Prezentacja Grupa Paged wrzesień 2015 - Paged SA

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja Grupa Paged wrzesień 2015 - Paged SA
PAGED S.A.
Prezentacja Spółki
Warszawa, Wrzesień 2015
1
Oświadczenie
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej „Spółka”) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument o charakterze informacyjnym.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, ani żadnych aktywów, firm lub przedsiębiorstw opisanych w niniejszym
dokumencie i nie może stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Prezentacja zawiera wybrane informacje dotyczące Spółki i jej spółek zależnych, które Spółka uznała za
niezbędne i możliwe do przekazania interesariuszom w świetle obowiązujących przepisów prawa. Żadne oświadczenia ani gwarancje nie są składane, w sposób wyraźny lub
dorozumiany, w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji, jak również Spółka ani członkowie zarządu lub członkowie kadry
zarządzającej Spółki bądź spółek zależnych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z powyższym, a żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie obecnie
ani w przyszłości stanowić podstawy do uznania go za przyrzeczenie lub oświadczenie, niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło sytuacji przeszłej czy przyszłej. Interesariusz
winien dokonać własnej niezależnej analizy odpowiednich zagadnień dotyczących Spółki – w szczególności przy podejmowaniu decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki.
Niektóre z informacji zawartych w niniejszej prezentacji są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się m. in. do planowanych
inwestycji oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia przyjęte za podstawę do opracowania
informacji dotyczących przyszłości za prawidłowe, potencjalne wyniki sugerowane w przekazywanych informacjach odznaczają się pewnym poziomem ryzyka i niepewności i nie
można stwierdzić, że faktyczne wyniki okażą się zgodne z prezentowanymi informacjami w szczególności ze względu na fakt, że dane te odnoszą się do przyszłych wydarzeń,
uwarunkowań i czynników, które z natury są związane z ryzykiem i niepewnością.
Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania jakichkolwiek korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian oczekiwań
Spółki, zmian okoliczności, na których oparte zostały te stwierdzenia czy też zdarzeń zaistniałych po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji.
2
Agenda
1
Grupa Paged w latach 2009-2015
2
Przedstawienie segmentów Grupy
3
Zarząd Paged S.A.
3
EBITDA Grupy w latach 2009-2015
Zdolność Grupy Paged do generowania gotówki stale się poprawia
Znormalizowana EBITDA-12M
150
139,7
CAGR: 28%
120,2
125
EBITDA 12M(1)
107,5
105,7
97,6
100
79,5
75
63,5
67,1
54,8
50
40,0
28,6
28,5
25
0
2009 (2)
1)
2)
3)
2010 1H
2010 (3) 2011 1H
2011
2012 1H
2012
2013 1H
2013
2014 1H
2014
2015 1H
EBITDA12M (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja, za okres ostatnich 12 miesięcy
Wartość EBITDA za okres 2009 r. została „oczyszczona” ze zdarzenia o charakterze jednorazowym , tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln zł)
Wartość EBITDA za okres 2010 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln zł; transakcja miała miejsce w grudniu 2010 r.)
4
Zadłużenie Grupy w latach 2009-2015
Zadłużenie (1)
Po okresie delewarowania w latach 2009-2013, od 2014 roku dług netto/EBITDA wzrósł w związku z realizowanymi inwestycjami rozwojowymi
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
406388
347
320
138127
123115
2009
2010 1H
Dług netto/EBITDA12M (2)
Dług całkowity
1)
2)
3)
4)
5,0x
4,4x
4,0x
188
168
182172
168150
171163
189
165
189172
189
160
204190
2010
2011 1H
2011
2012 1H
2012
2013 1H
2013
2014 1H
2,4x
2,4x
2014
2015 1H
Dług netto
4,2x
4,0x
3,1x
3,0x
2,1x
1,0x
2009
(3)
2010 1H
2010
(4)
2011 1H
2011
2012 1H
2012
2,8x
2014
2015 1H
2,0x
1,6x
2,0x
2,7x
2013 1H
1,3x
2013
2014 1H
Dług całkowity zawiera długo- oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz długo- oraz krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe. Dług netto to dług całkowity pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dług netto/EBITDA12M, gdzie wartość długu netto jest na ostatni dzień bilansowy (koniec okresu), a EBITDA jest za okres ostatnich 12 miesięcy
Wartość EBITDA za okres 2009 r. została „oczyszczona” ze zdarzenia o charakterze jednorazowym , tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln zł)
Wartość EBITDA za okres 2010 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln zł; transakcja miała miejsce w grudniu 2010 r.)
5
Agenda
1
Grupa Paged w latach 2009-2015
2
Przedstawienie segmentów Grupy
3
Zarząd Paged S.A.
6
Schemat Grupy Paged
SCHEMAT GRAFICZNY GRUPY PAGED - STAN NA 7 SIERPNIA 2015 R.
"PAGED" S.A.
100%
PAGED MEBLE S.A.
PAGED CAPITAL
SP. Z O.O.
DTP S.A.
81,80%
16,70%
47,57%
100%
"SKLEJKA-PISZ"
PAGED S.A.
100%
PAGED PROPERTY
SP. Z O.O.
100%
99%
BUK LTD
DEBT TRADING PARTNERS BIS
100%
SP. Z O.O.
49,99987%
100%
VERDON
GREY LTD
"PAGED" SPÓŁKA
AKCYJNA IP SP. K.
DTLEX KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH
ROSIŃSKI I WSPÓLNICY
S.K.A.
100%
"PAGED PROPERTY
SP. Z O.O." SP. K.
1%
50,00003%
0,000104%
100%
100%
MINERALNA
DEVELOPMENT
SP. Z O.O.
51%
PLANETON 1
SP. Z O.O.
100% DEBT TRADING PARTNERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
S.K.A.
4,04%
95,96%
IVOPOL SP. Z O.O.
DTP
NIESTANDARYZOWANY
SEKURYTYZACYJNY FIZ
EUROPA SYSTEMS
SPV SP. Z O.O.
100%
100%
DEBT TRADING PARTNERS
SP. Z O.O.
