Karta produktu

Komentarze

Transkrypt

Karta produktu
THOR1500
Nowa
kompletacja
zestawów
Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 1500 kg.
Sprzedawany w zestawach.
Wbudowana centrala steruj¹ca ROA37.
Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI.
Pamiêæ 150 pilotów. Pierwszy wgrany pilot okreœla
drogê radiow¹, na której bêdzie pracowaæ radioodbiornik.
Maksymalna ochrona elektroniki przed zak³óceniami dziêki
opto-separacji obwodów.
Charakterystyka si³ownika: ³atwy i szybki monta¿, solidna p³yta
podstawy, estetyczne wzornictwo, doskona³e parametry
i niezawodnoϾ.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
Kod
TH1500KCE
zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze bramy do 1500 kg, si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ ROA37,
radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI,
2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF
cena netto
2 100,00
cena brutto
2 583,00
SCHEMAT INSTALACJI
[legenda]
[3 x 1.5 mm22] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa
[Rg58] antena
Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Pr¹d pobierany
Moc pobierana
Wbudowany kondensator
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. si³a
Max. ciê¿ar bramy
Temperatura pracy
IntensywnoϾ pracy
Ciê¿ar
(V)
(A)
(W)
(uF)
(IP)
(m/s)
(N)
(kg)
(oC min/max)
(cykle/h)
(kg)
RD400
230/24
1,1
210
44
0.25
400
400
-20 ÷ +50
20
8
RO500
230/230
1,7
400
12
44
0.18
500
500
-20 ÷ +50
9
8
TH1500
230/230
1,8
400
14
44
0.16
800
1500
-20 ÷ +50
16
13
OFERTA SPECJALNA
|121

Podobne dokumenty