Laerdal Suction Unit

Komentarze

Transkrypt

Laerdal Suction Unit
LSU
Laerdal Suction Unit
Cat. No. 78 00 00 - Reusable
Cat. No. 78 00 30 - Serres
Wskazówki dotyczące
stosowania
www.laerdal.com
4
2 Przeznaczenie4
3 Interfejs użytkownika
–– 3.1 Pokrętło robocze 5
7 Test urządzenia
18
–– 7.1 Ustawienia
18
–– 7.2 Uruchomienie testu
19
–– 7.3 Ocena wyników testu urządzenia 20
8 Obsługa techniczna
21
9 Wykrywanie i usuwanie usterek
21
10 Akcesoria i części
22
–– 3.2 Wskaźniki 5
–– 3.3 Przycisk 6
–– 3.4 Źródła zasilania 6
–– 3.5 Funkcja automatycznego oszczędzania energii 6
11 Dane techniczne
4 System pojemnika wielokrotnego użytku
–– 4.1 Informacje ogólne 7
–– 4.2 Części7
11
–– 4.5 Po użyciu 11
12
12
–– 5.3 Stosowanie 13
–– 5.4 Skrócona instrukcja 15
–– 5.5 Po użyciu
6Konserwacja
16
–– 6.2 Czyszczenie obudowy i części
16
–– 6.3 Dezynfekcja części wielokrotnego
użytku
16
–– 6.4 Ładowanie akumulatora
16
–– 6.5 Zewnętrzna ładowarka akumulatora17
–– 6.6 Sprawdzanie jakości akumulatora
17
–– 6.7 Wymiana akumulatora
17
–– 6.8 Wsporniki mocujące
18
–– 6.9 Dźwignia zwalniająca obsadę
pojemnika 18
–– 11.6 Warunki środowiskowe
25
–– 11.7 Karta materiałowa
25
–– 11.9 Wymagania dot. medycznych
urządzeń elektrycznych
27
12Ograniczona gwarancja
28
13 Adresy28
15
–– 6.1 Informacje ogólne
24
–– 11.8 Symbole26
5 System worka ssawnego Serres
–– 5.2 Części 24
–– 11.3 Parametry fizyczne
–– 11.5 Zasilanie24
–– 4.6 Odkażanie pojemnika wielokrotnego
użytku
11
–– 5.1 Informacje ogólne
–– 11.2 Tolerancja ogólna
–– 11.4 Działanie24
–– 4.3 Stosowanie 8
–– 4.4 Skrócona instrukcja
24
–– 11.1 Klasyfikacja24
3
Polski
1 Uwagi i ostrzeżenia
• Należy używać wyłącznie akumulatorów
zatwierdzonych przez firmę Laerdal Medical.
Stosowanie innych akumulatorów może
spowodować problemy związane z działaniem
wskaźnika stanu akumulatora, czasem jego
pracy oraz bezpieczeństwem.
Przed użyciem ssaka należy przeczytać uważnie
niniejszą instrukcję i dokładnie zapoznać się z
działaniem i konserwacją urządzenia.
• Zaleca się ładowanie akumulatora podczas
przerw w pracy urządzenia, co pozwala
utrzymać odpowiedni standard pracy.
1 Uwagi i ostrzeżenia
• Aby uzyskać pełną pojemność akumulatora,
należy ładować go co najmniej przez jedną
dobę. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać ok.
80% pojemności akumulatora po 3 godzinach
(w przypadku nowego akumulatora). Uwaga:
nie zaleca się wielokrotnego stosowania
3-godzinnego doładowywania.
Ssak może być używany jedynie przez osoby
przeszkolone w zakresie obsługi medycznych
urządzeń odsysających.
Nie można używać ssaka w pobliżu łatwopalnych
płynów i gazów, grozi to eksplozją lub pożarem.
Nie wolno używać urządzenia w warunkach,
których parametry wykraczają poza wartości
graniczne określone w punkcie 11.6. Może to
być źródłem zagrożenia i ujemnie wpłynąć na
funkcjonowanie urządzenia.
• Jeśli ładowanie akumulatora nie jest
możliwe podczas przerw w używaniu ssaka,
akumulator powinien być co najmniej raz w
miesiącu ładowany przez całą dobę.
• Nie powinno się przechowywać
rozładowanego akumulatora; należy go
wcześniej naładować do pełnej pojemności.
Nie należy blokować otworu wylotowego w
trakcie pracy ssaka, ponieważ powoduje to
zwolnienie przepływu i może być przyczyną
uszkodzenia urządzenia.
• Zapasowy akumulator przechowywany w
temperaturze pokojowej 25°C powinien być
doładowywany co 6 miesięcy.
Wersji wielokrotnego użytku należy zawsze
używać z założonym filtrem i kulką pływaka.
Przelanie się zassanej treści może uszkodzić
urządzenie. W przypadku przelania się treści z
pojemnika do pompy ssak należy niezwłocznie
przekazać do serwisu (zob. rozdz. 8).
• Ssak Laerdala (LSU) należy ładować po
każdym zastosowaniu klinicznym.
2 Przeznaczenie
Ssak firmy Laerdal jest przenośnym, zasilanym
elektrycznie medycznym aspiratorem
przeznaczonym do użycia w warunkach
pozaszpitalnych i w czasie transportu pacjenta.
Służy do nieciągłego usuwania wydzielin, krwi
i wymiocin z dróg oddechowych pacjenta,
umożliwiającego wentylację. Wysokie poziomy
podciśnienia są na ogół stosowane do odsysania
treści z części ustnej gardła. Przy odsysaniu
tchawicy, a także w przypadku dzieci i niemowląt
są stosowane zwykle niższe poziomy podciśnienia.
Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je
od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania. Aby
zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego należy
używać minimalnej ilości płynu.
Nie wolno zanurzać ssaka, ani ustawiać go w
wodzie lub innych płynach. Może to uszkodzić
urządzenie i grozi porażeniem elektrycznym.
Nie wolno tłoczyć środków czyszczących lub
innych płynów przez pompę podciśnienia, tj.
przez złączkę podciśnienia. Może to uszkodzić
urządzenie.
Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia,
należy stosować wyłącznie akcesoria dostarczane
przez firmę Laerdal lub jej autoryzowanych
dystrybutorów.
4
3 Interfejs użytkownika
(wszystkie konfiguracje)
Polski
Polski
Akumulator
Niniejsza Instrukcja dotyczy dwóch konfiguracji
ssaka firmy Laerdal: z pojemnikiem wielokrotnego
użytku i z systemem worka ssawnego Serres. O
ile nie zaznaczono inaczej, informacje zawarte w
niniejszej instrukcji dotyczą obydwu konfiguracji.
naładowany wskaźnik nadal się świeci, należy
wyłączyć ssak z użytkowania i oddać do serwisu
(zob. rozdz. 8).
3.1 Pokrętło robocze
3.2.4 Wskaźnik podciśnienia
Pokrętło robocze, umieszczone w dolnej części
interfejsu, pełni równocześnie funkcję wyłącznika
(„ON/OFF”) i wybieraka podciśnienia. Ssak
włącza się, ustawiając pokrętło w wymaganym
położeniu. Każde ustawienie oznacza maksymalny
osiągalny poziom podciśnienia dla wybranej
pozycji (80, 120, 200, 350, 500+ mmHg).
Wielkość swobodnego przepływu powietrza
zmienia się wraz ze wzrostem ustawień
podciśnienia (szczegóły – zob. punkt 11.4). Aby
wyłączyć aparat, należy ustawić pokrętło robocze
w położeniu „0”. Gdy ssak podłączony jest do
sieci, napięcie jest obecne w niektórych spośród
obwodów wewnętrznych urządzenia nawet po
ustawieniu pokrętła roboczego w położeniu „0”.
Aby całkowicie odciąć zasilanie, należy odłączyć
przewód zasilający z gniazdka.
Zielony wskaźnik słupkowy
sygnalizuje bieżący poziom podciśnienia
w trakcie pracy ssaka.
Każdy świecący segment odpowiada
50 mmHg. Segment świecący słabym
światłem to 25 mmHg (np. 125
mmHg oznacza, że świecą się w pełni
2 segmenty, a segment trzeci świeci
słabym światłem).
