TeI: +31 40 265 03 26 Far: +31 40 265 03 02

Komentarze

Transkrypt

TeI: +31 40 265 03 26 Far: +31 40 265 03 02
rł'uaaczenźe
awietzyŁelnione
z języka
aug.ż.e7skiego'
/ sŁrona I z 73y'
.
,niF
./L
--.-U:
Logo, TUVRheinland Quality, Precisely Right,
dane teLeadresowe:
De Rondom I
PO. Box 6235
5600 HE Eindhoven
Holandia
wwwtno-qualitv.nl
TeI:+3140 2650326
Far:+31402650302
oru naplsl
jakojednos&anotyfttowana(nr 1750)
dopuszczolra
Fima TNo QualitySęrvicęsB.V Została
Budowlanych89/106/EEC.
sprawieEuropejskiejDyrektywyo Materiałach
(RvA) uznałafimę TNo QualityservicesB-v jako
Holenderska
KomisjaAlced},tacyjna
laboratoum testoweISO 17025,nuner akedytacjiL 484/
TUVRheinland Qualify
Raporf TNO
762fR-809.25015
skąEN 1279-4;MVTR'
Rapoń z badaniaploduktuszklanegozgodniez normąeuropej
gazoprzepuszczalność
oraztestrozciągliwości
dotyczącyproduktu:HoTTlx UK
Den Blaven SealantsBv
ProducęntI
Data
8 pazdziemik2009
Auto./autorzy
R. de Bode
Klient
DEN BRAVEN SEALANTS BV
Dena usstraat1i
(NB)
4903RC Oosterhout
Holandia
Nr projektu
E09.25015
Nazwaprojektu
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX UK
Liczba ston
13
wszystkięplalvazastEężonę.
Zadla z częścininiejszego dokunentu nie możebyó kopiowana' dostarczanaani oglądanaprzez
osobytrzecieani teżpublikowanaw fomriedruku'kserokopii,mikofilmu' w formieelekronicznej
ani w żadnejinnej bez wcześniejszejwyraznejpisennej zgody TNo (Quality)'
Jeślininiejszy rapofi został sporządzony w mmacl] wymaczonego zadania dla TNo (Quali
prartai obowiąz-ki
pod|egaja
ogó|nym walunłom/adan
slron fainleresou'anych
Badawczychi Poświadczających
dla TNo (Quality)i/lubodpowiedniejumowiezawatej
stonami.
)
4
5
Podpisy..........
..................12
/ sł'rona 3 z 1.3/
RapoltTNo |7622R-E09.250158 paźdz1emik2009
DEN BRAVEN SEAIANTS BV - HOTTIX UK
l.
Wstęp
1.1
Cel
Badaniazostałyprzeprowadzonew celu określenia
właściwości
szpzeliwa zgodlneze
standardem
euopejskimEN 1279-4[]
1.2
opis próbek
ogólly
Nazwa producenta
a'*p'"a.'."*
-
rauryla gazie*yprodukowarro
próbk!
Den Braven SealantsBV
p.nłio..n*t tt
^"'
foll*l"oou*0"*
S.C. Den BravenRumunias'R.L.
ID linii prodŃcyjnej próbek
Dataprodukcji
czerwiec2009
Znakhandlowyi/lubnazwaproduktu
HOTTIXUK
źŁśN
W
SzczegóIowv
Ę''ykł"d"*"-*ń;y
wymi.arypńbek H
Tvp
PróbkiH (28x)
Szczeliwo:
50xl2x1zmm
Szkło:70xl2x6mm(2x)
gorącylł)Ąop
I
l
Wsadnr A
Wsadnr B
,,/J
Kolor
czamy
Specyfikacjaszkla
Tro szkła(ookrvcie)
Czysteszklo float
1.3
Procedura postępowaniaz próbkami
pŹez producenta'
Inst}'tut
badawczynię mial wpl}nluna dobór
Plóbki zosta}ydostarczone
próbek.
1.4
Wniosek
przezproducenta
Wnioseko badaniezostałzłożony
dnia28.08.2009,
formularz
zgłoszeniowynr 09.A232
1.5
Metoda badań
zgodniez europejskąnormą
wszystkiestosowane
badaniazostałyprzeprowadzone
EN 1279-4[1].
