SIWZ - Prokuratura Okręgowa

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Prokuratura Okręgowa
Wrocław, dnia 9 sierpnia 2013 r.
PROKURATURA OKRĘGOWA
WE WROCŁAWIU
Wydział VII
Budżetowo-Administracyjny
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
tel. 71/371 81 14 - 18,wew. 210
fax :71/371 81 52
VII.2711/14/13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na kompleksowe ubezpieczenie
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień - CPV-
66 51 00 00 - 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 - 3
66 51 51 00 - 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
Zamawiający:
PROKURATURA OKRĘGOWA
we Wrocławiu
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
ZATWIERDZAM
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Ewa Owsik - Liber
1
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ
L.P.
NR ZAŁĄCZNIKA
1.
SIWZ
-
2.
Formularz ofertowy
załącznik nr 1
3.
Oświadczenie Wykonawcy
z art. 22 ust. 1 uPzp
Oświadczenie Wykonawcy
z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp
załącznik nr 2
załącznik nr 3
4.
Arkusz kalkulacyjny
załącznik nr 4
5
Informacja o grupie kapitałowej
załącznik nr 5
6.
Projekt umowy
załącznik nr 6
7.
Wykaz budynków do ubezpieczenia
załącznik nr 7
8.
Wykaz sprzętu elektronicznego
załącznik nr 8
9.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
załącznik nr 9
10.
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia
załącznik nr 10
2
SPIS TREŚCI:
Rozdział I
– Informacje ogólne.
Rozdział II
– Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia.
Rozdział III
– Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Rozdział IV
– Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Rozdział V
– Oferta wspólna
Rozdział VI
– Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z
Wykonawcami
oraz
przekazywania
oświadczeń
lub
dokumentów.
Rozdział VII
– Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział VIII
– Termin związania ofertą.
Rozdział IX
– Opis sposobu przygotowania oferty.
Rozdział X
– Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział XI
– Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozdział XII
– Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert.
Rozdział XIII
– Ogłoszenie
wyników
postępowania
i
informacje
o
formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Rozdział XIV
– Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Rozdział XV
– Istotne
postanowienia
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego.
Rozdział XVI
– Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
z siedzibą:
50-950 Wrocław
ul. Podwale 30
tel. 71/ 371-81-14 do 18 w. 210
fax. fax :71/371 81 52
- zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 j.t. ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp
ogłasza przetarg nieograniczony na:
kompleksowe ubezpieczenie
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 66 51 00 00 – 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 – 3
66 51 51 00 – 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4
3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.prokuratura.wroclaw.pl.
4. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej, Zamawiający
umieści na stronie internetowej www.prokuratura.wroclaw.pl.
5. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań rozpoczyna się w dniu zamieszczenia ogłoszenia
i SIWZ na stronie internetowej.
6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie
5 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
11. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.
13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej
oraz dynamicznego systemu zakupów.
ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
I.
Opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie
usług ubezpieczeniowych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej
Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego obejmujące swym zakresem:
1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (w tym również szkód wodociągowych) wykaz budynków ujęty w Załączniku nr 7 do SIWZ,
2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
5
3. Ubezpieczenie
sprzętu
elektronicznego
od
ryzyk
wszystkich.
Wykaz
ujęty
w Załączniku nr 8 do SIWZ,
4. OC ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa) w związku
z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem wg
Załącznika nr 9 do SIWZ
5. Ubezpieczenie pojazdów według wykazu przedstawionego w Załączniku nr 10 do
SIWZ.
II.
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje 12 miesięczny okres ubezpieczenia
od 3.10.2013 r. do 02.10.2014 r. a zakresie ubezpieczenia pojazdów – 12 miesięcy od dnia
następującego po dniu zakończenia obowiązywania aktualnej polisy
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie
do 14 dni od początku terminu ubezpieczenia. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych
Wykonawca
potwierdzi
fakt
udzielania
ochrony
poprzez
wystawienie
dokumentu
tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.
III. Warunki płatności składki:
1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - w dwóch równych ratach. Płatność
raty zostanie dokonana w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia, za który
przypada płatność.
2) Ubezpieczenie pojazdów – jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu
ubezpieczenia, za który przypada płatność.
IV. Szczegółowe warunki zamówienia
1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich:
a) Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki
Suma ubezpieczenia
Podstawa szacowania mienia
32 949 239,44 zł
Wartość księgowa brutto
Wyposażenie:
- Kotły i maszyny energetyczne
150 908,44 zł
- Sprzęt komputerowy – zestawy
3 741 757,98 zł
- Urządzenia techniczne
704 184,69 zł
6
Wartość księgowa brutto
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenia
Składniki niskocenne:
- meble oraz sprzęt elektroniczny o
wartości księgowej brutto poniżej
3 500 złotych
Suma
615 570,92 zł
w tym 511 030,10 zł
sprzętu elektronicznego
(komputerowego)
3 452 962,91 zł
w tym 333 463,55 zł
sprzętu elektronicznego
Wartość księgowa brutto
(komputerowego) sprzęt ten
został uwzględniony w
Załączniku nr 8
41 614 624,38 zł
Budynki - według wykazu przedstawionego w Załączniku nr 7
Wyposażenie (Kotły i maszyny energetyczne; sprzęt komputerowy – zestawy; urządzenia
techniczne; narzędzia, przyrządy; ruchomości i wyposażenia).
Mienie niskocenne (meble oraz sprzęt elektroniczny o wartości księgowej brutto poniżej 3 500
złotych)
Gotówka (gotówka znajdująca się w siedzibie Zamawiającego oraz gotówka w drodze).
Zamawiający zaznacza, że w przypadku transportu gotówki z banku do siedziby zamawiającego
korzysta z usług firmy zapewniającej bezpieczny konwój.
b) Limity kradzieżowe:
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w systemie pierwszego
ryzyka
Środki trwałe, wyposażenie
300 000,00 zł
Gotówka – od kradzieży z włamaniem
3 000,00 zł
Gotówka – rabunek w lokalu
3 000,00 zł
Gotówka w drodze
120 000,00 zł
c) System ubezpieczenia:
Budynki, wyposażenie - sumy stałe
Mienie niskocenne, gotówka – pierwsze ryzyko
d) Rodzaj wartości:
Budynki, wyposażenie - wartość księgowa brutto
Mienie niskocenne- wartość księgowa brutto
Gotówka – wartość nominalna
e) Gotówka w drodze
Ilość konwojów w 2012 roku – 13 (trzynaście)
7
Średnia przewożona kwota w 2012 roku– 124 395,61 zł
Najwyższa przewożona kwota w 2012 roku – 131 639,41 zł
Ilość konwojów w okresie styczeń 2013r. – czerwiec 2013r. – 7 (siedem)
Średnia przewożona kwota w okresie styczeń 2013r.– czerwiec 2013r. – 121 923,70 zł
Najwyższa przewożona kwota w okresie styczeń 2013r.– czerwiec 2013r. – 138 672,16 zł
8
f) Informacja o zabezpieczeniu przeciwpożarowym i przeciwkradzieżowym obiektów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur
Rejonowych okręgu wrocławskiego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prokuratura
Adres
Ilość
gaśnic
proszkowych
typu ABC
Ilość
hydrantów
przeciwpożarowych
Instalacja
sygnalizacji
pożaru
Ochrona
świadczona przez
zewnętrzną firmę
ochroniarską
SAP : centrala
ARITECH , 34
czujki dymu
Tak – 24 h
Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu
ul. Podwale 30
Wrocław
25 szt.
10 szt. fi 52 mm
Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu (Wydział V)
Prokuratura Rejonowa dla
Wrocławia Stare Miasto,
Fabryczna,
Psie
Pole,
Śródmieście
Prokuratura Rejonowa dla
Wrocławia Krzyki Wschód
oraz Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu (Wydział IV)
ul. Sądowa 1a
Wrocław
6 szt.
5 szt. fi 52 mm
ul. Podwale 28/ Sądowa 2
Wrocław
29 szt.
9 szt. fi 25 mm
ul. Piłsudskiego 38B
Wrocław
10 szt.
ul. Powstańców Śląskich
Prokuratura Rejonowa dla
161
Wrocławia Krzyki Zachód
Wrocław
Prokuratura Rejonowa
ul. 1 Maja 41
w Oławie
Oława
9 szt.
Tak – 24 h
SAP: centrala
CSP-35 , 105
czujek dymu
Tak – 24 h
SAP: Centrala
ARITECH , 60
czujek dymu
Tak – 24 h
Tak – 24 h
5 szt. fi 52 mm
6 szt.
7.
Prokuratura Rejonowa
w Strzelinie
Bolka I Świdnickiego 6
Strzelin
9 szt.
4 szt. fi 25 mm
8.
Prokuratura Rejonowa
w Trzebnicy
ul. Matejki 1
Trzebnica
10 szt.
2 szt. fi 25 mm
9.
Prokuratura Rejonowa
w Miliczu
ul. Grota Roweckiego 5
Milicz
SAP: ARITECH
43 czujki dymu
SAP :
ARITECH
70 czujek dymu
9
Tak w godz. 15.30
– 7.30
Nie
Nie
SAP : IGNIS
100
13 czujek dymu
4 szt.
Instalacja
antywłamaniowa
Nie
Tak
Tak
Nie –
alarm SAP
Prokuratura Rejonowa
w Wołowie
Prokuratura Rejonowa
11.
w Środzie Śląskiej
Prokuratura Rejonowa
12.
w Oleśnicy
10.
ul. Wojska Polskiego 2
Wołów
ul. Parkowa 1
Środa Śląska
ul. Chopina 2
Oleśnica
10 szt.
3 szt.
9 szt.
3 szt. fi 25 mm
9 szt.
4 szt. fi 25 mm
10
Tak w godz. 15.307.30
SAP: ARITECH
54 czujki dymu
SAP: ARITECH
46 czujek dymu
Tak – 24 h
Tak – 24 h
g) Informacja o budynkach zarządzanych przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu:
Lp.
1.
Prokuratura
Adres
Prokuratura Okręgowa
ul. Podwale 30
we Wrocławiu
Wrocław
Rok budowy
Ilość kondygnacji
Cztery +piwnice
II połowa XIX w.
+ dwie wysokie
narożne baszty
Konstrukcja budynku
Konstrukcja dachu, rodzaj pokrycia
Konstrukcja murowana, fundamenty –
betonowe i kamienne, ściany murowane
z cegły ceramicznej, stropy: sklepienia
Dach
płaski,
stropodach
ceglany,
odcinkowy, pokrycie papowe.
krzyżowe/ w piwnicy stropy Kleina.
Konstrukcja murowana, fundamenty –
2.
Prokuratura Okręgowa
ul. Sądowa 1a
we Wrocławiu (Wydział V)
Wrocław
betonowe i kamienne, ściany murowane
II połowa XIX w.
Cztery +piwnice
z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe z
płyt
WPS
/w
piwnicy
sklepienia
–
murowane,
Dach płaski, stropodach żelbetowy,
pokrycie papowe.
krzyżowe.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia
3.
Stare Miasto, Fabryczna, Psie Pole,
Śródmieście
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia
4.
Krzyki
Wschód
oraz
Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu (Wydział IV)
5.
6.
7.
8.
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia
Krzyki Zachód
ul. Podwale 28/ Sądowa 2
Wrocław
I połowa XIX w.
Pięć/cztery
+piwnice
fundamenty
murowane z cegły ceramicznej, stropy
ceramiczne.
fundamenty
ul. Piłsudskiego 38B
Wrocław
II połowa XX w.
Dwie +piwnice
ściany
–
murowane,
Dach spadzisty, więźba drewniana,
pokrycie papowe.
ściany
murowane z pustaków, stropy żelbetowe
Dach płaski, stropodach żelbetowy,
z płyt WPS /w piwnicy sklepienia
pokrycie papowe.
ceglane odcinkowe.
ul.
Powstańców
Śląskich
161
początek XX w.
Wrocław
Prokuratura Rejonowa
ul. 1 Maja 41
w Oławie
Oława
Prokuratura Rejonowa
Bolka I Świdnickiego 6
w Strzelinie
Strzelin
Prokuratura Rejonowa
ul. Matejki 1
w Trzebnicy
Trzebnica
I połowa XX w.
1925r.
II połowa XX w.
Cztery
+ piwnice
Dwie/jedna +
piwnice
fundamenty
–
murowane,
ściany
murowane z cegły ceramicznej, stropy
żelbetowe.
fundamenty
Dach spadzisty , w części płaski,
więźba
stalowa,
betonowy,
w
pokrycie:
części
strop
dachówka
ceramiczna i papa.
–
murowane,
ściany
murowane z cegły ceramicznej, stropy
żelbetowe.
–
murowane,
ściany
Dach płaski, stropodach żelbetowy,
pokrycie papowe.
Dwie +piwnice
fundamenty
+ poddasze
murowane z cegły ceramicznej, stropy
nieużytkowe
drewniane / w piwnicy strop Kleina.
Dwie
fundamenty
–
murowane,
ściany
Dach płaski, stropodach żelbetowy,
murowane
z
pustaków,
stropy
pokrycie papowe.
11
Dach
płaski,
więźba
drewniana,
pokrycie papowe.
żelbetowe.
9.
Prokuratura Rejonowa
ul. Grota Roweckiego 5
w Miliczu
Milicz
I połowa XX w.
10.
ul. Wojska Polskiego 2
w Wołowie
Wołów
I połowa XX w.
murowane z cegły ceramicznej, stropy
użytkowe
żelbetowe.
+ piwnice
+ poddasze
Dwie
11.
ul. Parkowa 1
w Środzie Śląskiej
Środa Śląska
1898r.
+ piwnice
+ poddasze
użytkowe
12.
Prokuratura Rejonowa
ul. Chopina 2
w Oleśnicy
Oleśnica
1928r.
ściany
+ poddasze
użytkowe
Prokuratura Rejonowa
murowane,
fundamenty
Dwie
Prokuratura Rejonowa
–
Dwie +piwnice
fundamenty
–
murowane,
ściany
murowane z cegły ceramicznej, stropy
drewniane.
fundamenty
–
murowane,
ściany
pokrycie: dachówka ceramiczna.
Dach spadzisty, więźba drewniana,
pokrycie: dachówka ceramiczna.
Dach spadzisty, więźba drewniana z
murowane z cegły ceramicznej, stropy
elementami
żelbetowe.
dachówka ceramiczna.
–
murowane,
ściany
Trzy
fundamenty
+ poddasze
murowane z cegły ceramicznej, stropy
użytkowe
żelbetowe.
12
Dach spadzisty, więźba drewniana,
stalowymi,
pokrycie:
Dach spadzisty, więźba drewniana,
pokrycie: dachówka ceramiczna.
h) Stan bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez
Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu.
Jak wynika z okresowych przeglądów stanu technicznego budynków – nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie technicznym, ani w zakresie bezpieczeństwa instalacji,
uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznych w budynkach
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Instalacje w niniejszych budynkach są dopuszczone do
użytkowania.
2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:
a) Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Szyby i inne przedmioty szklane (szyby
okienne
i
drzwiowe,
gabloty
szklane
10 000,00 zł
stanowiące części mebli, przegrody ścienne,
lustra wiszące i stojące)
b) System ubezpieczenia- pierwsze ryzyko
c) Franszyza integralna –50,00 zł;
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wartość sprzętu przedstawiono w Załączniku nr 8
a) Zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (zakres pełny),
Ryzyko fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego,
przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, niewyłączonego w obowiązujących OWU.
