹ pozycjê.
Jak Ty jako osieczanin podchodzisz do
tego naszego wyœcigu?
Jest to dla mnie wa¿ny wyœcig w sezonie,
poniewa¿ walczê tu o tytu³ Mistrza Ma³opolski
i oczywiœcie jadê „u siebie”, przed kolegami i
rodzin¹. Trasa jest bardzo dobrze znana szczególnie na po³udniu Polski i bardzo ceniona.
Wszyscy zawodnicy, z którymi rozmawia³em,
stwierdzili, ¿e wyœcig w Osieku jest bardzo ciê¿ki. Szczególnie czêœæ trasy G³êbowice – Polanka; jest tam dosyæ du¿o
górek i tam trzeba doœæ
mocno popeda³owaæ.
Jak ci siê jecha³o w
tym roku?
Trasa Osiecka jest
typowa dla mnie i pod
ni¹ siê przygotowywa³em. Muszê przyznaæ, ¿e
plan na zdobycie pierwszego miejsca by³ troszkê inny, a mianowicie
mia³em siê urwaæ z peletonu, ale by³em bardzo
pilnowanym zawodnikiem, poniewa¿ wiêkszoœæ startuj¹cych wiedzia³o, ¿e jestem z Osieka. Dopiero piêæ kilometrów przed met¹, przy
wjeŸdzie z Polanki do Osieka by³a górka i
wtedy uda³o mi siê odskoczyæ, a ze mn¹ jeszcze
trzech zawodników. A je¿eli chodzi o finisz ,to
bardzo dobrze siê czu³em; finiszowa³em o kilka
d³ugoœci roweru.
Gdzie i jaki nastêpny wyœcig ciê czeka?
No w³aœnie, teraz mia³em parê dni luzu po
wyœcigu, by nabraæ œwie¿oœci , a teraz bêdê
musia³ usi¹œæ nad dzienniczkiem treningowym
i zastanowiæ siê nad dalszymi treningami. Mamy
za nied³ugo górskie mistrzostwa Polski w
Wa³brzychu. Je¿eli chodzi o tê trasê, to jest ona
najtrudniejsz¹ w Europie; jest ona tak selektywna, ¿e ciê¿ko jest znaleŸæ podobn¹ na œwiecie. Mamy do przejechania siedem pêtli, na
ka¿dej s¹ dwie porz¹dne góry o nachyleniu do
20%. Ja jestem dosyæ du¿ym zawodnikiem, a
na takiej trasie jednak najlepiej siê czuj¹ niscy
i w miarê l¿ejsi zawodnicy.
Jak godzisz te trudne treningi ze szko³¹?
No jest ciê¿ko, generalnie to z nauk¹ sobie
radzê nawet nieŸle, ale za rok matura i ju¿ czujê
nad sob¹ spory ciê¿ar.
A jak widzisz swoje dotychczasowe
dokonania?
Ten sezon idzie mi ca³kiem dobrze.
Muszê przyznaæ, ¿e mia³em propozycjê
pojechania w Pucharze Œwiata, jednak kolidowa³ on z wyœcigiem Osieku , wybra³em Osiek
i wcale teraz tego nie ¿a³ujê.
Rok temu by³em trochê pod³amany swoimi
niepowodzeniami, ale teraz po ciê¿kiej pracy,
jak¹ wykona³em, wiem, ¿e warto by³o. Potrzebowa³em tej wygranej, zdobywa³em ju¿ trzecie, czwarte czy drugie miejsce, brakowa³o mi
tego b³ysku, wygranej na prze³amanie siebie.
Jakie to uczucie byæ pierwszym?
Uczucie jest nieporównywalne do niczego
innego, a zw³aszcza ten moment, gdy siê przeje¿d¿a przez liniê mety z podniesionymi rêkoma. Ka¿dy zawodnik chcia³by to prze¿yæ.
