IVECO 4x4 - Pehamot Auto

Komentarze

Transkrypt

IVECO 4x4 - Pehamot Auto
IVECO
4x4
ML 100E22 WS
E
H
K
Į
C
L
Ȗ
A
B
ß
P
D
N
M
WYMIARY (mm)
A
Rozstaw osi
3240
3690
B
DáugoĞü
5990
6440
C Zwis przedni
1387
D
Zwis tylny
1358
E
SzerokoĞü *
2490
M
Rozstaw kóá przednich
2050
N
Rozstaw kóá tylnych
2050
L
WysokoĞü podw. bez obciąĪenia
1244
1240
K
WysokoĞü kabiny (bez obciąĪenia)
2992
2990
Minimalny promieĔ zawracania
6730
H
Od osi przedniej do przedniej Ğciany zabudowy
P
PrzeĞwit na wysokoĞci osi tylnej
W
Maksymalna dáugoĞü zabudowy
7430
640
351
5003
Maksymalna szerokoĞü zabudowy
5453
2600
MASY (kg)
Dopuszczalna masa caákowita (DMC)
10000
Dopuszczalna masa caákowita zestawu
21000
Maksymalny nacisk na oĞ przednią **
5000
Maksymalny nacisk na oĞ tylną **
6150
Masa podwozia ***
5185
5230
NoĞnoĞü podwozia
4815
4270
Udziaá masy na przednią oĞ
3475
3530
Udziaá masy na tylną oĞ
1710
1700
OSIćGI TERENOWE
Į
Kąt natarcia
30º
Ȗ
Kąt rampowy
152º
ß
Kąt zejĞcia
17º
GáĊbokoĞü brodzenia (mm)
760
*
z wyáączeniem kierunkowskazów bocznych oraz lusterek wstecznych
**
maksymalne dopuszczalne obciąĪenia mogą byü róĪne w zaleĪnoĞci od opon / homologacji rynkowych
***
masy pojazdu podane są z páynami eksploatacyjnymi i paliwem, bez kierowcy.
Karta techniczna
PowyĪsze wartoĞci odnoszą siĊ do wyposaĪenia standardowego i mogą odbiegaü od stanu faktycznego.
Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.
ML 100E22 WS
Diesel - 6 cylindrów, rzĊdowy - 4 zawory na cylinder. Wtrysk paliwa
pod wysokim ciĞnieniem (1600 bar) COMMON RAIL, sterowany elektronicznie. Turbodoáadowanie, z zaworem upustowym oraz intercooler’em. Termiczny ukáad rozruchowy. Cháodzony cieczą. Zgodny
z normą EURO 4 (w opcji EURO 5 - F4A E3681B*S) – technologia
SCR (selektywna redukcja katalityczna poprzez wtrysk mocznika
w ukáadzie wydechowym poza silnikiem).
[kW]
Dane techniczne
E22 - 217 KM E4/E5
220
2200
200
2000
180
1800
160
1600
140
1400
120
1200
Maks. moment obrotowy
680 Nm od 1200 do 2100 obr/min
60
600
40
400
20
200
0
100
SKRZYNIA BIEGÓW
2865B.6 - Synchronizowana 6-cio biegowa + 1 bieg wsteczny.
FS 5206B + PTO - Synchronizowana 6-cio biegowa + 1 bieg wsteczny.*
* PTO. Od skrzyni biegów, montowana po prawej stronie.
Max. moment 410 – 600 Nm. przy 1500 obr/min.
[obr/min]
PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY
W zaleĪnoĞci od zastosowania pojazdu. (od skrzyni biegów, od skrzyni rozdzielczej).
PrzeáoĪenie skrzyni biegów
Typ
Bieg I
Bieg II
3000
800
217 KM (160 kW) przy 2700 obr/min
2600
80
Moc maksymalna
2200
1000
1800
100
102 x 120 mm
1400
5880 cm
ĝrednica x skok táoka
1000
PojemnoĞü caákowita
3
[Nm]
tector
SILNIK tector F4A E3681B*R
Bieg III
Bieg IV
Bieg V
Bieg VI
Bieg VII
Bieg VIII
Bieg IX
Wsteczny
2865B.6
9,00:1
5,015:1
3,206:1
2,066:1
1,372:1
1,000:1
-
-
-
8,170:1
FS 5206B
+ PTO
7,54:1
4,39:1
2,80:1
1,87:1
1,30:1
1,00:1
-
-
-
6,74:1
SPRZĉGàO
Jednotarczowe suche o Ğrednicy 14``(350 mm),
odciągane sprĊĪyną talerzową ze wspomaganiem hydraulicznym.
UKàAD KIEROWNICZY