W szczególności Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie
elektronicznym jeżeli:
utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia
lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze
spełnianie zamierzonych funkcji.
utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku.
b) Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Wskazany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny ujęty został w Załączniku nr 8, a podstawą
szacowania wartości jest: wartość księgowa brutto.
c) Franszyza integralna – brak
13
d) Informacje dodatkowe:
Konserwacją sprzętu elektronicznego zajmuje się własny personel.
Lokalizacja UPS
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Producent
APC
Lestar
APC
APC
APC
APC
Fideltronik
brak danych
Lestar
APC
APC
APC
APC
APC
EVER
EVER
EVER
APC
APC
APC
Trust
Trust
Trust
Trust
Lokalizacja
Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
Prokuratura Rejonowa w Miliczu
Prokuratura Rejonowa w Wołowie
Prokuratura Rejonowa w Wołowie
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział IV
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie
Prokuratura Rejonowa w Oławie
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział I
Prokuratura Okręgowa Wydział I
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
14
Model
1500APC
MD-625E
600
1500APC
SmartUPS 3000
SmartUPS 3000
Ares 3000 Rack
brak danych
MD-625E
1500APC
1500APC
1500APC
1500APC
1500APC
EverNet1400
EverNet1400
EverNet1400
1500APC
1500APC
1500APC
500VA
500VA
500VA
500VA
Numer seryjny
AS0647233004
brak danych
D96041867695
AS0727131890
JS0738008398
JS0812013209
brak danych
brak danych
MA79099053
AS10308111575
AS0806222479
AS0806222625
AS0727131867
AS0727131932
135196
135187
135198
AS0647233001
brak danych
brak danych
Y337607684
Y337608616
Y337607797
Y337607798
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
brak danych
APC
APC
APC
APC
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
Lestar
APC
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa Fabryczna
Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział V
Prokuratura Okręgowa Wydział IV
Prokuratura Okręgową Wydział III
Prokuratura Okręgowa Wydział VI
Prokuratura Rejonowa Krzyki - Zachód
15
brak danych
SmartUPS 3000
3000 RT
Smart-Ups RT3000
Smart-Ups RT3000
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
MD-625E
1500APC
brak danych
brak danych
brak danych
IS1228004530
IS1228004417
brak danych
brak danych
MA790990074
MA790990071
MA772780285
MA790990057
brak danych
MA790990027
MA790990032
MA772780405
MA790990114
MA790990073
brak danych
MA790990058
MA790990040
MA772780286
AS1049120468
Lokalizacja i wartość sprzętu elektronicznego przenośnego i stacjonarnego (suma ubezpieczenia)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Miejsce ubezpieczenia
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (Wydział I,II,III,VI) ul. Podwale 30 Wrocław
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (Wydział V) ul. Sądowa 1a Wrocław
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (Wydział IV) ul. Piłsudzkiego 38B Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej ul. Sądowa 2 Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto ul. Sądowa 2 Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole ul. Podwale 28 Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście ul. Podwale 28 Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Wschód ul. Piłsudzkiego 38B Wrocław
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Zachód ul. Powstańców Śląskich 161 Wrocław
Prokuratura Rejonowa w Wołowie ul. Wojska Polskiego 2 Wołów
Prokuratura Rejonowa w Oławie ul. 1 Maja 41 Oława
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 6 Strzelin
Prokuratura Rejonowa w Miliczu ul. Grota-Roweckiego 5 Milicz
Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy ul. Matejki 1 Trzebnica
Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy ul. Chopina 2 Oleśnica
Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej ul. Parkowa 1 Środa Śląska
Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu
SUMA
Wartość sprzętu
elektronicznego –
przenośnego
74 983,41 zł
32 355,78 zł
107 161,35 zł
7 074,94 zł
3 793,67 zł
4 294,56 zł
7 587,34 zł
8 648,05 zł
4 538,56 zł
4 073,58 zł
3 111,00 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
6 966,89 zł
3 793,67 zł
11 782,81 zł
290 043,95 zł
Wartość sprzętu
elektronicznego stacjonarnego
659 016,30 zł
344 623,10 zł
579 704,62 zł
471 753,54 zł
287 858,31 zł
166 109,55 zł
243 513,28 zł
243 489,06 zł
306 271,28 zł
82 172,01 zł
112 305,04 zł
77 070,52 zł
32 759,57 zł
76 684,41 zł
99 717,8 zł
93 079,31 zł
0,00 zł
3 876 127,70 zł
Zamawiający wymaga aby polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (komputerowego) zawierała odrębny zapis dotyczący ubezpieczenia
sprzętu otrzymanego w ramach projektu PL0235. Sprzęt ten został uwzględniony w Załączniku nr 8 do SIWZ.
16
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub
posiadanego mienia (oc deliktowa i oc kontraktowa) – Załącznik nr 9
1) suma gwarancyjna 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
2) OC pracodawcy – liczba pracowników: 393 (Zgodnie ze sprawozdaniem o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach Z-03 za okres od początku roku do końca drugiego kwartału 2013r.),
Zakres ubezpieczenia:
a) Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe,
którą w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi w związku z prowadzeniem
określonej działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
jeżeli wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia.
b) Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody osobowe i rzeczowe spowodowane
nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, przez Zamawiającego lub jego
pracowników.
c) Szkody osobowe i rzeczowe objęte są zakresem ubezpieczenia bez względu na to, czy
w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi za nie odpowiedzialność cywilną
o charakterze pozaumownym (OC deliktową), czy też odpowiedzialność cywilną
wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków (OC
kontraktową).
3) OC najemcy nieruchomości - szkody w nieruchomościach i ruchomościach. Ochrona OC
związana z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej nieruchomości. Na wypadek
zalania, pożaru i innych zdarzeń spowodowanych z winy wynajmującego.
Umowa najmu - Przedmiotem najmu jest pomieszczenie przylegające do pokoju nr 24 na I
piętrze, o powierzchni 8,17 m² znajdujące się przy wejściu do Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu przy ul. Podwale 30.
Wartość szacunkowa nieruchomości – ze względu na to, że pomieszczenie jest bardzo małe
jego wartość nie była przedmiotem wyceny i jest częścią wartości budynku Prokuratury
Okręgowej we Wrocławiu przy ul Podwale 30.
Właściciel nieruchomości – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
5. Ubezpieczenie pojazdów.
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych
w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda
w mieniu.
b) Ubezpieczenie Auto Casco
Zakres ubezpieczenia AC:
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku
ruchem i postojem pojazdu wskutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym
pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
pojazdu,
uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie),
zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,
powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania
się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego
z zewnątrz pojazdu,
kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia,
uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży pojazdu.
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
mechanicznego
Zakres ubezpieczenia:
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem
pojazdu oraz:
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju
pojazdu na trasie jazdy,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
18
trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas
ruchu pojazdu mechanicznego.
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł na jeden pojazd.
d) Assistance
Udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub
innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Zamawiający
otrzyma pomoc 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą (kraje Unii Europejskiej).
Zakres ubezpieczenia:
pomoc informacyjna – niezależnie od zaistnienia zdarzenia objętego ochroną
assistance,
przekazanie informacji – na prośbę Zamawiającego Ubezpieczyciel przekaże
niezbędne informacje wskazanej przez niego osobie lub zakładowi pracy, jeżeli
z powodu zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpi opóźnienie lub zmiana
przebiegu podróży Zamawiającego,
pomoc tłumacza – w razie kradzieży pojazdu lub jego unieruchomienia wskutek
wypadku, awarii lub zdarzeń losowych Ubezpieczyciel zapewni telefoniczną
pomoc tłumacza w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi oraz policją,
naprawa pojazdu – próba naprawy pojazdu w miejscu zdarzenia, dokonywana
w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel uzna, biorąc pod uwagę otrzymane od
Zamawiającego informacje, że jej przeprowadzenie jest możliwe; świadczenie nie
obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych,
zakwaterowanie – zakwaterowanie pracowników Zamawiającego w hotelu dwulub trzygwiazdkowym lub w innym obiekcie hotelarskim o podobnym standardzie
na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej
jednak niż na okres 3 dób hotelowych, przy czym świadczenie zakwaterowania
przysługuje pracownikom Zamawiającego o ile zdarzenie assistance miało miejsce
w odległości minimum 100 km od miejsca zamieszkania pracowników,
kontynuacja podróży w razie kradzieży pojazdu – w razie kradzieży pojazdu
Ubezpieczyciel zorganizuje, na wniosek Zamawiającego, transport pracowników
Zamawiającego do siedziby Zmawiającego lub ich miejsca zamieszkania (poza
godzinami urzędowania jednostki Zamawiającego) lub do docelowego miejsca
podróży,
19
pojazd zastępczy – dla pojazdów osobowych, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje
koszt wynajęcia pojazdu zastępczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na
okres:
czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż na okres 10 dni, gdy naprawa pojazdu
ma miejsce w Punkcie Partnerskim Ubezpieczyciela,
czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż na okres 5 dni, gdy naprawa pojazdu
ma miejsce w warsztacie innym niż Punkt Partnerski Ubezpieczyciela,
do dnia odnalezienia pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres 5 dni,
5 dni w razie całkowitego zniszczenia pojazdu.
e) Ubezpieczenie Szyb
Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. Ochroną
objęte są szkody powstałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.
W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy
ogólnych warunków ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od
proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.
6. Szkodowość za okres 2011r. – 2013r.
Szkodowość mienia i pojazdów w okresie 2011r. – 2013r.
Rok
SUMA
2011
2012
I.2013r. - VI.2013r.
Ubezpieczenie mienia i sprzętu
elektronicznego
4351,80
0
1200
5551,80
Ubezpieczenie pojazdów
2200,00
20225,70
-
22425,70
6551,80
20225,70
1200
27977,50
Rodzaj ubezpieczenia
SUMA
Zamawiający informuje, że na dzień 30 czerwca 2013 roku wobec Zamawiającego nie toczą
się postępowania odszkodowawcze.
20
7. Warunki szczególne - klauzule dodatkowe1:
1. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych – bez względu na stopień umorzenia
księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie
wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do wartości brutto
utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego
(wg faktur). W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania
nastąpi na podstawie protokołu szkody, maksymalnie do wartości rzeczywistej danego
środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ryzyk
wszystkich.
2. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – bez względu na stopień umorzenia
księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie
wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia
ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak
najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego,
z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat
celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa
brutto.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat.
3. Klauzula ubezpieczenia sprzętu w wartości księgowej brutto – ustala się, z
zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego przyjętego przez ubezpieczyciela
do ubezpieczenia odpowiada jego
wartości księgowej brutto. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego
rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z
uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla
sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat. Dla wartości księgowej brutto
zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
1
Klauzule dodatkowe należy traktować jako obligatoryjne.
21
Wiek sprzętu określa się następująco :
a) licząc od daty zakupu – w odniesieniu do sprzętu, który od chwili nabycia nie
podlegał modernizacji lub podlegał modernizacji, która nie przekroczyła 50%
wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy
ubezpieczenia),
b) licząc od roku dokonania pojedynczej modernizacji, jeżeli wartość tej
modernizacji przekroczy 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu
(zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia).
4. Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu dla sprzętu elektronicznego,
którego wiek przekracza 5 lat - ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie
ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio
przed powstaniem szkody.
5. Winy własnej Ubezpieczającego – klauzula reprezentantów - z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową (nazwa ubezpieczyciela) nie są objęte szkody powstałe w wyniku
umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego. Za reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami uprawnione są do zarządzania Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym
Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.
6. Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji - ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową majątek będący własnością, lub którego ryzyko utraty lub uszkodzenia
ciąży na ubezpieczonych niniejszą polisą, a umiejscowiony w miejscach prowadzenia
działalności nie objętych wykazem lokalizacji zgłoszonych zakładowi ubezpieczeń przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia z chwilą objęcia lokalizacji w użytkowanie. Wzrost
wartości majątku powyżej 100 000 zł wymaga zgłoszenia w ciągu 30 dni od wpisania
środków trwałych do ewidencji. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 45 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 50 000 zł. Klauzula dotyczy
wyłącznie budynków.
22
7. Klauzula stempla bankowego - za datę zapłaty składki lub jej raty uważa się chwilę
złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek zakładu
ubezpieczeń, pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku do wykonania
przelewu.
8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – na podstawie niniejszej klauzuli
ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w
sytuacji,
kiedy
niezawiadomienie
w
terminie
miało
wpływ
na
ustalenie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
9. Klauzula czasu ochrony - w przypadku braku płatności należnej Ubezpieczycielowi
składki lub jej pierwszej raty w uzgodnionym terminie Ubezpieczyciel zwróci się na
piśmie skierowanym do Ubezpieczającego z wezwaniem do zapłaty wyznaczając termin
dodatkowy zapłaty składki nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia pisma. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego ochrona ubezpieczeniowa
wygasa. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje z zachowaniem ciągłości, o ile zaległa składka
lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona po terminie pierwotnym bez wezwania lub przed
upływem wyznaczonego terminu dodatkowego określonego w wezwaniu do zapłaty.
10. Klauzula drobnych szkód - w przypadku szkód nieprzekraczających 20 % sumy
ubezpieczenia zadeklarowanej dla danego środka trwałego nie będzie miała zastosowania
instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
11. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - w przypadku szkody w ubezpieczonym
mieniu ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy wyliczaniu
odszkodowania w odniesieniu do tego ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą,
którego faktyczna wartość na dzień powstania szkody nie przekracza 120%
zadeklarowanej dla tego mienia sumy ubezpieczenia.
12. Klauzula rozstrzygania sporów - na mocy niniejszej klauzuli określa się, że:
a) za zgodą ubezpieczającego rozstrzygnięcie sporu strony mogą powierzyć arbitrom.
W takim przypadku każda ze stron wyznacza niezależnego arbitra (rzeczoznawcę).
Rzeczoznawcy obu stron wyznaczają wspólnie przed rozpoczęciem działań
rzeczoznawcę rozstrzygającego. Rzeczoznawcy stron opracowują ekspertyzy
niezależnie od siebie, po czym przekazują je jednocześnie obu stronom. W
przypadku rozbieżnych ekspertyz obie ekspertyzy przekazywane są rzeczoznawcy
rozstrzygającemu, który podejmuje ostateczną decyzję i przekazuje ją stronom.
23
Decyzja ta jest wiążąca dla obu stron. Każda ze stron ponosi koszty zatrudnienia
własnych rzeczoznawców. Koszty rzeczoznawcy rozstrzygającego strony ponoszą
po połowie.
b) spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzygane będą przez sądy
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
13. Klauzula odroczonej płatności - określa się, że w przypadku, gdy warunki umowy
ubezpieczenia przewidują odroczoną płatność składki lub jej pierwszej raty ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako
początek okresu ubezpieczenia.
14. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego - ustala się
z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia, że (nazwa Ubezpieczyciela) zrzeka się przysługującego mu na
podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu
wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest
pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby
umyślnie. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń
losowych.
15. Zrzeczenie się prawa do regresu- ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego, iż (nazwa Ubezpieczyciela) zrzeka się swoich praw do regresu z tytułu
szkody w sprzęcie elektronicznym wobec osób trzecich lub ich pracowników,
użytkujących ubezpieczony sprzęt za zgodą Ubezpieczającego. Zrzeczenie się prawa do
regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa. Klauzula ta nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.
Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.
16. Klauzula wypowiedzenia - Ubezpieczającemu jak i Ubezpieczycielowi przysługuje
prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia.
