ulotka infromacyjno-edukacyjna

Komentarze

Transkrypt

ulotka infromacyjno-edukacyjna
CZYŚCIEJ – TO BEZPIECZNIEJ!
DLACZEGO ZMIENIONO USTAWĘ?
Aby objąć systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy,
równieŜ właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy. W ten sposób zlikwiduje
się dzikie wysypiska i poprawi stan środowiska
naszej gminy.
Gmina Walim wymagając od mieszkańców
właściwego
postępowania
ze
śmieciami,
jednocześnie zapewni do tego warunki np.
tworząc miejsca, w których będzie moŜna pozbyć
się nietypowych odpadów.
O CZYM MUSZĄ PAMIĘTAĆ
PAMIĘTAĆ WŁAŚCICIELE
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY MAJĄ OBECNIE
ZAWARTE UMOWY Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ
ODPADY?
Muszą wypowiedzieć dotychczasową umowę na
odbiór odpadów komunalnych, której rozwiązanie
nastąpi ze skutkiem na 30 czerwca 2013 roku.
roku.
ZMIANY PO WPROWADZENIU NOWEGO
NOWEGO
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE NASZEJ
GMINY
USTALONO:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Walim, z którym moŜna zapoznać
się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
Walim.
Zgodnie z zasadami
zasadami ustalonymi w Regulaminie,
kaŜdy
mieszkaniec
zobowiązany
będzie
segregować odpady komunalne.
komunalne.
Stawka za odbiór odpadów komunalnych
segregowanych wynosi 10 zł od osoby
zamieszkałej nieruchomość za miesiąc,
natomiast stawka
stawka za odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych niesegregowanych wynosi 20 zł od
osoby zamieszkałej nieruchomość za miesiąc,
Opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
trzeba
zapłacić
do
dnia
10 kaŜdego miesiąca,
miesiąca następującego po miesiącu,
którego obowiązek dotyczy,
gotówką lub
przelewem na konto Urzędu Gminy Walim.
Opłata będzie naliczana na podstawie składanej
deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
Deklarację
naleŜy złoŜyć do 31 marca 2013
D
roku w Urzędzie Gminy Walim. W przypadku
wystąpienia:
zmiany
danych
będących
podstawą
ustalenia wysokości naleŜnej opłaty,
lub od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, naleŜy
złoŜyć następną deklarację w terminie 14 dni.
dni.
Deklaracja
będzie
przekazana
wszystkim
mieszkańcom naszej gminy.
Deklarację składają wszyscy właściciele, zarówno
zamieszkałych jak i niezamieszkałych nieruchomości.
Deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu
tytułu
wykonawczego.
ego.
wykonawcz
W przypadku nie złoŜenia deklaracji albo
wątpliwości,
co
do
danych
uzasadnionych
zawartych w deklaracji, Wójt
Wójt Gminy Walim określi
w
drodze
decyzji
wysokość
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Walim objęto systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi równieŜ
właścicieli
nieruchomości,
na
których
nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Będą oni zobowiązani ponosić opłatę za
kaŜdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
powstaną odpady komunalne –
opłatę od
pojemnika.
• Stawka za pojemniki o określonej
pojemności za odbiór odpadów komunalnych
wynosi:
60 l – 10,50 zł,
120 l – 12,00
12,00 zł,
240 l – 25,00
110
25,00 zł,
1100 l – 70,00
70,00 zł;
zł
Wysokość stawki będzie uzaleŜniona od pojemności
i ilości pojemników.
Ustalono
sposób
obliczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości „mieszanych”:
- w części zamieszkałych,
- w części nie zamieszkałych.
•
Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
dla
właścicieli
nieruchomości
„mieszanych” stanowi sumę dwóch opłat tj. stawkę
ustaloną na nieruchomościach zamieszkałych oraz
oraz
nieruchomościach niezamieszkałych.
Gmina Walim utworzy punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, z którego będzie
mógł korzystać kaŜdy mieszkaniec wytwarzający
odpady komunalne. PSZOK będzie zlokalizowany
w Jugowicach - teren byłej stacji PKP,
PKP, świadcząc
usługi w wyznaczonych dniach dogodnych dla