3.2 Wskaźniki
mmHg
80
120
200
350
kPa
11
16
27
47
500
67
mBar
107
160
Tabela konwersji ciśnienia
267
467
667
3.2.5 Wskaźnik stanu akumulatora
3.2.1 Wskaźnik włączenia zasilania
Zielony wskaźnik słupkowy spełnia 3
funkcje:
• W trakcie pracy przy zasilaniu
z wewnętrznego akumulatora
informuje w przybliżeniu o stanie
naładowania akumulatora
• W trakcie ładowania informuje w
przybliżeniu o osiągniętym stopniu
naładowania akumulatora
• W trakcie testu urządzenia informuje o tym,
która faza testu jest aktualnie wykonywana
Podczas pracy przy zasilaniu z wewnętrznego
akumulatora:
Informuje w przybliżeniu o pozostałej pojemności
akumulatora. Wartości wyświetlane podczas
zasilania z wewnętrznego akumulatora i podczas
ładowania są jedynie wartościami przybliżonymi.
Może na nie wpływać kilka parametrów, np.
ustawienie parametrów urządzenia, stan
akumulatora, temperatura itd.
Uwaga: niezwłocznie po włączeniu ssaka i po
przełączeniu z zasilania zewnętrznego na zasilanie z
wewnętrznego akumulatora wszystkie 4 wskaźniki
diodowe pulsują przez 5 sekund, po czym
wyświetlony zostaje stan naładowania akumulatora.
Zielona dioda świeci:
• światłem ciągłym, gdy ssak jest włączony;
• światłem przerywanym – pulsowanie szybkie
(mniej więcej dwa razy na sekundę) w trakcie
testu urządzenia;
• światłem przerywanym – pulsowanie
wolne (mniej więcej jeden raz na sekundę),
gdy aktywna jest funkcja automatycznego
oszczędzania energii lub gdy test urządzenia
zostanie przerwany, względnie w przypadku
rozładowania akumulatora.
3.2.2.Wskaźnik zasilania zewnętrznego
Zielona dioda świeci światłem
ciągłym gdy podłączone jest zewnętrzne
zasilanie prądu zmiennego lub stałego.
3.2.3 Wskaźnik trybu awaryjnego
Dioda czerwona świeci się, gdy wykryta
została możliwa niesprawność w działaniu ssaka.
W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie,
a następnie włączyć ponownie, aby sprawdzić, czy
świecenie ustało. Jeśli dioda nie świeci się, ssak może
być używany. Jeśli po trzech cyklach wyłączenia i
włączenia i po wymianie akumulatora na w pełni
5
Ten przycisk umożliwia wykonanie
4-fazowego programu testującego
inicjowanego przez użytkownika.
Celem programu jest stwierdzenie,
czy urządzenie działa prawidłowo, czy też wymaga
zabiegów serwisowych (zob. rozdział 7).
*Uwaga: Zaraz po włączeniu zasilania LSU
i natychmiast po przełączeniu źródła zasilania
z zasilania zewnętrznego na akumulatorowe
zasilanie wewnętrzne wszystkie 4 diody LED będą
świecić się przez 5 sekund, a następnie wyświetlona
zostanie pozostała pojemność akumulatora.
Wskazania stanu akumulatora mogą się różnić
między poszczególnymi urządzeniami ze względu
na charakter pomiaru pojemności akumulatorów
na podstawie napięcia. Różne akumulatory mogą
mieć różne wartości napięcia względem pozostałej
pojemności, co prowadzi do różnic w odczytach.
Pozostałe czynniki zewnętrzne, jak np. temperatura,
także mogą wpłynąć na dokładność wskazania.
Wskazanie stanu pojemności akumulatora
scharakteryzowano poniżej. Wykres prezentuje jak
dokładność wskazania może zmienić się.
3.4 Źródła zasilania
Ssak jest dostarczany z przewodem zasilania prądem
zmiennym do połączenia z gniazdkiem prądu
zmiennego, oraz z przewodem zasilania prądem
stałym do podłączenia do gniazdka prądu stałego.
Urządzenie może być zasilane z wewnętrznego
akumulatora, a także zasilane lub ładowane z jednego
z następujących zewnętrznych źródeł zasilania:
• sieć prądu zmiennego przy użyciu przewodu
zasilania prądem zmiennym: 100-240 V
(50/60 Hz).
• sieć prądu stałego przy użyciu przewodu
zasilania prądem stałym: 12-28 V.
4 LEDs
3 LEDs
2 LEDs
1 LED
Osobno oferowany jest zaczep ścienny do
zawieszania ssaka w trakcie pracy i ładowania (zob.
rozdz. 10).
czas
Akumulator wyczerpany; (pozostała min 1 minuta
pracy przy ciśnieniu 500+ mmHg / przepływie
swobodnym). Pulsuje 1 dioda.
4.1 Informacje ogólne
Filtr
Wlot węża pacjenta
Wlot węża
podciśnienia
Wąż ssący pacjenta
Łącznik cewnika ssania
Interfejs użytkownika
Obsada na pojemnik
z wodą i wąż ssący
pacjenta
Zbiornik
Pojemnik na wodę
Uchwyt zbiornika
Pokrywa zbiornika z
kulką pływaka
Dźwignia
Drzwiczki akumulatora
4.2 Części
Zbiornik
Wlot węża pacjenta
Wąż ssący pacjenta
Gniazdo prądu stałego
Podłączenie zasilania zewnętrznego
sygnalizowane jest świeceniem
wskaźnika zasilania zewnętrznego. Po
podłączeniu zasilania zewnętrznego lub
umieszczeniu ssaka w zaczepie ściennym należy
sprawdzić, czy wskaźnik się świeci.
W trakcie ładowania: informuje w przybliżeniu
o osiągniętej pojemności akumulatora.
< 75%
75 - 80%
> 80%
4 System pojemnika wielokrotnego użytku
Gniazdo prądu zmiennego
Uwaga: Jeśli LSU lub akumulator NiMH był
przechowywany w niskich temperaturach
(< 12 °C / < 54 °F), to po włączeniu może na
początku pokazywać pojemność akumulatora
niższą niż rzeczywista. Wynika to ze specyfiki
akumulatorów NiMH. Jedna dioda LED wskaźnika
akumulatora może migać, co normalnie oznacza
niski poziom naładowania akumulatora. Dioda
LED może migać do momentu, aż temperatura
LSU przekroczy 12 °C / 54 °F, a LSU zostanie
wyłączony i ponownie włączony. W tej sytuacji
niski poziom naładowania akumulatora nie jest
poprawnym wskazaniem resztkowej pojemności
akumulatora.
Pojemność
Polski
Polski
3.3 Przycisk
Pojemność akumulatora
Dokładność zależy od wieku i stanu akumulatora,
stanu ssaka oraz warunków użytkowania, m.in.
temperatury.
3.5 Funkcja automatycznego
oszczędzania energii
Sygnalizacja*
Ssak posiada funkcję automatycznego
oszczędzania energii, która wyłącza
silnik pompy. Gdy urządzenie pracuje w tym
trybie, wskaźnik zasilania pulsuje wolno
(w przybliżeniu jeden raz na sekundę). Funkcja
ta jest włączana automatycznie, gdy pokrętło
robocze zostało ustawione na 200, 350 lub
500+ mmHg, a rzeczywisty poziom podciśnienia
przekracza przez 2 minuty 120 mmHg. Aby
wyłączyć tryb oszczędzania energii i powrócić do
normalnej pracy, należy ustawić pokrętło robocze
w dowolnym położeniu, a następnie powrócić do
wymaganego ustawienia.
Diody zapalają się kolejno.
3 diody świecą, czwarta pulsuje.
4 diody świecą.
*Uwaga: Jeśli w ssaku nie ma zainstalowanego
akumulatora, wszystkie 4 diody zapalą się na ok.
5 sekund i następnie zgasną.
W trakcie testu
W trakcie testu: informuje o tym, która faza testu
jest aktualnie wykonywana, względnie, który
odpowiadający jej wynik testu jest wyświetlany:
zapalona dioda 1 (dolna) = FAZA 1,
zapalona dioda 2 = FAZA 2 itd.
6
Pokrywa zbiornika z kulką pływaka
Uszczelka
Złącze kątowe
Łącznik cewnika ssania
Uszczelka podiciśnienia
Elementy systemu pojemnika wielokrotnego użytku:
• Przeźroczysty plastykowy pojemnik o
pojemności 1000 ml.
Filtr
Aby przywrócić podciśnienie, należy wyjąć złączkę
kątową z wlotu PODCIŚNIENIA (VACUUM).
Po zwolnieniu kulki pływaka można ponownie
przymocować złączkę kątową.
• Pokrywa pojemnika z kulką pływaka
• Filtr z rurką
Uwaga: Nie wolno używać pojemnika
wielokrotnego użytku bez filtra i kulki pływaka.
Pokrywa pojemnika zawiera kulkę pływaka, która
zamyka przewód podciśnienia, gdy pojemnik jest
pełny lub w razie przewrócenia urządzenia.