17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – na podstawie niniejszej klauzuli
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w
miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i
uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
24
18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – na podstawie niniejszej klauzuli
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i
uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
19. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia –
z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i
inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące
w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń
użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi
itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym
zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
e) szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
20. Klauzula dewastacji / wandalizmu - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych
przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: 20.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000 zł dla szkód powstałych wskutek
pomalowania (w tym graffiti).
25
W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne
zapisy w OWU. Jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że
zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostaną
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zakres w OWU, z którego wynika,
iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie ma zastosowania.
Wszystkie podane dane i informacje niezbędne ubezpieczycielom do oszacowania
należnej składki ubezpieczeniowej przedstawiają stan faktyczny na dzień :
Załącznik nr 7 Wykaz budynków do ubezpieczenia – 31.12.2012r.
Załącznik nr 8 Wykaz sprzętu elektronicznego wraz z jego łączną wartością
– 31.12 2012 r.
Załącznik nr 9 Załącznik dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej (odpowiedzialnośćcywilna deliktowa i kontraktowa) w związku z
prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem (zakres
podstawowy).
Załącznik nr 10 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia.
ROZDZIAŁ III
OPIS WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także spełniający niżej wymienione warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66
ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z
dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.)
zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej
26
2. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt.1
oraz w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. , poz.
231).
3. zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp przedłożą listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie
należą do grupy kapitałowej
Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Pzp
oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady
spełnia / nie
spełnia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z
tłumaczeniem na język polski,
ROZDZIAŁ IV
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY,
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66 ze zm.), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed
wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg
Załącznika nr 2 do SIWZ.
27
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Pzp - wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
5. Arkusz
kalkulacyjny
na
usługę
kompleksowego
ubezpieczenia
majątku
oraz
odpowiedzialności cywilnej wg Załącznika nr 4 do SIWZ
6. Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1,
oraz w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. , poz.
231), tj.:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku gdy
Wykonawca należy do grupy kapitałowej, lub Informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, wg Załącznika nr 5 do
SIWZ,
8. Zaakceptowany projekt umowy - wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
9. Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 231); dokumenty
Wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym
istniejącym w chwili ich składania.
10. Jeżeli
Wykonawca
ma
siedzibę
lub
miejsce
zamieszkania
poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania Wykonawcy lub w kraju, w którym Wykonawca ma
28
siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełni
jednego
bądź
więcej
warunków,
zostanie
wykluczony
z
postępowania,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez
Wykonawcę, tłumaczeniem na język polski.
14. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
ROZDZIAŁ V
OFERTA WSPÓLNA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III SIWZ
muszą spełniać oni łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp oraz musi złożyć aktualny
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
29
3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu ) wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania:
a) Umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji
zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który
termin jest dłuższy
b) Umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona
zawarta
c) Umowa musi wskazywać reprezentanta ( lidera) konsorcjum
d) Umowa
nie
może
dopuszczać
możliwości
jej
wypowiedzenia
przez
któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem
gwarancji / rękojmi
e) Zakazuje się zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
f) Wszelkich rozliczeń finansowych ( płatności faktur) Zamawiający dokonywać
będzie z liderem konsorcjum
g) Z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność
solidarnie
ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert:
a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia składane przez Wykonawców oraz
odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza
przekazanie informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej , potwierdzonych
niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań,
odpowiedzi, zawiadomień i
modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu
30
składania wniosków, o którym mowa wyżej lub będzie dotyczył udzielonych
wyjaśnień Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający prześle treść zapytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej;
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się
częścią SIWZ i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano niniejszą specyfikację, a także zamieszczona zostaje na stronie
internetowej Zamawiającego.
Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla wszystkich.
d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ
niezbędny
jest
dodatkowy
czas
na
wprowadzenie
zmian
w
ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. W tym przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:
a) informacje
o
wykluczeniu
Wykonawcy
lub
odrzuceniu
oferty
wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane Wykonawcom, którzy
złożyli oferty z uwzględnieniem pkt. 4;
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom,
którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń Zamawiającego z uwzględnieniem pkt. 4;
3. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w art. 26
ust. 2d, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w art. 26
ust. 2d, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną
wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, powinni przesłać/złożyć w
formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do
31
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie
poświadczonej, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu –
oznacza to, że nie jest dopuszczalna forma faksowa ani e-mail.
4. Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz
odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza
przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej – e-maila
potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;
5. Uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest :
Pani Beata Kielczyk tel. 71/371 81-14 wew. 210 pokój nr 19 w siedzibie Zamawiającego,
w godzinach od 8:00 do 15:00, e-mail: [email protected]
ROZDZIAŁ VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na trzy dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
32
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5,
powinny zostać wypełnione (bądź przepisane
z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek
zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści.
3. Załącznik nr 6– projekt umowy powinien zostać zaakceptowany i podpisany na ostatniej
stronie przez Wykonawcę bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących
zmianą sensu jego treści.
4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV SIWZ.
5. Złożona oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie
lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów
dołączonych do niniejszej specyfikacji.
7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być
podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz
spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy
zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
OFERTA
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
nie otwierać przed 21 sierpnia 2013r. godz.12.00
10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem
rozdz. IX pkt. 9 SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona
określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać
zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
33
11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje
Zamawiający.
ROZDZIAŁ X
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu)
przy ul. Podwale 30 w pokoju nr 19, nie później niż dnia 21.08.2013 r. do godziny 1100.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2013 r. o godz. 12 0 0 w siedzibie Zamawiającego we
Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, pokój nr 24.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W
pierwszej
kolejności
Zamawiający
otworzy
oferty
opatrzone
zapisem
„WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat
i godzin wpływu ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców, których
oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
9. Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie
składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy PZP.
10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu z
34
oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielne od
pozostałych, jawnych części oferty.
11. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie
treści
protokołu
z
załącznikami
bądź,
oferty
(ofert)
z zastrzeżeniem pkt. 8,
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia
zakres informacji, które mogą być ujawnione,
c) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując
pisemnie zainteresowanego.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia należy ująć w formularzu oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty netto i brutto należy podać cyframi i słownie w
złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w:
­ niniejszej specyfikacji
­ wzorze umowy.
3. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i
ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w
tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
5. Cena brutto oferty posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Określona przez Wykonawcę cena oferty (wynikająca ze złożonej oferty) jest stała i nie
może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca
musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, opusty itp.
tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
niniejszej specyfikacji.
7. Rozliczenie za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się
będzie w walucie PLN.
35
8. Do celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,
Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego ,
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby
lub miejsca zamieszkania pełnomocnika ( ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ), zobowiązanego do wystawiania faktur
należnych z tytułu wykonywania umowy ( tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla
wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z
wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
ROZDZIAŁ XII
OPIS KRYTERIÓW,
KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
CENA – 100 %
2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco:
Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyzna punkty za cenę oferty wg poniższego
wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
Cet.= (Cnaj/Cof) x 100 gdzie:
Cet.
– ilość punktów obliczona dla badanej oferty
Cnaj
– najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cof
– cena badanej oferty.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona
36
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość
punktów.
4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców, w
wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń i dokumentów.
6. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie
oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ XIII
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
I INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty.
Jednocześnie
Zamawiający
zamieści
informacje
na
tablicy
ogłoszeń
w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej.
2. Niezwłocznie
po
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
Zamawiający
zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty , a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
37
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie
z w/w kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94
ust.2 ustawy Pzp.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej
podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4
ustawy PZP przed zawarciem umowy będzie żądać umowy regulującej współpracę tych
wykonawców
ROZDZIAŁ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XV
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ.
38
ROZDZIAŁ XVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp.
Komisja Przetargowa :
1. Przewodniczący:
Katarzyna Kwiatkowska – Z-ca Prokuratora Okręgowego ……………………………….
2. Członkowie:
Marek Bekesza – Prokurator Prokuratury Okręgowej …………………………………....
Tadeusz Kaczan - Prokurator Prokuratury Okręgowej …………………………………...
Beata Lenkiewicz – Dyrektor Finansowo-Administracyjny ……………………………..
Beata Kielczyk –Inspektor Wydziału VII …………………………………………………
39
Załącznik nr 1 do SIWZ
VII.2711/14/13
………………. dnia ……………..……
Nazwa i adres wykonawcy
OFERTA
dla Prokuratury Okręgowej
ul. Podwale 30
50-950 WROCŁAW
1. W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego z dnia ……………………
oferujemy usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności
cywilnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej Prokuratur
Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –66 51 00 00 - 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 - 3
66 51 51 00 - 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
1.1. Zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ za następującą cenę (Uwaga: jako kwotę brutto należy wpisać kwotę z
poz. „RAZEM (1+2+3+4+5+6)” Arkusza kalkulacyjnego):
kwota brutto .………………………….. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………… zł)
Powyższa kwota zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczamy,
że
podana
w
ofercie
stawka
podatku
VAT
jest
zgodna
z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2011 r. Nr 117, poz. 1054 tj. ze zmianami)
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do
przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i akceptujemy
warunki w nich zawarte.
40
4. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami/ przy udziale podwykonawców
w części*…………………………………………………
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ – 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w sprawie zamówienia
publicznego i akceptujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty,
stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Warunki płatności składki:
1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - w dwóch równych ratach.
Płatność raty zostanie dokonana w terminie 30 dni od początku okresu
ubezpieczenia, za który przypada płatność.
2) Ubezpieczenie pojazdów – jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu
ubezpieczenia, za który przypada płatność.
8. Zamówienie będzie realizowane w okresie ( okres ubezpieczenia) : od 3.10.2013 r. do
02.10.2014 r. a zakresie ubezpieczenia pojazdów – 12 miesięcy od dnia następującego
po dniu zakończenia obowiązywania aktualnej polisy
9. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym
jest……………………………………….
Nr. tel. …………………………….e-mail:…………………………………………….
10. Nasz NIP …………………………………….. REGON…………………………..…..
11. Integralną część niniejszej oferty stanowią:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. Oferta nasza zawiera łącznie ……………………… stron ponumerowanych, zszytych.
*niepotrzebne skreślić
…...………………………………..
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych do
podpisu w imieniu Wykonawcy)
41
Załącznik nr 2 do SIWZ
VII.2711/14/13
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa zamówienia:
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –
66 51 00 00 - 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 - 3
66 51 51 00 - 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
………………………. dnia…………………….…
…………….……………………………..
miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy)
W przypadku polegania przez wykonawcę na potencjale należącym do innych podmiotów (wiedzy,
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych) niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, załączam stosowne zobowiązania
podmiotów użyczających na okres korzystania z tego potencjału przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
42
Załącznik nr 3 do SIWZ
VII.2711/14/13
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE Z ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –
66 51 00 00 - 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 - 3
66 51 51 00 - 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
Oświadczamy, że:
i.
Spełniamy warunki i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
ww. zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
………………………. dnia…………………….…
…………….……………………………..
miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy)
43
Załącznik nr 4 do SIWZ
VII.2711/14/13
(pieczęć Wykonawcy)
ARKUSZ KALKULACYJNY
do przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i
podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki
Suma ubezpieczenia
bez uwzględnienia sprzętu
elektronicznego (komputerowego)
Podstawa szacowania mienia
32 949 239,44 zł
Wartość księgowa brutto
Wysokość rocznej składki
ubezpieczeniowej
(zł brutto)2
Wyposażenie:
- Kotły i maszyny energetyczne
150 908,44 zł
- Urządzenia techniczne
704 184,69 zł
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia
104 540,82 zł
Składniki niskocenne:
- meble oraz sprzęt elektroniczny o wartości
księgowej brutto poniżej 3 500 złotych
Suma
Wartość księgowa brutto
3 119 499,36 zł
Wartość księgowa brutto
37 028 372,75 zł
SUMA SKŁADEK: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….…………..…...........…… brutto)
2
Zamawiający informuje, że składka ubezpieczeniowa podana w pozycji budynki powinna być sumą składek umieszczonych w tabeli znajdującej się w punkcie 7.
44
2. Ubezpieczenie od kradzieży środków trwałych i gotówki
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w systemie pierwszego
ryzyka
Środki trwałe, wyposażenie
Wysokość rocznej składki ubezpieczeniowej
(zł brutto)
300 000,00 zł
Gotówka – od kradzieży z włamaniem
3 000,00 zł
Gotówka – rabunek w lokalu
3 000,00 zł
Gotówka w drodze
120 000,00 zł
SUMA
SUMA SKŁADEK: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….…………..…….................. brutto)
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Przedmiot ubezpieczenia
Szyby
i
inne
przedmioty
szklane
Suma ubezpieczenia
(szyby
Wysokość rocznej składki
ubezpieczeniowej
(zł brutto)
okienne
i drzwiowe, gabloty szklane stanowiące części mebli, przegrody
10 000,00 zł
ścienne, lustra wiszące i stojące)
SKŁADKA: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….…………..…….....................…… brutto)
45
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputerowego)
Przedmiot ubezpieczenia
Wysokość rocznej składki
ubezpieczeniowej
(zł brutto)
Suma ubezpieczenia
Sprzęt komputerowy – zestawy
3 741 757,98 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia
511 030,10 zł
Sprzęt elektroniczny (komputerowy)
4 166,171,65 zł
SUMA
SKŁADKA: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….…………..…….....................…… brutto)
5. Ubezpieczenie pojazdów
Wysokość rocznej Wysokość rocznej Wysokość rocznej Wysokość rocznej Wysokość rocznej
Lp.
Wykaz samochodów
do ubezpieczenia
aktualny termin
ubezpieczenia
1.
RENAULT MEGAN
2013-11-26
2.
SKODA OKTAWIA
2013-12-14
3.
DAEWOO LANOS
2013-10-25
LUBLIN 3302
FURGON
RENAULT MEGAN
CLASS
2013-12-31 – OC, NW
2014-02-28 AC
4.
5.
składki
ubezpieczeniowej
OC
(zł brutto)
składki
ubezpieczeniowej ubezpieczeniowej
AC
NNW
(zł brutto)
(zł brutto)
2013-08-25
6.
DAEWOO NUBIRA II
2013-10-17
7.
DAEWOO LANOS
2013-08-28
składki
46
składki
ubezpieczeniowej
ASSISTANCE
(zł brutto)
składki
ubezpieczeniowej
SZYBY
(zł brutto)
8.
RENAULT THALIA
2014-07-31
9.
RENAULT THALIA
2014-07-31
10.
RENAULT THALIA
2014-07-31
11.
RENAULT THALIA
2014-07-31
12.
RENAULT THALIA
2014-07-31
13.
RENAULT KANGOO
2013-12-06
SUMA
RAZEM
SUMA SKŁADEK: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….……….....................…… brutto)
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem (zakres podstawowy).