/ sŁrona 4 z 73/
Rapoń TNo |7622R.E09.25015
l 8 pazdziernik2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX UK
1.6
Powierzeriekontraktu
Żadnębadanianie zostałyprz€ p rowadzonepEez osobytEęcię.
r.7
oświadczenie
w spratviepoufności
Z p yazyn zachowaniapoufności'
nazwiskapersoneluwykonującegobadanianię zostały
ujawnionew niniejsz1'rnraporcie' Są one jednak dostępnew węwnętrznychkańach pracy,
formularzachbadawczychitp. w aktachprojektu.
1.8
UrvagadotyczącaniniejŚzegoraportu ITT
Niniejszy wstępnyńport badawczytypu (ITT) nie jest automatyczniewiążący,fu
innych producentów. Producęnt,d]a którego niniejszy raport lTT został
a.\
{!
podanyw punkcie1.2.
odniesienię do rapońu badawczegona wskaźnikpenetracji wilgoci zgodne z EN 1279-2
[2]:niemane
/sLrona 5 z 13/
Rapoń TNo ] 7622R-E09'25015
| 8 pazdziernik2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTX UK
Wynikbadania
opis badań
Wskaznikprzenikaniawilgoci.
część4 EN1279 opisuje okeśleniewskaźnikaprzenikaniawilgoci (MVTR) spoiwa
użlego w cęlu uszczelnieniaIGU [izolacyjnaszyba zespolona].Zastosowanametoda
opiera się na pomiarze wzrostu wagowego badanych próbek po umieszczeniu ich w
kontrolowanymśrodowisku.WaruŃi środowiskazastosowanegow badaniuto (23t2)oc o
(R'H.) >90%.Grubość
względnejwilgotności
mateńafumusi być maksymalniezbliżona
_ 250mm'Próbkao średnicy
do 2mm ajego średnica
około80mmzostaławyciętaz folii.
ilościąsilikażeluzostałpok}'ty folią Przestrzeńpomiędzy
Zbiomik napeŁrionyokreśloną
folią a brzegiemzbiornika zostaławypełnionapłynn1,rn
woskiem' wosk zastygai jest
wciskany do zbiornika' W regularnyclrodstępachczasu mierzonyjest wzrost wagi za
pomocąwagi ana|itycznejMenler AEl60 o dokładności
do 0'000l g. waost wagi (g) i
czas badania są używanedo obliczenia dziennegoMTVR' wynik w)rażanyjest w
ptfy 23.C ońzwzE|ędnejwilgohości93%.
następujący
sposób:MTVR w g/(m..dzień\
gazu
wskaznikprzepuszczalności
Część4 EN1279 opisuje pomiar transmisjiargonu lub kJyptonu.Transmisjaargonui
kryptonujest mięrzonaza pomocąogniwagazowegoi chJomatoglafugazowego.Próbki
zostĄ umieszczonepomiędzygórną a dolnąkomor4ogniwagazowego.Górna komora
zostajesptukanastrumięniemargonulub kryptonu,a dolna strumięniemhelu. Po ki|ku
godzinachspłukiwaniakomoradoha zostajefamknięta.Komora ta ma konkretnąobjętość.
Po kilku godzinachpróbkagazuzostajepobranaz komorydolneji zbadanapod względem
procentowej zawartościargonu lub kryptonu. Z procentowej zawańości algonu lub
pojemności
kryptonuw helu' czasujaki upłynął,
komorydolnej i obszarutestowęgo(100
cm")zostajeobliczonatransmisjaargonulub kyptonu. Z każdegotypu materiału
zbadano
po trzypróbki w (23t2)"C'
-t-I
-e
l.*L-1L:.,/,
r
,:.:
r !.,*rr;r:.