7
4.3.2 Posługiwanie się ssakiem
Wyjęcie pojemnika:
4 Usunąć zawartość pojemnika w sposób
bezpieczny, zgodnie z miejscowymi przepisami.
Uwaga: Ssak powinien pracować w pozycji
stojącej, aby zapobiec wylaniu się zassanej treści.
5 Oczyścić ssak zgodnie z punktem 6.2. Oczyścić
i zdezynfekować części wielokrotnego użytku
zgodnie z punktami 4.6 .
Zaleca się wymianę filtra po każdym użyciu, a
przynajmniej po każdej zmianie. Tam, gdzie ze
względu na rodzaj pacjentów lub charakter miejsca
nie istnieje problem zakażenia krzyżowego, filtr
należy wymieniać nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
4.3.4 Montaż pojemnika wielokrotnego użytku
1 Umieścić żółtą uszczelkę w pokrywie.
Uszczelka powinna być ułożona całkowicie
płasko i nie może być skręcona.
1 Odłączyć rurkę filtra od niebieskiego wlotu
podciśnienia i od pokrywy pojemnika.
Instrukcja obsługi filtra – zob. punkt 4.2.
Wskazane jest posiadanie dodatkowych filtrów na
wypadek koniecznej wymiany.
Zawilgocony filtr należy wymienić niezwłocznie po
użyciu lub tak szybko, jak to możliwe.
1 Odwinąć rurkę ssawną pacjenta
4.3 Stosowanie
2 Ustawić pokrętłem roboczym wymagany
poziom podciśnienia. Ssak automatycznie
włączy się i rozpocznie pracę. Gdy ssak jest
włączony, zielony wskaźnik zasilania świeci się
światłem ciągłym.
Uwaga: Przed użyciem ssaka należy dokładnie
przeczytać ostrzeżenia podane w rozdziale 1.
Części są oznaczone różnymi kolorami, co ma
ułatwić ponowny montaż po czyszczeniu.
4.3.1 Lista kontrolna
2 Jeśli usunięto kulkę pływaka, należy obróć
pokrywę do góry dnem i umieść kulkę we
właściwym miejscu, w sposób pokazany na
ilustracji.
3 Po zakończeniu odsysania ustawić pokrętło
robocze w położeniu zerowym
• Sprawdzić, czy nie brakuje żadnej części i czy
wszystkie części są czyste.
• Jeśli urządzenie ma być zasilane
z zewnętrznego źródła, należy podłączyć je
do źródła prądu stałego lub zmiennego w
sposób opisany w punkcie 3.4. W przypadku
zasilania z akumulatora zewnętrznego
sprawdzić, czy akumulator jest zainstalowany
• Sprawdzić, czy rurka ssawna pacjenta jest
prawidłowo podłączona do wlotu PACJENTA
(PATIENT) na pokrywie pojemnika, a filtr jest
mocno osadzony w pokrywie ssaka
• Sprawdzić, czy cewnik ssący zamocowany jest
do węża ssącego pacjenta lub adaptera.
Nie należy korzystać z węża ssącego
ani adaptera, jeśli nie został podłączony
cewnik ssący.
4.3.3 Opróżnianie pojemnika
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić
prawidłowe działanie urządzenia, zaleca się
opróżnianie pojemnika, gdy jest zapełniony w 3/4.
Filtr należy sprawdzać po każdym użyciu.
2 Zwolnić obsadę pojemnika: nacisnąć dźwignię
zwalniającą, przesuwając równocześnie obsadę
do siebie. Wyjąć pojemnik z oprawy.
Uwaga: Nie wolno używać urządzenia bez
zainstalowanej kulki pływaka.
W przypadku uszkodzenia filtra płyn przeniknie
przez membranę, co spowoduje zanieczyszczenie
pompy i konieczność przekazania ssaka do
serwisu (zob. rozdz. 8).
Gdy płyn sięga górnej krawędzi pojemnika,
ssak przerywa zasysanie. Aby umożliwić dalsze
odsysanie, należy opróżnić pojemnik i wymienić
filtr. Przelanie się zassanej treści może uszkodzić
urządzenie.
8
3 Zwolnić (zależnie od wersji) rurkę ssawną
pacjenta.
3 Zablokować pokrywę na pojemniku,
dokręcając ją w prawo, do oporu.
9
Polski
Polski
Odkażanie części wielokrotnego użytku należy
wykonać zgodnie z punktem 4.6.
Filtr zabezpiecza ssak, zapobiegając przedostaniu się
wilgoci do zespołu pompy, nie służy natomiast do
filtracji mikrobiologicznej, ani do filtracji cząstek.
Filtra nie można odkażać.
8 Umieścić pojemnik w obsadzie pojemnika i
wsunąć go do ssaka.
Uwaga: Rurki należy łączyć zgodnie z kodem
kolorów: niebieski do niebieskiego i żółty do
żółtego.
6.
1.
4.4 Pojemnik wielokrotnego
użytku
4.
9 Podłączyć żółtą złączkę kątową do żółtej
uszczelki podciśnienia (kod koloru: żółty do
żółtego).
Sposób złożenia rurki pokazano
na ilustracjach po prawej stronie
ssaka. 1 Podłączyć filtr niebieską
stroną do niebieskiej złączki
podciśnienia.
• R
ozłożyć pojemnik na osobne części w
sposób pokazany na powyższej ilustracji.
• Kulkę pływaka na pojemniku wielokrotnego
użytku można wyłuskać z pokrywy.
4.6.3 Płukanie
• S płukać wszystkie części pod strumieniem
zimnej bieżącej wody.
• Zanurzyć w ciepłej wodzie (30-40°C).
4.5 Po użyciu
1 Po zakończeniu odsysania ustawić pokrętło na
„0”. Sprawdzić, czy poszczególne części nie są
uszkodzone lub nadmiernie zużyte. W razie
potrzeby, wymienić części.
4.6.4 Czyszczenie
• Z
anurzyć wszystkie części w gorącej wodzie
(60-70°C) z dodatkiem łagodnego detergentu.
• D
okładnie oczyścić wszystkie powierzchnie.
Tam, gdzie można użyć szczotki.
2 Oczyścić ssak zgodnie z punktem 6.2.
3 Oczyścić i zdezynfekować części
wielokrotnego użytku zgodnie z punktami 4.6
• S płukać ciepłą wodą i pozostawić do
wyschnięcia.
4 Wykonać test urządzenia zgodnie z rozdz. 7.
• S prawdzić, czy wszystkie części są czyste i
suche.
5 Włączyć ładowanie ssaka (zob. punkt 6.4)
7 Podłączyć filtr (niebieska otoczka) do
niebieskiego wlotu podciśnienia ssaka (kod
koloru: niebieski do niebieskiego).
11 Wykonać test urządzenia zgodnie z rozdz. 7
Uwaga: Dokładne płukanie i czyszczenie
są ważnymi czynnościami poprzedzającymi
dezynfekcję.
4.6 Odkażanie pojemnika wielokrotnego
użytku
4.6.1 Części, które należy odkazić po każdym użyciu:
• Z
anurzyć wszystkie części w gorącej wodzie
(60-70°C) z dodatkiem łagodnego detergentu.
1 Pokrywa pojemnika
2 Kulka pływaka
• D
okładnie oczyścić wszystkie powierzchnie.
Tam, gdzie można użyć szczotki.
3 Uszczelka
• S płukać ciepłą wodą i pozostawić do
wyschnięcia.
4 Uszczelka podciśnienia
5 Złączki kątowe
10
12 Owinąć rurkę pacjenta wokół obsady na rurkę
na ścianie ssaka
6 Pojemnik
13 Włączyć ładowanie ssaka (zob. punkt 6.4)
8 Łącznik cewnika ssania
5.
• Wyjąć i opróżnić pojemnik zgodnie z
punktem 4.3.
3 Podłączyć rurkę ssawną
pacjenta do wlotu pacjenta na
pokrywie pojemnika.
10 Podłączyć złączkę kątową na rurce pacjenta do
wlotu PACJENTA na pokrywie pojemnika.
8.
4.6.2 Przygotowanie
2 Podłączyć żółtą złączkę kątową
do żółtej uszczelki podciśnienia.
6 Umieścić żółtą uszczelkę podciśnienia we
wgłębieniu na środku pokrywy i mocno
docisnąć.
7.
2.
3.
Skrócona instrukcja
5 Połączyć złączkę kątową z rurką pacjenta.
Polski
Polski
4 Połączyć łącznik cewnika ssania z rurką
pacjenta.
• S prawdzić, czy wszystkie części są czyste i
suche.