¯yczê ci jeszcze wielu takich nieporównywalnych chwil w imieniu w³asnym, jak
równie¿ kibiców, bo zapewne po ostatnim
wyœcigu sporo ich przyby³o. Dziêkujê za
wywiad i ¿yczê sukcesów
A. Kwaœniak
12
„Trwajcie
w wierze
z Maryj¹”
Takie s³owa Papie¿a
Benedykta XVI towarzyszy³y XXIII pieszej pielgrzymce oœwiêcimskiej na Jasn¹ Górê. 7 sierpnia po Mszy Œw. w
koœciele Œw. Maksymiliana w Oœwiêcimiu wyruszy³o 6 grup w tym
V grupa - czerwona z dekanatu osieckiego i parafii Przeciszów.
Prowadzili j¹ ks. Marek z Osieka, ks. £ukasz z Polanki Wielkiej i ks.
Marcin z Grojca oraz dwaj klerycy. W tej grupie wêdrowa³o 171 osób
w tym 34 z Osieka. Najm³odszy pielgrzym mia³ 9 lat, a najstarszy 73.
Dlaczego ktoœ podejmuje trud takiej pielgrzymki? Wielokrotnie powtarza³o siê stwierdzenie, ¿e s¹ to rekolekcje w drodze, mo¿liwoœæ spojrzenia w g³¹b siebie, ale te¿ spojrzenia na drugiego cz³owieka. Rzadko
doznawaæ mo¿na tyle dobrego od kogoœ i tyle daæ drugiemu. Ka¿dy ma
jakieœ zadanie: trzeba nieœæ znaki, tuby, kabel, pilnowaæ porz¹dku, sprz¹taæ, dbaæ o sprzêt, graæ i œpiewaæ, a wszystko to czyniæ dla naszej Królowej.
Przemierzaj¹c miasta i wioski spotykaliœmy siê z ¿yczliwoœci¹, ale czasem
te¿ z niedowierzaniem. Ze wzruszeniem wspominamy goœcinnoœæ gospodarzy, ich serdecznoœæ i bezinteresownoœæ. To dodawa³o si³y do pokonywania kolejnych kilometrów. Doœwiadczenie bycia w grupie, bycia jednym z wielu d¹¿¹cych do spotkania z Matk¹ jest impulsem do powrotu na
szlak pielgrzymki w kolejnych latach. W czasie modlitwy ró¿añcowej
Fot. P. Ganzel
codziennie polecaliœmy Maryi swoje intencje – o zdrowie, zgodê w rodzinie, pokonanie na³ogów, zdanie egzaminów, dobr¹ pracê, wypracowanie
emerytury, wybór drogi ¿yciowej, za dusze zmar³ych i oczywiœcie modlitwy o beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. By³y te¿ „ Godzinki”,
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, droga krzy¿owa, a tak¿e wiele pieœni
i piosenek pomagaj¹cych maszerowaæ. Obola³e nogi, odciski, deszcz,
niewygody s¹ niczym przy radoœci z osi¹gniêtego celu, jakim by³o ujrzenie
oblicza Bo¿ej Matki w cudownym jasnogórskim obrazie. Ju¿ teraz zapraszamy innych do pielgrzymowania w przysz³ym roku.
P¹tnicy z Osieka
Sprz¹tanie Starego Cmentarza
Tam
Piêknie po³o¿ony wœród starodrzewia osiecki „Stary cmentarz” ma niepowtarzalny urok. Odwiedzaj¹cych tê star¹ nekropoliê jego atmosfera zmusza do refleksji nad czasem, który nieub³aganie ucieka, nad pokoleniami osieczan pochowanych w tym miejscu, nad nieuchronnoœci¹ œmierci, nad ¿yciem, które ucieka.
Co mnie jeszcze czeka, Bo¿e?
¯yjê tak d³ugo, w poœpiechu
wiêc muszê siê znów ukorzyæ
znów wyznaæ ¿ale i grzechy
Trwoni³em chwile i lata
moja to strata
A moim ukrytym cierniem
m³odoœci cienie
Co odesz³o, trwa w pamiêci
w starym parku dom rodzinny –
przeminê³o z polskim wiatrem
i nie ma winnych?!
