Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Komentarze

Transkrypt

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
MAKRUM S.A.
RB 35 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
35
/
2007
2007-10-08
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A .informuje, iŜ w dniu 08 października 2007 r. powziął wiadomość o rezygnacji pana
Sławomira Skrzypińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. w związku z zakończeniem przez p.
Skrzypińskiego pracy na stanowisku Dyrektora Związku Pacodawców FORUM OKRĘTOWE oraz odstąpieniem od
innych obowiązków zawodowych.
MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
85-676
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Bydgoszcz
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Leśna
11-19
(ulica)
(numer)
052 3236401
052 3236400
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.makrum.pl
(e-mail)
(www)
5540309005
090549380
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-10-08
Dariusz Szc zypiński
Członek Zarządu
2007-10-08
Włodzimierz Nowak
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty