instrukcje stanowiskowe_v15.cdr

Komentarze

Transkrypt

instrukcje stanowiskowe_v15.cdr
.
Instrukcje stanowiskowe bhp i ppoz.
PRACODAWCA MA O B O W I ¥ Z E K WYPOSA¯YÆ KA¯DE
STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPO¯.
(art. 237 4 k.p. oraz rozporz¹dzenie MPiPS
z dnia 26 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bhp)
Instrukcjê nale¿y umieœciæ przy maszynach i urz¹dzeniach,
tak aby by³a dostêpna i czytelna. Pracownik powinien siê
zapoznaæ z jej treœci¹, a pisemne potwierdzenie
przechowywane jest w jego aktach osobowych.
Polecamy Pañstwu profesjonalne instrukcje, opracowane
zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP
oraz doœwiadczonych specjalistów bhp i ppo¿.
Wci¹¿ powiêkszany zestaw (ponad 500 typowych stanowisk)
pozwala zaspokoiæ wiêkszoœæ potrzeb ka¿dego zak³adu
pracy. Instrukcje zosta³y przygotowane w formie
estetycznych plansz (w formacie A4 lub A3 – w zale¿noœci
od tytu³u). Obustronne pokrycie foli¹ zapewnia d³ugotrwa³e
u¿ytkowanie i du¿¹ odpornoœæ na wilgoæ i zabrudzenia.
Instrukcje dostêpne s¹ równie¿ na p³ycie CD w formacie PDF
do wydrukowania lub skopiowania i dostosowania do
w³asnych potrzeb.
CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA TEGO SAMEGO TYTU£U
W FORMIE PLANSZY
Zamawiaj¹c planszê
lub wersjê
elektroniczn¹,
nale¿y koniecznie
wpisaæ odpowiedni
symbol przy tytule
do 5 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
za 1 egz.
19 z³ + 23% VAT
od 6 do 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
za 1 egz.
15 z³ + 23% VAT
powy¿ej 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
za 1 egz.
11 z³ + 23% VAT
CENA JEDNEGO TYTU£U NA CD
20 z³ + 23% VAT
POMOC PRZEDLEKARSKA
Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach
Pomoc przedlekarska – rany, krwawienia, krwotoki
Pomoc przedlekarska – złamania
Pomoc przedlekarska – postępowanie z osobą nieprzytomną
Pomoc przedlekarska – amputacja kończyny
CI219
O219
CI220
CI344
CI345
CI358
CI346
O220
O344
O345
O358
O346
CI002
CI003
CI004
CI202
CI005
CI123
CI124
CI006
CI007
CI008
CI134
CI190
CI351
CI009
CI135
CI010
CI390
Z002
Z003
Z004
Z202
Z005
Z123
Z124
Z006
Z007
Z008
Z134
Z190
Z351
Z009
Z135
Z010
Z390
CI478
Z478
CI377
CI024
CI331
CI025
CI332
CI333
CI026
CI337
D377
D024
D331
D025
D332
D333
D026
D337
CI420
D420
CI154
CI018
CI019
K154 Bezpieczeństwo pracy przy lakierowaniu proszkowym
K018 Metalizacja natryskowa
K019 Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku,
żużlu lub śrutu
K020 Ogólna instrukcja dla trawialni metali
CI348
CI349
CI357
CI001
CI427
Pomoc przedlekarska – oparzenia termiczne i chemicz.
Pomoc przedlekarska – zatrucia
Pomoc przedlekarska – stany naglące
Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich
pracowników (wyciąg z k.p.)
O427 Pierwsza pomoc przedmedyczna resuscytacja
krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej
O348
O349
O357
O001
OBRÓBKA METALI
Prace ślusarskie
Obsługa tokarki kłowej
Obsługa tokarki karuzelowej
Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski)
Obsługa wiertarki kolumnowej
Obsługa wiertarki stołowej
Obsługa ostrzarki do pił tarczowych
Obsługa szlifierki (ostrzarki)
Obsługa szlifierki do płaszczyzn
Obsługa prasy do metali
Obsługa piły ramowej do metali
Obsługa piły tarczowej do metali
Obsługa piły taśmowej do metali
Obsługa frezarek poziomych i pionowych
Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych)
Obsługa przecinarki ściernicowej
Obsługa maszyny do formowania zakładek
– krawędziarki do blach
Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej
CI423
CI011
CI012
Z423
Z011
Z012
CI378
CI379
Z378
Z379
CI013
CI014
CI015
CI016
CI133
CI193
CI198
CI374
CI389
CI392
CI477
CI108
Z013
Z014
Z015
Z016
Z133
Z193
Z198
Z374
Z389
Z392
Z477
Z108
Obsługa nożyc uniwersalnych do metali
Obsługa nożyc gilotynowych
Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie
mechanicznym przy obróbce metali i drewna
Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi
Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie
pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp.)