C echy ftzy czne szczelivł
Niniejsza częśćdotyczy oceny wytrzymałościuszczelnienia brzegów Konieczna jest
wytrz}'małość
tÓńzię|.za i w1trzymałośó
na rozwa6twianie wystarczającena tyle, aby
podczaswydłużania
plóbek W tensometrze
rozerwanięnastą)iłopoza obszaremoAB, jak
w Anęksie B odnośnie
normy EN1279-4.Pęknięcieszkłapodczasbadanianie
okręślono
pod
ozrraczało
niepowodzeńa
warunkiem' żetestowanebędąwystarczającespoiwa
będźe
w celu osiągnięcia średniegowyniku' Poza tym wymogiem obliczony zostanie punkt
przecinający
linięAB' Producentszczeliwapowinienwziąćpod uwagę'lż mato
/stor:a 6 z 13/
RaportTNo | 7622R-E09'25015
2009
| 8 paździemik
DEN BMVEN SEALANTS BV . HOTTX UK
istotnęznaczeniew przypadkuIegułzwańych w normie EN1279.4. o tym istotnym
znaczeniumożnapowiedziećw przypadkugdy dokonujesię pomórzenia (na innej pańii,
w inn}'rn dniu lub z innych powodów) i zaobserwuje się ponad 20% odchylenia od
pielwotnego punktu przecinającegolinię AB w przypadku oficjalnego odniesienia ITT
wówczas szczeliwozostajeuznaneza ',ime szczeliwo''.część4 opisujecechy fizyczne
ptzez szczeliwopielwotnęprzęd i po skóconych przyspieszonych
spoiwaw}.tworzone
spoiwa' lecz z wpł'rłem
cyklach starzenia.Nie jest to bęzpośrednio
zwiąfalle z tIwałością
tych cykli na zmiany w reakcji ftzycznej szcze|iwa. Kolejne skócone i przyspieszone
cylde starzeniazostatyzastosowane.wprzypadkuwszystkich 7 próbek.
lVyslcNienieha cieplo
Po wstępnymutwaldzaniui kondycjonowaniu,
siedempróbek testowychzostałopoddane
plocesowi postarzenia i zamkniętew piecu w temperaturzę(óGt2)"c na ( l 68+5)godzin.
Zanurzeniew wodzie
Po wstępnym utwardzaniu i kondycjonowaniusiedem próbek testowych zostało
zanurzonychWjednymdo dwóch litów destylowanej
lub dejonizowanej
wodyna (l68i5)
godzin.
Wstoi'iehieno promieniowanieW
Po wstępnym utwardzaniu i kondycjonowaniu siedem plóbek testowych zostało
. wystawionychna działaniepromieni UV przez (96+4) godzil działającychprostopadledo
szkłao natężeniu(4Gt5) wm,.
Po procesiepostarzaniapróbki zostałyzbadanepod kątemlozciągliwości.Szerokość,
głębokość
próbek zostałydokładniezmierzoneprzed umieszcz€ n iem ich w
i wysokość
tensomętrze.
Dokładność
tensometru
oddzielaniato
iestró,^\afub niżjsza i.2yo.Prędkość
(5+0,25)
mm,/min.
Napięciew momęnciepęknięciaoraz napięciepodczasprzekraczanialinii A-B zostały
obliczonęze śIednięj
obszarówkontaktupomiędzyszczeliwema szkłembadanychpróbek'
Najwyższe i lajniźnze zostałyzignolowane aby obliczyć wartościśredniez pozostałych
pięciu mierzonychwartościnacisku i nap!ężenia.
/ sŁtof,a 7 z
.].3
/
RaportTNO | 7622R-E09.25015
| 8 pazdziemik2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX UK
Wyniki badń po wykonaniu wszystkich właściwychbadń zgodnie 7 normą'europejską
EN 1279-4[1],
wymagania i wynik końcowy
Wymagania
Wynik badania
Zaliczone Inieraliczoae
Wszystkie
pęknięciapoza
obszaremOAB
Zaliczono
4.1wlŻymałośćuszczehieniabrzegu
,,WszystkieuszczeJrrieńabrzegów będą
posiadaćwystarczającąw}trzymałość
na
rozwarstwianieorM w}.trz}małość
rozdzieIczą
takaby spoinymogty.zgodniez
do tegostopnJa.
opisem.zostaćrozciągniete
poza
pęknięcia
\'lystmią
dopiero
że
obsraremOAB rysunku 1".