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
ZAKRES PODSTAWOWY
OC pracodawcy
OC najemcy nieruchomości
Suma gwarancyjna/ limit odpowiedzialności zł
Składka zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
RAZEM
SUMA SKŁADEK: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..…………………………….…………….……….....................…… brutto)
47
7. Ubezpieczenie budynków (Zamawiający informuje, że suma składek powinna być zgodna z wysokością składki podaną w punkt. 1 w pozycji budynki)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Miejsce ubezpieczenia
Wrocław, ul. Podwale 28, Krajowe Biuro
Wyborcze, 50-950 Wrocław
Wrocław, ul. Podwale 28, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Śródmieście, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Psie Pole,
Wrocław, ul. Podwale 27, Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu (budynek
nieużytkowany, ochraniany całodobowo
przez firmę ochroniarską zgodnie z umową
nr 79/2012)
Wrocław, ul. Sądowa 2, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Fabryczna, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Stare Miasto
Wrocław, ul. Piłsudskiego 38b, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Krzyki-Wschód
Wrocław, ul. Powstańców Śl.161,
Prokuratura Rejonowa Krzyki-Zachód
Wrocław, ul. Podwale 30, Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu
Wrocław, ul. Sądowa 1A, Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu
Wołów, ul. Wojska Polskiego 2, Prokuratura
Rejonowa w Wołowie
Oława, ul. 1 Maja 41, Prokuratura Rejonowa
w Oławie
Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 6,
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie
Wysokość rocznej
Zakres ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia w
zł
Podstawa szacowania
wartości majątku
Pełny (od ryzyk wszystkich)
439 531,04 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
7 388 637,07 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
13 124 977,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
473 756,50 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
2 248 280,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
1 720 010,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
4 429 603,55 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
215 317,59 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
578 055,59 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
276 322,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
333 000,00 zł
Wartość księgowa brutto
48
składki
ubezpieczeniowej
(zł brutto)
12.
13.
14.
15.
Milicz, ul. Grota-Roweckiego 5, Prokuratura
Rejonowa w Miliczu
Trzebnica, ul. Matejki 1, Prokuratura
Rejonowa w Trzebnicy
Oleśnica, ul. Chopina 2, Prokuratura
Rejonowa w Oleśnicy
Środa Śl., ul. Parkowa 1, Prokuratura
Rejonowa w Środzie Śl.
Pełny (od ryzyk wszystkich)
102 944,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
293 555,28 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
162 250,00 zł
Wartość księgowa brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
1 162 999,82 zł
Wartość księgowa brutto
32 949 239,44 zł
SUMA
SUMA SKŁADEK: …………………………… zł brutto (słownie złotych: …..………………………….…………….…………..…….............brutto
Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ................................................................................................ zł brutto
2. Ubezpieczenie od kradzieży środków trwałych i gotówki .......................................................................... zł brutto
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ........................................................................... zł brutto
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputerowego) ......................................................................... zł brutto
5. Ubezpieczenie pojazdów ............................................................................................................................. zł brutto
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ………………………………………………………………. zł brutto
RAZEM (1+2+3+4+5+6): ..................................................................................................................................... zł brutto *
(słownie złotych: ...................................................................................................................................................... zł brutto
* UWAGA: w formularzu ofertowym należy wpisać kwotę z tej pozycji
……………………………. dnia…………………….… ………….……….……………………………..
Miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych do
podpisu w imieniu Wykonawcy
49
VII.2711/14/13
Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Prokuratury
Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –
66 51 00 00 - 8
66 51 41 10 – 0
66 51 50 00 - 3
66 51 51 00 - 4
66 51 52 00 – 5
66 51 54 00 – 7
66 51 60 00 – 0
66 51 61 00 – 1
Na podstawie przepisu art. 26 ust. 2d w zw. z art.24 ust.2 pkt.5) ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 j.t. ze zmianami),
oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).*
................................... dnia ………...................
miejscowość
..............................................................
(podpis czytelny lub n ieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy)
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, nie składa niniejszej informacji, natomiast
zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z
rozdz. IV p. 7 SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
VII.2711/14/13
UMOWA Nr ………./2013
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA
zwana dalej „Umową Generalną” zawarta we Wrocławiu w dniu ……………….. pomiędzy
stronami:
Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław
NIP: 897-15-60-556, REGON:000000431
reprezentowaną przez :
Prokuratora Okręgowego - ……………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”/Ubezpieczającym
a firmą :
………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..……………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”/ Ubezpieczycielem
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 tj. ze zmianami), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Umowa Generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
dotyczące warunków ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczeń pojazdów.
2. Załącznikiem
do
niniejszej
umowy
………………………………
51
jest
oferta
Wykonawcy
z
dnia
3. W ramach Umowy Generalnej strony zobowiązują się do wspólnego i zgodnego
działania, stosując dobre praktyki z dołożeniem należytej staranności niezbędnej przy
wykonywaniu Umowy Generalnej.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
opłaty składki ubezpieczeniowej jedynie z tytułu wykonanej części umowy.
§2
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są:
a) Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na
podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości,
b) Sprzęt elektroniczny (komputerowy),
c) pojazdy Zamawiającego,
d) OC ubezpieczonego.
2. Miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i
antykradzieżowe w tej sprawie za wystarczające, niezależnie od uregulowań
obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
§3
Zakres ubezpieczenia
1.
Na mocy niniejszej Umowy Generalnej Wykonawca poszczególnymi polisami
ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego:
a) odnośnie § 2 pkt. 1a)zakres ubezpieczenia All risks z wyłączeniem szkód
wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności wskazanych w OWU.
b) Odnośnie § 2 pkt. 1b) zakres ubezpieczenia All risks z wyłączeniem szkód
wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności wskazanych w OWU.
52
c) odnośnie § 2 pkt. 1c) oraz 1d) – zakres ubezpieczenia zgodnie z SIWZ.
2.
Poszczególne polisy ubezpieczenia, odnośnie kwestii nieuregulowanych w niniejszej
Umowie Generalnej, będą zawierane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń.
3.
Ubezpieczenie budynków i wyposażenia biurowego Zamawiającego w systemie sum
stałych wg wartości księgowej brutto, natomiast mienie niskocenne w wartości
rzeczywistej i gotówka w wartości nominalnej - ubezpieczenie w systemie pierwszego
ryzyka. Ubezpieczenie pojazdów następuje wg wartości rynkowej.
4.
Zakres ubezpieczenia mienia ujętego w § 2 zostaje skorygowany o postanowienia ujęte
w poniższych klauzulach i definicjach, które doprecyzowują zakres ochrony i określają
ryzyka dodatkowe:
4.1 Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych – bez względu na stopień umorzenia
księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane
jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do wartości brutto utraconego środka
trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W
przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
protokołu szkody, maksymalnie do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. Klauzula
ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich.
4.2 Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – bez względu na stopień umorzenia
księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie
wypłacane
jest
do
wartości
odtworzenia
rozumianej
jako
wartości
zastąpienia
ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak
najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z
uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych
i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Górną
granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat.
4.3 Klauzula ubezpieczenia sprzętu w wartości księgowej brutto – ustala się, z zachowaniem
pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
przyjętego przez ubezpieczyciela
do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej
brutto. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość
początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem
obowiązujących
przeszacowań.
Niniejsza
klauzula
53
ma
zastosowanie
dla
sprzętu
elektronicznego nie starszego niż 5 lat. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą
miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się
do wartości odtworzeniowej.
Wiek sprzętu określa się następująco :
a) licząc od daty zakupu – w odniesieniu do sprzętu, który od chwili nabycia nie
podlegał modernizacji lub podlegał modernizacji, która nie przekroczyła 50% wartości
księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia),
b) licząc od roku dokonania pojedynczej modernizacji, jeżeli wartość tej modernizacji
przekroczy 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy
ubezpieczenia).
4.4 Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu dla sprzętu elektronicznego, którego
wiek przekracza 5 lat - ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu
do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
4.5 Winy własnej Ubezpieczającego – klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową (nazwa
ubezpieczyciela) nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub
zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Za
reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnione są
do zarządzania Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym
Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.
4.6 Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji - ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową majątek będący własnością, lub którego ryzyko utraty lub uszkodzenia
ciąży na ubezpieczonych niniejszą polisą, a umiejscowiony w miejscach prowadzenia
działalności nie objętych wykazem lokalizacji zgłoszonych zakładowi ubezpieczeń przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia z chwilą objęcia lokalizacji w użytkowanie. Wzrost
wartości majątku powyżej 100 000 zł wymaga zgłoszenia w ciągu 30 dni od wpisania
środków trwałych do ewidencji. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 45 dni po zakończeniu
okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 50 000 zł. Klauzula dotyczy wyłącznie
budynków.
54
4.7 Klauzula stempla bankowego - za datę zapłaty składki lub jej raty uważa się chwilę
złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek zakładu
ubezpieczeń, pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku do wykonania
przelewu.
4.8 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – na podstawie niniejszej klauzuli
ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji,
kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
4.9 Klauzula czasu ochrony - w przypadku braku płatności należnej Ubezpieczycielowi
składki lub jej pierwszej raty w uzgodnionym terminie Ubezpieczyciel zwróci się na piśmie
skierowanym do Ubezpieczającego z wezwaniem do zapłaty wyznaczając termin dodatkowy
zapłaty składki nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia pisma. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego
terminu
dodatkowego
ochrona
ubezpieczeniowa
wygasa.
Ochrona
ubezpieczeniowa istnieje z zachowaniem ciągłości, o ile zaległa składka lub jej pierwsza rata
zostanie zapłacona po terminie pierwotnym bez wezwania lub przed upływem wyznaczonego
terminu dodatkowego określonego w wezwaniu do zapłaty.
4.10 Klauzula drobnych szkód - w przypadku szkód nieprzekraczających 20 % sumy
ubezpieczenia zadeklarowanej dla danego środka trwałego nie będzie miała zastosowania
instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
4.11 Klauzula ograniczenia zasady proporcji - w przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu
ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy wyliczaniu odszkodowania w
odniesieniu do tego ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą, którego faktyczna wartość
na dzień powstania szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej dla tego mienia sumy
ubezpieczenia.
4.12 Klauzula rozstrzygania sporów - na mocy niniejszej klauzuli określa się, że:
a) za zgodą ubezpieczającego rozstrzygnięcie sporu strony mogą powierzyć arbitrom. W
takim przypadku każda ze stron wyznacza niezależnego arbitra (rzeczoznawcę).
Rzeczoznawcy obu stron wyznaczają wspólnie przed rozpoczęciem działań
rzeczoznawcę
rozstrzygającego.
Rzeczoznawcy
stron
opracowują
ekspertyzy
niezależnie od siebie, po czym przekazują je jednocześnie obu stronom. W przypadku
rozbieżnych
ekspertyz
obie
ekspertyzy
przekazywane
są
rzeczoznawcy
rozstrzygającemu, który podejmuje ostateczną decyzję i przekazuje ją stronom.
55
Decyzja ta jest wiążąca dla obu stron. Każda ze stron ponosi koszty zatrudnienia
własnych rzeczoznawców. Koszty rzeczoznawcy rozstrzygającego strony ponoszą po
połowie.
b) spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzygane będą przez sądy
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4.13 Klauzula odroczonej płatności - określa się, że w przypadku, gdy warunki umowy
ubezpieczenia przewidują odroczoną płatność składki lub jej pierwszej raty ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek
okresu ubezpieczenia.
4.14 Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego - ustala się z
zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia, że (nazwa Ubezpieczyciela) zrzeka się przysługującego mu na
podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu
wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik
lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Klauzula ma
zastosowanie w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych.
4.15 Zrzeczenie się prawa do regresu- ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
iż (nazwa Ubezpieczyciela) zrzeka się swoich praw do regresu z tytułu szkody w sprzęcie
elektronicznym wobec osób trzecich lub ich pracowników, użytkujących ubezpieczony
sprzęt za zgodą Ubezpieczającego. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania,
gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Klauzula ta nie
dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego.
4.16 Klauzula wypowiedzenia - Ubezpieczającemu jak i Ubezpieczycielowi przysługuje
prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia.
4.17 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – na podstawie niniejszej klauzuli
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w
miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje
te zabezpieczenia za wystarczające.
56
4.18 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – na podstawie niniejszej klauzuli
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w
miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje
te zabezpieczenia za wystarczające.
4.19 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – z
zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne
przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich
posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń
użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.)
oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
d) szyb,
przedmiotów
szklanych
i
płyt
kamiennych
przed
ich
ostatecznym
zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
e) szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4.20
Klauzula dewastacji / wandalizmu - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona
ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres
dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania
(w tym graffiti).
57
5.
Za zgodą ubezpieczającego rozstrzygnięcie sporu strony mogą powierzyć arbitrom. W
takim przypadku każda ze stron wyznacza niezależnego arbitra (rzeczoznawcę).
Rzeczoznawcy obu
rzeczoznawcę
stron wyznaczają
rozstrzygającego.
wspólnie przed
Rzeczoznawcy
stron
rozpoczęciem działań
opracowują
ekspertyzy
niezależnie od siebie, po czym przekazują je jednocześnie obu stronom. W przypadku
rozbieżnych
ekspertyz
obie
ekspertyzy
przekazywane
są
rzeczoznawcy
rozstrzygającemu, który podejmuje ostateczną decyzję i przekazuje ją stronom. Decyzja
ta jest wiążąca dla obu stron. Każda ze stron ponosi koszty zatrudnienia własnych
rzeczoznawców. Koszty rzeczoznawcy rozstrzygającego strony ponoszą po połowie.
6.
Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzygane będą przez sądy
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§4
Składka ubezpieczeniowa i termin płatności
1.
Składka ubezpieczeniowa za cały okres trwania umowy wynika z oferty Wykonawcy i
wynosi …………………………………zł brutto (słownie:…………………………).
Specyfikację opłat poszczególnych składek za obiekty zamawiającego ujęto w polisie
ubezpieczeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Składka roczna za ubezpieczenie będzie płatna:
1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - w dwóch równych ratach.
Płatność raty zostanie dokonana w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia,
za który przypada płatność.
2) Ubezpieczenie
pojazdów – jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu
ubezpieczenia, za który przypada płatność.
§5
Okres ubezpieczenia
Umowa została podpisana na okres zamknięty, tj. od 3.10.2013 r. do 02.10.2014 r. a
zakresie ubezpieczenia pojazdów – 12 miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia
obowiązywania aktualnej polisy
§6
Obowiązki Zamawiającego
58
1.
Zamawiający jest zobowiązany zawrzeć polisy związane z poszczególnymi rodzajami
ubezpieczeń przedmiotu ubezpieczenia opisanego w § 2.
2.
Zamawiający jest zobowiązany utrzymać ubezpieczone obiekty, pomieszczenia i
wyposażenie wraz z ich zabezpieczeniem w należytym stanie technicznym oraz
przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.
3.
Zamawiający jest zobowiązany umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy (o ile zajdzie
taka potrzeba) dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia przed zawarciem danej
umowy ubezpieczenia.
4.
Osobami uprawnionymi do kontaktów w imieniu Zamawiającego są:
a)
W
przypadku
ubezpieczeń
majątkowych
–
Pani
Beata
Musiejuk
tel………….………………………………..,
fax……………………….…………………,
adres e-mail:……………………………………… ……….
b) W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan Janusz Marcinkowski,
tel………….………………………………..,
fax……………………….…………………,
adres e-mail:………………………………………
§7
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do ubezpieczenia mienie w § 2 pkt. 1
2.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w
terminie do 14 dni od początku terminu ubezpieczenia. Do czasu wystawienia polis
ubezpieczeniowych
Wykonawca
potwierdzi
fakt
udzielania
ochrony poprzez
wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.
3.
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia i klauzulami dodatkowymi. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4.
Wszelkie wypłaty odszkodowań dla zamawiającego będą przyznawane w wysokości
brutto ( Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT)
5.
Wykonawca jest zobowiązany podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje
ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy.
59
6.
Wykonawca (jak również Zamawiający) mogą powołać na własny koszt ekspertów do
ustalenia rozmiarów i wysokości szkody.
7.
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
8.
Osoby wyznaczone do wykonywania Umowy Generalnej ze strony Wykonawcy są:
a)
W
przypadku
ubezpieczenia
……………………....……………..
mienia
Zamawiającego
-
tel…………….………..………….……..
fax………………………………..……………….………
e-mail:………………… ……………………………………………….……….
b) W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego - ………………………………….
tel…………….………..………….……..
fax………………………………..……………….………
e-mail:………………… …………………………………
§8
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Generalnej mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji
niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.