100%
EUROPA SYSTEMS
SP. Z O.O.
FINANSE RATALNE
SP. Z O.O.
68,83%
SEGMENT ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI
49,99%
68,85%
100%
SEGMENT MEBLOWY
"PAGED-SKLEJKA"
S.A.
ALFA ART
SP. Z O.O.
EUROPA SYSTEMS
SERWIS SP. Z O.O.
SEGMENT POZOSTAŁY
SEGMENT SKLEJKOWY
SEGMENT NIERUCHOMOŚCI
7
Zastosowania sklejki
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Produkty sklejkowe mają szerokie zastosowanie w wielu branżach
Budownictwo
 do budowy ścian
działowych, sufitów,
drzwi, na poszycia
dachów, na okładziny
ścian, podłóg i sufitów
Meblarstwo
 do produkcji mebli
domowych, biurowych,
szkolnych i innych
 jako materiał
konstrukcyjny lub
wypełniający, na
szalunki oraz do budowy
form do zalewania
betonu
Przemysł
transportowy
Przemysł
opakowań
Przemysł
stoczniowy
 do wyrobu elementów
karoserii
 skrzynie, pudełka,
elementy zabezpieczeń
ładunków
 wyposażenie wnętrz
statków, ściany i podłogi
ładowni statków
 produkcja wykrojników
do automatycznej
produkcji opakowań
kartonowych
 do budowy kadłubów i
wyposażenia wnętrz
jachtów i łodzi
 na wykładziny ścian,
podłogi, elementy
konstrukcji foteli
 do wykończenia wnętrz
pojazdów, itp.
Inne
 do produkcji skrzyń
pianin i fortepianów,
skrzynek kolumn
głośnikowych
 w lotnictwie na części
nośne oraz różnego
rodzaju wewnętrzne
wyposażenie
samolotów, szybowców
 w modelarstwie
 do produkcji szerokiej
gamy galanterii
drzewnej
 w budownictwie
przemysłowym na
podłogi hal i podesty,
platformy rusztowań,
elewacje i wykończenia
wnętrz
 na wyposażenie placów
zabaw
 do produkcji tablic
reklamowych i
informacyjnych i wielu
innych
Przykładowe produkty
Sklejka szalunkowa
Kształtki sklejkowe
Sklejka z filmami
Sklejka z filmami
Sklejka łączona wpust-wypust
Sklejka stolarska
Płyta stolarska
Sklejka boazeryjna
Sklejka z łączeniem scarf-join
Listwy sklejkowe
Paged Phone (sklejka z gumą)
Lignofol
8
Proces produkcji sklejki (1/2)
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
1
SKŁADOWANIE I KONSERWACJA SUROWCA DRZEWNEGO
Surowiec drzewny dostarczany do zakładu składowany jest w części na składowisku lądowym, w części w wodzie (rzeka i jezioro).
Składowanie wodne surowca w wodzie zabezpiecza drewno przed uszkodzeniami powodowanymi głównie przez czynniki biologiczne.
Surowiec drzewny na składowisku lądowym konserwowany jest przez system ciągłego zraszania wodą w okresie od wczesnej wiosny
do późnej jesieni, co spełnia podobną rolę jak składowanie wodne.
2
OBRÓBKA HYDROTERMICZNA SUROWCA DRZEWNEGO
Całość surowca podlega hydrotermicznej obróbce mającej na celu uplastycznienie drewna. Obróbka hydrotermiczna przeprowadzana
jest w basenach warzelnianych w wodzie o temperaturze 40–60°C w zależności od rodzaju drewna. Czas warzenia zależy od pory roku,
gatunku oraz średnicy drewna i waha się w granicach od ok. 30 godzin dla brzozy, olchy, sosny, świerka do ok. 72 godzin dla buka.
3
4
5
6
KOROWANIE SUROWCA DRZEWNEGO
Korowanie za pomocą mechanicznych korowarek ma na celu oczyszczenie dłużnych lub kłód z kory i łyka oraz z zanieczyszczeń
mineralnych, które dostały się do kory np. w trakcie zrywki i transportu.
SKRAWANIE (ŁUSZCZENIE) WYRZYNKÓW
Wyrzynek transportowany jest do skrawarki obwodowej. Po centrycznym zamocowaniu w obrabiarce wprawiany jest w ruch
obrotowy. Nóż łuszczarski wykonując ruch prostoliniowy w płaszczyźnie poziomej skrawa warstwę forniru w postaci wstęgi. Grubość
pozyskiwanego forniru wynosi standardowo 1,5 mm (łuszczymy również inne grubości 0,8; 1,2; 2,0; 2,5 mm).
SUSZENIE FORNIRU
Pozyskiwany fornir suszony jest w postaci wstęgi w suszarni taśmowej lub w arkuszach w suszarniach rolkowych, w temperaturze
160–180°C do wilgotności końcowej ok. 4–7%.
NAPRAWA FORNIRU
Fornir z wadami wynikającymi z anatomii budowy drewna (np. sęki) naprawiany jest poprzez usuwanie miejsc wadliwych i wstawianie
w te miejsca forniru bez wad w postaci wstawek lub klinów o dobranej barwie i usłojeniu. Fornir w postaci pasków spajany jest w całe
arkusze na spajarkach poprzecznych.
9
Proces produkcji sklejki (2/2)
Segment sklejkowy
7
8
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
SPAJANIE WZDŁUŻNE
Aby uzyskać fornir o podłużnym przebiegu włókien w arkuszach o dużych wymiarach (np. 3000 mm), łączy się ze sobą krótsze arkusze
na spajarkach wzdłużnych.
NAKŁADANIE KLEJU I SKŁADANIE ZESTAWÓW
Kompletowanie zestawów polega na dobraniu i odpowiednim ułożeniu arkuszy forniru. W zależności od przeznaczenia wyrobu
końcowego i wymagań klienta arkusze układane są klasycznie krzyżowo, krzyżowo-równolegle, bądź równolegle względem siebie.
