Prezentacja ZIT i RIT.Link zostanie otwarty w nowym oknie

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja ZIT i RIT.Link zostanie otwarty w nowym oknie
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
i Regionalne Inwestycje Terytorialne
w ramach RPO WSL 2014-2020
Stefania Koczar-Sikora
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
Katowice, 19 grudnia 2014 r.
Stan prac nad RPO WSL 2014-2020
kwiecień 2014 r.
Przesłanie projektu RPO WSL 2014-2020 do KE
poprzez system SCF 2014. W sierpniu br.
IZ otrzymała oficjalne uwagi do Programu.
wrzesień
- listopad 2014 r.
Cykl spotkań negocjacyjnych z KE w sprawie RPO WSL
2014-2020 (w tym bieżący kontakt roboczy z KE oraz
MIR).
5 listopada 2014 r.
grudzień 2014 r.
Spotkanie negocjacyjne dot. Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych w ramach RPO WSL.
Przesłanie w dn. 15 grudnia br. do KE uzgodnionej
wersji Programu do akceptacji.
Akceptacja przez KE: 18 grudnia br.
Wnioski z negocjacji ZIT/RIT z KE
ZIT = RIT
Wg stanowiska KE instrumenty RIT spełniają wszystkie
wymogi dla ZIT, są z nimi tożsame
i powinny być wdrażane na tych samych zasadach
(wspólny rozdz. 4.2 RPO WSL).
Związki ZIT/RIT jako IP
Władze miejskie/lokalne występują
w Programie jako Instytucja Pośrednicząca
o ograniczonym zakresie powierzonych zadań
(art. 123 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013).
Wybór projektów
do dofinansowania
Zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013
władze miejskie/lokalne realizują zadania
związane przynajmniej z wyborem projektów
do dofinansowania.
Tryb konkursowy
Wybór projektów w ramach ZIT/RIT będzie
dokonywany w trybie konkursowym (konieczność
ograniczenia trybu pozakonkursowego do 15%
alokacji Programu).
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
1. Przygotowanie systemu instytucjonalnego
Dla wykonywania funkcji IP niezbędne jest posiadanie odpowiedniej osobowości
prawnej przez Związek ZIT/RIT, gwarantującej możliwość podejmowania zobowiązań
wobec IZ.
W opinii MIR zapewnia to przyjęcie przez Związek ZIT jednej z form współpracy
przewidzianej w ustawie z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
o których mowa w art. 64, 74, 84 ustawy (związek międzygminny, porozumienie
międzygminne, stowarzyszenie JST).
Związki ZIT/RIT funkcjonujące na innej podstawie niż wskazane wyżej powinny podjąć
działania w celu przekształcenia się w jedną z w/w form współpracy.
Związki ZIT/RIT jako IP zostaną uwzględnione w systemie zarządzania i kontroli
Programu (w tym OFIP) oraz będą musiały przejść proces desygnacji.
TERMIN: do końca I kwartału 2015 r.
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
2. Przygotowanie Strategii ZIT/RIT
Wsparcie będzie realizowane w oparciu o zapisy Strategii ZIT/RIT, która jest kluczowym
dokumentem w zakresie ukierunkowania interwencji i podstawą selekcji projektów.
Planowane zatwierdzenie RPO WSL 2014-2020: grudzień 2014 r.
(PO IiŚ 2014-2020: grudzień-styczeń 2014 r.). IZ niezwłocznie przekaże dokument Związkom
ZIT/RIT do prac nad Strategiami.
Przekazanie roboczych wersji Strategii ZIT/RIT do IZ celem weryfikacji: koniec stycznia 2015 r.
Prace nad systemem wdrażania, doprecyzowaniem zadań oraz innymi elementami
niezbędnymi do ujęcia w Strategii ZIT/RIT: styczeń – luty 2015 r.
Przekazanie uwzględniających ostateczne zapisy RPO WSL Strategii ZIT/RIT do IZ
oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (do uzgodnienia: Strategie RIT): luty 2015 r.
Opiniowanie Strategii ZIT/RIT przez IZ oraz MIR, zgodnie z ustawą „wdrożeniową”
(60 dni – art. 30 ust. 5): kwiecień/maj 2014 r.
