Pobierz aktualny katalog firmy SaneChem

Komentarze

Transkrypt

Pobierz aktualny katalog firmy SaneChem
Katalog
produktów
Catalogue
of products
UNION FOR ENTERPRISING PEOPLE
COMPETITIVENESS PROGRAMME
Project part - financed by
the European Union
European Regional
Development Fund
SaneChem Sp. z o.o.
Spis treści
Content index
Tabele zastosowań preparatów
Agents application’s tables
6
Preparaty alkaliczne
Alkaline agents
10
Preparaty kwaśne
Acid agents
14
Preparaty dezynfekcyjne
Disinfection agents
17
Pozostałe preparaty
Other agents
19
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
27
Oferta uzupełniająca
Remaining products
37
Ciągły proces
1
ZBIERANIE
DANYCH
Przed przygotowaniem
profesjonalnej oferty nasi
konsultanci zbierają w Waszym
zakładzie potrzebne informacje, tak
abyśmy mogli przygotować najlepszą
propozycję.
2
ANALIZA PROCESÓW
I PRZYGOTOWANIE
OFERT
Po przetworzeniu i analizie
zgromadzonych danych nasi
specjaliści opracują najbardziej
odpowiedni program mycia i
dezynfekcji dostosowany do
specyfiki Państwa zakładu.
3
PREZENTOWANIE
ROZWIĄZAŃ
Efekt analizy w postaci nowocześnie
przygotowanej prezentacji
przedstawiamy na miejscu w firmie.
zapewnienia higieny
SERWIS
Dbamy o obsługę posprzedażową. Czuwając
nad niezawodnym działaniem naszych urządzeń
zapewniamy Państwu ciągłość procesów
produkcyjnych.
DORADZTWO
7
Wspieramy naszych Klientów
w rozwiązywaniu bieżących problemów
z zakresu higieny biorąc pod uwagę
specyfikę danego procesu produkcyjnego.
Regularnie wizytujemy Państwa, aby na
6
SZKOLENIE
Szkolimy na Państwa życzenie Waszych
pracowników z zakresu właściwego
posługiwania się naszymi preparatami
chemicznymi oraz obsługi naszych
urządzeń.
5
4
WDROŻENIE PROGRAMU
HIGIENY
Wspólnie ze służbami kontroli jakości Klienta
wdrażamy przyjęty plan zapewnienia higieny
oraz dbamy o jego przestrzeganie.
Continuos hygiene
1
DATA
Prior to professional analysis,
our consultants gather all necessary
information in your plant, so that we
are able to draw up the best possible
offer.
2
ANALYSIS
OF PROCESSES
AND DRAWING UP
OFFERS
Having processed and analysed the
gathered information, our specialists
design the most suitable cleaning
and disinfection programme,
tailored to the specific features
of your plant.
3
The result of analysis in the form of a
modern presentation is staged on the
site.
maintenance process
SERVICE
We provide after-sales service. We guarantee
continuity of your manufacturing processes by
supervising fault-free operation of our devices.
COUNSELLING
7
We support our clients in solving actual
hygiene problems, taking into account the
specifics of each manufacturing process.
We regularly visit your plants to take
6
TRAINING
On your request, we train your workers
on proper usage of our chemical
preparations and operation of our
devices.
5
4
IMPLEMENTATION OF THE
HYGIENE PROGRAMME
Together with the quality control services
of the client, we implement the hygiene
maintenance plan and survey its observance.
Przemysł mięsny
Meat industry
6
Mycie pianowe / Foam cleaning
Tabele
Tables
Mycie niepianowe / Non-foam cleaning
Mycie alkaliczne komór wędzarniczych
/ Alkaline cleaning of smoke chambers
Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem
/ Alkaline cleaning with active chlorine
Rauchharz. 0125 P
Rauchharz. 0125 I
Fettentferner 0404 i 0505
Desinfektions. 0164
Prosan A
Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową
/ Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection
Roksan D
Desinfektions. 0510
Mycie alkaliczne
/ Alkaline cleaning
Famosan
Wersan A
Aldesan P
Mycie kwaśne
/ Acid cleaning
Aldesan I
Aluminiumreiniger 0143 P
Sankor 0760
Mycie kwaśne z dezynfekcją
/ Acid cleaning with disinfection
Odkamienianie
/ Descalering
Dessan 0153 P
Prosan K
Ossan
Sansept 0200
Dezynfekcja
/ Disinfection
Sanoxsept
Chlorsan
Baktosan
Sanclean 0102
Mycie ręczne
/ Manual cleaning
Sanclean Plum
Riccosan
Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection
Usuwanie przypaleń / Removal of singes
Usuwanie tłuszczu gęsiego / Removal of goose fat
Barwienie SRM / SRM colouring
Antypieniacz / Antifoamer
Endosan
Santargel
Gessan
Błękit patentowy / Patent blue
Sanon 0400
Przemysł mleczarski
Milk industry
7
Mycie pianowe / Foam cleaning
Tabele
Tables
CIP
Wersan A
Mycie alkaliczne
/ Alkaline cleaning
Alsan
Famosan
Prosan A
Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową
/ Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection
Roksan D
Desinfektions. 0510
Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem
/ Alkaline cleaning with active chlorine
Dodatki do mycia
/ Supplements for cleaning
Fettentferner 0404 i 0505
Desinfektions. 0164
Duosan
Sanaddin PRO
Wersan K
Sanacid
Mycie kwaśne
/ Acid cleaning
Aldesan I
Aluminiumreiniger 0143 I
Aldesan P
Aluminiumreiniger 0143 P
Prosan K
Mycie kwaśne z dezynfekcją
/ Acid cleaning with disinfection
Dessan 0153 I
Dessan 0153 P
Odkamienianie / Descalering
Ossan
Sansept 0200
Dezynfekcja
/ Disinfection
Sanoxsept
Baktosan
natryskowe
/ shower
Chlorsan
natryskowe
/ shower
Przemysł napojowy
Beverage industry
8
Mycie pianowe / Foam cleaning
Tabele
Tables
CIP
Famosan
Mycie alkaliczne
/ Alkaline cleaning
Wersan A
Alsan
Mycie alkaliczne z aktywnym chlorem
/ Alkaline cleaning with active chlorine
Fettentferner 0404 i 0505
Desinfektions. 0164
Prosan A
Mycie alkaliczne z dezynfekcją bezchlorową