Masa klejowa nakładana jest obustronnie na nakładarkach kleju na co drugi arkusz forniru. Rodzaj użytej masy klejowej decyduje o
typie sklejenia produkowanej sklejki.
9
PRASOWANIE ZESTAWÓW
Prasowanie zestawów fornirów odbywa się na gorąco pod ciśnieniem w prasach hydraulicznych wielopółkowych. Prasowanie ma na
celu połączenie fornirów w sposób trwały.
10
OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA
Po wcześniejszym sezonowaniu sklejek, obróbka wykończeniowa polega na nadaniu arkuszom sklejki ostatecznego formatu poprzez
obcięcie nadmiarów na formatyzerce oraz skalibrowaniu i wygładzeniu powierzchni przez szlifowanie na szlifierce.
11
12
SORTOWANIE SKLEJKI
Sortowanie sklejki polega na klasyfikacji jakościowej sklejki wg wymagań zawartych w normach lub warunkach technicznych.
ZAŁADUNEK SKLEJKI
Sklejka układana jest na paletach. W zależności od wymagań klienta i sposobu transportu paczki zabezpieczane są kartonem,
arkuszami płyty pilśniowej lub folią i spinane taśmą.
10
Europejski rynek sklejki
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment sklejkowy
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Produkcja sklejki w Europie zdominowana jest przez Rosję oraz Finlandię. Główni odbiorcy to Rosja, Wielka Brytania oraz Niemcy
Rosja produkuje ponad 50% sklejki w Europie
Głównie odbiorcy sklejki to Rosja, UK i Niemcy
Konsumpcja sklejki w krajach europejskich (2)
Produkcja sklejki w krajach europejskich
2013 (tys. m3); łącznie 6 106 tys. m3
4000
2013 (tys. m3); łącznie 7 167 tys. m3
Polska wytwarza
około 3%
europejskiej
produkcji sklejki
3 278
3200
2400
1 704
1600
2400
1 237
984
158
95
73
(1)
Inne kraje
Irlandia
Rumunia
Hiszpania
Inne kraje
Rumunia
Szwecja
Ukraina
Polska
Francja
Włochy
Hiszpania
Kraje bałtyckie
Finlandia
Rosja
(1)
Źródło: FEIC (European Federation of the Plywood Industry), Eurostat
Źródło: FEIC (European Federation of the Plywood Industry), Eurostat
610
0
Belgia
66
Szwecja
82
Kraje bałtyckie
179
Finlandia
210
Polska
214
0
Holandia
225
448 426 358
272 261 212 193 178
117
Włochy
284
Niemcy
336
UK
800
800
Francja
1 090
Rosja
1600
Paged to gracz w Top 10 europejskiego rynku sklejki
Najwięksi producenci sklejki w Europie
Moce produkcyjne w 2013 r. (tys. m3); dane szacunkowe
1200
1 000
980
800
600
360
400
260
220
200
200
200
0
UPM (FIN)
Sveza (RUS)
Metsa Wood
(FIN)
United Panel
Group (RUS)
Latvijas Finieris Syktyvkar (RUS) Ilim Timber
(LTV)
Industry (RUS)
Garnica 2000
(ESP)
Krasny Yakor
(RUS)
150
85
Paged (POL)(3) Koskisen (FIN)
Źródło: UPM raport roczny (2013), strony internetowe spółek, FEIC raport roczny 2013-2014
1)
2)
3)
Inne kraje to pozostałe kraje Unii Europejskiej (EU-27) niewymienione na wykresie oraz Szwajcaria i Ukraina
Konsumpcja sklejki w Europie (+ Rosja i Ukraina) jest większa od produkcji, ponieważ region importuje także sklejkę z innych krajów, m.in. z Chin, Brazylii, Chile, Urugwaju, Malezji
Łączne moce „Sklejka Pisz” Paged S.A. oraz „Paged Sklejka” S.A.
11
Spółki sklejkowe Grupy Paged
na tle polskiego rynku producentów sklejki
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment sklejkowy
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Spółki Grupy Paged są liderami wśród polskich producentów sklejek
Grupa Paged to lider wśród polskich producentów o stale rosnącej przewadze w efektywności produkcyjnej i sprzedażowej…
Efektywność polskich producentów sklejki
Produkcja sklejki (m3 /pracownik)
100
25
50
0
0
8
10
11
12
13
Sprzedaż spółek sklejkowych Paged
2014
90
60
Źródło: „Sklejka Pisz” Paged S.A. oraz „Paged Sklejka” S.A.
1)
2)
2015-06
2015-03
2014-12
2014-09
2014-06
2014-03
2013-12
2013-09
2013-06
2013-03
2012-12
2012-09
2012-06
2012-03
2011-12
2011-09
2011-06
2011-03
0
2010-12
30
Dania
3%
Czechy
4%
Francja
8%
Pozostałe
19%
9
10
11
12
13
Sklejka Pisz
14
(1)
Pozostali
…przy niskim poziomie zapasów
Zapasy prod. gotowych spółek sklejkowych Paged
Średni zapas prod. gotowych za ost. 12 miesięcy w dniach
15
(2)
12
Polska
38%
11,7
10,6
9,6
9
8,9 8,9
8,4 8,2
7,7
7,2
6,7
6,0
5,4 5,2 5,5 5,7 5,9
6
6,4 6,5 6,8
3
0
Niemcy
25%
„Pozostali” to pozostali producenci sklejki w Polsce: Sklejka-Eko S.A., Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek, Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA - MULTI" S.A., Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o. o.
Kategoria „Pozostałe” zawiera w sobie prawie 30 innych państw w Europie i Azji oraz Australię
2015-06
W. Brytania
2%
8
2015-03
159 163
7
2014-12
120
150
143 141 143 148
137 140
131 132 134
125 128
6
2014-09
180
5
Paged Sklejka
… sprzedawanej do klientów na całym świecie…
Sprzedaż sklejki i innych wyrobów za ost. 12 miesięcy (tys. m3)
119
110 115
104 107
2003 4
Pozostali(1)
Sklejka Pisz
Sprzedaż spółek sklejkowych Paged
150
14
2014-06
Paged Sklejka
8
2014-03
7
2013-12
6
2013-09
5
2013-06
2003 4
2013-03
…wzrastającej produkcji…
150
2012-12
PZPS Piotrków Tryb.