mieszkańców.
KTO OD 1 LIPCA 2013
ODBIERAŁ NASZE ŚMIECI?
ROKU
BĘDZIE
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie
odpadów komunalnych, wyłoniona w drodze
przetargu.
DLACZEGO TRZEBA SEGREGOWAĆ ŚMIECI ?
Wszyscy wytwarzamy śmieci, dlatego ich zbiórka jest sprawą
kaŜdego z nas. Recykling pozwala ograniczać eksploatację
surowców naturalnych - drzew, piasku, wapnia, aluminium.
Z odzyskanych surowców ponownie wytwarzane są: szkło, metal,
papier oraz regranulat PET słuŜący m.in. do produkcji polarów,
włókien sztucznych czy paliw alternatywnych.
I JAK PRAWIDŁOWO TO CZYNIĆ:
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI ?
Odpady z pielęgnacji ogródków moŜesz ponadto umieszczać
w kompostowniku przydomowym. MoŜna tam równieŜ
umieszczać
odpady
kuchenne
pochodzenia
roślinnego.
Kompostowanie w gospodarstwach domowych jest prostą,
najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania
ilości odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Segregacja
odpadów „u źródła”, dzięki której odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego nie trafiają do pojemnika na komunalne odpady
zmieszane a otrzymany materiał moŜna wykorzystać w ogrodach,
jako nawóz organiczny.
Do pojemnika śÓŁTEGO wrzucamy
opakowania z tworzyw sztucznych, metali
oraz wielomateriałowe, np.:
PLASTIKOWE BUTELKI PO NAPOJACH I ZAKRĘTKI,
PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO śYWNOŚCI (np. po
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
PLASTIKOWE TOREBKI,
PUSZKI PO KONSERWACH I NAPOJACH,
OPAKOWANIA Z METALI KOLOROWYCH,
KAPSLE,
KARTONY PO MLEKU, SOKACH.
PAMIĘTAJ PLASTIKOWE BUTELKI POWINNY BYĆ
ZGNIECIONE I BEZ ZAKRĘTEK
Nie naleŜy wrzucać!!!:
- BUTELEK I POJEMNIKÓW Z ZAWARTOŚCIĄ,
- BUTELEK I POJEMNIKÓW PO OLEJACH I SMARACH,
- ZABAWEK Z BATERIAMI,
- PUSZEK PO FARBACH.
Do pojemnika NIEBIESKIEGO wrzucamy
papier, np.:
GAZETY, ZESZYTY, KATALOGI,
ZNISZCZONE KSIĄśKI,
TORBY I OPAKOWANIA PAPIEROWE,
TEKTURĘ I KARTONY,
PAPIER SZKOLNY I BIUROWY.
Do pojemnika BRĄZOWEGO na odpady BIO
wrzucamy np.:
Nie naleŜy wrzucać!!!:
- ZEPSUTEJ śYWNOŚCI,
- MIĘSA,
- KOŚCI,
- RESZTEK JEDZENIA W PŁYNIE,
- ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH,
- POPIOŁU Z KOMINKA LUB PIECA,
- PAPIEROSÓW ORAZ NIEDOPAŁKÓW,
- ROŚLIN I OWOCÓW ZATAKOWANYCH, RÓśNYMI
CHOROBAMI,
- RESZTEK METALI, PLASTIKU I FOLII ALUMINIOWYCH,
- PODŚCIÓŁKI DLA KOTÓW,
- PEŁNYCH WORECZKÓW Z ODKURZACZA.
PAMIĘTAJ, śE NIE WOLNO SPALAĆ ODPADÓW ZIELONYCH
W PALENISKACH DOMOWYCH (PIECE, KOMINKI) ORAZ NA
WOLNYM
POWIETRZU, GDYś
SĄ ONE ŹRÓDŁEM
UCIĄśLIWYCH ODORÓW.
Odpady, których nie moŜna wrzucać do
Ŝadnego z tych pojemników:
Nie naleŜy wrzucać!!!:
- KARTONÓW PO MLEKU, NAPOJACH, SOKACH,
- PAPIERU LAKIEROWANEGO LUB FOLIOWANEGO,
- PAPIERU ZATŁUSZCZONEGO LUB SILNIE
ZABRUDZONEGO.
Do pojemnika ZIELONEGO wrzucamy szkło:
BUTELKI PO NAPOJACH I śYWNOŚCI bez zakrętek,
SZKLANE SŁOIKI bez zakrętek,
SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH,
KOLOROWE BUTELKI bez zakrętek.
Nie naleŜy wrzucać!!!:
- PORCELANY, CERAMIKI, DONICZEK,
- LUSTER, SZKŁA śAROODPORNEGO,
- śARÓWEK, LAMP NEONOWYCH, REFLEKTORÓW,
- SZYB SAMOCHODOWYCH I OKIENNYCH,
- SZKŁA OKIENNEGO.
RESZTKI śYWNOŚCI,
SKORUPKI JAJEK,
ŁUPINY ORZECHÓW,
FUSY PO KAWIE, HERBACIE RAZEM Z FILTREM
PAPIEROWYM,
STARY CHLEB,
RESZTKI PO ZBIORACH,
OWOCE SPADŁE Z DRZEW,
LIŚCIE, CHWASTY,
DROBNE GAŁĄZKI,
TROCINY.
PRZETERMINOWANE LEKI,
BATERIE,
TERMOMETRY I INNE ODPADY
ZAWIERAJĄCE RTĘĆ,
śARÓWKI, ŚWIETLÓWKI,
RESZTKI FARB I ROZPUSZCZALNIKÓW,
SUSZRKI DO WŁOSÓW,
śELAZKA,
TELEWIZORY,
KOMPUTERY,
RADIOODBIORNIKI,
KALKULATORY,
GRUZ, CEGŁY,
ZUśYTE MEBLE I INNE ODPADY WILOGABARYTOWE,
ZUśYTE OPONY.
BĘDZIE JE MOśNA BEZPŁATNIE ODDAĆ DO
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
TZW.
PSZOK,
KTÓRY
ZOSTANIE UTWORZONY NA TERENIE NASZEJ
GMINY, LOKALIZACJA - JUGOWICE TEREN
BYŁEJ STACJI PKP.

Podobne dokumenty