/ Alkaline cleaning with non-chlorine disinfection
Roksan D
Desinfektions. 0510
Duosan
Dodatki do mycia
/ Supplements for cleaning
Sanaddin PRO
Sanaddin O2
Wersan K
Sanacid
Bromosan 90
Mycie kwaśne
/ Acid cleaning
Aldesan I
Aluminiumreiniger 0143 I
Aldesan P
Aluminiumreiniger 0143 P
Prosan K
Mycie kwaśne z dezynfekcją
/ Acid cleaning with disinfection
Dessan 0153 I
Dessan 0153 P
Odkamienianie / Descalering
Ossan
Sansept 0200
Dezynfekcja
/ Disinfection
Sanoxsept
Baktosan
natryskowe
/ shower
Chlorsan
natryskowe
/ shower
Smarowanie taśm / Belts lubrication
Sanlub
Uzdatnianie wody w pasteryzatorach
/ Water treatment in pasteurisers
Sanaqua ALG
Preparaty uzupełniające
Complementary preparations
9
Mycie ręczne sprzętu produkcyjnego
/ Manual cleaning with disinfection
Sanclean Plum
Riccosan
Anesan
Mycie ręczne z dezynfekcją / Manual cleaning with disinfection
Mycie podłóg / Floor cleaning
Endosan
Possan
Auto-piana aktywna / Active auto-foam
Mycie samochodów / Car cleaning
Santir 0606
Mycie szyb / Glass cleaning
Blasksan
Mycie rąk / Hand washing
Frezja 1995
Mycie rąk z dezynfekcją / Hand washing with disinfection
Frezja 2000
Dezynfekcja rąk / Hand disinfection
Handsan
Mycie urządzeń sanitarnych z dezynfekcją
/ Cleaning of sanitary equipment with disinfection
WC San
Konserwacja stali nierdzewnej / Maintenance of stainless steel
Caresan
Preparaty dla gastronomii
Preparations for gastronomy
Zmywarki
/ Dishwashers
Gastrosan A
Klarsan
Sanclean 0102
Mycie ręczne
/ Manual cleaning
Sanclean Plum
Riccosan
Anesan
Mycie ręczne z dezynfekcją chlorową
/ Manual cleaning with chlorine disinfection
Mycie ręczne z dezynfekcja bezchlorową
/ Manual cleaning with non-chlorine disinfection
Usuwanie przypaleń / Removal of singes
Dezynfekcja
/ Disinfection
Fettentferner 0404
Desinfektionsreiniger 0164
Desinfektionsreiniger 0510
Endosan
Santargel
Baktosan
Sansept 0200
Tabele
Tables
Sanclean 0102
10
Preparaty alkaliczne
Alkaline agents
Rauchharzentferner 0125 P
Wysokoalkaliczny pianowy preparat do mycia komór i wózków
wędzarniczych oraz piekarników przemysłowych. Skutecznie usuwa
tłuszcze, białka, żywice i smółkę wędzarniczą.
Alkaliczne
Alkaline
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
3-5%
50-80ºC
10-20 min.
Highly alkaline foam preparation for cleaning of smoke chambers
and trucks as well as industrial ovens. Effectively removes fat, proteins,
resin and smoke deposits.
Rauchharzentferner 0125 I
Wysokoalkaliczny preparat do mycia komór wędzarniczych i pieców
posiadających instalację CIP. Skutecznie usuwa tłuszcze, białka, żywice
i smółkę wędzarniczą.
Stężenie / Concentration
3-5%
Temp.
50-80ºC
Czas działania / Operating time
zgodnie z programem / acc. to programme
Highly alkaline non-foam preparation for cleaning of smoke chambers
and ovens with CIP installation. Effectively removes fat, proteins,
resin and smoke deposits.
Desinfektionsreiniger 0164
Pianowy alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji powierzchni
zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Preparat zawiera
aktywny chlor.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
2-5%
30-55ºC
10-20 min.
Alkaline foam agent for cleaning and disinfection of external surfaces of
machines and devices, walls and floors. Contains active chlorine.
Preparaty alkaliczne
Alkaline agents
11
Fettentferner 0404
Stężenie / Concentration: myjka, CIP / washer, CIP: 0,8-2%
mycie ręczne / hand cleaning: 1-3%
Temp.
20-55ºC
Czas działania / Operating time
CIP: 5-20 min.
myjki automatyczne: / automatic washers:
zgodnie z programem / acc. to programme
Preparation for cleaning and disinfection in circulation system
of technological installations, tanks and containers in automatic washers
with closed circuit of the cleaning section.
Removes strong organic deposits: proteins and fat. Contains active chlorine.
Fettentferner 0505
Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji
technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach
automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej.
Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze.
Preparat zawiera aktywny chlor.
Stężenie / Concentration
myjka / washer: 0,5-,8%
CIP: 0,3-0,8%
Temp.
20-55ºC
Czas działania / Operating time
CIP: 5-20 min.
myjki automatyczne: / automatic washers:
zgodnie z programem / acc. to programme
Preparation for cleaning and disinfection in circulation system of
technological installations, tanks and containers in automatic washers with
closed circulation of the cleaning section.
Removes strong organic deposits: proteins and fat. Includes active chlorine.
Prosan A
Preparat do mycia instalacji technologicznych w systemie CIP, stosowany
również jako bezchlorowy środek do mycia pojemników plastikowych
w myjkach automatycznych. Preparat posiada silne właściwości
bakteriobójcze.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
1-2%
50-60ºC
15-20 min.
Preparation for cleaning of technological installations in CIP system,
used also as a non-chlorine agent for cleaning of plastic containers in
automatic washers. Strong bactericidal properties.
Alkaliczne
Alkaline
Preparat do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji
technologicznych, zbiorników oraz pojemników w myjkach
automatycznych z zamkniętym obiegiem sekcji myjącej.
Usuwa silne zanieczyszczenia organiczne: białka i tłuszcze.
Preparat zawiera aktywny chlor.