7 Rurka ssawna pacjenta
11
Pojemnik wielokrotnego użytku należy czyścić
stosownie do potrzeb, zgodnie z instrukcją
producenta.
5.1 Informacje ogólne
Złączki ssania Serres
Otwór wlotowy PACJENTA
Wlot węża
podciśnienia
Rurka ssawna Serres
Interfejs
użytkownika
Worek ssawny
Serres z filtrem
Pojemnik
Obsada rurki
ssawnej Serres
Obsada pojemnika
Dźwignia zwalniająca
Drzwiczki przedziału
akumulatora
Uwaga: Ssak należy obsługiwać i transportować
w pozycji pionowej, aby zapobiec wylaniu się
zassanej treści.
Złączki ssania Serres czyści się przecierając ją
wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie jest dozwolone
odkażanie w autoklawie, ani demontowanie
podzespołu.
1 Rozwinąć rurkę ssawną Serres.
2 Przyłączyć rurkę ssawną Serres do wlotu
pacjenta na pokrywie pojemnika.
5.3 Stosowanie
Uwaga: Przed użyciem ssaka należy dokładnie
przeczytać ostrzeżenia podane w rozdziale 1.
5.3.1 Lista kontrolna
• Sprawdzić, czy nie brakuje żadnej części i czy
wszystkie części są czyste.
• Jeśli urządzenie ma być zasilane z
zewnętrznego źródła, należy podłączyć je do
źródła prądu stałego lub zmiennego w sposób
opisany w punkcie 3.4 W przypadku zasilania
z akumulatora zewnętrznego sprawdzić, czy
akumulator jest zainstalowany.
3 W razie potrzeby zmocować odpowiedni
cewnik ssania. Cewnik nie jest dostarczany
przez firmę Laerdal.
4 Ustawić pokrętłem roboczym wymagany
poziom podciśnienia. Ssak automatycznie
włączy się i rozpocznie pracę. Gdy ssak jest
włączony, zielony wskaźnik zasilania świeci się
światłem ciągłym.
• Sprawdzić, czy złączka ssania Serres jest
prawidłowo podłączona do ssaka i pojemnika.
5.2 Części
Części wielokrotnego użytku
Części jednorazowego użytku:
Należy je regularnie czyścić lub wymieniać
• Worek ssawny z filtrem
• Pojemnik
• Rurka ssawna Serres
• Złączki ssania Serres
Rurka ssawna Serres Worek ssawny z
filtrem
5.3.2 Posługiwanie się ssakiem
Sprawdzić, czy pokrywa pojemnika jest
prawidłowo uszczelniona:
5 Po zakończeniu odsysania ustawić pokrętło
robocze w położeniu zerowym.
1 Rozwinąć rurkę ssawną Serres.
5.3.3 Opróżnianie pojemnika
Uwaga: Zaleca się opróżnianie pojemnika, gdy jest
zapełniony w 3/4.
Pojemnik
Gdy objętość płynu sięgnie w przybliżeniu
1000 ml, ssak przerywa zasysanie. Jeśli istnieje
podejrzenie, że mogło dojść do przelania się płynu
z worka do pompy, należy oddać urządzenie do
serwisu (zob. rozdz. 8).
Złączki ssania
Serres
2 Przyłączyć rurkę ssawną Serres do wlotu
pacjenta na pokrywie pojemnika.
Przelanie się zassanej treści może uszkodzić
urządzenie.
W skład systemu worka ssawnego Serres
wchodzi filtr hydrofilowy, który zamyka przewód
podciśnienia, gdy pojemnik jest pełny lub w
razie przewrócenia urządzenia. Aby przywrócić
podciśnienie, należy wymienić worek.
Części jednorazowe należy wymieniać po każdym
użyciu.
12
13
Polski
Polski
5. System worka ssawnego Serres
5.3.4 Montaż systemu worka ssawnego Serres
2 Zatkać otwór wlotowy pacjenta korkiem
znajdującym się na pokrywie.
2 Włożyć częściowo obsadę pojemnika do ssaka.
1 Umieścić pojemnik w obsadzie pojemnika, w
pozycji pionowej
5 Rozwinąć worek ssawny i umieścić w
pojemniku. Worek ssawny należy instalować w
pojemniku w tym samym rozmiarze.
10 Wykonać test urządzenia zgodnie z instrukcją
w rozdziale 7.
11 Owinąć rurkę ssawną wokół obsady na rurkę
na ścianie ssaka
6 Włożyć drugi koniec złączki ssania Serres do
pojemnika.
12 Włączyć ładowanie ssaka (zob. punkt 6.4)
5.4 System worka ssawnego Serres
Instrukcja skrócona
Schemat prawidłowego montażu
rurek umieszczony jest po prawej
stronie ssaka.
3 Włożyć rurkę złączki podciśnienia Serres do
złączki podciśnienia ssaka.
3 Wyjąć worek ssawny z pojemnika
7 Ustawić pokrętłem 500+ mmHg.
4 Zutylizować worek ssawny Serres w sposób
bezpieczny, zgodnie obowiązującymi lokalnie
przepisami.
5 W razie potrzeby oczyścić ssak, zgodnie z
opisem w punkcie 6.2.
6 Oczyścić w razie potrzeby pojemnik Serres,
zgodnie z instrukcją użytkowania producenta.
4 Włożyć złączkę ssania Serres do złączki
podciśnienia ssaka.
Uwaga: Oczyścić złączkę ssania Serres,
przecierając ją wilgotną ściereczką lub gąbką.
Nie jest dozwolone odkażanie w autoklawie, ani
demontowanie podzespołu. Złączkę ssania Serres
należy regularnie wymieniać.
8 Zatkać wlot pacjenta palcem, naciskając
równocześnie na środek pokrywy. Pokrywa
jest prawidłowo założona, jeśli podciśnienie
osiąga wartość 500 mmHg.
5.5 Po użyciu
1 Sprawdzić, czy poszczególne części nie
są uszkodzone lub nadmiernie zużyte. W
razie potrzeby, wymienić części. Rurkę
złączki podciśnienia Serres należy regularnie
wymieniać.
2 Nierozpieczętowana rurka podciśnienia Serres
powinna znajdować się na bocznej ścianie
ssaka.
3 Wykonać test urządzenia zgodnie z rozdz. 7
9 Otworzyć otwór wlotowy pacjenta i sprawdzić,
czy worek jest całkowicie nadmuchany.
14
4 Włączyć ładowanie ssaka – zob. punkt 6.4.
15
Polski
Polski
1 Odłączyć rurką ssawną Serres.
Bezpiecznie zutylizować rurkę zgodnie z
obowiązującymi lokalnie przepisami.
• Ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą
ponownie przetrzeć powierzchnie.
6.1 Informacje ogólne
• Osuszyć powierzchnie czystą ściereczką lub
ręcznikiem papierowym.
• Niezwykle ważne jest przestrzeganie
wskazówek dot. konserwacji podanych w
każdym z punktów „Po użyciu”.
6.4 Ładowanie akumulatora
• Jeśli ssak jest rzadko używany (tzn. rzadziej
niż raz w miesiącu), należy wykonywać test
urządzenia (zob. rozdz. 7) co miesiąc i po
każdym użyciu.
Wewnętrzny akumulator można ładować
bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania
prądem zmiennym lub stałym, w sposób opisany
w punkcie 3.4.
6.2 Czyszczenie obudowy i części
Procedura ładowania akumulatora:
1 Sprawdzić, czy pokrętło robocze jest ustawione
na „0”. Podłączyć zewnętrzne zasilanie prądem
zmiennym lub stałym do ssaka. Ładowanie
rozpocznie się automatycznie.
Ostrzeżenie: Przed czyszczeniem urządzenia
należy odłączyć je od wszelkich zewnętrznych
źródeł zasilania.
Używać minimalnych ilości płynów, aby zapobiec
ryzyku porażenia elektrycznego. Nie wolno
zanurzać ssaka, względnie ustawiać go w wodzie
lub innych płynach. Może to uszkodzić urządzenie
i wywołać porażenie elektryczne powodujące
obrażenia.
2 W trakcie ładowania wskaźnik stanu
akumulatora pokazuje w przybliżeniu osiągnięty
stan naładowania (szczegóły – zob. punkt 3.2.5).
3 Aby osiągnąć stan pełnego naładowania
akumulatora należy ładować urządzenie, przez
co najmniej 24 godziny. Szybkie ładowanie
pozwala uzyskać ok. 80% pojemności
akumulatora po 3 godzinach (w przypadku
nowego akumulatora). Nie zaleca się
wykonywania kolejnych jedynie 3-godzinnych
doładowań.
