zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe
 Wrocław, dnia 1.08.2014r.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg
w związku z realizacją projektu:
„Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
1.Zamawiający:
CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ MEDIX dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI
ul. Grabiszyńska 37/39, 53- 501 Wrocław, NIP: 8971129746, REGON: 930348714
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz uruchomienie fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2014 r. cyfrowego aparatu rtg (wymagana: deklaracja zgodności na
oferowany aparat cyfrowy rtg w całości jako wyrób medyczny).
Aparat stanowi jeden środek trwały. Wymagane elementy oraz ich parametry zostały
przedstawione w tabeli nr 1.
1 Tabela nr 1
Parametry
Wartość wymagana
Generator typu HF:
Częstotliwość generatora
≥ 100 kHz
Moc wyjściowa generatora
≥ 50 kW
Zakres napięcia roboczego
min.
40 - 125 kV
Minimalny czas ekspozycji
≤ 1 ms
Zakres ustawienia mAs
≤ 0,1 mAs
≥ 600 mAs
Automatyczna kontrola ekspozycji – AEC
TAK
Ręczny dobór parametrów ekspozycji
TAK
Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach
TAK
Zasilanie trójfazowe
Dopuszczalne wahania zasilania
Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z systemem AEC
400 V
50 Hz
≤+/- 10%
TAK
LAMPA RTG, KOLIMATOR:
Wielkość małego ogniska
≤ 0,6 mm
Moc małego ogniska
≥ 25 kW
Wielkość dużego ogniska
≤ 1,2 mm
Moc dużego ogniska
≥ 70 kW
Pojemność cieplna anody
≥ 300 kHU
Pojemność cieplna kołpaka
≥ 1200 kHU
Nominalne obroty anody
≥2700 obr./ min.
Dodatkowe filtry Cu, Al., AL./Cu utwardzające wiązkę
TAK
Kolimacja manualna
TAK
Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem
TAK
Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy
TAK
Obrót kolimatora
360
Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na minimum regulację
warunków ekspozycji oraz wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie
TAK
Wyświetlenie badania na panelu LCD na kołpaku pozwalające na
akceptację lub odrzucenie badania
TAK
Sygnalizacja osiągnięcia SID w stole i w stojaku
TAK
Miarka centymetrowa
TAK
Laserowy lokalizator
TAK
o
RUCHOMA KOLUMNA LAMPY:
Możliwość wykonywania badań promieniem pionowym i poziomym w
stole kostnym
TAK
Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym
TAK
Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg
≥ 250 cm
2 Parametry
Wartość wymagana
Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi
≤35cm
Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi
≥180cm
Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg
≥ 25 cm
Zakres ruchu pionowego lampy rtg
≥ 150 cm
o
Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej
≥ +/- 90
( od pozycji środkowej)
Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej
≥ +/- 20 [ ]
( od pozycji środkowej)
o
Centralne zwalnianie blokad ruchów liniowych kolumny i kołpaka
TAK
o
Obrót kolumny wokół osi pionowej
Dodatkowy uchwyt do detektora do badań promieniem poziomym na
stole
≥ +/- 90 [ ]
( od pozycji środkowej)
TAK
STÓŁ KOSTNY PODNOSZONY:
Sterowanie stołu za pomocą przycisków nożnych
TAK
Automatyka ekspozycji AEC w stole
TAK
Komora AEC
min. trzypolowa
Szerokość blatu
≥87cm
Długość blatu
≥215cm
Zakres ruchu poprzecznego
≥27cm
Zakres ruchu wzdłużnego
≥80cm
Minimalna wysokość stołu
≤54cm
Maksymalna wysokość stołu
≥80cm
Maksymalna waga pacjenta
≥290kg
Kratka przeciwrozproszeniowa –ogniskowa (-10% +10%) 100cm lub
115cm
Filtracja blatu (ekwiwalent)
TAK
≤1 mm Al
KOLUMNA (STOJAK PŁUCNY) DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH:
Automatyka ekspozycji AEC w stojaku
Komora AEC min. trzypolowa
TAK
min. trzypolowa
Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku
≤ 35 cm
Zakres ruchu pionowego detektora
≥ 150 cm
Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie od 110 do
180cm
TAK
Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór
jonizacyjnych systemu AEC
TAK
Kratki przeciwrozproszeniowe: 110 i 180cm lub uniwersalna do badań w
zakresie 110-180cm
TAK
Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT
TAK
Filtracja płyty czołowej (ekwiwalent)
Możliwość obrotu detektora w stojaku bez wyjmowania detektora
≤1 mm Al.