12
Preparaty alkaliczne
Alkaline agents
Roksan D
Alkaliczne
Alkaline
Koncentrat do mycia pianowego maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu
spożywczego. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (białka,
tłuszcze). Nadaje się do kontaktu z elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej, metali kolorowych, aluminium, stali ocynkowanej. Środek
alkaliczny o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Posiada działanie
bakteriobójcze. Nie zawiera czynnego chloru.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
2-5%
20-50ºC
10-20 min.
Concentrate for foam cleaning of machines and devices in food industry plants.
Removes organic deposits (proteins, fat). Suitable for contact with elements
made of stainless steel, colour metals, aluminium, zinc-plated steel. Alkaline
agent with good anticorrosion properties. Bactericidal properties. Does not
contain active chlorine.
Desinfektionsreiniger 0510
Pianowy, lekko alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji maszyn, ścian
i posadzek oraz wszelkich powierzchni produkcyjnych (także do
powierzchni aluminiowych i ocynkowanych). Zawiera inhibitory korozji.
Posiada wysokie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
Nie zawiera czynnego chloru.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
2-5%
30-50ºC
15-20 min.
Foam, slightly alkaline agent for cleaning and disinfecting of machines,
walls and floors, all manufacture surfaces (also for aluminium
and zinc-plated surfaces). Contains corrosion inhibitors.
High bactericidal, fungicidal and virocidal activity.
Does not contain active chlorine.
Famosan
Pianowy wysokoalkaliczny środek do mycia powierzchni zewnętrznych
maszyn i urządzeń, ścian i posadzek. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
organiczne: tłuszcz, białko.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
2-5%
30-60ºC
15-20 min.
Highly alkaline foam agent for cleaning of external surfaces of machines
and devices, walls and floors. Effectively removes strong organic deposits:
fat, protein.
Preparaty alkaliczne
Alkaline agents
13
Wersan A
Niepianowy środek alkaliczny, usuwa silne zanieczyszczenia organiczne
(tłuszcz, białko). Do mycia w systemie obiegowym przewodów, zbiorników,
fermentorów, wymienników.
0,5-5,0%
20-80ºC
15-60 min.
Non-foam alkaline agent, removes strong organic deposits (fat, protein).
For cleaning in circulation system of lines, tanks, fermentation containers,
exchangers.
Alsan
Preparat do mycia w systemie obiegowym linii technologicznych,
zbiorników, fermentorów, wymienników. Polecany w przemyśle napojowym
oraz mleczarskim do strefy gorącej obróbki. Skuteczny w usuwaniu mocno
przywartych osadów białkowych i wapiennych.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,5-5,0%
20-80ºC
15-60 min.
Preparation for cleaning in circulation system of technological lines, tanks,
containers, fermentation containers, exchangers. Recommended in beverage
and milk industry for hot treatment zone. Effective removal of strongly
adhered protein and cline deposits.
Santargel
Preparat do usuwania tzw. przypaleń ze sprzętu produkcyjnego,
piekarników, grilli używanych w zakładach przemysłu spożywczego,
gastronomii i gospodarstwach domowych.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
20-60ºC
10-20 min.
Temp.
Czas działania / Operating time
Preparation for removing of singes from manufacture equipment, ovens,
barbecues used in food industry plants, gastronomy and households.
Alkaliczne
Alkaline
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
14
Preparaty kwaśne
Acid agents
Aluminiumreiniger 0143 P
Pianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali kwasoodpornej
i aluminium, do usuwania osadów mineralnych oraz rdzy z powierzchni
kotłów, posadzek i ścian ceramicznych.
Stężenie / Concentration
mycie pianowe / foam cleaning: 2-5%
mycie obiegowe / circular cleaning: 0,5-5%
Temp.
20-50ºC
Czas działania / Operating time
10-20 min.
Kwaśne
Acid
Foam agent for cleaning of acid-proof steel and aluminium machines
and devices, for removal of mineral deposits and rust from boilers, floors
and ceramic walls.
Aluminiumreiniger 0143 I
Niepianowy preparat do czyszczenia maszyn i urządzeń ze stali
kwasoodpornej i aluminium oraz obiegowego mycia instalacji
technologicznych w układzie CIP.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,5 - 2%
20-50ºC
10-30 min.
Non-foam preparation for cleaning of acid-proof steel and aluminium
machines and devices and for circular cleaning of technological
installations in CIP system.
Dessan 0153 P
Preparat do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni ze stali
kwasoodpornej i aluminium, do usuwania osadów mineralnych
i biofilmów.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
3-5%
20-50ºC
10-30 min.
Preparation for foam-cleaning and disinfection of acid-proof and
aluminium surfaces, for removal of mineral deposits and biofilms.
Preparaty kwaśne
Acid agents
15
Dessan 0153 I
Preparat do mycia i dezynfekcji metodami obiegowymi, natryskowymi lub
zanurzeniowymi zbiorników, linii technologicznych i wymienników, do
usuwania osadów mineralnych i biofilmów.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
1-3%
20-50ºC
10-20 min.
Kwaśne
Acid
Preparation for cleaning and disinfection with circular, shower
or immersion methods of containers, technological lines and exchangers,
for removal of mineral deposits and biofilms.
Sankor 0760
Preparat do obiegowego mycia nastrzykiwarek, udrażniający igły
w maszynach do nastrzykiwania.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
20%
20-30ºC
20-30 min.
Preparation for circular cleaning of injecting machines, unclogging needles
in injection machines.
Aldesan
W wersji pianowej preparat do usuwania osadów mineralnych i tłuszczu
z kotłów i komór warzelniczych oraz do mycia maszyn i urządzeń ze stali
kwasoodpornej i aluminium, posadzek i ścian ceramicznych. W wersji
niepianowej preparat do jednofazowego mycia instalacji technologicznych
w systemie CIP.
Stężenie / Concentration
mycie pianowe / foam cleaning: 2-5%
mycie obiegowe / circular cleaning: 1,0-2,5%
Temp.
30-50ºC
Czas działania / Operating time
10-30 min.
In foam version, preparation for removing of mineral deposits and fat
from boilers and boiling chambers and for cleaning of acid-proof steel and
aluminium machines and devices, ceramic floors and walls. In non-foam
version, preparation for single-phase cleaning of technological installations
in CIP system.
16
Preparaty kwaśne
Acid agents
Prosan K
Niepianowy preparat do mycia i dezynfekcji nastrzykiwarek, myjek
pojemników, instalacji technologicznych w systemie CIP.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,5-3,0%
20-60ºC
10-30 min.