Lecz Dom Twój nie w murach, Panie
Tyœ przecie w sercach budowa³...
Stary cmentarz ju¿ od prawie 100 lat jest nieczynny, gdy¿ pierwsze
pochówki na nowym cmentarzu datowane s¹ na lata 1906 – 1908.
Dlatego te¿ cmentarz ten nie jest czêsto odwiedzany, a wielkie kamienne
nagrobki po czêœci siê rozsypa³y, a pozosta³e zgromadzono wzd³u¿
g³ównej alejki od bramy do krzy¿a. Pamiêtajmy, ¿e w czasach, kiedy
stary cmentarz by³ miejscem pochówków, gros grobów to by³y ziemne
kopczyki pocz¹tkowo pielêgnowane, ale z biegiem lat rozmywane.
Nieliczne nagrobki kamienne nale¿a³y do ludzi zamo¿niejszych. Dlatego
te¿ stary cmentarz wymaga dzisiaj dba³oœci z szacunku dla pokoleñ
osieczan spoczywaj¹cych snem wiecznym w tym miejscu.
Dobrze, ¿e osiecka stra¿ pamiêta o naszej starej nekropolii. Jak co roku
zorganizowa³a sprz¹tanie, wykoszono i uprz¹tniêto chwasty oraz spad³e
ga³êzie. W sprz¹taniu wziêli udzia³: Grzegorz Leœniak, Marcin Leœniak,
Marek Leœniak, Dawid Musia³, Marcin Musia³, Józef Neczek, Konstanty Neczek, Bogdan P³onka, Pawe³ P³onka, Marian Sobecki,
Krzysztof Szyszka. Sprz¹tanie odbywa siê dwa razy w roku, w lipcu i
pod koniec paŸdziernika. Stra¿akom dziêkujemy w imieniu mieszkañców
Osieka za pamiêæ i troskê o to szczególne dla osieczan miejsce.
A. Ha³atek
Tutaj biel dworu zostanie
mi³oœæ Tam zechciej przechowaæ
Maciej Rudziñski
Parafia œw. Andrzeja w Osieku wraz z Redakcj¹
„Echa Osieka” planuje na prze³omie kwietnia i maja
2007 roku pielgrzymkê do W³och. Szczegó³owy program og³osimy w póŸniejszym terminie.
Ksi¹dz Proboszcz
Bogus³aw W¹drzyk
Redakcja „Echa Osieka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych (organy – keyboard,
akordeon, klarnet, saksofon) z dojazdem do ucznia.
JAROS£AW CIECIAK
Tel. (033) 8458 370
13
Stanis³aw P³onka 1
Egipt. Mleko z Sahar y
Kiedy grecki historyk Herodot (ok. 485 – ok. 425 p.n.e.) odwiedzi³
Egipt, powiedzia³, ¿e kraj ten jest darem Nilu („Egypt is gift of River Nile”).
Rzeczywiœcie, gdyby wody rzek zasilaj¹cych jezioro Viktoria (le¿¹ce na
wysokoœci 1136 m n.p.m. i otoczone przez terytorium Ugandy, Kenii i
Tanzanii) nie opuœci³y tego jeziora, ¿eby daæ pocz¹tek rzece Nil Bia³y (
d³ugi 3700 km)1 i gdyby zw³aszcza Nil Bia³y na terenie Sudanu w Chartumie nie spotka³ siê z wodami Nilu B³êkitnego(d³ugi 1610 kom), wyp³ywaj¹ca z jeziora Tana2, po³o¿onego na wysokoœci 1800 m n.p.m. w
górach Etiopii i gdyby nastêpnie powsta³y ze zlania siê tych dwóch rzek
Nil nie powzi¹³ decyzji, ¿e najwygodniej bêdzie mu pop³yn¹æ dalej na
przestrzeni 2988 km3 w kierunku pó³nocy (chocia¿ w niektórych rejonach
Sudanu zmuszony by³ zmieniaæ kierunki) do Morza Œródziemnego, przedzieraj¹c siê po drodze przez niegoœcinn¹ Saharê – to nie by³oby staro¿ytnego Egiptu i nie by³oby Egiptu wspó³czesnego.