Zamawiający
Wykonawca
Akceptuję projekt umowy.
……………………………………………….
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy)
60
Załącznik nr 7
VII. 2711/14/13
do SIWZ
Wykaz budynków do ubezpieczenia – stan na 31.12.2012 r. (wartość księgowa brutto)
Lp.
Miejsce ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w zł
Podstawa
szacowania
wartości majątku
1.
Wrocław, ul. Podwale 28, Krajowe Biuro Wyborcze,
50-950 Wrocław*
Pełny (od ryzyk wszystkich)
439 531,04 zł
Wartość księgowa
brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
7 388 637,07 zł
Wartość księgowa
brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
13 124 977,00 zł
Wartość księgowa
brutto
Pełny (od ryzyk wszystkich)
473 756,50 zł
Wartość księgowa
brutto
2.
3.
4.
Wrocław, ul. Podwale 28, Prokuratura Rejonowa
Wrocław Śródmieście, Prokuratura Rejonowa
Wrocław Psie Pole,
Wrocław, ul. Podwale 27, Prokuratura Okręgowa we
Wrocławiu (budynek nieużytkowany, ochraniany
całodobowo przez firmę ochroniarską zgodnie z
umową nr 79/2012)
Wrocław, ul. Sądowa 2, Prokuratura Rejonowa
Wrocław Fabryczna, Prokuratura Rejonowa
Wrocław Stare Miasto
5.
Wrocław, ul. Piłsudskiego 38b, Prokuratura
Rejonowa Wrocław Krzyki-Wschód
Pełny (od ryzyk wszystkich)
2 248 280,00 zł
Wartość księgowa
brutto
6.
Wrocław, ul. Powstańców Śl.161, Prokuratura
Rejonowa Krzyki-Zachód
Pełny (od ryzyk wszystkich)
1 720 010,00 zł
Wartość księgowa
brutto
7.
Wrocław, ul. Podwale 30, Prokuratura Okręgowa we
Wrocławiu
Pełny (od ryzyk wszystkich)
4 429 603,55 zł
Wartość księgowa
brutto
8.
Wrocław, ul. Sądowa 1A, Prokuratura Okręgowa we
Wrocławiu
Pełny (od ryzyk wszystkich)
215 317,59 zł
Wartość księgowa
brutto
9.
Wołów, ul. Wojska Polskiego 2, Prokuratura
Rejonowa w Wołowie
Pełny (od ryzyk wszystkich)
578 055,59 zł
Wartość księgowa
brutto
10.
Oława, ul. 1 Maja 41, Prokuratura Rejonowa w
Oławie
Pełny (od ryzyk wszystkich)
276 322,00 zł
Wartość księgowa
brutto
11.
Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 6, Prokuratura
Rejonowa w Strzelinie
Pełny (od ryzyk wszystkich)
333 000,00 zł
Wartość księgowa
brutto
12.
Milicz, ul. Grota-Roweckiego 5, Prokuratura
Rejonowa w Miliczu*
Pełny (od ryzyk wszystkich)
102 944,00 zł
Wartość księgowa
brutto
13.
Trzebnica, ul. Matejki 1, Prokuratura Rejonowa w
Trzebnicy
Pełny (od ryzyk wszystkich)
293 555,28 zł
Wartość księgowa
brutto
14.
Oleśnica, ul. Chopina 2, Prokuratura Rejonowa w
Oleśnicy*
Pełny (od ryzyk wszystkich)
162 250,00 zł
Wartość księgowa
brutto
15.
Środa Śl., ul. Parkowa 1, Prokuratura Rejonowa w
Środzie Śl.
Pełny (od ryzyk wszystkich)
1 162 999,82 zł
Wartość księgowa
brutto
32 949 239,44
* Wartość obiektów określono na podstawie ewidencji księgowej odpowiednio: Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu,
Urzędu Miejskiego w Miliczu oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
62
VII. 2711/14/13
Załącznik nr 8
Do SIWZ
Wykaz sprzętu elektronicznego (komputerowego) wraz z jego łączną wartością
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
numer
ST491-01764
ST491-01765
ST491-01767
ST491-01768
ST491-01770
ST491-01771
ST491-01773
ST491-01774
ST491-01776
ST491-01777
ST491-01448
ST491-01449
ST491-01450
ST491-01451
ST491-01452
ST491-01453
ST491-01454
ST491-01455
ST491-01456
ST491-01457
ST491-01458
ST491-01459
ST491-01460
nazwa
Komputer stacjonarny NTT BUSINESS W914G
Monitor AOC W919Vwa
Komputer stacjonarny NTT BUSINESS W914G
Monitor AOC W919Vwa
Komputer stacjonarny NTT BUSINESS W914G
Monitor AOC W919Vwa
Komputer stacjonarny NTT BUSINESS W914G
Monitor AOC W919Vwa
Komputer stacjonarny NTT BUSINESS W914G
Monitor AOC W919Vwa
Serwer
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer stacjonarny GVC TAX
Komputer KM/181/08 VB32b
63
wartość
sprzęt stacjonarny
sprzęt przenośny
2 880,10 zł
- zł
420,00 zł
- zł
2 880,10 zł
- zł
420,00 zł
- zł
2 880,10 zł
- zł
420,00 zł
- zł
2 880,10 zł
- zł
420,00 zł
- zł
2 880,10 zł
- zł
420,00 zł
- zł
21 528,69 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
2 297,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
1 941,02 zł
- zł
uwagi
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ST491-01461
ST491-01462
ST491-01463
ST491-01464
ST491-01465
ST491-01466
ST491-01467
ST491-01468
ST491-01469
ST491-01470
ST491-01471
ST491-01472
ST491-01473
ST491-01474
ST491-01475
ST491-01476
ST491-01477
ST491-01478
ST491-01479
ST491-01480
ST491-01481
ST491-01482
ST491-01483
ST491-01484
ST491-01485
ST491-01486
ST491-01487
ST491-01488
ST491-01489
ST491-01490
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer stacjonarny
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
64
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ST491-01491
ST491-01492
ST491-01493
ST491-01494
ST491-01495
ST491-01496
ST491-01497
ST491-01498
ST491-01499
ST491-01500
ST491-01501
ST491-01502
ST491-01503
ST491-01504
ST491-01505
ST491-01506
ST491-01507
ST491-01508
ST491-01509
ST491-01510
ST491-01511
ST491-01512
ST491-01513
ST491-01514
ST491-01515
ST491-01516
ST491-01517
ST491-01518
ST491-01519
ST491-01520
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
2 113,53 zł
1 941,02 zł
1 941,02 zł
2 769,40 zł
2 941,90 zł
2 769,40 zł
2 769,40 zł
2 769,40 zł
565,26 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer stacjonarny
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/181/08 VB32b
Komputer KM/182/08 VB32b
Komputer KM/182/08 VB32b
Komputer KM/182/08 VB32b
Komputer KM/182/08 VB32b
Komputer KM/182/08 VB32b
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
65
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
ST491-01521
ST491-01522
ST491-01523
ST491-01524
ST491-01525
ST491-01526
ST491-01527
ST491-01528
ST491-01529
ST491-01530
ST491-01531
ST491-01532
ST491-01533
ST491-01534
ST491-01535
ST491-01536
ST491-01537
ST491-01538
ST491-01539
ST491-01540
ST491-01541
ST491-01542
ST491-01543
ST491-01544
ST491-01545
ST491-01546
ST491-01547
ST491-01548
ST491-01549
ST491-01550
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
66
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ST491-01551
ST491-01552
ST491-01553
ST491-01554
ST491-01555
ST491-01556
ST491-01557
ST491-01558
ST491-01559
ST491-01560
ST491-01561
ST491-01562
ST491-01563
ST491-01564
ST491-01565
ST491-01566
ST491-01567
ST491-01568
ST491-01569
ST491-01570
ST491-01571
ST491-01572
ST491-01573
ST491-01574
ST491-01575
ST491-01576
ST491-01577
ST491-01578
ST491-01579
ST491-01580
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Monitor HYUNDAYI 19" X93SD
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
67
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
ST491-01581
ST491-01582
ST491-01583
ST491-01584
ST491-01585
ST491-01586
ST491-01587
ST491-01588
ST491-01589
ST491-01590
ST491-01591
ST491-01592
ST491-01593
ST491-01594
ST491-01595
ST491-01596
ST491-01597
ST491-01598
ST491-01599
ST491-01600
ST491-01601
ST491-01602
ST491-01603
ST491-01604
ST491-01605
ST491-01606
ST491-01607
ST491-01608
ST491-01609
ST491-01610
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
68
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
ST491-01611
ST491-01612
ST491-01613
ST491-01614
ST491-01615
ST491-01616
ST491-01617
ST491-01618
ST491-01619
ST491-01620
ST491-01621
ST491-01622
ST491-01623
ST491-01624
ST491-01625
ST491-01626
ST491-01627
ST491-01628
ST491-01629
ST491-01630
ST491-01631
ST491-01632
ST491-01633
ST491-01634
ST491-01635
ST491-01636
ST491-01637
ST491-01638
ST491-01639
ST491-01640
dysk Seagate 80GB ATA
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Monitor HYUNDAU 19" X93SD
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Serwer Dell
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
69
108,58 zł
565,29 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
565,30 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
29 158,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
ST491-01641
ST491-01642
ST491-01643
ST491-01644
ST491-01645
ST491-01646
ST491-01647
ST491-01648
ST491-01649
ST491-01650
ST491-01651
ST491-01652
ST491-01653
ST491-01654
ST491-01655
ST491-01656
ST491-01657
ST491-01658
ST491-01659
ST491-01660
ST491-01661
ST491-00004
ST491-00010
ST491-00011
ST491-00013
ST491-00014
ST491-00015
ST491-00016
ST491-00020
ST491-00021
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Komputer - zestaw z monitorem i drukarką +Word
Drukarka HP OJ H470B
Drukarka HP OJ H470B
Drukarka HP OJ H470B
Switch D-link DES3052
Switch D-link DES3052
Switch Linksys 1GB 16 port
Drukarka Zebra TLP2824
Skaner Mustek BEAR PA 2448CU
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Switch TP-LINK TL-SF 1005D
Komputer HP SX2400MT + monitor + drukarka + WORD
Drukarka Minolta 1250W
Komputer stacjonarny
Monitor LiteOn
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Router Alide Telesyn AR 330
Sieć PO Podwale 30
70
2 916,00 zł
2 916,00 zł
2 916,00 zł
- zł
- zł
- zł
2 196,00 zł
2 196,00 zł
1 366,40 zł
- zł
219,60 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
34,16 zł
2 916,00 zł
681,00 zł
2 682,78 zł
439,20 zł
3 098,80 zł
2 671,80 zł
3 098,80 zł
718,58 zł
2 684,00 zł
169 997,64 zł
- zł
- zł
- zł
1 122,40 zł
1 122,40 zł
1 122,40 zł
- zł
- zł
- zł
1 379,82 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
ST491-00025
ST491-00026
ST491-00027
ST491-00028
ST491-00089
ST491-00108
ST491-00110
ST491-00113
ST491-00122
ST491-00123
ST491-00127
ST491-00128
ST491-00138
ST491-00139
ST491-00142
ST491-00205
ST491-00206
ST491-00208
ST491-00209
ST491-00212
ST491-00215
ST491-00217
ST491-00219
ST491-00224
ST491-00225
ST491-00226
ST491-00228
ST491-00229
ST491-00231
ST491-00233
1 891,00 zł
708,82 zł
4 339,54 zł
2 769,40 zł
3 761,05 zł
2 269,20 zł
3 761,05 zł
2 627,72 zł
1 891,00 zł
1 930,00 zł
20 582,99 zł
1 180,63 zł
3 786,61 zł
2 769,40 zł
2 769,40 zł
4 421,28 zł
- zł
430,00 zł
2 908,00 zł
2 908,00 zł
2 908,00 zł
4 430,00 zł
4 430,00 zł
693,23 zł
1 180,63 zł
38 198,00 zł
3 786,61 zł
2 780,38 zł
1 451,80 zł
4 358,11 zł
Drukarka HP 1100
Monitor LiteOn
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer DAX
Drukarka
Drukarka HP
Serwer
Drukarka Brothel HL-1030
Komputer
Komputer PRIME
Komputer
Komputer
Notebook IBM x600
Monitor
Komputer Prime
Komputer
Komputer stacjonarny PRIME
Komputer
Komputer
Monitor DAEWOO
Drukarka
Sieć
Komputer
Komputer stacjonarny
Drukarka
Komputer stacjonarny
71
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
4 421,28 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
ST491-00234
ST491-00235
ST491-00236
ST491-00238
ST491-00241
ST491-00242
ST491-00246
ST491-00250
ST491-00313
ST491-00325
ST491-00328
ST491-00341
ST491-00342
ST491-00350
ST491-00352
ST491-00355
ST491-00358
ST491-00359
ST491-00360
ST491-00361
ST491-00414
ST491-00415
ST491-00416
ST491-00417
ST491-00418
ST491-00419
ST491-00420
ST491-00421
ST491-00422
ST491-00423
2 269,20 zł
1 180,63 zł
2 627,72 zł
1 891,00 zł
38 198,01 zł
2 769,40 zł
2 933,03 zł
1 180,63 zł
439,20 zł
439,20 zł
439,20 zł
671,00 zł
671,00 zł
671,00 zł
671,00 zł
671,00 zł
3 885,14 zł
5 938,89 zł
15 910,50 zł
15 910,51 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
8 194,16 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
Komputer ADAX
Drukarka XEROX
Komputer stacjonarny DAX
Drukarka
Sieć Sądowa 2 Śródmieście
Komputer stacjonarny
Komputer
Drukarka HL-1030 Brother
Monitor LiteOn
Monitor 17" LiteOn
Monitor LiteOn
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka Minolta
Modem x.25 Peselnet
Router x.25 Peselnet
Element sieciowy
Element sieciowy
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
72
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
ST491-00448
ST491-00449
ST491-00450
ST491-00451
ST491-00452
ST491-00453
ST491-00454
ST491-00455
ST491-00456
ST491-00457
ST491-00458
ST491-00459
ST491-00460
ST491-00461
ST491-00462
ST491-00463
ST491-00464
ST491-00465
ST491-00522
ST491-00523
ST491-00524
ST491-00525
ST491-00526
ST491-00527
ST491-00528
ST491-00529
ST491-00543
ST491-00545
ST491-00546
ST491-00547
2 100,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
35 208,99 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny SKYNET
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DELL
Komputer stacjonarny DELL
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DELL
Komputer
Komputer DELL gx270
Komputer
Komputer DELL
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Serwer Fujitsu-Siemens RX200
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
73
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
ST491-00548
ST491-00549
ST491-00550
ST491-00551
ST491-00552
ST491-00553
ST491-00554
ST491-00555
ST491-00556
ST491-00557
ST491-00558
ST491-00559
ST491-00560
ST491-00561
ST491-00562
ST491-00563
ST491-00564
ST491-00565
ST491-00566
ST491-00567
ST491-00568
ST491-00569
ST491-00570
ST491-00571
ST491-00572
ST491-00573
ST491-00574
ST491-00575
ST491-00576
ST491-00626
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
35 526,19 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 666,85 zł
5 558,27 zł
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung ML-1510
Drukarka ML-1510
Drukarka
Drukarka Samsung ml-1510
Drukarka
Drukarka
Serwer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer DTK
Komputer stacjonarny DTK
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
74
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
ST491-00627
ST491-00628
ST491-00629
ST491-00630
ST491-00631
ST491-00632
ST491-00633
ST491-00634
ST491-00635
ST491-00656
ST491-00657
ST491-00658
ST491-00659
ST491-00660
ST491-00661
ST491-00662
ST491-00663
ST491-00664
ST491-00665
ST491-00666
ST491-00667
ST491-00668
ST491-00669
ST491-00670
ST491-00671
ST491-00672
ST491-00673
ST491-00733
ST491-00734
ST491-00735
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
35 208,99 zł
2 671,80 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung Ml-1510
Drukarka
Drukarka Samsung ML-1510
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Serwer Fujitsu-Siemens RX200
Komputer
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
75
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
ST491-00736
ST491-00737
ST491-00738
ST491-00739