Kwaśne
Acid
Non-foam preparation for cleaning and disinfection of injecting machines,
container washers, in CIP system.
Wersan K
Preparat do mycia w systemie CIP zbiorników, linii technologicznych,
wymienników oraz beczek KEG.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
1-3%
20-50°C
5-20 min.
Preparation for CIP system cleaning of containers, technological lines,
exchangers and KEG barrels.
Ossan
Preparat do usuwania osadów mineralnych powstałych
w pasteryzatorach, wymiennikach ciepła, zbiornikach,
myjkach, aparatach wyparnych.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
2-4%
20-60ºC
15-30 min.
Preparation for removal of mineral sediments in pasteurisers, heat
exchangers, tanks, washers, evaporators.
Preparaty dezynfekcyjne
Disinfection agents
17
Sansept 0200
Preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji maszyn,
urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych powierzchni
produkcyjnych. Przeznaczony do dezynfekcji obiegowej, natryskowej
lub zanurzeniowej. Preparat o charakterze obojętnym. Po zastosowaniu
wymaga dokładnego spłukania wodą.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,3-2,5%
15-30ºC
10-30 min.
Disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices and
equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces.
For circular, shower or immersion disinfection. Neutral preparation. Needs
rinsing after application.
Sansept 0200 P
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,3-2,5%
15-30ºC
10-30 min.
Foam disinfection preparation for surface disinfection of machines, devices
and equipment parts, as well as walls, floors and other manufacture surfaces.
Neutral preparation. Needs rinsing after application.
Sanoxsept
Kwaśny preparat dezynfekcyjny do maszyn, urządzeń i linii
technologicznych w przemyśle spożywczym. Nadaje się do stosowania
w układach CIP, systemach natryskowych, do dezynfekcji metodą
zanurzeniową. Zawiera kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,1-0,25%
10-20ºC
5-30 min.
Acid disinfection preparation for machines, devices and technological
lines in food industry. Suitable for CIP systems, shower systems and for
immersion disinfection. Contains peroxyacetic acid and hydrogen peroxide.
Dezynfekcja
Disinfection
Pianowy preparat dezynfekcyjny do powierzchniowej dezynfekcji
maszyn, urządzeń oraz ich części, także ścian, posadzek i innych
powierzchni produkcyjnych. Preparat o charakterze obojętnym.
Po zastosowaniu wymaga dokładnego spłukania wodą.
18
Preparaty dezynfekcyjne
Disinfection agents
Baktosan
Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni
produkcyjnych, maszyn i urządzeń.
Po użyciu nie wymaga spłukiwania.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Temp.
15-30ºC
Czas działania / Operating time
do odparowania / till evaporation
Alcohol preparation for fast desinfection of manufacture surfaces, machines
and devices. No need of rinsing after use.
Chlorsan
Dezynfekcja
Disinfection
Preparat dezynfekcyjny o charakterze alkalicznym na bazie aktywnego
chloru do pojemników, zbiorników, maszyn, powierzchni ceramicznych.
Przeznaczony do dezynfekcji natryskowej lub zanurzeniowej.
Stężenie / Concentration
Temp.
Czas działania / Operating time
0,5-2,0%
20ºC
10-15 min.
Alkaline disinfection preparation based on active chlorine for containers,
tanks, machines, ceramic surfaces. For shower or immersion disinfection.
Pozostałe preparaty
Other agents
19
Frezja 1995
Preparat myjący do rąk usuwający tłuszcz, białko i inne naturalne
zabrudzenia. Dostępny w wersji zapachowej i bezzapachowej.
Całkowicie bezpieczny, nie powoduje uczuleń.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Hand washing preparation, removes fat, protein and other natural deposits.
Available in flavoured and non-flavoured versions. Thoroughly safe, does
not cause sensitization.
Frezja 2000
Preparat usuwa zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz florę
bakteryjną ze skóry rąk. Nie podrażnia skóry. Nadaje skórze rąk
gładkość.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Handsan
Płyn do dezynfekcji rąk stosowany w zakładach przemysłu spożywczego
i gastronomii. Dostępny także w postaci żelu.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Disinfection liquid for hands, used in food industry plants and gastronomy.
Available also in gel form.
Inne
Other
Preparation removes organic and non-organic deposits and bacterial flora
from hand skin. Does not irritate skin. Makes hand skin smoothness.
20
Pozostałe preparaty
Other agents
Sanclean 0102
Neutralny skoncentrowany środek przeznaczony do ręcznego
i pianowego mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń
w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii.
Stężenie / Concentration
Temp.
2-5%
10-45ºC
Neutral concentrated agent for manual and foam cleaning of small
manufacture equipment, dishes in food industry plants and gastronomy.
Sanclean Plum
Neutralny środek przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia
drobnego sprzętu produkcyjnego, naczyń w zakładach przemysłu
spożywczego i gastronomii.
Stężenie / Concentration
Temp.
5-15%
10-45ºC
Inne
Other
Neutral agent for manual and foam cleaning of small manufacture
equipment, dishes in food industry plants and gastronomy.
Riccosan
Wysokoskoncentrowany żel do ręcznego mycia maszyn, urządzeń,
naczyń i sprzętu pomocniczego w zakładach przemysłu spożywczego
i gastronomii.
Stężenie / Concentration
Temp.
0,01-0,05%
10-45ºC
Highly concentrated gel for manual washing of machines, devices, dishes
and auxiliary equipment in food industry plants and gastronomy.
Pozostałe preparaty
Other agents
21
Anesan
Koncentrat do ręcznego i mechanicznego mycia urządzeń i powierzchni
produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Skuteczny przy
usuwaniu zabrudzeń tłuszczowych, białkowych.
Stężenie / Concentration
Temp.
1-3%
20-50ºC
Concentrate for manual and mechanical cleaning of devices and
manufacture surfaces in food industry plants and gastronomy.
Effective in removal of fat and protein contaminations.
Endosan
Preparat do mycia ręcznego elementów maszyn i urządzeń w przemyśle
spożywczym oraz wyposażenia w gastronomii i hotelarstwie. Usuwa
zabrudzenia organiczne i nieorganiczne oraz dodatkowo dezynfekuje
powierzchnie. Nie podrażnia skóry rąk.