Obsługa młota pneumatycznego do kucia
Obsługa walców do prostowania i gięcia blach
Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy
Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
Obsługa gwinciarki do rur i walców
Obsługa wytaczarki
Instrukcja bhp przy lutowaniu lutami miękkimi
Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
Obsługa zaginarki do blach
Obsługa wycinarki do blach
Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie
Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki)
OBRÓBKA DREWNA
Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich
Obsługa piły tarczowej
Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym
Obsługa piły taśmowej do drewna
Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym
Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
Obsługa strugarki grubościowej
Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów
drewnianych
Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej
o napędzie spalinowym
CI369
CI027
CI201
CI209
CI199
CI205
CI200
CI339
CI340
CI334
CI023
D369
D027
D201
D209
D199
D205
D200
D339
D340
D334
D023
Obróbka drewna twardego (dębu, buku)
Obsługa frezarki dolnowrzecionowej
Obsługa frezarki górnowrzecionowej
Obsługa tokarki do drewna
Obsługa szlifierki taśmowej
Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej)
Obsługa wyrówniarki do drewna
Obsługa wiertarki wielowrzecionowej
Obsługa prasy hydraulicznej
Obsługa suszarni drewna
Prace stolarskie
KONSERWACJA POWIERZCHNI METALI
CI020
CI021
CI022
CI125
CI293
K021
K022
K125
K293
Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco
Ogólna instrukcja dla galwanizerni
Prace lakiernicze
Obsługa nakładarki lakierów
HANDEL
CI041
H041 Pracownicy placówek handlowych
CI324
CI325
CI386
CI466
CI274
CI405
CI352
CI028
CI029
CI485
CI483
CI032
CI033
CI139
CI140
CI141
CI184
CI195
CI196
CI197
CI034
T324
T325
T386
T466
T274
T405
T352
T028
T029
T485
T483
T032
T033
T139
T140
T141
T184
T195
T196
T197
T034
CI474
CI465
CI156
T474
J465
T156
Blacharz samochodowy
Mechanik samochodowy
Kierowca
Kierowca samochodu służbowego (osobowy i bagażowy)
Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
Traktorzysta
Obsługa wózków o napędzie spalinowym
Obsługa wózków akumulatorowych
Obsługa wózków widłowych (sztaplarek)
Ręczne przenoszenie ciężarów
Ręczne przewożenie ładunków
Praca hakowego (podsuwnicowy, poddźwigowy)
Operator dźwignicy
Operator sprzętu ciężkiego
Operator koparki
Operator spycharki
Operator ładowarki
Operator żurawia szynowego
Operator żurawia stałego
Operator żurawia samojezdnego
Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem
dźwigów osobowych i towarowych
Osoba obsługująca parking (parkingowy)
Obsługa przenośnika taśmowego
Ręczne sygnały bezpieczeństwa
CI043
CI044
CI131
CI132
CI169
M043
M044
M131
M132
M169
Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym
Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym
Dla pracowników w magazynie farb i lakierów
Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy
Ręczna obsługa regałów za pomocą drabin magazynowych
TRANSPORT
CI363
CI404
CI035
CI036
CI037
CI400
CI401
CI402
CI210
CI338
CI192
CI136
CI137
CI138
CI038
CI039
CI306
CI040
CI469
T363 Wewnętrzny transport poziomy – instrukcja ogólna
T404 Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników
wysokoprężnych – dymomierza
T035 Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind)
T036 Ładowanie baterii akumulatorów
T037 Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych
T400 Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów
T401 Obsługa analizatora spalin silników
samochodowych benzynowych
T402 Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców
samochodowych
T210 Obsługa elektrowciągu (wciągnika)
T338 Obsługa wyważarki do kół samochodowych
T192 Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych
T136 Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego
T137 Obsługa jednokolumnowego samochodow. podnośnika
hydrauliczno-pneumatycznego
T138 Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika)
T038 Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej
T039 Ustawiacz taboru na zakładowej bocznicy kolejowej
T306 Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej
T040 Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie
szynowym na terenie zakładu pracy
T469 Maszynista lokomotywy manewrowej stacji zakładowej
MAGAZYN
CI045
CI421
CI441
CI157
M045
M421
M441
M157
Magazynowanie butli z gazami technicznymi
Składowanie materiałów budowlanych luzem
Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili
Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich
z poziomu podłogi
SPRĘŻARKI
CI017
CI070
K017
J070
Sprężarki powietrzne – wyciąg z przepisów
Obsługa sprężarek powietrznych
CI360
CI359
SP360 Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych
o napędzie spalinowym
SP359 Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym
SPAWANIE
CI102
CI103
CI350
S102
S103
S350
Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym
Spawanie gazowe ręczne na stanowisku stałym
Spawanie elektryczne na stanowisku stałym
CI051
CI052
CI053
CI054
CI055
CI056
CI111
CI361
CI057
CI126
CI475
CI356
CI442
R051
R052
R053
R054
R055
R056
R111
R361
R057
J126
R475
J356
J442
Obsługa betoniarki
Roboty dekarskie
Malarz budowlany
Zbrojarz
Prace murarskie i tynkarskie
Prace ciesielskie
Prace impregnacyjne
Prace posadzkarskie
Budowa i demontaż rusztowań budowlanych
Prace szklarskie (budowlane)
Prace wykonywane z drabin
Wykonywanie prac na wysokości
Dla pracowników zatrudnionych w styczności z azbestem
CI098
E362 Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym
CI362
E098 Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji
CI221
E221 Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
działania prądu elektrycznego
E185 Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego
CI222
E222 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom
E060 Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni
porażonym prądem elektrycznym
E062 Elektryk konserwator
CI353
J353 Obsługa elektronarzędzi
E063 Wykonywanie oraz eksploatacja instalacji i sieci
CI061
E061 Obsługa hydroforni
o napięciu do 1 kV
E426 Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
CI105
CI104
CI050
S105 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku stałym
S104 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanow. ruchomym
S050 Cięcie plazmowe
ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE
CI058
CI059
CI320
CI263
CI330
CI354
CI409
CI439
CI440
CI106
R058 Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych)
R059 Wykonywanie robót drogowych
R320 Dla operatora przecinarki do nawierzchni dróg
bitumicznych i betonowych
R263 Dla operatora zagęszczarki gruntu
R330 Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków
w beton, stal i inne materiały o podobnej twardości
R354 Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem
palnika na propan-butan
R409 Obsługa kafara
R439 Eksploatacja rusztowań przejezdnych
R440 Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych
R106 Roboty kamieniarskie
ENERGETYKA
CI185
CI060
CI062
CI063
CI426
ELEKTROENERGETYKA
CI223
CI224
CI225
CI226
CI227
CI367
CI368
CI393
CI077
EN223 Instrukcja bhp na stanowisku telemontera
EN224 Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV
EN225 Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia
EN226 Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV)
w centralach telefonicznych
EN227 Ogólna instrukcja bhp eksploatacji stacji
elektroenergetycznej nie wymagającej stałej obsługi
EN367 Eksploatacja urządzeń napędowych
EN368 Eksploatacja elektrycznych zgrzewarek
EN393 Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod
EN077 Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza
zasilanych olejem opałowym
CI228
CI229
CI230
CI231
CI232
CI233
CI234
CI235
CI364
CI365
CI366
CI322
EN228
EN229
EN230
EN231
EN232
EN233
EN234
EN235
EN364
EN365
EN366
EN322
Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej
Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
Przy eksploatacji oświetlenia terenu
Przy eksploatacji baterii akumulatorów
Przy eksploatacji baterii kondensatorów
Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu
Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy
Eksploatacja urządzeń prostownikowych
Przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego
SZKOŁY – REGULAMINY
CI258
CI259
CI260
CI261
CI275
CI305
Re258 Regulamin pracowni chemicznej
Re259 Regulamin pracowni fizycznej
Re260 Regulamin pracowni biologicznej
Re261 Regulamin pracowni komputerowej
Re275 Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych
Re305 Regulamin sali gimnastycznej
BIUROWE
CI067
CI068
CI394
B067
B068
B394
CI243
CI144
C243 Przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów
mineralnych i sztucznych
C244 Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz
nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
J144 Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych
CI476
CI074
CI302
L476
L074
L302
CI303
CI304
L303
L304
Prace administracyjno-biurowe
Obsługa komputera i drukarki
Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe
(komputery)
CI069
CI142
CI143