oko³o 1,4 km pas ¿yznej gleby. Przed ujœciem do morza, niedaleko od
dzisiejszego Kairu, Nil rozlewa³ siê w szerok¹ na 185 km i d³ug¹ na 160
km deltê, tak¿e z ¿yznymi po³aciami przydatnego rolniczo gruntu (60 %
ziemi ca³ej powierzchni ziemi uprawnej). To stworzy³o na tym pustynnym
obszarze pozbawionym deszczu5, (deszcz czasami pada tylko w strefie
przybrze¿nej Morza Œródziemnego) podstawê rozwoju rolnictwa i wy¿ywienia osiad³ym przed oko³o 5 tys. lat plemionom. Plemiona te nie zmarnowa³y danej im przez Naturê szansy. Nauczy³y siê magazynowaæ nadmiar wody z okresów powodziowych, stworzy³y system irygacji uprawianych przez siebie poletek i modli³y siê do Hapi – boga Nilu, aby obfita
powódŸ wystêpowa³a regularnie co roku (niestety zdarza³y siê lata suszy
i niewielkie wylewy, które nie zapewnia³y doœæ wody na okres wegetacji
roœlin – grozi³o to zawsze g³odem). Jak wiadomo, osiadli na tym terenie
staro¿ytni Egipcjanie stworzyli cywilizacjê.
Coroczne powodzie wzd³u¿ Nilu
Egipt wspó³czesny
Nil Bia³y ma swoje Ÿród³a w Afryce Równikowej, charakteryzuj¹cej
siê obfitymi i ci¹g³ymi opadami deszczu. Zasila on Nil równomiernie przez
Chocia¿ Egipcjanie ju¿ w roku 1902 wybudowali w okolicy Assuanu tamê, to dat¹ prze³omow¹ w rolnictwie Egiptu wspó³czesnego sta³
siê rok 1971 – rok, w którym ukoñczono budowê Wielkiej Tamy
Assuañskiej 6. Tama ta stworzy³a na Nilu sztuczne jezioro7 o pojemnoœci
157 km3 wody. Od tej pory nie wystêpuj¹ coroczne powodzie na Nilu.
Woda z jeziora Nasser dostarczana jest równomiernie w ci¹gu roku do
koryta Nilu i przy pomocy systemu kana³ów i przepompowni zasila w
wodê gospodarstwa domowe oraz pola uprawne. Wyeliminowanie
okresów powodziowych pozwala na uzyskiwanie w ci¹gu roku dwóch,
a nawet trzech plonów, jednak brak corocznych mu³ów nanoszonych z
powodzi¹ i u¿yŸniaj¹cych glebê zmusi³ egipskich rolników do stosowania nawozów sztucznych (co roku oko³o 13 tys. ton), co podra¿a produkcjê roln¹.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
1
Sfinks z Gizy. Fot. S. P³onka
ca³y rok, chocia¿ jego udzia³ w globalnej iloœci wody sp³ywaj¹cej z Nilu
do Morza Œródziemnego wynosi tylko 17 %. Reszta, a wiêc 83 % dostarczana jest przez Nil Niebieski. Wody tej rzeki sp³ywaj¹ do Nilu jednak
bardzo nierównomiernie. Najwiêcej jej jest w okresie od czerwca o wrzeœnia, kiedy w górach Etiopii topniej¹ œniegi i wystêpuj¹ obfite opady
deszczu. Wtedy to Nil, pokonuj¹cy ostatnie 1000 km w drodze do morza
w wy¿³obionym korycie w piaskach Sahary, wylewa³ œrednio do wysokoœci 7 – 8 metrów, nanosz¹c z gór Etiopii ¿yzne mu³y (œrednio co roku
na zalanych terenach pozostawa³o 12 milionów ton œwie¿ego osadu), które
po obu brzegach rzeki po ust¹pieniu powodzi stworzy³y szeroki œrednio
Autor w lutym 2005 r. był gościem Animal Production Research
Institute (APRI), Giza. Artykuł oparty jest o informacje ustne pracowników APRI oraz materiały z internetu.