Biaform
OZPS Orzechowo
Sklejka Multi
Sklejka EKO
Sklejka Pisz
Paged Sklejka
Źródło: Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
159,8
200
18
6
0
250
56,0
50
22
288,5
300
75
2012-09
23
356,2
2012-06
24
25
350
2012-03
50
101,7
2011-12
71
75
100
Grupa Paged
wytwarza prawie 63%
polskiej produkcji
sklejki i płyt
stolarskich
400
2011-09
83
Sprzedaż (tys. PLN/ pracownik)
103,8
2010-12
100
2011-06
Produkcja sklejki i płyt stolarskich w 2014 r. (tys. m3)
2011-03
Producenci sklejki w Polsce
12
Rynek zarządzania
wierzytelnościami w Polsce
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce jest relatywnie młody i ma duży potencjał wzrostu
Charakterystyka rynku
•
•
Polski rynek wierzytelności jest relatywnie młodym rynkiem o dużym potencjale wzrostu –
rola sektora finansowego jest mniejsza niż w krajach wysoko rozwiniętych
Rynek obrotu wierzytelnościami ma bardzo dynamiczny charakter. Raport Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową na koniec 2014 roku wskazał, że wartość zaległych płatności
Polaków wyniosła 40,9 mld PLN. Dla branży utrzymują się korzystne tendencje, przede
wszystkim w sektorze bankowym:
• prognozowany dalszy wzrost wartości zobowiązań gospodarstw domowych wobec
sektora bankowego
• potencjalny wzrost wartości portfeli zagrożonych, szczególnie w segmencie kredytów
konsumpcyjnych, charakteryzujących się wyższą szkodowością
• rozwój usług elektronicznych zachęcających do wzięcia pożyczki
• rosnąca skłonność do outsourcingu usług windykacyjnych
Prognozy rozwoju rynku
•
Dalszy outsourcing usług windykacyjnych i sprzedaż portfeli wierzytelności wraz ze
wzrostem znaczenia zarządzanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych kosztem pozostałych
form:
• wzrost skłonności wierzycieli (głównie z sektora bankowego) do sprzedaży pakietów
wierzytelności
• rozwój sekurytyzacji (szczególnie istotne w przypadku transakcji dotyczących portfeli
bankowych)
Łączna kwota zaległych płatności Polaków (mld PLN)
45
25,1
30
34,4
35,8
37,0
38,5
XI.2011
III.2012
IX.2012
I.2013
39,0
40,9
28,2
16,8
15
0
II.2010
XI.2010
II.2011
IX.2013 XII.2014
Źródło: BIG InfoMonitor raporty InfoDług za: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP
(1)
Wartość obsługiwanych wierzytelności (mld PLN)
60
45
30
27 30
23 24 25 25
20
19
19
16 17
34 36
48 50 57
43 46
40 42
15
0
Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q1 2013 Q3 2013 Q1 2014 Q3 2014
Struktura rynku
Źródło: Raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych pt. „Wielkość polskiego rynku wierzytelności, IV kwartał 2014”
•
•
•
1)
2)
Windykacja w systemie inkaso – od 1999 roku:
• mniejsza elastyczność procesu windykacyjnego
• decyzje o dopuszczalnych sposobach spłaty podejmowane przez wierzyciela
Zakup portfeli wierzytelności – od 2005 roku (efekt zmian regulacyjnych i napływu kapitału)
– model biznesowy realizowany przez największe podmioty w branży, charakteryzujący się
relatywnie większą skutecznością windykacji:
• swoboda doboru strategii windykacji
• dłuższy czas trwania procesu umożliwiający m.in. rozłożenie spłaty zadłużenia na raty
Od stycznia 2014 r. do końca grudnia 2014 r. odbyło się ponad 200 postępowań
przetargowych na zakup wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 13,4 mld PLN.
W 2014 roku zakupione zostały wierzytelności o kwocie 11,8 mld PLN. Instytucje finansowe
odpowiadały za 90% podaży wierzytelności w 2014 roku.
(2)
Wartość nominalna portfeli na sprzedaż (mld PLN)
20
15,4
10
0
4,6
1,1
3,5
2010
Źródło: KRUK S.A.
Wartość nominalna zarządzanych wierzytelności przez członków KPF (obejmuje m.in. wierzytelności zarządzane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych)
W 2013, 94 mld PLN i w 2014 r, 13,4 mld PLN to wartość nominalna portfeli konsumenckich i hipotecznych (mld zł)
9,4
8,1
1,2
2,0
11,2
1,8
6,9
7,4
9,4
2011
2012
2013
Detaliczne
2,0
13,4
2014
Korporacyjne
13
Zarys działalności Grupy DTP S.A.
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Grupa DTP S.A. zajmuje się głównie zakupem oraz obsługą wierzytelności, jak również windykacją na zlecenie podmiotów trzecich
Działalność Grupy DTP S.A.
•
•
•
•
Struktura Grupy DTP S.A.
Działalność Grupy DTP S.A. koncentruje się w głównej mierze na zakupie
wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności
publicznej
Grupa poza zakupem wierzytelności oferuje również usługę windykacji na
zlecenie (inkaso), głównie banków. Grupa prowadzi obsługę wierzytelności
na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonuje czynności
procesowe i poza procesowe, związane z dochodzeniem wierzytelności
klienta na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego
Działalność Grupy jest prowadzona wyłącznie w Polsce
W grudniu 2011 r. DTP S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, a w 2014
przeniosła się na główny rynek GPW
Doświadczenie pracowników Grupy DTP S.A.
oraz źródła rozwoju
•
•
•
Prezes Michał Handzlik posiada wieloletnie doświadczenie bankowe oraz
finansowe – zajmował wysokie stanowiska w największych bankach
działających w Polsce (wcześniej: Prezes Zarządu Getin Bank, Dyrektor
Planowania i Kontrolingu w PKO BP, Dyrektor Zarządzania i Kontrolingu w
BPH, Dyrektor Pionu Strategii i Planowania w PKO BP)
Kapitał intelektualny osób zarządzających portfelami opiera się na
doświadczonych pracownikach zajmujących w przeszłości wysokie
stanowiska w obszarach kontroli procesów windykacji, monitoringu spłat
oraz obrotu wierzytelnościami w instytucjach takich jak: Ultimo, Intrum
Justitia, Provident, Corpus Iuris, Tempo Finance
Dynamiczny wzrost wyników Grupy jest efektem konsekwentnie
realizowanej polityki rozwoju:
• Realizacja odzysków na zakupionych portfelach
• Stały wzrost liczby portfeli obsługiwanych na zlecenie
• Umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Źródło: DTP S.A.