ST491-00740
ST491-00741
ST491-00742
ST491-00743
ST491-00744
ST491-00745
ST491-00746
ST491-00747
ST491-00748
ST491-00749
ST491-00750
ST491-00751
ST491-00752
ST491-00753
ST491-00754
ST491-00755
ST491-00756
ST491-00757
ST491-00758
ST491-00759
ST491-00760
ST491-00761
ST491-00762
ST491-00763
ST491-00764
ST491-00765
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
35 208,99 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 666,85 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung 1510
Drukarka
Drukarka Samsung ML-1510
Drukarka SAMSUNG ML-1510
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Serwer Fujitsu-Siemens RX200
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer
76
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
ST491-00766
ST491-00768
ST491-00818
ST491-00819
ST491-00820
ST491-00824
ST491-00835
ST491-00836
ST491-00837
ST491-00838
ST491-00839
ST491-00840
ST491-00841
ST491-00842
ST491-00843
ST491-00844
ST491-00845
ST491-00846
ST491-00847
ST491-00848
ST491-00849
ST491-00850
ST491-00851
ST491-00852
ST491-00853
ST491-00854
ST491-00855
ST491-00856
ST491-00857
ST491-00865
5 558,27 zł
6 067,70 zł
850,00 zł
850,00 zł
470,00 zł
470,00 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
878,36 zł
878,36 zł
1 046,75 zł
1 046,75 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
2 712,26 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
387,03 zł
2 603,68 zł
Komputer stacjonarny
Komputer
Monitor ACER
Monitor
Drukarka
Drukarka
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Drukarka
Drukarka
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Drukarka
Komputer
77
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
ST491-00866
ST491-00867
ST491-00919
ST491-00920
ST491-00921
ST491-00922
ST491-00923
ST491-00924
ST491-00925
ST491-00926
ST491-00927
ST491-00928
ST491-00929
ST491-00930
ST491-00931
ST491-00932
ST491-00933
ST491-00934
ST491-00935
ST491-00936
ST491-00937
ST491-00938
ST491-00939
ST491-00940
ST491-00941
ST491-00942
ST491-00943
ST491-00944
ST491-00945
ST491-00946
2 603,68 zł
2 603,68 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor Belinea 17"
Monitor Belinea
78
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
ST491-00947
ST491-00948
ST491-00949
ST491-00950
ST491-00951
ST491-00952
ST491-00953
ST491-00954
ST491-00955
ST491-00956
ST491-00957
ST491-00958
ST491-00959
ST491-00960
ST491-00961
ST491-00962
ST491-00963
ST491-00964
ST491-00965
ST491-00966
ST491-00967
ST491-01020
ST491-01021
ST491-01022
ST491-01023
ST491-01024
ST491-01025
ST491-01026
ST491-01027
ST491-01028
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
915,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
5 235,34 zł
1 891,00 zł
796,66 zł
4 730,26 zł
796,66 zł
796,66 zł
4 730,26 zł
796,66 zł
796,66 zł
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor Belinea
Monitor
Monitor Belinea
Monitor Belinea
Monitor Belinea
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Komputer
Komputer
Monitor GNR
Komputer stacjonarny ACTINA
Monitor
Monitor
Komputer stacjonarny ACTINA
Monitor
Monitor GNR
79
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
ST491-01029
ST491-01030
ST491-01031
ST491-01032
ST491-01033
ST491-01034
ST491-01035
ST491-01036
ST491-01037
ST491-01038
ST491-01039
ST491-01040
ST491-01041
ST491-01042
ST491-01043
ST491-01044
ST491-01045
ST491-01046
ST491-01047
ST491-01048
ST491-01049
ST491-01050
ST491-01051
ST491-01052
ST491-01053
ST491-01054
ST491-01055
ST491-01056
ST491-01057
ST491-01058
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
Monitor
Monitor GNR 19"
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor GNR 19"
Monitor
Monitor GNR
Monitor GNR
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor GNR 19"
Monitor GNR 19"
Monitor GNR
80
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
ST491-01059
ST491-01060
ST491-01061
ST491-01062
ST491-01063
ST491-01064
ST491-01065
ST491-01066
ST491-01067
ST491-01068
ST491-01069
ST491-01070
ST491-01071
ST491-01072
ST491-01126
ST491-01127
ST491-01128
ST491-01129
ST491-01130
ST491-01131
ST491-01132
ST491-01133
ST491-01134
ST491-01135
ST491-01136
ST491-01137
ST491-01138
ST491-01139
ST491-01140
ST491-01141
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
796,66 zł
222,04 zł
800,00 zł
1 891,00 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
237,90 zł
4 730,26 zł
5 235,34 zł
800,00 zł
4 730,26 zł
1 800,00 zł
23 942,82 zł
1 800,00 zł
23 942,82 zł
1 800,00 zł
- zł
5 938,89 zł
23 942,82 zł
3 885,14 zł
800,00 zł
800,00 zł
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Drukarka
Monitor Belinea
Komputer stacjonarny
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Router
Komputer
Komputer stacjonarny ACTINA
Monitor
Komputer
Zasilacz UPS APC
Serwer Dell
Zasilacz UPS
Serwer DELL Power Edge 2900
Zasilacz UPS
Napęd DVD zewnetrzny USB
Router Motorola
Serwer DELL Power Edge 2900III
Router Motorola
Monitor Belinea
Monitor
81
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
244,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
ST491-01142
ST491-01143
ST491-01144
ST491-01145
ST491-01146
ST491-01147
ST491-01148
ST491-01149
ST491-01150
ST491-01151
ST491-01152
ST491-01153
ST491-01154
ST491-01155
ST491-01156
ST491-01157
ST491-01158
ST491-01159
ST491-01160
ST491-01161
ST491-01162
ST491-01163
ST491-01164
ST491-01165
ST491-01166
ST491-01167
ST491-01168
ST491-01169
ST491-01170
ST491-01171
800,00 zł
4 730,26 zł
5 235,34 zł
5 235,34 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
392,84 zł
392,84 zł
1 514,02 zł
800,00 zł
4 730,26 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
5 235,34 zł
586,00 zł
25 171,36 zł
1 800,00 zł
586,00 zł
- zł
25 171,36 zł
586,00 zł
- zł
586,00 zł
Monitor
Komputer stacjonarny ACTINA
Komputer stacjonarny ACTINA
Komputer Actina sierra
Komputer stacjonarny ACTINA
Komputer
Komputer stacjonarny ACTINA
Komputer stacjonarny ACTINA
Drukarka
Drukarka XEROX 3150
Drukarka XEROX 4500
Monitor
Komputer stacjonarny
Monitor
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor Belinea
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Monitor
Serwer DELL
Zasilacz UPS APC
Monitor
Napęd DVD zewnętrzny
Serwer DELL
Monitor
Nagrywarka DVD
Monitor Philips
82
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
244,00 zł
- zł
- zł
244,00 zł
- zł
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
ST491-01172
ST491-01173
ST491-01174
ST491-01175
ST491-01176
ST491-01177
ST491-01234
ST491-01235
ST491-01236
ST491-01237
ST491-01238
ST491-01239
ST491-01240
ST491-01241
ST491-01242
ST491-01243
ST491-01244
ST491-01245
ST491-01246
ST491-01247
ST491-01248
ST491-01249
ST491-01250
ST491-01251
ST491-01252
ST491-01253
ST491-01254
ST491-01255
ST491-01256
ST491-01257
Napęd DVD
Monitor Philips 15"
Komputer
Komputer
Komputer
Zasilacz UPS APC Smart 1500
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Switch Lantech 24 port
Switch
Switch Lantech
Switch
Serwer Fujitsu-Siemens RX100
Drukarka SAMSUNG CLP300N
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor Hyundai 19" X91D
Monitor
Komputer
Drukarka
Monitor
Drukarka
Komputer
Komputer
- zł
586,00 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
4 730,26 zł
1 800,00 zł
3 254,23 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 124,84 zł
1 124,84 zł
230,58 zł
230,58 zł
230,58 zł
230,58 zł
5 582,72 zł
938,18 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
1 891,00 zł
1 202,92 zł
718,58 zł
235,46 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
83
244,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
ST491-01258
ST491-01259
ST491-01260
ST491-01261
ST491-01262
ST491-01263
ST491-01264
ST491-01265
ST491-01266
ST491-01267
ST491-01268
ST491-01269
ST491-01270
ST491-01271
ST491-01272
ST491-01273
ST491-01274
ST491-01275
ST491-01276
ST491-01277
ST491-01278
ST491-01279
ST491-01280
ST491-01281
ST491-01282
ST491-01283
ST491-01284
ST491-01337
ST491-01338
ST491-01339
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 202,92 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
235,46 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
235,46 zł
718,58 zł
718,58 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
- zł
- zł
- zł
Komputer
Komputer
Komputer
Drukarka
Monitor HYUNDAI 19"
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor HYUNDAI 19"
Monitor
Monitor
Monitor Hyundai 19"
Monitor
Monitor
Monitor
Drukarka
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer GT
Drukarka XEROX Phaser 3117
Monitor
Monitor HYUNDAI
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Notebook ACER
Notebook ACER
Notebook ACER
84
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
ST491-01340
ST491-01341
ST491-01342
ST491-01343
ST491-01344
ST491-01345
ST491-01346
ST491-01347
ST491-01348
ST491-01349
ST491-01350
ST491-01351
ST491-01352
ST491-01353
ST491-01354
ST491-01355
ST491-01356
ST491-01357
ST491-01358
ST491-01359
ST491-01360
ST491-01361
ST491-01362
ST491-01363
ST491-01364
ST491-01365
ST491-01366
ST491-01367
ST491-01368
ST491-01369
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
Notebook ACER
Notebook
Notebook ACER
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka XEROX
Drukarka XEROX
Drukarka XEROX
Drukarka XEROX 3117
Drukarka
Drukarka
85
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
ST491-01370
ST491-01371
ST491-01372
ST491-01373
ST491-01374
ST491-01375
ST491-01376
ST491-01377
ST491-01378
ST491-01379
ST491-01380
ST491-01381
ST491-01382
ST491-01383
ST491-01384
ST491-01385
ST491-01447
ST491-00674
ST491-00675
ST491-00676
ST491-00677
ST491-00678
ST491-00679
ST491-00680
ST491-00681
ST491-00682
ST491-00684
ST491-00685
ST491-00686
ST491-00687
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
800,00 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka
Monitor
Drukarka Samsung ML1510
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka ML-1510
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
86
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
ST491-00691
ST491-00692
ST491-00693
ST491-00694
ST491-00695
ST491-00696
ST491-00697
ST491-00698
ST491-00699
ST491-00700
ST491-00701
ST491-00702
ST491-00703
ST491-00704
ST491-00705
ST491-00706
ST491-00707
ST491-00708
ST491-00709
ST491-00710
ST491-00711
ST491-00717
ST491-00789
ST491-00790
ST491-00791
ST491-00798
ST491-00799
ST491-00800
ST491-00801
ST491-00802
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Drukarka
Komputer
Serwer
Komputer
Komputer DTK
Komputer
Sieć Krzyki Wschód Piłsudskiego 38b
Sieć
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny LG
87
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
6 130,32 zł
5 558,27 zł
33 508,31 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 176,28 zł
86 831,51 zł
7 225,40 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
ST491-00803
ST491-00804
ST491-00805
ST491-00806
ST491-00807
ST491-00808
ST491-00809
ST491-00810
ST491-00811
ST491-00812
ST491-00813
ST491-00814
ST491-00815
ST491-00816
ST491-00817
ST491-00868
ST491-00869
ST491-00870
ST491-00871
ST491-00872
ST491-00873
ST491-00874
ST491-00875
ST491-00876
ST491-00877
ST491-00878
ST491-00892
ST491-00893
ST491-00894
ST491-00895
2 100,00 zł
2 100,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
850,00 zł
2 603,68 zł
2 603,68 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
878,36 zł
144,51 zł
144,51 zł
144,51 zł
144,50 zł
5 094,02 zł
1 346,43 zł
21 825,89 zł
4 196,37 zł
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor ACER AL1711
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor GNR 17"
Monitor
Monitor GNR
Skaner
Skaner
Skaner Mustek
Skaner
Komputer DELL GX270
Drukarka samsung sieciowa
Serwer HP
Komputer
88
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
ST491-00896
ST491-00897
ST491-00898
ST491-00899
ST491-00900
ST491-00901
ST491-00902
ST491-00903
ST491-00904
ST491-00905
ST491-00906
ST491-00907
ST491-00908
ST491-00909
ST491-00910
ST491-00911
ST491-00912
ST491-00913
ST491-00914
ST491-00915
ST491-00916
ST491-00917
ST491-00918
ST491-00968
ST491-00969
ST491-00970
ST491-00971
ST491-00972
ST491-00973
ST491-00974
4 196,37 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,62 zł
3 750,63 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
2 074,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
366,00 zł
Komputer ACTINA NEVADA
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor Proview
Monitor
Monitor Proview 17" 700P
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor Proview 17"
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Drukarka Xerox
Drukarka Xerox
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Media konwerter D-Link D300
Media konwerter d-Link D300
89
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
ST491-00975
ST491-00976
ST491-00977
ST491-00978
ST491-00979
ST491-00980
ST491-00981
ST491-00982
ST491-00983
ST491-00984
ST491-00985
ST491-00986
ST491-00987
ST491-00988
ST491-00989
ST491-00990
ST491-00991
ST491-00992
ST491-00993
ST491-00994
ST491-00995
ST491-00996
ST491-00997
ST491-00998
ST491-00999
ST491-01000
ST491-01001
ST491-01002
ST491-01003
ST491-01004
793,00 zł
2 365,58 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 365,58 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
2 445,16 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
2 404,62 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 445,15 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
2 445,12 zł
2 365,58 zł
2 445,12 zł
2 445,12 zł
2 365,58 zł
Skaner
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny Intertrading
Komputer
Komputer Alpasat
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny DTK
90
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
ST491-01005
ST491-01006
ST491-01007
ST491-01008
ST491-01009
ST491-01010
ST491-01011
ST491-01012
ST491-01013
ST491-01014
ST491-01015
ST491-01016
ST491-01017
ST491-01018
ST491-01019
ST491-01073
ST491-01074
ST491-01075
ST491-01076
ST491-01077
ST491-01078
ST491-01079
ST491-01080
ST491-01081
ST491-01082
ST491-01083
ST491-01084
ST491-01085
ST491-01086
ST491-01087
2 445,12 zł
2 365,58 zł