Stężenie / Concentration
Temp.
2-5%
20-30ºC
Auto-piana aktywna /Active auto-foam
Preparat do pianowego, szczotkowego lub ręcznego mycia nadwozi
samochodowych, maszyn, wózków transportowych, ścian i posadzek.
Stężenie / Concentration
Czas działania / Operating time
2-5%
2-5 min.
Preparation for foam, brush or manual cleaning of car bodies, machines,
transport trucks, walls and floors.
Inne
Other
Preparation for manual cleaning of machine elements and devices in food
industry and equipment in gastronomy and hotels. Removes organic and
non-organic contaminations and additionaly disinfects surfaces. Does not
irritate hand skin.
22
Pozostałe preparaty
Other agents
Santir 0606
Środek przeznaczony do mycia nadwozi samochodowych, skrzyń
ładunkowych, komór silnikowych i wózków transportu wewnętrznego.
Skutecznie usuwa błoto, kurz, zabrudzenie silnikowe, przylepione do
karoserii owady.
Stężenie / Concentration
Czas działania / Operating time
1-5%
5-10 min.
Agent for cleaning of car bodies, packing cases, engine chambers
and internal transport trucks. Effectively removes mud, dust, engine
contamination, insects stuck to the car body.
Possan
Preparat do mechanicznego mycia i konserwacji posadzek, podłóg itd.
Skutecznie usuwa zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie, zabrudzenia
tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Stężenie / Concentration
Temp.
0,2-1,0%
max. 40ºC
Inne
Other
Preparation for mechanical cleaning and maintenance of floors. Effectively
removes water-soluble contaminations, fat contaminations of animal and
vegetable origin.
Gastrosan A
Płyn do mycia naczyń w automatycznych zmywarkach
gastronomicznych. Nie zawiera chloru.
Stężenie / Concentration
0,1-0,5%
lub zgodnie z instrukcją zmywarki
/ or acc. to dishwasher instruction
Liquid for washing of dishes in automatic dishwashers. Does not contain
chlorine.
Pozostałe preparaty
Other agents
23
Blasksan
Płynny żel do mycia szyb, ekranów monitorów, telewizorów, witryn,
luster oraz powierzchni z tworzyw sztucznych.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Liquid gel for cleaning of glasses, monitors screens, TV sets, windows,
mirrors and plastic surfaces.
Caresan
Preparat do nabłyszczania i konserwacji powierzchni ze stali
kwasoodpornej: maszyn, urządzeń, kuchni, stołów, drzwi do hal
produkcyjnych, zewnętrznych powierzchni rurociągów itp.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Inne
Other
Preparation for lustering and maintenance of acid-proof steel surfaces:
machines, devices, kitchens, tables, manufacture hall doors, external surfaces
of pipelines, etc.
Sanon 0404
Preparat do likwidacji niepożądanej technologicznie piany
w roztworach myjących i ściekach.
Stężenie / Concentration
0,1-1,5%
Preparation for liquidation of technologically undesirable foam in cleaning
solutions and sewages.
24
Pozostałe preparaty
Other agents
Klarsan
Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach
automatycznych.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia, zgodnie z instrukcją zmywarki
/ ready for use, acc. to dishwasher instruction
Liquid for rinsing and lustering of dishes in automatic dishwashers.
WC San
Środek do mycia urządzeń sanitarnych w zakładach przemysłu
spożywczego, gastronomii, gospodarstwie domowym.
Zawiera czynny chlor.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Czas działania / Operating time
5-10 min.
Inne
Other
Agent for cleaning of sanitary equipment in food industry plants,
gastronomy, households. Contains active chlorine.
Sanlux
Lekko alkaliczny płyn do prania białych i kolorowych tkanin
bawełnianych, lnianych i z tworzyw sztucznych.
Temp.
60-95ºC
Sposób użycia / Method of use
40-80 ml na 10 litrów kąpieli piorącej
/40-80 ml per 10 litres of a washing bath
Slighty alkaline liquid for washing of white and colour cotton, linen
and artificial clothes.
Pozostałe preparaty
Other agents
25
Kamsan
Preparat w postaci proszku do udrażniania i odkamieniania instalacji
wodnokanalizacyjnych, do odkamieniania zmywarek automatycznych,
ekspresów do kawy, czajników.
Stężenie / Concentration
Czas działania / Operating time
5-15%
15-30 min.
Powder preparation for unclogging and descalering of water-supply-andsawage installations, descalering of automatic diswashers, coffee makers,
kettles.
Gessan
Zawiesinowy koncentrat do mechanicznego mycia urządzeń
i powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego.
Szczególnie zalecany do mycia zanieczyszczeń z gęsiego tłuszczu.
Stężenie / Concentration
Temp.
1-3%
20-60ºC
Antiodoursan
Preparat przeznaczony do usuwania przykrych zapachów
w pomieszczeniach zamkniętych: toaletach, kuchniach, pokojach,
kabinach samochodowych.
Stężenie / Concentration
gotowy do użycia / ready for use
Preparation for removal of odour in closed spaces: toilets, kitchens, rooms,
car cabs.
Inne
Other
Suspended concentration for mechanical cleaning of devices and
manufacture surfaces in food industry plants. Especially recommended for
cleaning of goose fat contaminations.
26
Pozostałe preparaty
Other agents
Błękit patentowy V (E 131) / Patent blue V
Preparat do barwienia materiału szczególnego ryzyka przy rozbiorze
gotowy do użycia / ready for use
Sanaddin PRO
Uniwersalny dodatek do ługu w myjkach butelek oraz do mycia
w systemie CIP warzelni, instalacji technologicznych, zbiorników,
fermentorów. Wspomaga właściwości myjące ługu, ułatwia usuwanie
osadów białkowych, zapobiega pienieniu się ługu. Skuteczny
w szerokim zakresie twardości wody.
Stężenie / Concentration
0,1-0,2%
(10% w stosunku do zawartości zasady sodowej)
(10% against sodium hydroxide)
Temp.
20-80ºC
Czas działania / Operating time
15-60 min.
Inne
Other
Universal additive to lye in bottle washers and for cleaning of brewhouses,
technological installations, containers, fermentation containers in CIP
system. Supports lye cleaning properties, simplifies removal of protein
sediments, prevents lye foaming. Effective in wide range of water hardness.