Nominalna wartość portfeli wierzytelności
3 000
mln PLN
2311
2 500
2 000
1 000
500
333
1577
1 500
612
0
612
992
97
895
2735
279
257
1 978
2 456
1 320
0
2010
2011
2012
Zakupione
2013
2014
Zlecone
Źródło: DTP S.A.
14
Działalność segmentu meblowego
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Dwie spółki segmentu sprzedają meble mieszkaniowe i kontraktowe głównie klientom w Polsce oraz Europie
Opis segmentu meblowego
•
•
•
•
•
Aktywność i plany na 2015
•
•
Wyniki finansowe Paged Meble S.A. (bez BUK Ltd.)
Segment meblowy opiera się na spółce produkcyjnej Paged Meble S.A. oraz na spółce handlowej BUK
Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka BUK Ltd. zajmuje się sprzedażą kontraktową mebli do
dystrybutorów sieci hotelowych i gastronomicznych (w tym mebli wyprodukowanych przez Paged
Meble S.A.) i jest wiodącym graczem na rynku brytyjskim w tym segmencie mebli. Decydujące znaczenie 140
dla segmentu meblowego Grupy Paged, zarówno pod względem przychodów, jak i kosztów, mają wyniki
spółki Paged Meble S.A. Paged Meble to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz
dystrybucją mebli. Siedziba Spółki mieści się w Jasienicy koło Bielska-Białej
Segment meblowy opiera się na spółce produkcyjnej Paged Meble S.A. oraz na spółce handlowej BUK
Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka BUK Ltd. zajmuje się sprzedażą kontraktową mebli do 130
dystrybutorów sieci hotelowych i gastronomicznych (w tym mebli wyprodukowanych przez Paged
Meble S.A.) i jest wiodącym graczem na rynku brytyjskim w tym segmencie mebli. Decydujące znaczenie
dla segmentu meblowego Grupy Paged, zarówno pod względem przychodów, jak i kosztów, mają wyniki
spółki Paged Meble S.A.
120
Meble produkowane są w trzech zakładach:
• Jasienica (głównie krzesła, w tym gięte)
• Sędziszów Małopolski (stoły i krzesła)
• Jarocin (meble skrzyniowe – jadalnie, sypialnie i inne)
Historia firmy sięga 1881 r. Zakład w Jasienicy jest jednym z pierwszych na świecie, gdzie rozpoczęto
110
produkcję mebli giętych (wykonane z drewnianych prętów naparzanych i giętych w formach)
Odbiorcami wyrobów są kontrahenci z tzw. rynku kontraktowego zarówno w Polsce jak i zagranicą
(hotele, restauracje, kawiarnie, hurtownicy i inni pośrednicy) oraz rynku mieszkaniowego (dystrybutorzy
oraz klienci indywidualni, głównie z rynku polskiego)
• W Polsce Spółka sprzedaje swoje produkty przez rozległą sieć dystrybucji partnerów (+250
100
punktów)
• Produkty Paged Meble trafiają do prawie 50 krajów na całym świecie
Po rozczarowujących wynikach finansowych w 2012 roku, spółka jest w trakcje przeprowadzania
restrukturyzacji od 2013 roku. Proces pokrywa wszystkie obszary działalności operacyjnej (sprzedaż,
projektowanie, produkcję, zdobywanie klientów, IT, HR, finanse, zarządzanie majątkiem trwałym i
obrotowym oraz inne) co zaowocowało w poprawie przychodów, które przekroczyły 11 mln PLN w
przeciągu 2 lat (2014 vs. 2012).
W 2015 spółka planuje:In 2015 the Company’s management plans to:
•
Dalszy wzrost sprzedaży, zwłaszcza zagranicą
•
Zwiększenie wydajności produkcji poprzez większe starania wdrożenia procesu „lean
manufacturing” w spółce
•
Kontynuację rozwoju własnej marki (Paged Collection) poprzez nowoczesne projekty
Tomasza Rygalika, jednego z najlepszych polskich projektantów i Dyrektora Kreatywnego
Paged Meble – nowa marka została zaprezentowana podczas targów meblowych w
Mediolanie – „Salone Internazionale del Mobile 2015”
EBITDA (mln PLN)
Przychody (mln PLN)
5
8
Zysk netto(mln PLN)
11,3
130,8
6,2
0
2012
6
-2,5
0,1
2013
2014
121,9
117,0
3,9
4
2
-5
-10
1,3
0
2012
2013
2014
2012
Przychody według regionu
(2014)
3%
2%
2013
2014
-15
Przychody według produktu
(2014)
Polska
Krzesła, fotele,
taborety
3%
5%
Europa (bez Polski)
Meble skrzyniowe
25%
42%
Azja
51%
Stoły
48%
Australia
Ameryki
21%
Inne
15
Paged Meble – wybrane produkty
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Paged Meble oferuje pełną gamę mebli do zastosowań mieszkaniowych oraz HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie)
Krzesła i fotele
Stoły
Meble skrzyniowe
16
Paged Meble – wybrane produkty
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Meble autorskiej marki Paged Collection, stworzonej przez Tomka Rygalika, zdobią prestiżowe wnętrza w całej Polsce
Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
Hotel Nosalowy Dwór, Zakopane
Grand Hotel Lubicz, Ustka
Wine Corner, Warszawa
Concordia Taste, Poznań
Toscana, Warszawa
17
Paged Meble S.A. vs.
polscy producenci mebli
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Spółka Paged Meble S.A. ma w sobie znaczny potencjał restrukturyzacyjny
Przyczyny restrukturyzacji
Marża netto producentów mebli
w Polsce - 2012 r.