2
ustalił to w roku 1858 brytyjski podróżnik John Hanning Speke.
3
ustalił to już w roku 1770 szkocki podróżnik James Bruce.
4
łączna dł. Nilu wynosi 6688 km; jest to najdłuższa rzeka w świecie.
5
dla odwiedzającego Egipt dowodem na to są w wielu miejscach
niewykończone, nie pokryte dachem ostatnie kondygnacje domów
mieszkalnych, choć od dawna zasiedlonych; od domów takich nie płaci
się podatku, stąd nie warto ich wykańczać.
6
długość tamy3,6 km, wysokość – 110 m.
7
83 % na terenie Egiptu i nazywane Lake Nasser – Jezioro Nasser;
część jeziora leżąca na terenie Sudanu nazywana jest przez Sudańczyków – Lake Nubia. Parametry jeziora: długość 550 km, z tego 324 km
na terenie Egiptu, pozostałe 226 km – na terenie Sudanu; powierzchnia
– 5250 km2, maksymalna głębokość – 130 m, średnio – 25 m.
14
Sport
LKS „Brzezina”
URODZENIA
c.d. Maj
Piotrowska Sandra Roksana
G³êbowice
Czerwiec
So³tys Kinga Maria
Jab³oñska Julia Zofia
Bies Alan Wojciech
Garwacki Szymon Jaros³aw
Go³¹b Dominik Andrzej
Dusik Oliwia Weronika
G³êbowice
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Lipiec
Leœniak Krzysztof Piotr
Kuwik Dawid Tadeusz
Smajek Aleksander Andrzej
Tla³ka Natalia Joanna
Wojnar Nikola Oliwia
Habrzyk Nikola Weronika
Bêbenek Julia Natalia
G³êbowice
Osiek
Osiek
Osiek
G³êbowice
G³êbowice
Osiek
Sierpień
Górowicz Natalia Weronika
Osiek
MA£¯EÑSTWA
Czerwiec
Bogdan Grzegorz, Tychy i Tla³ka Barbara, Osiek
Tyralik Piotr, Polanka Wielka i Kasperczyk Renata, Osiek
Danek Marcin, G³êbowice i Jakie³ek Aneta, Osiek
Momot Krzysztof, Oœwiêcim i P³onka Kamila, Osiek
Domasik Artur, Osiek i Babiuch Sylwia, Kêty
Lipiec
P³onka Daniel, Malec i Kwaœniak Izabela, Osiek
Tla³ka Wies³aw, Osiek i Adamus Iwona, Osiek
Spadek Adrian, Grojec i P³onka Ewa, Osiek
Luranc Grzegorz, Osiek i P³onka Aleksandra, Osiek
Naglik Bogus³aw, Osiek i Magdziarz Teresa, Zaborze
Kasperek Dariusz, G³êbowice i Kozub Karolina, Przeciszów
Mrozik Micha³, Osiek i Jarzyna Klaudia, Osiek
Noszka Witold, G³êbowice i Jurasz Barbara, ¯ywiec
A-Alstir Frifin, Zasole Bielañskie i Nowak Bo¿ena, Osiek
Klêczar Marcin, Osiek i Ga³gan Monika, Nowa Wieœ
ZGONY
c.d. Czerwiec
Bies Anna
Osiek, ul. Graniczna 4
G¹siorek Bo¿ena
G³êbowice, ul. £azy 27
Szymañski S³awomir G³êbowice, ul. Zamkowa 84
- 83 lata
- 81 lat
- 17 lat
Lipiec
Siwek Marian Jan
G³êbowice, ul. Wiœniowa 21
P³onka Edward
Osiek, ul. W³osieñska 1
Kowalczyk Franciszka Osiek, ul. G³ówna 312
Janas Bronis³aw
Osiek, ul. Starowiejska 481
- 77 lat
- 55 lat
- 87 lat
- 55 lat
Sierpień
Æwiertnia Boles³aw
Wójcik Wanda
Jekie³ek Bronis³aw
G³êbowice, ul. Plebañska 56
Osiek, ul. Jazowa 3
Osiek, ul. G³ówna 383
- 59 lat
- 59 lat
- 48 lat
Oprac. S. Gasid³o
Dla dru¿yny seniorów w pi³ce no¿nej walcz¹cej o mistrzostwo klasy
“A” Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Oœwiêcimiu runda wiosenna sezonu