Sanlub
Preparat do smarowania przenośników taśmowych linii rozlewniczych
za pomocą automatycznych systemów smarujących oraz metodą
zanurzeniową. Przeznaczony do butelek szklanych i PET. Bardzo dobre
działanie smarujące i poślizgowe, a także myjące i bakteriostatyczne.
Dzięki zawartości inhibitorów korozji nadaje się do puszek
aluminiowych.
Stężenie / Concentration
0,1-0,4%
Preparation for lubrication of belt conveyers in bottling plants lines with
automatic lubrication systems and immersion method. For glass bottles
and PET. Very good lubricating, sliding, cleaning and bacteriostatic activity.
Contains corrosion inhibitors. Suitable for aluminium tins.
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
27
Na bazie wieloletnich doświadczeń w branży spożywczej w zakresie utrzymania czystości,
fachowego doradztwa oraz serwisu technicznego wszelkiego rodzaju urządzeń myjących i
dozujących, SaneChem Sp. z o.o. oferuje gamę urządzeń własnej konstrukcji przeznaczonych
do mycia pianowego oraz urządzeń dozujących.
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Centralny system mycia i dezynfekcji
Central system for cleaning and disinfection
Built upon extensive experience in food industry within the scope of cleanliness maintenance,
professional counseling and technical service of miscellaneous cleaning and dosing equipment,
SaneChem Sp. z o.o. offers a variety of devices for foam cleaning and dosing devices.
28
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
Centralny system mycia i dezynfekcji - schemat
Automatyczny zwijacz węża Nederman
Automatic Nederman hose wrap
Przyłącza
Connections
Woda
Water
Powietrze
Air
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Doprowadzenie
wody
Water supply
Terminal mobilny TM 1/0
Mobile terminal TM 1/0
Stacja główna bez obudowy, na stojaku
Main station without housing, on rack
Central system for cleaning and disinfection - diagram
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
29
Centralny system mycia i dezynfekcji - schemat
Rurociąg powietrzny 1/2”
Air pipeline 1/2”
Rurociąg wodny 1 1/2”
Water pipeline 1 1/2”
Przyłącze elektryczne
Electric connection
1/2”
Automatyka
sterująca
Controlling
automatics
Lance na wieszaku
Lances on rack
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Terminal stacjonarny TS 1/0
Stationary terminal TS 1/0
Central system for cleaning and disinfection - diagram
30
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
Centralny system mycia i dezynfekcji
SaneChem sp. z o.o. proponuje kompleksowe rozwiązanie dla zapewnienia higieny przestrzeni
produkcyjnych w postaci centralnego systemu mycia.
Wszędzie tam, gdzie przy regularnym czyszczeniu woda musi być pobierana z ciśnieniem
dokładnie dobranym do rodzaju powierzchni i uciążliwości zabrudzeń, z optymalną temperaturą
oraz ściśle określonym dodatkiem środka myjącego i dezynfekującego, znajdują zastosowanie
systemy centralnego mycia.
Podstawą do zbudowania systemu jest wykonanie indywidualnego projektu rozmieszczenia
urządzeń oraz instalacji wodnej i sprężonego powietrza w zakładzie, na podstawie potrzeb klienta
i zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
W skład instalacji csm wchodzi jednostka centralna w obudowie ze stali kwasoodpornej lub
bez obudowy (na wieszaku lub stojaku), rurociąg: wodny i sprężonego powietrza, a także zespół
terminali satelitarnych, stacjonarnych rozmieszczonych w wybranych punktach zakładu lub
wszystkich powierzchni produkcyjnych.
Terminal stacjonarny TS 1/0
Stationary terminal TS 1/0
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Terminal mobilny TM 1/0
Mobile terminal TM 1/0
Sterowanie terminalem
Terminal controlling
SaneChem Sp. z o.o. promotes complex solution for maintenance of hygiene in production space
in the form of central cleaning system.
Central cleaning systems are applicable in all places regularly cleaned where water is provided
under pressure exactly adjusted to the type of surface and noxiousness of deposits, with optimal
temperature and strictly specified additive of cleaning and disinfection agent.
The system design starts with individual arrangement project of devices and water and
compressed air installation tailored to client’s specific needs and in accordance with
recommendations of the system manufacturer.
The installation comprises of central unit in optional acid-proof steel housing (on rack or stillage)
and a pipeline: water supply and compressed air, as well as a set of stationary satellite terminals
arranged in chosen spots in the manufacturing plant or mobile for cleaning with foam agents,
disinfection and flushing of all manufacture surfaces.
Central system for cleaning and disinfection
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
31
Centralny system mycia i dezynfekcji
Jednostka centralna dobierana jest wg indywidualnych potrzeb klienta. W zależności od wielkości
zakładu, rozproszenia mytej powierzchni oraz cyklu produkcyjnego, jednostka centralna może
współpracować z siecią od 1 do 12 terminali, tzw. satelitów stacjonarnych lub mobilnych.
Typ / Type
A
B
C
Wydajność pompy / Pump output [m³/h]
6
10
18
18 – 22
18 – 22
18 – 22
25
25
25
2,5 – 4
5,5
11
Max. prąd obciążenia / Max load current [A]
5–8
11
21,5
Ilość terminali / Number of terminals
1-4
4-8
6 - 12
Ciśnienie nominalne / Nominal pressure [bar]
Ciśnienie maksymalne / Maximum pressure [bar] do / up to
Moc silnika / Motor power [kW]
Stacja główna w obudowie
Main station in housing
Stacja główna bez obudowy, na stojaku
Main station without housing, on rack
Central unit is selected according to individual client’s needs. Depending on the plant size,
distribution of the cleaned surface and the manufacture cycle, the central unit may co-operate with
a net of 1 to 12 terminals, the so-called stationary or mobile satellites.
Central system for cleaning and disinfection
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
STACJA GŁÓWNA
MAIN STATION
32
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
Centralny system mycia i dezynfekcji
Terminale oferowane są w wersji z jednym inżektorem (model: TS 1/0 i TM 1/0) lub wersji
z dwoma inżektorami (opcja z dodatkową dezynfekcją – model TS 1/1 i TM1/1).
