Streszczenie, Abstract

Komentarze

Transkrypt

Streszczenie, Abstract
ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Streszczenie
W latach 70. ubiegłego wieku dostrzeżono i zdefiniowano związki pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem stosunków społecznych a środowiskiem i zasobami naturalnymi,
czego wyrazem była Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska
człowieka, przyjęta w Sztokholmie w 1972 r. W jej wyniku podjęto prace nad zdefiniowaniem
tzw. rozwoju zrównoważonego, którego sens i znaczenie odnosi się dziś do wszystkich obszarów działalności człowieka, zarówno politycznych, ekologicznych, ekonomicznych, jak i
społecznych, powiązanych ze środowiskiem naturalnym [Fotyma, Krasowicz 2007]. Prawie
20 lat później w Paryżu, na zjeździe pierwszego kongresu założycielskiego European Society of Agronomy określono główne założenia rolnictwa zrównoważonego. Dzisiaj ta definicja
rozszerza swoje znaczenie w poszczególnych elementach składających się na zrównoważone rolnictwo, czego dowodem jest podjęcie przez państwa UE wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
Słowa kluczowe: zrównoważone rolnictwo, systemy rolnictwa, zrównoważone stosowanie
pestycydów
SUSTAINABLE APPLICATION OF PLANT PROTECTION CHEMICALS
Summary
In the 70’s of last century the connections among the economic progress, development of
social relations, environment and the natural resources were detected and defined. This information was a basis for Declaration of the United Nations Conference dealing with the human environment, accepted in Stockholm, 1972. Declaration specified the idea of sustainable development. Nowadays, this definition is related to all areas of human activities, such
as politics, ecology, economy and social aspects connected with the natural environment.
Nearly 20 years later, in Paris, at the first Congress of the European Society of Agronomy,
the basic rules of sustainable agriculture were defined. Actually, this definition extended its
meaning in particular elements composing the sustainable agriculture. It may be seen now in
common activity of the EU member countries concerning the sustainable application of pesticides.
Key words: sustainable agriculture, farming systems, sustainable application of pesticides,
EU member countries

Podobne dokumenty