2005/2006 nale¿a³a do bardzo udanej. Jest siê czym pochwaliæ gdy¿
nasza dru¿yna w trzynastu rozegranych meczach nie ponios³a ¿adnej
pora¿ki. Zarz¹d klubu gratuluje tego sukcesu i wyczynu wszystkim
zawodnikom na czele z trenerem Józefem Gembal¹ i oby taki sukces
powtarza³ siê coraz czêœciej. W tabeli koñcowej rozgrywek tego sezonu
pierwsze miejsce zdoby³ LKS Nowa Wieœ z 55 punktami, drugie miejsce
LKS Osiek z 50 punktami, kolejne miejsca z tak¹ sama iloœci¹ punktów
zajêli: trzecie MKP “Unia” Oœwiêcim, czwarte KS Che³mek.
Juniorzy i trampkarze Ligi Okrêgowej w pi³ce no¿nej sezon zakoñczyli 17.06.2006 r. Juniorzy w koñcowej tabeli uplasowali siê na 5
miejscu z 44 punktami, a trampkarze na 9 miejscu z 31 punktami.
Prezes klubu w porozumieniu z trenerami wy³oni³ wœród dru¿yn
seniorów juniorów i trampkarzy najlepszego zawodnika i króla strzelców sezonu. Najlepszym zawodnikiem w grupie seniorów zosta³
Damian P³onka, juniorów - Mariusz Luranc, a trampkarzy Mateusz Niedziela. Królem strzelców w grupie seniorów zosta³
Seweryn Jaromin, juniorów - Mateusz Bargie³, a wœród trampkarzy - Wojciech Brandys. Na zakoñczenie sezonu prezes klubu Jerzy
Mieszczak, wiceprezes Stanis³aw Kusak, trenerzy Józef Gembala,
Krzysztof Sporysz oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk Kramarczyk podziêkowali wszystkim zawodnikom za osi¹gniête wyniki sportowe. Najlepsi zawodnicy i królowie strzelców otrzymali od prezesa
klubu i trenerów dyplomy oraz piêkne puchary. Dosz³o te¿ do niezwyk³ego i piêknego zdarzenia; Seweryn Jaromin otrzyma³ dodatkowo
wyró¿nienie, puchar i dyplom za “odkrycie roku”. Mimo m³odego wieku
Seweryn sta³ siê odpowiedzialnym i skutecznym zawodnikiem, co w
konsekwencji prowadzi³o do wielu zwyciêstw naszej dru¿yny.
NISKIE
CENY!
CZÊŒCI ZAMIENNE
POLAR, ZELMER, ARDO
MPM PRODUKT, MASTERCOOK,
AMICA, WHIRLPOOL, BOSCH
INDESIT, ARISTON I INNE
Anna MIODOÑSKA
WIEPRZ 47, tel. 875-50-28
2 000 ró¿nych czêœci,
3 km od centrum Wieprza w stronê
Andrychowa
I A KOM
Witold Jarzyna
v konta poczty elektronicznejv domeny, strony wwwv
wizytówki internetowev generatory stron wwwv wpis na
wyszukiwarkê gminn¹ i powiatow¹v obecnoœæ firmy na
oficjalnej stronie internetowej Urzêdu Gminy: www. osiek. pl,
oraz na stronie powiatowej: www. oswiecimski. iap.pl
Kontakt: tel. 844-29-73; 0 504-078-322, e-mail: [email protected]
Serdeczne podziêkowania dla wszystkich,
którzy uczestniczyli
w uroczystoœciach pogrzebowych
œp. BRONIS£AWA JANASA
sk³ada ¿ona z rodzin¹
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku i Towarzystwo Miłośników Osieka
Redaguje Kolegium w składzie: Adam Hałatek – red. naczelny, Bronisław Jania, Artur Kwaśniak, Urszula Babińska, Małgorzata Boba.Dział sportowy: K. Mleczek, H. Kramarczyk, J. Mieszczak, „Echa szkolne” :
Skład i druk: "Akapit"s.c.