Przy terminalach montowane są końcówki robocze, tj. węże ciśnieniowe, wymienne lance,
a także wieszak na kanister z środkiem myjącym. Węże umieszczane są na wieszakach ze stali
kwasoodpornej lub opcjonalnie na automatycznych zwijaczach NEDERMAN, wydłużających
żywotność węży, a także pozwalających na uporządkowanie stanowiska pracy.
W ramach serwisu gwarantujemy optymalizację procesu mycia w zakładzie oraz obsługę
gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń zarówno produkowanych przez nas, jak i innych
producentów.
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Automatyczny zwijacz węża Nederman
Automatic Nederman hose wrap
Wieszak na kanister
Canister rack
Lance na wieszaku
Lances on rack
Wąż ciśnieniowy
Pressure hose
Przyłącze lancy
Lance connection
Wieszak na wąż
Hose rack
The terminals are available with one injector (model: TS 1/0 i TM 1/0) or two injectors (additional
disinfection option – model TS 1/1 i TM1/1).
The terminals feature tips: pressure hoses, exchangeable wash pipes and a rack for canister
with cleaning agent. Hoses are placed on acid-proof steel racks or optionally on automatic
NEDERMAN wraps for longer life of hoses and easier maintenance of working place order.
Our service guarantees optimization of the cleaning process in the plant as well as guarantee and
post-guarantee service of devices manufactured by SaneChem Sp. z o.o. and other producers.
Central system for cleaning and disinfection
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Cleaning and disinfection devices
33
Wytwornice piany
SaneChem Sp. z o.o., konstruktor i producent urządzeń do mycia i dezynfekcji, posiada w swojej
ofercie agregaty pianotwórcze o różnych pojemnościach, wykonane ze stali kwasoodpornej.
Wytworzona w urządzeniu piana służy do mycia i dezynfekcji maszyn oraz utrzymania w czystości
pomieszczeń produkcyjnych w zakładach mięsnych, mleczarniach, browarach itp.
Wytwornica piany składa się ze zbiornika ciśnieniowego, wykonanego ze stali kwasoodpornej,
zamocowanego na kółkach jezdnych, z otworem zalewowym umieszczonym centralnie na górnej
dennicy. Z górnej dennicy wyprowadzone są dwa króćce, do których podłączona jest armatura
doprowadzająca do zbiornika sprężone powietrze z zewnętrznego źródła (np. kompresora lub
sieci sprężonego powietrza) oraz wyprowadzająca ze zbiornika czynnik myjący, który wraz ze
sprężonym powietrzem tworzy pianę myjącą.
Wyposażenie:
• zbiornik na konstrukcji jezdnej, o pojemności 20, 40, 80 l
• lanca standardowa z dyszą do wytwarzania piany
• przewód do sprężonego powietrza o długości 10 mb
SaneChem Sp. z o.o., a designer and manufacturer of cleaning and disinfection devices offers foamgenerating units of different capacity made of acid-proof steel. The foam generated by the device is
used for cleaning and disinfection of machines and cleanliness maintenance in manufacture rooms
in meat processing plants, dairies, breweries etc.
The foam generator comprises of acid-proof steel pressure vessel mounted on wheels with a fill hole
situated at the centre of the top floor. Two connections leading from the top floor are connected to
fittings providing compressed air to the vessel from the outer source (e. g. from
a compressor or compressed air network) and leading the cleaning agent from the vessel.
The cleaning agent, in connection with the compressed air, generates the foam.
Equipment:
• Vessel on wheels, 20, 40 80 l of volume
• Standard lance with foam generating nozzle
• Compressed air hose, 10 m long
• Optional longer hoses.
Foam generators
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Wytwornica 40 l
40 l foam generator
Wytwornica 80 l
80 l foam generator
34
Dozowniki do płynnych środków chemicznych
Dispensers for liquid chemical agents
Dozowniki ze stali kwasoodpornej
Sanechem oferuje dozowniki wykonane ze stali kwasoodpornej przeznaczone do:
• dozowania mydła do rąk
• dozowania preparatu dezynfekcyjnego do rąk
• dozowania preparatów do mycia ręcznego.
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Dozownik mydła i/lub środka do dezynfekcji rąk
Dispenser of soap and / or hand disinfection agent
Dozownik płynu do mycia ręcznego
Dispenser of agent for manual cleaning
SaneChem offers dispensers made of acid-proof steel for:
• Dispensing of liquid soap
• Dispensing of hand disinfection agent
• Dispensing of agent for manual cleaning.
Acid-proof steel dispensers
Dozowniki do płynnych środków chemicznych
Dispensers for liquid chemical agents
35
Pompki dozujące
Sanechem oferuje pompki dozujące z tworzywa sztucznego przeznaczone do bezpośredniego
dozowania preparatu myjącego z beczki 150 kg lub kanistra 25 kg. Pompki są szczególnie zalecane
do dozowania stężonych preparatów żrących. Poprawiają bezpieczeństwo pracy użytkownika.
SaneChem oferuje dozownik przepływowy dla gastronomii, umożliwiający podawanie i mieszanie
z wodą koncentratu myjącego w odpowiednich, ściśle określonych proporcjach.
Dozownik oferowany jest w wersji z jednym lub dwoma inżektorami (opcja z dodatkową
dezynfekcją).
Pompka do kanistra
Container dispensing pump
Dozownik przepływowy
Flow dispenser
SaneChem offers plastic dispensing pumps for direct dispensing of cleaning agent from 150 kg
barrel or 25 kg canister. Pumps are particularly recommended for dispensing of concentrated
caustic preparations. They improve safety of user’s work.
SaneChem offers flow dispenser to be used in gastronomy for providing and mixing cleaning
concentrate with water in proper, strictly specified proportions.
The dispenser is available with one or two injectors (additional disinfection option).
Dispensing pumps
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Pompka do beczki
Barrel dispensing pump
36
Dozowniki do płynnych środków chemicznych
Dispensers for liquid chemical agents
Automatyczne pompki dozujące
SaneChem oferuje gamę automatycznych pomp dozujących dobieranych indywidualnie
w zależności od:
• rodzaju urządzenia, z którym pompa będzie współpracować
• wielkości (objętości) instalacji myjącej CIP
• rodzaju preparatu chemicznego, który będzie dozowany
• rodzaju parametrów istotnych dla procesu mycia
• indywidualnych potrzeb klienta.
