pomiar rezystancji omomierzami i mostkami

Komentarze

Transkrypt

pomiar rezystancji omomierzami i mostkami
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Pracownia elektryczna i elektroniczna
TEMAT ĆWICZENIA:
POMIAR REZYSTANCJI OMOMIERZAMI I MOSTKAMI
1. Pomiar rezystancji omomierzem.
a) Schemat pomiarowy:
Rys.1. schemat układu do pomiaru rezystancji za pomocą omomierza
b) Przebieg ćwiczenia:
•
•
•
•
•
•
•
wykonać pomiary zgodnie z układem z rys. 1;
do pomiarów uŜyć omomierza magnetoelektrycznego oraz cyfrowego, a wyniki
umieścić w tabeli wg wzoru poniŜej;
pomiary wykonać dla wartości RXmin. do RXmax. rezystora dekadowego;
podczas pomiarów zwrócić uwagę na wpływ przewodów pomiarowych na
otrzymane wyniki;
wyliczyć błędy pomiarowe;
porównać otrzymane wyniki;
dokonać spostrzeŜeń i wyciągnąć wnioski.
2. Pomiar rezystancji mostkiem.
a) Schemat pomiarowy:
Rys.2. schemat układu do pomiaru rezystancji za pomocą mostka
•
•
•
wykonać pomiary zgodnie z układem z rys. 2;
do pomiarów uŜyć mostka Wheatstone’a oraz Thomsona, a wyniki umieścić w
tabeli wg wzoru poniŜej;
pomiary wykonać dla wartości RXmin. do RXmax. rezystora dekadowego;
Pomiar rezystancji omomierzami i mostkami - oprac. Jacek Kandyba
Strona 1 z 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
•
•
•
•
•
Pracownia elektryczna i elektroniczna
podczas pomiarów zwrócić uwagę na wpływ przewodów pomiarowych na
otrzymane wyniki;
wyliczyć błędy pomiarowe;
porównać otrzymane wyniki (zwrócić uwagę na wpływ wartości mierzonej RX);
porównać metody pomiaru omomierzami i mostkami;
dokonać spostrzeŜeń i wyciągnąć wnioski.
3. Pomiary.
Wpisz wyniki poszczególnych metod pomiarowych w poniŜszą tabelę. Porównaj wartości RX
wyznaczone róŜnymi metodami. W pomiarach naleŜy ok. 0,1 Ω – 10 kΩ.
Tabela pomiarowa
Lp.
RX
Ω
Omomierz
analogowy
RX1
∆RX1 δRX1
%
Ω
Ω
Omomierz cyfrowy
RX2
Ω
∆RX2
Ω
δRX2
%
Mostek
Wheatstone’a
RX3
∆RX3 δRX3
%
Ω
Ω
Mostek Thomsona
RX4
Ω
∆RX4
Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
RX – rezystancja wzorcowa nastawiona na rezystorze dekadowym [Ω]
∆RX1 = RX1 - RX [Ω] - błąd bezwzględny pomiaru rezystancji
δR X 1 =
∆R X 1
⋅ 100 [%] - błąd względny pomiaru rezystancji
RX
Pomiar rezystancji omomierzami i mostkami - oprac. Jacek Kandyba
Strona 2 z 2
δRX4
%

Podobne dokumenty