• Ściereczką lub gąbką zwilżoną łagodnym
środkiem czyszczącym (płynem do zmywania
naczyń lub podobnym) oczyścić zewnętrzne
powierzchnie ssaka. Używać środka
czyszczącego, który można stosować do
materiałów wymienionych w punkcie 11.7.
Przestrzegać instrukcji dołączonej przez
producenta środka czyszczącego.
Części zaleca się dezynfekować przedstawionymi niżej metodami:
Metoda
Temperatura /Stężenie
W przypadku wątpliwości dotyczącej jakości
akumulatora, należy ładować akumulator, przez
co najmniej 24 godziny, a następnie wykonać
następujący test bez podłączania urządzenia do
zasilania zewnętrznego:
• Wykonać test urządzenia,
a następnie włączyć ssak LED 4
na 20 minut; urządzenie LED 3
powinno pracować przy
LED 2
obciążeniu 500+ mmHg i
LED 1
swobodnym przepływie
powietrza.
• W
skazane jest ładowanie akumulatora za
każdym razem do pełna. Częste ładowanie
akumulatora bez osiągnięcia pełnej
pojemności skraca jego trwałość.
• Jeśli ładowanie akumulatora nie jest
możliwe podczas przerw w używaniu ssaka,
akumulator powinien być co najmniej raz w
miesiącu ładowany przez całą dobę.
• N
ie powinno się przechowywać
rozładowanego akumulatora; należy go
wcześniej załadować do pełnej pojemności.
• Jeśli ssak wyłączy się przed upływem 20 minut
należy wymienić akumulator
• N
ie należy przechowywać ssaka z
rozładowanym akumulatorem.
6.7 Wymiana akumulatora
Uwaga: Stosować wyłącznie akumulatory zalecane
przez firmę Laerdal.
• Temperatura otoczenia podczas ładowania
powinna mieścić się w przedziale 15°C
– 25°C.
1 Otworzyć drzwiczki akumulatora.
• Podczas pracy ssaka nie jest możliwe
ładowanie akumulatora.
2 Aby wyjąć akumulator, należy nacisnąć go, a
następnie przesunąć nieco w lewo i zwolnić.
• Jeśli w ssaku nie ma zainstalowanego
akumulatora, wszystkie 4 diody zapalą się na
ok. 5 sekund i następnie zgasną.
3 Wyjąć akumulator ze ssaka.*
4 Włożyć i zablokować nowy akumulator,
dociskając go do końca i w prawo.
• Akumulator należy wymienić, gdy nie spełnia
kryteriów kontroli jakości (informacje
szczegółowe – zob. punkt 6.6), przy czym nie
później, niż po 3 latach eksploatacji.
5 Zamknąć drzwiczki akumulatora.
6 Po włożeniu akumulatora naładować go do
pełna, o ile nie jest już naładowany.
• Całkowicie rozładowanego akumulatora nie
można naładować za pomocą ssaka – należy
go wymienić.
6.3 Dezynfekcja części wielokrotnego użytku
Aldehyd glutarowy
6.6 Sprawdzanie jakości akumulatora
Uwaga:
• Zaleca się ładowanie akumulatora
natychmiast po użyciu i podczas przerw
w pracy urządzenia, co pozwala utrzymać
odpowiedni standard pracy.
Czas dezynfekcji
Postępowanie
Temperatura otoczenia/
Stężenie: 2%
60 minut
Podchloryn sodowy Temperatura otoczenia/
Stężenie: 0.5%
20 minut
Spłukać wszystkie części czystą,
ciepłą wodą.
Pozostawić do wyschnięcia.
Virkon
Temperatura otoczenia/
Stężenie: 1%
10 minut
Spłukać wszystkie części czystą,
ciepłą wodą.
Pozostawić do wyschnięcia.
Autoklaw parowy
Temp. autoklawu max. 121°C 60 minut
16
Spłukać wszystkie części czystą,
ciepłą wodą.
Pozostawić do wyschnięcia.
*Pozbywając się zużytego akumulatora,
należy stosować się do obowiązujących
lokalnie przepisów dotyczących zamkniętych
akumulatorów kwasowoołowiowych i niklowometalowo-wodorkowych (NiMH).
• Zapasowy akumulator przechowywany w
temperaturze pokojowej 25°C powinien być
doładowywany co 6 miesięcy.
6.5 Zewnętrzna ładowarka akumulatora
Akumulator ssaka można również ładować za
pomocą zewnętrznej ładowarki (wyposażenie
dodatkowe) (zob. rozdz. 10).
Pozostawić części do wychłodzenia
17
Polski
Polski
6. Konserwacja
Wsporniki mocujące są używane do stabilnego
mocowania ssaka na zaczepach ściennych z
gniazdem ładowania. Zaczep nie jest częścią
wyposażenia podstawowego. Stan wsporników
należy regularnie sprawdzać, a w razie zniszczenia
– wymienić (zob. rozdz. 10).
Test urządzenia jest programem uruchamianym
przez użytkownika, stosowanym do wszystkich
modeli. Test określa czy ssak działa poprawnie, czy
też wymaga serwisu.
Program wykonuje 4 różne testy:
1 Sprawdzenie zamknięcia w układzie ssania
(z uwzględnieniem pojemnika i węży).
7.2 Uruchomienie testu
4 Światło rurki należy otworzyć, gdy ponownie
zapali się dioda 1.
Uwaga: Jeśli konieczne jest przerwanie testu i
powrót do normalnej pracy, należy przestawić
pokrętło robocze w inne położenie, a następnie
wybrać wymagane ustawienie.
1 Ustawić pokrętło robocze na 500+ mmHg.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST.
2 Sprawdzenie skuteczności tworzenia
podciśnienia w układzie pompy (skala wzrostu
podciśnienia w ciągu 3 sekund).
Wsporniki
do
zawieszenia
5 Ocenić wyniki testu (zob. punkt 7.3)
6 Po dokonaniu oceny wyników testu przekręć
pokrętło robocze na „0“, aby zakończyć test
urządzenia.
3 Sprawdzenie maksymalnego osiągalnego
poziomu podciśnienia (poziom ten powinien
być osiągnięty w ciągu 10 sekund).
4 Sprawdzenie szczelności układu pompy
(z uwzględnieniem pojemnika i węży)
6.9 Dźwignia zwalniająca obsadę
pojemnika
Istnieje możliwość zamocowania dodatkowej
dźwigni zwalniającej obsadę pojemnika (zob.
rozdz. 10).
7.1 Ustawienia
Przed wykonaniem testu należy się upewnić, czy
spełnione są następujące warunki:
• Wąż ssawny pacjenta jest rozwinięty, nie jest
zatkany, ani zgięty
• Łącznik cewnika ssania został wyjęty z oprawy
(w odnośnych wersjach)
Uwaga: Tryb testu sygnalizowany jest szybkim
pulsowaniem diody wskaźnika zasilania ssaka (ok.
dwa razy na sekundę) przez cały czas trwania
programu testu.
* Jeśli światło rurki nie zostanie zamknięte w
ciągu 2 minut, test zostanie przerwany, a wskaźnik
zasilania zacznie wolno migać (mniej więcej raz
na sekundę). Aby wznowić test, należy ustawić
pokrętło robocze na „0” i uruchomić ponownie
procedurę.
Uwaga: Po ustawieniu pokrętła roboczego na
500+ mmHg przycisk TEST powinien pozostać
wciśnięty przez co najmniej 2 sekundy. Test
rozpocznie się natychmiast.
2 Zaraz po zaświeceniu się drugiej od dołu
diody wskaźnika stanu akumulatora (tj.
po upływie ok. jednej sekundy) zamknąć
całkowicie światło rurki ssawnej.*
• P
okrywa kanistra, złącze próżniowe i złącze
kątowe przy przewodach pacjenta są
prawidłowo zamocowane.
3 Zapalą się kolejno diody 2, 3 i 4.
18
19
Polski
Polski
7 Test urządzenia
6.8 Wsporniki mocujące
Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być naprawiane przez samego użytkownika. Nie otwierać
obudowy. Należy pamiętać, że podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji części mechanizmu
pompy powinny być wymieniane co trzeci rok. W sprawie serwisu należy zwracać się do pracowników
posiadających uprawnienia nadane przez producenta urządzenia, względnie do firmy Laerdal lub któregoś z
jej autoryzowanych dystrybutorów.
Faza nr.