2 365,58 zł
796,66 zł
800,00 zł
796,66 zł
800,00 zł
796,66 zł
796,66 zł
800,00 zł
796,66 zł
800,00 zł
796,66 zł
800,00 zł
796,66 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor Belinea
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor GNR
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
91
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
ST491-01088
ST491-01089
ST491-01090
ST491-01091
ST491-01092
ST491-01093
ST491-01094
ST491-01095
ST491-01096
ST491-01097
ST491-01098
ST491-01099
ST491-01100
ST491-01101
ST491-01102
ST491-01103
ST491-01104
ST491-01105
ST491-01106
ST491-01107
ST491-01108
ST491-01109
ST491-01110
ST491-01111
ST491-01112
ST491-01113
ST491-01114
ST491-01115
ST491-01116
ST491-01117
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
222,04 zł
1 019,92 zł
1 019,92 zł
- zł
- zł
176,90 zł
176,90 zł
176,90 zł
176,90 zł
176,90 zł
176,90 zł
176,90 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
278,16 zł
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka Xerox 3117
Drukarka
Drukarka Xerox 3117
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Drukarka
Notebook
Notebook aristo smart 440
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner Mustek
Czytnik
Czytnik kodów kreskowych
Czytnik
Czytnik
Czytnik
Czytnik kodów kreskowych
Czytnik
Router lINKSYS RLV 200
92
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 170,78 zł
3 170,78 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
780,80 zł
780,80 zł
780,80 zł
780,80 zł
780,80 zł
780,80 zł
780,80 zł
- zł
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
ST491-01118
ST491-01119
ST491-01120
ST491-01121
ST491-01122
ST491-01123
ST491-01124
ST491-01125
ST491-00035
ST491-00037
ST491-00038
ST491-00039
ST491-00042
ST491-00044
ST491-00046
ST491-00050
ST491-00052
ST491-00055
ST491-00064
ST491-00066
ST491-00069
ST491-00074
ST491-00077
ST491-00081
ST491-00082
ST491-00085
ST491-00086
ST491-01178
ST491-01179
ST491-01180
608,94 zł
237,90 zł
237,90 zł
237,90 zł
237,90 zł
237,90 zł
237,90 zł
237,90 zł
2 627,72 zł
1 180,63 zł
1 891,00 zł
2 769,40 zł
3 786,61 zł
2 933,03 zł
2 269,20 zł
1 891,00 zł
2 627,72 zł
1 891,00 zł
2 933,03 zł
2 269,20 zł
2 769,40 zł
2 658,14 zł
2 658,14 zł
16 127,30 zł
501,18 zł
- zł
- zł
- zł
5 235,34 zł
800,00 zł
Router linksys WRV200
Router ADSL Linksys
Router ADSL Linksys
Router ADSL linksys
Router ADSL Linksys
Router ADSL
Router ADSL Linksys
Router
Komputer DAX
Drukarka BROTHER HL1030
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny ADAX
Drukarka
Komputer DAX
Komputer
Komputer AMD 1800+
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Serwer
Monitor
Notebook IBM x600
Notebook IBM X600
Napęd DVD
Komputer stacjonarny ACTINA
Monitor Belinea
93
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
4 367,60 zł
4 367,60 zł
244,00 zł
- zł
- zł
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
ST491-01181
ST491-01182
ST491-01183
ST491-01184
ST491-01185
ST491-01186
ST491-01187
ST491-01188
ST491-01189
ST491-01190
ST491-01191
ST491-01192
ST491-01193
ST491-01194
ST491-01195
ST491-01196
ST491-01197
ST491-01198
ST491-01199
ST491-01200
ST491-01201
ST491-01202
ST491-01203
ST491-01204
ST491-01205
ST491-01206
ST491-01207
ST491-01208
ST491-01209
ST491-01210
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
1 514,02 zł
392,84 zł
392,84 zł
- zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
Monitor Belinea
Monitor
Monitor Belinea
Drukarka
Drukarka XEROX 3150
Drukarka sieciowa Xerox 3150
Notebook FL91GT
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor HYUNDAI
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Notebook
Notebook
Notebook FL91GT
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
94
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 292,78 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
ST491-01211
ST491-01212
ST491-01213
ST491-01214
ST491-01215
ST491-01216
ST491-01217
ST491-01218
ST491-01219
ST491-01220
ST491-01221
ST491-01222
ST491-01223
ST491-01224
ST491-01225
ST491-01226
ST491-01227
ST491-01228
ST491-01229
ST491-01230
ST491-01231
ST491-01232
ST491-01233
ST491-00144
ST491-00147
ST491-00150
ST491-00152
ST491-00153
ST491-00157
ST491-00159
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
235,46 zł
235,46 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
2 825,52 zł
1 900,00 zł
2 769,40 zł
2 769,40 zł
2 769,40 zł
- zł
1 564,00 zł
3 761,05 zł
Notebook
Notebook GT FL91
Notebook
Notebook
Notebook
Drukarka
Drukarka Xerox Phaser 3117
Monitor Hyundai X91
Monitor
Monitor
Monitor Hyundai 19"
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Komputer GT
Drukarka
Komputer prime
Komputer
Komputer stacjonarny
Notebook IBM
Drukarka
Komputer stacjonarny
95
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
3 292,78 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
4 855,60 zł
- zł
- zł
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
ST491-00165
ST491-00166
ST491-00167
ST491-00169
ST491-00170
ST491-00172
ST491-00173
ST491-00174
ST491-00175
ST491-00176
ST491-00177
ST491-00179
ST491-00181
ST491-00183
ST491-00185
ST491-00187
ST491-00189
ST491-00191
ST491-00193
ST491-00195
ST491-00252
ST491-00253
ST491-00254
ST491-00255
ST491-00258
ST491-00263
ST491-00264
ST491-00267
ST491-00269
ST491-00271
- zł
1 180,63 zł
4 704,18 zł
2 639,03 zł
1 346,06 zł
3 355,00 zł
879,67 zł
2 817,97 zł
1 891,00 zł
1 836,10 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 786,61 zł
3 797,59 zł
3 786,61 zł
2 280,18 zł
2 627,72 zł
1 180,63 zł
1 891,00 zł
1 180,63 zł
2 627,72 zł
1 180,63 zł
3 870,73 zł
1 586,81 zł
1 891,00 zł
Notebook aristo ft8620
Drukarka
Komputer
Drukarka
UPS
Skaner
Monitor DAEWOO
Komputer Adax C300
Drukarka
Drukarka Canon BJC50
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer NEC
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny DAX
Drukarka HL-1030 brother
Drukarka
Drukarka HL-1030
Komputer stacjonarny
Drukarka Brother HL1030
Sieć Sądowa 1a Wydz V
Drukarka
Drukarka HP Laser Jet 1100
96
7 661,60 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
ST491-00272
ST491-00273
ST491-00278
ST491-00279
ST491-00280
ST491-00281
ST491-00282
ST491-00283
ST491-00284
ST491-00285
ST491-00286
ST491-00287
ST491-00288
ST491-00289
ST491-00290
ST491-00291
ST491-00292
ST491-00293
ST491-00294
ST491-00295
ST491-00296
ST491-00297
ST491-00298
ST491-00299
ST491-00300
ST491-00301
ST491-00302
ST491-00303
ST491-00304
ST491-00305
1 891,00 zł
1 930,00 zł
3 500,00 zł
2 682,78 zł
2 671,80 zł
2 745,37 zł
2 671,80 zł
2 682,78 zł
2 734,39 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 734,39 zł
2 682,78 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 671,80 zł
2 734,39 zł
2 671,80 zł
3 098,80 zł
2 734,37 zł
Drukarka
Drukarka HP
Komputer Rancor
Komputer z garbem
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny z garbem
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny z grabem
Komputer stacjonarny ATUT
Komputer
Komputer Atut
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer z garbem ATUT
Komputer
Komputer z Garbem
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer
97
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
ST491-01285
ST491-01286
ST491-01287
ST491-01288
ST491-01289
ST491-01290
ST491-01291
ST491-01292
ST491-01293
ST491-01294
ST491-01295
ST491-01296
ST491-01297
ST491-01298
ST491-01299
ST491-01300
ST491-01301
ST491-01302
ST491-01303
ST491-01304
ST491-01305
ST491-01306
ST491-01307
ST491-01308
ST491-01309
ST491-01310
ST491-01311
ST491-01312
ST491-01313
ST491-01314
1 891,00 zł
163,48 zł
163,48 zł
163,48 zł
163,48 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
235,46 zł
4 672,60 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
163,48 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
235,46 zł
235,46 zł
1 891,00 zł
718,58 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
Komputer stacjonarny
UPS TRUST 500A
UPS TRUST 500A
UPS TRUST 500A
UPS TRUST 500A
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor
Drukarka XEROX 3117
Drukarka XEROX 3117
Drukarka XEROX
Drukarka
Drukarka
Serwer GT
Komputer
Komputer
UPS TRUST 500A
Monitor
Monitor
Monitor
Drukarka
Drukarka XEROX
Komputer stacjonarny
Monitor HYUNDAI
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
98
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
ST491-01315
ST491-01316
ST491-01317
ST491-01318
ST491-01319
ST491-01320
ST491-01321
ST491-01322
ST491-01323
ST491-01324
ST491-01325
ST491-01326
ST491-01327
ST491-01328
ST491-01329
ST491-01330
ST491-01331
ST491-01332
ST491-01333
ST491-00362
ST491-00363
ST491-00364
ST491-00365
ST491-00366
ST491-00367
ST491-00368
ST491-00369
ST491-00372
ST491-00374
ST491-00375
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
718,58 zł
235,46 zł
235,46 zł
1 891,00 zł
1 891,00 zł
718,58 zł
235,46 zł
35 831,40 zł
15 910,51 zł
15 910,51 zł
15 910,51 zł
13 834,80 zł
13 834,80 zł
16 276,02 zł
42 756,67 zł
31 976,40 zł
64 280,88 zł
- zł
7 793,18 zł
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Monitor HYUNDAI
Drukarka Xerox 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Komputer
Komputer stacjonarny
Monitor
Drukarka
Komputer Tempest
Element sieciowy
Element sieciowy
Element sieciowy
Switch CISCO 3650
Element sieciowy
Element sieciowy
Sieć Krzyki Zachód
Sieć Psie Pole Sądowa 2
Sieć Fabryczna Sądowa 2
Projektor Mitsubishi
Drukarka
99
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
15 000,00 zł
- zł
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
ST491-00376
ST491-00377
ST491-00378
ST491-00379
ST491-00380
ST491-00381
ST491-00382
ST491-00383
ST491-00384
ST491-00385
ST491-00386
ST491-00387
ST491-00388
ST491-00389
ST491-00390
ST491-00391
ST491-00392
ST491-00393
ST491-00394
ST491-00395
ST491-00396
ST491-00397
ST491-00398
ST491-00399
ST491-00400
ST491-00401
ST491-00402
ST491-00403
ST491-00404
ST491-00405
7 793,18 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
2 100,00 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
570,47 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
6 130,32 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Komputer SKYNET
Drukarka
Drukarka Lexmark
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka Lexmark
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka Samsung
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Komputer
Komputer
Komputer DTK
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
100
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
ST491-00406
ST491-00407
ST491-00408
ST491-00409
ST491-00410
ST491-00411
ST491-00412
ST491-00413
ST491-00466
ST491-00467
ST491-00468
ST491-00475
ST491-00489
ST491-00490
ST491-00491
ST491-00492
ST491-00493
ST491-00494
ST491-00496
ST491-00497
ST491-00498
ST491-00503
ST491-00504
ST491-00505
ST491-00506
ST491-00507
ST491-00508
ST491-00509
ST491-00510
ST491-00511
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
6 394,02 zł
- zł
- zł
570,47 zł
2 100,00 zł
1 515,23 zł
- zł
631,96 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DELL
Komputer DELL
Komputer
Notebook aristo 2600
Notebook Aristo F2600
Drukarka
Komputer
Drukarka
Notebook Aristo ft8620
Monitor LiteOn
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka Samsung 1510
101
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
5 095,50 zł
5 095,50 zł
- zł
- zł
- zł
8 169,43 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
ST491-00512
ST491-00513
ST491-00514
ST491-00515
ST491-00517
ST491-00518
ST491-00519
ST491-00520
ST491-00521
ST491-01386
ST491-01387
ST491-01388
ST491-01389
ST491-01390
ST491-01391
ST491-01392
ST491-01393
ST491-01394
ST491-01395
ST491-01396
ST491-01397
ST491-01398
ST491-01399
ST491-01400
ST491-01401
ST491-01402
ST491-01403
ST491-01404
ST491-01405
ST491-01406
570,47 zł
570,47 zł
570,47 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer DTK
Komputer
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka Xerox
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
102
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
ST491-01407
ST491-01408
ST491-01409
ST491-01410
ST491-01411
ST491-01412
ST491-01413
ST491-01414
ST491-00577
ST491-00578
ST491-00579
ST491-00580
ST491-00581
ST491-00582
ST491-00608
ST491-00609
ST491-00610
ST491-00611
ST491-00612
ST491-00616
ST491-00617
ST491-00618
ST491-00619
ST491-00620
ST491-00621
ST491-00622
ST491-00623
ST491-00624
ST491-00625
ST491-01662
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
207,40 zł
536,80 zł
536,80 zł
536,80 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
33 191,11 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
6 067,70 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
5 558,27 zł
576,35 zł
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka XEROX Phaser 3117
Drukarka
Dysk SCSI
Dysk SCSI
Dysk SCSI
Komputer DTK
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Serwer Fujitsu-Siemens RX200
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny DTK
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor 22" ASUS VW 225N
103
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
ST491-01663
ST491-01664
ST491-01665
ST491-01666
ST491-01667
ST491-01668
ST491-01669
ST491-01670
ST491-01671
ST491-01672
ST491-01673
ST491-01674
ST491-01675
ST491-01676
ST491-01677
ST491-01678
ST491-01679
ST491-01680
ST491-01681
ST491-01682
ST491-01683
ST491-01684
ST491-01685
ST491-01686
ST491-01687
ST491-01688
ST491-01689
ST491-01690
ST491-01691
ST491-01692
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Monitor 22" ASUS VW 225N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
104
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
576,35 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
ST491-01693
ST491-01694
ST491-01695
ST491-01696
ST491-01697
ST491-01698
ST491-01699
ST491-01700
ST491-01701
ST491-01702
ST491-01703
ST491-01704
ST491-01705
ST491-01706
ST491-01707
ST491-01708
ST491-01709
ST491-01710
ST491-01711
ST491-01712
ST491-01713
ST491-01714
ST491-01715
ST491-01716
ST491-01717
ST491-01718
ST491-01729
ST491-01730
ST491-01732
ST491-01733
