pobierz - Stara Kiszewa

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Stara Kiszewa
12,00-916 Warszawa
Rb-z KWARTALNE sPRAWozoAN|E o STAN|E zoBow|ĄzAŃ
]funosu! b'-tżetM] / fdładu bddfetMgo / gosNdarŚhM psmm cfego
83 430 STARA KISZEWA
000547141
/
WEoŁUG TYTuŁÓW
oŁUŹNYoH oRAz GWAMNcJt
@ Mgo n ĆLos ada]alego
'lnduŚżU
sarc|fądu leMol . .e9 Ó lr
ża okres od poQątk! roku do dń a
l]
t
PoRĘczEŃ
osbMśd prM] /dyspoMla qłońego
zb
Reqiońa|ńa lzba obrachunkowa w
ÓlcfozU'o'czolErEsrrr
F24564400C759099
grudn a roku 2009
Pżed wypelń|eń em pżeczylac nslrukcJę
.
Zobow
wartościnomi
łieąfie|€ agńf,iczni
0,0
00
0.0
0.0
0.0
0,0
4168278
0.0
0.0
0.0
00
0,0
'oręczenia
]u
i
gwarancje
ldfeonych poręcfeń r gwarańc]ińa konec
va''osc nomna]na wymż9a|.ycn fooow|ąf.ń z
u Udze|onych po.ęĆfeń gwaranc] na konec
20r0 0t.t6
K]erÓwn kledńoŚtk|
F24564400C759D99
/
Przewodnczący zaąąd|
('
c. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na rea|izację programów i projektów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art'
Lp.
Wyszczególnienie
2
ogÓłem kredyty i pożyczk.'
z tego:
na WspÓ,łtinansowanie
(udział własny)
na pol(rycie wydatkÓw
unijnych
5 ust. 3 ustawy o
finansach pub|icznych
z budżelu państwa w tym:
ogółem
3
z innych
Idł"s"t*.l""'*
0,00
x
Idł"s"t*.l""-"
6
0,00
x
0,00
źródgł w tym:
ogotem
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
QMtr'' '
wÓ.JT xts6e*
o
2010-02-16
Ętara
ll ntn
1,.r
'ulrL.lJa'n Ffc-}
Kiercwn|k jednoslki /
F24564400C759099
Pż.*d"o*łlĘr--
D.uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawańych umów o terminie płatności,na okres dłUższyniz 6 miesięcy, przypadaiącym w |atach następnych
(łącznie z |easingiem)
Zadania bieżące
Lp.
data zaciągnięcia
(podpisania umowy)
(.ok' m.c' dzień)
wańośćnomina|na
2
Zadania inwestycyjne
data zakończenia
data rozpoczęcia
spłary
(rok m-c' dzień)
spłaty
(rok. m.c. dz]eń)
wańoŚc nomina|na
5
6
3
data zacią9nięcia
(podpisania umowy)
(rok' m-c' dzień)
2008-05-12
2008-05-12
2010-06-30
0,00
2
18 000,00
2008-05-07
2oo8-05-07
2010-04-30
0,00
3
14 000,00
2009-04-10
200s-04-10
2010-09-30
0,00
20 000,00
2009-05-11
2009-05-1
2010-09-30
0,00
1200,00
2009-09-07
2009-09-07
2010-03-15
0,0c
30 000,00
2009-09-08
2009-09-08
2010-09-30
1
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c' dfień)
spłaIy
(rok' m-c' dzień)
7
14 000,00
5
data rozpoczęcia
8
9
0,0c
7
0,00
'12 200,0Q
I
0,00
5124,04
9
0,00
10
0,00
2008-11-14
2008-1
t4
2010-06-30
2009-07-09
2009-07-09
2010-06-30
173 415,64
2009-10 19
2009-10-19
2010-07,29
12 000,0c
2009-11,O2
2009-11-02
2010-07-29
\iy."^t),;
l- '-
1-
r' I
t
2010 02 16
Glówny Ksidgowy / skarbn|k
K|ero$l.Ń .d.óślLi / Prlewoo^|.zący
F24564400C759D99
7 ar7
ąÓu

Podobne dokumenty