Przychody oraz zysk netto 188 producentów (mln PLN) (1)
Zysk netto/przychody (%) dla 186 producentów (2)
30
Niezadowalające wyniki spółki;
Rażące uchybienia członków poprzedniego Zarządu
Spółki w zakresie rzetelnego i profesjonalnego
wykonywania swoich obowiązków, takie jak:
• Brak kultury racjonalnego gospodarowania;
• Nieuzasadnione
zwiększanie
kosztów
funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• Brak skutecznej polityki sprzedażowej i
marketingowej;
• Nieudane wdrożenia kolekcji;
• Wysokie koszty produkcji;
• Nieuzasadnione
zwiększanie
stanów
magazynowych;
• Brak perspektywy
właścicielskiej
u
zarządzających spółką – brak zorientowania
na wynik przedsiębiorstwa.
•
Szereg
opisanych
powyżej
nieprawidłowości
doprowadził do odwołania dwóch Członków Zarządu
spółki w styczniu 2013 r.
•
W celu przejęcia kontroli nad właściwą realizacją
Planu Restrukturyzacji Spółki członkowie Zarządu
Akcjonariusza bezpośrednio zaangażowali się w
zarządzanie Spółką.
Pan Daniel Mzyk pełni funkcję Prezes Zarządu Spółki
od dnia 1 lutego 2013 r., zaś Pan Robert Ditrych został
powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
ds. Finansów Spółki od dnia 1 października 2013 r.
Średnia rentowność wszystkich producentów = 3,98%
Średnia rentowność rentownych producentów = 5,24%
20
10
Zysk netto (mln PLN)
•
•
Mapa rentowności netto producentów mebli
w Polsce - 2012 r.
Paged Meble S.A. (2014)
0
0
50
100
150
200
250
Paged Meble S.A. (2013)
-10
Paged Meble S.A. (2012)
-20
Paged Meble S.A. (2014) 0,1%
Paged Meble S.A. (2013) -2,2%
-30
Paged Meble S.A. (2012) -9,4%
Przychody (mln PLN)
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Źródło: "Zestawienie Największych producentów mebli w Polsce"- "Złota 200" bezpłatny dodatek do miesięcznika "Biznes Meble.pl"
1)
2)
W celu lepszego przedstawienia rynku z zestawienia usuniętych zostało 12 największych producentów mebli w Polsce (o przychodach >250 mln PLN). Na wykresie przedstawionych jest łącznie 188 podmiotów
Wykres przedstawia 186 podmiotów (te same podmioty, co na wykresie po lewej stronie; usunięto 2 podmioty z ponadprzeciętnie niską rentownością – odpowiednio -65,0% i -43,7%)
18
Segment pozostały – Europa Systems
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Europa Systems to nowoczesna spółka produkcyjna działająca na perspektywicznym rynku systemów transportu wew.
Do segmentu pozostałego należy m.in. Europa Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Żabowie. Spółka projektuje i wytwarza zautomatyzowane linie i systemy
transportowe, urządzenia transportu wewnętrznego i urządzenia magazynowe. Europa Systems to dynamicznie rosnąca firma przemysłowa z nowoczesnym
parkiem maszynowym, która osiągnęła ponad 75 mln sprzedaży w 2014 roku.
Zautomatyzowane linie i
systemy transportowe
Zintegrowane systemy transportowe mogą się
składać z wielu linii, z których każda może zawierać
kilkanaście przenośników, wózki transportowe,
obrotnice, stoły kulowe, windy, kompletne
sterowanie elektryczne, stałe jak i elektroniczne
systemy bezpieczeństwa, opcjonalnie także wile
innych elementów – oprogramowanie urządzeń
sterujących,
czytniki,
etykieciarki
kodów
kreskowych, cyfrowe panele operatorskie LCD i
wiele innych elementów
Kompleksowa realizacja projektu prowadzonego
dla klientów ES obejmuje: projektowanie,
produkcję, montaż oraz serwis
Urządzenia transportu wewnętrznego
Urządzenia transportu wewnętrznego to szeroka
grupa produktów będących elementami linii
transportu wewnętrznego lub działających jako
niezależny element transportowy.
Grupa obejmuje:
• przenośniki (w tym taśmowe, łańcuchowe,
paskowe,
rolkowe
napędzane,
rolkowe
nienapędzane, unoszone),
• wózki transportowe napędzane i nienapędzane,
• krzyżówki, obrotnice, stoły kulowe,
• urządzenia transportu pionowego (windy oraz
stoły hydrauliczne)
Urządzenia magazynowe, produkty
standardowe, komponenty, cz. zamienne
Oprócz linii oraz urządzeń transportu Spółka
produkuje i sprzedaje również urządzenia
magazynowe oraz komponenty i części zamienne
(głównie elementy kulkowe, listwy rolkowe i rolki).
Warto uwypuklić rozwijający się segment urządzeń
magazynowych, które są nową grupą produktową.
