Przedmiotowy system oceniania – j. hiszpański

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowy system oceniania – j. hiszpański
Przedmiotowy system oceniania – j. hiszpański
1. Uczeń może otrzymać ocenę za:
a) Sprawdzian (waga: 2)
b) Kartkówkę (waga: 1)
c) Pracę pisemną na lekcji (waga od 1 do 2)
d) Pracę pisemną w domu (waga od 1 do 2)
e) Szczególną aktywność na danej lekcji (waga 1)
f) Aktywność w całym semestrze (waga 4)
g) Przygotowanie i poprowadzenie fragmentu lekcji (waga 2)
2. W przypadku braku pracy domowej lub innej formy braku przygotowania
do lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie. W ciągu semestru każdy
uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań. Każde następne skutkuje
oceną niedostateczną.
3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do
napisania go w późniejszym terminie, ustalonym z nauczycielem.
4. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu, kartkówki,
pracy pisemnej na lekcji lub pracy pisemnej w domu, za wyjątkiem oceny
niedostatecznej uzyskanej z powodu niesamodzielnej pracy w przypadku
kartkówki lub sprawdzianu, a także w przypadku wykrycia plagiatu.
5. W przypadku wypracowań zadanych do domu uczeń zobowiązany jest
dostarczyć w określonym terminie napisaną pracę. Jeżeli nie przyniesie
pracy na lekcję, może do godziny 23:59 danego dnia wysłać pracę w formie
elektronicznej na wskazany przez nauczyciela adres mailowy.
6. Sprawdziany oraz kartkówki oceniane są według następującej skali:
>100% - celujący
100% - 90% - bardzo dobry
70% - 89% - dobry
50% - 69% - dostateczny
30% - 49% - dopuszczający
0% - 29% - niedostateczny.
7. Ocena na koniec semestru oraz ocena końcoworoczna stanowi średnią
ważoną ocen uzyskanych przez ucznia na koniec odpowiedniego 1. i 2.
semestru, według następującej skali:
od 5,33 - celujący
od 4,66 - bardzo dobry
od 3,66 - dobry
od 2,66 - dostateczny
od 1,75 - dopuszczający
poniżej 1,75 - niedostateczny

Podobne dokumenty