B069
B142
B143
Obsługa kserokopiarki
Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki)
Obsługa gilotyny do krojenia papieru
CI245
CI382
CI071
CI395
CI076
C245
C382
J071
J395
C076
Dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin
Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym
Prace w laboratoriach chemicznych
Obsługa instalacji amoniakalnej
Stosowanie substancji niebezpiecznej
L278
L279
L294
L295
L254
L255
L298
L299
L256
L257
L300
L301
L264
L265
L314
L315
L316
L317
L318
L319
L270
L271
L266
L267
SPAWACZ GAZOWY – wyk. prac wzbr. młodocianym
SPAWACZ GAZOWY – wyk. prac zezw. młodocianym
SPRZEDAWCA – wyk. prac wzbr. młodocianym
SPRZEDAWCA – wyk. prac zezw. młodocianym
STOLARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
STOLARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
ŚLUSARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
ŚLUSARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
TAPICER – wyk. prac wzbr. młodocianym
TAPICER – wyk. prac zezw. młodocianym
TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ – wyk. prac zezw. młodocianym
ZBROJARZ-BETONIARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
ZBROJARZ-BETONIARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
KUCHARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
KUCHARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
KELNER – wyk. prac wzbr. młodocianym
KELNER – wyk. prac zezw. młodocianym
MASARZ-WĘDLINIARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
MASARZ-WĘDLINIARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
PIEKARZ CUKIERNIK – wyk. prac wzbr. młodocianym
PIEKARZ CUKIERNIK – wyk. prac zezw. młodocianym
MURARZ-TYNKARZ – wyk. prac wzbr. młodocianym
MURARZ-TYNKARZ – wyk. prac zezw. młodocianym
CHEMIA
CI244
WYKAZY
Wykaz osób uprawn. do udzielania pierwszej pomocy przedmed.
Wykaz prac szczegól. uciążliwych lub szkodliw. dla zdrowia kobiet
Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez
co najmniej dwie osoby
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz rodzajów prac wymagających szczegól. spraw. psychofiz.
WYKAZY PRAC WZBRONIONYCH M£ODOCIANYM
ORAZ WYKAZY PRAC, PRZY KTÓRYCH
ZEZWALA SIÊ NA ZATRUDNIANIE M£ODOCIANYCH
CI075
CI155
L075
L155
CI272
CI273
CI252
CI253
CI286
CI285
CI296
CI297
CI268
CI269
CI276
CI277
L272
L273
L252
L253
L286
L285
L296
L297
L268
L269
L276
L277
Wykaz prac wzbronionych młodocianym
Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych, przy których
zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat
FRYZJER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
FRYZJER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
LAKIERNIK – wykaz prac wzbronionych młodocianym
LAKIERNIK – wykaz prac zezwolonych młodocianym
LAKIERNIK SAMOCHODOWY – wyk. prac wzbr. młodocianym
LAKIERNIK SAMOCHODOWY – wyk. prac zezw. młodocianym
MAGAZYNIER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
MAGAZYNIER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
MECHANIK SAMOCHODOWY – wyk. prac wzbr. młodocianym
MECHANIK SAMOCHODOWY – wyk. prac zezw. młodocianym
SPAWACZ ELEKTRYCZNY – wyk. prac wzbr. młodocianym
SPAWACZ ELEKTRYCZNY – wyk. prac zezw. młodocianym
CI278
CI279
CI294
CI295
CI254
CI255
CI298
CI299
CI256
CI257
CI300
CI301
CI264
CI265
CI314
CI315
CI316
CI317
CI318
CI319
CI270
CI271
CI266
CI267
SŁUŻBA ZDROWIA – FIZYKOTERAPIA
CI287
CI288
FT287 Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200
FT288 Obsługa aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem
ALPHATRON
CI289
CI290
CI291
CI292
CI479
CI480
FT289 Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu
pola magnetycznego
FT290 Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów lecz.
FT291 Obsługa urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych
FT292 Obsługa lamp SOLLUX i EMITA
FT479 Obsługa sterylizatorów parowych (autoklawów)
FT480 Dla stanowiska salowej/salowego
CI312
J312 Praca przy biurku protetycznym
(stół dla techników dentystycz.)
CI326
CI311
CI310
CI313
CI329
CI482
CI481
Dla pracowników medycznego laboratorium analityczn.
Praca w sali sekcyjnej
Wykonywanie masażu ręcznego
Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT
(S-100, S-120, S-200, S-300)
SZ329 Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej
FT482 Pracujący z lekami cytostatycznymi
FT481 Pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej
J326
J311
J310
J313
Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej
(zestaw trzech zafoliowanych tablic z graficznym przedstawieniem procedur postępowania):
1. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych – zasady ogólne.
2. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych – segregacja (triage), dekontaminacja.
3. Zasady postępowania w razie ostrych zatruć.
Obsługa sterylizatora gazowego (tlenek etylenu)
Praca z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu
Ogólna instrukcja bhp dla personelu medycznego
Ogólna dla osób kierujących pracą personelu medycz.
Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym
Transport i przechowywanie butli ze spręż. tlenem med.
Eksploatowanie instalacji gazów medycznych
Eksploatacja lampy bakteriobójczej
Praca z substancją chemiczną – formaliną
Praca z substancją chemiczną – estrogenem steryd.
Praca z substancją chemiczną – chloramfenikolem
Obsługa aparatu elektrochirurgicznego
Dezynfekcja termiczna
CI158
CI159
CI160
CI161
CI162
CI163
CI164
CI165
CI166
CI167
CI168
CI030
CI031
SZ158
SZ159
SZ160
SZ161
SZ162
SZ163
SZ164
SZ165
SZ166
SZ167
SZ168
SZ030
SZ031
CI281
ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności
przygotowania roztworów środków chemicznych (kwasu,
ługu sodowego, podchlorynu sodu)
ML282 Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka
CI046
CI047
CI048
CI049
CI113
CI114
CI115
CI116
CI117
CI118
CI119
CI130
CI153
SZ046
SZ047
SZ048
SZ049
SZ113
SZ114
SZ115
SZ116
SZ117
SZ118
SZ119
SZ130
SZ153
Cena zestawu:
50,00 zł + 23% VAT
symbol: FT488
CI488
Narażenie na czynniki biologiczne
Obsługa aparatu biostymulacyjnego laserowego
Obsługa aparatu inhalacyjnego
Obsługa pompy infuzyjnej strzykawkowej
Obsługa spirometru
Obsługa aparatu terapeutycznego ultradźwiękowego
Obsługa aparatu kriostymulacyjnego bezciśnieniowego
Obsługa aparatu destylacyjnego
Obsługa ssaka medycznego
Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla
Dezynfekcja chemiczna
Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu
Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym
PRZETWÓRSTWO MLEKA
CI282
CI283
CI284
ML283 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni
ML284 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca
oraz wstępnego magazynowania mleka
INNE
CI072
CI341
CI376
CI236
CI237
CI238
J072 Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego
J341 Portier-dozorca
J376 Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem
tarczowym
J236 Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych
J237 Ręczne wykonywanie prac tapicerskich
J238 Obsługa maszyn i urządzeń produkc. w tapicerniach
CI335
CI262
CI396
CI107
CI110
CI112
J335
J262
J396
J107
J110
J112
Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych
Obsługa dystrybutora gazu płynnego na stacji paliw
Dla zakładu fryzjerskiego
Dla pracowników zatrudnionych na wysypiskach śmieci
Dla pracowników zatrud. na składowiskach złomu metali
Eksploatacja jonizacyjnych czujek dymu
CI211
CI212
CI213
CI214
CI215
CI216
Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków
Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków
Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków
Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych
w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody
Os215 Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych
w oczyszczalniach ścieków
Os216 Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach
Os211
Os212
Os213
Os214
CI218
CI384
CI385
CI217
CI342
Os218 Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem i w obiekcie
oczyszczalni ścieków
Os384 Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody
Os385 Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach
uzdatniania wody
Os217 Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych
w obiektach oczyszczalni ścieków
J342
Wykonywanie prac w zbiornikach
POLIGRAFIA
Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych
Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych
Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych
Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę
Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem
Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu
Obsługa maszyn do szycia nićmi
Dla mielarza celulozy i masy papierniczej
CI127
CI152
CI186
CI187
CI188
CI189
CI246
CI424
F127
F152
F186
F187
F188
F189
F246
F424
CI064
CI065
CI468
W064 Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o.
W065 Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
W468 Dla monterów wodomierzy
F247
F248
F249
F128
F203
F129
F204
F425
CI247
CI248
CI249
CI128
CI203
CI129
CI204
CI425
Obsługa falcerki
Czyszczenie maszyn offsetowych
Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej
Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakł. poligraf.
Obsługa szlifierki noży introligatorskich
Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni
Dla pracowników maszyn offsetowych
Dla maszynisty maszyny papierniczej
WODNO-KANALIZACYJNE I C.O.
CI066
CI191
W066
W191
Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej
PRACE PORZĄDKOWE/PRALNIE
CI484
CI194
CI207
CI208
CI375
CI370
CI371
SP484
J194
J207
J208
J375
J370
J371
Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pralniczych
Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych
Dla sprzątaczki hali przemysłowej (produkcyjnej)
Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy
Robotnik terenów zielonych – konserwator zieleni
Obsługa pralnic i wirówek
Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży
CI398
CI307
CI308
CI347
CI309
CI372
CI323
J398
J307
J308
J347
J309
J372
J323
Obsługa wysokociśnieniowych maszyn czyszczących
Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej)
Obsługa pralnicy typu PC
Chemiczne czyszczenie odzieży
Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3
Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin
Podstawowe zasady bezp. pracy przy odśnieżaniu dachów
PRZEMYSŁ LEKKI
CI250
CI251
PL250 Obsługa maszyn szyjących
PL251 Obsługa maszyn pończoszniczych
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
CI280
CI085
CI086
CI087
CI088
CI145
CI146
CI147
CI181
CI182
CI183
CI148
CI089
CI090
P280 Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego
P085 Instrukcja ppoż. dla pracowników
w zakresie profilaktyki ppoż.
P086 Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
P087 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
P088 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych
P145 Instrukcja ppoż dla pomieszczeń archiwum
P146 Instrukcja ppoż. dla garaży
P147 Instrukcja ppoż. dla stolarni
P181 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych
P182 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazyn. przeznacz.
do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
P183 Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych
P148 Instrukcja ppoż. prac spawalniczych
P089 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem
P090 Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń
zagrożonych pożarem
CI149
CI091
CI092
CI093
CI150
CI151
CI373
CI094
CI095
CI096
CI097
CI355
P149 Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt
gaśniczy
P091 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów
proszkowych
P092 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów
śniegowych CO2
P093 Instrukcja użytkowania gaśnic płynowych i stacjonarnych
agregatów pianowych
P150 Instrukcja ppoż. przewozu gazów
P151 Instrukcja ppoż. magazynowania i przechowywania
gazów technicznych i karbidu
P373 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni
olejowych i gazowych
PH094
w języku polskim (format A4)
Instrukcja ppoż.
PH095
dla pomieszczeń
w języku angielskim (format A4)
hotelowych
PH096
w języku niemieckim (format A4)
PH097 Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych
PH355 Praca pokojowej w hotelu
GASTRONOMIA
CI073
CI079
CI080
CI081
CI410
CI419
CI411
CI422
CI418
CI467
CI490
J073
G079
G080
G081
G410
G419
G411
G422
G418
G467
G490
CI100
CI101
CI391
CI381
CI380
PC100
PC101
PC391
PC381
PC380
CI120
CI099
CI121
CI122
Ms120
Ms099
Ms121
Ms122
Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego
Obsługa kuchni mikrofalowej
Obsługa butli z gazem płynnym
Obsługa kuchennego trzonu gazowego
Obsługa elektrycznego kotła warzelnego
Obsługa elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych
Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw
Obsługa krajalnicy wędlin i sera
Obsługa szaf chłodniczych
Obsługa rożna opalanego gazem
Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego
CI082
CI083
CI084
CI412
CI415
CI413
CI414
CI417
CI416
CI486
CI487
G082
G083
G084
G412
G415
G413
G414
G417
G416
G486
G487
Obsługa patelni elektrycznej
Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących
Prace w zmywalni naczyń
Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastron. i handel)
Obsługa krajalnicy chleba
Obsługa obieraczki do ziemniaków
Obsługa frytkownicy
Obsługa bemaru wodnego
Obsługa stołów chłodniczych
Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego
Obsługa piekarnika elektrycznego
PIEKARNIE I CIASTKARNIE
Dla pomieszczeń pomocniczych piekarni i ciastkarni
Dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i ciastkarni
Obsługa dzielarko-zaokrąglarki do produkcji pieczywa
Obsługa przesiewaczy do mąki
Obsługa pieców piekarniczych (elektrycznych, gazowych,
olejowych)
CI397
CI399
CI472
CI473
CI403
PC397
PC399
G472
G473
PC403
Przy pracy w piekarni
Przy obsłudze maszyn i urządzeń piekarniczych
Obsługa miesiarki do ciasta z rozłączną dzieżą
Obsługa miesiarki do ciasta ze stałą dzieżą
Magazyn mąki przy piekarni
PRZETWÓRSTWO MIĘSA
CI206
CI406
Przetwórstwo mięsa
Ubój zwierząt
Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa
Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów
mięsnych
Ms206 Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych
Ms406 Obsługa nastrzykiwarki do mięs
CI408
CI239
CI240
CI241
CI242
CI407
Ms408 Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach
mięsnych
Ms239 Instrukcja bhp w magazynie żywca
(w poczekalni przedubojowej)
Ms240 Przy obsłudze kutra
Ms241 Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych
Ms242 Przy rozbiorze mięsa
Ms407 Przy peklowaniu mięsa
BZ-20 Zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji stanowiskowej
cena –
10,00 zł + 23% VAT za 20 egz.