Urządzenia magazynowe służą głownie do
zautomatyzowanego składowania arkuszy blach,
palet oraz innych płaskich i ciężkich elementów
19
Dlaczego Paged S.A.
zainwestowała w Europa Systems
Europa Systems buduje swoją pozycję poprzez budowanie długotrwałych relacji z klientami, dzięki dostarczaniu
kompleksowych rozwiązań o wysokiej jakości
Solidne
przepływy
pieniężne
• Europa Systems pomimo realizowanego wzrostu i programu inwestycyjnego udowodniła, że
potrafi utrzymać wysoki poziom marży i generuje zdrowy cash flow
• Spółka w momencie transakcji była praktycznie niezadłużona i ma znaczne możliwości obsługi
długu
Obecność w
ciekawej
[ ]
branży
• Europa Systems działa na szerokim rynku systemów transportu wewnętrznego, który to rynek
ma szansę na znaczny wzrost, w związku z rosnącymi kosztami pracy oraz trendami
automatyzacji w wielu gałęziach przemysłu
Trwałe relacje z
wieloma
odbiorcami
• W czasie ponad 25 lat działania, Spółka pozyskała wielu międzynarodowych klientów, z
którymi zbudowała trwałe relacje biznesowe odzwierciedlone w wieloletniej współpracy
Niższe od
konkurencji
koszty pracy
• Większość konkurentów Europa Systems to firmy produkujące w Niemczech, Austrii i
Szwajcarii, gdzie koszty robocizny są znacząco wyższe niż w Polsce
Wysokie
kompetencje
techniczne
• Spółka posiada kompetencje techniczne pozwalające na szybką i efektywną realizację zleceń
produkcyjnych
• Kultura innowacyjności powinny pozwolić na dalsze zdobywanie udziałów rynkowych
Młody park
maszynowy
• Europa Systems w 2013 r. zakończyła program inwestycyjny, zabezpieczając nowoczesny i
wydajny park maszynowy, który pozwala na podwojenie produkcji i sprzedaży przy
stosunkowo nieznacznych inwestycjach dodatkowych
20
Segment pozostały - Ivopol
Segment sklejkowy
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment meblowy
Segment pozostały
Segment
nieruchomości
Segment handlowy
Spółka Ivopol oferuje wynajem samochodu m.in. na czas naprawy własnego auta (po kolizji), sfinansowany z OC sprawcy
kolizji
Ivopol Sp. z.o.o. z siedzibą w Świlczy, specjalizujące się w wynajmie samochodów zastępczych, wynajmowanych przez
kierowców po wypadkach i kolizjach na podstawie przepisów, które nakładają na ubezpieczyciela obowiązek zapewnienia
poszkodowanemu samochodu zastępczego w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej(OC). Obecnie spółka
oferuje wynajem w 8 dużych miastach w północnej i wschodniej Polsce.
Spółka Ivopol Sp. z.o.o. działającą pod marką RENT A CAR DIRECT zwiększyła
przychody w 2014 roku o ponad 57%, w porównaniu z rokiem 2013. Oprócz tego,
spółka w 2014 znacząco poprawiła wyniki finansowe na wszystkich poziomach
(wynik ze sprzedaży, EBITDA, zysk netto).
Emitent dysponuje flotą 260 samochodów obejmującą 12 klas. Flota składa się z
pojazdów kilku marek, nowych i będących na gwarancji, w pełni ubezpieczonych i
serwisowanych wyłącznie w stacjach ASO. Polityka Emitenta w zakresie zarządzania
flotą przewiduje cykliczną wymianę samochodów na nowe po upływie 3 lat lub po
osiągnięciu przebiegu 80.000 km.
Wypożyczalnie RENT A CAR DIRECT
Białystok
Warszawa
Łódź
Lublin
Kielce
Katowice
Kraków
Rzeszów
21
Nieruchomości inwestycyjne
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment sklejkowy
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Grupa Paged posiada szereg nieruchomości inwestycyjnych, z których działki w Nowym Koniku oraz na Okęciu w Warszawie są aktywami o największej
wartości
Opis segmentu
•
•
•
•
Lokalizacja nieruchomości inwestycyjnych Grupa Paged
Inowrocław
Warszawa
(Okęcie)
Nowy Konik,
Hipolitów, Cisie
Otwock
Jaworze
Nowy Konik,
gm. Halinów
Segment nieruchomości
•
Na wynik segmentu nieruchomości składają się wyniki spółek
celowych (SPV): „Paged Property Spółka z o.o.” Spółka
komandytowa (nieruchomości: Nowy Konik, Cisie), Paged
Property Spółka z o.o. (nieruchomości: brak) oraz Mineralna
Development Sp. z o.o. (nieruchomości: Warszawa - ul.
Mineralna)
Przychody i koszty związane z nieruchomościami, które nie
zostały przeniesione do SPV, nie są uwzględniane w wynikach
segmentu nieruchomości
W Paged S.A. pozostały nieruchomości: Hipolitów, Otwock,
Inowrocław, przy czym stanowią one majątek Centrali/jednostki
macierzystej i są wynajmowane (bez Hipolitowa) na rzecz
Oddziału na potrzeby Składów Handlowych
W Paged Meble S.A. pozostała nieruchomość Jaworze
Wszystkie ww. nieruchomości spełniają definicję tzw.
nieruchomości inwestycyjnych, o których mowa w Polityce
rachunkowości Paged S.A.
Łączna wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
zaliczanych do segmentu nieruchomości wynosi 55,0 mln zł, zaś
wszystkich nieruchomości inwestycyjnych w Grupie Paged –
71,5 mln zł
właściciel:
"Paged Property
Sp. z o.o." Sp. k.
Cisie,
gm. Halinów
Charakter
nieruchomości
Działka zabudowana
obiektami typu
magazynowego plus
place składowe
Powierzchnia
działki (m2)
167 653
Powierzchnia
użytkowa
budynków (m2)
11 777
Funkcja w
miejscowym planie
zagosp. przestrz.
Tereny pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z
dopuszczeniem rozszerzonego
zakresu powierzchni usługowej,
obszary aktywności
gospodarczej przekształcane z
funkcji mieszkaniowej.
Wartość godziwa
(mln PLN)
38,2
Teren niezabudowany
- grunty rolne
11 300
-
Tereny upraw rolnych
i ogrodniczych bez
prawa do zabudowy
Teren
niezabudowany –
pod przyszłą
Inwestycję typu park
handlowy
20 726
-
Brak aktualnie
obowiązującego planu;
właściciel terenu uzyskał
prawomocne pozwolenie na
budowę centrum handlowo
usługowego z Infrastrukturą
Towarzyszącą
16,7
Działka zabudowana
obiektami typu
magazynowego plus
place składowe.
11 622
1 074
Tereny składów,
magazynów, parkingów,
garaży i rzemiosła bez
zabudowy mieszkaniowej
oraz drogi dojazdowe
2,8
Działka zabudowana
obiektami typu
magazynowego plus
place składowe.