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
3. Porozumienie między IZ a Związkami ZIT/RIT
Zakres powierzenia władzom lokalnym, w tym miejskim zadań związanych z realizacją
programu w ramach ZIT/RIT określi pisemne porozumienie pomiędzy władzami
lokalnymi (w tym miejskimi) i IZ RPO.
Treść Porozumienia zostanie przygotowana przez IZ we współpracy z MIR i przekazana
do Związku ZIT/RIT do akceptacji.
Porozumienie będzie określać w szczególności:
ostateczne zasady i warunki realizacji ZIT (w tym odesłania do innych dokumentów),
wysokość maksymalnej alokacji w poszczególnych Priorytetach/Działaniach dedykowanych ZIT
danego Subregionu (z uwzględnieniem rezerwy wykonania),
uzgodniony wymagany poziom wskaźników do osiągnięcia przez ZIT/RIT (pośredni i docelowy),
rolę, zasady i wymogi w zakresie udziału Związku ZIT/RIT w zarządzaniu, w tym zakres udziału we
wdrażaniu, monitoringu i sprawozdawczości RPO WSL,
ogólne zasady wsparcia z pomocy technicznej.
TERMIN PODPISANIA: koniec I kwartału 2015 r.
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
4. Wybór projektów w ramach ZIT/RIT
W oparciu o uwagi KE do RPO WSL 2014-2020 został wprowadzony następujący zapis:
„Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 władze lokalne (w tym miejskie)
realizują zadania związane przynajmniej z wyborem projektów do dofinansowania.
Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze lokalne (w tym miejskie)
przedkładają IZ RPO listy projektów wybranych do wsparcia (…) w oparciu o kryteria
zatwierdzone przez KM RPO dotyczące stopnia zgodności z celami Strategii ZIT. IZ RPO
dokonuje ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności projektów do dofinansowania,
zgodnie z art. 7 ust 5 rozporządzenia 1301/2013, chyba że porozumienie przewiduje
inaczej. Techniczna organizacja naboru i pełna ocena projektów pod względem
formalnym i merytorycznym może być dokonywana przez władze lokalne, w tym
miejskie lub IZ RPO, z udziałem w stosownych przypadkach ekspertów zewnętrznych,
zgodnie z postanowieniami porozumienia”.
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
4. Wybór projektów w ramach ZIT/RIT – propozycja MIR
Przeprowadzenie
naboru wniosków
Przekazanie przez
władze lokalne
do IZ listy projektów
do wsparcia
Ostateczne sprawdzenie
przez IZ
kwalifikowalności
projektów (poprawność
stosowania kryteriów,
przejrzystość wyboru)
Ocena formalna
wniosków (IZ RPO)
Wybór projektów
przez władze
miejskie (kryteria
zgodności ze
Strategią ZIT)
Podpisanie umów
o dofinansowanie
przez IZ RPO WSL
Ocena merytoryczna
wniosków (IZ RPO)
Przekazanie
wniosków, które
spełniły kryteria
władzom lokalnym
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
4. Wybór projektów w ramach ZIT/RIT – propozycja IZ
KM RPO WSL –
przyjęcie kryteriów
selekcji strategicznej
ZIT/RIT
Ocena formalna
wniosków (IZ RPO)
Ocena merytoryczna
wniosków (IZ RPO)
Związek ZIT/RIT –
otwarty nabór
dokumentów
projektowych –
selekcja strategiczna
Przeprowadzenie
naboru dla
wniosków
znajdujących się na
liście ZIT/RIT (IZ RPO)
Podpisanie umów
o dofinansowanie
przez IZ RPO WSL
Wybór projektów
przez władze
miejskie (kryteria
zgodności ze
Strategią ZIT)
Przekazanie przez
władze lokalne
do IZ listy projektów
do wsparcia
Dalsze prace nad wdrożeniem ZIT/RIT
5. Kryteria wyboru projektów
Przedstawiciele Związków ZIT/RIT (jako IP) biorą udział w Komitecie Monitorującym RPO
WSL 2014-2020 oraz tworzeniu kryteriów wyboru projektów.
Związki ZIT/RIT określają w Strategii ZIT/RIT kierunkowe zasady wyboru projektów,
jako podstawę do wypracowania kryteriów.