szczególowewyniki badań
wskaźnik przenikaniawilgoci na foliach (23"c' >857oR.H.' poprzez fo|ię)
Próbka testowa
Grubość
[mm]
I
2,2Ło'I
2
2,2+ 0,1
2 , 2+ 0 , 1
3
Powierzchnia[mm'Ż] MVTR [g/m'Ż*24h]
<0,1
50 cm2
)ll cm-
<0,1
)u cm-
<0,1
Średnio:
<0,1
argonuna foliach
Pomiar wskaŹnikaprzepuszczalności
Próbka testowa
Grubość
Imm]
2 , 2+ 0 , 1
Powierzchnia[mm2] Gaz argon [g/m"*hl
100cm2
<0,002
2,2+0,1
100cm2
<0,002
2,2+0,1
100cm'Ż
<0,002
Srędnio:
<0,002
Właściwości
lizyczne szcze|iwa
Dostarcfono łącznie28 próbek H. Próbki tę zostałypodielone na cŹery gnrpy. Jedna z
nich zostaławykorzystana do zmięrzęnia wMości początkowych, a pozostałepoddano
prccesowi starzenia na skutek wody, gorąca i promieni UV Poniższa tabęla prezentuje
wańościw punktachprzekraczarrialinii A-B' Wyniki sąnastępujące:
Zaobserrvowanytyp
Badanie wytrzymalości W punkcie przecięcialinii A-B
pęknięcia(jeśli
spoiwa
wystąlił):
c=rozdzielcze
a=narozwarstwianie
Średni nacisk Średnierozciągnięcie
6", [%]
o- [MPa]
Po zanurzęniuw Hzo
Po podgrzaniudo 60'C
0,f3
21
c
c
,c
c
c
0,23
fl.
c
c
c
c
c
średńiabez wartościmin/max
B z 13/
/ sŁrola
RapońTNo |7622R-E09.250158 pazdziemik2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX UK
Wykes1: Krz1rve naciskl'naprężenia.wstępne:
F
z
Wykes 2: IGzywenaciskl'nallężeniapo zanuzeniuw H2o (l68 godzin):
Diagram nacisku/napręźenia
ż'
',r'.X
i)
:l:
(!{"t
. .1]Ń2
9 z 13/
/ sŁrola
2009
RapońTNo | 7622R-E09.25015
| 8 paździemik
DEN BRAVEN SEALANTS BV HOTTX UK
2:
pod wpływemtemperafury
60"C (168godzin):
nacislo-:/napręŹenia
pod wpływempromieniowaniaUV (96 godzin):
Wykes 2: Krz1.wenaciskr.r./napręzerria
z
/ strana lA z 13/
RaportTNO 17622R-E09.25015
l 8 pazdziemik2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX UK
Wniosek
Spoiwo brzegowe:HoTTx UK typu Hot męlt w}prodŃowanę przęz DEN BMVEN
SEAIANTS Bv spełniaodpowiedniewymaganiaokeślonew normieeuropejskiej
EN
12'19-4ltl.
Wyniki badłfa odnosząsię wyłączńe do badanychprzedmiotów.
Uwaga 1
W razie zmian w procesie produkcji i/lub sprzęcie, należy ponownie dokonac oceny
zgodnej z niniejszą nofmą oraz wykonać ponowne badania jeśli zrriany te mogą
spowodowaćinne specyfikacjeszczeliwa. Decyzja i odpowiedzialność
spoczywa na
producencie.
/strona
1! z 1-3/
,762fR-E09.250|5 pazdziemik
Rapoń TNo
2009
|8
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTIX IJK
Odniesienia
Noma euopejska EN 1279-4:2002(E\,
szkłow bua)Tku_ izolacyjneszyby zespolone- Część
4: Metody badaliwłaściwości
fi zycznych spoiw brzegowych,
Eu.opejski Komitet N ormalizacji, marzec2002
Norma europejskaEN 1279-2.2002(E),
Szkłow budyŃu _ izolacyjneszyby zespolone_ Część2: Długoterminowe
metody
badawczeoraz wymaganiadla penetracjiwilgoci.