Mycie i dezynfekcja
Cleaning and disinfection
Pompy dozujące mogą współpracować z odpowiednimi sondami: konduktometryczną (pomiar
przewodności środka chemicznego), termiczną (temperatura roztworu myjącego) i pH-metryczną
(pH roztworu myjącego lub wody płuczącej).
Zastosowanie automatycznych pomp dozujących umożliwia utrzymanie stałych parametrów
procesu mycia, a co za tym idzie, optymalizację kosztów zakładu.
SaneChem offers a wide selection of automatic dispensing pumps and selects them individually
according to:
• The type of co-operating pump
• Size (volume) of the CIP cleaning installation
• The type of chemical preparation to be dispensed
• The type of parameters important in the cleaning process
• Specific client’s needs.
Dispensing pumps may mate with suitable probes: conductometric (measuring conductivity of the
chemical agent), thermal (temperature of the cleaning solution) and pH-metric (pH of cleaning
solution or rinsing water).
Application of automatic dispensing pumps means maintenance of stable cleaning process
parameters and in result costs optimization in the plant.
Automatic dispensing pumps
Oferta uzupełniająca
Remaining products
37
Odzież ochronna jednorazowego użytku
conditions during manufacture in food industry plants.
• Caps (white, green, blue)
• Full barrier protection, sanitary, paper masks
• Unwoven fibre, foil aprons
• Sanitary wear for visitors
• Shoe protective cover made of unwoven fibre or foil
• Foil sleeves
• Gloves made of latex, vinyl, nitrile, cotton.
Disposable protective wear
Oferta uzupełniająca
Remaining products
SaneChem Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroki wybór odzieży ochronnej jednorazowego
użytku, stosowanej dla zapewnienia higienicznych warunków podczas produkcji w zakładach
przetwórstwa spożywczego.
• Czepki (w kolorze: białym, zielonym, niebieskim)
• Maseczki pełnobarierowe, higieniczne, papierowe
• Fartuchy włókninowe, foliowe
• Komplety higieniczne dla odwiedzających
• Włókninowe i foliowe pokrowce na buty
• Zarękawki foliowe
• Rękawice lateksowe, winylowe, nitrylowe, bawełniane.
38
Oferta uzupełniająca
Remaining products
Blaty z tworzyw sztucznych do wykrawania mięsa
Blaty do wykrawania mięsa wykonane z modyfikowanego polietylenu PE-500 o podwyższonej
twardości.
Mogą one służyć jako powierzchnie robocze stołów rozbiorowych, pieńków do
dzielenia półtusz lub jako okładziny ścian. Zapewniają łatwość mycia
i dezynfekcji. Blaty posiadają atest PZH do stosowania w przemyśle spożywczym.
Parametry
• grubość: 10 – 30 mm
• wymiary: 2000 x 1000 mm
• standard lub wg zamówienia
• atest PZH nr PZH/HŻ-14205/95/A
Oferta uzupełniająca
Remaining products
Table tops for cutting meat made of modified hardened polyethylene PE-500.
They make serve as working surfaces on tables and blocks for partition of carcasses or as wall
facing. They provide easy cleaning and disinfection. The table tops are certified by the National
Institute of Hygiene PZH for usage in food industry.
Parameters
• Thickness: 10 – 30 mm
• Size: 2000 x 1000 mm
• Standard or on request:
• PZH certificate no. PZH/HŻ-14205/95/A
Plastics products – table tops
Oferta uzupełniająca
Remaining products
39
Termokurtyny z tworzyw sztucznych
Termokurtyny do chłodni, lad chłodniczych, samochodów chłodni, drzwi
magazynowych oraz wejść do pomieszczeń o obniżonej temperaturze powietrza.
Przezroczysta, termoizolacyjna kurtyna wykonana jest z przezroczystego PCV, które
odpowiada najsurowszym normom spożywczym Unii Europejskiej i USDFA.
Parametry
• materiał: folia PCV
• wymiary: 200 mm (szerokość) x 2 mm (grubość)
• opakowanie: rolki 50 mb.
• kolor: przezroczyste
Parameters
• material: PVC foil
• size: 200 mm (width) x 2 mm (thickness)
• packaging: rolls 50 mb.
• colour: transparent
Plastics products – thermocurtains
Oferta uzupełniająca
Remaining products
Thermocurtains for refrigeration plants, refrigerated counters, refrigerated trucks, warehouse
doors, entrances to rooms with lower air temperature.
Transparent, thermoinsulating curtain is made of transparent PVC that meets the strictest
UE and USDFA food industry standards.
Oferta uzupełniająca
Remaining products
40
Craemer
SaneChem Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę i kraje Europy Wschodniej
niemieckiej firmy CRAEMER – jednego z największych producentów wyrobów z tworzyw
sztucznych. Oferujemy szeroki wybór palet, skrzynek, pojemników, wanien, wiader
EURO-paleta C5C
– wymiary: 1200 x 800 x 145 mm
EURO-pallet C5C
– size: 1200 x 800 x 145 mm
EURO-paleta CR1
– wymiary: 1200 x 800 x 160 mm
EURO-pallet CR1
– size: 1200 x 800 x 160 mm
Skrzynia obrotowa 300 l
– wymiary: 1200 x 780 x 580 mm
Economic transport box 300 l
– size: 1200 x 780 x 580 mm
Pojemniki na ryby
– 35 l/20 kg, 60l/40 kg i 75 l/50 kg
Fish boxes
– 35 l/20 kg, 60 l/40 kg and 75l/50 kg
Pojemniki na śmieci
– 60, 80 120 i 240 l
Oferta uzupełniająca
Remaining products
Containers for waste disposal
– 60, 80, 120 and 240 l
SaneChem Sp. z o.o. is an exclusive representative for Poland and East European countries of
German CREAMER Company – one of the biggest plastic products’ manufacturer. We offer a wide
selection of pallets, chest boxes, containers, tanks, buckets indispensable in food industry and
other.
Craemer
SaneChem Sp. z o.o.
05-152 Czosnów, Łomna, ul. Gdańska 21
tel. +48 (22) 714 30 60, tel./fax +48 (22) 714 30 61
[email protected]
www.sanechem.com.pl

Podobne dokumenty