A. Kacorzyk, A. Handzlik, A. Woszczyna, M. Kramarczyk. Korekta: Anna Wichaj
Oœwiêcim, ul. Gen. J. Bema12,
Adres redakcji: 32 – 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 – 155, e-mail: [email protected]
tel.: 844-57-60, 844-57-61
konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 – 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na
stronę internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materia³ów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treœæ listów nie odpowiadamy.
15
mê¿czyŸni :
bieg 400 metrów: kobiety:
mê¿czyŸni:
skok w dal: kobiety:
mê¿czyŸni:
pchniêcie kul¹: kobiety:
Zarz¹d klubu dziêkuje wszystkim kibicom naszego klubu za
sportowe i kulturalne zachowanie na stadionach.
W dniu 18. 06. 2006 r. w Piotrowicach rozegrany zosta³ Turniej Pi³ki
Siatkowej o puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Przeciszów.
W turnieju startowa³o 5 zespo³ów. Nasza dru¿yna po pokonaniu LKS
Polanka Wielka 2 : 0 i LKS Piotrowice 3 : 1 przegra³a ze zwyciêzc¹ turnieju,
dru¿yn¹ z Brzeszcz 0 : 2 i w ostatecznej punktacji zajê³a II miejsce.
Zawodnicy LKS “Brzezina” Osiek
najlepsi w spartakiadach powiatowych
Reprezentacja LKS “Brzezina” Osiek po raz kolejny okaza³a siê
bezkonkurencyjna w Powiatowej Spartakiadzie LKS-ów w lekkiej atletyce, turnieju pi³ki siatkowej i przeci¹ganiu liny na obiekcie sportowym
LKS Podolsze. W spartakiadzie uczestniczy³o 246 zawodniczek i zawodników z 6 klubów LKS. W punktacji generalnej zwyciê¿y³ LKS
“Brzezina” Osiek przed LKS Podolsze i LKS Grodzisko. Zawodnicy
naszego klubu zwyciê¿yli we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych i Turnieju Pi³ki Siatkowej, a tylko w przeci¹ganiu liny ulegli LKS
Grodzisko. Spartakiada zosta³a sfinansowana by³a przez Starostwo
Powiatowe w Oœwiêcimiu. Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych do trzeciego miejsca otrzymali pami¹tkowe medale, w konkurencjach dru¿ynowych nagrody rzeczowe a w punktacji generalnej najlepsze dru¿yny nagrodzono pucharami. Puchary, nagrody i pami¹tkowe
medale wrêczali przedstawiciele Powiatowego Zrzeszenia LZS w Oœwiêcimiu na czele z przewodnicz¹cym Kazimierzem Chrapczyñskim. Zwyciêski puchar w Powiatowej Spartakiadzie w Podolszu odebra³ prezes
naszego klubu Jerzy Mieszczak. Gratulacje i podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim zawodnikom, którzy godnie reprezentowali barwy naszego
osieckiego klubu. ¯yczymy im dalszych sukcesów w kolejnych spartakiadach. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e Janowi Bulkiewiczowi,
nauczycielowi w-f z Gimnazjum w Osieku za zaanga¿owanie i dobre
przygotowanie zawodników w konkurencjach lekkoatletycznych.
Punktacja generalna w spartakiadzie: 1) LKS Osiek - 135 pkt.
2) LKS Podolsze - 75 pkt. 3) LKS Grodzisko - 57 pkt. 4) LKS Rajsko
– 44 pkt. 5) LKS Piotrowice – 31 pkt. 6) LKS Zator – 25 pkt.