EuropejskiKomitetNormalizacji,listopad2002
/ sŁra^a 12 z 13/
RapońTNo |7622R-E09.25015
8 pazdziemik
2009
DEN BRAVEN SEALANTS BV . HOTTIX UK
Podpis
Pan R. dę Bode
/podpisodręcznyniecz}'telny/
Specjalista
Druga osobawykonującabadanie
Pani L. van dęr Ven . Le comte, (Ę'tuł/podpisodręcznynieczyelny/
licencjata)
"")(
)i
ł".!
ą(
);v
Specjalista
Zatwierdńlo
przez
Podpis
PanA.J.Piers,(t}tułlicencjata)
/podpisodręcznynieczy1elny/
Kierownik j ednostkibi.anesowej
/ sŁror\a 1-3 z 1.3/
RaportTNO | 7622R-E09.25015
2009
|8 pazdziemik
DEN BRAVEN SEALANTS BV - HOTTX UK
/logoTNO
TNO QualityServicesBV
PO. Box 6235
5600HE Eindhoven
Holandia
Nr lab.1750
/logotestingRvA L 484/
Data:8 paździemik
2009
Podsumowanie
rapońuTQS-RAP.07-733
Izo|acyjneszybyzespolone wytrik w|aścirYości
uszcz€ l nienia zgodniez EN 1279-4
w celu zapoa|aniasię ze szczególami proszęzobacryó na raport z badania.
Fima:
Nafwar
Adr€ s :
Den BravenSealantsBV
Denariusstraatll
4903RC Oosterhout
Holandia
Fabryka:
Nazwa:
Adres:
S.C. Den BravenS.R.L.
51 RasarituluiStreet
07000Butfea,Judetllfov
Rumunia
sp€ c yfikacja sfczeliwa:HoTTx UK
szczeliwow IoU przeszłobadaniepof]tywnjezgodniez normąEN 1279-2,rapońff| /./
specy|*acja szkłagdy nie użytoszkłafloaij nie dotyczy
Badanie tr}trz},nałości
spoiwa w Punlci€ przecięci linii A-B (EN 1279-4 Zaobserwowanytlp
wykrcsl)
pęknięcia(ieśli\ł[email protected]ł)
Przyl€ganie:
Średni nacisko""
lMPal
Średnierozciągnięcie
ą"
C:rozdzielcze
%1
2
3
wnępne
UtwardfŹnie
0,26
20
c c
C
Po zanułzeniu
w H,o
0,24
2l
Po ogrzewaniu
óooc
0,23
2l
Po napromieniowaniu UV
o,23
2l
c
c
c
c
c
c
c
c
5
c c
c c c
c
c
c
c
srednia bez wartościnin/n6
Wskaznikprzenikaniawilgoci
warstwyi
orubość
Pl],o
T€mp€mtum:
MVTR
2'2 nm
>85%różnicatvilgotnościwzględjlej popĘez błonę
z3.C
<o'l gramaH1o.mł(24hx2mm)
K# .h
".1t,",ii
&"s/)
-,f
w
t""/;
.",V_f\"
wskaźnikPrzepuszcza|mści
gazu
2,2 frrll
l00 cm, - Ksztah: okrągły
wskaźnikprz€pusf cza]ności: <0'002g(nąh)
Uwagi ogó|ne:/-/
w osek dot' badaniawytrz}małości
szcz€Iiwa: ,.
szcz€liwo spehia krytćria badania:
TAK
/podpis odĘcaly niecz},te]nyl
Podpisano:
R. de Bode
Przewodniczącyprojektu
Koniec rdpo.tuTNO
Ja,'
-Iistę
Nałgorzata
tłunaczy
Kostrowska
przysjęgfych
zqodność powyższeqo
angielskinL
Nr r%),: 1215/20A9
Data:13.10.2009
tłunacz
Ministra
tłunaczenia
przysięqły
ięzyta
spfavied]i|aośói
z przedtażanw
aaglelsk.ieqo
pod
Ńr/313/07).
dołułIentełI spaĘąazanw
('pisana
na
zaświadczatl
w ]ę

Podobne dokumenty