Podatek od prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej

Komentarze

Transkrypt

Podatek od prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Podatek od prowadzenia działalności gospodarczej
1. Podstawa prawna
2. Podmiot i przedmiot opodatkowania
3. Zwolnienia z opodatkowania
4. Stawka podatku
5. Kwota wolna od podatku
Wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych każde przedsiębiorstwo podlega
obowiązkowi uiszczenia zapłaty podatku od prowadzenia działalności gospodarczej
(Gewerbesteuer). Podatek ten zaliczany jest do wydatków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
1. Podstawa prawna
Przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od przedsiębiorstw zawiera ustawa w
wersji z 19 maja 1999 r o podatku od prowadzenia działalności gospodarczej
(Gewerbesteuergesetz) opublikowana w BGBL. I S. 1010, 1491) wraz z przepisami
wykonawczymi Rozporządzeniem w sprawie wprowadzenia podatku z 21 marca
1991 (BGBL I S. 831)
2. Podmiot i przedmiot opodatkowania
Podmiotem opodatkowania jest zakład, przedsiębiorstwo prowadzące działalność
gospodarczą przez osobę fizyczną lub prawną (§2). Opodatkowana nie jest osoba
prowadząca działalność, lecz przedmiotem opodatkowania jest najczęściej zakład lub
grunt, na którym prowadzona jest ta działalność gospodarcza.
3. Zwolnienia z opodatkowania
Przepisy ustawy w § 3 zwalniają z opodatkowania podatkiem przemysłowym między
innymi działalność rolniczą lub leśną jak i zawody wolne. Wyjątkiem tutaj jest
prowadzenie działalności gospodarczej przez lekarzy zatrudniających pracowników.
Zwolnieniu podlegają także i inne podmioty gospodarcze korzystające ze zwolnienia z
podatku dochodowego od osób prawnych. Łącznie ustawa zawiera ok. 25 zwolnień
podmiotowych.
4. Stawka podatku
Stawka podatku od przedsiębiorstw uzależniona jest od płaconej stawki podatku
dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych, najwięcej jednak od 14-15% w
zależności od uzyskanego dochodu i formy prowadzonej działalności.
W przypadku osób fizycznych uzależnione jest to od uzyskanego dochodu i np.:
Za pierwsze 24 000 DM stawka wynosi 1 %
Za drugie 24 000 DM – 2%
Na następne 24 000 DM – 3%
Za dalsze 24 000 DM – 4%
Za następne kwoty – 5%.
Do uzyskanego dochodu w wysokości 144 000 DM obowiązują stawki obniżone.
5. Kwota wolna od podatku
Ustawa o podatku przemysłowym wprowadza kwotę wolną od podatku, który
uzależniona jest od formy prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych kwota ta wynosi 48 000 DM.
Odpowiedzialne za naliczenie, pobranie i zastosowanie właściwej stawki podatku od
działalności gospodarczej są urzędy skarbowe. Podatek ten stanowi dochód gminy i
jest jednocześnie dla podatnika kosztem uzyskania przychodu. Wysokość podatku
wpływa na zwiększenie kosztów w przedsiębiorstwie
Opracowała Izabella Ewa Cech WEH-Berlin

Podobne dokumenty