WYNIKI SPARTAKIADY:
bieg na 100 metrów: kobiety:1. ¯aneta Drabczyk LKS Osiek
2. Joanna M¹czewska LKS Rajsko
3. Patrycja Waliczek LKS Grodzisko
4. Paulina Wysogl¹d LKS Osiek
mê¿czyŸni:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Krzysztof Luranc LKS Osiek
Bart³omiej Ziarmo LKS Osiek
Mariusz W¹grzyk LKS Podolsze
¯aneta Drabczyk LKS Osiek
Anna Klêczar LKS Osiek
Patrycja Waliczek LKS Grodzisko
£ukasz Piechociñski LKS Osiek
Bart³omiej Ziarno LKS Osiek
£ukasz Czopek LKS Grodzisko
Anna Klêczar LKS Osiek
Joanna M¹czewska LKS Rajsko
Paulina Wysogl¹d LKS Osiek
£ukasz Piechociñski LKS Osiek
Krzysztof Luranc LKS Osiek
Kamil Klimczyk LKS Podolsze
Ma³gorzata Kraska LKS Osiek
Anna Kaleta LKS Podolsze
Katarzyna Kachnic LKS Podolsze
Karolina Wasztyl LKS Osiek
Damian Mitoraj LKS Osiek
Grzegorz Kachnic LKS Zator
S³awomir Mitoraj LKS Osiek
pi³ka siatkowa
1. LKS Osiek w sk³adzie S³awomir Wolas, Wac³aw Kwaœniak, Mariusz
Suchara, Arkadiusz Jarzyna, Adrian Patek
2. LKS Zator
3. LKS Piotrowice
przeci¹ganie liny
1. LKS Grodzisko
2. LKS Osiek w sk³adzie W³adys³aw Wilczak, Dariusz Domasik, Damian
Mitoraj, S³awomir Wolas
3. LKS Podolsze
Na stadionie LKS Zator odby³ siê Powiatowy Turniej Juniorów w
pi³ce no¿nej w dniu 09.07.2006 r. W turnieju uczestniczy³o 11 dru¿yn LKS
z Grodziska, £êk, Malca, Osieka, Palczowic, Podolska, Polanki, Rajska,
Skidnia, Witkowic i Zatora. W pó³finale LKS Osiek pokona³ LKS Grodzisko 2:0, a w finale juniorzy LKS Osiek zwyciê¿yli w piêknym stylu
LKS Polanka 5:1. Trzecie miejsce wywalczy³o Grodzisko.
Cieszymy siê ogromnie z piêknej postawy naszych m³odych zawodników i gratulujemy im zwyciêstwa i zdobycia piêknego pucharu.
W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia br. nasi juniorzy wziêli udzia³ w
turnieju pi³ki no¿nej “III MEMORIA£ im. JANA STUPKI” zorganizowanym przez klub sportowy “So³a” Oœwiêcim. W turnieju udzia³
wziê³o 12 dru¿yn. Nasza dru¿yna po zwyciêstwie nad LKS Malec 5:1
i LKS Rajsko 6:1 wesz³a do pó³fina³u, w którym pokona³a LKS Grojec
po remisie 1:1 rzutami karnymi 4:2. W finale rozegranym na stadionie
“So³y” nasza dru¿yna uleg³a jednak po zaciêtej walce LKS Zator 1:3 i
zajê³a 2 miejsce w turnieju.
Przed inauguracj¹ sezonu 2006/2007 nasza dru¿yna rozegra³a mecze
kontrolne.
LKS Gromiec – LKS Osiek 0:2, LKS Brzezina – LKS Osiek 5:1,
LKS Zaborze – LKS Osiek 0:4, KS Hejna³ Kêty – LKS Osiek 1:0,
Orawska Jasienica /S³owacja/ IV liga - LKS Osiek 4:3
06.08.2006 r. nasza dru¿yna seniorów w pi³ce no¿nej rozegra³a mecz
pucharowy na stadionie LKS Przecieszyn po remisie 1:1 rzutami karnymi wygra³a 3:1.
/Henryk Kramarczyk/
16

Podobne dokumenty