Wspomagany, hydrauliczny, kulkowy. Regulacja wysokoĞci i pochylenia koáa kierownicy.
Blokada kierownicy.
PODWOZIE
PodáuĪnice o przekroju w ksztaácie litery „C”
o wymiarach: 250 x 70 x 5 mm, rozstaw
podáuĪnic 850 mm.
UKàAD NAPĉDOWY
Ukáad napĊdowy 4x4. Staáy napĊd na wszystkie koáa.
Rozkáad momentu: przód / tyá - 33 / 67%.
REDUKTOR
TC 850. Maksymalny moment 8500 Nm.
PrzeáoĪenie normalne - 0,99
PrzeáoĪenie zredukowane - 1,94.
Oĝ PRZEDNIA
Sztywna napĊdowa. Zwolnice w piastach,
smarowane olejem. Blokada mechanizmu
róĪnicowego.
Oĝ TYLNA
Sztywna napĊdowa. Zwolnice w piastach,
smarowane olejem. Blokada mechanizmu
róĪnicowego.
PrzeáoĪenie tylnego mostu 5,74
Opcja: 4,846; 6,369; 7,765; 9,985. .
Data przygotowania: listopad 2007
Karta techniczna
ZAWIESZENIE
Przednie
Paraboliczny resor piórowy, drąĪek stabilizatora, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne.
Tylne
Wzmocniony paraboliczny resor piórowy, drąĪek stabilizatora, teleskopowe amortyzatory
hydrauliczne. Jako opcja dostĊpne resory
póáeliptyczne przednie i tylne.
UKàAD HAMULCOWY
Hamulec zasadniczy i awaryjny.
System pneumatyczny z dwoma niezaleĪnymi
obwodami – ABS. Hamulce tarczowe
wentylowane dla osi przedniej z páywającymi
zaciskami, bĊbnowe dla osi tylnej.
- Ğrednica tarcz – 405 mm
- powierzchnia hamująca – 560 cm2
- Ğrednica bĊbnów – 325 x 140 mm
- powierzchnia hamująca – 1464 cm2
SprĊĪarka jednocylindrowa – 225 cm3
opcja - 360 cm3.
Hamulec silnikowy na wydechu.
Podgrzewany osuszacz powietrza w ukáadzie
hamulcowym.
Hamulec postojowy
Mechaniczny, dziaáający na koáa tylne, sterowany rĊcznie, uruchamiany pneumatycznie.
OPONY
Pojedyncze na przedniej i tylnej.
Rozmiar standardowy – 365/80R20
opcja: 9R22,5.
Koáo zapasowe.
KABINA
Wykonana z wytáoczek stalowych. Tylna
Ğciana kabiny bez okien. Zawieszenie kabiny
na amortyzatorach (kolumnach McPherson)
i silentblokach. Odchylana hydraulicznie
o 600. IloĞü miejsc w kabinie 3. Pneumatyczny fotel kierowcy, regulowany w trzech páaszczyznach. Fotele pokryte tkaniną, z pasami
bezpieczeĔstwa i zagáówkami.
Oprzyrządowanie podstawowe:
PrĊdkoĞciomierz, obrotomierz, wskaĨnik
poziomu paliwa i AdBlue, wskaĨnik temperatury cieczy cháodzącej, centralny wyĞwietlacz
ciekáokrystaliczny.
Opcja – wyĞwietlacz z dod. funkcjami HLC
Lampki kontrolne, tachograf dla 2 kierowców. Transformator 24V – 12V, elektrycznie
podgrzewane i ustawiane lusterka wsteczne,
lusterko rampowe i przednie. Przyciemniane
szyby, immobiliser.
ZBIORNIK PALIWA i AdBlue
PojemnoĞü: 115 l
Opcja – 200 l (tylko dla rozstawu 3690)
Zbiornik AdBlue: 25 l – podgrzewany
Podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr
wstĊpny paliwa.
UKàAD ELEKTRYCZNY
NapiĊcie : 24V
Akumulatory: 2 szt. o pojemnoĞciach 110Ah
Opcja: 143Ah, 170Ah
Alternator: 28V – 70A
Opcja: 28V – 90A
Iveco Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa
tel. 022-5784300
www.iveco.pl
PowyĪsze wartoĞci odnoszą siĊ do wyposaĪenia standardowego i mogą odbiegaü od stanu faktycznego.
Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.

Podobne dokumenty