Faza 1
Faza 2
Faza 3
Faza 4
Program
sprawdzał
Zator w
systemie
ssaka
(włącznie z
zbiornikiem
i wężami)
Wskaźnik
baterii:
LED #1
zapala się
Polski
Polski
8. Obsługa techniczna
7.3 Ocena wyników testu urządzenia
Wskaźniki wyników testu
Test zaliczony <100 mmHg
Nie
zaliczony
100 mmHg
Zaliczony
Skuteczność
LED #2
zwiększenia
zapala się
podciśnienia
systemu
pompy w ciągu
3 sekund
Test zaliczony >300 mmHg
Maksymalne
osiągalne
podciśnienie
ssaka w
ciągu 10
sekund
LED #3
zapala się
Test zaliczony >500 mmHg
Szczelność
systemu
pompy
(włącznie z
zbiornikiem i
wężami)
LED #4
zapala się
Zaliczony
300 mmHg
Nie
zaliczony
Zaliczony
500 mmHg
Nie
zaliczony
Postępowanie jeśli
test jest negatywny
Sprawdzić ewentualne zatory
(np. zagięty wąż, zablokowany
filtr, zablokowany filtr w wkładce
jednorazowej Abbotta) i
ponowić test urządzenia.
Jeśli wysokowydajny zestaw
filtracyjny został zainstalowany
granica wynosi 150 mmHg
Sprawdzić czy złącza, węże i
pokrywa zbiornika są szczelne
i nieuszkodzone. Sprawdzić,
czy wyjście nie jest zatkane i
ponowić test urządzenia.
Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być naprawiane przez samego użytkownika. Nie otwierać
obudowy. Należy pamiętać, że podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji części mechanizmu
pompy powinny być wymieniane co trzeci rok. W sprawie serwisu należy zwracać się do pracowników
posiadających uprawnienia nadane przez producenta urządzenia, względnie do firmy Laerdal lub któregoś z
jej autoryzowanych dystrybutorów
9. Wykrywanie i usuwanie usterek
Usterka
Ssak nie działa przy
podłączonym przewodzie
zasilania prądem
zmiennym lub stałym.
Stan
Czynności
Po ustawieniu pokrętła
roboczego na „0” wskaźnik
zasilania zewnętrznego nie
zapala się.
Sprawdzić podłączenie przewodu zasilania
oraz źródło prądu zmiennego lub stałego.
Świeci się wskaźnik zasilania
zewnętrznego.
Ssak należy zwrócić do serwisu (zob. rozdz. 8).
Ssak nie działa
przy zasilaniu z
wewnętrznego
akumulatora.
Nie świeci się wskaźnik zasilania.
LUB
Wszystkie diody na płycie
czołowej zapalają się i gasną na
przemian.
Sprawdzić, czy akumulator jest zainstalowany.
Ssak pracuje, ale brak
ssania
Zawór pływakowy jest
zamknięty.
Rozłącz filtr/złącze kolankowe, aby powróciło
podciśnienie
Zbiornik wypełniony.
Odłączyć i wymienić zbiornik (zob. punkt
4.3, 5.3 lub 5.3).
Sprawdzić czy złącza, węże i
pokrywa zbiornika są szczelne
i nieuszkodzone. Sprawdzić,
czy wyjście nie jest zatkane i
ponowić test urządzenia.
Doładować akumulator.
Jeśli po pełnym naładowaniu akumulatora
urządzenie nadal nie działa, wymontować i
wymienić akumulator. (zob. punkt 6.7).
Słabe połączenie podciśnieniowe Prawidłowo zainstalować wąż złącza
pomiędzy pompą i zbiornikiem. podciśnienia.
Skręcony lub zatkany wąż ssania Wyprostować wąż ssania pacjenta i/lub
pacjenta.
usunąć zator, względnie wymienić wąż.
Wieko (Serres) nie jest szczelnie Szczelność zamknięcia wieka należy
zamknięte.
zapewnić nakładając je bez używania
nadmiernej siły – zob. punkt 5.3.4
Test zaliczony >450 mmHg
Zaliczony
450 mmHg
Nie
zaliczony
Sprawdzić, czy złącza, węże i
pokrywa zbiornika są szczelne
i nieuszkodzone i ponowić test
urządzenia.
* Jeśli nie wiadomo, w którym miejscu system jest nieszczelny, należy sprawdzić każdy element krok po kroku.
Najpierw należy odłączyć rurkę podciśnienia od pojemnika, następnie wykonać test urządzenia (zatkanie rurki).
Przyłączyć ponownie rurkę i odłączyć rurkę pacjenta. Wykonać test urządzenia (zatkać wlot pacjenta na pojemniku).
Kontynuować procedurę w odniesieniu do pozostałych połączeń, do momentu znalezienia nieszczelności.
Uwaga:Jeśli po wykonaniu zalecanych działań jedna lub kilka faz testu zakończy się niepowodzeniem, konieczne
może okazać się przekazanie urządzenia do serwisu (zob. „Wykrywanie i usuwanie usterek“).
20
Nie świeci się wskaźnik
stanu akumulatora.
Akumulator jest nie naładowany.
Wskaźnik podciśnienia
wskazuje więcej niż 100
mmHg przy wolnym
przepływie.
Węże są skręcone lub załamane. Wyprostować węże.
Ssak nie ładuje się
przy podłączonym
przewodzie zasilania
prądem zmiennym lub
stałym.
Wskaźnik zasilania
zewnętrznego nie świeci.
21
Sprawdzić podłączenia przewodu zasilania i
czy akumulator jest zainstalowany.
Sprawdzić połączenia przewodu zasilania z
zewnętrznym źródłem prądu stałego lub
zmiennego. Ssak należy zwrócić do serwisu
(zob. rozdz.8).
Całkowicie rozładowanego akumulatora nie
można ponownie naładować
Wszystkie wersje
Nr kat.
78 03 00 xxInstrukcja obsługi
(xx – oznaczenie lokalnej wersji językowej)
78 04 33 Pasek mocujący rurkę
78 04 32 Dźwignia zwalniająca
78 02 00 Przewód zasilania prądem stałym
78 02 10 Przewód zasilania prądem zmiennym
(USA)
78 02 20 Przewód zasilania prądem zmiennym (UE)
78 02 30 Przewód zasilania prądem (W. Brytania)
78 04 00 Akumulator
78 04 36 Zaczep mocujący lewy/prawy
78 04 35 Obsada na pojemnik na wodę
79 35 00 Pojemnik na wodę
78 00 00
78 00 30
Opis
Ssak Laerdal z pojemnikiem wielokrotnego użytku
Ssak Laerdal z workiem ssawnym Serres (Naklejka z tyłu obudowy: REF 78 00 xx)
Części i akcesoria wielokrotnego użytku
78 12 00
77 04 10
65 01 13
78 40 00
78 10 06
78 10 02
78 40 07
78 40 08
78 04 30
użytku
Filtr do ssaka z pojemnikiem wielokrotnego użytku
Wąż ssawny, 150 cm, bez końcówki
Łącznik cewnika ssania, op. 10 szt.
Pojemnik wielokrotnego użytku
Złączki kątowe, op. 10 szt.
Kulka pływaka, op. 10 szt.
Uszczelka podciśnienia
Uszczelka
Obsada pojemnika wielokrotnego 78 40 00
78 12 00
77 04 10
65 01 13
79 35 00
78 04 32
78 02 10
78 04 33
78 02 00
78 02 30
78 40 08
78 04 30
78 04 00
78 08 00
78 04 36
System Serres
57 151
Worek ssawny Serres (1000 ml, niebieski)
58 33 181 Rurka ssawna Serres
(niesterylna CH25), 180 cm
78 12 06 Złączki ssania Serres
78 04 12 Rurka jednorazowa pacjenta, 180 cm
57 300
Pojemnik Serres (1000 ml, przezroczysty)
78 04 51 Obsada pojemnika Serres
78 04 35
78 02 20
78 10 06
78 10 02
78 40 07
Polski
Polski
10. Akcesoria i części
Akcesoria (wszystkie wersje)
58 33 181
78 04 12
Serres pre 2014
78 12 06
78 12 04 Rurka złączki podciśnienia Serres
78 12 03 Wysokowydajny zestaw filtracyjny Serres
78 04 50 Obsada pojemnika Serres
57 151
57 300
Serres pre 2014
78 12 04
78 12 03
78 20 00 Torba (kompletna)
78 20 10Waliza
78 26 00 Zaczep ścienny z gniazdem ładowania
prądem stałym
78 26 10 Zaczep ścienny z gniazdem ładowania
prądem zmiennym (USA)
78 26 20 Zaczep ścienny z gniazdem ładowania
prądem zmiennym (UE)
78 26 30 Zaczep ścienny z gniazdem ładowania
prądem zmiennym (W. Brytania)
78 26 40 Zaczep ścienny bez gniazda ładowania
78 23 00 Pasek na ramię
78 24 00 Worek boczny
78 04 40 Zewnętrzna ładowarka akumulatora
78 23 00
78 20 00
78 04 40
78 26 10
78 26 20
78 26 30
78 26 40
78 04 51
78 04 50
22
23
78 24 00
Przybliżone poziomy hałasu (wolny przepływ)
przy różnych ustawieniach:
11.1 Klasyfikacja
Zasilane elektrycznie medyczne urządzenie ssące
przeznaczone do użycia pozaszpitalnego i w czasie
transportu, zgodnie z normą ISO 10079-1
Wysokoprzepływowe / o wysokim poziomie
podciśnienia. Nie przeznaczone do użycia w
środowisku łatwopalnych płynów lub gazów.
