Kleszczewo, dnia 14.02.2011 r. PP. 271.1/2011 Dot. : przetargu

Komentarze

Transkrypt

Kleszczewo, dnia 14.02.2011 r. PP. 271.1/2011 Dot. : przetargu
Kleszczewo, dnia 14.02.2011 r.
PP. 271.1/2011
Dot. : przetargu nieograniczonego na sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo ze zmianą studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo.
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielamy
odpowiedzi na zapytania z dnia: 9.02.2011 r., dotyczące SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia:
Pytania:
1. Czy zamawiający wymaga 3 opracowań studiów uwarunkowań
zagospodarowania
przestrzennego
i
3
miejscowych
planów
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego?
2. Czy obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kleszczewo i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
obszarze zmian występują w formie elektronicznej? Jeżeli tak to w jakich formatach?
Odpowiedź:
1. Według załącznika nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych zmian studium i m.p.z.p. w
okresie ostatnich 3 lat – wymagane jest wykazanie co najmniej trzech wykonanych
zmian studium i m.p.z.p. odpowiadających swoim rodzajem zmianom stanowiącym
przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej trzech
opracowań, w tym co najmniej jednego opracowania zmiany studium i co najmniej
jednego opracowania zmiany m.p.z.p.
2. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczewo i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego na obszarze zmian występują w formie elektronicznej. Studium
sporządzone w programie ArcView oraz w plikach w formacie JPEG, natomiast
miejscowy plan zapisany w plikach w formcie PNG oraz TIFF.

Podobne dokumenty