12 983
1 093
Teren
niezabudowany – pod
przyszłą inwestycję
52 251
-
Działki położone są w dwóch
strefach: „P”- przemysłowej,
baz i składów oraz "Ls" –
lasu bez prawa zabudowy
3,3
Teren
niezabudowany – pod
Przyszłą inwestycję
12 727
-
Działki położone w
przeważającej części w obszarze
o funkcji MU (zabudowa
mieszkaniowo usługowa) i w
niewielkiej części w obszarze o
funkcji MW (zabudowa
mieszkaniowa o wysokiej
intensywności.
2,5
0,1
właściciel:
"Paged Property
Sp. z o.o." Sp. k.
Warszawa,
ul. Mineralna 7
właściciel:
Mineralna
Development
Sp. z o.o.
Inowrocław,
ul. Poznańska 216
Pozostałe nieruchomości inwestycyjne
•
Lokalizacja/
właściciel
właściciel:
Paged S.A.
Otwock,
ul. Tysiąclecia 7
właściciel:
Paged S.A.
Hipolitów,
gm. Halinów
właściciel:
Paged S.A.
Jaworze
właściciel:
Paged Meble S.A.
Brak aktualnie obowiązującego
planu; zgodnie z ustaleniami
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego – tereny z
dominującą funkcją "centra
usługowo-handlowe„
7,1
22
Główne informacje
o segmencie handlowym
Segment zarządzania
wierzytelnościami
Segment sklejkowy
Segment meblowy
Segment
nieruchomości
Segment pozostały
Segment handlowy
Segment handlowy generuje EBITDA oraz zysk netto o stosunkowo niewielkim znaczeniu dla Grupy, jednak nie wymaga znacznych nakładów kapitałowych
Opis segmentu
•
•
•
Lokalizacje składów handlowych
Handel produktami przemysłu drzewnego prowadzony jest
przez wyodrębniony w ramach Paged S.A Oddział.
• Działalność handlowa prowadzona jest w formie sieci
składów handlowych (agencyjnych) na terenie Polski
(obecnie 13 lokalizacji)
• Część towarów (sklejki) pochodzi ze spółek segmentu
sklejkowego Grupy Paged
Działalność segmentu handlowego koncentruje się
bezpośrednio na sprzedaży hurtowej i detalicznej
materiałów drzewnych i drewnopochodnych
Składy handlowe świadczą również usługi – np. cięcia płyt na
formatki, okleinowania wąskich płaszczyzn
Gdańsk
Dostawcy segmentu handlowego
(2014)
Grupa Paged
Morąg
21%
Inowrocław
Płock Warszawa (x2)
Kutno
Halinów
Otwock
Jawor
Dostawca nr 2
38%
Dostawca nr 3
9%
23%
Radom
10%
Dostawca nr 4
Kobiór
Łodygowice
Pozostali dostawcy
Sprzedaż segmentu handlowego (2014)
Podział wg asortymentu
Podział wg klientów
Sklejka
3%
2% 2%
0%
33%
8%
Klient 1
Płyty MDF i LDF
8%
4%
Płyty wiórowe laminowane
8%
Płyty wiórowe surowe
15%
Płyty OSB
29%
4%
4%
Klient 2
Klient 3
Płyty stolarskie
Płyty HDF
Płyty pilśniowe
Pozostałe towary
Klient 4
80%
Klienci poniżej 2% udziałów w całości
sprzedaży
23
Agenda
1
Grupa Paged w latach 2009-2015
2
Przedstawienie segmentów Grupy
3
Zarząd Paged S.A.
24
Zarząd
Daniel Mzyk, Prezes Zarządu
Wykształcenie: wyższe
Ukończone kierunki:
• Zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
• International Business Management na Uniwersytecie w Bradford
Doświadczenie :
• Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, procesów restrukturyzacyjnych, finansów przedsiębiorstw, jak
również projekcji finansowych, wycen i selekcji projektów inwestycyjnych
• Ukończył szereg kursów i szkoleń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w zakresie ekonomii, informatyki i finansów
Robert Ditrych, Wiceprezes Zarządu, CFO
Wykształcenie: wyższe
Ukończone kierunki:
• Finanse i Strategie Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
• Ekonomia oraz Business Studies na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia)
• Program Executive Education - Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania, program Executive
Development Program na University of Chicago – Booth School of Business
Doświadczenie:
• Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż
• Pracując dla Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix
Ventures Partners FIZ
• Uczestniczył w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures
Rafał Godoj, Członek Zarządu
Wykształcenie: wyższe
Ukończone kierunki:
• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Ecole Superieure de Commerce de Toulouse
Doświadczenie :
• posiada międzynarodowe doświadczenie w obszarach inwestycji kapitałowych, doradztwa strategicznego oraz zarządzania tymczasowego i finansów
• Pracował jako Analityk Finansowy w firmie Motorola najpierw we Francji a, później przez 2 lata w Stanach Zjednoczonych
• Pracował w PricewaterhouseCoopers jako konsultant z zakresu strategii oraz zarządzania przez 3 lata
• Pracował w firmie doradztwa strategicznego oraz zarządzania tymczasowego Kolaja & Partners przez 4 lata
• Prowadził liczne projekty restrukturyzacyjne oraz poprawy wyników w branżach FMCG, branżach usługowych oraz materiałów budowlanych w Polsce,
Bułgarii, Serbii Turcji, USA oraz Wielkiej Brytanii
• W latach 2008-2013 Pracował jako dyrektor inwestycyjny w funduszach private equity: Oresa Ventures oraz Tar Heel Capital gdzie był odpowiedzialny za
całość procesów inwestycyjnych oraz zapewniania wzrostu wartości firm portfelowych
• Mówi biegle po francusku i angielsku
25

Podobne dokumenty

Wyniki finansowe Grupy Paged za cały 2014

Wyniki finansowe Grupy Paged za cały 2014 w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji, jak również Spółka ani członkowie zarządu lub członkowie kadry zarządzającej Spółki bądź spółek zależnyc...

Bardziej szczegółowo