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka laserowa SAMSUNG ML-2571N
Drukarka atramentowa HP OfficeJet K8600
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Komputer stacjonarny ATUT TRACER 20091221
Notebook lenovo g550 model 20023
UPS3000 VA
Serwer primergy rx300 s5
Komputer DELL optiplex 760
Monitor DELL 22"
Drukarka Lexmark T654DN
Podajnik kopert do drukarki Lexmark T654DN
Drukarka Lexmark T654DN
Podajnik kopert do drukarki Lexmark T654DN
105
575,10 zł
575,10 zł
575,10 zł
1 534,78 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
2 302,90 zł
3 119,93 zł
3 119,93 zł
2 302,90 zł
- zł
4 817,78 zł
21 768,46 zł
3 585,58 zł
974,78 zł
3 351,34 zł
1 409,10 zł
3 351,34 zł
1 409,10 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 974,95 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
ST491-01735
ST491-01736
ST491-01738
ST491-01739
ST491-01740
ST491-01741
ST491-01742
ST491-01743
ST491-01744
ST491-01745
ST491-01746
ST491-01747
ST491-01749
ST491-01750
ST491-01752
ST491-01753
ST491-01755
ST491-01756
ST491-01758
ST491-01759
ST491-01761
ST491-01762
ST491-01778
ST491-01779
ST491-01780
ST491-01781
ST491-01782
ST491-01783
ST491-01784
ST491-01785
Drukarka Lexmark T654DN
Podajnik kopert do drukarki Lexmark T654DN
Drukarka Lexmark T654DN
Podajnik kopert do drukarki Lexmark T654DN
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Drukarka Lexmark X464DE MFP
Skaner Canon DR-3010C
Skaner Canon DR-3010C
Komputer stacjonarny i5
Dysk twardy przenośny LG 500GB
Komputer stacjonarny i5
Dysk twardy przenośny LG 500GB
Komputer stacjonarny i5
Dysk twardy przenośny LG 500GB
Komputer stacjonarny i5
Dysk twardy przenośny LG 500GB
Komputer stacjonarny i5
Dysk twardy przenośny LG 500GB
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
106
3 351,34 zł
1 409,10 zł
3 351,34 zł
1 409,10 zł
4 155,32 zł
4 155,32 zł
4 155,32 zł
4 155,32 zł
4 155,32 zł
4 155,32 zł
3 330,60 zł
3 330,60 zł
3 502,00 zł
- zł
3 502,00 zł
- zł
3 502,00 zł
- zł
3 502,00 zł
- zł
3 502,00 zł
- zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
250,00 zł
- zł
250,00 zł
- zł
250,00 zł
- zł
250,00 zł
- zł
250,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
ST491-01786
ST491-01787
ST491-01788
ST491-01789
ST491-01790
ST491-01791
ST491-01792
ST491-01793
ST491-01794
ST491-01795
ST491-01796
ST491-01797
ST491-01798
ST491-01799
ST491-01800
ST491-01801
ST491-01802
ST491-01803
ST491-01804
ST491-01805
ST491-01806
ST491-01807
ST491-01808
ST491-01809
ST491-01810
ST491-01811
ST491-01812
WP803-00907
WP803-00165
WP803-00169
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
3 813,00 zł
3 542,02 zł
3 542,02 zł
3 542,02 zł
3 542,02 zł
3 542,02 zł
3 542,02 zł
568,26 zł
568,26 zł
568,26 zł
568,26 zł
568,26 zł
568,26 zł
484,95 zł
693,23 zł
2 627,72 zł
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Drukarka Xerox 3117
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Monitor Hyundai
Drukarka Lexmark
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Nagrywarka DVD stacjonarna
Monitor Philips
Komputer
107
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
WP803-00170
WP803-00184
WP803-00189
WP803-00191
WP803-00192
WP803-00193
WP803-00194
WP803-00195
WP803-00196
WP803-00197
WP803-00198
WP803-00199
WP803-00200
WP803-00201
WP803-00202
WP803-00203
WP803-00204
WP803-00205
WP803-00206
WP803-00207
WP803-00208
WP803-00209
WP803-00210
WP803-00211
WP803-00212
WP803-00213
WP803-00272
WP803-00273
WP803-00274
WP803-00275
693,23 zł
640,50 zł
512,40 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
888,16 zł
2 380,00 zł
2 229,28 zł
2 229,28 zł
2 229,28 zł
2 229,28 zł
2 229,28 zł
2 229,29 zł
2 380,00 zł
888,00 zł
2 360,48 zł
755,00 zł
755,00 zł
755,00 zł
754,99 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
Monitor
Monitor
Monitor MM 12"TVS
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor GNR 15"
Monitor GNR
Monitor GNR
Monitor
Monitor
Monitor GNR
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer
Komputer stacjonarny Pentium
Monitor
Komputer
Monitor
Monitor GNR
Monitor
Monitor GNR
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
108
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
WP803-00276
WP803-00277
WP803-00278
WP803-00279
WP803-00280
WP803-00281
WP803-00282
WP803-00283
WP803-00284
WP803-00285
WP803-00286
WP803-00287
WP803-00288
WP803-00289
WP803-00290
WP803-00291
WP803-00292
WP803-00293
WP803-00294
WP803-00295
WP803-00297
WP803-00298
WP803-00299
WP803-00300
WP803-00301
WP803-00302
WP803-00303
WP803-00304
WP803-00305
WP803-00306
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
242,78 zł
242,78 zł
242,78 zł
242,78 zł
242,78 zł
242,78 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook ACER
Palmtop Mio 550 GPS
Skaner
Skaner Plustek
Skaner
Skaner Bear Paw
Skaner Plustek
Skaner Plustec
UPS Lestar 625
UPS LESTAR 625VA
UPS LESTAR 625VA
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
109
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
3 111,00 zł
976,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
WP803-00307
WP803-00308
WP803-00309
WP803-00310
WP803-00311
WP803-00312
WP803-00313
WP803-00314
WP803-00369
WP803-00370
WP803-00371
WP803-00108
WP803-00115
WP803-00125
WP803-00128
WP803-00129
WP803-00131
WP803-00132
WP803-00149
WP803-00214
WP803-00215
WP803-00216
WP803-00217
WP803-00218
WP803-00219
WP803-00220
WP803-00221
WP803-00222
WP803-00223
WP803-00224
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR 625E
UPS LESTAR
UPS Lestar 625 E
Drukarka HP 4108
Czytnik laserowy bezprzewodowy CipherLab 3666 + baza
Streamer HP wewnętrzny
Monitor MM 12"TVS
Monitor Liteon
Komputer
Drukarka Minolta 1250
Drukarka Minolta 1350
Drukarka Minolta
Drukarka Minolta
Drukarka Desk Jet
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
110
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
273,28 zł
- zł
1 665,30 zł
600,24 zł
520,00 zł
3 200,00 zł
750,30 zł
750,30 zł
750,30 zł
750,30 zł
856,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1 906,86 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
WP803-00225
WP803-00226
WP803-00227
WP803-00228
WP803-00229
WP803-00230
WP803-00236
WP803-00240
WP803-00243
WP803-00250
WP803-00254
WP803-00315
WP803-00316
WP803-00317
WP803-00318
WP803-00319
WP803-00320
WP803-00321
WP803-00322
WP803-00323
WP803-00324
WP803-00333
WP803-00334
WP803-00335
WP803-00336
WP803-00337
WP803-00338
WP803-00339
WP803-00340
WP803-00341
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
czytnik kodów kreskowych
drukarka termiczna zebra lp2834
Notebook IBM N100
Notebook IBM N100
Notebook IBM N100
Notebook IBM N100
Nagrywarka DVD
UPS Lestar 625e
UPS Lestar 625 e
UPS Lestar 625 e
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS LESTAR
Monitor
Monitor
Monitor 19" Hyundai
Monitor 19" hYUNDAU
Monitor HYUNDAI 19"
Monitor HYUNDAI 19"
Monitor Hyundai X91
Monitor hyundai 19"
Dysk USB
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1 230,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
269,62 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
639,28 zł
- zł
111
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
500,89 zł
- zł
2 835,90 zł
2 835,90 zł
2 835,90 zł
2 835,91 zł
439,20 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
303,78 zł
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
WP803-00342
WP803-00343
WP803-00344
WP803-00345
WP803-00346
WP803-00347
WP803-00348
WP803-00349
WP803-00350
WP803-00351
WP803-00352
WP803-00353
WP803-00354
WP803-00355
WP803-00356
WP803-00357
WP803-00358
WP803-00359
WP803-00360
WP803-00361
WP803-00362
WP803-00363
WP803-00925
WP803-00926
WP803-00940
WP803-00942
WP803-00943
WP803-00944
WP803-00945
WP803-00946
Dysk USB
Tester kabli Flike Networks + Generator
Router d-link di-524 wifi
Router d-link di-524 WiFi
Router d-link di 524 wifi
Router d-link di 524 wifi
Router D-LINK DI 524 WiFI
Router DI 524 D-LINK
Router DeLink
Router d-link 524
Router d-link 524
Router Wirless Lan D-link di-614
Router D-Link
Router D-link di524 WIFI
Router WIFI D-link 614
Router d-link 524
Router d-link 524 di
Router WIFI D-Link DI-524
Router D-link Di 524
Router d-link 524 di
Skaner canon lide 25
Streamer HP zewnętrzny
Switch DLINK DES-3052
Kolektor danych DataLogic Memor laser
Tester 328
UPS APC 1500VA
Komputer G840/4GB/160GB
Komputer G840/4GB/160GB
Komputer G840/4GB/160GB
Komputer G840/4GB/160GB
112
- zł
- zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
100,04 zł
185,44 zł
- zł
2 700,00 zł
- zł
- zł
2 483,37 zł
2 368,51 zł
2 368,51 zł
2 368,51 zł
2 368,51 zł
303,78 zł
940,62 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1 755,58 zł
- zł
2 140,00 zł
157,38 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
WP803-00947
WP803-00948
WP803-00949
WP803-00950
WP803-00951
WP803-00952
WP803-00953
WP803-00954
WP803-00931
WP803-00970
WP803-00971
WP803-00972
WP803-00973
WP803-00974
WP803-00975
WP803-00976
WP803-00977
WP803-00978
WP803-00979
WP803-00980
WP803-00981
WP803-00982
WP803-00983
WP803-00984
WP803-00985
WP803-00986
WP803-00987
WP803-00988; WP803-01018
WP803-00989; WP803-01019
WP803-00990; WP803-01020
Komputer G840/4GB/160GB
Komputer G840/4GB/160GB
Komputer G840/4GB/160GB
Monitor LCD 21,5' SAMSUNG
Monitor LCD 21,5' SAMSUNG
Monitor LCD 21,5' SAMSUNG
Monitor LCD 21,5' SAMSUNG
Serwer Supermicro
Switch 3COM SuperStack 3 4200
Drukarka SAMSUNG SCX-4833FD
Drukarka SAMSUNG SCX-4833FD
Drukarka SAMSUNG SCX-4833FD
Drukarka SAMSUNG SCX-4833FD
Drukarka SAMSUNG SCX-4833FD
Drukarka SAMSUNG ML-3310ND
Drukarka SAMSUNG ML-3310ND
Drukarka SAMSUNG ML-3310ND
Drukarka SAMSUNG ML-3310ND
Drukarka SAMSUNG ML-3310ND
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Notebook Dell Vostro 3550
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
113
2 368,51 zł
2 368,51 zł
2 368,51 zł
455,11 zł
455,11 zł
455,11 zł
455,09 zł
2 400,00 zł
1 906,86 zł
984,00 zł
984,00 zł
984,00 zł
984,00 zł
984,00 zł
615,00 zł
615,00 zł
615,00 zł
615,00 zł
615,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
2 959,96 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
2 960,00 zł
- zł
- zł
- zł
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
WP803-00991; WP803-01021
WP803-00992; WP803-01022
WP803-00993; WP803-01023
WP803-00994; WP803-01024
WP803-00995; WP803-01025
WP803-00996; WP803-01026
WP803-00997; WP803-01027
WP803-00998; WP803-01028
WP803-00999; WP803-01029
WP803-01000; WP803-01030
WP803-01001; WP803-01031
WP803-01002; WP803-01032
WP803-01003; WP803-01033
WP803-01004; WP803-01034
WP803-01005; WP803-01035
WP803-01006; WP803-01036
WP803-01007; WP803-01037
WP803-01008; WP803-01038
WP803-01009; WP803-01039
WP803-01010; WP803-01040
WP803-01011; WP803-01041
WP803-01012; WP803-01042
WP803-01013; WP803-01043
WP803-01014; WP803-01044
WP803-01015; WP803-01045
WP803-01016; WP803-01046
WP803-01017; WP803-01047
WP803-01048
WP803-01049
WP803-01050
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
3 070,98 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Komputer + Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
114
-
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
WP803-01051
WP803-01052
WP803-01053
WP803-01054
WP803-01055
WP803-01056
WP803-01057
WP803-01058
WP803-01059
WP803-01060
WP803-01061
WP803-01062
WP803-01063
WP803-01064
WP803-01065
WP803-01066
WP803-01067
WP803-01068
WP803-01069
WP803-01070
WP803-01087
WP803-01088
WP803-01089
WP803-01090
EI803-00440
EI803-00441
EI803-00442
EI803-00443
EI803-00444
ST629-00055
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
444,00 zł
259,99 zł
260,00 zł
260,00 zł
2 264,43 zł
2 264,43 zł
2 264,43 zł
- zł
86,28 zł
86,28 zł
86,28 zł
86,28 zł
86,28 zł
- zł
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Skaner
Skaner
Skaner
Serwer Supermicro
Serwer Supermicro
Serwer Supermicro
Notebook
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner
Skaner
Notebook
115
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
1 189,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
5 917,00 zł
1584
1585
1586
ST491-01813
ST491-01814
WP804-00320
Serwer DELL
Serwer DELL
Monitor
46 697,03 zł
46 697,03 zł
509,96 zł
- zł
- zł
- zł
1587
1588
1589
1590
1591
projekt PL0235
projekt PL0235
projekt PL0235
projekt PL0235
projekt PL0235
Skaner dokumentowy BOwe 3600
Skaner dokumentowy BOwe 3200
Serwer Fujitsu Siemens tx300
Monitor Scenic viev p17-3p
Zasilacz awaryjny smart-ups rt 300VA
26 061,63 zł
33 600,00 zł
30 581,94 zł
755,45 zł
5 523,05 zł
-
3 876 127,70 zł
SUMA
116
zł
zł
zł
zł
zł
290 043,95 zł
VII. 2711/14/13
Załącznik nr 9
do SIWZ
Załącznik dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem (zakres podstawowy).
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu
niedozwolonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem (zakres podstawowy).
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
Suma gwarancyjna/ limit odpowiedzialności zł
200 000,00 zł
ZAKRES PODSTAWOWY
200 000,00 zł
OC pracodawcy
200 000,00 zł
OC najemcy nieruchomości
117
Załącznik nr 10
do SIWZ
VII. 2711/14/13
Stan pojazdów na dzień 30.06.2013r.
Lp.
Wykaz samochodów do
ubezpieczenia
nr rejestracyjny
Rok produkcji
Pojemność w cm3
Stan licznika
aktualny termin
ubezpieczenia
1.
RENAULT MEGAN
DW 940 EY
2007
1598
93 168 km
2013-11-26
2.
SKODA OKTAWIA
DW 664 PL
2011
1595
16 998 km
2013-12-14
3.
DAEWOO LANOS
DW 24213
2000
1598
150 956 km
2013-10-25
4.
LUBLIN 3302 FURGON
DW 1691V
1977
2417
32 993 km
2013-12-31 – OC, NW
2014-02-28 AC
5.
RENAULT MEGAN CLASS
DW 9418G
2003
1598
168 313 km
2013-08-25
6.
DAEWOO NUBIRA II
DW 23189
2000
1998
187 413 km
2013-10-17
7.
DAEWOO LANOS
DW 60101
2000
1598
138 990 km
2013-08-28
8.
RENAULT THALIA
DW 1577T
2005
1390
77 280 km
2013-07-31*
9.
RENAULT THALIA
DW 0798T
2005
1390
68 802 km
2013-07-31*
10.
RENAULT THALIA
DW 1576T
2005
1390
97 288 km
2013-07-31*
11.
RENAULT THALIA
DW 0796T
2005
1390
69 744 km
2013-07-31*
12.
RENAULT THALIA
DW 0795T
2005
1390
85 753 km
2013-07-31*
13.
RENAULT KANGOO
DW 376 PL
2011
1461
15 429 km
2013-12-06
*Zamawiający informuje, że na dzień publikacji ogłoszenia termin ubezpieczenia wynosi 2014-07-31.
118

Podobne dokumenty