TAK
3 Parametry
Wartość wymagana
DETEKTOR SYSTEMU:
TAK
Płaski detektor cyfrowy szt. 2 do wykonywania badań w stojaku, w stole
oraz poza
TAK
Bezpieczna transmisja obrazu do konsoli technika
TAK
Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna
Matryca obrazowa
≥ 420mm x 350 mm
≥ 7 mln pikseli
Rozmiar piksela
≤ 140 µm
System chłodzenia detektora – powietrzny
TAK
Wydajność kwantowa DQE detektora
≥ 30%
Głębokość bitowa przesyłanego obrazu (skala szarości)
≥ 12 bitów
Szuflady umożliwiające obrót detektora
Rozdzielczość obrazowania
Maksymalne dopuszczalne rozproszone obciążenie detektora
Tak
≥ 3,5 lp/mm
≥ 150 kg
KONSOLA OPERATORA:
Stacja z komputerem z dedykowanym stołem, systemem operacyjnym i
oprogramowaniem systemowym
Minimum: czterordzeniowy
procesor, 4 GB RAM, dysk 500GB,
monitor dotykowy min. 21”
Obsługa systemu obrazowego zintegrowana w jednej konsoli do
sterowania generatorem RTG jak i systemem cyfrowym za pomocą
systemu okienkowego
TAK
Możliwość sterowania systemu za pomocą monitora dotykowego,
klawiatury i myszy
TAK
Oprogramowanie w zakresie wyboru badań w języku polskim
TAK
Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora
dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu (z pomocą
systemu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie)
TAK
Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom
warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów
TAK
Wybór ustawienia pacjenta
TAK
Wybór i zmiana parametrów generatora
TAK
Wybór i zmiana parametrów obróbki obrazu
TAK
Czas oczekiwania na obraz po ekspozycji
≤ 5 [s]
Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy)
≥ 2000 obrazów
Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu
TAK
Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątne, ręczne z możliwością
zmiany zakresu i i automatyczne
TAK
Funkcja obracania i odbicia obrazu
TAK
Funkcja pozytyw – negatyw
TAK
Powiększenie
TAK
Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów
TAK
Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na
obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania
własnych
TAK
4 Parametry
Wartość wymagana
Funkcja przesłania z rejestracji pracowni rentgenowskiej i odebrania
przez konsolę aparatu rentgenowskiego informacji o pacjencie (dane
demograficzne) i rodzaju badania jaki ma być wykonane
TAK
Funkcja automatycznego dobierania procedury wykonywania zdjęcia
TAK
Funkcja przesłanie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego do wydruku
na drukarce medycznej
TAK
Funkcja przesłanie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego do urządzenia
archiwizującego
TAK
Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych,
ustawianie programów w dowolny sposób na monitorze oraz ich
zapamiętanie
TAK
Ilość programów anatomicznych zdefiniowanych oraz dodanych przez
operatora
min. 400
Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów np. w
plikach programu Excel
TAK
Oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników
TAK
Wykonywanie badań kości długich
TAK
Dodawanie skali centymetrowej do przesyłanych obrazów
TAK
UPS dedykowany przez producenta do podtrzymania zasilania konsoli w
przypadku braku napięcia
TAK
System kontroli jakości do oferowanych urządzeń zgodny z
obowiązującym prawem
TAK
W cenie urządzenia powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia.
Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 3 letnią gwarancję, a dostawca zapewniać serwis
w miejscu instalacji.
3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert /cena oferty badanej x 100 pkt.
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław
- Termin realizacji zamówienia: 14 dni od momentu podpisania umowy
5 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty można złożyć osobiście lub pocztą na adres:
CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ MEDIX dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI, ul.
Grabiszyńska 37/39, 53- 501 Wrocław
w terminie do dnia: 8.08.2014 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez
otwierania.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
3) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia, nie spełnia.
7. Rozstrzygniecie postępowania
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 8 sierpnia 2014r.
2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub
mailową.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na
realizację powyższego działania.
4) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internatowej pod adresem www.medix.wroc.pl.
8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Joanna Lorenc mail: [email protected], tel. 606-27-17-60
6 Załącznik nr 1
Data sporządzenia: ………………..
OFERTA
Nazwa: ........................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
NIP:……………………………………………………………………………………………...
Regon:…………………………………………………………………………………………...
składa niniejszą ofertę na dostawę cyfrowego aparatu rtg, w związku z realizacją projektu:
„Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 1 sierpnia 2014r.
Opis przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
7 za cenę netto:...........................................zł,
plus podatek VAT ....................................zł
tj. cena brutto.............................................zł
(słownie:.................................................................................................................................... )
Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………
Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………
........................................................
miejscowość i data
………………………………………………
Pieczęć i podpis
8 

Podobne dokumenty