Instrukcje sanitarne – GMP/GHP
Wzorcowe instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych
i higienicznych przygotowane przez doœwiadczonych
inspektorów sanitarnych i weterynaryjnych, niezbêdne
przy wdra¿aniu GMP, GHP i HACCP. Estetycznie wykonane
w postaci zafoliowanych kolorowych plansz formatu A4
przeznaczone s¹ do wywieszenia na stanowisku pracy.
Instrukcje dostêpne s¹ równie¿ na p³ycie CD w formacie
PDF do wydrukowania lub dostosowania do w³asnych
potrzeb.
CENA JEDNEGO TYTU£U NA CD
20 z³ + 23% VAT
OGÓLNE
CI172
CI175
CI575
CI176
CI173
CI327
CI336
CI502
CI179
CI180
CI387
CI503
CI504
CI174
CI388
CI470
CI489
CI521
CI522
CI523
CI524
CI527
SA172
SA175
SA575
SA176
SA173
SA327
SA336
SA502
SA179
SA180
SA387
SA503
SA504
SA174
SA388
SA470
SA489
SA521
SA522
SA523
SA524
SA527
CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA TEGO SAMEGO TYTU£U
W FORMIE PLANSZY
do 5 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
od 6 do 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
powy¿ej 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
19 z³ + 23% VAT
15 z³ + 23% VAT
11 z³ + 23% VAT
Instrukcja higieny osobistej pracowników
Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczenia toalet
lanszę
Instrukcja higienicznego korzystania z wc dla pracowników
iając p niczną,
w
a
m
o
Za
Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia
elektr
ć
ersję
wpisa
ie
n
Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych
lub w
z
c
ie
n
l
o
o
k
b
sym
Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych
należy
iedni
odpow tytule!
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład
przy
Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego
Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni
Instrukcja technologiczna smażenia frytek
Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej
Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek
Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
Instrukcja utrzymania czystości rampy
Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
Instrukcja szkolenia personelu
Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami
Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
SKLEP SPO¯YWCZY
CI170
CI493
CI497
CI499
CI515
CI177
CI178
SA170
SA493
SA497
SA499
SA515
SA177
SA178
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu
Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami
Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji
Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży
Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych
Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
ZAK£ADY ¯YWIENIA ZBIOROWEGO
CI510
CI509
CI109
SA491 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego
SA495 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładach żywienia zbiorowego
oraz w jego otoczeniu
SA500 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego
SA321 Prawidłowe mycie naczyń stołowych
SA506 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań
(ziemniaki, cebula, marchew, buraki, jarzyny itd.)
SA510 Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni
SA509 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków
G109 Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
CI171
CI494
CI507
CI501
CI505
CI508
SA171
SA494
SA507
SA501
SA505
SA508
CI491
CI495
CI500
CI321
CI506
MA£A GASTRONOMIA
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. małej gastronomii oraz w jego otoczeniu
Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty
Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze
Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami
Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów
INSTRUKCJE SANITARNE – GMP/GHP
PIEKARNIA
CI492
CI496
CI511
CI512
CI513
CI519
CI520
CI518
CI514
CI516
CI517
CI526
SA492
SA496
SA511
SA512
SA513
SA519
SA520
SA518
SA514
SA516
SA517
SA526
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni
Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni
Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu piekarni
Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji komór garowniczych
Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji dzież
Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni
Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni
Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni
Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni
Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki
CI529
CI560
CI561
CI562
CI563
CI564
CI565
CI566
CI567
SA529
SA560
SA561
SA562
SA563
SA564
SA565
SA566
SA567
CI568
CI569
CI570
CI571
CI572
CI573
CI574
CI586
SA568
SA569
SA570
SA571
SA572
SA573
SA574
SA586
Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności
Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalnego wytwórni żywności
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności
Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności
Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobu ich magazynowania
Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym
Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej
(ziemniaki, cebula, marchew, buraki, seler, kapusta itd.)
Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym
Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi
Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie)
Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów – garmażu
Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego
Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych
Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności
CI576
CI577
CI578
CI579
CI580
CI581
CI582
CI583
CI584
CI585
CI328
SA576
SA577
SA578
SA579
SA580
SA581
SA582
SA583
SA584
SA585
SA328
Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki
Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi
Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością
Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji
Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych
Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników
Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań
Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego
Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego
Instrukcja przyjęcia surowca rybnego
Warunki sanitarne przy sprzedaży mięsa mielonego
CI587
CI588
CI589
CI607
CI590
CI591
CI592
CI593
CI594
CI595
CI596
CI597
CI598
CI599
CI600
CI601
SA587
SA588
SA589
SA607
SA590
SA591
SA592
SA593
SA594
SA595
SA596
SA597
SA598
SA599
SA600
SA601
CUKIERNIA / CIASTKARNIA / LODZIARNIA
IA LODZIARNIA
Instrukcja higieny na stanowisku pracy
Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni
Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego
Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego
Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki
Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów
Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni
Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tac, blach)
Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania
Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych ciastkarni
Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni)
Instrukcja transportu wyrobów gotowych
Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz zwrotu brudnych naczyń stołowych
CI602
CI607
CI603
CI604
CI605
CI606
SA602
SA607
SA603
SA604
SA605
SA606
Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy
Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników
Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek
Instrukcja przyjęcia towaru – mrożonek do magazynu
Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu
Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
WYTWÓRNIE ¯YWNOŒCI
ŒRODKI SPO¯YWCZE POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO
MAGAZYN SPO¯YWCZY MRO¯ONEK
Teczka z wzorcowymi instrukcjami dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.
Każda instrukcja wydrukowana na oddzielnej planszy formatu A4 nadaje się do bezpośredniego
umieszczenia w zakładzie lub dalszego przetworzenia.
SKLEP SPO¯YWCZY
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG738
MA£A GASTRONOMIA
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG755
ZAK£ADY ¯YWIENIA ZBIOROWEGO
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG756
PIEKARNIA
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG757
WYTWÓRNIE ¯YWNOŒCI
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG758
Kilkadziesiąt gotowych instrukcji z
zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy,
wykonanych na oddzielnych planszach
formatu A4, do bezpośredniego
wykorzystania w zakładzie pracy lub
dalszego przetworzenia.
ŒRODKI SPO¯YWCZE POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG780
CIASTKARNIA / CUKIERNIA / LODZIARNIA
cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG802
MAGAZYN SPO¯YWCZY MRO¯ONEK
cena: 60,00 z³ + 23% VAT symbol IGG825
Każdy zestaw obejmuje kilkadziesiąt gotowych instrukcji z zakresu bhp, ppoż.
i pierwszej pomocy, wykonanych na oddzielnych planszach formatu A4,
do bezpośredniego wykorzystania w zakładzie pracy lub dalszego przetworzenia.
SKLEP SPO¯YWCZY
cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA781
GASTRONOMIA / ZAK£ADY ¯YWIENIA ZBIOROWEGO
cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA782
PIEKARNIA / CIASTKARNIA
cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA783
PRZETWÓRSTWO MIÊSA
cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA784
Kilkadziesiąt gotowych instrukcji z
zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy,
wykonanych na oddzielnych planszach
formatu A4, do bezpośredniego
wykorzystania w zakładzie pracy lub
dalszego przetworzenia.
Instrukcje stanowiskowe
®
* kwota ............................................ zł została wpłacona na konto ODDK w dniu ..............................................
ZA POBRANIEM
wysyłka kurierem (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący)
(płatne przy odbiorze)
wysyłka Pocztą Polską (+ koszt 16,00 zł, ponosi kupujący)
(płatne przy odbiorze)
PRZELEW PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI
wysyłka kurierem
(nie dotyczy zamówień osób fizycznych) (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący)
wysyłka Pocztą Polską
(nie dotyczy zamówień osób fizycznych) (+ koszt 16,00 zł, ponosi kupujący)
Data i podpis zamawiającego
(15a) IV 11
FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI (zaznaczyć właściwą):
PRZEDPŁATA*
wysyłka kurierem (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący)
wpłata należności na konto ODDK: Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk 08 10901098 0000000009015775
wysyłka Pocztą Polską (koszt dostawy ponosi sprzedający)
wpłata należności na konto ODDK: Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk 08 10901098 0000000009015775

Podobne dokumenty