Wstępny katalog strategicznych zasad wyboru projektów do ZIT/RIT:
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi/wiązkami (Strategia ZIT/RIT),
Zasięg projektu (subregionalny, ponadlokalny, lokalny itp.),
Komplementarność z innymi projektami (przestrzenna, funkcjonalna, w obszarze problemowym),
Partnerstwo i zaangażowanie podmiotów i społeczności lokalnych (konsultowanie projektów,
sformalizowana współpraca np. porozumienie, bezpośrednie partnerstwo w projekcie),
Gotowość beneficjenta do realizacji projektu.
TERMIN: koniec Iutego 2015 r.
Podział środków ZIT/RIT - aktualizacja EFRR (24.11.br.)
- z rezerwą wykonania
Priorytet
III
IV
V
Priorytet inwestycyjny/Działanie
3.a. Kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych typu "brownfield"
4.a. Produkcja i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Alokacja (euro)
Południowy
Północny
Zachodni
Centralny
-
500 000
3 527 042
25 972 958
2 544 623
8 956 886
4 342 500
28 069 363
4.c. Efektywność energetyczna
29 167 815
18 252 988
26 865 452
123 286 742
4.e. Niskoemisyjny transport miejski
i oświetlenie
31 245 225
22 534 227
8 584 210
348 244 103
6.b. Gospodarka wodno-ściekowa
11 580 300
23 062 494
12 243 600
39 572 898
6.a. Gospodarka odpadami
-
-
5 457 599
25 260 100
6.d. Ochrona różnorodności biologicznej
-
-
-
2 230 595
9.a. Rozwój infrastruktury społecznej
3 236 000
5 190 856
7 736 000
16 347 099
9.b. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
4 500 000
6 865 672
15 717 560
50 670 600
10.a. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
5 903 300
4 462 687
3 453 300
14 167 342
10.a. Infrastruktura kształcenia zawodowego
4 738 100
3 089 553
4 988 100
19 298 111
92 915 363
92 915 363
92 915 363
693 119 911
X
XII
SUMA EFRR
Obszary w których dokonano zmiany
Podział środków ZIT/RIT – EFS
Priorytet
Priorytet inwestycyjny/działanie
Alokacja (euro)
Południowy
Północny
Zachodni
Centralny
8i wsparcie bezrobotnych
425 000
603 901
372 750
2 837 703
8iii wsparcie samozatrudnienia
577 599
1 073 600
447 300
5 638 961
8v outplacement
_
_
_
3 092 495
8iv godzenie życia zawodowego i prywatnego
-
201 300
223 650
5 807 941
8v adaptacyjność
-
402 600
-
1 831 070
8vi aktywne starzenie się
_
_
_
1 294 531
9i organizowanie społeczności lokalnych
1 270 841
2 496 456
2 773 633
21 544 915
9iv dostęp do usług
2 760 954
1 385 427
3 030 249
19 240 457
10i przedszkola
2 789 950
184 471
1 704 953
8 109 392
708 875
469 700
521 850
4 638 759
3 692 420
4 427 788
3 419 398
25 941 662
12 225 639
11 245 243
12 493 783
99 977 886
VII
VIII
IX
XI
10iii kształcenie ustawiczne
10iv BIS kształcenie zawodowe
SUMA EFS
Obszary w których dokonano zmiany
Najbliższe działania w zakresie przygotowania ZIT/RIT
grudzień 2014 r.
grudzień 2014 r.
- luty 2015 r.
do 9 stycznia 2014 r.
koniec stycznia 2015 r.
początek lutego 2015 r.
Przesłanie RPO WSL 2014-2020 zaakceptowanego
przez KE do Liderów ZIT/RIT celem przygotowania
ostatecznego projektu Strategii ZIT/RIT.
Prace nad systemem wdrażania ZIT/RIT
(bieżący kontakt roboczy z Liderami ZIT/RIT).
Przekazanie przez Liderów ZIT/RIT informacji
o gotowości do złożenia projektów ZIT/RIT w 2015 r.
Przesłanie w trybie roboczym Strategii ZIT/RIT
do weryfikacji IZ.
Spotkanie z reprezentacją Związków ZIT/RIT
nt. stanu prac nad ZIT/RIT oraz kolejnych ustaleń,
w tym wyboru projektów i kryteriów
(po warsztatach MIR).
Dziękuję za uwagę
www.rpo.slaskie.pl

Podobne dokumenty