Zasilane wewnętrznie/urządzenie klasy II typu BF,
zgodnie z IEC 60601-1
Obudowa zapewnia stopień ochrony zgodny z
normą IP34D:
• Odporna na ciała obce o średnicy 2,5 mm
lub większej
mmHg
80
120
200
350
500+
dBA
48
48
51
53
56
Maksymalne podciśnienie: > 500 mmHg (67 kPa).
Zakres podciśnienia: 80 - 500+ mmHg
(11 - 67 kPa).
Dokładność wskazań podciśnienia: ±5% pełnej skali.
• Odporna na zachlapania
• Z
abezpieczona przed nieuprawnionym
dostępem za pomocą plomby
Tolerancja całkowita ±5%
mmHg
80
120
200
350
500+
l/min
12
16
20
23
>25
mmHg
min
80
120
200
350
500+
3h20
2h20
1h30
1h
45
• Uszczelka pokrywy pojemnika wielokrotnego
użytku: silikon
• Torba kompletna: poliester pokryty PVC
Temperatura przechowywania przez długi okres:
0°C – +40°C.
• Worek boczny: poliester pokryty PVC
• Pasek na ramię: POM + poliester
• Wspornik przyścienny: aluminium + stal +
poliamid (PA) z włóknami,
11.7 Karta materiałowa
• Kulka pływaka pojemnika wielokrotnego
użytku: (PP)
• Przód obudowy: poliwęglan/kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (PC/ABS)
• Uszczelka podciśnienia do pojemnika
wielokrotnego użytku: silikon
• Osłona przodu obudowy: kopolimer styrenoetyleno-betylo-styrenowy (SEBS)
• Pojemnik Serres: PC
** Zewnętrzne źródło prądu zmiennego musi
dostarczać prąd o natężeniu min. 1A, natomiast
zewn. źródło prądu stałego – prąd o natężeniu
min. 6A; w przeciwnym razie należy włączyć
zasilanie z akumulatora.
Przybliżony czas pracy akumulatora (wolny
przepływ) przy różnych ustawieniach (±10%):
• z zaworem pływakowym: PC - HT
Zalecana temperatura ładowania:
15°C – +25°C.
• Filtr pojemnika wielokrotnego użytku: PVC
+ kopolimer butadienowo-styrenowy ABS
(SBC)
Praca/ładowanie, prąd zmienny:** 100-240 V
+10%/-15%, 50-60 Hz +/- 3 Hz (100-240 V),
Praca/ładowanie, prąd stały:** 12-28 V +/-10%.
Akumulator: 12 V 2 Ah, NiMH, ładowalny, 12 V 2
Ah, zamknięty, kwasowo ołowiowy, ładowalny.
Czas ładowania: 3 godziny do ok. 80 % pojemności
akumulatora, 24 godziny do pełnego naładowania.
Bezpieczniki: Ssak Laerdal nie zawiera
bezpieczników wymienianych przez użytkownika
(zob. rozdz. 9).
Przybliżony swobodny przepływ przy różnych
ustawieniach:
• Pokrywa pojemnika wielokrotnego użytku
Wilgotność (praca i przechowywanie):
5 - 95% RH bez skraplania
11.5 Zasilanie
11.4 Działanie
• Pojemnik wielokrotnego użytku: PC - HT
Czas przepływu i pracy ssaka można
skrócić, zastępując rurkę złączki podciśnienia
wysokowydajnym zestawem filtracyjnym.
11.3 Parametry fizyczne
Ciężar: 4 kg (z akumulatorem)
Pojemność pojemnika: 1000 ml
Dokładność podziałki pojemnika: ±5% pełnej skali
Rurka ssawna pacjenta (niesterylna) Nr kat
770410:
Średnica wewnętrzna: 8 mm, długość: 1,5 m
Temperatura pracy/ładowania:
0°C – +40°C.
Maksymalna temperatura przechowywania do 24
godzin: -30°C – +70°C.
Wydajność filtra wynosi 99,97% w odniesieniu do
cząstek o rozmiarze 0,3 µm.
Wymiary: 315 mm x 330 mm x 160 mm, (wys. x dł. x szer.)
• Obsada łącznika cewnika ssania: PC
11.4.1 Praca z użyciem wysokowydajnego
zestawu filtracyjnego
Ssak z zainstalowanym wysokowydajnym
zestawem filtracyjnym spełnia wymagania normy
ISO 10079-1.
11.2 Tolerancja ogólna
11.6 Warunki środowiskowe
• Złączka kątowa pojemnika: elastomer
termoplastyczny (TPE)
• Tył obudowy: PC/ABS
• Obsada pojemnika Serres: polietylen
niskociśnieniowy (HDPE)
• Podstawa obudowy z osłoną: PC/ABS + SEBS
• Drzwiczki akumulatora: SEBS
• Worek ssawny Serres: PE + PP
• Zaczep złącza akumulatora:
• Złącze próżniowe PC + PBT Serres
• Poli(oksymetylen) (POM)
• Pokrętło robocze: POM
11.7.1 Utylizacja
• Wirnik pokrętła obrotowego: PC/ABS
Ssak powinien być utylizowany
zgodnie z przepisami obowiązującymi
w danym kraju. Zdemontować ssak,
odkręcając śruby z tyłu obudowy,
wyjąć podzespoły i ułożyć je zgodnie
z tabelą 11.7.
• Przewód rurowy rozgałęziony podciśnienia:
POM
• Obsada pojemnika: polietylen (PE)
• Rączka z osłoną: PC/ABS + SEBS
• Przewód rurowy rozgałęziony wylotu: POM
• Pasek rurki ssawnej pacjenta: SEBS
• Dźwignia zwalniająca obsady pojemnika: POM
Oczyszczony ssak można również wysłać do
autoryzowanego dystrybutora Laerdal Medical
w celu utylizacji. Laerdal Medical AS nie pobiera
żadnych opłat za utylizację; nadawca pokrywa
koszt wysyłki.
• Interfejs użytkownika: poliester
• Złączka podciśnienia: silikon
• Złączka podciśnienia rurki Abbott: PVC +
ABS + politetraftalan butylenu / PC (PBT/
PC)
• Pojemnik Abbott: PC
• Wkładka jednorazowa Abbott: ABS + PVC
• Rurka ssawna pacjenta Abbott: „elastyczny“
polichlorek winylu (PVC)
• Łącznik cewnika ssania: PC
24
25
Polski
Polski
11. Dane techniczne
!
Produkt spełnia następujące normy
ANSI/UL i CSA.
(Prąd stały).
Normy CSA:
CAN/CSA-C22.2 Nr: 0-M91
Wymagania ogólne – Kanadyjskie przepisy
elektryczne, część II
(Prąd zmienny).
Sprzęt II klasy, zgodnie z normą IEC 60601-1
3
astosowana część typu BF zgodnie z
Z
normą IEC 60601-1
3N
IP34D
0434
Obudowa zapewnia stopień ochrony zgodny z normą IP34D
Produkt jest zgodny z istotnymi
wymaganiami MDD 93/42/EEC wraz
ze zmianami Dyrektywy Rady 2007/47/
EC oraz 2011/65/EU w zakresie
dotyczącym ograniczeń wykorzystania
określonych substancji niebezpiecznych
(RoHS 2)
Ostrzeżenie: Części produktu są
przeznaczone do użycia przez jednego
tylko pacjenta. Nie należy ich powtórnie
używać. Ponowne użycie niesie za
sobą ryzyko zakażenia krzyżowego,
pogorszenia wydajności i/lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Firma Laerdal nie odpowiada za skutki
ponownego użycia
±6 kV – styk
±8 kV – powietrze
CAN/CSA-C22.2 Nr: 601.1S1-94
Uzupełnienie nr 1-94 do CAN/CSA-C22.2 nr
601.1-M90 – Medyczne urządzenia elektryczne –
część I: Wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa:
Impuls elektryczny
szybki/krótkotrwały.
IEC 61000-4-4
±2 kV w przypadku linii
zasilających
±2 kV w przypadku linii
zasilających
Norma UL nr: 2601.1
Udar IEC 61000-4-5
± 1 kV tryb różnicowy
± 2kV tryb zwykły
± 1 kV tryb różnicowy
± 2kV tryb zwykły
Spadki napięcia, krótkie
przerwy pracy i zmiany
napięcia w liniach
zasilających
IEC 61000-4-11
< 5% UT (> 95% spadku UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT (60% spadku UT)
przez 5 cyklów
70% UT (30% spadku UT)
przez 25 cyklów < 5% UT
(> 95% spadku UT) przez
5 sek
< 5% UT (> 95% spadku
UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT (60% spadku UT)
przez 5 cyklów
70% UT (30% spadku UT)
przez 25 cyklów < 5% UT
(> 95% spadku UT) przez
5 sek
MEDYCZNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
wymagają zachowania specjalnych środków
ostrożności dotyczących kompatybilności
elektromagnetycznej. Muszą być instalowane
i przygotowane do eksploatacji zgodnie z
informacjami zawartymi w tym rozdziale.
Przenośne urządzenia łączności radiowej mogą
mieć wpływ na MEDYCZNE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE.
Ostrzeżenie:
MEDYCZNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
nie powinny być używane w bezpośrednim
sąsiedztwie innych urządzeń. Jeśli zachodzi
konieczność użycia MEDYCZNEGO
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO w takich
warunkach, prawidłowość jego pracy w określonej
konfiguracji powinna być stale kontrolowana.
Maksymalna długość przewodu zasilania prądem
zmiennym: 1,5 metra
Maksymalna długość przewodu zasilania prądem
stałym: 1,5 metra
Zob. Instrukcja obsługi.
Jednoznaczna identyfikacja typu
produktu
3N
±6 kV – styk
±8 kV – powietrze
11.9 Wymagania dot. Medycznych
Urządzeń Elektrycznych
Data produkcji.
3
Ssak Laerdala (Laerdal Suction Unit – LSU) jest przeznaczony do stosowania w określonych niżej warunkach
elektromagnetycznych. Nabywca lub użytkownik ssaka powinien dopilnować, aby urządzenie było stosowane w takich
właśnie warunkach.
Próba odporności
Poziom próby IEC
Poziom zgodności
Warunki elektromagnetyczne
60601-1-2
006C
- wskaźnik
Medyczne urządzenia elektryczne
N
!
Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2
CAN/CSA-C22.2 Nr: 601.1-M90
Medyczne urządzenia elektryczne – część I:
Wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z europejską dyrektywą 2012/19/EU
dotyczącą odpadów elektrycznych i
elektronicznych (WEEE). Symbol na
produkcie lub na dołączonych do niego
dokumentach oznacza, że produkt
nie może być klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego.
Powinien zatem być przekazany
do odpowiedniego punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Ostrzeżenie:
Użycie innych akcesoriów, przetworników i
przewodów, niż wymienione w powyższej
instrukcji może spowodować wzrost emisji lub
zmniejszenie wydajności pracy ssaka. Powyższe
nie dotyczy przetworników i przewodów
dostarczonych przez producenta jako części
zamienne.
26
Polski
Polski
11.8 Symbole
Pole magnetyczne 3A/m
częstotliwości sieciowej.
IEC 61000-4-8
Podłogi powinny być z drewna,
betonu lub płytek ceramicznych.
Jeśli podłogi pokryte są
tworzywem sztucznym,
wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30 %..
Parametry zasilania sieciowego
powinny odpowiadać typowym
warunkom eksploatacji
komercyjnej lub szpitalnej.
Parametry zasilania sieciowego
powinny odpowiadać typowym
warunkom eksploatacji
komercyjnej lub szpitalnej.
Parametry zasilania sieciowego
powinny odpowiadać typowym
warunkom eksploatacji
komercyjnej lub szpitalnej.
3A/m
Uwaga: UT oznacza napięcie sieciowe prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu próby.
Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Ssak Laerdala (Laerdal Suction Unit – LSU) jest przeznaczony do stosowania w określonych niżej warunkach
elektromagnetycznych. Nabywca lub użytkownik ssaka powinien dopilnować, aby urządzenie było stosowane w takich
właśnie warunkach.
Próby emisji
Warunki elektromagnetyczne – wskazówki
Poziom próby IEC 60601-1-2
Emisje o częstotliwości
radiowej CISPR 11
Grupa 1
Emisje o częstotliwości
radiowej CISPR 11
Klasa B
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2
Klasa A
Ssak LSU korzysta z energii o częstotliwości radiowej
wyłącznie w zakresie swoich funkcji wewnętrznych, dlatego
emisje o takiej częstotliwości są bardzo niskie i nie powinny
powodować zakłóceń w działaniu znajdujących się w pobliżu
urządzeń elektronicznych.
Ssak LSU może być używany we wszystkich obiektach,
również w domach mieszkalnych, także tych, podłączonych
bezpośrednio do publicznej sieci zasilania prądem o niskiej
częstotliwości budynków służących do celów mieszkalnych.
Wahania/migotania
Odpowiada normie
napięcia IEC 61000-3-3
27
Polski
Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Ssak Laerdala (Laerdal Suction Unit – LSU) jest przeznaczony do stosowania w określonych niżej warunkach
elektromagnetycznych. Nabywca lub użytkownik ssaka powinien dopilnować, aby urządzenie było stosowane w takich
właśnie warunkach.
Próba odporności Poziom próby IEC 60601-1-2 Poziom zgodności Warunki elektromagnetyczne – wskazówki
Częstotliwość
radiowa przewodzona IEC/
EN 61000-4-6
Częstotliwość
radiowa
emitowana
IEC/EN 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz to 80
MHz
3 Vrms
3 V/m
80 MHz to 2,5
GHz
10 V/m
wykorzystujących częstotliwość radiową
nie należy używać w odległości mniejszej
od dowolnej części ssaka LSU, w tym kabli,
niż zalecana odległość rozdziału wyliczona z
równania odpowiedniego do częstotliwości
nadajnika. Zalecana odległość rozdziału d=1,2
•P
d=0,35•P 80 MHz – 800 MHz
d=0.7•P 800 MHz – 2 GHz
gdzie P oznacza maksymalną wartość
znamionową mocy wyjściowej nadajnika
w watach (W) podaną przez producenta
nadajnika, natomiast d jest zalecaną odległością
rozdziału w metrach (m).
Natężenia pola ze stałych nadajników
częstotliwości radiowej, ustalone w wyniku
elektromagnetycznego badania terenowego,
powinny być mniejsze niż poziom zgodności w
każdym przedziale częstotliwości.
Zakłócenia mogą pojawić się w
pobliżu urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:
UWAGA 1. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się przedział wyższej częstotliwości.
UWAGA 2. Powyższe wskazówki mogą nie dotyczyć wszystkich przypadków. Na propagację elektromagnetyczną
wpływa absorpcja i odbicia od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.
a. Natężenia pola ze stałych nadajników, jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/ bezprzewodowych) i
terenowych przenośnych radiotelefonów amatorskich, nadajniki radiowe częstotliwości AM i FM i nadajniki telewizyjnych
nie można przewidzieć dokładnie w sposób teoretyczny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne wytworzone
przez nadajniki częstotliwości radiowej, należy rozważyć przeprowadzenie elektromagnetycznego badania terenowego.
Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu używania ssaka LSU przekracza podany wyżej odpowiedni poziom zgodności
częstotliwej, należy obserwować, czy ssak działa normalnie. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy ssaka, mogą być
konieczne dodatkowe pomiary, jak reorientacja lub relokacja ssaka.
b. Poza przedziałem 1 częstotliwości 50 kHz – 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.
12 Ograniczona gwarancja
13 Adresy
Ssak jest dostarczany z pięcioletnią (5)
ograniczoną gwarancją*. Warunki i postanowienia
gwarancji – zob. załączona „Gwarancja ogólna
firmy Laerdal“.
Gwarancja dostępna jest również na stronie
www.laerdal.com
Producent:
Laerdal Medical AS
Tanke Svilandsgate 30
P.O.Box 377
4002 Stavanger
Norway
Dystrybucja:
Dystrybucja za granicą –
zob. Gwarancja ogólna, lub
www.laerdal.com
*Z wyłączeniem pojemnika, układu węży i
akumulatora
28
www.laerdal.com
N0754 Rev G
© 2016 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Manufacturer: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgt. 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Podobne dokumenty